İştirak etdiyi elmi simpoziumlar


İştirak etdiyi elmi simpoziumlar

 1.  S.M.Kirov adına ADU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı, Bakı, 1970, mart, , mövzu: N.Nərimanov və «Tərcü­man» qəzeti.

2.  S.M.Kirov adına ADU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı, Bakı, 1971, 10-13 may, mövzu: M.Şahtaxtlının pub­lisistikası

3.  Gənc Tədqiqaiçıların Elmi Konfransı. M.Kirov adına ADU, Bakı, 1972, 12-15 may, mövzu: Mətbuat tariximizin tədqiqat­çılarından biri Əmin Abid.

4.  Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı. M.Kirov adına ADU, Bakı, 1972, 1-3 dekabr, mövzu: Əmin Abidin publisis­tikasında ədəbiyyat məsələsi.

5.  Студенческая научная конференция. Ленинградский Государственный университет им. А.Жданова, Ленинград,  1972, 12-15 декабря, тема: Борьба за национальную печать в Азербайджане.

6.  XI Научная Студенческая конференция. Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, 1973, 12-15 апреля, тема:  Əmin Abid yaradıcılığında Orxon-Yenisey abidələri.

7.  Azərbaycan Tələbələrinin I Respublika Elmi Konfransı. Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan LKGİ MK TETİ Respublika Şurası, Bakı, 1973, 23-25 aprel, möv­zu: Ə.Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat məsələsi.

8.  Aşıq Alının anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfarans. Y.Məmmədəliyev adına NDPİ, Nax­çıvan, 1981,..oktyabr, mövzu: Aşıq Alının şerlərində yaşadığı mühitin təsviri.

9.  A.Şadlınskinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya, Azərbaycan EA Naxçıvan Elm Mərkəzi və Y.Məm­mədəliyev adına NDPİ, Naxçıvan, 1986, 26 noyabr, mövzu: Xalq yaradıcılığında A.Şadlınskinin tərənnümü.

10.      Şərur qədim diyardır-Elmi Nəzəri Konfrans, İliç rayon Mədəniyyət Şöbəsi, İliç rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, İliç,  1988, 18 sentyabr, mövzu: Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında.

11.      Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İş­birliyi Kurultayı, Antalya, 1993, 20-24 mart.

12.      Bağımsız Azerbaycanla Dostluk və Dayanışma Konseyi. Ankara, 1993, 7 avqust, mövzu: Azerbaycanda Milli Azadlıq mü­barizəsində parçalanma.

13.      “1995 Dünya-Hoşgörü-Manas-Abay yılı” VII Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve I Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. Kırıkale valiligi - KİKTAV ve Folklor Araş­tırmaları Kurumu, Kırıkale, 1995, 9-11 Haziran, mövzu: Des­tanlarımızın kuruluşu.

14.      Ə.M.Topçubaşovun anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfran, Azərbaycan Respublikası Ali Diplolmatiya Kolleci, Bakı, 1997, 29 aprel, mövzu: Ə.M.Top­çubaşov və mətbuat.

15.      III Karşılaşdırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu. Çanakkala On Sekkiz Mart Üniversitesi, Çanakkala, 1997, 30 Mayıs - 1 Haziran. mövzu: XVIII-XIX yüzillikde Save-Göyçe-Ahska bölgesindeki aşıkların üslubundakı birlik.

16.      Azərbaycan Folklorunun toplanması, nəşri və tədqiqi problemləri. Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, 1996, 3 noyabr, mövzu: Əli Kamali folklor toplayıcısı kimi.

17.      Əli Kamalinin ildönümünün və Almas İldırımın 90 illi­yinə həsr olunmuş seminar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azər­baycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Güney Azərbay­canlıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi. Bakı, 1997, 14-22 oktyabr, mövzu: Əli Kamalinin Tilimxa Divanini hazırlıq vəziyyəti.

18.      VI Beynəlxalq Simpozium. (Kitabi-Dədə Qorqud-1300 həsr olunub). Albert Beyts adına Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan EA Nizami adına Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İns­titutu, Xətai rayon İcra Hakimiyyəti. Zuğulba-Bakı, 1997, 1-5 dekabr, mövzu: Əmin Abid “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında.

19.      III Halklararası Gagauz Kültür Sempozyumu. Komrat Dev­let Üniversitesi ve Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu. Komrat,  1998, 6-7 Kasım, mövzu: Azerbaycan’da Gagaular.

