Biblioqrafiya

ƏLİ HÜSEYN OĞLU ŞAMİLİN (ŞAMİLOVUN)  ÇAP OLUNMUŞ KİTABLARI, MƏQALƏLƏRİ, TƏRTİB ETDİYİ KİTABLAR VƏ İŞTİRAK ETDİYİ

 SİMPOZİUMLAR

 Kitabları

1.  Türk xalqlarının tanınmış adamları (Ensiklopedik məlumat kitabı. Sözlük. Layihə. Ədalət Tahirzadə ilə birgə) “Azərbaycan Ensiklopediyası “ NPB, Bakı, 1998, 84 səh.

2.  Tanıdığım insanlar. Birinci kitab, “Sumqayıt” nəşriyyatı, Bakı, 2000, 156 səh.

3.  Dastanlaşmış ömürlər. “Səda” nəşriyyatı, Bakı, 2001, 96 səh.

4.  Quzey Kıbrıs. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriy­yatı, Bakı, 2001, 152 səh.

5.  Burulğandan çıxmaq mümkündürmü. Azərbaycan Milli En­siklopediyası Nəşriyyatı, Bakı, 2001,152 səh.

6.  Aşıq İsgəndər Ağbabalı. (Əzizə Şamillə birgə). “Səda” nəş­riyyatı, Bakı, 2006, 104 səh.

7.  Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz Türklərinin folkloru və ədəbiyyatı,”Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2011, səh. 412.

8.  Aşıq İsgəndər Ağbabalı.(Xatirə, məqalə, məktub və sənədlərin işığında). (Əzizə Şamillə birgə). “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, Bakı, 2012, 148 səh.

9.  Qırım sevgisi, QCİ “Qırımdevoquvpedneşir” neşriyyatı,  Simferopol, 2012, 200 səh.

10.     Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 248 səhifə.

11.     Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Almatı, 2013, 272 səhifə.

12.     Türkçülüyün qurbanları.(Qazaxıstan). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2013, 164 səhifə.

13.     Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2014, səhifə. 142.

14.     Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri. Hazırlayan: Məhbubə Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları Həsən Umudoğlu, səhifə tətibcisi Mehdi Meyməndi), “Dənizçin” nəşriyyatı, Təbriz, 1395(2016), səhifə. 144. Sayı 1000.

15.     İrfani ləqəbli aşıqlar və Urfani havaları, Bakı, elektron kitab. http://turuz.com/book/title/irfani+leqebli+a%C5%9Fiqlar+ve+urfani+havalari-arashdirmalar-ali+shamil

16.     Çıldırlı Aşıq İrfani(Şeirləri, haqqındakı dastan rəvayətlər), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 248 səhifə.

17.     Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri. Hazırlayan: Məhbubə Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları Həsən Umudoğlu, səhifə tətibcisi Mehdi Meyməndi),  “Dənizçin” nəşriyyatı, (təkrar nəşr), Təbriz, 1397(2018), səhifə. 144. Sayı 1000. 

Çapa hazırladığı kitablar

1.    Gültekin-Əmin Abid. Buzlu cehennem. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1999, 96 səh.

2.    Uşaq ensiklopediyası. Üçüncü cild, Azərbaycan Ensiklo­pe­di­yası NPB, 1999, 352 səh.

3.    Uzaq dağların adamı. İ.Ö.Vəliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında (Tərtib edənləri: Əli Şamil, Tənzilə Əliyeva, Lalə Ha­cıyeva, Nazilə Qəhrəmanova), Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 2002, 324 səh.

4.    B.E.Ağa oğlu. Solovkidə gördüklərim. “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2004. 80 səh.

5.    Koroğlu dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlar). “Nur­lan” nəşriyyatı, 2009, səh.396.

6.    Folklor və tariximiz mövzusunda respublika elmi konfransının materialları.(19-20 noyabr 2012-ci il), (Tərtib edənlər: Vəfa Saleh, Əli Şamil). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 248 səhifə.

7.    Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda respublika elmi kinfransının materialları (5 iyun 2013-cü il, Şamaxı), (Tərtib edənlər: Əli Şamil, Aynur Qəzənfərqızı), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013, səh.240.

8.    Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi mövzusunda Beyəlxalq elmi konfransın Materialları, ( 5 dekabr 2013, Bakı), (Tərtib edənlər: Aynur Qəzənfərqızı, Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013, səh.308.

9.    Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi, (Tərtibçilər və ön söz müəllifləri:fil.ü.e.d. prof. Bədirxan Əhmədov və Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, səh. 240.

10.     Pof.Dr. Hacali Necefoğluna Armağan. (Düzenleme kurulu: Doç,Dr.Vladimir Pidvoynıy, Doç.Dr.Aziz Alekberli, Safiye Özkaya, Ali Şamil, Aynur Gazanfarkızı), İzmir, 2016-cı il, səh.

11.     Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görünməyən tərəflər. Elmi sessiyanın materialları (10 iyun 2016-cı il). Bаkı: Еlm vә tәhsil” nәşriyyatı, 2016, -100 sәh.

Redaktə etdiyim kitablar

1.    İbrahim Novruzov. Azərbaycan kartı (İran xatirələri), Ön söz: İsmayıl Vəliyev, Səfalı Nəzərli, Elçin Cabbar, Əli Şamil, “Azərbaycan Ensiklopediyası “ NPB, 1997, 160 səh.

2.    Mirzəbala Məmmədzadə. Azərbaycanda köylü hərəkatı. Lenin milli siyasəti.  Bakı, 2007, 144 səh.

3.    Arif  Rəhimoğlu. “Elçibəyçi düşüncə sistemi və onun “Bütövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə!, Bakı, 2007, 56 səh.

4.    Arif  Rəhimoğlu. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları (Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait).  “Apostrof” nəşriyatı, Bakı,  2008, səh. 216.

5.  Todur Zanet. Ana dilim. (Qaqauzcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı,, 2010, 104 s.

6.    Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmisəm.  (Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 160 s.

7.    Molla Nefes. Seçilmiş əsərləri.(Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 240 s.

8.    Maxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. (Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 448 s.

9.          Rəhimoğlu Arif.Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu.Bakı, “Elm və təhsil“, 2016, 132 səh.

10.      Rəhimoğlu Arif.Sosiologiyada partiyadaxili qruplaşmalar.Bakı, “Elm və təhsil“, 2016, 96 səh..

11.       Asker Ramiz. Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatı, Bakı, 2016, 280 səh.

12.      Asker Ramiz. Kutadgu bilig (Bibliografiyası), Bakı, 2016, 192 səh.

13.     Qız Cibək.Qazax məhəbbət dastanı, (Qazaxcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi rpof. Ramiz Əskər), Bakı, 2016, 244 səh.

14.     İdeologıya (Məqalələr toplusu), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2017.

 Hekayələrim

1. Əbədi. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı,  1984, səh.
       2. Tikan. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı,  1985, səh.

3.    Körpü. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı,  1987, səh.

4.    Dan yeri ağaranda (sənədli hekayə), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 28 may, sayı, 125(14466), səh. 4.

Məqalələri

Azərbaycan türkcəsində

1.  Əmin Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat mə­sələləri. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tə­lə­bə və gənc alimlərinin konfransının tezisləri, Bakı, ADU nəşriy­yatı, 1972.

2.  Mətbuat tariximizdən: Qardaşoğlanları kimdir? (“Molla Nəs­rəddin” jurnalında “Qardaşoğlanları” imzası ilə yazan müəl­liflər haqqında). “Müxbir” jurnalı, 1974, sayı 6.

3.  Qardaşoğlanları kimdir? “Sovet Astarası” qəzeti, 1974, 20 avqust, sayı 98 (3139), səh.3.

4.  İnci xəzinəsi (eyni adlı kitab haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 12 mart, sayı 60 (11978).

5.  Qədim abidə tədqiq edilir (Ş.Cəmşidovun “Kitabi - Dədə Qorqud” kitabı haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 31 dekabr, sayı 300 (12218).

6.  Gözəl töhfə (Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri” haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1980, 13 yanvar, sayı 10 (12528).

7.  Aşığın vətən həsrəti (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 18 sentyabr, sayı 222 (13045).

8.  Zəmanədən narazı aşıq (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 17 noyabr, sayı 271 (13094).

9.  Pedaqoq, alim Əmin Abid. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1982, 2 iyul, sayı 53 (3657), səh.4.

10.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Telli Qara. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1982, 30 oktyabr, sayı 256 (13358).

11.     Aşıq Alının ustadı kimdir? Azərbaycan aşıqlarının IV qu­rultayı qarşısında. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 27 aprel, sayı 98 (13533).

12.     Sel arxeoloqun bələdçisidir. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti 1988, 30 iyun, sayı 151 (13586).

13.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Deməyin meydandan qaçdı Mirzalı. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 15 oktyabr, sayı 239 (13674).

14.     Türkmən inciləri (Klassik türkmən şeir antalogiyası haqqın­da), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 30 oktyabr, sayı 252 (13687).

15.     Maraqlı müddəalar toplusu. (“Azərbaycan filologiyası mə­sələləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 22 yan­var, sayı 18 (13756).

16.     Naxçıvanda N.Gəncəvinin əsərləri ilə səsləşən deyimlər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 fevral, sayı 43 (13781).

17.     Yaddaşlarda yaşamış incilər (“Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 6 mart, sayı 57 (13795).

18.     Gündoğandan günbatana (Şair Adil Cəmilin eyni adlı ki­ta­bı haqqında), “Əmək bayrağı” qəzeti, 1984, 16 mart, sayı 32 (785).

19.     El sənətkarlarımız. Xəstə Həsən. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 20 mart, sayı 67 (13805).

20.     Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Sovet Naxçı­vanı” qəzeti, 1984, 13 aprel, sayı 87 (13825).

21.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Dastanlaşmış ömür. (Abbasqulubəy Şadlinski haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 may, sayı 113 (13851).

22.     Partiyanın sadiq əsgəri (Heydər Vəzirov haqqında). “So­vet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 29 iyun, sayı 152 (13890).

23.     Əyilməzlik timsalı Əlincə. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 iyul, sayı 179 (13916).

24.     Ülvi hisslər insanı dəyişir (Diqqət! film çəkilir. “Gümüşü gö­lün sirri” filminin quruluşçu rejissoru Eldar Quliyevlə müsa­hi­bə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 14 avqust, sayı 189 (13927).

25.     Sənətkar haqqında söz (Z.Qiyasbəylinin “İmran Qasımov” monoqrafiyası haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 23 sen­tyabr, sayı 223 (13961).

26.     Qəhrəmanlıq dastanlarımıza aid tədqiqatlar (Rüstəm Rüs­təm­zadənin “El qəhrəmanları xalq ədəbiyyatında” kitabı haq­qın­da). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 noyabr, sayı 277 (14013).

27.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Kəsəmənli Qorxmaz və Heydər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 dekabr, 289 (140025), səh.4.

28.     Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Qobustan” jur­nalı, 1985, sayı 1, səh. 13-15.

29.     Sənədli və bədii lentlər ustası. (Azərfilmin operatoru Zaur Məhərrəmovla müsahibə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 16 aprel, sayı 88 (14126).

30.     Ululu Kərimi axtaran tapar. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 29 iyun, sayı 152 (14493).

31.     Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Bilqamıs dasta­nı haq­qında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 9 avqust, sayı 184 (14222).

32.     Axtarış davam edir (Arxeoloq Vəli Əliyevlə II Kültəpə haq­qında müsahibə), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 oktyabr, sayı 240 (14278).

33.     Aşıq Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 dekabr, sayı 291 (14329).

34.     Şərəfli həyat yolu (İnqilabçı N.Rzayev haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 28 dekabr, sayı 301 (14542).

35.     “Köçəri” havası, “Sovet kəndi” qəzeti, 1986, 9 yanvar

36.     Azmanlardan biri - Əmin Abid. “Elm” qəzeti, 1987, 5 mart, sayı 9 (82).

37.     Ululu Kərimi haralıdır? “Qabaqcıl” qəzeti, 1986, 22 mart, sayı 35 (3066).

38.     Əli Hüseyinoğlu, Loğman Rəşidzadə. A.Şadlinski-100. Nəsillərə nümunə, Qırmızı komandan “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 29 noyabr.

39.      Əmin Abid bayatılarımız haqqında. “Elm və həyat” jurnalı, 1986, sayı 11, səh.26-27.

40.     Əmin Abidin “Ədəbiyyat tarixi”. “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti, 1986, 12 dekabr, sayı 50 (2237), səh.6.

41.     İkinci Mirzə Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 27 dekabr, sayı 297 (14638).

42.     Az qaçaqlıq elədi, çox qoçaqlıq elədi. (Qaçaq Süleyman haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986.

43.      Yaddaşlarda yaşamış incilər, (Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında (“Elm” nəşriyyatı, 1983-cü il), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 6 mart 1987, sayı 57.

44.     Dastanın ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı. “Azərbaycan” jurnalı, 1987, sayı 4, səh.179-182.

45.     Axundovun əsərlərinin nəşri tarixindən. “Kitablar aləmin­də” jurnalı, 1987, sayı 3, səh.16-17.

46.     Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında (Elmi konfransdakı mə­qalənin tezisi) “Şərur -qədim diyar”. İliç şəhəri. 1988, səh.19-20.

47.     Röyada gördüm sizi (Türkiyəli aşıq İslam haqqında). “Odlar yurdu” qəzeti, 1989, 3 fevral.

48.     Torpaq komissarının taleyi (Heydər Vəzirov haqqında), “Sovet kəndi” qəzeti, 1989, 15 iyun.

49.     Hara köçür bu köçəri? (Tulumçalan Cəbi haqqında), “Qobustan” jurnalı, 1989, sayı 1, səh.93-94.

50.     Xanağada istiot kolu. “Kommunist” qəzeti, 1989, 25 av­qust, səh. 4

51.     Əmin Abid Sabir haqqında. XX əsr Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1989, səh.221-228.

52.     Torpaq komissarının taleyi. “Ağ ləkələr silinir” (məqa­lələr toplusu), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991

53.     Huşəng Qaçaq Nəbinin nəticəsidir? “Səs” qəzeti, 1992, 23 aprel.

54.     Cənubi Azərbaycan rəssamları. “İncəsənət” qəzeti, 1992, 6 may.

55.     Urmiya gördüyüm kimi “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 28 may.

56.     Savəli Tilimxan. “Ozan” qəzeti, 1992, 28 may, sayı 8, səh.1.

57.     Təbrizdə teatr. “Mədəniyyət” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

58.     Mail olsan Mustafanı taparsan. “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

59.     Urmiya aşıqları. “Ozan” qəzeti, 1992, 31 iyul, sayı 10 (10). səh.1-2.

60.     Prezidentin istirahət saatlarında (Quzey Kıbrıs Türk Cüm­hu­riyyətinin prezidenti Rauf Denktaşın bədii fotoları haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1992, 25 noyabr, sayı 23 (44), səh.3.

61.     Bir daha Ağ Aşıq haqqında. “Oğuz eli” qəzeti, 1993, 14 yanvar, 1994, sayı 1 (30), səh.8.

62.     Ağız ədəbiyyatından: Əbusaleh. “Güney Azərbaycanı” jurnalı, 1994, sayı 1, səh.31-33.

63.     Həmkarımızın şeir payı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Avrasiya” qəzeti, 1995, 10 yanvar.

64.     Ortaq ədəbiyyata doğru (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaq­dır yerim” kitabı haqqında). “Zaman” qəzeti, 1995, 15 fevral.

65.     Ələsgər bulağından su içən qaqauz qızı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Ağrıdağ” qəzeti, 1995, 2 mart, sayı 8 (18), səh.4.

66.     Qaqauz qızı, qaqauz sözü (Türk dünyası T.Arnautun “Qa­qauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Yeni əsər” qəzeti, 1995, 7 iyul, sayı 4 (17), səh.3.

67.     Vəkil, ictimai xadim, ədəbiyyatçı Əli Kamali (ölümü mü­na­sibətilə) “Ədalət” qəzeti, 1996, 17 avqust, sayı 74 (564), səh.6-8

68.     Bakıya bir də dönməyinə əcəl aman vermədi. “Müxalifət” qəzeti, 1996, 21 avqust, sayı 63 (463), səh.8.

69.     Sənətkarın Bakı yanğısı. (Təbrizli rəssam Kərim Sidqi Ru­hu haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1997, may-iyun, sayı 1 (73), səh.3.

70.     İbrahim Novruzovun “Azərbaycan kartı” (İran xatirələri) kitabına ön söz (4 müəllifli məqalə), 1997, səh.3.

71.     Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi. “Qobustan” jurnalı, 1998, sayı 3, səh. 75-78.

72.     Türk süsləmə sənətçisi (Handa Qayakökü). “İncəsənət” qəzeti, 1998, sayı 7 (79).

73.     Əmin Abid və qaqauz maniləri. “Qədimliyimiz-diriliyi­miz­dir”. (Tədqiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı. 1998, səh.57-65.

74.     Nafiə xanımın acı taleyi. “Qədimliyimiz-diriliyimizdir” (Təd­qiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1998, səh.68-73.

75.     Əli Kamaliylə görüş. “Xəzər” jurnalı,1998, sayı 3, səh. 147-155

76.     Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi. “Qobustan” jurnalı, 1998, sayı 3, səh. 75-78.

77.     İncə yumorlu müəllimimiz. Mir Cəlal kitabı, Bakı, 1998, səh. 120-124.

78.     Tahir Kürsü Makal (nekroloq) “Tanıtım” qəzeti, 1999, 15 iyul, sayı 22 (29).

79.     Öpücü baba dünyasını dəyişdi. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 16-22 iyul, sayı 23 (30), səh.15, 23-29 iyul, sayı 24 (31), səh. 15, 31 iyul-6 avqust, sayı 25 (32), səh. 15.

80.     Həmid Nütqi haqqa qovuşdu (səhifə). “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.2.

81.     İnanmazdım ki, məni belə qarşılayacaqlar. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.15.

82.     Gültəkin Əmin Abiddirmi? “Ulduz” jurnalı, 1999, sayı 5-6, səh.81-86.

83.     Qorqudşünaslığın əsasını qoyanlardan biri (XI kitab), “Filoloji araşdırmalar”, BDU nəşriyyatı, Bakı, 1999, səh.159-174.

84.     Uzaqlığı doğuran misralar və ya Gültəkin kimdir? “Günəş” nəşriyyatı, (Gültəkin Əmin Abid. “Buzlu cehennem” kitabına ön söz), Bakı, 1999, səh. 3-20.

85.     Əlincənin gözü-İlandağ müşahidə məntəqəsi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2.

86.     Cavidin ev muzeyi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2

87.     Həmid Nütqi ilə görüşlərim, söhbətlərim. “Azərbaycan” jurnalı, 1999, sayı 11.

88.     Türk müğənnisi Barış Mançonu xatırlayarkən. “İncəsənət” qəzeti, 1999, dekabr, sayı 9 (81), səh.11.

89.     Əli Kamalinin toplayıcılıq və araşdırıcılıq fəaliyyəti. Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab, Bakı, 2000, səh. 220-226.

90.     Nafiə xanımın acı taleyi. “Çıraq” jurnalı, 2000, sayı 2, səh. 39-42.

91.     Əmin Abid Mütəllim oğlu (Əhmədov). “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh. 279

92.     Bağırov İsrafil. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.46

93.     Məmmədxani Güneyli. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklope­di­yası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.210

94.     İstanbul darülfünunun məzunu - Əmin Abid. “Filoloji araş­dırmalar”. XV kitab, Bakı, 2001, səh.70-82.

95.     Türkiyə hərbi qüvvələri Əfqanıstanda (Koreyada savaşmış Səlahəddin Sundur haqqında) “Ayna” qəzeti, 2002, 1 mart, sayı 9 (651), səh.10.

96.     Kiş adasında beynəlxalq tolerantlıq seminarı. “Ayna” qəzeti, 2002, 15 mart, sayı 11 (653), səh.5.

97.     Paris Prinsipləri və Elçibəy. “Yeni Müsavat” qəzeti, 2002-ci il, 25 iyun, sayı 166 (174) səh.14

98.     Colan türkləri - qarabağlıların tale qardaşları. “Ayna” qə­zeti, 2002, 28 iyun, sayı 25 (667), səh. 9.

99.     Colan türklərinin folkloru. Filoloji araşdırmalar XVI kitab, Bakı, 2002, səh.43-51.

100. Siz Azərbaycanlılar bizdən öndəsiniz. Bizi Qafqazda ta­nı­dırsınız. (Makedoniyalı şair, publisist N.D.Ulkü ilə müsahibə) “Ay­na” qəzeti, 2002-ci il, sentyabr, sayı 38 (680) səh.12.

