Biblioqrafiya

 

 ƏLİ ŞAMİL

BİOBİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ

 
Ə S Ə R L Ə R İ

 Kitabları

1998

1.      Türk xalqlarının tanınmış adamları / Şa­mil Ə., Ta­­hirzadə Ə.; Ensiklopedik məlumat kita­bı. Sözlük, layihə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklo­pe­di­ya­sı NPB, 1998. − 84 s.

 

2000

2.      Tanıdığım insanlar. I kitab / Şamil Ə. – Bakı: “Sumqayıt” nəşriyyatı, 2000. − 156 s.

 

2001

3.      Burulğandan çıxmaq mümkündürmü / Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Milli En­siklopediyası Nəşriyyatı, 2001. − 152 s.

4.      Dastanlaşmış ömürlər / Şamil Ə. – Bakı: “Səda” nəş­riyyatı, 2001. − 96 s.

5.      Quzey Kıbrıs / Şamil Ə. – Bakı: Azər­bay­can Milli Ensiklopediyası Nəşriy­yatı, 2001. − 152 s.

 

2006

6.      Aşıq İsgəndər Ağbabalı / Şamil Ə., Şa­mil Əzizə. – Ba­kı: “Səda” nəş­riyyatı, 2006. − 104 s.

 

2011

7.      Uyğur, qaqauz, Quzey Qafqaz türklə­ri­nin folk­lo­ru və ədəbiyyatı / Şamil Ə. – Bakı: ”Nur­lan” nəşriyyatı, 2011. − 412 s.

 


2012

8.      Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlə­ri­nin ya­ran­ması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. – Ba­kı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012. − 248 s.

9.      Aşıq İsgəndər Ağbabalı. (Xatirə, mə­qa­lə, məktub və sənədlərin işığında) / Şamil Ə., Şamil Əzi­zə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, 2012. − 148 s.

10. Qırım sevgisi / Şamil Ə. – Simferopol: QCİ “Qırım devoquvped neşir” nəşriyyatı,  2012. − 200 s.

 

2013

11. Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlə­rinin ya­ranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. – Al­matı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 272 s.

12. Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan) / Şa­mil Ə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 164 s.

 

2014

13. Colan türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnək­ləri) / Şamil Ə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014. – 142 s.

 

2016

14. Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya ör­nəkləri) / Şamil Ə.; hazırlayan M.Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları H.Umudoğlu. − Təbriz: “Dənizçin” nəşriyyatı, 1395 (2016). – 144 s.

15. Çıldırlı Aşıq İrfani (Şeirləri, haqqındakı dastan rə­vayətlər)/ Şamil Ə. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − 248 s.

 


2018

16. Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya ör­nəkləri) / Şamil Ə., təkrarnəşr, hazırlayan M.Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları H.Umudoğlu. −Təbriz: “Dənizçin” nəşriyyatı. 1397 (2018). − 144 s.

17. Dissident sorağında / Şamil Ə., Şamil Əzizə. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018. − 204 s.

18. В поисках диссидентов / Şамиль А., Şамиль Азиза. Баку: Издательство “Elm və təhsil”, 2018. − 156 с.

 

Tərtib etdiyi kitablar

 

1999

19. Gültəkin-Əmin Abid. Buzlu cəhənnəm / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 1999. − 96 s.

20. Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklo­pe­di­yası NPB, 1999. − 352 s.

2002

21. Uzaq dağların adamı / İ.Ö.Vəliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında; tərtib edənlər Şamil Ə., Əliyeva T., Ha­cıyeva L., Qəhrəmanova N. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 2002. − 324 s.

 

2004

22. Ağaoğlu B.E. Solovkidə gördüklərim / Tərtib edən Şa­mil Ə. – Bakı: “Günəş” nəşriy­yatı, 2004. − 80 s.

 


2009

23. Koroğlu dastanı (Əli Kamali arxivindəki va­ri­antlar) / Tə­r­tib edən Şamil Ə. – Bakı:  “Nur­lan” nəşriyyatı, 2009. – 396 s.

 

2012

24. Folklor və tariximiz mövzusunda respublika el­mi konfransının materialları. (19-20 noyabr 2012) / Tərtib edən­lər Şamil Ə., Saleh V. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012. −  248 s.

 

2013

25. Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəm­şir mərhələsi mövzusunda beyəlxalq elmi konfransın ma­terialları. (5 dekabr 2013) / Tərtib edənlər Şamil Ə., Qə­zən­fər­qızı A. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 308 s.

26. Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi prob­­lemləri mövzusunda respublika elmi kinfransının mate­rialları. (5 iyun 2013) / Tərtib edənlər Şamil Ə., Qəzənfərqızı A. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 240 s.

 

2016

27. Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı ta­rixi // Tərtibçilər və ön söz müəllifləri Şamil Ə., Əhmədov B. – Bakı: “Elm və təhsil”, 2016. – 240 s.

28. Pof.Dr. Hacali Necefoğluna Armağan // Düzen­le­me kurulu Şamil A., Pidvoynıy V., Alekberli A., Özkaya S., Ga­zanfarkızı A. − İzmir, 2016.

29. Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görün­mə­­yən tərəflər. Elmi sessiyanın materialları. (10 iyun 2016-cı il). − Bаkı: “Еlm vә tәhsil” nәşriyyatı, 2016. − 100 s.

 

Redaktoru olduğu kitablar

 

1997

30. Novruzov İ. Azərbaycan kartı (İran xatirələri) / Ön söz: Vəliyev İ., Nəzərli S., Cabbar E.; redaktoru Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997. − 160 s.

 

2007

31. Məmmədzadə M. Azərbaycanda köylü hərəkatı. Lenin milli siyasəti / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı, 2007. − 144 s.

32. Rəhimoğlu A. Elçibəyçi düşüncə sistemi və onun “Bü­­tövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə!” / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı, 2007. − 56 s.

 

2008

33. Rəhimoğlu A. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bü­tövləşmə və düzgün yazı qaydaları (Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait) / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı: “Apostrof” nəşriyyatı, 2008. – 216 s.

 

2010

34. Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri / Türkmən-cədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., re­dak­toru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 448 s.

35. Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmisəm / Türk­mən­cədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 160 s.

36. Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri / Türk­mənc­ə­dən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., re­dak­to­ru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 240 s.

37. Zanet T. Ana dilim / Qaqauzcadan uy­ğun­laş­dıran v­ə ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 104 s.

 

2011

38. Əndəlib Nurməhəmməd. Seçilmiş əsərləri / Türk­­­məncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2011. − 240 s.

2014

39. İllər yorğun, mən yorgun... (Ramiz Əskər-60) / Tərtibçi Əs­kər N., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: Elm və təhsil, 2014. − 204 s.

 

2016

40. Asker R. Kutadgu Bilig Bibliyografyası / Re­dak­­toru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2016. – 292 s.

41. Asker R. Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Edebi­yatı / Redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2016. – 280 s.

42. Qız Cibək. Qazax məhəbbət dastanı / Qazax­ca­dan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şa­mil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2016. – 244 s.

43. Rəhimoğlu A. Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu / Redaktoru Şamil Ə. − Bakı, “Elm və təhsil“, 2016. − 132 s.

44. Rəhimoğlu A. Sosiologiyada partiyadaxili qrup­laş­malar / Redaktoru Şamil Ə. − Bakı, “Elm və təhsil“,  2016. − 96 s.

45. Turan Osman. Türk cahan hakimiyyəti məfkurəsi tarixi / Türkcədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2017. – 544 s.

2017

46. İdeologiya (məqalələr toplusu)/ Redaktoru Şamil Ə. −  Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2017.

47. Əskər R., Əskər N. Kitabi-Dədə Qorqud. Biblio­qrafik göstəricisi. I cild. / İxtisas redaktoru Şamil Ə. – Bakı, BXQR, 2017. – 624 s.

48. Əskər R., Əskər N. Kitabi-Dədə Qorqud. Biblio­qrafik göstəricisi. II cild. / İxtisas redaktoru Şamil Ə. – Bakı, BXQR, 2017. – 336 s.

49. Asker R. Yusuf Balasaguni ve Kutadgu Bilig Bib­li­yografyası / Redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2017. – 354 s.

50. Qəfəsoğlu İbrahim. Türk milli kültürü / Türkcə­dən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2017. – 474 s.


M Ə Q A L Ə L Ə R İ, M Ə R U Z Ə L Ə R İ,                      T E Zİ S L Ə R İ

(Azərbaycan türkcəsində)

 

1972

51. Əmin Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədə­biyyat mə­sələləri // S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Uni­versitetinin tə­lə­bə və gənc alimlərinin konfransının tezisləri. – Bakı: ADU nəşriy­yatı, 1972.

 

1974

52. Qardaşoğlanları kimdir? // “Sovet Astarası” qə­zeti. − 1974, 20 avqust. − №98(3139). − S. 3.

53. Mətbuat tariximizdən: Qardaşoğlanları kim­dir? (“Molla Nəs­rəddin” jurnalında “Qardaşoğlanları” imzası ilə yazan müəl­liflər haqqında) // “Müxbir” jurnalı. – 1974. − №6.

 

1978

54. İnci xəzinəsi (eyni adlı kitab haqqında) // “Şərq qapısı” qəzeti. − 1978, 12 mart. − №60(11978).

55. Qədim abidə tədqiq edilir (Ş.Cəmşidovun “Kita­bi-Dədə Qorqud” kitabı haqqında) // “Şərq qapısı” qəzeti. − 1978, 31 dekabr. − №300(12218).

56. Quraşdırıcılar // “İnşaatçı” qəzeti. − 1978, 28 noyabr.

 

1979

57. Yüksəliş illəri // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1979, 26 may.

58. Məktəb muzeyi // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1979, 18 aprel.

59. Pillələr // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti. − 1979, 22 fevral.

60. Sözün qüdrti // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1979, 6 yanvar.

61. Şahmatçı Aliyə // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1979, 21 aprel.

62. Şahmatçılar ailəsi // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1979, 21 dekabr.

 

1980

63. Axtarış həvəsilə // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1980, 28 iyun.

64. Balıqçılıq təsərrüfatı vacibdir // “Sovet kəndi” qə­zeti. − 1980, 27 may.

65. Bir ömrün yarpaqları // “Mədəni maarif işi” ju­r­nalı. − 1980. − №1.

66. Dostluğun sorağı // “Azərbaycan müə­llimi”qəzeti. − 1980, 11 iyul.

67. Etimad asan qazanılmır // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1980, 20 fevral.

68. Əlincənin gənc tədqiqatçıları // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1980, 10 sentyabr.