20.      II Uluslararsı Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akde­niz Üniversitesi, Gazımağosa, KKTC, 1998, 24-27 Kasım, möv­zu: Kıbrıs Azerbaycan Mediyasında.

21.      Türk dünyasında Nevruz. Üçüncü Uluslararası bilgi şö­leni. Firat Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Elazık, 1999, 18-20 mart, mövzu: Novruz bayramında hanbezeme.

22.      Şimali Kipr-Tarix və Müasirlik Uluslararası Konfrans. Ali Diplomatiya Kolleci (Bakı), Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağosa), Bakı,  1999, 21-24 may, mövzu: Kıbrıs “Azadlıq” gazetesı sahifelerinde.

23.      Türkmenistanın Medeni Mirası: Gadumu çeşmeler ve hazirki zaman Mümkünçülükleri Halkara Konfransıyası. Türkme­nistanın Daşaru İşler Ministirligi, Türkmenistanun Ministrler Ka­bineti yanındakı Tarih İnstitutu, Rusiyanun Türkmenistan bilen Medeni Araqatnaşuklar Jemiyyetinin yardam etmiginadı. Aşğabat,  2000, 10-13 oktyabr, mövzu: Türkmen şairi Tilimhan.

24.      Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağosa,  KKTC, 2000, 13-17 Kasım, mövzu: “Ayna” gazetesının Kıbrıs hakkında yazdıkları.

25.      İran və Turan dünyası mövzusunda Uluslararası seminar. Xarici İşlər Nazirliyinin Tarixi Diplomatik Mərkəzi, Tehran,  2001, 13-14 fevral, mövzu: Əmin Abid “Şahnamə” haqqında.

26.      Uluslararası Sivilizasiyalararası Dialoq seminarı. İİR Prezidenti yanında Uluslararası Sivilizasiyalararası Dialoq Mər­kəzi, Kiş, İİR, 2002, 2-7 mart, mövzu: Ədəbiyyatın sivilizasiyalararası mədəniyyətdə rolu.

27.      KBATEK (Kıbrıs-Balkan Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı) açılış şöleni. Gazimağosa, KBATEK, 2002, 18-20 Nisan, mövzu: Ortaq Türk Edebiyatının formalaşdırılmasında kaynak­ların rolu.

28.      IV Uluslararası Kıbrıs Araşdırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaqosa, KKTC, 2002, 28-29 Kasım, mövzu: Kıbrıs uzmanı İsmayıl Umud.

29.      Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. Uluslararası folklor konfransı. AMEA Follkor Mərkəzi və AM Ensiklo­pedi­yası, Bakı, 2003, 9-11 yanvar, mövzu: Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” dastanında Eyvaz obrazı.

30.      Azərbaycan və Tatarıstan Mədəniyyətinin Tarixi Əlaqəsi Seminarı. Azərbaycan Milli Qeyri Hökumət Təşkilatları Forumu. Bakı, Biznes Mərkəzi, Bakı, mövzu: Abdulla Şərifovun həyatı, yaradıcılığı və ictimai həyatı.

31.      VII KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Ədəbi­yatı Vaqfş), Asiya Universiteti, Azərbaycan Atatürk Mərkəzi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Bakı, 2003, 16-22 Mart, mövzu: Doğu Türkistanda bu günün dramaturgiyası.

32.      Uluslararası Novruz Kongresi. Mersin Valiligi ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi, Mersın, 2003, 20 Mart, mövzu: Karabaşlardan Karapapaklara Novruz şöleni.

33.      Kırım Türklərinin Sürgünü. Seminar. AMQHF, Biznes Mərkəzi, Bakı, 2003, 19 may, mövzu: Rusiyanın Şərqə yürüşünün əngəlləməsində Kırım türklərinin rolu.

34.      Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. II Ulus­lararası Folklor Konfransı. AMEA Follkor Mərkəzi, Bakı, 2004, 18-21 mart, mövzu: Xəstə Həsənin ömür yoluna dair bir dəqiqləşdirmə.

35.      Türk destanları tarihimizin edebi salnamesidir. Beynəlxalq Folklor Konfransı. Qafqaz Universiteti, Bakı, 2004, 6-7 may, mövzu: Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri

36.      “Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbekir” Diyarbekir Valiliyi. Uluslararası Simpoziyum,Dıyarbekir, 2004, 20-22 May, mövzu: Oğuz-Türk­men edebiyatı.