101. Bizi vətən sevgisi, millət sevgisi dosta çevirdi. Uzaq dağ­la­rın adamı (İsmayıl Vəliyevin 50 illiyinə həsr olumuş kita­bı), Azər­baycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı. Bakı, 2002, səh. 140-145

102. Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Arif Rə­himovla birgə) Uzaq dağların adamı (İsmayıl Vəli­yevin 50 illik yubleyinə həsr olunmuş kitab) Azərbaycan Milli Ensik­lo­pediya Nəşriyyatı, Bakı, 2002, səh. 309-312

103. Türkmənistan milli oyanışla avtoritarizm arasında. “Ay­na” qəzet, 2002, 18 oktyabr, sayı 41, səh. 10.

104. “Koroğlu” eposunun variantları Əli Kamali arxivində. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2002, sayı 4 (5), səh.114

105. Kimdir əxlaqsız? “Milliyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı. 2, səh. 16.

106. Körpü. “Milliyyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı 2, səh.12.

107. Dədə Qorqudla bağlı rəvayətlər silsiləsindən (Peyğəmbər Dədə Qorquda icazə verib. Aşıq Rustamın ölümü görməsi). “Də­də Qorqud” jurnalı, 2003, sayı 4, səh.110-112.

108. Teatr İnstitutunun dissident məzunları (Əzizə Şamillə bir­likdə). “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədə­niyyət və İncəsənət Universiteti), 2003, 4 cild, səh.176-187.

109. Xalid Səid. “Filologiya araşdırmaları” toplusu, 2003, sayı 19, səh.36-52.

110. Reallığı nəzərə alan insan. “Müasirləri Abbas Zamanov haqqında” (məqalələr toplusu). “Çinar-Çar” nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.289-296.

111. Gültəkin imzasının Ə.Abidə məxsus olduğunu təsdiqlə­yən yeni sənədlər. “Ədəbi nəzəri məcmuə” I kitab, AMEA Ni­zami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, 2003, səh.199-207.

112. F.Qurbansoyun mübarizə metodu (Şəlalə Ananın hazırla­dığı “7 kitabdan biri, yaxud saliklikdən arifliyədək” kitabında), Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2004, səh.129

113. “Bildiriş” Azərbaycana gətirildi. B.E.Ağa oğlu. Solov­kidə gördüklərim. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2004. səh.5-25

114. Xəstə Həsənin ömür yoluna aid bir dəqiqləşdirmə. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». II Uluslararası Folklor Konfransının materialları, (18-21 mart 2004-cü il). AMEA Follkor İnstitutu, 2004, səh.106-117

115. Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri. Türk dastanları tariximizin ədəbi salnaməsidir. Beynəlxalq Folklor Konfransı, (6-7 may 2004-ci il). Qafqaz Universiteti, Bakı, 2004, səh.256-257.

116. Günlər, aylar nədən bir-birindən fərqləndirilir? M.Kamal Pi­la­voğlu, Mübarək günlərimiz, “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2005, səh. 3-7.

117. Azərbaycan reallığında cihad. M.Kamal Pilavoğlu, Şəhid­lər və qazilər haqqında 40 müqəddəs hədis, “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2005, səh. 3-8.

118. Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun variant­la­rın­da mətnşünaslıq məsələləri. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Uluslararası Folklor Konfransının material­ları (13-16 noyabr 2005-ci il). AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2005 , səh.136-142.

119. Səttarxan: ölümü, qəbri, ona diqqətimiz. “Mava atlas” dergisi, 2006, mayis, sayı 1, səh 49-59.

120. Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tərkib his­səsi kimi. XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avra­siya Türk Ədəbiyyatı Vəqfi) Ədəbiyyat Şöleni, VEKTOR Ulus­lararası İlim Merkezi, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti, Bakı, 2006, 9-16 Mayıs.

121. Vətənsevərliyin apardığı yol. Elxan Məmmədli-60. “Ağ­rıdağ” nəşriyyatı, 2006, səh.146-158.

122. Mehmet Kamal peyğəmbərləri belə tanıdır. M.Kamal Pilavoğlu. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında. “Günəş” nəşriyyatı, 2006, səh. 3-7.

123. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. 525-ci qəzet, 2006-cı il, 29 avqust, sayı 159(2266), səh. 7

124. İtkilərimiz. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2006, sayı 4, səh.177.

125. Aşıq Ürfaninin ömür yolu və şeirləri. ”Ortaq türk keç­mi­şindən ortaq türk gələcəyinə» IV Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (1-3 noyabr 2006-cı il), AMEA Folklor İnstitutu, 2006, Bakı, səh.85-91.

126. Hər müəllifin öz baxışı. M.K.Pilavoğlunun “Məhəmməd əleyhissəlam və onun nəsihətləri” kitabına ön söz. Bakı, 2006. səh. 3-4.

127. Uyğur ədəbiyyatında dramçılıq. “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universi­teti), 2006, sayı XIII, səh. 277-292

128. Qaqauz ədəbiyyatı. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2007, sayı XXIII, səh. 118-130.

129. Halit Said: ömrünü ortak türk kültürüne adaylayan adam. “Yom”(Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük), 2007, sayı 6, səh. 60-74.

130.  “Cəlili” aşıq havaları haqqında. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2007, sayı 3, səh. 67-75

131. Sözdə birincilərdən olan aşiq Qarani. “Ortaq türk keçmi­şindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (17-19 Oktyabr 2007-ci il), Bakı, 2007 səh.152-158.

132. Bəstəkarlar İttifaqımızın ilk sədri-Asan Rifatov. “Yom” Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük Yaz), 2008, sayı 9, səh. 8-14.

133. Asan Refatovun şərəfli ömrü, acı taleyi. “Musiqi dünya­sı” jur­nalı (Azərbaycan Musiqi Akademiyası), 2008, sayı 1-2, səh. 58-61.

134. Hüseyn Cavid’in “Uçurum” Faciasında İstanbul–Gerçek­lerin Sembolü. (Aide Paşayeva ilə şərikli, “Yom” jurnalı, 2008, sayı 11, səh. 84-94.

135. Noqay türklərinin ədəbiyyatında modernləşmə. Müqayisəli ədəbiyyat. (Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə stereotipler) III Bey­nəlxalq elmi konfransın materialları. (21-21 noyabr 2008), Bakı, səh. 36-37.

136. Çocuk yazarı-Emin Abid. Türk halkları ədəbiyyatinda (II) Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi materialları II kitab, 13-15 noyabr 2008-ci il, Bakı.

137. Haqq dünyasına qovuşanlar. Sürgünlərdə keçən ömür və ya üzünü görmədiyim dost (Kırımlı şair Şakir Səlimin ölümü münasibətilə). “Türküstan” qəzeti 15-28 mart 2009, səh 12.

138. Qarabaşlardan (Şumer) Qarapapaqlaradək (Türk) ilbaşı bay­ramı. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2009-cu il, sayı 1(30), səh. 98-111.

139. “Koroğlu” dastanının Əli Kamali arxivindəki variantları, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlari), Bakı, 2009-cu il, səh.7-24.

140. Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunun arxivindəki “Koroğ­lu” dastanı Kırımda çap olundu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy­yatına dair tədqiqlər, 2009-cu il, sayı XXIX, səh. 122-129.

141. “Koroğlu” dastanının təkrar nəşrinə ön söz. Azərbaycan dastanları, Azərbaycan Folkloru Külliyyatı, XIV cild, Dastanlar, IV kitab, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivində)”, Bakı, 2009-cu il, səh.7-10.

142.  Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi. “Türkistan” qə­ze­ti, 2010-cu il 28 mart-3 aprel, 4-10 aprel, sayı 10(183)-11(184) səh.11.

143.  İçimdəki ağrı... yaxud, Əli Səngərli nədən dəyərincə ta­nıdılmır?! “Türküstan” qəzeti, 2010-cu il, 25 aprel-1 may, sayı 14, səh.11

144.  Özbəkistanın “Altun qələm” mükafatını alan ilk azərbay­canlı – Qulu Kəngərli. “Türküstan” qəzeti, 30 may-5 iyun 2010-cu il, sayı 18, səh.13

145. Todur Zanet mukafatlandırıldı.“Türküstan” qəzeti,  2010-cu il, sentyabr

146. Şumer mətnlərinin Azərbaycan və qumuq ədəbiyyatında izləri, Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Slavyan Universiteti (özətlər), 22-23 Oktyabr 2010-cu il, Bakı. səh. 87.

147. Novruz bayramında “xanbəzəmə” və oradakı arxaik ünsürlər. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2010-cu il, sayı XXXI, səh. 117-128.

148. Ayrılığın sonu yoxmuş (Valeh Hacıların ölümü münasi­bətilə) “Mədəni maarif işi” junalı, 2010-ci il, sayı 10, səh. 36-38.

149. Rza Bərahəninin Bakıdakı bir müsahibəsi,“Kimlik” jurnalı, 2010-cu il, sayı 5, səh.42.

150. İtgilərimiz. Azərbaycan sevgisiylə yaşamış özbək folklor­şünası, ədəbiyyatçısı Jumabay Yusupov,Dədə Qorqud” jurnalı 2010-cu il, sayı 2(35), səh.162-167.

151. Cumabay Yusupov Azərbaycan sevgisiylə yaşayırdı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, səh. 14, 2011,19 fevral.

152. “Duz sarayı”nda “konsert” (Aşıq Aydın Çobanoğlu haq­qın­da), “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 5 aprel 2011-ci il, sayı 57(2225), səh. 14.

153. Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün dövlət quran Noman Çələbi Cihan. “Türk eli” jurnalı, 2011-ci il iyun, sayı 10, cəh. 27-29.

154. Qaqauzlar Stepan Kuroğlusunu da itirdi. “525-ci qəzet” 6 avqust 2011-ci il, sayı 142(3458), səh.27. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=33344

155. Azadlıqsevər uyğurlar üçün şəhid şair Lutpulla Mütəllip nümunəsi “525-ci qəzet” 14 sentyabr 2011-ci il, 166(3482), səh.4. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=34608

156. Gözlənilən ölümün acısı və ya Cingiz Dağcı dünyadan köçdü. “525-ci qəzet”, 28 sentyabr, 2011-ci il, sayı 176(3492), səh. 7. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=33721&type=1, http://www.anl.az/down/meqale/525/2011/sentyabr/201470.htm

157. Görkəmli kirim tatar ədibi Cengiz Dağçi vətən torpağina tapşirildi. “525-ci qəzet”,  4 okyabr, 2011-ci il, sayı 180(3496), səh. 7. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=6&id=33987&type=1

158. Sonuncu Qazax Xanı Kenesarı Qasımoğlunun Şərəfli Ölümü. “525-ci qəzet”,  7 dekabr, 2011-ci il. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=36591&type=1, http://www.fact-info.az/ts_general/azl/musahibe/2011/musahibe-179.htm, http://www.anl.az/down/meqale/525/2011/dekabr/217760.htm, ttp://daim.az/view.php?lang=az&menu=1132&id=12746

159. Ağıl vurğunu Elmanın “Ağilli ev” tikmək arzusu. Elman Əliyev, Elman:olduğu və göründüyü kimi, “Nərgiz” nəşriyyatı, Bakı, 2012, səh.231-239.

160. Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. 525-ci qəzet”,  31 yanvar, 2012-ci il. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=38697&type=1

161. İnamini itirdiyindən ömrünü bitirən Qamzat Acigəldiyev (26 yaşinda ölümə sürüklənən noqay şairi), “Ulduz” jurnalı, 2012, sayı 4, səh.24-27

162. Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu, “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, may, sayı 5(43), səh.3,7.

163. Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. “Türk eli” jurnalı, 2012-ci il iyun, sayı 12, cəh. 34-37.

164. Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu, “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, may, sayı 5(43), səh.3,7.

165. Milli şüur oyadan isan-Qəzənfər Paşayev.(“Tanıdığım insanlar” kitabından alınmışdır). Ömrün əbədiləşən illəri.(Tərtib edəni Arəstə Paşayeva), “Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012. səh.161-167.

166. Axundovşunasliğin formalaşmasinda Əmin Abidin rolu, AMEA Humanitar elmlər seryası, Xəbərlər (xüsusi buraxılış), “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2012, səh. 90-101

167. Yer-yurd və insan adlarında yaşayan tarıx (özət), IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiya Konfransı, Ağsu-Bakı, 2012, səh. 39.

168. Əli Şamil, Qənimət Səfərov.(2012) Ələkbər Salahzadənin cocuq şeirləri, II Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi (Tezislər) 2012. 11-13 oktyabr, Bakı.

169. Sürgün olunanların sorağı ilə, 1-4-cü məqalələr , 525-ci qəzet, 2013-cü il, 15 iyul, 16 iyul, 17 iyul, 18 iyul. http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10114,  http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10155,  http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10178, http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10215.

170. Noqay şairi Qədriyə nədən 29 yaşında öldürüldü?,  “Türk eli” elmi-ictimai-ideoloji jurnal, Dekabr, 2012-ci il, sayı 13, səh. 36-39, www.uluturk.info/photos/TURKELI_13%20zeif.pdf

171. Naxçıvan folklor örnəklərində Nizami Gəncəvi əsərlərinin izləri, (Aynur Qəzənfərqızı ilə şərikli), Nizami Gəncəvi və folklor, “Nurlan” nəşriyyatı,  Bakı, 2013, səh. 146-153.

172. Mustafa Çokay — türklük savaşçısı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, ictimai-siyasi qəzet, 18 yanvar 2014-cü il. http://www.xalqcebhesi.az/?p=134464

173. Xalq hərkatımızın təmənnasız döyüşçüsü, Böyük Azərbaycan yolçusu, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2014, səh.45-53.

174. Osman Batur-Qəhrəman Türk, "Birlik" jurnalı, 2014-cü il, yanvar, sayı 01 (14), səh. 53-54. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/jurnal-birlik%20-%2001%20-%2014.pdf

175.  Kafkasiyada Hristian Türkler ve Gagauz izleri, “Birlik” jurnalı, 2014-cü il, sayı 03(16), səh. 55-57. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/jurnal-birlik11.pdf

176.     Noqay şairi Qədriyə Teymurbulatova nədən öldürüldü?, "Birlik" jurnalı, 2014-cü il, sayı 08-09 (19), səh.45-47. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/Jurnal-birlik-19.pdf

177.  Vətəndaş yanğısı. Mülkədar Nadir. Yaxşılardan seç götür. “Yeni poliqrafist” MMC, Bakı, 2014, səh. 3-7.

178.  Əmin Abid Yunis Əmrə haqqında, Yunis Əmrə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014, 538 s. səh. 259-276.

179.  Adil Cəmil haqqında. Adil Cəmil-60, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh.75-78.

180.  Rza Xəlilov haqqında. Rza Xəlilov-70, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh.23-25.

181.  Toktoqul Satılqanov,  “Birlik” jurnali, 2015-ci il, sayı 3-4(21) may, səh. 36-37, http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/Jurnal-birlik-21.pdf

182. Çingiz Dağçının “Korkunç yıllar” romanında azərbaycanlı obrazı, Müasir ədəbiyyat məsələləri(Mühacirət ədəbiyyatı araşdırmaları), 4-cü kitab, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016-cı il, səh.152-170.

183. Millət naminə, ana dili uğrunda və elm yolunda yaşanmış ömür - Ata Tərzibaşı, “525-ci qəzet”, 20 aprel 2016-ci il, http://525.az/site/?name=xeber&news_id=55547

184. Türkoloji Qurultayin iştirakçisi və Qərbi Sibir Türk Respublikası qurmaq istəyən, xakas Nikolay Katanov, Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görünməyən tərəflər(elmi sessiyanın materialları, Bakı şəhəri, 10 iyun, 2016), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016, səh.46-69.

185. Ön söz.(fil.ü.e.d., prof Bədirxan Əhmədovla birlikdə), Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi, (Tərtibçilər və ön söz müəllifləri:fil.ü.e.d. prof. Bədirxan Əhmədov və Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, səh.3-21.

186.                        Əmin Abidin “Oğuznamə” əsəri və onun taleyi, “Epos və etnos”  Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları(06-07 noyabr 2015-ci il), “Elm və təhsil” nəşriyyatı,  Bakı, 2016, səh.125-130.

187.                        İtkilərimiz. Folklorşünasliğimizin ağsaqqali Ata Tərzibaşı dünyadan köçdü.  “Dədə Qorqud” jurnalı, 2016, sayı 1, səh. 164-167.

188.                         Qarslı Aşıq İslam. Mahmud Kamaloğlu, Karslı Aşık İslam Erdener,  Bakı, 2016,  səh. 111-119.

189.                        Əxmət Söləymənov dünyadan köçdü və ya türk dünyası bir aliminidə itirdi //Dədə Qorqud.-2016.- sayı 2, səh. 190-195.

190.                        Məhəmməd Əli Rəsulzadənin Yaponiyaya məktubu və Gültəkinin bir şeiri, 525-ci qəzet, 8 dekabr, 2016.http://525.az/site/?name=xeber&news_id=69249

191.                        Türk Dünyası səmasından bir ulduz da axdı... 525-ci qəzet, 22 dekabr, 2016.http://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=70206

192.                        ıqlarımızın ömür yoluna aydınlıq gətirməyin yeni mərhələsi başladi, Nazir Əhmədli. Haqq-nahaqq seçilər Haqq divanında, “NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı,  2017, səh. 7-20.

193.  Ön söz. Milli ideologiyamızın fədaisi. Arif Rəhimoğlu. İdeologıya (Məqalələr toplusu), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2017, səh.5-13.

194.  Nazir Əhmədlini kim necə dəyərləndirir?, http://turkustan.info/2017/09/11/nazir-əhmədlini-kim-necə-dəyərləndirir.

195. Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin və Türkcə “Divan”ının Albaniyada yayılmasına təsir edən amillər (Xatirə Yusifova ilə şərikli), “Əlyazmalar yanmır” (AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu) jurnalı, 2017, sayı 2(5), səh. 52-60.

196. Xəstə Qasımın bir qıfılbəndi, Aşıq Ələsgərin onu açması, Müsəmmə Miskinin cavabı,  Pirsultan –elm və sənət dərgisi, 2018, mart, sayı 5, səh. 11-16.

197. Namiq Hacıheydərliyə cavab: Colan Kolanıdırmı? - Polemika, http://ovqat.com/manset/19259-namiq-hacheydrliy-cavab-colan-kolanidirmi-polemika.html 09.04.2018.

198. Azərbaycan Cümhuriyətinin təsiri ilə yaranmış Azadıstan dövləti və onun ideoloqu Mirzə Təqixan Rəfət, Azərbaycan Cümhuriyəti(Tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müstəvidə), səh.89-111.

199. Redaktorlardan(Əli Şamil, Afaq Xürrmqızı), Aynur Qəzənfərqizi. Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri, Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018, səh. 5-10.

200. Vətənsevər könüllərdə yaşayan Həsən Azərbaycan, 525-ci qəzet, 19 iyul 2018-ci il.

201. Doğma ellər: qaşqaylar, “Vətəndaş cəmiyyəti”, jurnalı 2018-ci il, isayi 7(118), iyul, səh.38-39. http://cssn.gov.az/documents/VC%20jurnalı-iyul-2018.pdf

202. Zülməti bezdirən adam - Həsən Azərbaycan. 525-ci qəzet, 27 avqust 2018.  https://525.az/site/?name=xeber&news_id=105044#gsc.tab=0 
        203. Qaşqay elinə səfər- I yazı, "525-ci" qəzet,  5 sentyabr 2018-ci il

 

Azərbaycanda rus dilində

1.    Предания перекликаетсия с произведениями Н.Гянд­же­ви. “Советская Нахичевань” 1984, 11 марта, номер, 61 (611).

2.    Азербайджанские ашуги и народные поэты. “Советская Нахичевань” 1984, 14 марта, номер, 63 (613).

3.    Исторические памятники: Шахтахтинская баня. “Со­ветская Нахичевань”, 1984, 18 апреля, номер, 91 (641).

4.    Жизнь, ставшая легендой. “Советская Нахичевань”, 1984, 18 мая, номер, 116 (666).

5.    Верный сын партии. “Советская Нахичевань”, 1984, 8 июля, номер, 159 (709).

6.    Крепость Алинджа. “Советская Нахичевань”, 1984, 2 август, номер, 178 (729).

7.    Мастер документальных и художественных фильмов. “Советская Нахичевань”, 1985, 27 апрель, номер, 98 (945).

8.    Поиски продолжается (Интервю с археологом Вели АлийевомКултепе”), “Советская Нахичевань”, 1985, 13 октября, номер, 239 (1086).

9.    Ашуг Джалил. “Советская Нахичевань”, 1985, 4 де­кабря, номер, 297 (1144).

10.      Славный путь. (Н.Рзайев hаггында). “Советская На­хичевань”, 29 октября, 1986, номер, 251 (1400).

11.      33 года тюрьмы за флаг Азербайджана (из серии «безымянные герои»)

Автор: Али Шамиль оглы, журналист-исследователь 26 Февраля 2014, 16:13 http://haqqin.az/news/17761

12.     33 года тюрьмы за флаг Азербайджана. Неизвестные герои Азербайджана http://azeri-bozqurd.livejournal.com/

 

Xaricdə çap olunmuş məqalə və tezisləri

 

Albaniyada

1.    Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u internua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 24 may 2009-cu il, səh. 19, 25 may 2009-cu il, səh. 19.

2.    Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit.(Ablan kızı Nafienin ömür yolu). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 22 oktyabr 2010-cu il, səh. 14.

3.    Historia e njё preheje. Rruga e dhimbshme e jetёs sё njё vajze shqiptare.(Ablan kızı Nafienin ömür yolu). “Shqiptarё dhe Azerbaixani. Albanlar və Azərbaycan”(Albaniya) qəzeti, 2017, Prill, say; 1,  səh. 1, 3,7, 8.

 Xorvatiya

1.    Rusiyanin Balkan ve Kafkas siyasetinde ortak noktalar. IV. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu. (Sempozyumun özeti, 2007, 1-5 Aralik), Zagreb, 2007.

 Gürcüstanda

Abxaziyada

1.    Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Apısnı kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1986, 12 sentyabr.

2.    Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca, (Abxazia MSSR), 1987, 27 may.

3.    O, Abxaziyanı sevirdi. (Heydər Vəzirov haqqında). “Apısnı Kapış” qəzeti, 1987, 1 avqust, sayı 144 (1597).

4.    Naxçıvan MSSR - 60. (səhifə) “Apısnı Kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1987, 30 oktyabr.

5.    Naxçıvan radiosunun dostluq çələngi. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca. (Abxaziya MSSR), 1987, 9 oktyabr.

6.    Mübarizənizi alqışlayırıq. “Narodı edinstva” (Abxaziya MSSR)  qəzeti, 1988, sayı  1.

 

Acariya

7.    Sovet Naxçıvanı Acariya haqqında. “Sovetskaə Adjariə” qəzeti, (Acarıstan MSSR), 1988, yanvar.

 Azərbaycan türkcəsində

 8.    Xəstə Həsən və müasirləri, “Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 1986, 1 iyul, sayı 79 (9162).

9.    Əli Kamali və folklor, “Çənlibel” (Tbilisi) qəzeti, 1997, 22 oktyabr

10.     Əmin Abid Yunus İmrə haqqında, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.34-44

11.     Üzünü görmədiyim dost-Şakir Səlim, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.104-105

12.     Konqres” qəzetinin baş redaktoruna. “Konqres” qəzeti iyun 2011-ci il, sayı 03(03), səh. 3

13.     Xəstə Hasanın özkeçmişinin və yaradıcılığının öyrənilməsində Valeh Hacılarnın rolu, “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqivokulturologiyası”.(2012-ci il 17-18 sempozyumunun tezisləri), 2012, Tbilisi, səh. 139.

 İrak

1.    Milli şüur oyadan insan-Qəzənfər Paşayev və Şakir Sabir Zabit haqqında xatirələrim. “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 18-23.

2.     Diktatörden Kurtulup Demokrasi Terörünün Kurbanı Olan Mehmet Mehdi Bayat, “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 289-290 Kasım-Aralık/ 2013, səh. 14-21.

3.    Ata Terzibaşı İnsanlığa Manevi Servet Bırakıp Gitti, “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, Sayı 345, Mayıs 2016 - Yıl 105 - seh.24-26.http://turkyurdu.com.tr/2636/ata-terzibasi-insanliga-manevi-servet-birakip-gitti.html

 İranda

1.    Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi Sulduzludurmu? “Varlıq”, jurnalı, 1998 (1376), 105-2, 106-3, səh.44.

2.    Əmin Abid və onun “Ədəbiyyat tarixi”nin taleyi. “Varlıq” (Tehran) jurnlalı, 1999 (1377), sayı 109-2, 110-3. səh.81-88.

3.    Bir Qaqauz şairi (Tudora Arnaut). “Varlıq”(Tehran) jurnalı, 2000 (1378), sayı 112-1,

4.    Professor Həmid Nütqi ilə söhbətlər. “Varlıq” (Tehran) jur­nalı, 2000 (1378) sayı, 113-2 səh. 41-51 (birləşmiş nömrə), (ap­rel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr).

5.    Əmin Abid Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri haqqında (tezis) İnternational seminar on “The İranian World and, Turan”. Tehran Februaru 13-14, 2001 (Farsca və ingiliscə) Center for Documents and Diplomatic History Tehran, səh.20, səh.92.

6.    Şeir Həmid Nitqinin nəzərində. (Əli Şamil) “Tanıdığım in­san­lar” kitabından.  “Körpü” (Təbriz) jurnalı, 2002, May, 34, səh.16-17

7.    Buzlu cəhənnəm, və ya uzaqlığı doğuran misralar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şeir kitabına yazılmış ön söz. “Mehri Azadi” qəzet, (Təbriz), I hissə, 2002, 7 avqust (1381, 18 fərrərdin - 1423, 23 Məhərrəm), sayı 2635, səh. 4. II his­sə, 2002, 8 avqust (1381, 19 fərrərdin - 1423, 24 məhərrəm), sayı 2636, səh.4, III hissə, 2002, 9 avqust (1381, 20 fərrərdin - 1423, 25 məhərrəm), sayı 2638, səh.4, IV hissə 2002, 10 avqust (1831, 21 fərrərdin - 1423, 26 məhərrəm), sayı 2638, səh.4. V hissə, 2002, 11 avqust (1381, 22 fərrvərdin - 1423, 27 məhərrəm), sayı 2640, səh.4, VI hissə 2002, 14 avqust (1381, 25 fərrvərdin - 1423, 1 səfər), sayı 2641, səh. 4, VII hissə, 2002, 15 avqust (1381, 26 fərrvərdin - 1423, 2 səfər), sayı 2642, səh. 4, VIII hissə, 2002, 16 avqust (1381, 27 fərrvərdin - 1423, 3 səfər), sayı 2643, səh. 4.

8.         Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenası ye İran. علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايران خلاصه “Bayram” jurnalı(Zəncan), 1388-ci Gunəş ili, Mordad ayı,(2009-cu il, Avqust), 20- ci sayı, 3 cü il, Aslan ayı, sayfa 13.

9.         Gültəkinin Əmin Abidin imzası olduğunu təsdiqləyən bir sənəd. “Zəngan” ı (Zənganlıların ədəbi dərnəyi), توِرک ادبیاتی (زنگان) (یگدرنه یادب  یینلارزنگانل) ینزنگ zangin  http://zangin.blogfa.com/post-1208.aspx

10.     Karslı Aşıq İslam ملاسا قيشآ يلسراق “Bayram” jurnalı (Zəncan), 1389-ci Günəş ili, Azər ayı,(2010-cu il, noyabr), 29- cu sayı, 4- cü il, səhfə 26.

11.     Bir qaqauz şairi, “Mişov dağı” jurnalı (Mişov  kültür dərnəyi), Tehran, 2013-cü il, sayı 10, səh. 38-47.

12.     Aldadılmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sepsel kimi, "Mişov dağı" jurnalı (Mişov kültür dərnəyi), Tehran, 2014-cü il (Hicri 1393), sayı 12, səh. 117.

İsvecdə

1.    Həmid Nütki ilə müsahibə. “Tribun” (Solna İsveç) dergisi, 2001, Qış, sayı 6, səh.141-150.

2.    Azərbaycan problemi, “Dünya Azərbaycanlıları” (İsveç) jurnalı, 2002-ci il, sayı 1, səh.52-58

 Qazaxıstanda

1.    Araştırıcı Ali Kamali. Abay türkoloji yıllığı, Almatı, 2005, səh.15-25.

2.    Kumuk Edebiyatının düneni ve bu günü. Abay türkoloji yıllığı,(Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 1, səh. 24-40.

3.    Nogay edebiyatı eskiden ve şimdi. Abay türkoloji yıllığı, (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 2, səh. 44-61.

4.          Hasta Hasanın şiirleri Kazahıstanda. Kazahıstan ve Türki­yenin ortak kültürel degerleri sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007, Almatı, 2007, səh. 260-272.

5.           Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kültürel Etkileşim ve Degişiminde Rolu. V Uluslararası Etkileşim ve Medeniyetler Kongresı, “Kültirel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı”, 19-20 Səyıp-Nisan-Апрель-April 2013, Баяндамалар жинаğы, Türküstan, səh. 267-276.

6.    “Ahıska” qəzeti 2013-cü ilin 04.01, 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02,  15.02,   22.02,  01.03, 08.03,  15.03,  22.03,  29.03, 05.04,  12.04, 19.04, 26.04, 03.05, 10.05       10.05,05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.011, 08.11,  15.11,  22.11,  29.11, 06.12, 13.12, 20.12 tarixlərində Axısqalı Xəstə Hasan kitabından  hər dəfə bir səhifə çap etmişdir.

7.    Şamil Əli. Xəstə Hasanın izi ilə Almatıda, “Ahıska” qəzeti, 2013-cü il, 28 Haziran, sayı 26(48), səh.8, 9, 10.

 Kırımda

1.    Abunə yazılmaq istəyirik. “Dostluq” (“Krımskaya pravda” qəzetinin krım-tatar dilində həftəlik nəşri). 1990, 10 noyabr, sayı 19.

2.    Ne için Ali Senqerli tanılmay?! “Kırım” qezeti, 2010-cu, 9 iyun, sayı 44(1412), seh. 7.

3.    Türk xalqlarının ədəbiyatı büyük kayıpka oqradı, Sevdiqim Yalta, KDİ “Kırımdevokubnedneşiryatı”, Simferopol, 2012, səh. 93-103.

4.    Azerbaycan sahnasinin Cülletdası-Fatima Qadri, “Nenkecan” Qadınların edebi-bediiy, ilmiy popular mecmuası, 2012-ci il, aprel-may-iyun, sayı 6, səh.10-15.

5.     Birleşik Türk-tatar devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Sıtkı Çobanzade. Ученые записки (Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 25 (64). № 3, ч. 1. 2012 г. С. 79-87). http://repository.crimea.edu/jspui/handle/123456789/5643

6.    “Türk halklarının istiklal savaşçısı Halid Seid’in iki yönü”,  (Крымский инженерно- педагогический  университета.  Вопросы   Крымскотатарской  Филологии, Истории и Культуры,  научный сборник, выуск, 2018, № 5, стр.143-158.         

 KKTC

1.    Kıbrıs Azerbaycan mediasında. İkinci uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. 24-27 Kasım 1998. Türkce bildiriler. Halkbilimi - Çeşitli konular. Gazımağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 1999, IV cilt, səh. 423-430.

2.    “Ayna” gazetesinin Kıbrıs hakkında yazdıkları. Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000, Kıbrıs sorunu, Turizm. Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2000, 3 cilt, səh. 355-361.

3.    Kıbrıs “Azadlık” gazetesi sahifalarında (Şimali Kipr - Tarix və müasirlik mövzusunda 1999, 21-24 mayda Bakıda Ali Dip­lomatiya Kollecinin Doğu Akdeniz Universiteti ilə birgə keçirdiyi Ulusla­rarası konfransın məruzəsi) Quzey Kıbrıs. Bakı, 2001, səh. 133-141.

4.    Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Program ve özetler. 28-29 Kasım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh 17.

5.    Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi bildireleri (28-29 Ka­sım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh. 347-353.

6.    Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Konusu. “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararası Sempozyum, 2008, 19-25 Ekim, Kıbrıs, səh. 19.

 KOSOVADA

1. Huseyinoğlu Ali Şamil. (2013). İlim Yolunda Şehit Olan Özbek Folklorcusu ve Edebiyatçısı Prof. Dr. Jumalay Yusupov. 
Bal-Tam Türklük Bilgisi sayı 17, səh 443-447. Prizren (Kosova) http://tdkkitaplik.org.tr/kutup/bal-tam17.html

 Moldovada

1.          Qardaş xalqımıza böyük maraqlıq. “Ana sözü” (Moldaviya SSR) qəzeti, qaqauzca, 1989, 2 iyul, sayı 14 (24), səh.3.

2.    Azerbaycanda Gagauzlarla ilgili qaynaqlar. KBATEK-in XIV Uluslararası Edebiyat Sempozyumunun (6-10 Ekim 2007) bildirileri. Kişinyov, 2007, səh. 327-334.

 Özbəkistanda

1.         Redaksiyaya məktub (Ü.Hacıbəyovun operettalarının təhrif edilməsiylə əlaqədar.) “Yıldız” jurnalı (Daşkənd), (Özbəkistan SSR Yazıçılar Birliyinin orqanı, krım tatarca), 1988, sayı 6, səh. 143.

2.         Katağon kurboni. “Jahon Adabiyoti” jurnali (Taşkent), 2008, sayı, 1(128) yanvar, seh. 111-118

3.         Amir Teimur in the anectodes and legends of Azerbaijan, Temuriylar davrida ilm-fan ve madaniyat (Science and culture in the Temurid era) xalkaro ilmiy konferentsiya tezislari, 13-14 sentyabr 2017, səh.114.

 Rusiya Federasiyasında

 Altayda

1.         Naxçıvanlılar altaylıları alqışlayır. “Altaydın çolmianı” (Altay vilayəti) qəzeti, 1989, 12 iyul.

 Başqırdıstanda

1.Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 28 yanvar, sayı 23 (19620).

2.    Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 19 aprel, sayı 90 (19687).

3.    Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü. Ural-Altay: bıuattar aşa kiləsəkkə-Ural-Altay: çerez veka v budeşşee, (Bötə Rəsəy fənni konferentsiya materialları, Öfö kalahı, 1-5 iyun, 2005- Materialı Vserossiyskoy nauçnoy konferentsii, q. Ufa, 1-5 iyunya 2005 qoda) «Qilem» nəşriyyatı, Ufa, 2005, səh. 460-464.

4.    Abdulkadir İnan və mühacir Azərbaycan qəzeti “Bildiriş” (1930-1931) Рәсәй һәм Башkортостан: мөнәсәбәттәр тарихы, бөгөнгөһө һәм киләсәге” Башkортостандың үz ирке менән Рәсәй дәүләтенә kушылыуының 450 йыллығына арналған халыk-ара фәнни-ғәмәли конференция materialdarı, 2007, 5 – 6 iyun, Өфө, səh. 23-25.

5.    Türk halklarının istiklal savaşçısı Halid Seidin iki yönü. (2009) Проблемы лингвистики в роли культурной среды: ис­тория и современность. (Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию кафед­ры башкирского языка и 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Р.Х.Халиковой. Федераль­ное Агентство по Образованию Государственное Образова­тельное учреждение Высшего Профессонального Образова­ния Башкирский Государственный Педагогический Универ­ситет им.М.Акмуллы), Уфа, Издаельство БГПУ, cəh.84-100.

 Dağıstanda

 1. Azerbaycan ve Kirim besteçisi Asan Refatovun Kültürü­müzde yeri. “Вестник тюркского мира” (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала),. 2009-ci il, sayı 1, səh.95-101.
     2. Türk halklarinin istiklal savaşçisi Halid Seid’in iki yönü. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала), 2010-cu il, sayı 1(2), səh.96-109
     3. Qaquzskiye sledı na Kafkaze i nekotorıye rassujdeniya na temu reliqioznıx verovaniy narodov reqiona. "Naucno-prakticeskaya konferensiya s mejdunarodnım ucastiem "Sovremennıye texnoloqii obuceniya inostrannım yazıkam v usloviyax modernizasii pedaqoqiceskoqo obrazovaniya" Sbornik naucnıx trudov Maxacqala DQPU (Daqestanskiy Qosudarstvennıy Pedaqoqiceskiy Universitet), 2013, str.33-45.
  4. Tataro-Başkirskiy poet Şeyxzade Babiç, zverski ubitıy bolşevikami. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации Дагестанский Государственный Педагогический Университет, Международный научно-практический журнал, Материалы (заочной) Международной тюркологической  научно-практический  конференции «Международный на Евразийском пространство.  (Ма­хач­кала), 2013-cu il, sayı 2(5), səh.75-79.
   5.Azerbaycanda Nevruz bayramı (Şumerdən günümüzə). Праздник Новруз-новый год от Карабашей (шумеров)  до Карапапахов(тюрков), Nevruz Holiday - from Garabashs to Garapapags.  Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала), 2015-cu il, sayı 2(9), səh.14-25. 

 Qaraçay-Çərkəzdə

1."Известные и неизвестные страницы I -ой тюркологической конференции в г. Баку”, . Ногайцы: XXI век. История. Язык.Культура. От истоков - к грядущему. Материалы Первой Международной научно-практической конференции. Черкесск, 14-16 мая 2014 г., стр.185-192.

  Rusiyada

1.    Azərbaycan ziyalılarının XIX əsrdə mətbuat yaratmaq uğ­runda mübarizəsi. “Jurnalist”, xüsusi buraxılış. Jdanov adına Leninqrad Dövlət Universiteti Jurnalistika fakültəsinin nəşri, 1972-ci il.

2.    Əmin Abidin Sovet dövrü yaradıcılığında türkoloji məsə­lələr. Novosibirsk Universiteti tələbələrinin elmi konfransının tezisləri (filologiya seriyası). Novosibirsk Universiteti nəşriyyatı, 1973-cü il.

3.    Günəşli respublikanın mirvarisi. “Амурская правда” qə­zeti, (Amur vilayəti), 1986, 30 dekabr.

4.    Amurluların bayram süfrəsinə. “Амурская правда” qəzeti, 1987, 8 noyabr, sayı 259 (20326).

5.    Vətənin hər guşəsi doğmadır. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 16 aprel, sayı 90 (20157).

6.    Günəşli respublikanın nemətləri - Amurluların süfrəsinə. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 19 avqust.

7.    Saratova Naxçıvan üzümü. “Kommunist” qəzeti, (Saratov vilayəti), 1987, 27 sentyabr, sayı 222 (20539).

8.    Bəs mərkəz hara baxırdı? “Литературная газета”, 1988, 18 sentyabr.

9.    Исследователь по фольклору Али Кямали. Культурное наследии Туркменистана. “Европейский дом”, Ашкабат - Санкт-Петербург, 2000, ст. 193-194.

 Rusiya Federasiyasında yaşayan xalqların dillərdə

1.    Mədəndə xəstəxana? “Советская Удмуртия” qəzeti. (Ud­mur­tiya MSSR), 1986, 24 sentyabr, sayı 221 (19605).

2.    Astma xəstəliyi müalicə olunur. “Kıım”, (Yakutiya), 1986, 30 noyabr, sayı 175 (19223).

3.    İynəsiz, dərmansız müalicə. “Erzyan pravda” qəzeti, (Mor­dva MSSR), 1987, 24 yanvar, sayı 11 (11436).

4.    Şuxluq bizə güc verir (Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş sə­hifə). “Kommunizm jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, 22 aprel, sayı 80 (12312).

5.    Duz müalicə edir. “Şın” qəzeti, (Tuva MSSR), 1987, 29 iyun, sayı 150 (13450).

6.    “Sovet Naxçıvanı” Yakutiya haqqında. “Социалистическая Якутия” qəzeti, rusca, (Yakutiya MSSR), 1987, 28 iyun.

7.    Naxçıvan MSSR - 60. (yarım səhifə) “Ленинская правда” qəzeti, (Kareliya MSSR), 1987, 19 sentyabr, sayı 218 (20289).

8.    Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mokşan pravda” qəzeti, 1987, 23 oktyabr.

9.    Naxıçvana həsr edilmiş səhifə. “Ratsdizdat” qəzeti, (Osetiya MSSR), 1987, 28 oktyabr və 6 dekabr.

10.     Naxçıvan radiosu Yakutiya haqqında. “Kıım” qəzeti, (Yakutiya MSSR), 1987, 14 noyabr.

11.     Sovet Naxçıvanı Kabarda Balkar haqqında. “Kommu­niz­mi jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, noyabr

12.     Xoşbəxtliyini Tuvada tapdı. “Şın” (Tuva MSSR) qəzeti, 1987, 28 noyabr, sayı 271 (13571).

13.     Naxçıvana MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Başarab bay­rax” qəzeti, avarca. (Dağıstan MSSR), 1987, 24 dekabr.

14.     Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Leninan nek” qəzeti, çeçencə, (Çeçen-İnquş MSSR), 1987, 25 dekabr.

15.     Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mariyskя Komunna” qəzeti, (Mari MSSR), 1988, 12 yanvar.

 Tatarıstanda

1.İki xalqın oğlu (Bakıda yaşamış Azərbaycan pedaqoqu A.Şərifov haqqında). “Tatarıstan pedaqoqu” jurnalı, 1989.

2. Ali Xösəen uqlı Şamil. Repressiya korbanı, tel qalime Abdulla Şərifov. Fənni Tatarstan(Tatarıstan Fənnər Akademiysı, Q.İbrahimov isemehdəqe Tel, Ədəbiyat həm Sənqət İnstitutı), Kazan, 2014, sayı 1, səh. 141-149.

 Türkiyədə

1.    Emin Abid “Kitabi-Dede Gorgud” hakkında. “Milli folk­lor” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 38, seh. 46-51.

2.    Ali Kamaliyle üç görüş. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 13, seh.16-19.

3.    Sattarxan: hayatı, mezarı ve ona ilgimiz. Türk dünyası “Ta­rih” (İstanbul) dergisi, 1998, Kasım, sayı 143, seh.40-46.

4.    Emin Abidin hayat hikayesi ile ilgili kesin cizgiler. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1999, sayı 21, seh.23-26.

5.    Gültekin Emin Abiddirmi? “Erciyes”(Kayseri)dergisi, 1999, Temmuz, sayı 259, seh.16-19.

6.    Folklorçu Emin Abid. “Milli folklor” dergisi (Anka­ra,)1999, sayı 42, seh.75-82, sayı 43, seh.70-77.

7.    Milli şüur oyatan insanlar. “Kardeşlik” Kültür sanat, edebiyat ve folklor dergisi, (İstanbul), 2000, Ocak-Mart, sayı 5, seh.28-30.

8.    Novruz bayramında “Han” bezeme. Türk Dünyasında Nov­ruz. (Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni 18-20 mart 1999, Elazıg) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara,2000, seh. 161-167.

9.    Emin Âbid'in Ahmed Yesevî hakkındaki makalesine dair. Aylık Sevgi Dergisi “Yesevi”, 2002, sayı 100,(9 yıl), Nisan, seh. 40

10.      Ümumtürk edebiyatı araşdırıcı: Emin Abid. “Bilig” (Ankara) dergisi, 2002, yaz, sayı 22, seh. 169-184.

11.     Türk edebiyatı araştırmaçısı Emin Abid. “Türk dünyası” (Dil ve edebiyyat dergisi)(Ankara), 2002, güz, sayı 14, seh.253-265.

12.     Azerbaycan və Azerbaycanlılar meselesi. “Yüz yılda türk dünyası jeopolitiyi” toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Der­leyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araştırmalar yayınları. Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.139-146

13.     Colan Türklerinin kaderi. «Yüz yılda türk dünyası jeo­politiyi» toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Derleyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araşdır­malar yayınları, Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.183-192.

14.     Karabaşlardan (Sumer) Karapapaklara (Türk) kadar yılba­şı bayramı. «Bilge» (Ankara) dergisi, 2004 Nevruz (Bahar), 40, seh.29-37.

15.     Oğuz-Türkmən ədəbiyyatı. I Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır sempoz­yumu (2004, 20-22 Mayıs), Bildiriler. Diyarbakır, 2004, seh.61-68.

16.     Milli mücadile kahramanlarını konu alan halk şiiri(özet). T.C. Erzurum valiligi. Türk halk kültüründe milli mücadile. I Ulus­lararası halk kültürü simpozyumu.Özetler (2005, 19-22 Tem­muz). Erzurum, 2005, seh.37

17.     Milli mücadile kahramanlarini konu alan halk şiirleri. Türk Halk Kültüründe Milli mücadile.( T.C. Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1 Uluslararası halk kültürü sem­poz­yumunun bildirileri 19-22 Temmuz 2005), Erzurum, 2005, seh. 214-222

18.     Maraqlı bir əsər. Azərbaycan türkcəsi deyimlər sözlüyü. Ankara, 2005, seh. 12-16

19.     Koroğlu dastanında (Tebriz nüshasi) Diyarbekir və yöresi. Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbekir simpozyu­mu. Bildiri özetleri. Diyarbekir, 2006, 15-17 Kasım

20.     Karapapaklarda Nevruz şöleni. “Bilge”(Ankara) dergisi, 2007, mart, sayı 50, seh. 84-89.

21.     Sallı Aşıq Celil. Folklor-Edebiyat(Naxçıvan özel sayısı) Ankara, 2007, sayı 3(51), seh.179-184.

22.     Ömrünü ortak türk kültürüne adayan Halit Sait. 38. İCANAS Yürütme Kurulu Ankara, 2007, seh. 3

23.     Koroğlunun Urfa safari ve destanda Alevi-Bektaşi gele­negi. GAP bölgesinde Alevi-Bektaşi yerleşimleri ve Şanlıurfa kül­tür mozayığında Kısas. (Sempozyum bildirileri), 2007, İstanbul, seh. 216-222.

24.     Çifte sözlerin yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk ağızlarının rolü. Türkiye Türkcesi Ağız Arastırmaları Çalıstayı, Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi (Program ve bildiri özetleri, 25-30 Mart 2008), Sanlıurfa, 2008, seh.49.

25.     Efzeleddin Hakaninin eserlerinde Kafieddin Ömer ibn Osmanın Darüşşefası ve oradakı müaliceler. (Hospital of Kafied­din Ömer ibn osman in Efzeleddin Hakanis Manuscripts and Drugs), 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri kitabı(1st İnternational Congress on the Turkish history of medicine, 10th National Congress on the Turkish history of medicine proceedings book), 2008, 20-24 Mayıs, Konya, cilt 1(vol.1) seh. 296-301.

26.     Rusiyanın ermeni aydınları sırasından Türk aleyhtarı kad­ro­larının hazırlanması(Traınıng of anti-Turk personnel among Ar­menıan intellectuals in Russia), XIX yüzyılda Ermeni Milli­yet­çiliyinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları program kitab­çası, II Uluslararası Sosyalaraştirmalar Sempozyumu (EUSAS-II) 2008, 22-24 Mayıs, Kayseri, seh. 42-43.

27.     Kaşgarlı Mahmudun “Divan-i lüğat-it Türk” eserini Türk­çeye ilk çeviren tercüman (The first translator of Mahmud Qashqaris “Divan lughat at Turk”into turkish language), Kaşgarlı Mahmud ve dönəmi (Mahmud Kashgari and his period, Махмут Кашгари и его период), Bildiri özetleri(Abstrscts), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II Türkiyat araştır­maları sempozyumu(2nd Turkish studes sympozium, 2-ой сем­по­зиум Тюркологических исследований), 2008, 28-30 Mayıs, Ankara, seh.28-29.

28.     Asan Refatov Besteçiler İttifagımızın ilk sedri. Avrasya Krumu sempozyum bildiriler. (Hazırlayan Hayrrettin İvgin) 2008, Ankara, seh. 185-190.

29.      Tebriz’de Mevlana Derneği. Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu (26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa): Bildiriler I, Şanlıurfa, 2008. [PDF, 22,5 MB]

30.     Koroğlu dastanında (Tebriz nüshası) Diyarbakır ve yöresi. Osmanlıdan Cumhureyete Diyarbekir.(Editorler Bahaddin Yeddi­yıl­dız, Kerstin Tomenendal). 3-cü cild, 2008, Ankara, seh. 811-820.

31.     Emin Abid Yunus Emre hakkında(özet). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”, Aksaray Üni­ver­sitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, seh.3.

32.     Azerbaycan'da Yunus ve Tapdık Emre mezarlarının ki­tabeleri ve Bölgede mevlit törenlerinde okunan şiirler. (özet) (Zümrüd Semedova ilə qoşa imzayla ). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”Aksaray Üniversitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, seh.5.

33.     İstanbul’dan (Üsküdara) Sibiryaya keçen yol. Uluslararası V Üsküdar sempozyumu. (İstanbul, 2007, 3-5 Kasım). İstanbul, 2008, seh.

34.     Azerbaycan’ın istiklalı uğrunda şehit olan Çorumlular, Ulus­lar arası Osmanlıdan Cumhuruyete Çorum sorunu, (sempoz­yumu 23-25 Kasım 2007), Lider matbaaçılık A. Ş. Çorum, II cilt, seh. 777-786.
      35.     Fıkra kahramanından mizah dergisine çevrilen “Molla Nes­reddin”. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Kasım, sayı 255, seh. 47-50

36.     Azerbaycan'da Divan-i Lüğet it-Türk ve Emin Abid. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Aralık, sayı 256, seh. 58-59.

37.     Azerbaycan’da “Divan-i Luğat it-Türk”ün İlk Öğrenilmesi ve Çevrilmesi. Doğumunun 1000 Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu (17-19.10.2008, Rize) Bildiri metnleri, Rize Ünversitesi Yayınları 1, Rize, 2008, seh.79-86.

38.     Azerbaycan ve Kırım besteçisi Asan Refatovun Kültürü­muzde yeri. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ZfWT Vol 1, No 1 (2009) seh. 83-92

39.     Türk Halklarının Birliği İçin Savaşan Bir Bilim Adamı ve ya Dilci Abdulla Şerifov. Turkish Studies Türkoloji Araştır­maları. seh. 2009-cu il, Volume 4/3 Spring 2009 seh.1160-1173

40.     Hüseyn Cavid’in “Uçurum” faciasında İstanbul gerçekle­rinin sembolu.(Aida Paşayeva ile birlikde). I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul sempozyumunun bildirileri. T.C. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Beşir Kitabevi, İstanbul,2009, seh. 511-522.

41.     Ermeni aydınları sırasından Türk aleyhine kadroların ha­zır­lanması. Hoşgorüden Yol Ayrımına Ermeniler. Erciyez Ünver­sitesi yayınları-163, 2009, 4 cildde 1 cild. seh. 221-233

42.      İkili standartların Azerbaycan’a etkisi. “Türk Yurdu” der­gisi, 2009, sayı 265, seh. 62-66.

43.     Yüzünü görmediğim dost Şakir Selim. “Emel” (üç aylık fikir-kültür dergisi), 2009, Temmuz-Ağustos-Eylül, sayı 228, seh.19-23.

44.     “Divan-i Lüğet it-Türk”ün ilk çevirmeni. 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri(28-30 Mayıs 2008) Kaşgarlı Mahmud ve dönemi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, seh. 391-406.

45.     Azerbaycan’da Kıbrıs Türk Milli Mücadile Konusu. Kıbrıs Türk Milli Mücadilesi ve bu mücadilede TMT-nin yeri (Uluslararası sempozyum 19-25 Ekim 2008, Lefkoşa, Gazi­mo­ğosa, Girne-KKTC), 2 ciltdə, I cilt, Çağlaş və oğulları LTD neş­riyatı, Lefkoşa KKTC, 2009. seh 1-12.

46.     Emin Abid Yunus Emre hakkında. I Uluslararası Yunus Emre sempozyumu bildiri kitabı (8-10 Ekim 2008), Aksaray Üniversitesi Yayınları No:1, Aksara, 2009, seh. 12-17.

47.     Açık Veysel’in Azerbaycan’daki yankıları. Cumhuriyet döne­minde Sivas (Sempozyum bildirileri 23-30 Ekim 2008, Sivas 1000 temel eser No 12), Sivas, 2009, II cıldde, I cild, seh.353-366.

48.     Ortak Türkçe’mizde İkilemelerin Yeri, Türkiye Türkcesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 25-30 Mart 2008, Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü. Ankara, 2009, seh. 307-314

49.      Molla Nasreddin Mizah Dergisinin Yaranmasının Neden­leri ve Degide Latifelerden istifade. 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum, (Akşehir, 8-9 Mayıs 2008 Bildiriler), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2009, seh. 357-367.

50.     Azerbaycan’da Selçuklarla ilgili bir kitab ve onun yazarı hakkında. I Uluslararası Selçuklu sempozyumu (27-30 Eylul 2010) (Bildiri özetleri), Kayseri, 2010, seh. 16.

51.     İstanbul'un Tıp Profesörü Azerbaycan’li Ali Bey Hüseyin­zade Turan. Geçmişden Günümüze İstanbulda Sağlık (2010). (Kon­gre bildiri kitabı, editörler Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Er­demir, Prof. Dr. İbrahim Başağoğlu, Prof. Dr.Öztan Öncel, Dr. Sezer Erer), she.74-80, Nobel yayın No1605, İstanbul.

52.     Nâmık Kemalı Tanıtan Azerbaycan’lı Emin Abid Neden Kurşuna Dizilmiş? Doğumunun 170 yılında Uluslararası Namık Kamal sempozyumu (20-22 Aralik 2010). 2010, Te­kirdağ, Bildiriler 2 ciltde,  I cilt, seh.587-596.

53.     Kafkasiya’da hiristiyanTürkleri ve Gagauvuz İzleri. Gaga­vuz Türkcesi Araştırmaları (Bilgi şöleni) 27-29 Aralik 2007, Türk Dil KurumuYayınları, 2010, Ankara.

54.     İçimdeki ağrı, yahut Ali Sengerli neden gereğince tanıtıl­mıyor?! “Bahçasaray” dergisi(Kırım Türkleri Kültür ve Yardım­laşma Derneği İstanbul Şübesi), 2010, Ekim-Aralık, sayı, 65, seh. 11-13.

55.     Aşık Alı ve Ağrı dağı.(2011). Nail Tana armağan (Bas­kı­ya hazırlayanla prof.Dr.Tuncer Gülensoy-Hayrettin İvgin) (Mə­qalə Elmira Memmedova ilə birlikdə hazırlanmışdı), Ankara, seh.287-292.

56.     Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. (1911) Ahıskalı Hasta Hasan ve Onun Yarattığı Âşık Mektebi (Ahiskian Hasta Hasan and His Ashik School) Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyum Bildirileri, Ankara, seh.  305-328.

57.     Emin Abid'in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü. III . Uluslar arası Dünya Dili Türkçe 1. sempozyumu, (Bıldırı kıtabı 16-18 Aralık 2010), İzmır, 2011, seh. 498-502.

58.     Harf inkilabının salnamecisi Halid Said Hocayev. I.Uluslararası Kitle iletişim Araşlarında Türkçenin kullanımı bilgi şöleninin bildirileri(Yayına hazırlayan Doç.Dr. Bilgehan A.Gökdağ), Kırıkkale, 2011, seh. 675-686

59.     Köroğlu destanında aşık serbestliyi. 21. Yüzyılda Köroğlu ve Bolu Araştırmaları. I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azerbaycan Respub­likası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Bolu, 17-18 Ekim 2009, Bolu Dörtdivan, Türkiyə. Bolu, 2011.

60.     Çocuk yazarı-Emin Abid. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralik/December, 2011, cilt11, sayı 2, səh. 65-78.

61.     M. E. Resulzade'nin İstanbul'da Yayımlattığı Bildiriş Gazetesi ve Onun Bilinmeyen İmzaları,  7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi - Bildiriler III, (5-10 Ekim 2009), 2011. seh.

62.     İlk Kırım Operasını Yaratan Asan Rıfat, Emel Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2011, sayı 235, seh.

63.     Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yaratdığı aşık mektebi, “Motif” Akademi Halk Bilim dergisi (Azerbaycan özel sayı), 2012,  sayı 2. seh.267-290.

64.     Azerbaycan Edebiyatı Tarihinin Yeni Metotla Yazılmasında Emin Abid’in Rolü, Bilig dergisi, 2012, sayı 60, Kış, 169-191.  səh.http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=49&article_id=663 https://www.yumpu.com/tr/document/view/5972543/azerbaycan-edebiyat-tarihinin-yeni-metotla-yazlmasnda-emin-

65.     Ebul Hasan Harakani dıneminde Azerbaycanda sufilik ve Şirvandaki Melhem “Darül Şefa”sı. (Sufism during Ebul-Hasan Harakani’s times Ointment "Darul Shefa" in Shirvan). Kafkas Üniversitesi, Ebul Hasan Harakani Uyğulama ve Araştırma Merkezi, Seyid Ebul Hasan Harakani vekfinin düzenlediyi I Uluslararası Harkani semopzyumunun özətləri, Kars, 2012-ci il, səh. 94-95.

66.       İrtica kurbanı dilci Abdulla Şerifov. VI Uluslararası Türk dili kurultayı. (20-25 Ekim 2008), 4 cillidde,  Ankara, 2012, seh.

67.     Aşik Şenlik’e etkisi olan Hasta Hasan`in sürgündeki akrabalarından derlenmiş melzemeler. Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezı Uluslararasi Aşık Şenlik sempozyumu. (26-27 mart 2012, Kars) Bildiri metinleri. Editörler Yrd.doç.dr.Kürşat Öncül.Eylem Orbay. Kafkas Üniversitesi-Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aşık Şenlik sempozyumu.  Kars, 2012,  səh. 99-107.

68.     Sümmanı ve Çağdaşlarının etkilendigi Hasta Hasanın hayat hikayesi ile ilgili kesin gizgiler, I Uluslararası Aşık Sümmani ve aşıklık gelenegi sempozyumu bildirileri(Editor:Abdulkadir Erkal), 2012, 31 Mayıs- 2 Haziran, Erzurum, seh.455-466.

69.     Birleşik Türk-Tatar  devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Çobanzade, Türk Dünyasından-“Halil Açıkgöze armağan”, (Uluslararası hakemli kitap, Hazırlayan Hayrı Ateş), Doğu kitapevi, 2013, seh. 407-421.

70.     Hocali faciasi ve onun etkisi, “Türk yurdu” dergisi, 2014, Şubat, sayş 318, sah.41-46.

71.     Cengiz Dağcı – Azerbaycan İlişkisi Bağlamında “Korkunç Yıllar” Romanındaki
Azerbacanlı İmajı
, Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat dergisi, 2014, Nisan sayı 88, səh.

72.     Azerbaycanda Koroğlu destanının derlenmesi, yayımlanması ve araştırılması, “Köroğlu” kətabı”(Hazırlayan M.Sabri Koz), İstanbul,Kitabevi yayınları, 2014, səh.333-354.

73.     Çolan Türkmanlarının milli varlığının qorunmasında halk edebiyatının rolu, Türkmeneli (Edebiyat ve sanat) dergisi, İstanbul, 2014, mayıs, sayı 76, il 7, səh.27-29.

74.     Əli ŞAMİL, Aynur QƏZƏNFƏRQIZI, Nahçıvan Folklor Örneklerinde Nizami Gencevî Eserlerinin İzleri, Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 14, Temmuz-Aralık, 2014/2, ss. 201-208. http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/ali_samil_aynur_gazanferkizi_gencevi_eserleri.pdf

75.     Musa Carullah Bigi’nin Görünmeyen Tarafları veya Musa Carullah Bigi Mehemmedemin Resulzade’nin Kaçırılmasında Nasıl Yardımcı Oldu?”. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB). Eskişehir, ss.327-339 (http://bilgelerzirvesi.org).

76.     Birinci Baki Türkoloji Kongresi’nin Görünen Ve Görünmeyen Taraflari, Türk dünyasi sivil toplum kuruluşlari zirvesi, Bildiriler, Eskişeher, 543-548. http://www.stkzirve.com/turkdunyasi-stk-zirve-bildiri-TR.pdf

77.      Hüseyinoğlu, Ali Şamil. Colan türkmanlarının milli varlığının qorunmasında halk edebiyatının rolü, 2014-cü il, 10 noyabr. Http://halapturkmen.blogcu.com/colan-turkmanlarinin-milli-varliginin/19873269

78.     Hüseyinoğlu, Ali Şamil. Azerbaycanda Selçuklularla ilgili ilk kitabın yazarının kaderi.Selçuklu tarihi: kültür ve medeniyet (Bildiriler I, 27-30 Eylül 2010, Kayseri, I Uluslararası Selçuklu sempozyum, Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi),(Yayına hazırlayanlar: Prof.Dr.M.Metin Hülagü, Prof.Dr.Abdulkadir Yuvalı, Prof.Dr. Ali Aktan, Yrd.Doç. Erhan Yoska, Doç. Dr. Muhittin Karanşahin), Ankara, Türk Tarih Kurumu,  2014, səh. 145-153.

79.     Nesreddin Hocanın etkisile yaranan Melakütü (Doğu Azerbaycan) fıkraları (özet), Uluslararası Nesreddin Hoca sempozyumu,5-7 Temmuz 2015, Konya.

80.     Azerbaycandan ve Özbekistandan derlenmiş Koroğlu destanlarının ortak noktaları, IV. Uluslararası Bolu halk kültürü ve Köroğlu sempozyumu bildirileri (Yayaına hazırlayan: Doç.Dr. Erol Öztürk), Akçağ yayşnevi,  Ankara, 2015.

81.     Hüseyin oğlu Ali Şamil, “Saz havası (Bestesi) "İrfani" ve İrfaninin ömür yolu”,  III Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu (Kazan). Bildiriler cilt II TC. Kazan Belediyesi Kültür ve Sosial İşleri Müdürlüğü Kültür yayınları, Ankara, 2015,  seh 599-604

82.         Hüseyin oğlu Ali Şamil. “1922-27 senelerinde “Kitab-i Dede Korkut” hakkında yapılmış bir araştırmanın yayımlanmamasının nedenleri (Reasons for Refusing to Publish a Research on “Book of Dede Korkut” in 1922-1927), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish orld  Studies 15/2 Kış—Winter 2015,  seh. 185-194. http://tdid.ege.edu.tr/files/icindekiler1301.pdf 

83.         Hüseyin oğlu Əli Şamil, Azәrbaycanda folklorşünaslığın tәmәlini qoyanlardan biri-Əmin Abid , TÜRKMEN BİLGESİ (Fikret Türkmen Armağanı-Editör İbrahim DİLEK –Ferah TÜRKER), Ankara, 2015, səh.195-208.

84.    Hüseyinoğlu Ali Şamil. Kafkasya’da Gagavuzlarin yok olma nedenleri (The reasons of the extinction of the Gagauzian in caucasia, Причины исчезновения Гагаузов на Кавказе), Tehlikedeki Diller dergisi-Türk Dilleri(TDD), Journal of endanged languages-Turkiclan guages (Jo FEL), cilt/Volume 4, sayı/ Issue 6-7, Sumer/Yaz, Winter/Kış,i2015,  seh. 23-33.

85.         Hüseyin oğlu Ali Şamil, Haldun Taner Yaratıçılığına Dıştan Bakış, “Türk yurdu” dergisi, 2016, Şubat, sayş 342, sah. 100-102. http://turkyurdu.com.tr/2578/haldun-taner-yaraticiligina-distan-bakis.html.

86.    Ata Terzibaşı insanlığa menevi servet bırakıb gittdi, “Kardeşlik” Kültür sanat, edebiyat ve folklor dergisi, (İstanbul), sayı: 70, Nisan-Haziran / 2016, səh. 15-17. http://www.bizturkmeniz.com/publications/Kardaslik70.pdf

87.         Füzuli’nin “Hadikatü`s-süeda”sinin Arnavutluk’ta yayilmasinın etkisi. Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Sempozyumu Bildirileri(2016), Yayına hazırladı, Gülağ Öz, Ankara, 2016, səh. 69-75.

88.         Azadlıq uğrunda şəhid olan Altay pəhlivanı- Osman Batır, Pof.Dr. Hacali Necefoğluna Armağan. (Düzenleme kurulu: Doç,Dr.Vladimir Pidvoynıy, Doç.Dr.Aziz Alekberli, Safiye Özkaya, Ali Şamil, Aynur Gazanfarkızı), İzmir, 2016-cı il, səh.51-72

89.         Golan (Colan) Türkmanlarinin Millî Varliğinin Korunmasinda Halk Edebiyatinin Rolü, Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-İran-Suriye) 8 - 10 Mayıs 2014 Uluslararası Sempozyum INTERNATIONAL SYMPOSIUM TURKMENS IN THE MIDD LE EAST IN PAST AND PRESENT (IRAQ-IRAN-SİRYA) 08-10 Mayıs 2014 -BİLECİK), (Yayına Hazırlık: Mustafa Serin)Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları, 2016.

90.         Birleşik Türk-Tatar  devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Çobanzade, “Emel” (üç aylık fikir-kültür dergisi) Ocak-Aralik 2013,  İstanbul, 2016,  sayı 242-245, seh.15-34.

91.     Dr. Ali ŞAMİL / KGB Arşivi’nde Türkiye’den Azerbaycan’a Davet Edilmiş Aydınlar Hakkında  Belgeler , 1. MİLLETLERARASI TÜRKİYE -AZERBAYCAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU (12-14 Mayıs 2016) BİLDİRİLER ÖZET/TAM METİNLER (1 st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKISH AND AZERBAIJANI RELATIONS (12th-14th May 2016), Kastamonu, 2016, səh. 17-26.

92.    Hoca Ahmet Yesevinin öyrənilməsinin qadağan edilməsi və araşdırıcılarının güllələnməsi səbəbləri. Keçmişdən gələcəyə Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Sempozyumnun(26-28 Eylül 2016) Bildirileri, Türkiye, İstanbul, 2016, cild 1,  seh. 172-183.

93.     Hüseyinoğlu Ali Şamil.  İz burakanlar. Ahmet Söleymenov Dünyadan Gitti, “Türk yurdu” dergisi, 2017, Mart, Yıl 106 - Sayı 355, səh.74-77.

94.    Şamil Əli. Şeirləri ilə Türk dünyasını fət edən, islamı yayan Əhməd Yəsəvi,  “Sebilürreşad” dergisi, 2017(hicri 1438), Şubat-Mart (Recep),  sayı 1014, cild 41, Səh. 50-52.

95.           M. Fuad Köprülü’nin öğrencisi Emin Abid ile Fuzuli’nin“Sohbetü’l-esmâr (Meyvaların sohbeti) eseri konusunda bir tartışma, Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildiri özeti kitabı, 17-19 Nisan, Ankara, 2017, seh. 9.

96.           Cengiz Dağci’nin “Korkunç Yillar” Romaninda Sovyet İdolojisinin İfşasi, (Hazırlayanlar: Hürcan Ankay, Deniz Depe) Uluslararası Cengiz Dağci sempozyumun Bildiri kitabı, 16-17 Mayıs 2017, Eskişehir, səh.159-164. 

97.           M. Fuad Köprülü’nin öğrencisi Emin Abid ile Fuzuli’nin “Sohbetü’l-esmâr (Meyvaların sohbeti) eseri konusunda bir tartışma, Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına İkinci Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 17-19 Nisan, Ankara, 2017, seh.57-67, http://tdeegitimi.gazi.edu.tr/posts/view/title/sempozyum-kitabi-yayimlandi-196628

98.    Əlifba islahatçısı, folkorçu, pedaqoq, dövlət qurucusu Ahmet Baytursunov, Prof.Dr. Nuri Yüce Armağanı (editor Prof.Dr. Ali Akar), Günce yayınları,  2017, səh. 240-285.

99.    Doğu Türkistan ve İran Azerbaycanın’da Özgürlük Savaşının Başarısız Oluşunda SSCB’nin Rolü, “Türk yurdu” dergisi, Temmuz,  2018, sayı 371, seh.

      Türkmənistanda

1.  Drujina onun adının daşıyır. (Salman Əlişov haqqında). “Pio­ner” jurnalı, (Türkmənistan). 1982, sayı 3 və ya 4.

2.  Türkmən Tilimxanın təcnisləri. «Adebiyyat və sanat» (Aş­kabad) qəzeti, 2000, 17 oktyabr.

3.  Türkmen şairi Tilimhan.Türkmenistanın Medeni Mirası: Gadumu çeşmeler ve hazirki zaman Mümkünçülükleri Halkara Konfransıyası. Türkme­nistanın Daşaru İşler Ministirligi, Türkmenistanun Ministrler Ka­bineti yanındakı Tarih İnstitutu, Rusiyanun Türkmenistan bilen Medeni Araqatnaşuklar Jemiyyetinin yardam etmiginadı. Aşğabat,  2000, 10-13 oktyabr.

4.  Müqəddəs Ruhnamədə Koroğlu. Müqəddəs «Ruhnamə» və dünyanın ruhu genişliyi. (Halklara ılml maslahatın nutuklarının qısqaca beyanı, Ruhname -2006-ncı yılın sentyabr ayının 12-13-i), Aşgabat, 2006, səh. 174 (Türkməncə), səh.449(İngiliscə), səh.681(Rusca).

5.Mahmit Zamanşarı ve Azerbaycanın ılmı-edebi ümmanı. Mahmit Zamanşarı ve gündoğarın ılmı-edebi galkınışı. Halklara ılmı maslahatın gısgaça beyanı. 2007-ncı yılın Magtumgulu(may) ayının 23-25. Aşgabat-Daşauz, 2007, seh.106(Türkməncə), səh. 310(İngilisce), səh.471.(Rusca)

6.  Müqəddəs Ruhnamə türk halklarının ümumi mədəniy­yə­tinin yolgöstericisi hökmündə. “Müqəddəs Ruhnamə taze mün­yilliyin pelsefesi. Halklara ılmı maslahatın nutuklarının qısqaça beyanı”, (H.İsmayılovla birlikdə) Aşkabat, 2007, 12-13 sentyabr, səh.260(türkməncə), 448(ingilisce), 680(rusca)

7.  Abulsait Abulhayri və onun ideyalarının Mir Hamza Seyid Nigari tərəfindən davam etdirilməsi. Abulsait Abulhayrı Gün­do­ğarın böyük ağıldarı.Uluslararası elmi konfransın özetləri, Aş­xabat, 2007, 13-15 Noyabır, səh. 148(türkməncə), ingiliscə(338), rusca (515)

8.  Salman Mümtaz və Əmin Abid Maxtımqulu haqqında (1920-ci illər) “Mahtumkuli and Spiritual-Cultural Values of the World will be jointly held in Ashgabat, by the National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, the Ministry of Culture and Broadcasting, Supreme Council of Turkmenistan on Science and Technology under the President of Turkmenistan and Balkan Velayat Hyakimlik. (12-14 May 2008) Aşxabad, 2008.

9.  “Şerhü’s-sünne ve’l-mesalih” eserinin yazıldığı ortam-Tebriz mühiti.Nedjemeddin Kubra and spiritual-cultural world of Orient” National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, the Ministry of Culture and Broadcasting, Supreme Council of Turkmenistan on Science and Technology under the President of Turkmenistan and Dashoguz Velayat Hyakimlik (4-6 Sentyabr 2008-ci il), Aşxabad, 2008.

10.  Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abul­hayrı, seh. 83. Health house(Darushshupa) of Qafi Ed-Din Omar ibn Osman and Abu Seyit Abulhayyri, seh.2006., Дом зда­ровья(Дарушшафа) Кафиеддин Омар ибн Османа и Абу Сейит Абулхайыр, стр. 345, Selcuklar Dövrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009 (Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, 2009.

11.    Koroğlunun Türkmən torpağına getməyi (“Koroğlu” das­tanının xələc nüsxəsi əsasında), səh.148-149 (türməncə), Ko­roghlus Turkmen visit in Halec version, 259-261(İngiliscə), Tyrk­menckiy poxod Koroqlu v xaladjskiy versii. (rusca)səh.274-275. Koroğlu yordumu ve gündoğar ədəbiyatı (halkların yılmı nu­tuklarının qısqaca beyanı), Plot of Gorogly and the oriental li­terature, 2009-ncı yılın 23-25-nji sentyabr. Daşoğuz, 2009.

12.    Mollanepesin “Zöhre-Tahir” dessanı barada (səh.106), About the “Zokhre and Takhyr” destan bu Mollanepes (230), O destane Mollanepese “Zoxre i Taxir” (355), Mollanepes ve XIX asyr Türkmen durmuşy (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 8-10 njy aprel), Marıy, 2010.

13.     XX asırırn yıgriminci yillarında Azerbaycanda “Oğuz­na­ma” bağışlanan ılmı iş. (səh.86-87), İnvestigation on the “Oguz­nama” prindend in 1927 in Azerbaycan. (səh. 181-182), Исс­ледо­вание под названием «Огузнаме», завершенное в 1927-ом году в Азербайджане. (стр.279). “Oğuznama” yordu­mu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy masla­hatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry), Aşgabat, 2010.

14.    Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda(səh.75), About ethnic group called Turkmans in Azerbayijan (səh.190) Об этнической группе, называемой туркманами в Азербайджане(стр. 310)Taze galkynyş ve beyik özgertmeler eyyamında Türkmenistanın arheologiya ve etnogra­fiya ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 10-11-njy noyabry), Aşgabat, 2010.

15.    Dövletmammet Azadi-pelsepesçi sopı (səh.72), Dovletmammet Azadi as a sufi-philosopher (210),  Довлетмаммед Азади как философ-суфист (стр. 341), Dövletmammet Azadi XVIII asır Türkmen durmuşı-Dovletmammet Azady and Turkmen lıfe ın the XVIII century- Довлетмаммед Азади и жизнь Туркмен XVIII века.  (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2012-nji yylyn 14-15-nji maıy), Aşgabat, 2012.)

16.    Роль Рамиза Аскера в представлении наследия Махтумкулу в Азербайджана, Махтымкулу Фараги и общечеловеческое культурное ценности (Международной научной конференции), Ашхабат, издателство «Ылым», 2014, sтр.9-10, The role of Ramiz Asker in introducing trace of Makhtumkulu in Azerbayidjan, Makhtumkulu pyragy and universal human cultural values (Abstract of reports of the International Scientific Confrence), Ashhabat, Yilym, 2014, seh. 9-10, Azerbayjanda Magtımgulının edebi mirasını  beyan etmekde Ramiz Askerin hizmeti, Magtımgulı Paragı ve umumadamzat medeni gımmatlıkları (Atlı halklarına ılmı maslahatıy), Aşgabat, 2014, seh.9-10.

 Ukraynada

1.    Azerbaycanla sık bağlantısı ilan Asan(Hasan) Sebri Ayvazov. III Uluslararası Ukraynada Türkcə konuşan halklar sempozyumu(18-22 sentyabr 2012-ci il), Kiyev, 2012, səh.22.

2.     Ali Şamil. Azerbaycanla siki bağlantisi olan Asan (Hasan) Sabri Ayvazov. Матеріали III-го Mіжнародного Cимпозіуму "Tюркомовні народи України" 18-21 вересня 2012 року," III.Uluslararasi Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar sempozyumu" 18-21 Eylül 2012, Bildiriler (Відповідальні за випуск / kitabi hazirlayanlar:Ірфан Юнвер Насраттиноглу, (проф.) /prof. Dr. Irfan Ünver Nasrattinoğlu, Ф.İ. Арнаут, канд. філол. наук, доцент / doç. Dr. Fedora Arnaut, Київ, 2012, seh. 258-265

 Müsahibələrim

 1.Qland, Yuri. Qorəçaə toçka koqda mertvıe derjat jivıx. “Dialoq” ictimai-siyasi jurnal, (Moskva), 1991, iyul, sayı 11, səh.10-17.

2.Ermənistan dəmiryolunu kapatdı. Naxçıvan aclığa məhkummu? (üz qabığında və səh. 4-də şəkillə) “Komu çalışanlar” dərgisi, Ankara, 1991, 15 kasım (noyabr), sayı 11, səh.45.

3.Tatar, Əli. Əliyev ruslarla bərabər çalışır. (üz qabığında və səh. 35-də şəkillə). “Komu çalışanlar” dərgisi (Ankara), 1992, 15 ekim (oktyabr), sayı 22, səh.35-40.

4.Arslan, Əhməd. Hüseynovla Əliyev yaxında kapışacaqlar. “Yeni hafta” qəzeti, (Ankara), 1993, 9-15 avqust, sayı 54, səh.7.

5.……………….  “Bayrak” qəzeti, (Kırıkkala). 1995, 20 haziran (iyun), sayı 7.

6.Yanğın, İlhami. Türk dünyasına kültür körpüsü. “Yeni Saufa” qəzeti, (Ankara), 1995, 21 haziran (iyun).

7.Aqil. Məni Naxçıvanda xalq düşməni elan etmişdilər. “Reytinq” qəzeti, 2001, 23 dekabr, 12 (143), səh.3.

8.Mehrəli, Sevda. Türk dünyasında Kıbrısın öz yeri var. “Azərbaycan XXI əsr” qəzeti, 2002, 15-21 may, sayı 14 (115), səh.8.

9.Umudlu, İsmayıl. Paris prinsipləri və Elçibəy. “Ayna” qəzeti, 2002, iyun,…….

10.  “Fecri Azerbaycan”(Tebriz) qezeti   

11.  Savalan Fərəcov. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının ilk sədri - Asan Rifatov.   “Mədəniyyət” qəzeti, 2010-ci il, 11 iyun. Səh. 10.

12.  Uğur.  Teatr İnstitutunun tələbəsinin azadlıq mübarizəsi. Cahid Hilaloğlu Azərbaycanın iki yerə bölünməsi ilə barışmırdı... “Xalq Cəbhəsi” qəzeti,  2011-ci il,  3 fevral, səh.14.

 

İştirak etdiyi elmi simpoziumlar

 

1.  S.M.Kirov adına ADU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı, Bakı, 1970, mart, , mövzu: N.Nərimanov və «Tərcü­man» qəzeti.

2.  S.M.Kirov adına ADU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı, Bakı, 1971, 10-13 may, mövzu: M.Şahtaxtlının pub­lisistikası

3.  Gənc Tədqiqaiçıların Elmi Konfransı. M.Kirov adına ADU, Bakı, 1972, 12-15 may, mövzu: Mətbuat tariximizin tədqiqat­çılarından biri Əmin Abid.

4.  Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı. M.Kirov adına ADU, Bakı, 1972, 1-3 dekabr, mövzu: Əmin Abidin publisis­tikasında ədəbiyyat məsələsi.

5.  Студенческая научная конференция. Ленинградский Государственный университет им. А.Жданова, Ленинград,  1972, 12-15 декабря, тема: Борьба за национальную печать в Азербайджане.

6.  XI Научная Студенческая конференция. Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, 1973, 12-15 апреля, тема:  Əmin Abid yaradıcılığında Orxon-Yenisey abidələri.

7.  Azərbaycan Tələbələrinin I Respublika Elmi Konfransı. Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan LKGİ MK TETİ Respublika Şurası, Bakı, 1973, 23-25 aprel, möv­zu: Ə.Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat məsələsi.

8.  Aşıq Alının anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfarans. Y.Məmmədəliyev adına NDPİ, Nax­çıvan, 1981,..oktyabr, mövzu: Aşıq Alının şerlərində yaşadığı mühitin təsviri.

9.  A.Şadlınskinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya, Azərbaycan EA Naxçıvan Elm Mərkəzi və Y.Məm­mədəliyev adına NDPİ, Naxçıvan, 1986, 26 noyabr, mövzu: Xalq yaradıcılığında A.Şadlınskinin tərənnümü.

10.      Şərur qədim diyardır-Elmi Nəzəri Konfrans, İliç rayon Mədəniyyət Şöbəsi, İliç rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, İliç,  1988, 18 sentyabr, mövzu: Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında.

11.      Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İş­birliyi Kurultayı, Antalya, 1993, 20-24 mart.

12.      Bağımsız Azerbaycanla Dostluk və Dayanışma Konseyi. Ankara, 1993, 7 avqust, mövzu: Azerbaycanda Milli Azadlıq mü­barizəsində parçalanma.

13.      “1995 Dünya-Hoşgörü-Manas-Abay yılı” VII Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve I Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. Kırıkale valiligi - KİKTAV ve Folklor Araş­tırmaları Kurumu, Kırıkale, 1995, 9-11 Haziran, mövzu: Des­tanlarımızın kuruluşu.

14.      Ə.M.Topçubaşovun anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfran, Azərbaycan Respublikası Ali Diplolmatiya Kolleci, Bakı, 1997, 29 aprel, mövzu: Ə.M.Top­çubaşov və mətbuat.

15.      III Karşılaşdırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu. Çanakkala On Sekkiz Mart Üniversitesi, Çanakkala, 1997, 30 Mayıs - 1 Haziran. mövzu: XVIII-XIX yüzillikde Save-Göyçe-Ahska bölgesindeki aşıkların üslubundakı birlik.

16.      Azərbaycan Folklorunun toplanması, nəşri və tədqiqi problemləri. Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, 1996, 3 noyabr, mövzu: Əli Kamali folklor toplayıcısı kimi.

17.      Əli Kamalinin ildönümünün və Almas İldırımın 90 illi­yinə həsr olunmuş seminar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azər­baycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Güney Azərbay­canlıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi. Bakı, 1997, 14-22 oktyabr, mövzu: Əli Kamalinin Tilimxa Divanini hazırlıq vəziyyəti.

18.      VI Beynəlxalq Simpozium. (Kitabi-Dədə Qorqud-1300 həsr olunub). Albert Beyts adına Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan EA Nizami adına Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İns­titutu, Xətai rayon İcra Hakimiyyəti. Zuğulba-Bakı, 1997, 1-5 dekabr, mövzu: Əmin Abid “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında.

19.      III Halklararası Gagauz Kültür Sempozyumu. Komrat Dev­let Üniversitesi ve Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu. Komrat,  1998, 6-7 Kasım, mövzu: Azerbaycan’da Gagaular.

20.      II Uluslararsı Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akde­niz Üniversitesi, Gazımağosa, KKTC, 1998, 24-27 Kasım, möv­zu: Kıbrıs Azerbaycan Mediyasında.

21.      Türk dünyasında Nevruz. Üçüncü Uluslararası bilgi şö­leni. Firat Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Elazık, 1999, 18-20 mart, mövzu: Novruz bayramında hanbezeme.

22.      Şimali Kipr-Tarix və Müasirlik Uluslararası Konfrans. Ali Diplomatiya Kolleci (Bakı), Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağosa), Bakı,  1999, 21-24 may, mövzu: Kıbrıs “Azadlıq” gazetesı sahifelerinde.

23.      Türkmenistanın Medeni Mirası: Gadumu çeşmeler ve hazirki zaman Mümkünçülükleri Halkara Konfransıyası. Türkme­nistanın Daşaru İşler Ministirligi, Türkmenistanun Ministrler Ka­bineti yanındakı Tarih İnstitutu, Rusiyanun Türkmenistan bilen Medeni Araqatnaşuklar Jemiyyetinin yardam etmiginadı. Aşğabat,  2000, 10-13 oktyabr, mövzu: Türkmen şairi Tilimhan.

24.      Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağosa,  KKTC, 2000, 13-17 Kasım, mövzu: “Ayna” gazetesının Kıbrıs hakkında yazdıkları.

25.      İran və Turan dünyası mövzusunda Uluslararası seminar. Xarici İşlər Nazirliyinin Tarixi Diplomatik Mərkəzi, Tehran,  2001, 13-14 fevral, mövzu: Əmin Abid “Şahnamə” haqqında.

26.      Uluslararası Sivilizasiyalararası Dialoq seminarı. İİR Prezidenti yanında Uluslararası Sivilizasiyalararası Dialoq Mər­kəzi, Kiş, İİR, 2002, 2-7 mart, mövzu: Ədəbiyyatın sivilizasiyalararası mədəniyyətdə rolu.

27.      KBATEK (Kıbrıs-Balkan Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı) açılış şöleni. Gazimağosa, KBATEK, 2002, 18-20 Nisan, mövzu: Ortaq Türk Edebiyatının formalaşdırılmasında kaynak­ların rolu.

28.      IV Uluslararası Kıbrıs Araşdırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaqosa, KKTC, 2002, 28-29 Kasım, mövzu: Kıbrıs uzmanı İsmayıl Umud.

29.      Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. Uluslararası folklor konfransı. AMEA Follkor Mərkəzi və AM Ensiklo­pedi­yası, Bakı, 2003, 9-11 yanvar, mövzu: Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” dastanında Eyvaz obrazı.

30.      Azərbaycan və Tatarıstan Mədəniyyətinin Tarixi Əlaqəsi Seminarı. Azərbaycan Milli Qeyri Hökumət Təşkilatları Forumu. Bakı, Biznes Mərkəzi, Bakı, mövzu: Abdulla Şərifovun həyatı, yaradıcılığı və ictimai həyatı.

31.      VII KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Ədəbi­yatı Vaqfş), Asiya Universiteti, Azərbaycan Atatürk Mərkəzi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Bakı, 2003, 16-22 Mart, mövzu: Doğu Türkistanda bu günün dramaturgiyası.

32.      Uluslararası Novruz Kongresi. Mersin Valiligi ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi, Mersın, 2003, 20 Mart, mövzu: Karabaşlardan Karapapaklara Novruz şöleni.

33.      Kırım Türklərinin Sürgünü. Seminar. AMQHF, Biznes Mərkəzi, Bakı, 2003, 19 may, mövzu: Rusiyanın Şərqə yürüşünün əngəlləməsində Kırım türklərinin rolu.

34.      Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. II Ulus­lararası Folklor Konfransı. AMEA Follkor Mərkəzi, Bakı, 2004, 18-21 mart, mövzu: Xəstə Həsənin ömür yoluna dair bir dəqiqləşdirmə.

35.      Türk destanları tarihimizin edebi salnamesidir. Beynəlxalq Folklor Konfransı. Qafqaz Universiteti, Bakı, 2004, 6-7 may, mövzu: Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri

36.      “Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbekir” Diyarbekir Valiliyi. Uluslararası Simpoziyum, Diyarbekir, 2004, 20-22 May, mövzu: Oğuz-Türk­men edebiyatı.

37.      Ural-Altay: buyattar aşa kiləsəkk. Ufa, 2005, 1-5 iyun. mövzu: Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü.

38.      T.C. Erzurum valiligi. Türk Halk Kültüründe Milli Müca­dile. I Uluslararası Halk Kültürü Simpozyumu. Erzurum, 2005, 19-22 Tem­muz, mövzu: Milli mücadile kahramanlarını konu alan halk şiiri.

39.      ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Ulus­lararası Folklor Konfransı. AMEA Follkor İnsti­tutu, Bakı, 2005, 13-16 noyabr, mövzu: Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun variantlarında mətinşünaslık məsələləri.

40.     VI Uluslararası Türk Kültür Kongresi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Ankara, 2005, 21-26 Kasim, mövzu: Alince’de kalekurma, şehersalma,suvarma ve ciftcilik kültürü.

41.      Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi. XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Edebiyatı Vakfı) Edebiyat Şöleni, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti, Bakı, 2006, 9-16 Mayıs, mövzu: Noqay ədədiyyatının ümumtürk ədəbiyyatında yeri.

42.      GAP bölgesində Alevi-Bektaşı yerleşimleri ve Şanlıurfa kültür mozaginde Kisas. Uluslararası simpozyum. Urfa, 2006, 25-27 Mayıs, mövzu: Koroğlunun Urfa seferi ve dastanda Alevi-Bektaşı geleneği.

43.      Müqəddəs “Ruhnamə” və dünyanın ruhu genişliyi. Aşxa­bad Halklara ılml maslahatın maslahatnaması, Aşxabad, 2006, 12-13- Ruh­name-sentyabr, mövzu: Müqəddəs Ruhnamədə Koroğlu.

44.      Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbekir sem­pozyumu. Diyarbekir, 2006, 15-17 Kasım, mövzu: Koroğlu destanında (Tebriz nüshası) Diyarbekir ve yöresi.

45.      Birinci Uluslararası Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Değerleri Sempozyumu. Almatı, 2007, 16-20 Mayıs, mövzu: Ahıskalı Hasta Hasanin seirləri Kazakıstan’da.

46.       KBATEK-in XIV Uluslararası edebiyat sempoz­yu­mu,  Kişin­yov, 2007, 6-10 Ekim, mövzu: Azerbaycan’da Gagauzlarla ilgili kay­nak­lar

47.      Uluslararası Celalettin Mövlane Sempozyumu. 2007, 26-28 Ekım, Şanlıurfa, Türkiyə, mövzu: Tebrizde Mövlane dernek­leri.

48.      Uluslararası V Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, 2007, 3-5 Kasım, mövzu: İstan­bul’­dan (Üsküdar) Sibirya’ya keçen yol.

49.      Abulsait Abulhayrı Gündoğarın böyük ağıldarı. Uluslara­rası Ilmi Konfransı, Aşxabat, 2007, 13-15 Noyabır, mövzu: Abulsait Abulhayri və onun ideya­larının Mir Hamza Seyid Nigari tarafindan davam etdirilməsi.

50.      Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum sempoz­yumu, Çorum, 2007, 23-25 Kasım, mövzu: Azerbaycan’ın istiklalı uğrunda şehit olan Çorum­lular.

51.      Somut olmayan kültürel miras. Yaşayan aşık sanati, Ankara, 2007, 29-30 Kasım, möv­zu: Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yarattığı aşık mektebi.

52.      Gagauz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, Ankara, 2007, 27-29 Aralık, mövzu: Kaf­kas­ya’da hiristiyan Türkleri ve Gagaz izleri.

53.      Türkiye Türkcesi Ağız Arastırmaları Çalıstayı. Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Sanlıurfa, 2008,  25-30 Mart, mövzu: Çifte söz­lerin yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk ağızlarının rolü.

54.      I Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul. Birkent Üniversitesi, İstanbul, 2008, 3-5 Nisan, mövzu: Hüseyin Cavidin “Uçurum” faciəsindı İstan­bul-gerçekliklerin sembulikasi.

55.      21 yüzyılı Nasrettin Hoca ile anlamak(Understanding The 21 st Centuray With Nasrettin Hoca), Atatürk Kültür Merkezi, Akşehir kaymakanlığı, TİKA, Akşehir, 2008, 8-9 Mayıs, mövzu: “Molla Nesreddin” Mizah Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Dergide Latifelerden İstifade,

56.       1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmalar Merkezi,Türk Tıp Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, (1st İnternational Congress on the Turkish history of medicine, 10th National Congress on the Turkish history of medicine), Konya, 2008, 20-24 Mayıs, mövzu: Efzeleddin hakaninin eserlerinde Kafieddin Ömer ibn Osmanın Darüşşefası ve oradakı müaliceler.(Hospital of Kafieddin Ömer ibn osman in Efzeleddin Hakanis Manuscripts and Drugs).

57.      II Uluslararası Sosyalaraştirmalar Sempozyumu (EUSAS-II). XIX yüzyılda ermeni milliyetçiliyinin doğuşu ve büyük devletlerin politikaları. Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, Kayseri, 2008, 22-24 Mayıs, mövzu: Rusyanın ermeni aydınları sırasından Türk aleyhtarı kadrolarının hazırlan­ması (Traınıng of anti-Turk personnel among Armenıan intellec­tuals in Russia),

58.      Kaşgarlı Mahmud ve dönemi (Mahmud Kashgari and his period, Махмут Кашгари и его период), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II Türkiyat Araştırmaları Sem­poz­yumu (2nd Turkish studes sympozium, 2-ой семпозиум Тюр­кологических исследований), Ankara, 2008, 28-30 Mayıs, mövzu: Kaşgarlı Mahmudun Divanü lüğat-it Türk eserini Türkçeye ilk çeviren tercüman(The first translator of Mahmud Qashqaris “Divan lughat at Turk”into turkish language).

59.       I Uluslararası Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”, Aksaray,  2008, 8-10 Ekim, mövzu: Emin Abid Yunus Emre hakkında.

60.      Uluslararası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu-doğumunun 1000. Yılı dolayısıyla. Rize, 2008, 17–19 Ekim, mövzu: Azerbaycan'da “Divan-i lugat it-türk”ün ilk öğrenilme ve çevrilmesi.

61.      “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi Ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararasi Sempozyum. Lefkoşa-KKTC, 2008, 19-25 Ekim, mövzu: Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Konusu.

62.      VI Uluslararası Türk dili kurultayı. Ankara, 2008, 20-25 Ekim, mövzu: İrtica kurbanı dilci Abdulla Şerifov.

63.      Cumhuriyet döneminde Sivas sempozyumu. Sivas, 2008, 27-31 Ekim, mövzu: Aşık Veysel'in Azerbaycan'daki yankıları.

64.      Türk xalqlqrı ədəbiyyatı(II). Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı Kongresi. Bakı, 2008, 13-15 noyabr, mövzu: Uşaq yazıcısı Əmin Abid.

65.      Muqayisəli ədəbiyyat.(Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə sterotipler) III Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 21-21 noyabr 2008, mövzu: Noqay türklə­rinin ədəbiyyatında modernləşmə.

66.      Selşuklar Devrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009 (Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, mövzu: Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abulhayrı.

67.      I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kul­lanımı Sempozyumu . Türkçenin Yazımı ve Alfabe, Kırıkkale, 2009, 16-17 Nisan,mövzu: Harf İnkılâbının Salnamecisi - Halid Said Hocayev.

68.      Koroğlu yordumu ve gündoğar ədəbiyatı (halkların yılmı nutuklarının qısqaca beyanı), Plot of Gorogly and the oriental li­terature, Syujet Qyoroqlı i literatura vostoka. Material mejdu­na­rodnoy naucnoy konferentsii, Daşoğuz-Türkmənistan, 2009-ncı yılın 23-25-nji sentyabr.

69.         Türk və dünya kültüründə İstanbul mövzusunda 7 Ulus­lararası Türk Kültür Kongresi, Ankara, 2009, 5-10 Ekim, mövzu: M.E.Resulzadenin İstanbul”da yayımlatdığı “Bil­diriş” gazetesi ve onun bilinmeyen imzaları.

70.         Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azerbaycan Respub­likası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih və Kültürü Sempozyumu,Bolu, 2009, 17-18 Ekim, mövzu: Köroğlu destanında aşık serbestliyi.

71.         Molla Nepes və XIX əsir Türkmən durmuşu. Beynəlxalq elmi konfrans, Mərv-Türkmənistan, 2010, 8-10 aprel, mövzu: Molla Nepəsin “Zöhrə-Tahir”inde xalq dastanindan istifadə

72.     9 Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşam­ları, Tarsus-Türkiyə, 2010, 21-24 Eylül, mövzu: Emin Abid Karacaoğ­lan hakkında.

73.     I Uluslararası Selçuklu Sempozyumu. Kayseri, 2010, 27-30 Eylul, mövzu: Azerbaycanda Sel­çuk­larla ilgili bir kitab ve onun yazarı hakkında.

74.     Uluslararası Zeki Valid Toğan ve Türk Kültürü Bilgi Şoleni, Afyonkarahisar, 2010, 13-15 Ekim, mövzu: Zeki Valid Toğan ve dava arkadaşı Abdülkadir İnanın mühacir Azerbaycan matbuatı ile ilgisi

75.     Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq elmi konfransın, Slavyan Unver­siteti, Bakı, 2010, 22-23 oktyabr, mövzu: Şumer mətinlərinin Azərbaycan və qumuq ədə­biyyatında izləri.

76.     Alanyada (Kilim, Cicim, Sumak) Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya Tica­ret Odası Başkanlığı, Alanya, 2010, 1-4 Kasım, mövzu: Türk Halı ve Düz Doku­malarındaki Ornamentler Mitoloji Düşüncenin Yazıtları Gibi.

77.     Avrupa Kültür Başkenti - İstanbul 2010, “Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık” Uluslararası Kongresi, Türk Tıp Tarihi Kurumu, İstanbul, 2010, 3-6 Kasım, mövzu: İstanbul'un Tip Profesörü Azerbaycanli Ali Bey Hüseyinzade Turan.

78.         Taze Galkynyş ve Beyik Özgertmeler Eyyamında Türkmenistanın Arheologiya ve Etnografiya Ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı. Aşxabad, 2010, 10-11 noyabr, mövzu: “Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda.

79.     III Uluslararasi Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniver­sitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Fakültesi, İzmir, 2010, 16-18 Aralık, möv­zu: Emin Abid’in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü.

80.     Doğumunun 170 yılında Namık Kamal Sempozyumu. Namık Kamal Üniversitesi, Tekirdağ-Türkiyə, 2010, 20-22 Aralık, mövzu: Nâmık Kemali Tanıtan Azerbaycanlı Emin Abid Neden Kur­şuna Dizilmiş?

81.     “Azərbaycan Dünya Ədəbiyyatında” Beynəlxalq simpozium.Xəzər Universitəsi, Bakı, 2011, 27-28 may, mövzu: Yaqub Nasirin yaradıcılığında Azərbaycan sevgisi.

82.     Dövletmammet Azadi XVIII asır Türkmen durmuşı.- Dovletmammet Azady and Turkmen lıfe ın the XVIII century- Довлетмаммед Азади и жизнь Туркмен XVIII века.  ((Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2012-nji yylyn 14-15-nji maıy), Aşgabat, 2012.) Mövzu: Dövletmammet Azadi-pelsepesçi sopı,(Dovletmammet Azadi as a sufi-philosopher,  Довлетмаммед Азади как философ-суфист.

83.     III Uluslararası Ukraynada Türkcə konuşan halklar sempozyumu, Kiyev, 18-22 sentyabr 2012-ci il. Mövzu: Azerbaycanla sık bağlantısı ilan Asan (Hasan) Sebri Ayvazov.

84.     Vefatının 1. yıl dönümünde Uluslararası Cengiz Dağcı sempozyumu, Simfropol (Akmescit), 18-22 Eylül 2012-ci il. Mövzu: Cengiz Dağcı romanlarında Azərbaycanlı surəti.

85.     I Uluslararası Harkani semopzyumu, Kars, 11-13 Ekim 2012-ci il. Mövzu: Ebul Hasan Harakani dıneminde Azerbaycanda sufilik ve Şirvandaki Melhem “Darül Şefa”sı.

86.     V Uluslararası Etkileşim ve Medeniyetler Kongresı, “Kültirel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı”, Türküstan (Qazaxıstan), 19-20 Səyıp-Nisan-Апрель-April 2013-cü il. Mövzu: Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kültürel Etkileşim ve Degişiminde Rolu, səh. 267-276.

87.     Tarihte ve günümüzdü Ortadoğuda Türkmenler (İran-İrak-Suriye) mövzusunda Uluslararası sempozyum, 8-10 mayıs 2014, Şeyx Edebalı Universiteti. Bilecik (Türkiyə). Mövzu: Colan türkmanlarının milli varlığının qorunmasında halk edebiyatının rolü,

88.     Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvəsi, (11-13 Mayıs 2014) Eskişehir, Mövzu: Birinci Türkoloji Qurultayın görünən və görünməyən tərəfləri.

89.      Magtımgulı Paragı ve umumadamzat medeni gımmatlıkları (Atlı halklarına ılmı maslahatıy), 14-16 may 2014, Aşgabat. Mövzu: Azerbayjanda Magtımgulının edebi mirasını  beyan etmekde Ramiz Askerin hizmeti.

90.      Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, (26-28 Mayıs 2014) Eskişehir, Mövzu: Musa Cerulla Biginin görünməyən tərəfləri.

91.     I Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi, Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Aralık 2014, Şeyx Edebalı Universiteti, Osmanlı Tarixi Uyğulama və Araşdırma Mərkəzi və Orta Doğu Afrika Araşdırmaları Dərnəyi, Bilecik, Türkiye. Mövzu: Ömer Faik Nemanzade’nin Ahıska Hükümet-i Muvakkatasi Ve Cenub-i Garbi Kafkas Hükümetinin Kurulmasındaki Rolü.

92.     Çaldıran Savaşının 500 illiyinə həsr olunmuş sempozyu, 14 dekabr 2014-cü il, Almaniyadakı Ələvi Akademiyası və Avstrya Ələvi Cəmiyyəti, Vyana. Mövzu: Şah İsmayıl və Tacli xanım dastanında ələvilik.

93.      Kerbela ve Hz. Hüseyin sempozyumu, 14-15 mayıs 2015-cı il, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara, Mövzu: Fuzulinin Hadikatus Süeda adlı eserinin Arnavutluğa etkisi.

94.      Uluslararası Nasreddin Hoca sempozyumu, 5-7 Temmuz 2015-ci il, Selcuk Universiteti, Konya Bələdiyyəsi, Mövzu: Nasrettin Hocanın etkisile Müslüm Melakütü haqqında yaranan fıkralar.

95.      III Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu (Ankara-Kazan), TC. Kazan Belediyesi Kültür ve Sosial İşleri Müdürlüğü Kültür yayınları, 12-13 Ekim 2015, Mövzu:  “Saz havası (Bestesi) "İrfani" ve İrfaninin ömür yolu.

96.      “Dede Korkut ve Türk dünyası”, III Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-13 Ekim 2015, Çeşme, İzmir-Türkiyə, Mövzu: 1922-27 senelerinde “Kitab-i Dede Korkut” hakkında yapılmış bir araştırmanın yayımlanmamasının nedenleri.  

97.      “Kitab-i Dədə Qorqud”un elm aləminə məlum olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş “Epos və etnos”  Beynəlxalq Simpoziumu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondu, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstititu və AMEA Folklor İnstititu, 6-7 noyabr 2015-ci il. Mövzu:  Əmin Abidin “Oğuznamə” əsəri və onun taleyi

98.      Tarixdə ermənilər və erməni məsələsi, III Uluslararası İlkadlm Sempozyumu, İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi, 18-20 aralik 2015, Mövzu:  Kafkasya’daki gregoryantürklerinin  ermenileşmesinde emperyalist güçlerin rolü

99.         5 Türk dünyası aşıqlar şöləni və Pərvin Bəhməni Kaşkayı adına halkbələmə sempozyumu,  Giresun unversiteti, Türkiyə, 2-4 may 2016-cı il. Mövzu: “Urfani” saz havasi və axisaq xalqinin vətənə dönmək uğrunda mübarizəsi”

100.     1 Millətlərarası Türkəyə-Azərbaycan münasibətləri sempozyumu, Kastomonu Unversiteti, Türkiyə, 12-14 may 2016-cı il. Mövzu: KGB arxivində Türkiyədən Azərbaycana dəvət edilmiş aydınlar haqqında bəlgələr.

101.     I Türkoloji Qurultay-90, Görünən və görünməyən tərəfləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Bakı, 10 iyun 2016-cı il. Mövzu:I Türkoloji Qurultayın xakasyalı iştirakçısı Nikolay Katanov və Qərbi Sibir Türk respublikası məsələsi.

102.       Nesimi Çimen anısına 7. Uluslararası Halk Ozanları Hacıbektaş buluşması, Türkiye, Hacıbektaş,18-19 Haziran, 2016. Mövzu:

103.       Keçmişdən gələcəyə Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Sempozyum, Uluslararası Türk Akademisi, Abay Ünəversitesi(Almatı), İstanbul Ünversitesi, Türk Ocaklari İstanbul şöbəsi, Türkiyə, İstanbul, 26-28 Eylül 2016. Mövzu: Hoca Ahmet Yesevənən öyrənilməsinin qadağan edilməsi və araşdırıcılarının güllələnməsi səbəbləri.

104.       Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Birinci Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaranmasında rolu(Respublika konfransı). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 12 Oktyabr 2016-cı il, Bakı. Mövzu: Rusiyanın Türk xalqlarını bir-birindən ayırmaq, assimlə etmək cəhdi və Birinci Türkoloji Qurultay.

105.       Ələviliyin müasir durumu və  məsələyə multkulturoloji yanaşma., İsvecrə, Bazel, 4 dekabr 2016-cı il, Mövzu: Azərbaycanda ələviliyin yox olma nədənlər

106.       “Multikulturalizm, beynəlmiləlçilik və milli dəyərlər: Qafqaz xalqları nümunəsində” Beynəlxalq Simpozyum, Fransa , Yuxarı Alzas Universiteti, 5-6 dekabr 2016-cı il, Mövzu: “Kitabi Dədə Qorqud”un Azərbaycanda araşdırılmasının birinci mərhələsində Əmin Abidin rolu.

107.       “Azərbaycan Türklərinin boyqırım günü – 26 Azər/17 Dekabr” mövzusunda konfrans, Batı Yötaland Azərbaycan Evi Birliyi və “Babək” Azərbaycan Kurslar Dərnəyi, İsveç, Yöteburq şəhəri, 10 dekabr 2016-cı il, Mövzu: “Güney Azərbaycanda türkdili kitabların, qəzet və jurnalların yandırılmasının səbəbləri və həmin kitabların sonrada nəşri məsələsi.

108.       Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 2017, 17-19 Nisan. Mövzu:  “Sohbetü’l-esmâr (Meyvaların sohbeti) mesnevisi konusunda tartışmalar”.

109.       Uluslararası Cengiz Dağcı sempozyumu Eskişehir Osmanqazi Universitesi ve Anadolu Unversitesi, Eskişehir, 2017, 16-17 Mayıs. Mövzu: Cengiz Dağcının “Korkunç yıllar” romanında Sovyet ideolojisinin ifşası.

110.       Regional Media üzrə Hakatonun, (Media Capacity Center Seminar), CEELI İnstitutu, Prague 5-7 iyun 2017-ci il.

111.       Ənənə və müasirlik arasında İmam Əli dünyası, Tirana, 20 mart 2018-ci il.

 

Əli Şamil və kitabları haqqında

1.    İnqilabçının xatirəsi. (A.Şadlinskiyə həsr edilmiş elmi konfrans). “Kommunist” qəzeti, 1986, 29 noyabr

2.    Ölkə qəzetlərinin səhifələrində: Günəşli respublikanın mirvarisi. “Kommunist” qəzeti, 1987, 15 yanvar.

3.    “Priamur-Azərbaycan” (İki regionun jurnalistlərinin yaradıcılıq əlaqələri möhkəmlənir). “Amurskaya pravda” qəzeti, (Sov. İKP Amur Vilayət Komitəsi və Xalq Deputatlar Sovetinin orqanı). 1987, 8 fevral, N 33 (20100)

4.    “Möcüzəli qəlsər haray” sərlövhəli bildirişdə mənim ünvanımı verib və oxuculara mənə müraciət etməyi məsləhət görüblər. “Sovet Başkirdistanı” 1987, mart.

5.    “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, Qəzet və jurnal səhifələrində. “Dostluq əlaqələri möhkəmlənir”. 1987, 12 sentyabr.

6.    ………………………………. “Narodnu obrazavaniya” qəzeti, (Gürcüstan), 1989.

7.    ………………………………….. “Oqonyok” jurnalı, 1990, N 4.

8.    …………………………………..“Şit i meç” qəzeti, 1990.

9.    Osman Əhmədoğlu “Göycə, səndə nəyim qaldı?” “Sovet Gürcüstanı” qəzeti. 1990, 21 aprel, N 46 (9742).

10.     Gündüz Varol “Şəhidlər diyarı Azərbaycan”. Nürenqberqdəki Azərbaycan Kultur Dərnəgi Yayını. Nürenberq, 1991, səh. 13-16. 

11.     “Kamu çalışanlar” jurnalı, 1992, 15 eylul (sentyabr), sayı 21, səh. 36-da Arif Rəhimovun şəkili və Türkmiyəyə gedişimiz haqqda məqalə.

12.     “Nizam-i alem ocaqları” jurnalı. 1993, Mayıs, sayı  8, səh. 33-də Şəhidlər Xiyabanında, Türkiyədən gələn Böyük Birlik parityası gənəl başqanı M.Yazıçıoğlu və b. ilə birlikdə şəkilimiz.

13.     “Bayrak” qəzeti. (Türkiyə Kırıqqala ili.) 1995, 13 Haziran (iyun), sayı  6 (1-ci və 4-cü səhifələrdə şəkillərim də verilib)

14.     “İl qəzeti” (Türkiyə Kırıqqala ili.) 1995, 10 Haziran (iyun), sayı  2791 (səhifə 3-də şəkilim 2-ci cərgədə).

15.     “Türk dünyasına kultur körpüsü” (mənimlə miüsahibə və Tudora Arnautun şəkli).“Yeni Saufa” qəzeti. (Ankara). 1995, 21 Haziran,

16.     Kurtbilalova N. Azərbaycan dostlarımıza təşəkkür. “Yeni dünya” (millətlərin işləri boyunca Kırım dövlət Komitəsinin qəzeti.  1995, 3 noyabr, sayı 44 (261), səh. 5.

17.     Ə.Yusifoğlu “Güney Azərbaycan folkloru müzakirə olunur. “Xalq” qəzeti, 1996, 8 noyabr, cümə.

18.     Vəliyev, İsmayıl. Qara gündəlik. “Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB. Bakı, 1997, səh.47.

19.     Həbibbəyli İ., Cəlil Məmmədquluzadə mühiti və müasirləri. «Azərbaysan Dövlət Nəşriyyatı», Bakı, 1997, səh.234.

20.     Altay. Əli Kəmali türklüyün ipək yoludur. (Bakıda Ə.Kəmaliyə həsr edilmiş konfrans). “De fakto” qəzeti, 1997, 17 oktyabr, səh. 5.

21.     Əzizə. “Bu da bir zarafat.” (Əlli yaşımla bağlı təbrik). “Tanıtım” qəzeti, 1998, 31 dekabr,  sayı 7, səh. 8.

22.     Tamilla Əliyeva. “Kıbrısda günəş Ağ dənizdən doğur”. “Azərbaycan” qəzeti, 1998, 17 dekabr, sayı 292 (210).

23.     Tamella Əliyeva “Gənclərimiz Kıbrısda təhsil alır”. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1998, 31 dekabr. Gündüz. Buzlu cəhənnəm. 525-ci qəzet. 1999, 22 dekabr, sayı 244 (588), səh. 7.

24.     Gündüz. Buzlu cəhənnəm. 525-ci qəzet. 1999, 22 dekabr, sayı 244 (588), səh. 7.

25.     Xəyal, Sona. Unudulmuş şair (Ə.Abidin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə),  “Çıraq” jurnalı 1999, sayı 7, səh.51-55).

26.     Kəngərli (Əliyeva), Aybəniz. Yaşa ey Türk, ey hilal… (Əmin Abidin poeziyasının tədqiqi). “Respublika” qəzeti, 1999, 15 dekabr, sayı 260 (724), səh.6.

27.     Dr. Kalafat, Yaşar. Bakı - Ceyhan Kültür hatlı (sosyal antropoloji araştırmaları). ASAM yayınları. Ankara, 2000.

28.     Dr. Kalafat, Yaşar. Güney Kafkasiya. (sosyal antropoloji araştırmaları) Kuzey Azerbaycan-Gürcüstan-Nahçıvan gəzi notları və Türk halk inancları. ASAM yayınları. Ankara, 2000.

29.     Aydınoğlu, Tahir. Jurnalist Türk dünyasına pəncərə açır. (“Tanıdığım insanlar” kitabı haqqında) “Xalq qəzeti”, 2000, 19 iyul, sayı 160 (23525), səh.3.

30.     Jurnalist Türk dünyasına pəncərə açır. (“Tanıdığım insanlar” kitabı haqqında) “Jurnalist” bülleteni, 2000, iyun-iyul, sayı 4-5, səh.6.

31.     Şamilov Əli Hüseyin oğlu. “Kitabi-Dədə Dorqud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.210

32.     İmani, Behruz. Buzlu cehennem. (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” kitabı haqqında) Təbriz “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2000, 1aprel, (1379, 29 fərvərdin) 1421, 12 məhərrəm  sayı 2082, səh.3.

33.     İmani, Behruz. Buzlu cehennem (Ə.Abidin eyniadlı şerlər kitabı haqqında) ardı. Təbriz “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2000, 18 aprel (1379, 30 fərvərdin, 1421, 13 məhərrəm) sayı 2083, səh.3.

34.     Qasımlı, İlhamə. Azərbaycanda hizbulla təhlükəsi reallaşa bilər. “Tanıdığım insanlar” kitabındakı Z.Bünyadov məqaləsindən istifadə edilib). “525-ci qəzet”, 2000, 25-26 dekabr, səh.8.

35.     Yunis qızı, Ofeliya. Azadlığın alovlu təbliğatçısı (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şeir kitabı haqqında) “Günaydın” qəzeti, 2000, 8-10 aprel, sayı 9 (242), səh.11.

36.     Əhmədov, Bədirxan. İstiqlalçı şairin “Buzlu cehennem”, “Ekspres” qəzeti, 2000, 27 aprel, sayı 77 (508), səh.7.

37.     Yağmur, Zümrüd. “Buzlu cehennem”dən əsən soyuq külək. “Hürriyyət” qəzeti, 2000, 25 mart, sayı 34 (585), səh.15.

38.     İmani, Behruz Azərbaycan yazıçıları: Əli Şamil “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2001 (şənbə, 1380, 16 tir. 1422, 25 rəbiəlsani), sayı 2418, səh.3.

39.     Hüseyn M. Güneyli. “Buzlu Cehennem”, “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1380-ci il, sayı 122-4, səh. 81-8314 (23979), səh.5.

40.     Quzey Kıbrıs Ağ dənizdə ada. “Azadlıq” qəzeti, 2001, 6 dekabr.

41.     İsmayılova, Vüsalə Şamil. “Buzlu cehennem” (kitab haqqında) “Bilge” dergisi (Ankara) 2001, Bahar, sayı 28, səh.119-120.

42.     Azərbaycan yazıçıları. Əli Şamil (məqalənini müəllifi Behruz İmani olsa da imzası getməyib). “Fəcr Azərbaycan” qəzeti Təbriz. 2001, səh.

43.     Vəliyev, İsmayıl. Kiş adasının işıqları. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2002, 30 mart, sayı 57 (1285).

44.     R. Tahir. Ağdənizdə yaşıl türk adası. “Xalq” qəzeti 2002, 18 yanvar. sayı 14 (23979), səh.5.

45.     Vəliyev, Məhəmməd. Qaçqınların probleminə həsr olunmuşdur. “Vətənin səsi” qəzeti, 2002, 1 oktyabr.

46.     Fikrət qızı, Elmira. Kipr yoxsa Kıbrıs? “525-ci  qəzet”, 2002-ci il, 11 iyul, səh.6.

47.     Əli Şamil. Quzey Kıbrısəh. “Azərbaycan” jurnalı, 2002-ci il, sayı 5, səh. 189.

48.     Raqif. Vaqif Sultanlı İrandan qayıdıb. “Yeni Musavat” qəheti, 2002-ci il, 10 mart.

49.     Pilavoğlu M.K. Müsəlman qızının din kitabı. (Azərbaycan türkçəsində nəşrə hazırlayan Vüsalə Raufqızı), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2002, səh.4

50.     Hüseyn M. Güneyli. “Buzlu Cehennem”, “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1370-ci il, sayı 122-4, səh. 81-83.

51.     Vəliyev, İsmayıl. Kipr həyəcanı. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2003-cü il, 3 yanvar, sayı 01 (1481), səh.8.

52.     Həsənli Elbəyi. Fərəməzlə çörək kəsdiyimə peşimanam. (Səbuhi Məmmədli ilə müsahibə). “Yeni müsavat” qəzeti, 2003, 24 aprel, sayı 107(2034), səh.14.

53.     Mehdizadə İntiqam. Maralı qoca dağlar. (Ağ Aşıqdan bir bilgi). “Ozan” nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.180-184.

54.     Quzey Kıprıs, “Türksoy” (Türk dünyası, kültür, sənət, bilim, haber ve araşdırma dergisi). Ankara, 2003, Mais, say 9, səh.64.

55.     Pilavoğlu M.K. Vahabilərin yanlış yolları. (Azərbaycan türkçəsində nəşrə hazırlayan Vüsalə Raufqızı), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2003, səh.6

56.     Heydər Əliyev: “Qorbaçov mənim gücümdən ehtyat edir”. Dövlət müstəqilliyimizdə Heydər Əliyev amili. “Oşcar” nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.72.

57.     Əhmədov Bədirxan. Bir istiqlal yolçusu (Əmin Abid: həyatı. Mühiti və yaradıcılığı), «Udğ» nəşriyyatı, Bakı, 2003

58.     Həsənli Cavanşir. Tənzilə Əliyeva kimdir? və ya Əli Mursəloğlunun zəmanəti ona nesiyə başa gəlib? “ Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2004, 9 yanvar, səh.7

59.     Şimşir Sebaheddin. Taşların oynadığı bir devirde. Azerbaycan kamuoyunda Kıbrıs. (Ə. Şamilin “Quzey Kıprıs” kitabı haqqda. “Orhun” dergisi (İstanbul), 2004, şubat, sayı 72, səh.43-44

60.     B.E. Ağa oğlu. B.E. Ağa oğlu. Solovkidə gördüklərim. «Yeni nəşirlər» jurnalı, 2004, sayı 7-8, səh.16.

61.      Mülkədar Nadirin “Dünya ilə bir canıq” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. [16 Avqust 2006]........ www.express.com.az/second.asp?id=71564 -

62.      Ulu türk yurdu Borçalı, borchali.net:8080/index.php?cat=xeberler&sehife...

63.     Təkləli Minaxanım. “Yom”un yay buraxılışı. “Kredo” qəzeti, 2007-ci il 11 avqust, sayı 39(454), səh.7.

64.     Güllü Ənsərli. Ortaq türk kecmişindən ortaq türk gələcəyinə.   Folklor konfransı, “Elm” qəzeti, 2007, 30 oktyabr, səh.8.

65.     Elmira Məmmədova. Azərbaycan-Qaqauz əlaqələrinin yeni mərhələsi. “Elm” qəzeti, 2007, 30 oktyabr, səh.14.

66.     Erkin Tarim. Ezerbeyjanda uyghur dramichiliqi.(şəklimlə birlikdə) 22.07.2008. http://www.rfa.org/uyghur

67.     Türkiyədə Mahmud Kaşqarlının 1000 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium keçirilir. 30.05.2008. insan.azeriblog.com

68.     Elçin Qaliboğlu."Türk dünyasında Türkiyəyə ən yaxın olan Azərbaycandır", Seyfəddin Altaylı: "Azərbaycan mədəniyyətinin Türkiyədə daha geniş səviyyədə tanıdılmasına ehtiyac var" http://www Xalq Cibhisi.az

69.     Elçin Qaliboğlu. Mirzəbala Məmmədzadənin əsərləri işıq üzü görüb. http://www Xalq Cibhisi.az

70.     Hər kəsin insan haqları qorunmalıdır! : Arif Rəhimoğlu : ELÇİBƏYÇİ ...30 Noy 2008 ... Əli Şamil. Bu yazının ilk qısa variantı 2001-ci ilin avqustunda hazırlanmış və «Yeni Müsavat» qəzetində çap edilmişdir. ... insan.azeriblog.com/.../arif-rehimoghlu-elchibeychi-dushunce-sistemi-ve-onun-butovleshme-milletleshme-dovletleshme-devizi

71.     Salaminfo.az.Türkmənistanda “Koroğlu” dastanının süjetləri və şərq ədəbiyyati” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. AzərTAc 28/09/2009/

72.     Bülent Velioğlu.Koroğlu bütün türk dünyasında bilinen ortak halk kahramanıdır. “Türkiye”qəzeti, 2009-cu il 19 Ekim, səh.15.

73.     Azerbaycan heyeti, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Kılıç'ı Ziyaret Etti, Haberler.com, 2009-cu il, 16 Ekim. www.haberfx.net/ali-samil-huseyinoglu-rektor-kilici-ziyaret-etti-haberi-100003

74.     Halk Kahramanı, AİBÜ Üniversitenin Sesi, gazete.ibu.edu.tr/10.09_haber /Ali_samil_Huseyinoglu.html

75.     Ali Şamil Hüseyinoğlu Rektör Kılıçı ziyaret etti, Bolu Ekspres qəzeti, 2009-cu il, 17 Ekim. www.lpghaber.com/Ali-Samil-Huseyinoglu-Rektor-Kilic%60i-Ziyaret-Etti--haberi-295704.html

76.     Ali Şamil Hüseyinoğlu Rektör Kılıçı ziyaret etti, Boluda yeni hayat qəzeti, 2009-cu il, 20 Ekim. www.boludayenihayat.com.tr/.../Ali-Samil-Huseyinoglu-Rektor-Kilic-i-ziyaret-etti-583.htm -

77.     İslam Sadıq. Bolu şəhərində uluslararası Koroğlu konfransı. “Kaspi” qəzeti, 2009,  30 sentiyabır, səh. 14.

78.     İslam Sadıq. .................... “Azərbaycan” qəzeti, 2009,  2... sentiyabır, səh. ....

79.     ........................................ “Mədəniyyət” qəzeti, 2009, .....sentyabr, səh....

80.     Qələndər Xaçınçaylı. Koroğlu türk xalqının milli qəhrəmanıdır, “Həftə içi” qəzeti, 2009-ci il, 5 noyabr.

81.     İslam Sadıq. “Koroğlu”ya ümumtürk məhəbbəti, “Xalq” qəzeti., 2009-cu il 20 noyabr, səh. 7.

82.     “Koroğlu” dastanının yeni variantı işıq üzü görüb, 16 Fevral, 2010, http://www.dgtyb.org/news/904.html

83.     Oraz Yağmur.Hazreti Ali'nin Hayali Ali Şamil Hüseynoğlu'na, 24 Aralık 2010, http://ozanorazyagmur.blogspot.com/2010/12/hazreti-alinin-hayali-ali-samil.html

84.      “Molla Nəfəs və XIX əsr türkmən həyatı”(Azərbaycan alimləri beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər)., “Türküstan” qəzeti, 18-24 aprel 2010-cu il, səh. 13.

85.     Uğur. Teatr İnstitutunun tələbəsinin azadlıq mübarizəsi, “Xalq Cəbhəsi” qəzeti, 2011-ci il, 3 fevral, səh.14.

86.     Berberlani Burhan. Karacay-malkar folklornu yulqyuqe tutup, “Zaman” qəzeti, 2011........ http://www.folklorinstitutu.com/images/eli%20mueelimin%20meqalesi.jpg

87.     “Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can...” “Azadlıq” qəzeti, 2011-ci il, 12 iyul.

88.     Uğur. "Gültəkin" imzalı Əmin Abid, “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2011-ci il, 19 avqust, səh. 14.

89.     İsmayil. Eposda tarix varmı, “Mədəniyyət” qəzeti, 2011-ci il, 31 dekabr, http://www.ayna.az/   2011-12-31/culture/8064-SuleymanAliyarly-eros-rrehistoria

90.     İbrahimova Aynur, ”Yeni”Koroğlu “metinleri ve çağdaş Azerbaycan koroğluşünaslığında metot arayışları“, Motif.Akademi halk bilim dergisi, səhifə/səhifə aralığı: 2011, seh.109-117, www.motifakademi.com/DergiPdfDetay.aspx?...

91.     Aşıq İsgender Ağbabalı (Xatire, Meqale, Mektub Ve Senedlerin ... Jan 23, 2012, www.turuz.com/.../ashiq-isgender-aghbabali-xatire...

92.     Fərman Kərimzadə unudulmadı ! 2012-ci il, 9 aprel, SİA Səs informasiya agentliyi. http://www.diasporxeber.az/news/a-362.html

93.     Minarə Hacıyeva. Fərman Kərimzadənin 75 illik yubileyi qeyd edilib, 2012-ci il, 10 aprel.

94.     Fərman Kərimzadənin 75 illik yubileyi qeyd edilib http://sia.az/az/news/social/214451

95.     Uğur. Şair Telimxan haqqında nə bilirik?, “Xalq Cəbhəsi”, qəzeti, 2012-ci il,- 23 may, səh.14.

96.     Sait Küçük. I. Aşık Sümmani Sempozyumu Erzurum’da yapıldı, Serhatın sesi Birikim, 2012-ci il, 4 Haziran

97.     Türk Aydın. “Türk xalqlarının folkloru və ədəbiyyatı haqqında dəyərli nəşir. “525-ci qəzet” 8 iyun 2012-ci il, sayı 100(3656) səh.6.

98.     Seyit Bürhanettin Akbaş. Pınarbaşı ilçemizde gerçek bir aşk masalı evlilikle sonuçlandı, “e haber” qezeti, 2012-ci il, 20 Haziran

99.     Asif Rüstəmli. Yazarların xocası və ucası, “525-ci qəzet”, 2012-ci il, 21 iyun. http://www.anl.az/down/meqale/525/2012/iyun/132.htm

100.     Jalə İsmayılova.Qaqauz ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında, Türk xalqları ədəbiyyatı (məqalələr toplusu), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012-ci il, sayı 3, səh 96-102.

101.     Jalə İsmayılova. Qaqauz poeziyasında Azərbaycan mövzusu, Türk xalqları ədəbiyyatı (məqalələr toplusu), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012-ci il, sayı 4, səh 93-98.

102.     Nail Tan. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Araştırmalarında İki Yeni Eser: Uygur Gagavuz Kuzey Kafkas Türklerinin Folklor ve Edebiyatı, Türk Dünyasi Dil Ve Edebiyat Dergisi, 2012, sayı 34 (Güz), seh. 111-113. www.tdk.gov.tr/index.php?option...

103. Oraz Yağmur. Nə Ömər var, nə Kazançı(şeir). “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 46.

104. Mehmet Ömer Kazançı. Türkmenistandan geliyorum.“Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 3-8.

105. Oraz Yağmur. Türkmenistan’dan geliyorum, “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 46.

106. Afət Haşimi. Əli Şamil-“Uyğur, qaqauz, Qüzey Qafqaz Türklərinin folkloru və ədəbiyyatı,  “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, oktyabr,  sayı 11(49) səh.12-13.

107. Zərifə Bəşirqızı, Müdriklik çağının ömrü əbədiləşdirən illəri,"Xalq qəzeti", 2012-ci il, 21 Oktyabr, səh.6.. http://xalqqazeti.com/az/news/social/26963 http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2012/oktyabr/271520.htm,

108. Yakup Ömeroğlu. Cengiz Dağcı Vefatının 1. Yıl Dönümünde Kırım’da Anıldı  Kardeş kalemler, Aylık avrasiya edebiyat dergisi,  2012, Ekim, yıl 6, sayı, 70. http://www.kardeskalemler.com/ekim2012/cengiz_dagci_kirimda_anildi.htm

109. Zülfiyyə Qurbanova. Azərbaycanda Molla Nəfəsin kitabı nəşr olunub, Mədəniyyət, http://anspress.com/index.php?a=3&lng=az&pid=26784

110. Beye İlyasova. Milliy ziyalılarımıznın şureti, Kıymetlli xatırlablarğa siltem berqen neşir, Kırımdan tış çıksa da, Vatanımızda onlarnın omyur ve idjatları tetkikat etilmey, “Qırım” qəzeti, 2012-ci il, 14 noyabr, sayı 88(1648) http://www.folklorinstitutu.com/images/qirim-mediasi.jpg

111. Zafer Karatay. “Bu sene Kırımda çok önemli bir kitab”, “Bahçesaray” jurnalı (İstanbul), 2012-ci il, noyabr-dekabr, sayı 70, səh.24. http://www.folklorinstitutu.com/images/Meqale.jpg

112.            İsmail Yakıt. Yakuttan tarihler veya Divan-ı Tevarih-i Yakut,  “Ötüken” neşriyyatı, ikinci baskı, 2012, səh. 76.

113. Mirzə Həsən.  Ağ Aşiq haqqında,  “Ozan Dünyası” jurnalı,  2012-ci il, sayı 4(11), səh. 14-17. http://www.azab.az/Ozan/OZAN-11.pdf

114. Əli Şamilin “Krım sevgisi” kitabı çap olunmuşdur, 2013-cü il, 15 fevral, http://www.science.gov.az/az/index.php?id=5218

115. Əli Şamilin “Krım sevgisi”, Olaylar, 2013-cü il, 15 fevral, http://www.olaylar.az/news/culture/31012

116. 18.02.2013, 12:47

Employer of ANAS Institute of Folklore Ali Shamil’s “Crimean love” book was published http://www.science.gov.az/en/news.php?id=4641

117. Ağayev, Elnur, Bekir Çobanzade’nin "Azerbaycan’ı Tedkik ve Tetebbu Çemiyeti"ndeki Faaliyetleri ve Islahatlar Üzerine Görüşleri. CTAD, Yıl 9, Sayı 17 (Bahar 2013), s. 135-170. http://www.ctad.hacettepe.edu.tr/CTAD17.pdf

118. BALTAM.Baltam “Türklük Bilgisi” Dergisi’nin Yeni Sayilari Çikti, 01 Nis 2013, http://www.kosovaport.com/baltam-turkluk-bilgisi-dergisinin-yeni-sayilari-cikti/

119. Fəxri Valehoğlu. Qasımlı Daşdəmir ağanın nəvəsi-Ağdabanlı Dəli Yusif. Qarapapaqlar (aylıq elmi-kütləvi dərgi) 2013, aprel sayı 4 (68) səh. 51-55. 

120. Әзербайжан ғалымы Али Шамилоғлымен кездесу, 2013-07-04 http://litart.academset.kz/?q=kk/news, http://litart.academset.kz/?q=ru/node/353

121. Maral Poladova. Azsayli xalqlara məhəbbətin təcəssümü, 525-ci qəzet, 2013-ci il, 21 iyun. http://525.az/site/?name=xeberprint&kecid=1&news_id=9480 , http://www.anl.az/down/meqale/525/2013/iyun/315925.htm

122. Ақеділ ТОЙШАНҰЛЫ Қазақ осы, танып қой! “Дала мен қала” qəzeti, 2013-cü il, 10 iyul, http://dmk.kz/kz/news/view/25727

123. Ақеділ ТОЙШАНҰЛЫ,Түркі дүниесіне қызмет етуші ғалым, “Дала мен қала” qəzeti, 2013-cü il, 18 iyul, http://dmk.kz/news/view/26361

124. Ерлік Ержанұлы. Бакуде қазақтың ұлт-азаттық күресі жолында құрбан болған көрнекті тұлғаларына арналған кітап жарық көрді, 18 Шілде 2013, http://www.inform.kz/kaz/article/2575232.

125. Oğuz Çetinoğlu. Prof. Dr. Ali Şamil ile Türk dünyasının emiyetli meseleleri üzerine körüşüv...http://www.kalgaydergisi.org/index.php?sayfa=dergiicerik&sayi=69&kod=1205

126.     Kitap Tanıtımları Kitap tanuşuvı: QIRIM SEVGİSİ http://www.kalgaydergisi.org/index.php?sayfa=dergiicerik&sayi=69&kod=1206

127. Mahmud Allahmanlı, filologiya elmləri doktoru, progessor, “Xəstə Hasan və Axısqa” mühiti, “Kredo” qəzeti, 2013-cü il, 10 avqust, sayı, 32(742), səh.7. \

128.  Aynur Qəzənfər qizi. Yaxın qumuqlardan uzaq uyğurlaradək türklərin ədəbiyyati haqqinda kitab.(Əli Şamilin “Uyğur, qaqauz, Qüzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı” kitabına bir nəzər), “Ulduz” jurnalı, 2013, sayı 9, səh.85-87.      http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=3539

129. Əskər Nailə. Sürgün olunmuş Axısqa xalqı və onun ustad sənətçisi Xəstə Hasan

Источник: http://www.ayna.az/2013/surgun-olunmus-axiska-xalqi-ve-onun-ustad-senecisi-xeste-hasan/

130.     Işılay Işıktaş Sava. 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi Oath in the Poems of 20th Century Crimean Tatars ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Yıl V, Sayı 2, Temmuz 2013 “Kültürümüzde Yemin”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun http://www.actaturcica.com/sayi10/V_2_08.PDF

131. Ədəbiyyat xadimlərimizin əsərləri "Mişov dağı"nın səhifələrində http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=15712

132. Ramiz ƏSGƏR – 60 http://aktivistplyus.com/?p=2318

133.  Garibzade Gönül. “Azerbaycan ve Yunus Emre”, Eksi yeni cümleler doğrudur (Eskişeher valiliyi Ayliq şeher kültür dərgisi), ) 2013-ci il, sayı 52, səh. 30-31, Ali Şamil Hüseyinoğlunun 2002-ci ildə Türk Dünyası (Dil ve Edebiyat Dergisindəki  (Yaz sayı) (Ankara). “Türk Edebiyatı Araştırmacısı Emin Abid”məqaləsindən stat gətirib.

134. TRAINING OF ANTI-TURK PERSONNEL AMONG ARMENIAN INTELLECTUALS IN RUSSIA Ali Huseyin SHAMIL  Azerbaijan National Scientific Academy http://okulsel.net/docs/index-97325.html?page=5

135. İlqar və Nurtəkinin “Beşikbaşı Mərasimi”, 23 dekabr 2013, http://www.asifataocagi.com/ilqar-və-nurtəkinin-besikbasi-mərasimi-2/

136. KİTÂBİYAT-84 Oğuz ÇETİNOĞLU ocetinoglu1@gmail.com KIRIM SEVGİSİ http://www.oncevatan.com.tr/kitÂbiyat-84-makale,30790.html

137.   http://turuz.com/post/ashiq-isgender-aghbabali-ezize-shamil-ali-shamil-urmu-turuz-2014.aspx?lang=tr

138. http://turuz.com/post/axisqali-xeste-hasan-urmu-turuz-2014.aspx?lang=tr

139.  http://turuz.com/post/atalar-sozleri-israfil-abbasli-urmu-turuz-2014.aspx?lang=tr

140. http://turuz.com/post/uyghur-qaqauz-quzey-qafqaz-turklerinin-folkloru-ve-edebiyyati-ali-shamil-urmu-turuz-2014.aspx?lang=tr

141. http://turuz.com/search.aspx?lang=tr&q=%c6%8fli+%c5%9eamil

142. http://turuz.com/post/eli-shamilin-meqaleleri.aspx?lang=tr

143. http://turuz.com/post/ali-shamil-toplaghi.aspx?lang=tr

144. http://turuz.com/post/koroghlu-destani-ali-kerimli-arshivi.aspx?lang=tr

145. http://www.kaynakca.info/kisi/925356/ali-samil-huseyinoglu saytinda menim haqqimda boshluq var. Onu doldurmaq lazimdir.

146. KAYACAN ISA Prof. Dr., BAL-TAM Türklük Bilgisinin iki sayısı, http://www.turansam.org/makale.php?id=6676

147. Kalafat Yaşar. Suriye Türk halk kültüründen bazi kesintiler, “Türk yurdu” dergisi, 2014, Ocak, yıl 103, sayı 317, səh.30-34.

148. Turhan Çetin.(Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi) Suriye Türkmenleri, “Türk yurdu” dergisi, 2014, Ocak, yıl 103, sayı 317, səh.35-37.

149. Kalafat Yaşar. Suriye Türkmenlerinde Yenigün Bayrami, http://turkpedia.org/index.php?title=SUR%C4%B0YE_T%C3%9CRKMENLER%C4%B0NDE_YEN%C4%B0G%C3%9CN_BAYRAMI Bu sayfa son olarak 20 Şubat 2014, 18:10 tarihinde güncellenmiştir.

150.     KAYACAN ISA Prof. Dr., BAL-TAM Türklük Bilgisinin iki sayısı, http://www.turansam.org/makale.php?id=6676

151.                   Qəzənfər qizi Aynur. Azərbaycan alimləri və qumuq folklorunun toplanmasi, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2014-1 Ocak-Haziran, s.63-68, www.motifakademi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=6

152. Марҳабо Қўчқорова. Холид Саид ҳаёти ва фаолияти: “Ўтган кунлар” озар тилида. “Шарқ юлдузи” журнали, 2014 йил, 4-сон, http://www.ziyouz.uz/ilm-fan/til-adabiyot/marhabo-qochqorova-xolid-said-hayoti-va-faoliyati-otgan-kunlar-ozar-tilida

153. Colan Türkmanlarının faciəvi taleyi (Dünya mediası İŞİD-in didərgin saldığı Türkmanlar və Azərbaycan Türklərini görmür), (Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri) kitabı haqqında, 2014-cü il, 28 sentyabr-4 oktyanr, sayı 33(358).

154. Hüseyin Adigözəl. “Ali Şamil. Colan Türkmanları”, “Önce Vatandır” qezeti, Kitabiyat səhifəsi sayı, 122, 12 Kasım 2014. http://www.oncevatan.com.tr/kit%C3%82biyat---122-makale,32059.html

155.  Soyeqova Dünya. Şamlı türkmanların dilindən. “Türkmən dili” qəzeti, 4 fevral 2015-ci il, sayı 5(780)

156. Asker Naile. Ahıska Aşık muhitinde bir usta: Hasta Hasan. “Bizim Ahıska” jurnalı, 2015-ci il, sayı, 37 (Kış), səhifə 30-33. http://www.ahiska.org.tr/?p=4180

157.     Azerbaycan İlimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. ali Şâmil ...

www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr/Yazi.aspx?ID...

Перевести эту страницу

3 дня назад - Dr. ali Şâmil Muallim İle Türkiye –Ermenistan Münasebetleri Üzerine Derin ve Stratejik Fikir Jimnastiği a ..... Dr. HÜSEYİNOĞLU ALİ ŞÂMİL:.

158.                           Fərəcov Savalan. Tatar mədəniyyəti tarixində solmayan imza, “Mədəniyyət” qəzeti, 2015-ci il, 5 iyun, http://medeniyyet.az/page/news/19968/Tatar-medeniyyeti-tarixinde-solmayan-imza.html

159.  Kalafat Yaşar. Eli Şamil ve “Colan/Golan Türkmenleri” İsimli Eserine dair, Serhat Kültür, Tarih-Kültür Haber Dergisi, Temmuz Ağustos 2015, s. 20-22.

160. Memmedova Elmira. Koroğlu destanşnşn Azerbaycan, Özbek, Türkmen, Uygur varıantlarşndaki yaşname örnekleri ve özellikleri, IV. Uluslararası Bolu halk kültürü ve Köroğlu sempozyumu bildirileri (Yayaına hazırlayan: Doç.Dr. Erol Öztürk) Akçağ yayşnevi,  Ankara, 2015.

161. Gazanfarkızı Aynur, Köroğlu destanının Kumuk halk edebiyatında yansıması, IV. Uluslararası Bolu halk kültürü ve Köroğlu sempozyumu bildirileri (Yayaına hazırlayan: Doç.Dr. Erol Öztürk) Akçağ yayşnevi,   Ankara, 2015.

162.  İvgin Hayrettin, Çar İskitlerin Kör Oğulları esfanesı ile Köroğlu destanı özleşleştırılırmı? IV. Uluslararası Bolu halk kültürü ve Köroğlu sempozyumu bildirileri (Yayaına hazırlayan: Doç.Dr. Erol Öztürk) Akçağ yayşnevi,  Ankara, 2015.

163.  Gumru Gulşyeva (Şehriyar), Köroğlu destanı ve su ünsürü, IV. Uluslararası Bolu halk kültürü ve Köroğlu sempozyumu bildirileri (Yayaına hazırlayan: Doç.Dr. Erol Öztürk) Akçağ yayşnevi,   Ankara, 2015.

164.  Tan Nail, Bolu’da Köroğlu bilimsel toplantılarının başlayışı ve TDK’nin Türk destanları projesinde Köroğlu destanlarıyla ilgili çalışmalar, IV. Uluslararası Bolu halk kültürü ve Köroğlu sempozyumu bildirileri (Yayaına hazırlayan: Doç.Dr. Erol Öztürk) Akçağ yayşnevi,   Ankara, 2015.

165. Aynur Qazanferkızı. Kuzey Kafkasiyadan Suriyaya türklerin durumu, “Türk yurdu” dərgisi, 2015-ci il, Kasım, sayı 339, səh.

166. Bədirxan Əhmədov. İstiqlalı yaşadan mühacirət poziyası, “525-ci qəzet”, 2015-ci il,  28 noyabr,səh.28-30.

167.      Yaşar Kalafat, Eli Şamil ve Colan Türkmanları", "Birlik" jurnalı,2015-ci il, sayı 07-08(23), səh. 18-19,www.ATXEM.Az

168.     Nail Tan. Türk dünyası dil ve edebyat araştırmalarında iki yeni eser(değerlendirmeler), “Türk Dünyası” dergisi, 2016,  Sayı 34. 109-113. http://tdk.dergipark.gov.tr/download/article-file/135816

169.     Mustafa İnce. Azerbaycan muhaciretinın etkili bır yayını Bildiriş gazetesi 1930-1931, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 6 (2), 536-549. joiss.karabuk.edu.tr/English/DergiPdfDetay.aspx?ID=268

170.     Tuncay Bəxtiyar. Azərbaycan xalqının «Çənlibel» təşkilatının tarix səhnəsinə çıxışına qədərki dövrdə rus-sovet imperializminə qarşı apardığı milli mücadilə tarixinə ötəri bir nəzər.14:26 / 02-10-2016.  http://bao.az/ww/product_subcategories_azerbaycan-tarix/product_9500705850

171.     Qaraqoyunlu Yasəmən. Sizinlə çalışmaq bir onurdur ustadım. İyn 1, 2016    Posted by Samir Asadli    VHP KİV-də http://vhp.az/2016/06/01/sizinl%C9%99-calismaq-bir-onurdur-ustadim/

172.     Səxavət Ociyev. Türkoloji Qurultay: Özbəkistanda yeni əlifba məsələsi, Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016-cı il, sayı 4   səhifə 85-90.

173.     Saxavat Odjiev. Deleqatax uzbekistana I Vsesoyuznoqo Tyurkoloqiçeskoqo (Bakinskoqo)  sezda (26 fevral 1926) “İstoriya Turana”( sotsialno-istoriçeskiy, nauçnıy i populyarnıy jurnal), Taşkent, 2016, 1-3(78-80) str.44-48.

174.     Kalafat Yaşar. "Eli Şamil'den Çıldırlı Âşıq İrfani'ye", “Erciyes” Aylık Fikir ve Sanat Dergisi,  Mart 2017, sayı  471, seh. 25-26.

175.     Kalafat Yaşar. "Eli Şamil'den Çıldırlı Aşıq İrfani'ye", “Serhat Kültür” Tarih Kültür Haber Dergiisi, 2017, Mart-Nisan,seh. 36-37.

176.     Tan Nail. Kitaplık: Eski Fakat Yeni: 1927, Tarihli Bir Azerbaycan Edebiyat Tarihi, Türk Di li dergisi,  12017, Mart, seh. 106-112.

177.     Poladova Mara. "Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi": 90 il sonra... buna ehtiyac varmı?, 525-ci qəzet, 2017-ci il, 4 may, http://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=78603

 

178. Nail TAN. Kitap Tanıtımı, Çıldırlı Aşik İrfâni de kitaba kavuştu, Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32, səh 178-181.

Reklam
 
Sayğac
 
Flag Counter
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=