69. Gözəl töhfə (Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri” haq­qında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1980, 13 yanvar. − №10(12528).

70. Ömürdə qalan izlər // “Azərbaycan qadını” jur­na­lı. − 1980. − №7.

 

1981

71. Aşığın vətən həsrəti (Aşıq Alının anadan ol­ma­sının 180 illiyi münasibətilə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1981, 18 sentyabr. − №222(13045).

72. Drujina Salmanın adını daşıyır // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti. − 1981, 15 iyun.

73. Kiçik göllərə diqqət // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1981, 14 aprel.

74. Naxçıvanın yaşıl apteki // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1981, 11 noyabr.

75. Üç sevinc // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1981, 12 fevral.

76. Zəmanədən narazı aşıq (Aşıq Alının anadan ol­masının 180 illiyi münasibətilə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1981, 17 noyabr. − №271(13094).

77. 37 il sonra görüş // “Azərbaycan pioneri” qəzeti. − 1981, 10 aprel.

 

1982

78. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Telli Qara // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1982, 30 oktyabr. − №256(13358).

79. İllər, uğurlu illər // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti. − 1982, 26mart.

80. Qızılvəngin sabahı // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1982, 15 mart.

81. Ömürdə qalan izlər // Söz və iş (məqalələr toplusu), Bakı: “Yazıçı” nəş­riy­­yatı. – 1982, − S. 193-204.

82. Pedaqoq, alim Əmin Abid // “Azərbaycan müəl­li­mi” qəzeti. − 1982, 2 iyul. − №53(3657). − S. 4.

83. Sabahın üzümçüləri // “Azərbaycan müəl­li­mi” qəzeti. − 1982, 1 iyul.

84. Naxçıvanda kitab bayramı // “Kommunist” qəzeti. − 1982, 15 iyun.

 


1983

85. Aşıq Alının ustadı kimdir? Azərbaycan aşıqla­rının IV qu­rultayı qarşısında // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1983, 27 aprel. − №98(13533).

86. Bərpaçı bənna // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1983, 6 avqust.

87. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Deməyin meydandan qaçdı Mirzalı // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1983, 15 oktyabr. − №239 (13674).

88. Qalaboynu partlayış ərəfəsində // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1983, 17 may.

89. Türkmən inciləri (Klassik türkmən şeir antolo­gi­yası haqqın­da) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1983, 30 oktyabr. − №252(13687).

90. Maraqlı adamlar. Hər gələn baxar gedər // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1983, 6 avqust.

 

1984

91. Abidələrimizə məhəbbət // “Qo­bustan” jur­nalı. – 1984. − №3.

92. Billur sarayın qəhrəmanları // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1984, 13 noyabr.

93. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Dastanlaş­mış ömür. (Abbasqulu bəy Şadlinski haqqında) // “Sovet Naxçı­vanı” qəzeti. − 1984, 15 may. − №113(13851).

94. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Kəsə­mənli Qorxmaz və Heydər // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 15 dekabr. − №289(140025). − S. 4.

95. El sənətkarlarımız Xəstə Həsən // “Sovet Nax­çı­va­nı” qəzeti. − 1984, 20 mart. − №67(13805).

96. Əbədi // “Araz” almanaxı. – Bakı: “Yazıçı” nəş­riy­­yatı. − 1984.

97. Əyilməzlik timsalı Əlincə // “Sovet Naxçıvanı” qə­zeti. − 1984, 30 iyul. − №179(13916).

98. Gündoğandan günbatana (Şair Adil Cəmilin eyni adlı ki­ta­bı haqqında) // “Əmək bayrağı” qəzeti. − 1984, 16 mart. − №32(785).

99. Qəhrəmanlıq dastanlarımıza aid tədqiqatlar (Rüs­­təm Rüs­təm­zadənin “El qəhrəmanları xalq ədəbiyyatında” kitabı haq­qın­da) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 30 noyabr. − №277(14013).

100.   Maraqlı müddəalar toplusu (“Azərbaycan filo­lo­giyası mə­sələləri” kitabı haqqında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 22 yan­var. − №18(13756).

101.   Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı // “So­vet Naxçı­vanı” qəzeti. − 1984, 13 aprel. − №87(13825).

102.   Naxçıvanda N.Gəncəvinin əsərləri ilə səsləşən de­­yimlər // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 15 fevral. − №43(13781).

103.   Partiyanın sadiq əsgəri (Heydər Vəzirov haq­qın­da) // “So­vet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 29 iyun. − №152(13890).

104.   Sənətkar haqqında söz (Z.Qiyasbəylinin “İmran Qasımov” monoqrafiyası haqqında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 23 sen­tyabr. − №223(13961).

105.   Ülvi hisslər insanı dəyişir (Diqqət! Film çəkilir. “Gümüşü gö­lün sirri” filminin quruluşçu rejissoru Eldar Qu­li­yevlə müsa­hi­bə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 14 avqust. − №189(13927).

106.   Yaddaşlarda yaşamış incilər (“Azərbaycan aşıq­ları və el şairləri” kitabı haqqında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 6 mart. − №57(13795).

107.   Yenilik səmərə verir // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1984, 13 noyabr.

 

1985

108.   Axtarış davam edir (Arxeoloq Vəli Əliyevlə II Kül­təpə haq­qında müsahibə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 15 oktyabr. − №240(14278).

109.   Aşıq Cəlil // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 15 de­kabr. − №291(14329).

110.   Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Bilqamıs das­ta­nı haq­qında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 9 avqust. − №184(14222).

111.   Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı // “Qo­bustan” jur­nalı. – 1985. − №1. – S. 13-15.

112.   Sənədli və bədii lentlər ustası (Azərfilmin ope­ra­toru Zaur Məhərrəmovla müsahibə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 16 aprel. − №88(14126).

113.   Şərəfli həyat yolu (İnqilabçı N.Rzayev haqqında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 28 dekabr. − №301(14542).

114.   Tikan // “Araz” almanaxı. – Bakı: “Yazıçı” nəşriy­yatı. − 1985.

115.   Ululu Kərimi axtaran tapar // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 29 iyun. − №152(14493).

116.   Jurnalistin qeydləri, Qayğı və kömək lazımdır // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 18 sentyabr. − №217(14255).

 

1986

117.   “Köçəri” havası // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1986, 9 yanvar.

118.   A.Şadlinski-100. Nəsillərə nümunə, Qırmızı ko­mandan / Şamil Ə., Rəşidzadə L. // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1986, 29 noyabr.

119.   Əmin Abid bayatılarımız haqqında // “Elm və hə­­yat” jurnalı. – 1986. − №11. − S. 26-27.

120.   Əmin Abidin “Ədəbiyyat tarixi” // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti. − 1986, 12 dekabr. − №50(2237). − S. 6.

121.   Xəstə Həsən və müasirləri // “Sovet Gürcüstanı” qəzeti. − 1986, 1 iyul. − №79(9162).

122.   İkinci Mirzə Cəlil // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1986, 27 dekabr. − №297(14638).

123.   İnqilabi şöhrət muzeyi // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1987, 23 oktyabr.

124.   “Qırmızı tabor” muzeyi // “Kommunist” qəzeti. − 1986, 22 noyabr.

125.   Qırmızı tabor Şərurda // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1986, 29 noyabr.

126.   Şairin hədiyyəsi (Bəxtiyar Vahabzadə) // “Kommunist” qəzeti. − 1986, 13 oktyabr.

127.   Şərəfli ömür yolu // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1986, 28 oktyabr. − №351(14592).

128.   Ululu Kərimi haralıdır? // “Qabaqcıl” qəzeti. − 1986, 22 mart. − №35(3066).

 

1987

129.   Ailə estafetinin davamçısı // Damla-damla göl olar, Bakı: “Yazıçı” nəşriyyatı. – 1987. − S. 152-160.

130.   Axundovun əsərlərinin nəşri tarixindən // “Ki­­tab­­lar aləmin­də” jurnalı. − 1987. − №3. − S. 16-17.

131.   Azmanlardan biri - Əmin Abid // “Elm” qəzeti. − 1987, 5 mart. − №9(82).

132.   Dastanın ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı // “Azər­bay­can” jurnalı. – 1987. − №4. − S. 179-182.

133.   Körpü // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1987, 14 yanvar. − №11(14652).

134.   Körpü // “Araz” almanaxı. – Bakı: “Yazıçı” nəş­riy­yatı. – 1987.

135.   Körpü // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1987, 20 oktyabr.

136.   Ot kökü üstə bitər // Müasirlərimiz, Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı. – 1987. − S. 127-128.

137.   Partiyanın sadiq əsgəri // “Azərbaycan dəmir­yol­çusu” qəzeti. − 1987, 30 oktyabr.

138.   Sədinin rəsmləri // “Azərbaycan pioneri” qəzeti. − 1987, 19 iyun.

139.   Torpağın keşiyində // Müasirlərimiz, Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı. – 1987. − S. 112-113.

140.   Vətəndaş qeyrəti ilə // Müasirlərimiz, Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı. – 1987. − S. 56-58.

141.   Yaddaşlarda yaşamış incilər (Azərbaycan aşıq­ları və el şairləri” kitabı haqqında (“Elm” nəşriyyatı, 1983-cü il) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1987, 6 mart. − №57.

 

1988

142.   Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında (Elmi kon­fransdakı mə­qalənin tezisi) // “Şərur-qədim diyar”. – İliç, 1988. − S. 19-20.

143.   Sel arxeoloqun bələdçisidir // “Sovet Naxçıvanı” qə­zeti. − 1988, 30 iyun. − №151(13586).

 

1989

144.   Əmin Abid Sabir haqqında // XX əsr. Azər­bay­can SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. – Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1989. − S. 221-228.

145.   Hara köçür bu köçəri? (Tulumçalan Cəbi haq­qında) // “Qobustan” jurnalı. – 1989. − №1. − S. 93-94.

146.   Xanağada istiot kolu // “Kommunist” qəzeti. − 1989, 25 av­qust. − S. 4.

147.   Röyada gördüm sizi (Türkiyəli Aşıq İslam haq­qında) // “Odlar yurdu” qəzeti. − 1989, 3 fevral.

148.   Torpaq komissarının taleyi (Heydər Vəzirov haqqında) // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1989, 15 iyun.

149.   “Turunc” fərdi layihə təqdim edir // “Azər­bay­can gəncləri” qəzeti. − 1989, 28 mart.

150.   Gözaydınlığı // “Odlar yurdu” qəzeti. − 1989. − №12.

 

1990

151.   Ali məclisin etirazı // “Azadlıq” qəzeti. − 1990, 22 noyabr. − №22(24). − S. 3.

152.   Naxçıvan (müəllimlərin tətili) // “Azadlıq” qəze­ti. − 1990, 7 mart.

153.   Naxçıvan: Son günlər // “Azadlıq” qəzeti. − 1990, 4 iyul. − №2(5). − S. 7.

 

1991

154.   Ali məclisin iki sədri var // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 2 avqust. − S. 2.

155.   Boykot mitinqi // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 9 av­qust. − №32(62). − S. 1.

156.   Culfa dəmiryorlçularının tələbi // “Azadlıq” qə­zeti. − 1991, 9 may.

157.   H.Əliyevin L.Ter-Petrosyanla dialoqu // “Azad­lıq” qəzeti. − 1991, 17 sentyabr. − №40(70).

158.   Hələ ki sakitlikdir // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 5 no­yabr.

159.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 16 avqust. − S. 2.

160.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 23 avqust. − S. 2.

161.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 9 avqust. − №32(62). − S. 1.

162.   Naxçıvan: ruslar vasitəçilik təklif edirlər // “Azad­lıq” qəzeti. − 1991, 24 sentyabr.

163.   Naxçıvan: yollar bağlanıb, qəzetlər gəlmir // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 27 sentyabr.

164.   Naxçıvan (iki xəbər) // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 12 iyul. − S. 2.

165.   Kooperativçilər və partiyaçılar // “Azadlıq” qə­ze­ti. − 1991, 2 avqust. − S. 8.

166.   Qaşınmayan yerdən qan çıxarırlar // “Azadlıq” qə­zeti. − 1991, 4 aprel. − №14(44). − S. 3.

167.   Qələbə? // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 6 sentyabr.

168.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 12 iyul. − S. 2.

169.   Naxçıvan(iki xəbər) // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 5 iyun. − S. 3.

170.   Naxçıvan: 31 dekabr həmrəylik günü // “Azad­lıq” qəzeti. − 1991, 3 yanvar. − S. 2.

171.   Naxçıvanda DTK-nın sonu // “Azadlıq” qəzeti. −  1991, 31 dekabr. − №70(100).

172.   Sessiya haqqında xəbər // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 12 aprel. − №15(45). − S. 2.

173.   Şərur (AXC rayon şöbələrinin konfransları) // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 28 fevral. − S. 3.

174.   Torpaq komissarının taleyi // “Ağ ləkələr silinir” (məqa­lələr toplusu). – Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991.

175.   Yerevan-Kafan qatarının qarşısı kəsilib // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 13 sentyabr.

1992

176.   Birləşmək ümidi ilə ayrılıq // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 29 oktyabr.

177.   Burulğandan çıxmaq mümkündürmü? // “Azad­lıq” qəzeti. − 1992, 3 mart. − №18(118). − S. 3-4.

178.   Cənubi Azərbaycan rəssamları // “İncəsənət” qəzeti. − 1992, 6 may.

179.   Culfada İK seçkisi // “525-ci qəzet”. − 1992, 16 noyabr.

180.   Çörək ucuz olarsa basılmaz vətən // “Azadlıq” qə­zeti. − 1992, 18 iyul.

181.   Deputatların çətin günləri // “Azadlıq” qəzeti. −  1992, 25 fevral. − №16(116). − S. 3.

182.   Döyüşlər səngimək bilmir // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 27 may. − №43(143).

183.   Döyüşlər səngiyib, amma… // “Azadlıq” qəzeti. −  1992, 13 iyun.

184.   Ermənilər yenə aldadır // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 27 may. − №43(143).

185.   Əlvida, vəzifə // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 18 fev­ral. − №14(114).

186.   Heydər Əliyev Mütəllibovun çağrışına getmədi // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 17 may. − №39(139) . − S. 8

187.   Heydər Əliyev siyasi rəqiblərini aradan qal­dır­maq üçün bütün vasitələrə əl atdı // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 27 avqust. − №73(173). − S. 3.

188.   Heydər Əliyev: Naxçıvandan çıxmaq fikrim yox­dur // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 23 may.

189.   Hərbiçilərin növbəti “məşqi” // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 27 may. − № 43(143).

190.   Huşəng Qaçaq Nəbinin nəticəsidir? // “Səs” qə­zeti. − 1992, 23 aprel.

191.   İxracatda Naxçıvana “bahalı mal” qovğası // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 29 iyul. − №61(161). − S. 8.

192.   İran: Seçkilər qarşısında // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 3 aprel. − S. 4.

193.   İran: Seçkilərdən sonra // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 20 may. − S. 8

194.   Qarşıdurma artır // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 8 may. − S. 2.

195.   Mahmud Rəncbəri kimə xidmət edir? // “Oğuz eli” qəzeti. − 1992, 9 iyul.

196.   Mail olsan Mustafanı taparsan // “Oğuz eli” qə­zeti. − 1992, 25 iyun. − №17. − S. 5.

197.   Müştərək bazar niyə açıldı, niyə bağlandı // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 31 dekabr. − №127(227).

198.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 12 may. − №38(138). − S. 2.

199.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 5 may. − S. 2.

200.   Naxçıvanın çətin günləri // “İncəsənət” qəzeti. − 1992, 26 iyul.

201.   Naxçıvan niyə mühasirədədir? // “Azadlıq” qə­zeti. − 1992, 3 dekabr. − №115(215). − S. 4.

202.   Naxçıvanda nə baş veribdi // “İncəsənət” qəzeti. − 1992, 11 noyabr. − №22(43). – S. 7.

203.   On gün İran zindanlarında // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 31 oktyabr. − №101(201).

204.   Ordubadda hakimiyyət böhranı // “Azadlıq” qə­zeti. − 1992, 17 mart.

205.   Ölüləri gecə dəfn edirlər // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 23 may.

206.   Prezidentin istirahət saatlarında (Quzey Kıbrıs Türk Cüm­hu­riyyətinin prezidenti Rauf Denktaşın bədii fotoları haqqında) // “İncəsənət” qəzeti. − 1992, 25 noyabr. − №23(44) . − S. 3.

207.   Savəli Tilimxan // “Ozan” qəzeti. − 1992, 28 may. − №8. − S. 1.

208.   Sessiya baş tutmadı // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 11 avqust.

209.   Sərhəddə döyüş, şəhərdə yürüş // “Azadlıq” qə­zeti. − 1992, 30 may.

210.   Şeytan üçbucağı yaranacaqmı? // “Azərbaycan” qəzeti. − 1992, 11 noyabr.

211.   Təbrizdə teatr // “Mədəniyyət” qəzeti. − 1992, 25 iyun. − №17. − S. 5.

212.   Tufanqabağı sakitlik // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 29 iyul. − №61(161). − S. 5.

213.   Ukraynalı analar // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 3 iyun.

214.   Urmiya aşıqları // “Ozan” qəzeti. − 1992, 31 iyul. − №10 (10). − S. 1-2.

215.   Urmiya gördüyüm kimi // “Oğuz eli” qəzeti. − 1992, 28 may.

216.   Üç xəbər // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 10 mart.

217.   Vətən məhəbbəti güclü çıxdı // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 25 iyul.

218.   Qərbi Azərbaycan mədəniyyəti // “Mədəniyyət” qəzeti. − 1992,18 iyun.

 

1993

219.   Bir daha Ağ Aşıq haqqında  // “Oğuz eli” qəzeti. − 1993, 14 yanvar. − №1(30). − S. 8.

220.   Gözə kül üfürənlər // “Müxalifət” qəzeti. − 1993, 11 dekabr. − №124(275). − S. 6-7.

221.   Heydər Əliyev keçmişə münasibətini dəyişir // “525-ci qəzet”. − 1993, 13 mart. − №14. − S. 2, 7.

222.   İran: Cənubi Azərbaycan niyə parçalanır // “Azadlıq” qəzeti. − 1993, 27 fevral.

223.   Kərküklü Yunis Sidiqlə müsahibə // “Azər­bay­can” qəzeti. − 1993, 23 yanvar. − №14(527). − S. 5.

224.   Məclis iflic vəziyyətində // “Müxalifət” qəzeti. − 1993, 18 dekabr. − №127(278). − S. 1, 6.

225.   Naxçıvanda İran nümayəndəliyi // “Azadlıq” qə­zeti. − 1993, 12 yanvar.

226.   Ovsunçu Cəlil // “Azərbaycan təbiəti” jurnalı. – 1993. − №2(99). − S. 26-28.

227.   Ümüdlər göyərmədi // “Müxalifət” qəzeti. − 1993, 28 dekabr. − №131(281). − S. 5.

1994

228.   Ağız ədəbiyyatından: Əbusaleh // “Güney Azər­baycanı” dərgisi. – 1994. − №1. − S. 31-33.

229.   Bir daha Ağ Aşıq haqqında // “Oğuz eli” qəzeti. – 1994. − №1(30). − S. 8.

230.   Bütün qəhrəmanlıqlara görə zindan / Şamil Ə., Səl­cuq E. // “Azadlıq” qəzeti. − 1994, 5 iyul. − №65(432). − S. 4.

231.   İmperiyanın parçalanması Naxçıvandan başladı // “Müxalifət” qəzeti. − 1994, 29 yanvar. − №2(285).

232.   Naxçıvanı nə gözləyir? // “Müxalifət” qəzeti. − 1994, 29 yanvar. − №5(288). − S. 3.

233.   Yarımçıq qalmış evin sakini həbsdədir // “Mü­xalifət” qəzeti. − 1994, 24 sentyabr. − №68 (350).

 


1995

234.   Ələsgər bulağından su içən qaqauz qızı (T.Ar­nautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında) // “Ağrı­dağ” qəzeti. − 1995, 2 mart. − №18. − S. 4.

235.   Gözəgörünməz adamlar hardadır? // “Cümhu­riy­yət” qəzeti. − 1995, 12 yanvar. − №2(38). − S. 3.

236.   Hakimin diqqətinə. Prokurorun unutduğu məsələ // “Cümhuriyyət” qəzeti. − 1995, 5 yanvar. − №1(37). − S. 3.

237.   Həmkarımızın şeir payı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında) // “Avrasiya” qəzeti. − 1995, 10 yanvar.

238.   Krım tatarlarının qara günü // “Azadlıq” qəzeti. −  1995, 23 may. − №39(525)

239.   Qaqauz qızı, qaqauz sözü (Türk dünyası T.Ar­nautun “Qa­qauzam, Bucaqdır yerim” kitabı haqqında) // “Yeni əsər” qəzeti. − 1995, 7 iyul. − №4(17). − S. 3.

240.   Ortaq ədəbiyyata doğru (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaq­dır yerim” kitabı haqqında) // “Zaman” qəzeti. − 1995, 15 fevral.

241.   Toy neftdən xəbər verir // “Azadlıq” qəzeti. − 1995, 31 yanvar. − №7(493).

 

1996

242.   Bakıya bir də dönməyinə əcəl aman vermədi // “Mü­xalifət” qəzeti. − 1996, 21 avqust. − №63(463). − S. 8.

243.   Vəkil, ictimai xadim, ədəbiyyatçı Əli Kamali (ölü­­­mü mü­na­sibətilə) // “Ədalət” qəzeti. − 1996, 17 avqust. − №74(564). − S. 6-8.

 


1997

244.   Əli Kamali və folklor // “Çənlibel” (Tbilisi) qə­zeti. − 1997, 22 oktyabr.

245.   Ön söz // Novruzov İ. Azərbaycan kartı (İran xa­ti­rə­ləri). − Bakı, 1997. − S. 3.

246.   Sənətkarın Bakı yanğısı (Təbrizli rəssam Kərim Sid­qi Ru­hi haqqında) // “İncəsənət” qəzeti. – 1997. − №1(73). − S. 3.

1998

247.   Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi // “Qobustan” jurnalı. – 1998. − №3. – S. 75-78.

248.   Əli Kamaliylə görüş // “Xəzər” jurnalı. − 1998. − №3. – S. 147-155

249.   Əmin Abid və qaqauz maniləri // “Qədimliyimiz-diriliyi­miz­dir”. Tədqiqatlar elmi toplusu. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 1998. − S. 57-65.

250.   İncə yumorlu müəllimimiz // Mir Cəlal kitabı. − Bakı, 1998. – S. 120-124.

251.   Nafiə xanımın acı taleyi // “Qədimliyimiz – dirili­yi­­miz­dir”. Tədqiqatlar elmi toplusu. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 1998. − S. 68-73.

252.   Türk süsləmə sənətçisi (Handa Kayakökü) // “İn­cə­sənət” qəzeti. – 1998. − №7(79).

 

1999

253.   Cavadxan (1748-1804) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 302.

254.   Cavanşir (642-683) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 303.

255.   Cavidin ev-muzeyi // “Qobustan” jurnalı. – 1999. − №2.

256.   Cırtdan // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 308.

257.   Çeçenlər // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 288.

258.   Çexiya // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 186.

259.   Çingizxan (1155-1227) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 293.

260.   Əlincənin gözü-İlandağ müşahidə məntəqəsi // “Qobustan” jurnalı. – 1999. − №2.

261.   Falçı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 203.

262.   Faşizm // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 205.

263.   Feyxoa // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 206.

264.   Fındıq // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 213.

265.   Fıstıq // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 216.

266.   Gültəkin Əmin Abiddirmi? // “Ulduz” jurnalı. – 1999. − №5-6. − S. 81-86.

267.   Hacı Çələbixan (1703-1755) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 248.

268.   Hacı Murad (1816-1852) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 247.

269.   Hacı Zeynalabdin Tağıyev (1838-1924) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S.  246.

270.   Həllac Mənsur (848-922) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 262.

271.   Həmid Nütqi haqqa qovuşdu // “Tanıtım” qəzeti. − 1999, 23-29 iyul. − №24-31. − S. 2.

272.   Həmid Nütqi ilə görüşlərim, söhbətlərim // “Azə­r­baycan” jurnalı. – 1999. − №11.

273.   Hitler (Şiklqruber) Adolf (1889-1945) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 271.

274.   Xaç // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 228.

275.   Xətai Şah İsmail (1487-1524) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 223.

276.   Xınalıqlılar // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 236.

277.   Xiyabani Məhəmməd (1879-1920) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 235

278.   Xocalı faciəsi // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 238.

279.   Xomeyni Ruhullah Musəvi (1902-1989) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 237

280.   İnanmazdım ki, məni belə qarşılayacaqlar // “Ta­­nıtım” qəzeti. − 1999, 23-29 iyul. − 24-31. – S. 15.

281.   Qorqudşünaslığın əsasını qoyanlardan biri (XI kitab) // “Filoloji araşdırmalar”. – Bakı: BDU nəşriyyatı, 1999. − S. 159-174.

282.   Önsöz // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 5.

283.   Öpücü baba dünyasını dəyişdi. I // “Tanıtım” qə­ze­ti. − 1999, 16-22 iyul. − 23(30). − S. 15.

284.   Öpücü baba dünyasını dəyişdi. II // “Tanıtım” qə­zeti. − 1999, 23-29 iyul. − 24(31). − S. 15.

285.   Öpücü baba dünyasını dəyişdi. III // “Tanıtım” qə­zeti. − 1999, 31 iyul-6 avqust. − 25(32). − S. 15.

286.   Pakistan (Pakistan İslam Respublikası) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 8-10.

287.   Pazrıq kurqanları // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 8.

288.   Pənahəli xan (1693-1763) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 23.

289.   Pəri // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 24.

290.   Pir // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 26.

291.   Pişəvəri Seyid Çəfər Seyid Cavadoğlu (1892-1947) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S.  27-28.

292.   Polis // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 34.

293.   Polşa (Polşa Respublikası) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 37-40.

294.   Puşkin Aleksandr Sergeyeviç (1799-1837) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 50-51.

295.   Ramazan bayramı, Orucluq bayramı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 54.

296.   Razin Stepan Timofeyeviç (1630-1671) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 54.

297.   Rəmz, simvol // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 63.

298.   Rəsul Rza (1910-1981) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 64.

299.   Rəsulzadə Məmmədəmin Molla Ələkbər­oğlu (1884-1955) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 65.

300.   Ruhanilər // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 74.

301.   Rumi Mövlanə Cəlaləddin (1207-1273) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 66.

302.   Rüşdiyyə məktəbi // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S.  75

303.   Saxsı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 83.

304.   Saxurlar // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 84.

305.   Savalan dağı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 79.

306.   Səbayel // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 85.

307.   Sədi Şirazi (1210-1292) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 86.

308.   Səfiəddin Urməvi (1230-1294) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 93.

309.   Səlib yürüşləri // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 87.

310.   Səlnamə // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 81.

311.   Səməd Behrəngi (1939-1967) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 88.

312.   Səməndər quşu // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 89.

313.   Səttərxan (1868-1914) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 91.

314.   Səyyahlar // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 86.

315.   Solovakiya Respublikası // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 107.

316.   Stalin İosif Vissarionoviç Çuqaşvili (1879-1953) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 113.

317.   Sufilik, sufizm // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 124.

318.   Sultan Məhəmməd (1470-ci illər-1555) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 120.

319.   Sultan Səlim (1470-1520) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 121.

320.   Sünnət // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 126.

321.   Sürgün // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 126.

322.   Şabalıd // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 319.

323.   Şabran qalası // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 319.

324.   Şadlınski Abbasqulu bəy (1886-1930) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 320.

325.   Şah // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 326.

326.   Şaman // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 322.

327.   Şamil // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 323.

328.   Şəhidlər xiyabanı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 336.

329.   Şəhriyar Məhəmmədhüseyn (1906-1988) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 338.

330.   Şəms Təbrizi (1185-1248) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 332.

331.   Şəngül, Şüngül, Məngül // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 333.

332.   Şollar suyu // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 342.

333.   Tac Mahal // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 138.

334.   Tahir Kutsi Makal (nekroloq) // “Tanıtım” qəzeti. − 1999, 15 iyul. − 22(29).

335.   Tapmaca // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 134.

336.   Tatlar // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 135-136.

337.   Teymur, Əmir Teymur (1336-1405) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 139.

338.   Təbriz (şəhər) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 148.

339.   Topçubaşov Əlimərdan bəy (1862-1934) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 162.

340.   Tuqay meşələri // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 168.

341.   Tundura // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 169.

342.   Turan // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 171.

343.   Turfan abidələri // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 173.

344.   Türk müğənnisi Barış Mançonu xatır­la­yar­kən // “İncəsənət” qəzeti. – 1999. − №9(81). − S. 11.

345.   Türkiyə Cümhuriyyəti // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 177.

346.   Türkmənçay müqaviləsi // Uşaq ensiklope­diya­sı (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 184.

347.   Türkmənistan // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 181.

348.   Udinlər // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 187.

349.   Ular // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 190.

350.   Uluqbəy (1394-1449) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 193.

351.   Urartu yazıları // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 194.

352.   Urmiya // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 194.

353.   Uzaqlığı doğuran misralar və ya Gültəkin kim­dir? // Gültəkin Əmin Abid. “Buzlu cəhənnəm”. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı,  1999. − S. 3-20.

354.   Uzun Həsən (1423-1478) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 187.

355.   Üzərlik // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 199.

 


2000

356.   Bağırov İsrafil // “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensik­lo­pediyası. İki cilddə, II cild. – Bakı: “Yeni nəşriyyat evi”, 2000. − S. 46

357.   Əli Kamalinin toplayıcılıq və araşdırıcılıq fəa­liyyəti // Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab. − Bakı, 2000. − S. 220-226.

358.   Əmin Abid Mütəllim oğlu (Əhmədov) // “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensiklopediyası. İki cilddə, II cild. – Bakı: “Yeni nəşriyyat evi”, 2000. − S. 279

359.   Məmmədxani Güneyli // “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensiklopediyası. İki cilddə, II cild. – Bakı: “Yeni nəşriyyat evi”, 2000. − S. 210.

360.   Nafiə xanımın acı taleyi // “Çıraq” jurnalı. – 2000. − №2. – S. 39-42.

 

2001

361.   “Koroğlu” eposunun variantları Əli Kamali arxivində // “Də­də Qorqud” jurnalı. – 2001. − №4. − S. 114.

 

2002

362.   Bizi vətən sevgisi, millət sevgisi dosta çevirdi // Uzaq dağ­la­rın adamı (İsmayıl Vəliyevin 50 illiyinə həsr olumuş kita­b). – Bakı: Azər­baycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı, 2002. − S. 140-145.

363.   Colan türkləri - qarabağlıların tale qardaşları // “Ayna” qə­zeti. − 2002, 28 iyun. − №25(667). − S. 9.

364.   Colan türklərinin folkloru // “Filoloji araşdır­ma­lar”. XVI kitab. − Bakı, 2002. − S. 43-51.

365.   Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində / Şa­mil Ə., Rə­himov A. // Uzaq dağların adamı (İsmayıl Vəli­yevin 50 illik yubleyinə həsr olunmuş kitab). – Bakı: Azərbaycan Milli Ensik­lo­pediya Nəşriyyatı, 2002. − S. 309-312.

366.   Quzey Kıbrıs // “Azərbaycan” jurnalı. – 2002. − №5. − S. 189.

367.   İstanbul darülfünunun məzunu - Əmin Abid // “Filoloji araş­dırmalar”. XV kitab. − Bakı, 2001. − S. 70-82.

368.   Kiş adasında beynəlxalq tolerantlıq seminarı // “Ayna” qəzeti. − 2002, 15 mart. − №11(653). − S. 5.

369.   Paris prinsipləri və Elçibəy // “Yeni Müsavat” qəzeti. − 2002, 25 iyun. − №166(174). − S.14

370.   Siz Azərbaycanlılar bizdən öndəsiniz. Bizi Qaf­qazda ta­nı­dırsınız. (Makedoniyalı şair, publisist N.D.Ülkü ilə müsahibə) // “Ay­na” qəzeti. – 2002. − №38(680). − S. 12.

371.   Türkiyə hərbi qüvvələri Əfqanıstanda (Koreya­da savaşmış Səlahəddin Sundur haqqında) // “Ayna” qəzeti. − 2002, 1 mart. − №9(651). − S. 10.

372.   Türkmənistan milli oyanışla avtoritarizm ara­sında // “Ay­na” qəzeti. − 2002, 18 oktyabr. − №41. − S. 10.

 

2003

373.   Dədə Qorqudla bağlı rəvayətlər silsiləsin­dən (Peyğəmbər Dədə Qorquda icazə verib Aşıq Rustamın ölümü görməsi) // “Də­də Qorqud” jurnalı. – 2003. − №4. − S. 110-112.

374.   Gültəkin imzasının Ə.Abidə məxsus olduğunu təs­diqlə­yən yeni sənədlər // “Ədəbi nəzəri məcmuə” I kitab. − Bakı, 2003. − S. 199-207.

375.   Xalid Səid // “Filologiya araşdırmaları” toplusu. – 2003. − №19. − S. 36-52.

376.   Kimdir əxlaqsız? // “Milliyyət” qəzeti. − 2003, 12-18 yanvar. − №2. − S. 16.

377.   Körpü // “Milliyyət” qəzeti. − 2003, 12-18 yanvar. − №2. − S. 12.

378.   Reallığı nəzərə alan insan // “Müasirləri Abbas Zamanov haqqında” (məqalələr toplusu). – Bakı: “Çinar-Çar” nəşriyyatı, 2003. − S. 289-296.

379.   Teatr İnstitutunun dissident məzunları / Şamil Ə., Şamil Əzizə // “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədə­niyyət və İncəsənət Universiteti). − 2003, IV cild. − S. 176-187.

 

2004

380.   “Bildiriş” Azərbaycana gətirildi // Ağaoğlu B.E. Solov­kidə gördüklərim. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2004. − S. 5-25.

381.   Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri // Türk dastanları tariximizin ədəbi salnaməsidir. Beynəlxalq Folk­lor Konfransı, (6-7 may 2004-ci il). Qafqaz Universiteti. − Bakı, 2004. − S. 256-257.

382.   F.Qurbansoyun mübarizə metodu // “7 kitabdan biri, yaxud saliklikdən arifliyədək”. – Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2004. − S. 129.

383.   Xəstə Həsənin ömür yoluna aid bir dəqiq­ləş­dir­mə // ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. II Ulus­lararası Folklor Konfransının materialları, (18-21 mart 2004-cü il). AMEA Follkor İnstitutu. – Bakı, 2004. − S. 106-117.

 

2005

384.   Azərbaycan reallığında cihad // Pi­la­voğlu M.K. Şəhid­lər və qazilər haqqında 40 müqəddəs hədis. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2005. − S. 3-8.

385.   Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun vari­ant­­la­rın­da mətnşünaslıq məsələləri // ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Uluslararası Folklor Konfransının material­ları (13-16 noyabr 2005-ci il). AMEA Folklor İnstitutu. − Bakı, 2005. − S. 136-142.

386.   Günlər, aylar nədən bir-birindən fərqləndirilir? // Pi­la­voğlu M.K. Mübarək günlərimiz. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2005. − S. 3-7.

 

2006

387.   Aşıq Ürfaninin ömür yolu və şeirləri // ”Ortaq türk keç­mi­şindən ortaq türk gələcəyinə” IV Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (1-3 noyabr 2006-cı il), AMEA Folklor İnstitutu. – Bakı, 2006. − S. 85-91.

388.   Hər müəllifin öz baxışı // Pilavoğlu M.K. Mə­həm­­məd əleyhissəlam və onun nəsihətləri. − Bakı, 2006. − S. 3-4.

389.   İtkilərimiz. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi // “Də­də Qorqud” jurnalı. – 2006. − №4. − S. 177.

390.   Mehmet Kamal peyğəmbərləri belə tanıdır // Pilavoğlu M.K. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında. – Bakı: “Gü­nəş” nəşriyyatı, 2006. − S. 3-7.

391.   Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tər­kib his­səsi kimi // XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avra­siya Türk Ədəbiyyatı Vəqfi) Ədəbiyyat Şöleni, 2006, 9-16 may. VEKTOR Ulus­lararası Elm Mərkəzi, Bakı Asiya Univer­siteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti. − Bakı, 2006. 

392.   Səttarxan: ölümü, qəbri, ona diqqətimiz // “Ma­vi atlas” dərgisi. – 2006. − №1. – S. 49-59.

393.         Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi // “525-ci qəzet”. − 2006, 29 avqust. − №159(2266). − S. 7.

394.   Uyğur ədəbiyyatında dramçılıq // “Mədəniyyət dün­yası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universi­teti). – 2006. − №13. − S. 277-292.

395.   Vətənsevərliyin apardığı yol // Elxan Məmmədli-60. – Bakı: “Ağ­rıdağ” nəşriyyatı, 2006. − S. 146-158.

 

2007

396.   “Cəlili” aşıq havaları haqqında // “Dədə Qor­qud” jurnalı. – 2007. − №3. − S. 67-75.

397.   Halit Said: Ömrünü Ortak Türk Kültürüne Adayan Adam // “Yom”. Türk dünyası mədəniyyət dərgisi. – 2007. − №6. – S. 60-74.

398.   Qaqauz ədəbiyyatı // Azərbaycan şifahi xalq ədə­biy­yatına dair tədqiqlər, XXIII. – 2007. − S. 118-130.

399.   Sözdə birincilərdən olan Aşıq Qarani // “Ortaq türk keçmi­şindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (17-19 Oktyabr 2007-ci il). − Bakı, 2007. − S.152-158.

 

2008

400.   Asan Refatovun şərəfli ömrü, acı taleyi // “Musiqi dünya­sı” jur­nalı. – 2008. − №1-2. − S. 58-61.

401.   Bəstəkarlar İttifaqımızın ilk sədri-Asan Rifatov // “Yom”. Türk dünyası mədəniyyət dərgisi-rüblük. – 2008. − №9. − S. 8-14.

402.   Əmin Abid Yunus İmrə haqqında // “Yazı” jur­nalı. – 2008. − №3. − S. 34-44.

403.   Noqay türklərinin ədəbiyyatında modernləşmə // Müqayisəli ədəbiyyat (Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə ste­reotipler) III Bey­nəlxalq elmi konfransın materialları. (21-21 no­yabr 2008). − Bakı, 2008. − S. 36-37.

404.   Üzünü görmədiyim dost-Şakir Səlim // “Yazı” jurnalı. – 2008. − №3. − S. 104-105.

 

2009

405.   “Koroğlu” dastanının (Əli Kamali arxivindəki va­riantlar)” təkrar nəşrinə ön söz // Azərbaycan folkloru kül­liyyatı, XIV cild, Dastanlar, IV kitab. “Koroğlu” dastanı (Əli Ka­mali arxivindəki variantlar)”. − Bakı: “Nurlan”, 2009. − S. 7-10.

406.   “Koroğlu” dastanının Əli Kamali arxivindəki variantları // “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivindəki va­ri­antları). − Bakı, 2009. − S. 7-24.

407.   Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunun arxivin­də­ki “Koroğ­lu” dastanı Krımda çap olundu // Azərbaycan şi­fahi xalq ədəbiy­yatına dair tədqiqlər, XXIX. – 2009. – S. 122-129.

408.   Haqq dünyasına qovuşanlar. Sürgünlərdə keçən ömür və ya üzünü görmədiyim dost (Krımlı şair Şakir Səlimin ölümü münasibətilə) // “Türküstan” qəzeti. − 2009, 15-28 mart. – S. 12.

409.   Qarabaşlardan (Şumer) Qarapapaqlaradək (Türk) ilbaşı bay­ramı // “Dədə Qorqud” jurnalı. – 2009. − №1(30). − S. 98-111.

 

2010

410.   Ayrılığın sonu yoxmuş (Valeh Hacıların ölümü mü­nasi­bətilə) // “Mədəni maarif işi” junalı. – 2010. − №10. − S. 36-38.

411.    İçimdəki ağrı... yaxud, Əli Səngərli nədən dəyə­rin­cə ta­nıdılmır?! // “Türküstan” qəzeti. − 2010, 25 aprel-1 may. − №14. − S. 11.

412.    İgilərimiz. Azərbaycan sevgisiylə yaşamış öz­bək folklor­şünası, ədəbiyyatçısı Jumabay Yusupov // “Dədə Qor­qud” jurnalı. – 2010. − №2(35). − S. 162-167.

413.   Novruz bayramında “xanbəzəmə” və oradakı ar­xaik ünsürlər // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI. – 2010. – S. 117-128.

414.    Özbəkistanın “Altun qələm” mükafatını alan ilk azərbay­canlı – Qulu Kəngərli // “Türküstan” qəzeti. – 2010, 30 may-5 iyun. − №18. − S. 13

415.   Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi // “Tür­küstan” qə­ze­ti. − 2010, 28 mart-3 aprel. − №10(183). − S. 11.

416.   Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi // “Tür­küstan” qə­ze­ti. − 2010, 4-10 aprel. − №11(184). − S. 11.

417.   Rza Bərahəninin Bakıdakı bir müsahibəsi // “Kimlik” jurnalı. – 2010. − №5. − S. 42.

418.   Şumer mətnlərinin Azərbaycan və qumuq ədə­biyyatında izləri // Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Slavyan Universiteti (özətlər), 22-23 oktyabr 2010-cu il. – Bakı, 2010. − S. 87.

419.   Todur Zanet mukafatlandırıldı // “Türküstan” qəzeti. − 2010, sentyabr.

 

2011

420.   “Duz sarayı”nda “konsert” (Aşıq Aydın Çobanoğlu haq­qın­da) // “Xalq cəbhəsi” qəzeti. – 2011, 5 aprel. − №57(2225). − S. 14.

421.   “Konqres” qəzetinin baş redaktoruna // “Kon­qres” qəzeti. – 2011. − №03. – S. 3.

422.   Azadlıqsevər uyğurlar üçün şəhid şair Lutpulla Mütəllip nümunəsi // “525-ci qəzet”. – 2011, 14 sentyabr. − №166(3482). − S. 4.

423.   Cumabay Yusupov Azərbaycan sevgisiylə yaşa­yırdı // “Xalq cəbhəsi” qəzeti. − 2011, 19 fevral. − S. 14.

424.   Görkəmli Krım tatar ədibi Cengiz Dağçı vətən tor­pağına tapşırıldı // “525-ci qəzet”. − 2011, 4 okyabr. − №180(3496).

425.   Gözlənilən ölümün acısı və ya Cingiz Dağcı dün­yadan köçdü // “525-ci qəzet”. – 2011, 28 sentyabr. − №176(3492). − S. 7.

426.   Qaqauzlar Stepan Kuroğlusunu da itirdi // “525-ci qəzet”. – 2011, 6 avqust. − №142(3458). − S. 27.

427.   Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün dövlət quran No­man Çələbi Cihan // “Türk eli” jurnalı. – 2011. − №10. − S. 27-29.

428.   Sonuncu qazax xanı Kenesarı Qasımoğlunun şərəfli ölümü // “525-ci qəzet”. – 2011, 7 dekabr.

 

2012

429.   Ağıl vurğunu Elmanın “Ağıllı ev” tikmək ar­zusu // Elman Əliyev, Elman: olduğu və göründüyü kimi. – Bakı: “Nərgiz” nəşriyyatı, 2012. – S. 231-239.

430.   Axundovşünaslığın formalaşmasında Əmin Abi­din rolu // AMEA Humanitar elmlər seryası, Xəbərlər (xüsu­si buraxılış). – Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2012. − S. 90-101.

431.   Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi // “525-ci qəzet”. − 2012, 31 yanvar.

432.   Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi // “Türk eli” jurnalı. – 2012. − №12. − S. 34-37.

433.   Ələkbər Salahzadənin cocuq şeirləri / Şamil Ə., Sə­fərov Q. // II Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Kon­qresi (tezislər), 2012, 11-13 oktyabr. – Bakı, 2012.

434.   Xəstə Hasanın özkeçmişinin və yaradıcılığının öyrənilməsində Valeh Hacılarnın rolu // “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqivokulturologiyası” (sempozyumunun tezisləri). − Tbilisi, 2012. − S. 139.

435.   İnamını itirdiyindən ömrünü bitirən Qamzat Aci­gəldiyev (26 yaşında ölümə sürüklənən noqay şairi) // “Ul­duz” jurnalı. – 2012. − №4. – S. 24-27.

436.   Milli şüur oyadan insan-Qəzənfər Paşayev // Ömrün əbədiləşən illəri / Tərtib edəni Paşayeva A. – Bakı: “Təh­sil” nəşriyyatı, 2012. − S. 161-167.

437.   Noqay şairi Qədriyə nədən 29 yaşında öldü­rül­dü? // “Türk eli” jurnalı. – 2012. − №13. − S. 36-39.

438.   Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu // “Elimiz, günümüz” qəzeti. – 2012. − №5(43). − S. 3, 7.

439.   Yer-yurd və insan adlarında yaşayan tarix (özət) // IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiya Konfransı. − Ağsu-Bakı, 2012. − S. 39.

 

2013

440.   Naxçıvan folklor örnəklərində Nizami Gəncəvi əsərlərinin izləri / Şamil Ə., Qəzənfərqızı A. // Nizami Gəncəvi və folklor. – Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2013. − S. 146-153.

441.   Sürgün olunanların sorağı ilə. I məqalə // “525-ci qəzet”. − 2013, 15 iyul.

442.   Sürgün olunanların sorağı ilə. II məqalə // “525-ci qəzet”. − 2013, 16 iyul.

443.   Sürgün olunanların sorağı ilə. III məqalə // “525-ci qəzet”. − 2013, 17 iyul.

444.   Sürgün olunanların sorağı ilə. IV məqalə // “525-ci qəzet”. − 2013, 18 iyul.

 

2014

445.   Əmin Abid Yunis Əmrə haqqında // Yunis Əmrə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. – Bakı: “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, 2014. − S. 259-276.

446.   Xalq hərəkatımızın təmənnasız döyüşçüsü // Bö­yük Azərbaycan yolçusu. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014. − S. 45-53.

447.   Mustafa Çokay − türklük savaşçısı // “Xalq cəb­həsi” qəzeti. – 2014, 18 yanvar.

448.   Noqay şairi Qədriyə Teymurbulatova nədən öl­dürüldü? // “Birlik” dərgisi. – 2014. − №08-09(19). − S. 45-47.

449.   Osman Batur-qəhrəman türk // “Birlik” dərgisi. − 2014, yanvar. − №(14). − S. 53-54.

450.   Vətəndaş yanğısı // Mülkədar Nadir. Yaxşılardan seç götür. – Bakı: “Yeni poliqrafist” MMC, 2014. − S. 3-7.

 

2015

451.   Adil Cəmil haqqında // Adil Cəmil-60. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015. − S. 75-78.

452.   Rza Xəlilov haqqında // Rza Xəlilov-70. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015. − S. 23-25.

453.   Toktoqul Satılqanov // “Birlik” dərgisi. – 2015. − №3-4(21). – S. 36-37.

 

2016

454.   Çingiz Dağçının “Korkunç yıllar” romanında azərbaycanlı obrazı // Müasir ədəbiyyat məsələləri (Mühacirət ədəbiyyatı araşdırmaları), 4-cü kitab. – Bakı: “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, 1916. − S.152-170.

455.   Əxmət Söləymənov dünyadan köçdü və ya türk dün­yası bir aliminidə itirdi //“Dədə Qorqud” jurnalı. − 2016. − 2. − S. 190-195.

456.   Əmin Abidin “Oğuznamə” əsəri və onun taleyi // “Epos və etnos” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları (06-07 noyabr 2015-ci il). – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − S. 125-130.

457.   İtkilərimiz. Folklorşünasliğimizin ağsaqqali Ata Tərzibaşı dünyadan köçdü // “Dədə Qorqud” jurnalı. − 2016. − 1. − S. 164-167.

458.   Qarslı Aşıq İslam // M.Kamaloğlu. Karslı Aşık İslam Erdener. − Bakı, 2016. − S. 111-119.

459.   Məhəmməd Əli Rəsulzadənin Yaponiyaya mək­tubu və Gültəkinin bir şeiri // “525-ci qəzet”. − 2016, 8  dekabr. http://525.az/site/? name=xeber& news_id=69249

460.   Millət naminə, ana dili uğrunda və elm yolunda yaşanmış ömür - Ata Tərzibaşı // “525-ci qəzet”. – 2016, 20 aprel. http://525.az/site/? name=xeber&news_id=55547

461.    Milliyətcə alban olan Azərbaycan ədibi Naifə xa­nım // http://analoq.az/yazarlar/913-mllyyetce-alban-olan-azerbaycan-edb-nafe-xanm.html

462.   Ön söz // Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədə­biyyatı tarixi / Tərtibçilər və ön söz müəllifləri Şamil Ə., Əh­mədov B. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − S. 3-21.

463.   Türk Dünyası səmasından bir ulduz da axdı... // “525-ci qəzet”. – 2016, 22 dekabr.

http://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=70206

464.   Türkoloji Qurultayın iştirakçısı və Qərbi Sibir Türk Respublikası qurmaq istəyən xakas Nikolay Katanov // Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görünməyən tərəflər (elmi sessiyanın materialları, Bakı şəhəri, 10 iyun, 2016). − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − S.46-69.

 

2017

465.   Aşıqlarımızın ömür yoluna aydınlıq gətirməyin yeni mərhələsi başladi // Nazir Əhmədli. Haqq-nahaqq seçilər Haqq divanında. − Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2017. − S. 7-20.

466.   Milli ideologiyamızın fədaisi. Arif Rəhimoğlu // İdeologıya (məqalələr toplusu). − Bakı, “Elm və təhsil” nəş­riy­yatı, 2017. − S. 5-13.

467.   Nazir Əhmədlini kim necə dəyərləndirir? // http://turkustan.info/2017/09/11/nazir-ehmedlini-kim-nece-deyerlen­di­rir.

468.   Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin və türkcə “Divan”ının Albaniyada yayılmasına təsir edən amillər / Yu­sifova X., Şamil Ə. // “Əlyazmalar yanmır” (AMEA Məhəm­məd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu) jurnalı. – 2017. − 2(5). − S. 52-60.

 

2018

469.   Xəstə Qasımın bir qıfılbəndi, Aşıq Ələs­gə­rin onu açması, Müsəmmə Miskinin cavabı // Pirsultan – elm və sənət dərgisi. – 2018. − 5. − S. 11-16.

470.   Namiq Hacıheydərliyə cavab: Colan Ko­lanı­dırmı? // Polemika, http://ovqat.com/manset/1 9259 -namiq-hac­heydrliy-cavab-colan-kolanidirmi-polemika.html

471.   Azərbaycan Cümhuriyətinin təsiri ilə yaranmış Azadistan dövləti və onun ideoloqu Mirzə Təqixan Rəfət // Azərbaycan Cümhuriyəti (tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müs­təvidə). − Bakı, 2018. − S. 89-111.

472.   Redaktorlardan / Şamil Ə., Xürrəmqızı A. // Ay­nur Qəzənfərqizi. Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018. − S. 5-10.

473.   Vətənsevər könüllərdə yaşayan Həsən Azər­bay­can // “525-ci qəzet”. − 2018, 19 iyul.

474.   Doğma ellər: qaşqaylar // “Vətəndaş cə­miy­yəti” jurnalı. − 2018, iyul. − 7(118). − S. 38-39.

http://cssn.gov.az/documents/VC%20jurnalı-iyul-2018.pdf

475.   Zülməti bezdirən adam - Həsən Azərbaycan // “525-ci qəzet”. − 2018, 27 avqust.

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=105044#gsc.tab=0

476.   Qaşqay elinə səfər - I yazı // “525-ci qəzet”. − 2018, 5 sentyabr.                         

477.   Qaşqay elinə səfər - II yazı // “525-ci qəzet”. − 2018, 6 sentyabr.

478.   Qaşqay elinə səfər - III yazı // “525-ci qəzet”. − 2018, 7 sentyabr.

479.   Əmin Abid-120. Nafiə Abidin Amerikadakı və Türkiyədəki nəvələri // “525-ci qəzet”. 2018, 31 oktyabr.  

480.   Əmin Abid-120. Nafiə Abidin Amerikadakı və Türkiyədəki nəvələri // “525-ci qəzet”. 2018, 01 noyabr.  

481.   Əmin Abid-120. Nafiə Abidin Amerikadakı və Türkiyədəki nəvələri // “525-ci qəzet”. – 2018, 02 noyabr.

482.   Osman Əhmədoğlu haqqında tələbəlik xatirə­lərim // Elat fədailəri: Mədət Coşqun-80, Osman Əhmədoğlu-70. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018. − S. 145-166.

483.   “525-ci qəzet”dəki yazımın Şirazda əks-sədası və ya Baba Kuhinin işığında // “525-ci qəzet”. − 2018, 24 okt­yabr.

484.   Qaşqay xalqının böyük itkisi. Ünlü musiqiçi Fərhad Qorqinpur dünyasını dəyişib // “525-ci qəzet”. − 2018,  06 noyabr.

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=109499#gsc.tab=0

485.   Kutay Aslantürklə Nafiə xanım haqqında söh­bət // “525-ci qəzet”. − 2018, 6 dekabr.

486.   Aşıq Qaraninin ömür yolunun dəqiq­ləş­diril­­məsi problemləri // “Ozan dünyası” jurnalı. − 2018. − №2(30). − S. 37-49.

487.   Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə, ya­xud Isık göl məni nədən kövrəltdi. I // “525-ci qəzet”. − 2018, 20 dekabr. − №226. − S. 6.

488.   Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə, ya­xud Isık göl məni nədən kövrəltdi. II // “525-ci qəzet”. − 2018, 21 dekabr. − №227. − S. 6.

489.   Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə, ya­xud Isık göl məni nədən kövrəltdi. III // “525-ci qəzet”. − 2018, 25 dekabr. − №229. − S. 6.

490.   Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə, ya­xud Isık göl məni nədən kövrəltdi. IV // “525-ci qəzet”. − 2018, 26 dekabr. − №230. − S. 6.

491.   Alim instiki // Kamram Əliyev-65. Bakı: “Kaspi” nəşrləri, “Zərdabi LTD” MMC, 2018. − S. 131-133.

492.   Bir şəkilin tarixçəsi, yaxud “İstiqlal uğrunda” toplusundakı rəsm Ələkbər Rzaquliyevindirmi? // “525-ci qəzet”. − 2019, 5, 6 fevral.

 


Rus dilində

 

1981

493.   Рационализатор // Газета “Выşка” − 1981, 26 иöлə.

 

1982

494.   Сейран рационализатор // Газета “Выşка”. − 1982, 26 марта.

1984

495.   Азербайджанские аşуги и народныепоэты // “Советскаə Нахичевань”. − 1984, 14 марта. − №63(613).

496.   Верный сын партии // “Советскаə Нахи­че­вань”. − 1984, 8 иöлə. − №159(709).

497.   Жизнь, ставşаə легендой // “Советскаə Нахи­че­вань”. − 1984, 18 маə. − №116(666).

498.   Исторические памəтники: Şахтахтинскаə банə // “Со­ветскаə Нахичевань”. − 1984, 18 апрелə. − №91(641).

499.   Крепость Алинджа // “Советскаə Нахичевань”. − 1984, 2 август. − №178(729).

500.   Музыка стучетсəвысердца// “Советскаə Нахичевань”. − 1984, 29 маə. − №125(675).

501.   Преданиə перекликаöтсə с произведениəми Н.Гəнд­же­ви // “Советскаə Нахичевань”. − 1984, 11 марта. − №61(611).

502.   Новые книги. Слово о мастере// “Советскаə Нахичевань”. − 1984, 25сентəбрə. − № 222 (772).

 

1985

503.   Аşуг Джалил // “Советскаə Нахичевань”. − 1985, 4 де­кабрə. − №297(1144).

504.   Дорога отца// “Советскаə Нахи­че­вань”. − 1985, 6февраль. − №31 (878).

505.   Мастер документальных и художествен­ных фильмов // “Советскаə Нахичевань”. − 1985, 27 апрель. − №98(945).

506.   Поиск и продолжаетсə (Интервö с ар­хеоло­­гом Вели АлиевомКултепе”) // “Совет­скаə Нахичевань”. − 1985, 13 октəбрə. − №239(1086).

1986

507.   Славныйпуть // “Советскаə На­хичевань”. − 1986, 29 октəбрə. − №251(1400).

 

1987

508.   Умурзак изТасмачи // “Советскаə На­хичевань”. − 1987, 29 əнварə. − №12(1449).

 

2014

509.   33 года тöрьмы за флаг Азербайджана (из се­­рии “Безымəнные герои”) // http://haqqin.az/news/17761. − 2014, 26 февралə.

 

Albaniyada

 

2009

510.   Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u in­ter­nua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan) // “Stan­dart” qəzeti (Albaniya). – 2009, 24 may. – S. 19.

511.   Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u in­ter­nua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan) // “Stan­dart” qəzeti (Albaniya). – 2009, 25 may. – S. 19.

 

2010

512.   Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit. (Ablan kızı Nafienin ömür yolu) // “Standart” qəzeti (Albaniya). − 2010, 22 oktyabr. − S. 14.

 

2017

513.   Historia e njё preheje. Rruga e dhimbshme e jetёs sё njё vajze shqiptare. (Alban kızı Nafienin ömür yolu) // “Shqiptarё dhe Azerbaixani. Albanlar və Azərbaycan” (Albaniya) qəzeti. − 2017, Prill. − №1. − S. 1, 3,7, 8.

 

Abxaziyada

 

1986

514.   Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə // “Apısnı kapış” qəzeti (Abxaziya MSSR). − 1986, 12 sentyabr.

 

1987

515.   Naxçıvan MSSR - 60 // “Apısnı kapış” qəzeti (Abxaziya MSSR). − 1987, 30 oktyabr.

516.   Naxçıvan radiosunun dostluq çələngi // “So­vetskaya Abxaziya” qəzeti (Abxaziya MSSR). − 1987, 9 oktyabr.

517.   Naxçıvana həsr olunmuş səhifə // “Sovetskaya Abxaziya” qəzeti (Abxazia MSSR). − 1987, 27 may.

518.   O, Abxaziyanı sevirdi (Heydər Vəzirov haq­qın­da) // “Apısnı kapış” qəzeti (Abxaziya MSSR). − 1987, 1 avqust. − №144(1597).

 

1988

519.   Mübarizənizi alqışlayırıq // “Narodı edinstva” qəzeti (Abxaziya MSSR). – 1988. − №1.

Acariyada

 

1988

520.   Sovet Naxçıvanı Acariya haqqında // “Sovet­ska­ya Adjariya” qəzeti (Acarıstan MSSR). − 1988, yanvar.

 

İraqda

 

2012

521.   Milli şüur oyadan insan-Qəzənfər Paşayev və Şa­kir Sabir Zabit haqqında xatirələrim // “Kardeşlik” Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi. – İraq, 2012. − №273-274. − S. 18-23.

2013

522.    Diktatörden Kurtulup Demokrasi Terörünün Kurbanı Olan Mehmet Mehdi Bayat // “Kardeşlik” Kültür ede­biyat ve sanat dərgisi. – İraq, 2013. − №289-290. − S. 14-21.

 

2016

523.   Ata Terzibaşı İnsanlığa Manevi Servet Bırakıp Gitti // “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi. − 2016. − №345. – S. 24-26. http://turkyurdu.com.tr/2636/ata-terzibasi-insanliga-manevi-servet-birakip-gitti.html

 

İranda

 

1998

524.   Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi Sulduzludurmu? // “Varlıq” dərgisi. − 1998 (1376). − №105-2, 106-3. − S. 44.

 

1999

525.   Əmin Abid və onun “Ədəbiyyat tarixi”nin tale­yi // “Varlıq” dərgisi. − 1999 (1377). − 109-2, 110-3. − S. 81-88.

 

2000

526.   Bir Qaqauz şairi (Tudora Arnaut) // “Varlıq” dərgisi. − 2000 (1378). − №112-1.

527.   Professor Həmid Nütqi ilə söhbətlər // “Varlıq” dərgisi. − 2000 (1378). − №113-2. − S. 41-51.

 

2001

528.   Əmin Abid Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri haq­­­qında // İnternational seminar on “The İranian World and, Turan”. Tehran, Februaru 13-14, 2001 (Farsca və ingiliscə) Center for Documents and Diplomatic History. − Tehran, 2001. − S. 20, 92.

 

2002

529.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), I hissə, 2002, 7 avqust (1381, 18 fərvərdin - 1423, 23 məhərrəm). – 2635. − S. 4.

530.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), II his­sə, 2002, 8 avqust (1381, 19 fərvərdin - 1423, 24 məhərrəm). − 2636. − S. 4.

531.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), III hissə, 2002, 9 avqust (1381, 20 fərvərdin - 1423, 25 məhərrəm). − 2637. − S. 4.

532.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), IV hissə 2002, 10 avqust (1831, 21 fərvərdin - 1423, 26 məhərrəm). − 2638.−S. 4.

533.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), V hissə, 2002, 11 avqust (1381, 22 fərvərdin - 1423, 27 məhərrəm). − №2640. − S. 4.

534.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), VI hissə 2002, 14 avqust (1381, 25 fərvərdin - 1423, 1 səfər). − №2641. − S. 4.

535.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), VII hissə, 2002, 15 avqust (1381, 26 fərvərdin - 1423, 2 səfər). − №2642. − S. 4.

536.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), VIII hissə, 2002, 16 avqust (1381, 27 fərvərdin - 1423, 3 səfər). − №2643. − S. 4.

537.   Şeir Həmid Nitqinin nəzərində. (Əli Şamil) “Tanı­dığım in­san­lar” kitabından // “Körpü” dərgisi. − Təbriz, 2002, may. − №34. − S. 16-17.

 

2009

538.   Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenasi ye İran. علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايرانخلاصه // “Bayram” dərgisi. − Zəncan, (1388), 2009, avqust. − №20. − S. 13.

2010

539.   Karslı Aşıq İslam // “Bayram” dərgisi. − Zəncan, (1389), 2010, noyabr. − №29. − S. 26.

 

2013

540.   Bir qaqauz şairi // “Mişov dağı” dərgisi (Mişov  kül­tür dərnəyi). − Tehran, 2013. − №10. − S. 38-47.

2014

541.   Aldadılmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sepsel kimi // “Mişov dağı” dərgisi (Mişov kültür dərnəyi). − Tehran, 2014, (1393). − №12. − S. 117.

 

2017

542.   باباکوهیشیرازلیدیر،نیشاپورلودور،یوخساباکیلیعليشاميل// Xudafərin. − 2017, 169- خداآفرین 169 / آبان/ 1397 -7,  صحفه. S. 15-24.

 

2018

543.   Baba Kuhi Şirazlıdır, Nişapurludur, yoxsa Bakı­lı-Şirvanlıdır, I məqalə // “Ağrı” qəzeti (İran). − 2018, 18 noyabrı. − №184. − S. 12.

544.   İtgilərimiz. “Azərbaycan, sənin başın sağ olsun! Böyük üstad, sənin üzün ağ olsun!” şüarları ilə dəfn edilən Həsən Azərbaycan // “Mişov dağı” jurnalı. − 2018 (1397). − №24. − S. 214-233.

545.   Şumer mətinlərinin Azərbaycan və qumuq ədə­biyyatındakı izləri // “Mişov dağı” jurnalı. − 2018 (1397). − №24. − S.163-176.

 

İsvecdə

 

2001

546.   Həmid Nütqi ilə müsahibə // “Tribun” (Solna İs­veç) dərgisi. – 2001. − №6. − S.141-150.

 

2002

547.   Azərbaycan problemi // “Dünya Azərbay­canlı­la­rı” (İsveç) dərgisi. – 2002. − №1. − S. 52-58.

 

Qazaxıstanda

 

2005

548.   Araştırıcı Ali Kamali // “Abay” Türkoloji yıllığı (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü). − Almatı, 2005. − S. 15-25.

2006

549.   Kumuk Edebiyatının Düneni ve Bugünü // “Abay” Türkoloji yıllığı (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü). − Almatı, 2006. − №1. − S. 24-40.

550.   Nogay Edebiyatı Eskiden ve Şimdi // “Abay” Türkoloji yıllığı (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Uni­versi­teti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü). − Almatı, 2006. − №2. − S. 44-61.

 

2007

551.   Hasta Hasanın Şiirleri Kazakistanda // Kaza­kistan ve Türki­yenin ortak kültürel değerleri sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007. − Almatı, 2007. − S. 260-272.

2013

552.   Axısqalı Xəstə Hasan. 1 (Şeirləri və şeirlərinin yaran­ması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 04 yanvar.

553.   Axısqalı Xəstə Hasan. 2 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 11 yanvar.

554.   Axısqalı Xəstə Hasan. 3 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 18 yanvar.

555.   Axısqalı Xəstə Hasan. 4 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 25 yanvar.

556.   Axısqalı Xəstə Hasan. 5 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 01 fevral.

557.   Axısqalı Xəstə Hasan. 6 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 08 fevral.

558.   Axısqalı Xəstə Hasan. 7 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 15 fevral.

559.   Axısqalı Xəstə Hasan. 8 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 22 fevral.

560.   Axısqalı Xəstə Hasan. 9 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 01 mart.

561.   Axısqalı Xəstə Hasan. 10 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 08 mart.

562.   Axısqalı Xəstə Hasan. 11 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 15 mart.

563.   Axısqalı Xəstə Hasan. 12 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 22 mart. 

564.   Axısqalı Xəstə Hasan. 13 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 29 mart.

565.   Axısqalı Xəstə Hasan. 14 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 05 aprel. 

566.   Axısqalı Xəstə Hasan. 15 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 12 aprel.

567.   Axısqalı Xəstə Hasan. 16 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 19 aprel. 

568.   Axısqalı Xəstə Hasan. 17 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 26 aprel. 

569.   Axısqalı Xəstə Hasan. 18 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 03 may.

570.   Axısqalı Xəstə Hasan. 19 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 10 may.

571.   Axısqalı Xəstə Hasan. 20 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 17 may.

572.   Axısqalı Xəstə Hasan. 21 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 24 may.

573.   Axısqalı Xəstə Hasan. 22 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 31 may.

574.   Axısqalı Xəstə Hasan. 23 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 07 iyun.

575.   Axısqalı Xəstə Hasan. 24 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 14 iyun.

576.   Axısqalı Xəstə Hasan. 25 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 21 iyun.

577.   Axısqalı Xəstə Hasan. 26 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 02 avqust.

578.   Axısqalı Xəstə Hasan. 27 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 09 avqust.

579.   Axısqalı Xəstə Hasan. 28 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 16 avqust.

580.   Axısqalı Xəstə Hasan. 29 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 23 avqust.

581.   Axısqalı Xəstə Hasan. 30 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 30 avqust.

582.   Axısqalı Xəstə Hasan. 31 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 06 sentyabr.

583.   Axısqalı Xəstə Hasan. 32 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 13 sentyabr.

584.   Axısqalı Xəstə Hasan. 33 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 20 sentyabr.

585.   Axısqalı Xəstə Hasan. 34 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 27 sentyabr.

586.   Axısqalı Xəstə Hasan. 35 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 04 oktyabr.

587.   Axısqalı Xəstə Hasan. 36 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 11 oktyabr.

588.   Axısqalı Xəstə Hasan. 37 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 18 oktyabr.

589.   Axısqalı Xəstə Hasan. 38 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 25 oktyabr.

590.   Axısqalı Xəstə Hasan. 39 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013,  01 noyabr.

591.   Axısqalı Xəstə Hasan. 40 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 08 noyabr.

592.   Axısqalı Xəstə Hasan. 41 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 15 noyabr.

593.   Axısqalı Xəstə Hasan. 42 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 22 noyabr.

594.   Axısqalı Xəstə Hasan. 43 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 29 noyabr.

595.   Axısqalı Xəstə Hasan. 44 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 06 dekabr.

596.   Axısqalı Xəstə Hasan. 45 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 13 dekabr.

597.   Axısqalı Xəstə Hasan. 46 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 20 dekabr.

598.   Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kültürel Etkileşim ve Degişiminde Rolu // V Uluslararası Etkileşim ve Medeniyetler Kongresı, “Kültirel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı”, 19-20 Nisan 2013, Баəндамалар жинаğы. − Türküstan, 2013. − S. 267-276.

599.   Xəstə Hasanın izi ilə Almatıda // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 28 iyul. − №26(48). − S. 8-10.

 

Qırğızıstanda

 

2018

600.   Kutadgu biligin Azerbaycanda tanıtılma­sın­da ve Avropa metodlarıile araştırılmasında Emin Abidin rolu // Türk halklarının Türkçe ile yazılı eserlerı uluslararası sempozyumu. 02-03 Ekim 2018 / Karakol / Kırgızıstan, bildiri özetleri. − Karakol, 2018. − S. 42.

 

Krımda

 

1990

601.   Abunə yazılmaq istəyirik // “Dostluq” (“Krım­skaya pravda” qəzetinin krım-tatar dilində həftəlik nəşri). − 1990, 10 noyabr. − №19.

 

2010

602.   Ne için Ali Senqerli tanılmay?! // “Kırım” qəzeti. – 2010, 9 iyun. − №44(1412). − s. 7.

 

2012

603.   Azerbaycan sahnasinin Cülletdası-Fatima Qad­ri // “Nenkecan” Qadınların edebi-bediiy, ilmiy popular mec­muası. – 2012. − №6. − S. 10-15.

604.   Birleşik Türk-tatar devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Sıtkı Çobanzade // Ученые записки (Тав­ри­ческого Национального Университета им. В.И.Вер­над­ского, том 25 (64). − №3. − Симферопол, 2012.

605.   Türk xalqlarının ədəbiyatı büyük kayıpka oq­radı // “Sevdiqim Yalta”. – Simferopol: KDİ “Kırım devokub ned­neşiryatı”, 2012. − S. 93-103.

 

2018

606.   Türk halklarının istiklal savaşçısı Halid Seid’in iki yönü // Крымский инженерно-педагогический  универ­ситета. Вопросы Крымскотатарской Филологии, Истории и Культуры, научный сборник, выуск. − 2018. − №5. − С.143-158.         

 

Quzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətində

 

1999

607.   Kıbrıs Azerbaycan Mediasında // İkinci Ulus­lar­arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. 24-27 Kasım 1998. Türkce bildiriler. Halkbilimi-Çeşitli konular. Kuzey Kıbrıs Türk Cum­huriyeti, 1999, IV cilt. – Gazımağusa, 1999. − S. 423-430.

 

2000

608.   “Ayna” Gazetesinin Kıbrıs Hakkında Yazdık­ları // Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000, Kıbrıs sorunu, Turizm. − Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2000, 3. cilt. − S. 355-361.

 

2001

609.   Kıbrıs “Azadlık” Gazetesi Sayfalarında // Şimali Kipr - Tarix və müasirlik mövzusunda 1999, 21-24 mayda Bakıda Ali Dip­lomatiya Kollecinin Doğu Akdeniz Universiteti ilə birgə keçirdiyi Ulusla­rarası konfransı. − Quzey Kıbrıs, Bakı, 2001. − S. 133-141.

2002

610.   Araştırmacı Gazeteci İsmail Umutlu ve Kıbrıs Konusu // 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Program ve özetler. 28-29 noyabr 2002). − Gazimağosa-KKTC, 2002. – S. 17.

611.   Araştırmacı Gazeteci İsmail Umutlu ve Kıbrıs Konusu // 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi bildireleri (28-29 noyabr 2002). − Gazimağosa-KKTC, 2002. − S. 347-353.

 

2008

612.   Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Ko­nusu // “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararası Sempozyum, 19-25 oktyabr. – Kıb­rıs, 2008. − S. 19.

 

Kosovada

 

2013

613.    İlim Yolunda Şehit Olan Özbek Folklorcusu ve Ede­biyatçısı Prof.Dr. Jumalay Yusupov // Bal-Tam Türklük Bilgisi. – Prizren (Kosova), 2013. − №17. − S. 443-447.

 

 


Moldovada

 

1989

614.   Qardaş xalqımıza böyük maraqlıq // “Ana sözü” (Mol­daviya SSR) qəzeti. − 1989, 2 iyul. − 14(24). − S. 3.

 

2007

615.   Azerbaycanda Gagauzlarla İlgili Kaynaqlar // KBATEK-in XIV Uluslararası Edebiyat Sempozyumunun (6-10 oktyabr 2007) bildirileri. − Kişinyov, 2007. − S. 327-334.

 

Özbəkistanda