37.      Ural-Altay: buyattar aşa kiləsəkk. Ufa, 2005, 1-5 iyun. mövzu: Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü.

38.      T.C. Erzurum valiligi. Türk Halk Kültüründe Milli Müca­dile. I Uluslararası Halk Kültürü Simpozyumu. Erzurum, 2005, 19-22 Tem­muz, mövzu: Milli mücadile kahramanlarını konu alan halk şiiri.

39.      ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Ulus­lararası Folklor Konfransı. AMEA Follkor İnsti­tutu, Bakı, 2005, 13-16 noyabr, mövzu: Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun variantlarında mətinşünaslık məsələləri.

40.                       VI Uluslararası Türk Kültür Kongresi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Ankara, 2005, 21-26 Kasim, mövzu: Alince’de kalekurma, şehersalma,suvarma ve ciftcilik kültürü.

41.      Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi. XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Edebiyatı Vakfı) Edebiyat Şöleni, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti, Bakı, 2006, 9-16 Mayıs, mövzu: Noqay ədədiyyatının ümumtürk ədəbiyyatında yeri.

42.      GAP bölgesində Alevi-Bektaşı yerleşimleri ve Şanlıurfa kültür mozaginde Kisas. Uluslararası simpozyum. Urfa, 2006, 25-27 Mayıs, mövzu: Koroğlunun Urfa seferi ve dastanda Alevi-Bektaşı geleneği.

43.      Müqəddəs “Ruhnamə” və dünyanın ruhu genişliyi. Aşxa­bad Halklara ılml maslahatın maslahatnaması, Aşxabad, 2006, 12-13- Ruh­name-sentyabr, mövzu: Müqəddəs Ruhnamədə Koroğlu.

44.      Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbekir sem­pozyumu. Diyarbekir, 2006, 15-17 Kasım, mövzu: Koroğlu destanında (Tebriz nüshası) Diyarbekir ve yöresi.

45.      Birinci Uluslararası Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Değerleri Sempozyumu. Almatı, 2007, 16-20 Mayıs, mövzu: Ahıskalı Hasta Hasanin seirləri Kazakıstan’da.

46.       KBATEK-in XIV Uluslararası edebiyat sempoz­yu­mu,  Kişin­yov, 2007, 6-10 Ekim, mövzu: Azerbaycan’da Gagauzlarla ilgili kay­nak­lar

47.      Uluslararası Celalettin Mövlane Sempozyumu. 2007, 26-28 Ekım, Şanlıurfa, Türkiyə, mövzu: Tebrizde Mövlane dernek­leri.

48.      Uluslararası V Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, 2007, 3-5 Kasım, mövzu: İstan­bul’­dan (Üsküdar) Sibirya’ya keçen yol.

49.      Abulsait Abulhayrı Gündoğarın böyük ağıldarı. Uluslara­rası Ilmi Konfransı, Aşxabat, 2007, 13-15 Noyabır, mövzu: Abulsait Abulhayri və onun ideya­larının Mir Hamza Seyid Nigari tarafindan davam etdirilməsi.

50.      Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum sempoz­yumu, Çorum, 2007, 23-25 Kasım, mövzu: Azerbaycan’ın istiklalı uğrunda şehit olan Çorum­lular.

51.      Somut olmayan kültürel miras. Yaşayan aşık sanati, Ankara, 2007, 29-30 Kasım, möv­zu: Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yarattığı aşık mektebi.

52.      Gagauz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, Ankara, 2007, 27-29 Aralık, mövzu: Kaf­kas­ya’da hiristiyan Türkleri ve Gagaz izleri.

53.      Türkiye Türkcesi Ağız Arastırmaları Çalıstayı. Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Sanlıurfa, 2008,  25-30 Mart, mövzu: Çifte söz­lerin yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk ağızlarının rolü.

54.      I Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul. Birkent Üniversitesi, İstanbul, 2008, 3-5 Nisan, mövzu: Hüseyin Cavidin “Uçurum” faciəsindı İstan­bul-gerçekliklerin sembulikasi.

55.      21 yüzyılı Nasrettin Hoca ile anlamak(Understanding The 21 st Centuray With Nasrettin Hoca), Atatürk Kültür Merkezi, Akşehir kaymakanlığı, TİKA, Akşehir, 2008, 8-9 Mayıs, mövzu: “Molla Nesreddin” Mizah Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Dergide Latifelerden İstifade,

56.       1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmalar Merkezi,Türk Tıp Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, (1st İnternational Congress on the Turkish history of medicine, 10th National Congress on the Turkish history of medicine), Konya, 2008, 20-24 Mayıs, mövzu: Efzeleddin hakaninin eserlerinde Kafieddin Ömer ibn Osmanın Darüşşefası ve oradakı müaliceler.(Hospital of Kafieddin Ömer ibn osman in Efzeleddin Hakanis Manuscripts and Drugs).

57.      II Uluslararası Sosyalaraştirmalar Sempozyumu (EUSAS-II). XIX yüzyılda ermeni milliyetçiliyinin doğuşu ve büyük devletlerin politikaları. Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, Kayseri, 2008, 22-24 Mayıs, mövzu: Rusyanın ermeni aydınları sırasından Türk aleyhtarı kadrolarının hazırlan­ması (Traınıng of anti-Turk personnel among Armenıan intellec­tuals in Russia),

58.      Kaşgarlı Mahmud ve dönemi (Mahmud Kashgari and his period, Махмут Кашгари и его период), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II Türkiyat Araştırmaları Sem­poz­yumu (2nd Turkish studes sympozium, 2-ой семпозиум Тюр­кологических исследований), Ankara, 2008, 28-30 Mayıs, mövzu: Kaşgarlı Mahmudun Divanü lüğat-it Türk eserini Türkçeye ilk çeviren tercüman(The first translator of Mahmud Qashqaris “Divan lughat at Turk”into turkish language).

59.       I Uluslararası Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”, Aksaray,  2008, 8-10 Ekim, mövzu: Emin Abid Yunus Emre hakkında.

60.      Uluslararası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu-doğumunun 1000. Yılı dolayısıyla. Rize, 2008, 17–19 Ekim, mövzu: Azerbaycan'da “Divan-i lugat it-türk”ün ilk öğrenilme ve çevrilmesi.

61.      “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi Ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararasi Sempozyum. Lefkoşa-KKTC, 2008, 19-25 Ekim, mövzu: Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Konusu.

62.      VI Uluslararası Türk dili kurultayı. Ankara, 2008, 20-25 Ekim, mövzu: İrtica kurbanı dilci Abdulla Şerifov.

63.      Cumhuriyet döneminde Sivas sempozyumu. Sivas, 2008, 27-31 Ekim, mövzu: Aşık Veysel'in Azerbaycan'daki yankıları.

64.      Türk xalqlqrı ədəbiyyatı(II). Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı Kongresi. Bakı, 2008, 13-15 noyabr, mövzu: Uşaq yazıcısı Əmin Abid.

65.      Muqayisəli ədəbiyyat.(Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə sterotipler) III Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 21-21 noyabr 2008, mövzu: Noqay türklə­rinin ədəbiyyatında modernləşmə.

66.      Selşuklar Devrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009 (Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, mövzu: Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abulhayrı.

67.      I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kul­lanımı Sempozyumu . Türkçenin Yazımı ve Alfabe, Kırıkkale, 2009, 16-17 Nisan,mövzu: Harf İnkılâbının Salnamecisi - Halid Said Hocayev.

68.      Koroğlu yordumu ve gündoğar ədəbiyatı (halkların yılmı nutuklarının qısqaca beyanı), Plot of Gorogly and the oriental li­terature, Syujet Qyoroqlı i literatura vostoka. Material mejdu­na­rodnoy naucnoy konferentsii, Daşoğuz-Türkmənistan, 2009-ncı yılın 23-25-nji sentyabr.

69.         Türk və dünya kültüründə İstanbul mövzusunda 7 Ulus­lararası Türk Kültür Kongresi, Ankara, 2009, 5-10 Ekim, mövzu: M.E.Resulzadenin İstanbul”da yayımlatdığı “Bil­diriş” gazetesi ve onun bilinmeyen imzaları.

70.         Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azerbaycan Respub­likası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih və Kültürü Sempozyumu,Bolu, 2009, 17-18 Ekim, mövzu: Köroğlu destanında aşık serbestliyi.

71.         Molla Nepes və XIX əsir Türkmən durmuşu. Beynəlxalq elmi konfrans, Mərv-Türkmənistan, 2010, 8-10 aprel, mövzu: Molla Nepəsin “Zöhrə-Tahir”inde xalq dastanindan istifadə

72.     9 Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşam­ları, Tarsus-Türkiyə, 2010, 21-24 Eylül, mövzu: Emin Abid Karacaoğ­lan hakkında.

73.     I Uluslararası Selçuklu Sempozyumu. Kayseri, 2010, 27-30 Eylul, mövzu: Azerbaycanda Sel­çuk­larla ilgili bir kitab ve onun yazarı hakkında.

74.     Uluslararası Zeki Valid Toğan ve Türk Kültürü Bilgi Şoleni, Afyonkarahisar, 2010, 13-15 Ekim, mövzu: Zeki Valid Toğan ve dava arkadaşı Abdülkadir İnanın mühacir Azerbaycan matbuatı ile ilgisi

75.     Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq elmi konfransın, Slavyan Unver­siteti, Bakı, 2010, 22-23 oktyabr, mövzu: Şumer mətinlərinin Azərbaycan və qumuq ədə­biyyatında izləri.

76.     Alanyada (Kilim, Cicim, Sumak) Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya Tica­ret Odası Başkanlığı, Alanya, 2010, 1-4 Kasım, mövzu: Türk Halı ve Düz Doku­malarındaki Ornamentler Mitoloji Düşüncenin Yazıtları Gibi.

77.     Avrupa Kültür Başkenti - İstanbul 2010, “Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık” Uluslararası Kongresi, Türk Tıp Tarihi Kurumu, İstanbul, 2010, 3-6 Kasım, mövzu: İstanbul'un Tip Profesörü Azerbaycanli Ali Bey Hüseyinzade Turan.

78.         Taze Galkynyş ve Beyik Özgertmeler Eyyamında Türkmenistanın Arheologiya ve Etnografiya Ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı. Aşxabad, 2010, 10-11 noyabr, mövzu: “Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda.

79.     III Uluslararasi Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniver­sitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Fakültesi, İzmir, 2010, 16-18 Aralık, möv­zu: Emin Abid’in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü.

80.     Doğumunun 170 yılında Namık Kamal Sempozyumu. Namık Kamal Üniversitesi, Tekirdağ-Türkiyə, 2010, 20-22 Aralık, mövzu: Nâmık Kemali Tanıtan Azerbaycanlı Emin Abid Neden Kur­şuna Dizilmiş?

81.     “Azərbaycan Dünya Ədəbiyyatında” Beynəlxalq simpozium.Xəzər Universitəsi, Bakı, 2011, 27-28 may, mövzu: Yaqub Nasirin yaradıcılığında Azərbaycan sevgisi.

82.     Dövletmammet Azadi XVIII asır Türkmen durmuşı.- Dovletmammet Azady and Turkmen lıfe ın the XVIII century- Довлетмаммед Азади и жизнь Туркмен XVIII века.  ((Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2012-nji yylyn 14-15-nji maıy), Aşgabat, 2012.) Mövzu: Dövletmammet Azadi-pelsepesçi sopı,(Dovletmammet Azadi as a sufi-philosopher,  Довлетмаммед Азади как философ-суфист.

83.     III Uluslararası Ukraynada Türkcə konuşan halklar sempozyumu, Kiyev, 18-22 sentyabr 2012-ci il. Mövzu: Azerbaycanla sık bağlantısı ilan Asan (Hasan) Sebri Ayvazov.

84.     Vefatının 1. yıl dönümünde Uluslararası Cengiz Dağcı sempozyumu, Simfropol (Akmescit), 18-22 Eylül 2012-ci il. Mövzu: Cengiz Dağcı romanlarında Azərbaycanlı surəti.

85.     I Uluslararası Harkani semopzyumu, Kars, 11-13 Ekim 2012-ci il. Mövzu: Ebul Hasan Harakani dıneminde Azerbaycanda sufilik ve Şirvandaki Melhem “Darül Şefa”sı.

86.     V Uluslararası Etkileşim ve Medeniyetler Kongresı, “Kültirel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı”, Türküstan (Qazaxıstan), 19-20 Səyıp-Nisan-Апрель-April 2013-cü il. Mövzu: Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kültürel Etkileşim ve Degişiminde Rolu, səh. 267-276.

87.     Tarihte ve günümüzdü Ortadoğuda Türkmenler (İran-İrak-Suriye) mövzusunda Uluslararası sempozyum, 8-10 mayıs 2014, Şeyx Edebalı Universiteti. Bilecik (Türkiyə). Mövzu: Colan türkmanlarının milli varlığının qorunmasında halk edebiyatının rolü,

88.     Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvəsi, (11-13 Mayıs 2014) Eskişehir, Mövzu: Birinci Türkoloji Qurultayın görünən və görünməyən tərəfləri.

89.      Magtımgulı Paragı ve umumadamzat medeni gımmatlıkları (Atlı halklarına ılmı maslahatıy), 14-16 may 2014, Aşgabat. Mövzu: Azerbayjanda Magtımgulının edebi mirasını  beyan etmekde Ramiz Askerin hizmeti.

90.      Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, (26-28 Mayıs 2014) Eskişehir, Mövzu: Musa Cerulla Biginin görünməyən tərəfləri.

91.     I Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi, Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Aralık 2014, Şeyx Edebalı Universiteti, Osmanlı Tarixi Uyğulama və Araşdırma Mərkəzi və Orta Doğu Afrika Araşdırmaları Dərnəyi, Bilecik, Türkiye. Mövzu: Ömer Faik Nemanzade’nin Ahıska Hükümet-İ Muvakkatasi Ve Cenub-İ Garbi Kafkas Hükümetinin Kurulmasındaki Rolü.

92.     Çaldıran Savaşının 500 illiyinə həsr olunmuş sempozyu, 14 dekabr 2014-cü il, Almaniyadakı Ələvi Akademiyası və Avstrya Ələvi Cəmiyyəti, Vyana. Mövzu: Şah İsmayıl və Tacli xanım dastanında ələvilik.

93.      Kerbela ve Hz. Hüseyin sempozyumu, 14-15 mayıs 2015-cı il, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara, Mövzu: Fuzulinin Hadikatus Süeda adlı eserinin Arnavutluğa etkisi.

94.      Uluslararası Nasreddin Hoca sempozyumu, 5-7 Temmuz 2015-ci il, Selcuk Universiteti, Konya Bələdiyyəsi, Mövzu: Nasrettin Hocanın etkisile Müslüm Melakütü haqqında yaranan fıkralar.

95.      III Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu (Ankara-Kazan), TC. Kazan Belediyesi Kültür ve Sosial İşleri Müdürlüğü Kültür yayınları, 12-13 Ekim 2015, Mövzu:  Saz havası (Bestesi) "İrfani" ve İrfaninin ömür yolu.

96.      “Dede Korkut ve Türk dünyası”, III Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-13 Ekim 2015, Çeşme, İzmir-Türkiyə, Mövzu: 1922-27 senelerinde “Kitab-i Dede Korkut” hakkında yapılmış bir araştırmanın yayımlanmamasının nedenleri.  

97.      “Kitab-i Dədə Qorqud”un elm aləminə məlum olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş “Epos və etnos”  Beynəlxalq Simpoziumu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondu, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstititu və AMEA Folklor İnstititu, 6-7 noyabr 2015-ci il. Mövzu:  Əmin Abidin “Oğuznamə” əsəri və onun taleyi

98.      Tarixdə ermənilər və erməni məsələsi, III Uluslararası İlkadlm Sempozyumu, İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi, 18-20 aralik 2015, Mövzu:  Kafkasya’daki gregoryantürklerinin  ermenileşmesinde emperyalist güçlerin rolü

99.         5 Türk dünyası aşıqlar şöləni və Pərvin Bəhməni Kaşkayı adına halkbələmə sempozyumu,  Giresun unversiteti, Türkiyə, 2-4 may 2016-cı il. Mövzu: “Urfani” saz havasi və axisaq xalqinin vətənə dönmək uğrunda mübarizəsi”

100.     1 Millətlərarası Türkəyə-Azərbaycan münasibətləri sempozyumu, Kastomonu Unversiteti, Türkiyə, 12-14 may 2016-cı il. Mövzu: KGB arxivində Türkiyədən Azərbaycana dəvət edilmiş aydınlar haqqında bəlgələr.

101.     I Türkoloji Qurultay-90, Görünən və görünməyən tərəfləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Bakı, 10 iyun 2016-cı il. Mövzu:I Türkoloji Qurultayın xakasyalı iştirakçısı Nikolay Katanov və Qərbi Sibir Türk respublikası məsələsi.

102.       Nesimi Çimen anısına 7. Uluslararası Halk Ozanları Hacıbektaş buluşması, Türkiye, Hacıbektaş,18-19 Haziran, 2016. Mövzu:

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol