Azərbaycanda nəşr edilən məqalələr

1.  Əmin Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat mə­sələləri. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tə­lə­bə və gənc alimlərinin konfransının tezisləri, Bakı, ADU nəşriy­yatı, 1972.

2.  Mətbuat tariximizdən: Qardaşoğlanları kimdir? (“Molla Nəs­rəddin” jurnalında “Qardaşoğlanları” imzası ilə yazan müəl­liflər haqqında). “Müxbir” jurnalı, 1974, sayı 6.

3.  Qardaşoğlanları kimdir? “Sovet Astarası” qəzeti, 1974, 20 avqust, sayı 98 (3139), səh.3.

4.  İnci xəzinəsi (eyni adlı kitab haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 12 mart, sayı 60 (11978).

5.  Qədim abidə tədqiq edilir (Ş.Cəmşidovun “Kitabi - Dədə Qorqud” kitabı haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 31 dekabr, sayı 300 (12218).

6.  Gözəl töhfə (Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri” haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1980, 13 yanvar, sayı 10 (12528).

7.  Aşığın vətən həsrəti (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 18 sentyabr, sayı 222 (13045).

8.  Zəmanədən narazı aşıq (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 17 noyabr, sayı 271 (13094).

9.  Pedaqoq, alim Əmin Abid. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1982, 2 iyul, sayı 53 (3657), səh.4.

10.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Telli Qara. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1982, 30 oktyabr, sayı 256 (13358).

11.     Aşıq Alının ustadı kimdir? Azərbaycan aşıqlarının IV qu­rultayı qarşısında. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 27 aprel, sayı 98 (13533).

12.     Sel arxeoloqun bələdçisidir. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti 1988, 30 iyun, sayı 151 (13586).

13.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Deməyin meydandan qaçdı Mirzalı. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 15 oktyabr, sayı 239 (13674).

14.     Türkmən inciləri (Klassik türkmən şeir antalogiyası haqqın­da), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 30 oktyabr, sayı 252 (13687).

15.     Maraqlı müddəalar toplusu. (“Azərbaycan filologiyası mə­sələləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 22 yan­var, sayı 18 (13756).

16.     Naxçıvanda N.Gəncəvinin əsərləri ilə səsləşən deyimlər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 fevral, sayı 43 (13781).

17.     Yaddaşlarda yaşamış incilər (“Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 6 mart, sayı 57 (13795).

18.     Gündoğandan günbatana (Şair Adil Cəmilin eyni adlı ki­ta­bı haqqında), “Əmək bayrağı” qəzeti, 1984, 16 mart, sayı 32 (785).

19.     El sənətkarlarımız. Xəstə Həsən. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 20 mart, sayı 67 (13805).

20.     Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Sovet Naxçı­vanı” qəzeti, 1984, 13 aprel, sayı 87 (13825).

21.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Dastanlaşmış ömür. (Abbasqulubəy Şadlinski haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 may, sayı 113 (13851).

22.     Partiyanın sadiq əsgəri (Heydər Vəzirov haqqında). “So­vet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 29 iyun, sayı 152 (13890).

23.     Əyilməzlik timsalı Əlincə. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 iyul, sayı 179 (13916).

24.     Ülvi hisslər insanı dəyişir (Diqqət! film çəkilir. “Gümüşü gö­lün sirri” filminin quruluşçu rejissoru Eldar Quliyevlə müsa­hi­bə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 14 avqust, sayı 189 (13927).

25.     Sənətkar haqqında söz (Z.Qiyasbəylinin “İmran Qasımov” monoqrafiyası haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 23 sen­tyabr, sayı 223 (13961).

26.     Qəhrəmanlıq dastanlarımıza aid tədqiqatlar (Rüstəm Rüs­təm­zadənin “El qəhrəmanları xalq ədəbiyyatında” kitabı haq­qın­da). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 noyabr, sayı 277 (14013).

27.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Kəsəmənli Qorxmaz və Heydər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 dekabr, 289 (140025), səh.4.

28.     Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Qobustan” jur­nalı, 1985, sayı 1, səh. 13-15.

29.     Sənədli və bədii lentlər ustası. (Azərfilmin operatoru Zaur Məhərrəmovla müsahibə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 16 aprel, sayı 88 (14126).

30.     Ululu Kərimi axtaran tapar. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 29 iyun, sayı 152 (14493).

31.     Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Bilqamıs dasta­nı haq­qında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 9 avqust, sayı 184 (14222).

32.     Axtarış davam edir (Arxeoloq Vəli Əliyevlə II Kültəpə haq­qında müsahibə), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 oktyabr, sayı 240 (14278).

33.     Aşıq Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 dekabr, sayı 291 (14329).

34.     Şərəfli həyat yolu (İnqilabçı N.Rzayev haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 28 dekabr, sayı 301 (14542).

35.     “Köçəri” havası, “Sovet kəndi” qəzeti, 1986, 9 yanvar

36.     Azmanlardan biri - Əmin Abid. “Elm” qəzeti, 1987, 5 mart, sayı 9 (82).

37.     Ululu Kərimi haralıdır? “Qabaqcıl” qəzeti, 1986, 22 mart, sayı 35 (3066).

38.     Əli Hüseyinoğlu, Loğman Rəşidzadə. A.Şadlinski-100. Nəsillərə nümunə, Qırmızı komandan “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 29 noyabr.

39.      Əmin Abid bayatılarımız haqqında. “Elm və həyat” jurnalı, 1986, sayı 11, səh.26-27.

40.     Əmin Abidin “Ədəbiyyat tarixi”. “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti, 1986, 12 dekabr, sayı 50 (2237), səh.6.

41.     İkinci Mirzə Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 27 dekabr, sayı 297 (14638).

42.     Az qaçaqlıq elədi, çox qoçaqlıq elədi. (Qaçaq Süleyman haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986.

43.      Yaddaşlarda yaşamış incilər, (Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında (“Elm” nəşriyyatı, 1983-cü il), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 6 mart 1987, sayı 57.

44.     Dastanın ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı. “Azərbaycan” jurnalı, 1987, sayı 4, səh.179-182.

45.     Axundovun əsərlərinin nəşri tarixindən. “Kitablar aləmin­də” jurnalı, 1987, sayı 3, səh.16-17.

46.     Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında (Elmi konfransdakı mə­qalənin tezisi) “Şərur -qədim diyar”. İliç şəhəri. 1988, səh.19-20.

47.     Röyada gördüm sizi (Türkiyəli aşıq İslam haqqında). “Odlar yurdu” qəzeti, 1989, 3 fevral.

48.     Torpaq komissarının taleyi (Heydər Vəzirov haqqında), “Sovet kəndi” qəzeti, 1989, 15 iyun.

49.     Hara köçür bu köçəri? (Tulumçalan Cəbi haqqında), “Qobustan” jurnalı, 1989, sayı 1, səh.93-94.

50.     Xanağada istiot kolu. “Kommunist” qəzeti, 1989, 25 av­qust, səh. 4

51.     Əmin Abid Sabir haqqında. XX əsr Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1989, səh.221-228.

52.     Torpaq komissarının taleyi. “Ağ ləkələr silinir” (məqa­lələr toplusu), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991

53.     Huşəng Qaçaq Nəbinin nəticəsidir? “Səs” qəzeti, 1992, 23 aprel.

54.     Cənubi Azərbaycan rəssamları. “İncəsənət” qəzeti, 1992, 6 may.

55.     Urmiya gördüyüm kimi “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 28 may.

56.     Savəli Tilimxan. “Ozan” qəzeti, 1992, 28 may, sayı 8, səh.1.

57.     Təbrizdə teatr. “Mədəniyyət” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

58.     Mail olsan Mustafanı taparsan. “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

59.     Urmiya aşıqları. “Ozan” qəzeti, 1992, 31 iyul, sayı 10 (10). səh.1-2.

60.     Prezidentin istirahət saatlarında (Quzey Kıbrıs Türk Cüm­hu­riyyətinin prezidenti Rauf Denktaşın bədii fotoları haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1992, 25 noyabr, sayı 23 (44), səh.3.

61.     Bir daha Ağ Aşıq haqqında. “Oğuz eli” qəzeti, 1993, 14 yanvar, 1994, sayı 1 (30), səh.8.

62.     Ağız ədəbiyyatından: Əbusaleh. “Güney Azərbaycanı” jurnalı, 1994, sayı 1, səh.31-33.

63.     Həmkarımızın şeir payı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Avrasiya” qəzeti, 1995, 10 yanvar.

64.     Ortaq ədəbiyyata doğru (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaq­dır yerim” kitabı haqqında). “Zaman” qəzeti, 1995, 15 fevral.

65.     Ələsgər bulağından su içən qaqauz qızı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Ağrıdağ” qəzeti, 1995, 2 mart, sayı 8 (18), səh.4.

66.     Qaqauz qızı, qaqauz sözü (Türk dünyası T.Arnautun “Qa­qauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Yeni əsər” qəzeti, 1995, 7 iyul, sayı 4 (17), səh.3.

67.     Vəkil, ictimai xadim, ədəbiyyatçı Əli Kamali (ölümü mü­na­sibətilə) “Ədalət” qəzeti, 1996, 17 avqust, sayı 74 (564), səh.6-8

68.     Bakıya bir də dönməyinə əcəl aman vermədi. “Müxalifət” qəzeti, 1996, 21 avqust, sayı 63 (463), səh.8.

69.     Sənətkarın Bakı yanğısı. (Təbrizli rəssam Kərim Sidqi Ru­hu haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1997, may-iyun, sayı 1 (73), səh.3.

70.     İbrahim Novruzovun “Azərbaycan kartı” (İran xatirələri) kitabına ön söz (4 müəllifli məqalə), 1997, səh.3.

71.     Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi. “Qobustan” jurnalı, 1998, sayı 3, səh. 75-78.

72.     Türk süsləmə sənətçisi (Handa Qayakökü). “İncəsənət” qəzeti, 1998, sayı 7 (79).

73.     Əmin Abid və qaqauz maniləri. “Qədimliyimiz-diriliyi­miz­dir”. (Tədqiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı. 1998, səh.57-65.

74.     Nafiə xanımın acı taleyi. “Qədimliyimiz-diriliyimizdir” (Təd­qiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1998, səh.68-73.

75.     Əli Kamaliylə görüş. “Xəzər” jurnalı,1998, sayı 3, səh. 147-155

76.     Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi. “Qobustan” jurnalı, 1998, sayı 3, səh. 75-78.

77.     İncə yumorlu müəllimimiz. Mir Cəlal kitabı, Bakı, 1998, səh. 120-124.

78.     Tahir Kürsü Makal (nekroloq) “Tanıtım” qəzeti, 1999, 15 iyul, sayı 22 (29).

79.     Öpücü baba dünyasını dəyişdi. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 16-22 iyul, sayı 23 (30), səh.15, 23-29 iyul, sayı 24 (31), səh. 15, 31 iyul-6 avqust, sayı 25 (32), səh. 15.

80.     Həmid Nütqi haqqa qovuşdu (səhifə). “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.2.

81.     İnanmazdım ki, məni belə qarşılayacaqlar. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.15.

82.     Gültəkin Əmin Abiddirmi? “Ulduz” jurnalı, 1999, sayı 5-6, səh.81-86.

83.     Qorqudşünaslığın əsasını qoyanlardan biri (XI kitab), “Filoloji araşdırmalar”, BDU nəşriyyatı, Bakı, 1999, səh.159-174.

84.     Uzaqlığı doğuran misralar və ya Gültəkin kimdir? “Günəş” nəşriyyatı, (Gültəkin Əmin Abid. “Buzlu cehennem” kitabına ön söz), Bakı, 1999, səh. 3-20.

85.     Əlincənin gözü-İlandağ müşahidə məntəqəsi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2.

86.     Cavidin ev muzeyi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2

87.     Həmid Nütqi ilə görüşlərim, söhbətlərim. “Azərbaycan” jurnalı, 1999, sayı 11.

88.     Türk müğənnisi Barış Mançonu xatırlayarkən. “İncəsənət” qəzeti, 1999, dekabr, sayı 9 (81), səh.11.

89.     Əli Kamalinin toplayıcılıq və araşdırıcılıq fəaliyyəti. Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab, Bakı, 2000, səh. 220-226.

90.     Nafiə xanımın acı taleyi. “Çıraq” jurnalı, 2000, sayı 2, səh. 39-42.

91.     Əmin Abid Mütəllim oğlu (Əhmədov). “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh. 279

92.     Bağırov İsrafil. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.46

93.     Məmmədxani Güneyli. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklope­di­yası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.210

94.     İstanbul darülfünunun məzunu - Əmin Abid. “Filoloji araş­dırmalar”. XV kitab, Bakı, 2001, səh.70-82.

95.     Türkiyə hərbi qüvvələri Əfqanıstanda (Koreyada savaşmış Səlahəddin Sundur haqqında) “Ayna” qəzeti, 2002, 1 mart, sayı 9 (651), səh.10.

96.     Kiş adasında beynəlxalq tolerantlıq seminarı. “Ayna” qəzeti, 2002, 15 mart, sayı 11 (653), səh.5.

97.     Paris Prinsipləri və Elçibəy. “Yeni Müsavat” qəzeti, 2002-ci il, 25 iyun, sayı 166 (174) səh.14

98.     Colan türkləri - qarabağlıların tale qardaşları. “Ayna” qə­zeti, 2002, 28 iyun, sayı 25 (667), səh. 9.

99.     Colan türklərinin folkloru. Filoloji araşdırmalar XVI kitab, Bakı, 2002, səh.43-51.

100. Siz Azərbaycanlılar bizdən öndəsiniz. Bizi Qafqazda ta­nı­dırsınız. (Makedoniyalı şair, publisist N.D.Ulkü ilə müsahibə) “Ay­na” qəzeti, 2002-ci il, sentyabr, sayı 38 (680) səh.12.

101. Bizi vətən sevgisi, millət sevgisi dosta çevirdi. Uzaq dağ­la­rın adamı (İsmayıl Vəliyevin 50 illiyinə həsr olumuş kita­bı), Azər­baycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı. Bakı, 2002, səh. 140-145

102. Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Arif Rə­himovla birgə) Uzaq dağların adamı (İsmayıl Vəli­yevin 50 illik yubleyinə həsr olunmuş kitab) Azərbaycan Milli Ensik­lo­pediya Nəşriyyatı, Bakı, 2002, səh. 309-312

103. Türkmənistan milli oyanışla avtoritarizm arasında. “Ay­na” qəzet, 2002, 18 oktyabr, sayı 41, səh. 10.

104. “Koroğlu” eposunun variantları Əli Kamali arxivində. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2002, sayı 4 (5), səh.114

105. Kimdir əxlaqsız? “Milliyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı. 2, səh. 16.

106. Körpü. “Milliyyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı 2, səh.12.

107. Dədə Qorqudla bağlı rəvayətlər silsiləsindən (Peyğəmbər Dədə Qorquda icazə verib. Aşıq Rustamın ölümü görməsi). “Də­də Qorqud” jurnalı, 2003, sayı 4, səh.110-112.

108. Teatr İnstitutunun dissident məzunları (Əzizə Şamillə bir­likdə). “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədə­niyyət və İncəsənət Universiteti), 2003, 4 cild, səh.176-187.

109. Xalid Səid. “Filologiya araşdırmaları” toplusu, 2003, sayı 19, səh.36-52.

110. Reallığı nəzərə alan insan. “Müasirləri Abbas Zamanov haqqında” (məqalələr toplusu). “Çinar-Çar” nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.289-296.

111. Gültəkin imzasının Ə.Abidə məxsus olduğunu təsdiqlə­yən yeni sənədlər. “Ədəbi nəzəri məcmuə” I kitab, AMEA Ni­zami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, 2003, səh.199-207.

112. F.Qurbansoyun mübarizə metodu (Şəlalə Ananın hazırla­dığı “7 kitabdan biri, yaxud saliklikdən arifliyədək” kitabında), Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2004, səh.129

113. “Bildiriş” Azərbaycana gətirildi. B.E.Ağa oğlu. Solov­kidə gördüklərim. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2004. səh.5-25

114. Xəstə Həsənin ömür yoluna aid bir dəqiqləşdirmə. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». II Uluslararası Folklor Konfransının materialları, (18-21 mart 2004-cü il). AMEA Follkor İnstitutu, 2004, səh.106-117

115. Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri. Türk dastanları tariximizin ədəbi salnaməsidir. Beynəlxalq Folklor Konfransı, (6-7 may 2004-ci il). Qafqaz Universiteti, Bakı, 2004, səh.256-257.

116. Günlər, aylar nədən bir-birindən fərqləndirilir? M.Kamal Pi­la­voğlu, Mübarək günlərimiz, “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2005, səh. 3-7.

117. Azərbaycan reallığında cihad. M.Kamal Pilavoğlu, Şəhid­lər və qazilər haqqında 40 müqəddəs hədis, “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2005, səh. 3-8.

118. Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun variant­la­rın­da mətnşünaslıq məsələləri. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Uluslararası Folklor Konfransının material­ları (13-16 noyabr 2005-ci il). AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2005 , səh.136-142.

119. Səttarxan: ölümü, qəbri, ona diqqətimiz. “Mava atlas” dergisi, 2006, mayis, sayı 1, səh 49-59.

120. Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tərkib his­səsi kimi. XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avra­siya Türk Ədəbiyyatı Vəqfi) Ədəbiyyat Şöleni, VEKTOR Ulus­lararası İlim Merkezi, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti, Bakı, 2006, 9-16 Mayıs.

121. Vətənsevərliyin apardığı yol. Elxan Məmmədli-60. “Ağ­rıdağ” nəşriyyatı, 2006, səh.146-158.

122. Mehmet Kamal peyğəmbərləri belə tanıdır. M.Kamal Pilavoğlu. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında. “Günəş” nəşriyyatı, 2006, səh. 3-7.

123. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. 525-ci qəzet, 2006-cı il, 29 avqust, sayı 159(2266), səh. 7

124. İtkilərimiz. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2006, sayı 4, səh.177.

125. Aşıq Ürfaninin ömür yolu və şeirləri. ”Ortaq türk keç­mi­şindən ortaq türk gələcəyinə» IV Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (1-3 noyabr 2006-cı il), AMEA Folklor İnstitutu, 2006, Bakı, səh.85-91.

126. Hər müəllifin öz baxışı. M.K.Pilavoğlunun “Məhəmməd əleyhissəlam və onun nəsihətləri” kitabına ön söz. Bakı, 2006. səh. 3-4.

127. Uyğur ədəbiyyatında dramçılıq. “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universi­teti), 2006, sayı XIII, səh. 277-292

128. Qaqauz ədəbiyyatı. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2007, sayı XXIII, səh. 118-130.

129. Halit Said: ömrünü ortak türk kültürüne adaylayan adam. “Yom”(Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük), 2007, sayı 6, səh. 60-74.

130.  “Cəlili” aşıq havaları haqqında. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2007, sayı 3, səh. 67-75

131. Sözdə birincilərdən olan aşiq Qarani. “Ortaq türk keçmi­şindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (17-19 Oktyabr 2007-ci il), Bakı, 2007 səh.152-158.

132. Bəstəkarlar İttifaqımızın ilk sədri-Asan Rifatov. “Yom” Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük Yaz), 2008, sayı 9, səh. 8-14.

133. Asan Refatovun şərəfli ömrü, acı taleyi. “Musiqi dünya­sı” jur­nalı (Azərbaycan Musiqi Akademiyası), 2008, sayı 1-2, səh. 58-61.

134. Hüseyn Cavid’in “Uçurum” Faciasında İstanbul–Gerçek­lerin Sembolü. (Aide Paşayeva ilə şərikli, “Yom” jurnalı, 2008, sayı 11, səh. 84-94.

135. Noqay türklərinin ədəbiyyatında modernləşmə. Müqayisəli ədəbiyyat. (Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə stereotipler) III Bey­nəlxalq elmi konfransın materialları. (21-21 noyabr 2008), Bakı, səh. 36-37.

136. Çocuk yazarı-Emin Abid. Türk halkları ədəbiyyatinda (II) Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi materialları II kitab, 13-15 noyabr 2008-ci il, Bakı.

137. Haqq dünyasına qovuşanlar. Sürgünlərdə keçən ömür və ya üzünü görmədiyim dost (Kırımlı şair Şakir Səlimin ölümü münasibətilə). “Türküstan” qəzeti 15-28 mart 2009, səh 12.

138. Qarabaşlardan (Şumer) Qarapapaqlaradək (Türk) ilbaşı bay­ramı. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2009-cu il, sayı 1(30), səh. 98-111.

139. “Koroğlu” dastanının Əli Kamali arxivindəki variantları, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlari), Bakı, 2009-cu il, səh.7-24.

140. Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunun arxivindəki “Koroğ­lu” dastanı Kırımda çap olundu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy­yatına dair tədqiqlər, 2009-cu il, sayı XXIX, səh. 122-129.

141. “Koroğlu” dastanının təkrar nəşrinə ön söz. Azərbaycan dastanları, Azərbaycan Folkloru Külliyyatı, XIV cild, Dastanlar, IV kitab, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivində)”, Bakı, 2009-cu il, səh.7-10.

142.  Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi. “Türkistan” qə­ze­ti, 2010-cu il 28 mart-3 aprel, 4-10 aprel, sayı 10(183)-11(184) səh.11.

143.  İçimdəki ağrı... yaxud, Əli Səngərli nədən dəyərincə ta­nıdılmır?! “Türküstan” qəzeti, 2010-cu il, 25 aprel-1 may, sayı 14, səh.11

144.  Özbəkistanın “Altun qələm” mükafatını alan ilk azərbay­canlı – Qulu Kəngərli. “Türküstan” qəzeti, 30 may-5 iyun 2010-cu il, sayı 18, səh.13

145. Todur Zanet mukafatlandırıldı.“Türküstan” qəzeti,  2010-cu il, sentyabr

146. Şumer mətnlərinin Azərbaycan və qumuq ədəbiyyatında izləri, Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Slavyan Universiteti (özətlər), 22-23 Oktyabr 2010-cu il, Bakı. səh. 87.

147. Novruz bayramında “xanbəzəmə” və oradakı arxaik ünsürlər. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2010-cu il, sayı XXXI, səh. 117-128.

148. Ayrılığın sonu yoxmuş (Valeh Hacıların ölümü münasi­bətilə) “Mədəni maarif işi” junalı, 2010-ci il, sayı 10, səh. 36-38.

149. Rza Bərahəninin Bakıdakı bir müsahibəsi,“Kimlik” jurnalı, 2010-cu il, sayı 5, səh.42.

150. İtgilərimiz. Azərbaycan sevgisiylə yaşamış özbək folklor­şünası, ədəbiyyatçısı Jumabay Yusupov,Dədə Qorqud” jurnalı 2010-cu il, sayı 2(35), səh.162-167.

151. Cumabay Yusupov Azərbaycan sevgisiylə yaşayırdı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, səh. 14, 2011,19 fevral.

152. “Duz sarayı”nda “konsert” (Aşıq Aydın Çobanoğlu haq­qın­da), “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 5 aprel 2011-ci il, sayı 57(2225), səh. 14.

153. Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün dövlət quran Noman Çələbi Cihan. “Türk eli” jurnalı, 2011-ci il iyun, sayı 10, cəh. 27-29.

154. Qaqauzlar Stepan Kuroğlusunu da itirdi. “525-ci qəzet” 6 avqust 2011-ci il, sayı 142(3458), səh.27. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=33344

155. Azadlıqsevər uyğurlar üçün şəhid şair Lutpulla Mütəllip nümunəsi “525-ci qəzet” 14 sentyabr 2011-ci il, 166(3482), səh.4. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=34608

156. Gözlənilən ölümün acısı və ya Cingiz Dağcı dünyadan köçdü. “525-ci qəzet”, 28 sentyabr, 2011-ci il, sayı 176(3492), səh. 7. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=33721&type=1, http://www.anl.az/down/meqale/525/2011/sentyabr/201470.htm

157. Görkəmli kirim tatar ədibi Cengiz Dağçi vətən torpağina tapşirildi. “525-ci qəzet”,  4 okyabr, 2011-ci il, sayı 180(3496), səh. 7. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=6&id=33987&type=1

158. Sonuncu Qazax Xanı Kenesarı Qasımoğlunun Şərəfli Ölümü. “525-ci qəzet”,  7 dekabr, 2011-ci il. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=36591&type=1, http://www.fact-info.az/ts_general/azl/musahibe/2011/musahibe-179.htm, http://www.anl.az/down/meqale/525/2011/dekabr/217760.htm, ttp://daim.az/view.php?lang=az&menu=1132&id=12746

159. Ağıl vurğunu Elmanın “Ağilli ev” tikmək arzusu. Elman Əliyev, Elman:olduğu və göründüyü kimi, “Nərgiz” nəşriyyatı, Bakı, 2012, səh.231-239.

160. Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. 525-ci qəzet”,  31 yanvar, 2012-ci il. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=38697&type=1

161. İnamini itirdiyindən ömrünü bitirən Qamzat Acigəldiyev (26 yaşinda ölümə sürüklənən noqay şairi), “Ulduz” jurnalı, 2012, sayı 4, səh.24-27

162. Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu, “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, may, sayı 5(43), səh.3,7.

163. Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. “Türk eli” jurnalı, 2012-ci il iyun, sayı 12, cəh. 34-37.

164. Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu, “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, may, sayı 5(43), səh.3,7.

165. Milli şüur oyadan isan-Qəzənfər Paşayev.(“Tanıdığım insanlar” kitabından alınmışdır). Ömrün əbədiləşən illəri.(Tərtib edəni Arəstə Paşayeva), “Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012. səh.161-167.

166. Axundovşunasliğin formalaşmasinda Əmin Abidin rolu, AMEA Humanitar elmlər seryası, Xəbərlər (xüsusi buraxılış), “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2012, səh. 90-101

167. Yer-yurd və insan adlarında yaşayan tarıx (özət), IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiya Konfransı, Ağsu-Bakı, 2012, səh. 39.

168. Əli Şamil, Qənimət Səfərov.(2012) Ələkbər Salahzadənin cocuq şeirləri, II Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi (Tezislər) 2012. 11-13 oktyabr, Bakı.

169. Sürgün olunanların sorağı ilə, 1-4-cü məqalələr , 525-ci qəzet, 2013-cü il, 15 iyul, 16 iyul, 17 iyul, 18 iyul. http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10114,  http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10155,  http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10178, http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10215.

170. Noqay şairi Qədriyə nədən 29 yaşında öldürüldü?,  “Türk eli” elmi-ictimai-ideoloji jurnal, Dekabr, 2012-ci il, sayı 13, səh. 36-39, www.uluturk.info/photos/TURKELI_13%20zeif.pdf

171. Naxçıvan folklor örnəklərində Nizami Gəncəvi əsərlərinin izləri, (Aynur Qəzənfərqızı ilə şərikli), Nizami Gəncəvi və folklor, “Nurlan” nəşriyyatı,  Bakı, 2013, səh. 146-153.

172. Mustafa Çokay — türklük savaşçısı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, ictimai-siyasi qəzet, 18 yanvar 2014-cü il. http://www.xalqcebhesi.az/?p=134464

173. Xalq hərkatımızın təmənnasız döyüşçüsü, Böyük Azərbaycan yolçusu, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2014, səh.45-53.

174. Osman Batur-Qəhrəman Türk, "Birlik" jurnalı, 2014-cü il, yanvar, sayı 01 (14), səh. 53-54. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/jurnal-birlik%20-%2001%20-%2014.pdf

175.  Kafkasiyada Hristian Türkler ve Gagauz izleri, “Birlik” jurnalı, 2014-cü il, sayı 03(16), səh. 55-57. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/jurnal-birlik11.pdf

176.     Noqay şairi Qədriyə Teymurbulatova nədən öldürüldü?, "Birlik" jurnalı, 2014-cü il, sayı 08-09 (19), səh.45-47. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/Jurnal-birlik-19.pdf

177.  Vətəndaş yanğısı. Mülkədar Nadir. Yaxşılardan seç götür. “Yeni poliqrafist” MMC, Bakı, 2014, səh. 3-7.

178.  Əmin Abid Yunis Əmrə haqqında, Yunis Əmrə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014, 538 s. səh. 259-276.

179.  Adil Cəmil haqqında. Adil Cəmil-60, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh.75-78.

180.  Rza Xəlilov haqqında. Rza Xəlilov-70, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh.23-25.

181.  Toktoqul Satılqanov,  “Birlik” jurnali, 2015-ci il, sayı 3-4(21) may, səh. 36-37, http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/Jurnal-birlik-21.pdf

182. Çingiz Dağçının “Korkunç yıllar” romanında azərbaycanlı obrazı, Müasir ədəbiyyat məsələləri(Mühacirət ədəbiyyatı araşdırmaları), 4-cü kitab, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016-cı il, səh.152-170.

183. Millət naminə, ana dili uğrunda və elm yolunda yaşanmış ömür - Ata Tərzibaşı, “525-ci qəzet”, 20 aprel 2016-ci il, http://525.az/site/?name=xeber&news_id=55547

184. Ön söz.(fil.ü.e.d., prof Bədirxan Əhmədovla birlikdə), Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi, (Tərtibçilər və ön söz müəllifləri:fil.ü.e.d. prof. Bədirxan Əhmədov və Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, səh.3-21.

185.                        Əmin Abidin “Oğuznamə” əsəri və onun taleyi, “Epos və etnos”  Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları(06-07 noyabr 2015-ci il), “Elm və təhsil” nəşriyyatı,  Bakı, 2016, səh.125-130.

186.                         Qarslı Aşıq İslam. Mahmud Kamaloğlu, Karslı Aşık İslam Erdener,  Bakı, 2016,  səh. 111-119.

187.                        Əxmət Söləymənov dünyadan köçdü və ya türk dünyası bir aliminidə itirdi //Dədə Qorqud.-2016.- sayı 2- S.190-195.

188.                        Məhəmməd Əli Rəsulzadənin Yaponiyaya məktubu və Gültəkinin bir şeiri, 525-ci qəzet, 8 dekabr, 2016.http://525.az/site/?name=xeber&news_id=69249

189.                        Türk Dünyası səmasından bir ulduz da axdı... 525-ci qəzet, 22 dekabr, 2016.http://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=70206

190.                        ıqlarımızın ömür yoluna aydınlıq gətirməyin yeni mərhələsi başladi, Nazir Əhmədli. Haqq-nahaqq seçilər Haqq divanında, “NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı,  2017, səh. 7-20.

191.                         Ön söz. Milli ideologiyamızın fədaisi. Arif Rəhimoğlu. İdeologıya (Məqalələr toplusu), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2017, səh.5-13.

192.                         Nazir Əhmədlini kim necə dəyərləndirir?, http://turkustan.info/2017/09/11/nazir-əhmədlini-kim-necə-dəyərləndirir.

193.                        Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin və Türkcə “Divan”ının Albaniyada yayılmasına təsir edən amillər (Xatirə Yusifova ilə şərikli), “Əlyazmalar yanmır” (AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu) jurnalı, 2017, sayı 2(5), səh. 52-60.

194.                        Xəstə Qasımın bir qıfılbəndi, Aşıq Ələsgərin onu açması, Müsəmmə Miskinin cavabı,  Pirsultan –elm və sənət dərgisi, 2018, mart, sayı 5, səh. 11-16.

195.                        Namiq Hacıheydərliyə cavab: Colan Kolanıdırmı? - Polemika, http://ovqat.com/manset/19259-namiq-hacheydrliy-cavab-colan-kolanidirmi-polemika.html 09.04.2018.

196.                        Azərbaycan Cümhuriyətinin təsiri ilə yaranmış Azadıstan dövləti və onun ideoloqu Mirzə Təqixan Rəfət, Azərbaycan Cümhuriyəti(Tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müstəvidə), səh.89-111.

 

Azərbaycanda rus dilində

1.          Предания перекликаетсия с произведениями Н.Гянд­же­ви. “Советская Нахичевань” 1984, 11 марта, номер, 61 (611).

2.          Азербайджанские ашуги и народные поэты. “Советская Нахичевань” 1984, 14 марта, номер, 63 (613).

3.          Исторические памятники: Шахтахтинская баня. “Со­ветская Нахичевань”, 1984, 18 апреля, номер, 91 (641).

4.    Жизнь, ставшая легендой. “Советская Нахичевань”, 1984, 18 мая, номер, 116 (666).

5.    Верный сын партии. “Советская Нахичевань”, 1984, 8 июля, номер, 159 (709).

6.    Крепость Алинджа. “Советская Нахичевань”, 1984, 2 август, номер, 178 (729).

7.    Мастер документальных и художественных фильмов. “Советская Нахичевань”, 1985, 27 апрель, номер, 98 (945).

8.    Поиски продолжается (Интервю с археологом Вели АлийевомКултепе”), “Советская Нахичевань”, 1985, 13 октября, номер, 239 (1086).

9.    Ашуг Джалил. “Советская Нахичевань”, 1985, 4 де­кабря, номер, 297 (1144).

10.      Славный путь. (Н.Рзайев hаггында). “Советская На­хичевань”, 29 октября, 1986, номер, 251 (1400).

11.      33 года тюрьмы за флаг Азербайджана (из серии «безымянные герои»)

Автор: Али Шамиль оглы, журналист-исследователь 26 Февраля 2014, 16:13 http://haqqin.az/news/17761

12.                       33 года тюрьмы за флаг Азербайджана. Неизвестные герои Азербайджана http://azeri-bozqurd.livejournal.com/

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol