Biblioqrafiya

ƏLİ HÜSEYN OĞLU ŞAMİLİN (ŞAMİLOVUN)  ÇAP OLUNMUŞ KİTABLARI, MƏQALƏLƏRİ, TƏRTİB ETDİYİ KİTABLAR VƏ İŞTİRAK ETDİYİ SİMPOZİUMLAR

 

Kitabları

1.  Türk xalqlarının tanınmış adamları (Ensiklopedik məlumat kitabı. Sözlük. Layihə. Ədalət Tahirzadə ilə birgə) “Azərbaycan Ensiklopediyası “ NPB, Bakı, 1998, 84 səh.

2.  Tanıdığım insanlar. Birinci kitab, “Sumqayıt” nəşriyyatı, Bakı, 2000, 156 səh. https://ali-shamil.tr.gg/Tan%26%23305%3Bd%26%23305%3B%26%23287%3B%26%23305%3Bm-insanlar-.--Birinci-kitab.htm

3.  Dastanlaşmış ömürlər. “Səda” nəşriyyatı, Bakı, 2001, 96 səh. https://ali-shamil.tr.gg/Dastanla%26%23351%3Bm%26%23305%3B%26%23351%3B-.oe.m.ue.rl%26%23601%3Br.htm

4.  Quzey Kıbrıs. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriy­yatı, Bakı, 2001, 152 səh. https://ali-shamil.tr.gg/Quzey-K%26%23305%3Bbr%26%23305%3Bs.htm

5.  Burulğandan çıxmaq mümkündürmü. Azərbaycan Milli En­siklopediyası Nəşriyyatı, Bakı, 2001,152 səh. https://ali-shamil.tr.gg/Burul%26%23287%3Bannan-%E7%26%23305%3Bxmaq-m.ue.mk.ue.nm.ue.-f-.htm

6.  Aşıq İsgəndər Ağbabalı. (Əzizə Şamillə birgə). “Səda” nəş­riyyatı, Bakı, 2006, 104 səh. https://turuz.com/book/title/ashiq-isgender-aghbabali-xatire-meqale-mektub-ve-senedlerin-ishighinda-Ezize+shamil-Ali+shamil

7.  Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz Türklərinin folkloru və ədəbiyyatı,”Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2011, səh. 412. https://ali-shamil.tr.gg/Uy%26%23287%3Bur%2C-Qaqauz%2C-Q.ue.zey-Qafqaz-T.ue.rkl%26%23601%3Brinin-folkloru-v%26%23601%3B-%26%23601%3Bd%26%23601%3Bbiyyat%26%23305%3B-.htm

8.  Aşıq İsgəndər Ağbabalı.(Xatirə, məqalə, məktub və sənədlərin işığında). (Əzizə Şamillə birgə). “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, Bakı, 2012, 148 səh. https://ali-shamil.tr.gg/A%26%23351%3B%26%23305%3Bq-%26%23304%3Bsg%26%23601%3Bnd%26%23601%3Br-A%26%23287%3Bbabal%26%23305%3B-2-n%26%23601%3B%26%23351%3Br.htm

9.  Qırım sevgisi, QCİ “Qırımdevoquvpedneşir” neşriyyatı,  Simferopol, 2012, 200 səh. https://ali-shamil.tr.gg/Q%26%23305%3Br%26%23305%3Bm-sevgisi.htm

10.     Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 248 səhifə.

11.     Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Almatı, 2013, 272 səhifə.https://turuz.com/book/title/Axisqali+Xesde+Hasan-Shiirleri+Ve+Shiirlerimnin+Yaranmasi+Haqqinda+Sohbetler-Ali+Shamil-Kiril-Baki-2012-248s

12.     Türkçülüyün qurbanları.(Qazaxıstan). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2013, 164 səh. https://ali-shamil.tr.gg/T.ue.rk%E7.ue.l.ue.y.ue.n-qurbanlar%26%23305%3B--k1-Qazax%26%23305%3Bstan-k2-.htm

13.     Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2014, səhifə. 142.https://ali-shamil.tr.gg/C%26%231086%3Blan-T.ue.rk%ADman%ADlar%26%23305%3B--k1-folklor-v%26%23601%3B-etnoqrafiya-.oe.rn%26%23601%3Bkl%26%23601%3Bri-k2-.htm

14.     Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri. Hazırlayan: Məhbubə Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları Həsən Umudoğlu), “Dənizçin” nəşriyyatı, Təbriz, 1395(2016), səhifə. 144. Sayı 1000.  Səhifə tətibcisi Mehdi Meyməndi

15.  İrfani ləqəbli aşıqlar və Urfani havaları, Bakı, elektron kitab. http://turuz.com/book/title/irfani+leqebli+a%C5%9Fiqlar+ve+urfani+havalari-arashdirmalar-ali+shamil

16.     Çıldırlı Aşıq İrfani(Şeirləri, haqqındakı dastan rəvayətlər), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 248 səhifə. https://ali-shamil.tr.gg/%26%23304%3Brfani-l%26%23601%3Bq%26%23601%3Bbli-a%26%23351%3B%26%23305%3Bqlar.htm

 

 

 

Çapa hazırladığı kitablar

1.    Gültekin-Əmin Abid. Buzlu cehennem. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1999, 96 səh. https://ali-shamil.tr.gg/Buzlu-c%26%23601%3Bh%26%23601%3Bnn%26%23601%3Bm.htm

2.    Uşaq ensiklopediyası. Üçüncü cild, Azərbaycan Ensiklo­pe­di­yası NPB, 1999, 352 səh.

3.    Uzaq dağların adamı. İ.Ö.Vəliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında (Tərtib edənləri: Əli Şamil, Tənzilə Əliyeva, Lalə Ha­cıyeva, Nazilə Qəhrəmanova), Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 2002, 324 səh.

4.    B.E.Ağa oğlu. Solovkidə gördüklərim. “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2004. 80 səh. https://ali-shamil.tr.gg/Solovkid%26%23601%3B-g.oe.rd.ue.kl%26%23601%3Brim.htm

5.    Koroğlu dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlar). “Nur­lan” nəşriyyatı, 2009, səh.396. https://ali-shamil.tr.gg/-g-Koro%26%23287%3Blu-g--dasdan%26%23305%3B-.--%26%23399%3Bli-Kamali-arxivind%26%23601%3Bki-variantlar.htm

6.    Folklor və tariximiz. mövzusunda respublika elmi konfransının materialları.(19-20 noyabr 2012-ci il), (Tərtib edənlər: Vəfa Saleh, Əli Şamil). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 248 səh.  http://www.folklor.az/konfrans_materiallari/folklor-tariximiz.pdf

7.    Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda respublika elmi kinfransının materialları (5 iyun 2013-cü il, Şamaxı), (Tərtib edənlər: Əli Şamil, Aynur Qəzənfərqızı), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013, səh.240.

8.    Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi mövzusunda Beyəlxalq elmi konfransın Materialları, ( 5 dekabr 2013, Bakı), (Tərtib edənlər: Aynur Qəzənfərqızı, Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013, səh.308. http://ebooks.azlibnet.az/book/01lem210715.pdf

9.    Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi, (Tərtibçilər və ön söz müəllifləri:fil.ü.e.d. prof. Bədirxan Əhmədov və Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, səh. 240. https://ali-shamil.tr.gg/%26%23399%3Bmin-Abid-.--Az%26%23601%3Brbaycan-t.ue.rkl%26%23601%3Brinin-%26%23601%3Bd%26%23601%3Bbiy%ADyat%26%23305%3B-tarixi.htm

10.     Pof.Dr. Hacali Necefoğluna Armağan. (Düzenleme kurulu: Doç,Dr.Vladimir Pidvoynıy, Doç.Dr.Aziz Alekberli, Safiye Özkaya, Ali Şamil, Aynur Gazanfarkızı), İzmir, 2016-cı il, səh. https://media.turuz.com/.../0722-Hacali_Necefoghluna_Armaghan-ibrahim_Ozqaya-S...

11.     Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görünməyən tərəflər. Elmi sessiyanın materialları (10 iyun 2016-cı il). Bаkı: Еlm vә tәhsil nәşriyyatı, 2016, -100 sәh.https://turuz.com/book/title/Birinci+Turkoloji+Qurultay-Gorunen+Ve+Gorunmeyen+Terefler-Baki-Ali+Shamil-Aynur+Qezenfer+Qizi-2016-100s

 

 

 

 

Redaktə etdiyim kitablar

 

1.    İbrahim Novruzov. Azərbaycan kartı (İran xatirələri), Ön söz: İsmayıl Vəliyev, Səfalı Nəzərli, Elçin Cabbar, Əli Şamil, “Azərbaycan Ensiklopediyası “ NPB, 1997, 160 səh.

2.    Mirzəbala Məmmədzadə. Azərbaycanda köylü hərəkatı. Lenin milli siyasəti.  Bakı, 2007, 144 səh.

3.    Arif  Rəhimoğlu. “Elçibəyçi düşüncə sistemi və onun “Bütövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə!, Bakı, 2007, 56 səh.

4.    Arif  Rəhimoğlu. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları (Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait).  “Apostrof” nəşriyatı, Bakı,  2008, səh. 216.

5.  Todur Zanet. Ana dilim. (Qaqauzcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı,, 2010, 104 s.

6.    Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmisəm.  (Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 160 s.

7.    Molla Nefes. Seçilmiş əsərləri.(Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 240 s.

8.    Maxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. (Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 448 s.

9.      Rəhimoğlu Arif.Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu.Bakı, “Elm və təhsil“, 2016, 132 səh.

10.  Rəhimoğlu Arif.Sosiologiyada partiyadaxili qruplaşmalar.Bakı, “Elm və təhsil“, 2016, 96 səh..

11.   Asker Ramiz. Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatı, Bakı, 2016, 280 səh.

12.  Asker Ramiz. Kutadgu bilig (Bibliografiyası), Bakı, 2016, 192 səh.

13.  Qız Cibək.Qazax məhəbbət dastanı, (Qazaxcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi rpof. Ramiz Əskər), Bakı, 2016, 244 səh.

14.     İdeologıya(Məqalələr toplusu), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2017.

 

 

 

 

Hekayələrim

1. Əbədi. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı,  1984, səh.

2. Tikan. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı,  1985, səh.

3.    Körpü. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı,  1987, səh.

 

 

 

 

Məqalələri

 

 

Azərbaycan türkcəsində

 

1.  Əmin Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat mə­sələləri. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tə­lə­bə və gənc alimlərinin konfransının tezisləri, Bakı, ADU nəşriy­yatı, 1972.

2.  Mətbuat tariximizdən: Qardaşoğlanları kimdir? (“Molla Nəs­rəddin” jurnalında “Qardaşoğlanları” imzası ilə yazan müəl­liflər haqqında). “Müxbir” jurnalı, 1974, sayı 6.

3.  Qardaşoğlanları kimdir? “Sovet Astarası” qəzeti, 1974, 20 avqust, sayı 98 (3139), səh.3.

4.  İnci xəzinəsi (eyni adlı kitab haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 12 mart, sayı 60 (11978).

5.  Qədim abidə tədqiq edilir (Ş.Cəmşidovun “Kitabi - Dədə Qorqud” kitabı haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 31 dekabr, sayı 300 (12218).

6.  Gözəl töhfə (Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri” haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1980, 13 yanvar, sayı 10 (12528).

7.  Aşığın vətən həsrəti (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 18 sentyabr, sayı 222 (13045).

8.  Zəmanədən narazı aşıq (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 17 noyabr, sayı 271 (13094).

9.  Pedaqoq, alim Əmin Abid. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1982, 2 iyul, sayı 53 (3657), səh.4.

10.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Telli Qara. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1982, 30 oktyabr, sayı 256 (13358).

11.     Aşıq Alının ustadı kimdir? Azərbaycan aşıqlarının IV qu­rultayı qarşısında. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 27 aprel, sayı 98 (13533).

12.     Sel arxeoloqun bələdçisidir. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti 1988, 30 iyun, sayı 151 (13586).

13.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Deməyin meydandan qaçdı Mirzalı. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 15 oktyabr, sayı 239 (13674).

14.     Türkmən inciləri (Klassik türkmən şeir antalogiyası haqqın­da), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 30 oktyabr, sayı 252 (13687).

15.     Maraqlı müddəalar toplusu. (“Azərbaycan filologiyası mə­sələləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 22 yan­var, sayı 18 (13756).

16.     Naxçıvanda N.Gəncəvinin əsərləri ilə səsləşən deyimlər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 fevral, sayı 43 (13781).

17.     Yaddaşlarda yaşamış incilər (“Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 6 mart, sayı 57 (13795).

18.     Gündoğandan günbatana (Şair Adil Cəmilin eyni adlı ki­ta­bı haqqında), “Əmək bayrağı” qəzeti, 1984, 16 mart, sayı 32 (785).

19.     El sənətkarlarımız. Xəstə Həsən. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 20 mart, sayı 67 (13805).

20.     Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Sovet Naxçı­vanı” qəzeti, 1984, 13 aprel, sayı 87 (13825).

21.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Dastanlaşmış ömür. (Abbasqulubəy Şadlinski haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 may, sayı 113 (13851).

22.     Partiyanın sadiq əsgəri (Heydər Vəzirov haqqında). “So­vet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 29 iyun, sayı 152 (13890).

23.     Əyilməzlik timsalı Əlincə. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 iyul, sayı 179 (13916).

24.     Ülvi hisslər insanı dəyişir (Diqqət! film çəkilir. “Gümüşü gö­lün sirri” filminin quruluşçu rejissoru Eldar Quliyevlə müsa­hi­bə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 14 avqust, sayı 189 (13927).

25.     Sənətkar haqqında söz (Z.Qiyasbəylinin “İmran Qasımov” monoqrafiyası haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 23 sen­tyabr, sayı 223 (13961).

26.     Qəhrəmanlıq dastanlarımıza aid tədqiqatlar (Rüstəm Rüs­təm­zadənin “El qəhrəmanları xalq ədəbiyyatında” kitabı haq­qın­da). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 noyabr, sayı 277 (14013).

27.     El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Kəsəmənli Qorxmaz və Heydər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 dekabr, 289 (140025), səh.4.

28.     Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Qobustan” jur­nalı, 1985, sayı 1, səh. 13-15.

29.     Sənədli və bədii lentlər ustası. (Azərfilmin operatoru Zaur Məhərrəmovla müsahibə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 16 aprel, sayı 88 (14126).

30.     Ululu Kərimi axtaran tapar. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 29 iyun, sayı 152 (14493).

31.     Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Bilqamıs dasta­nı haq­qında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 9 avqust, sayı 184 (14222).

32.     Axtarış davam edir (Arxeoloq Vəli Əliyevlə II Kültəpə haq­qında müsahibə), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 oktyabr, sayı 240 (14278).

33.     Aşıq Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 dekabr, sayı 291 (14329).

34.     Şərəfli həyat yolu (İnqilabçı N.Rzayev haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 28 dekabr, sayı 301 (14542).

35.     “Köçəri” havası, “Sovet kəndi” qəzeti, 1986, 9 yanvar

36.     Azmanlardan biri - Əmin Abid. “Elm” qəzeti, 1987, 5 mart, sayı 9 (82).

37.     Ululu Kərimi haralıdır? “Qabaqcıl” qəzeti, 1986, 22 mart, sayı 35 (3066).

38.     Əli Hüseyinoğlu, Loğman Rəşidzadə. A.Şadlinski-100. Nəsillərə nümunə, Qırmızı komandan “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 29 noyabr.

39.      Əmin Abid bayatılarımız haqqında. “Elm və həyat” jurnalı, 1986, sayı 11, səh.26-27.

40.     Əmin Abidin “Ədəbiyyat tarixi”. “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti, 1986, 12 dekabr, sayı 50 (2237), səh.6.

41.     İkinci Mirzə Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 27 dekabr, sayı 297 (14638).

42.     Az qaçaqlıq elədi, çox qoçaqlıq elədi. (Qaçaq Süleyman haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986.

43.      Yaddaşlarda yaşamış incilər, (Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında (“Elm” nəşriyyatı, 1983-cü il), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 6 mart 1987, sayı 57.

44.     Dastanın ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı. “Azərbaycan” jurnalı, 1987, sayı 4, səh.179-182.

45.     Axundovun əsərlərinin nəşri tarixindən. “Kitablar aləmin­də” jurnalı, 1987, sayı 3, səh.16-17.

46.     Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında (Elmi konfransdakı mə­qalənin tezisi) “Şərur -qədim diyar”. İliç şəhəri. 1988, səh.19-20.

47.     Röyada gördüm sizi (Türkiyəli aşıq İslam haqqında). “Odlar yurdu” qəzeti, 1989, 3 fevral.

48.     Torpaq komissarının taleyi (Heydər Vəzirov haqqında), “Sovet kəndi” qəzeti, 1989, 15 iyun.

49.     Hara köçür bu köçəri? (Tulumçalan Cəbi haqqında), “Qobustan” jurnalı, 1989, sayı 1, səh.93-94.

50.     Xanağada istiot kolu. “Kommunist” qəzeti, 1989, 25 av­qust, səh. 4

51.     Əmin Abid Sabir haqqında. XX əsr Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1989, səh.221-228.

52.     Torpaq komissarının taleyi. “Ağ ləkələr silinir” (məqa­lələr toplusu), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991

53.     Huşəng Qaçaq Nəbinin nəticəsidir? “Səs” qəzeti, 1992, 23 aprel.

54.     Cənubi Azərbaycan rəssamları. “İncəsənət” qəzeti, 1992, 6 may.

55.     Urmiya gördüyüm kimi “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 28 may.

56.     Savəli Tilimxan. “Ozan” qəzeti, 1992, 28 may, sayı 8, səh.1.

57.     Təbrizdə teatr. “Mədəniyyət” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

58.     Mail olsan Mustafanı taparsan. “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

59.     Urmiya aşıqları. “Ozan” qəzeti, 1992, 31 iyul, sayı 10 (10). səh.1-2.

60.     Prezidentin istirahət saatlarında (Quzey Kıbrıs Türk Cüm­hu­riyyətinin prezidenti Rauf Denktaşın bədii fotoları haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1992, 25 noyabr, sayı 23 (44), səh.3.

61.     Bir daha Ağ Aşıq haqqında. “Oğuz eli” qəzeti, 1993, 14 yanvar, 1994, sayı 1 (30), səh.8.

62.     Ağız ədəbiyyatından: Əbusaleh. “Güney Azərbaycanı” jurnalı, 1994, sayı 1, səh.31-33.

63.     Həmkarımızın şeir payı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Avrasiya” qəzeti, 1995, 10 yanvar.

64.     Ortaq ədəbiyyata doğru (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaq­dır yerim” kitabı haqqında). “Zaman” qəzeti, 1995, 15 fevral.

65.     Ələsgər bulağından su içən qaqauz qızı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Ağrıdağ” qəzeti, 1995, 2 mart, sayı 8 (18), səh.4.

66.     Qaqauz qızı, qaqauz sözü (Türk dünyası T.Arnautun “Qa­qauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Yeni əsər” qəzeti, 1995, 7 iyul, sayı 4 (17), səh.3.

67.     Vəkil, ictimai xadim, ədəbiyyatçı Əli Kamali (ölümü mü­na­sibətilə) “Ədalət” qəzeti, 1996, 17 avqust, sayı 74 (564), səh.6-8

68.     Bakıya bir də dönməyinə əcəl aman vermədi. “Müxalifət” qəzeti, 1996, 21 avqust, sayı 63 (463), səh.8.

69.     Sənətkarın Bakı yanğısı. (Təbrizli rəssam Kərim Sidqi Ru­hu haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1997, may-iyun, sayı 1 (73), səh.3.

70.     İbrahim Novruzovun “Azərbaycan kartı” (İran xatirələri) kitabına ön söz (4 müəllifli məqalə), 1997, səh.3.

71.     Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi. “Qobustan” jurnalı, 1998, sayı 3, səh. 75-78.

72.     Türk süsləmə sənətçisi (Handa Qayakökü). “İncəsənət” qəzeti, 1998, sayı 7 (79).

73.     Əmin Abid və qaqauz maniləri. “Qədimliyimiz-diriliyi­miz­dir”. (Tədqiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı. 1998, səh.57-65.

74.     Nafiə xanımın acı taleyi. “Qədimliyimiz-diriliyimizdir” (Təd­qiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1998, səh.68-73.

75.     Əli Kamaliylə görüş. “Xəzər” jurnalı,1998, sayı 3, səh. 147-155

76.     Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi. “Qobustan” jurnalı, 1998, sayı 3, səh. 75-78.

77.     İncə yumorlu müəllimimiz. Mir Cəlal kitabı, Bakı, 1998, səh. 120-124.

78.     Tahir Kürsü Makal (nekroloq) “Tanıtım” qəzeti, 1999, 15 iyul, sayı 22 (29).

79.     Öpücü baba dünyasını dəyişdi. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 16-22 iyul, sayı 23 (30), səh.15, 23-29 iyul, sayı 24 (31), səh. 15, 31 iyul-6 avqust, sayı 25 (32), səh. 15.

80.     Həmid Nütqi haqqa qovuşdu (səhifə). “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.2.

81.     İnanmazdım ki, məni belə qarşılayacaqlar. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.15.

82.     Gültəkin Əmin Abiddirmi? “Ulduz” jurnalı, 1999, sayı 5-6, səh.81-86.

83.     Qorqudşünaslığın əsasını qoyanlardan biri (XI kitab), “Filoloji araşdırmalar”, BDU nəşriyyatı, Bakı, 1999, səh.159-174.

84.     Uzaqlığı doğuran misralar və ya Gültəkin kimdir? “Günəş” nəşriyyatı, (Gültəkin Əmin Abid. “Buzlu cehennem” kitabına ön söz), Bakı, 1999, səh. 3-20.

85.     Əlincənin gözü-İlandağ müşahidə məntəqəsi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2.

86.     Cavidin ev muzeyi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2

87.     Həmid Nütqi ilə görüşlərim, söhbətlərim. “Azərbaycan” jurnalı, 1999, sayı 11.

88.     Türk müğənnisi Barış Mançonu xatırlayarkən. “İncəsənət” qəzeti, 1999, dekabr, sayı 9 (81), səh.11.

89.     Əli Kamalinin toplayıcılıq və araşdırıcılıq fəaliyyəti. Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab, Bakı, 2000, səh. 220-226.

90.     Nafiə xanımın acı taleyi. “Çıraq” jurnalı, 2000, sayı 2, səh. 39-42.

91.     Əmin Abid Mütəllim oğlu (Əhmədov). “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh. 279

92.     Bağırov İsrafil. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.46

93.     Məmmədxani Güneyli. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklope­di­yası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.210

94.     İstanbul darülfünunun məzunu - Əmin Abid. “Filoloji araş­dırmalar”. XV kitab, Bakı, 2001, səh.70-82.

95.     Türkiyə hərbi qüvvələri Əfqanıstanda (Koreyada savaşmış Səlahəddin Sundur haqqında) “Ayna” qəzeti, 2002, 1 mart, sayı 9 (651), səh.10.

96.     Kiş adasında beynəlxalq tolerantlıq seminarı. “Ayna” qəzeti, 2002, 15 mart, sayı 11 (653), səh.5.

97.     Paris Prinsipləri və Elçibəy. “Yeni Müsavat” qəzeti, 2002-ci il, 25 iyun, sayı 166 (174) səh.14

98.     Colan türkləri - qarabağlıların tale qardaşları. “Ayna” qə­zeti, 2002, 28 iyun, sayı 25 (667), səh. 9.

99.     Colan türklərinin folkloru. Filoloji araşdırmalar XVI kitab, Bakı, 2002, səh.43-51.

100. Siz Azərbaycanlılar bizdən öndəsiniz. Bizi Qafqazda ta­nı­dırsınız. (Makedoniyalı şair, publisist N.D.Ulkü ilə müsahibə) “Ay­na” qəzeti, 2002-ci il, sentyabr, sayı 38 (680) səh.12.

101. Bizi vətən sevgisi, millət sevgisi dosta çevirdi. Uzaq dağ­la­rın adamı (İsmayıl Vəliyevin 50 illiyinə həsr olumuş kita­bı), Azər­baycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı. Bakı, 2002, səh. 140-145

102. Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Arif Rə­himovla birgə) Uzaq dağların adamı (İsmayıl Vəli­yevin 50 illik yubleyinə həsr olunmuş kitab) Azərbaycan Milli Ensik­lo­pediya Nəşriyyatı, Bakı, 2002, səh. 309-312

103. Türkmənistan milli oyanışla avtoritarizm arasında. “Ay­na” qəzet, 2002, 18 oktyabr, sayı 41, səh. 10.

104. “Koroğlu” eposunun variantları Əli Kamali arxivində. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2002, sayı IV, səh.114

105. Kimdir əxlaqsız? “Milliyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı. 2, səh. 16.

106. Körpü. “Milliyyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı 2, səh.12.

107. Dədə Qorqudla bağlı rəvayətlər silsiləsindən (Peyğəmbər Dədə Qorquda icazə verib. Aşıq Rustamın ölümü görməsi). “Də­də Qorqud” jurnalı, 2003, sayı 4, səh.110-112.

108. Teatr İnstitutunun dissident məzunları (Əzizə Şamillə bir­likdə). “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədə­niyyət və İncəsənət Universiteti), 2003, IV cild, səh.176-187.

109. Xalid Səid. “Filologiya araşdırmaları” toplusu, 2003, sayı 19, səh.36-52.

110. Reallığı nəzərə alan insan. “Müasirləri Abbas Zamanov haqqında” (məqalələr toplusu). “Çinar-Çar” nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.289-296.

111. Gültəkin imzasının Ə.Abidə məxsus olduğunu təsdiqlə­yən yeni sənədlər. “Ədəbi nəzəri məcmuə” I kitab, AMEA Ni­zami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, 2003, səh.199-207.

112. F.Qurbansoyun mübarizə metodu (Şəlalə Ananın hazırla­dığı “7 kitabdan biri, yaxud saliklikdən arifliyədək” kitabında), Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2004, səh.129

113. “Bildiriş” Azərbaycana gətirildi. B.E.Ağa oğlu. Solov­kidə gördüklərim. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2004. səh.5-25

114. Xəstə Həsənin ömür yoluna aid bir dəqiqləşdirmə. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». II Uluslararası Folklor Konfransının materialları, (18-21 mart 2004-cü il). AMEA Follkor İnstitutu, 2004, səh.106-117

115. Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri. Türk dastanları tariximizin ədəbi salnaməsidir. Beynəlxalq Folklor Konfransı, (6-7 may 2004-ci il). Qafqaz Universiteti, Bakı, 2004, səh.256-257.

116. Günlər, aylar nədən bir-birindən fərqləndirilir? M.Kamal Pi­la­voğlu, Mübarək günlərimiz, “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2005, səh. 3-7.

117. Azərbaycan reallığında cihad. M.Kamal Pilavoğlu, Şəhid­lər və qazilər haqqında 40 müqəddəs hədis, “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2005, səh. 3-8.

118. Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun variant­la­rın­da mətnşünaslıq məsələləri. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Uluslararası Folklor Konfransının material­ları (13-16 noyabr 2005-ci il). AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2005 , səh.136-142.

119. Səttarxan: ölümü, qəbri, ona diqqətimiz. “Mava atlas” dergisi, 2006, mayis, sayı 1, səh 49-59.

120. Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tərkib his­səsi kimi. XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avra­siya Türk Ədəbiyyatı Vəqfi) Ədəbiyyat Şöleni, VEKTOR Ulus­lararası İlim Merkezi, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti, Bakı, 2006, 9-16 Mayıs.

121. Vətənsevərliyin apardığı yol. Elxan Məmmədli-60. “Ağ­rıdağ” nəşriyyatı, 2006, səh.146-158.

122. Mehmet Kamal peyğəmbərləri belə tanıdır. M.Kamal Pilavoğlu. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında. “Günəş” nəşriyyatı, 2006, səh. 3-7.

123. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. 525-ci qəzet, 2006-cı il, 29 avqust, sayı 159(2266), səh. 7

124. İtkilərimiz. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2006, sayı 4, səh.177.

125. Aşıq Ürfaninin ömür yolu və şeirləri. ”Ortaq türk keç­mi­şindən ortaq türk gələcəyinə» IV Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (1-3 noyabr 2006-cı il), AMEA Folklor İnstitutu, 2006, Bakı, səh.85-91.

126. Hər müəllifin öz baxışı. M.K.Pilavoğlunun “Məhəmməd əleyhissəlam və onun nəsihətləri” kitabına ön söz. Bakı, 2006. səh. 3-4.

127. Uyğur ədəbiyyatında dramçılıq. “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universi­teti), 2006, sayı XIII, səh. 277-292

128. Qaqauz ədəbiyyatı. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2007, sayı XXIII, səh. 118-130.

129. Halit Said: ömrünü ortak türk kültürüne adaylayan adam. “Yom”(Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük), 2007, sayı 6, səh. 60-74.

130.  “Cəlili” aşıq havaları haqqında. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2007, sayı 3, səh. 67-75

131. Sözdə birincilərdən olan aşiq Qarani. “Ortaq türk keçmi­şindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (17-19 Oktyabr 2007-ci il), Bakı, 2007 səh.152-158.

132. Bəstəkarlar İttifaqımızın ilk sədri-Asan Rifatov. “Yom” Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük Yaz), 2008, sayı 9, səh. 8-14.

133. Asan Refatovun şərəfli ömrü, acı taleyi. “Musiqi dünya­sı” jur­nalı (Azərbaycan Musiqi Akademiyası), 2008, sayı 1-2, səh. 58-61.

134. Hüseyn Cavid’in “Uçurum” Faciasında İstanbul–Gerçek­lerin Sembolü. (Aide Paşayeva ilə şərikli, “Yom” jurnalı, 2008, sayı 11, səh. 84-94.

135. Noqay türklərinin ədəbiyyatında modernləşmə. Müqayisəli ədəbiyyat. (Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə stereotipler) III Bey­nəlxalq elmi konfransın materialları. (21-21 noyabr 2008), Bakı, səh. 36-37.

136. Çocuk yazarı-Emin Abid. Türk halkları ədəbiyyatinda (II) Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi materialları II kitab, 13-15 noyabr 2008-ci il, Bakı.

137. Haqq dünyasına qovuşanlar. Sürgünlərdə keçən ömür və ya üzünü görmədiyim dost (Kırımlı şair Şakir Səlimin ölümü münasibətilə). “Türküstan” qəzeti 15-28 mart 2009, səh 12.

138. Qarabaşlardan (Şumer) Qarapapaqlaradək (Türk) ilbaşı bay­ramı. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2009-cu il, sayı 1(30), səh. 98-111.

139. “Koroğlu” dastanının Əli Kamali arxivindəki variantları, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlari), Bakı, 2009-cu il, səh.7-24.

140. Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunun arxivindəki “Koroğ­lu” dastanı Kırımda çap olundu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy­yatına dair tədqiqlər, 2009-cu il, sayı XXIX, səh. 122-129.

141. “Koroğlu” dastanının təkrar nəşrinə ön söz. Azərbaycan dastanları, Azərbaycan Folkloru Külliyyatı, XIV cild, Dastanlar, IV kitab, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivində)”, Bakı, 2009-cu il, səh.7-10.

142.  Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi. “Türkistan” qə­ze­ti, 2010-cu il 28 mart-3 aprel, 4-10 aprel, sayı 10(183)-11(184) səh.11.

143.  İçimdəki ağrı... yaxud, Əli Səngərli nədən dəyərincə ta­nıdılmır?! “Türküstan” qəzeti, 2010-cu il, 25 aprel-1 may, sayı 14, səh.11

144.  Özbəkistanın “Altun qələm” mükafatını alan ilk azərbay­canlı – Qulu Kəngərli. “Türküstan” qəzeti, 30 may-5 iyun 2010-cu il, sayı 18, səh.13

145. Todur Zanet mukafatlandırıldı.“Türküstan” qəzeti,  2010-cu il, sentyabr

146. Şumer mətnlərinin Azərbaycan və qumuq ədəbiyyatında izləri, Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Slavyan Universiteti (özətlər), 22-23 Oktyabr 2010-cu il, Bakı. səh. 87.

147. Novruz bayramında “xanbəzəmə” və oradakı arxaik ünsürlər. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2010-cu il, sayı XXXI, səh. 117-128.

148. Ayrılığın sonu yoxmuş (Valeh Hacıların ölümü münasi­bətilə) “Mədəni maarif işi” junalı, 2010-ci il, sayı 10, səh. 36-38.

149. Rza Bərahəninin Bakıdakı bir müsahibəsi,“Kimlik” jurnalı, 2010-cu il, sayı 5, səh.42.

150. İtgilərimiz. Azərbaycan sevgisiylə yaşamış özbək folklor­şünası, ədəbiyyatçısı Jumabay Yusupov,Dədə Qorqud” jurnalı 2010-cu il, sayı 2(35), səh.162-167.

151. Cumabay Yusupov Azərbaycan sevgisiylə yaşayırdı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, səh. 14, 2011,19 fevral.

152. “Duz sarayı”nda “konsert” (Aşıq Aydın Çobanoğlu haq­qın­da), “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 5 aprel 2011-ci il, sayı 57(2225), səh. 14.

153. Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün dövlət quran Noman Çələbi Cihan. “Türk eli” jurnalı, 2011-ci il iyun, sayı 10, cəh. 27-29.

154. Qaqauzlar Stepan Kuroğlusunu da itirdi. “525-ci qəzet” 6 avqust 2011-ci il, sayı 142(3458), səh.27. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=33344

155. Azadlıqsevər uyğurlar üçün şəhid şair Lutpulla Mütəllip nümunəsi “525-ci qəzet” 14 sentyabr 2011-ci il, 166(3482), səh.4. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=34608

156. Gözlənilən ölümün acısı və ya Cingiz Dağcı dünyadan köçdü. “525-ci qəzet”, 28 sentyabr, 2011-ci il, sayı 176(3492), səh. 7. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=33721&type=1, http://www.anl.az/down/meqale/525/2011/sentyabr/201470.htm

157. Görkəmli kirim tatar ədibi Cengiz Dağçi vətən torpağina tapşirildi. “525-ci qəzet”,  4 okyabr, 2011-ci il, sayı 180(3496), səh. 7. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=6&id=33987&type=1

158. Sonuncu Qazax Xanı Kenesarı Qasımoğlunun Şərəfli Ölümü. “525-ci qəzet”,  7 dekabr, 2011-ci il. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=36591&type=1, http://www.fact-info.az/ts_general/azl/musahibe/2011/musahibe-179.htm, http://www.anl.az/down/meqale/525/2011/dekabr/217760.htm, ttp://daim.az/view.php?lang=az&menu=1132&id=12746

159. Ağıl vurğunu Elmanın “Ağilli ev” tikmək arzusu. Elman Əliyev, Elman:olduğu və göründüyü kimi, “Nərgiz” nəşriyyatı, Bakı, 2012, səh.231-239.

160. Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. 525-ci qəzet”,  31 yanvar, 2012-ci il. http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=38697&type=1

161. İnamini itirdiyindən ömrünü bitirən Qamzat Acigəldiyev (26 yaşinda ölümə sürüklənən noqay şairi), “Ulduz” jurnalı, 2012, sayı 4, səh.24-27

162. Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu, “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, may, sayı 5(43), səh.3,7.

163. Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. “Türk eli” jurnalı, 2012-ci il iyun, sayı 12, cəh. 34-37.

164. Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu, “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, may, sayı 5(43), səh.3,7.

165. Milli şüur oyadan isan-Qəzənfər Paşayev.(“Tanıdığım insanlar” kitabından alınmışdır). Ömrün əbədiləşən illəri.(Tərtib edəni Arəstə Paşayeva), “Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012. səh.161-167.

166. Axundovşunasliğin formalaşmasinda Əmin Abidin rolu, AMEA Humanitar elmlər seryası, Xəbərlər (xüsusi buraxılış), “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2012, səh. 90-101

167. Yer-yurd və insan adlarında yaşayan tarıx (özət), IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiya Konfransı, Ağsu-Bakı, 2012, səh. 39.

168. Əli Şamil, Qənimət Səfərov.(2012) Ələkbər Salahzadənin cocuq şeirləri, II Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi (Tezislər) 2012. 11-13 oktyabr, Bakı.

169. Sürgün olunanların sorağı ilə, 1-4-cü məqalələr , 525-ci qəzet, 2013-cü il, 15 iyul, 16 iyul, 17 iyul, 18 iyul. http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10114,  http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10155,  http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10178, http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=10215.

170. Noqay şairi Qədriyə nədən 29 yaşında öldürüldü?,  “Türk eli” elmi-ictimai-ideoloji jurnal, Dekabr, 2012-ci il, sayı 13, səh. 36-39, www.uluturk.info/photos/TURKELI_13%20zeif.pdf

171. Naxçıvan folklor örnəklərində Nizami Gəncəvi əsərlərinin izləri, (Aynur Qəzənfərqızı ilə şərikli), Nizami Gəncəvi və folklor, “Nurlan” nəşriyyatı,  Bakı, 2013, səh. 146-153.

172. Mustafa Çokay — türklük savaşçısı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, ictimai-siyasi qəzet, 18 yanvar 2014-cü il. http://www.xalqcebhesi.az/?p=134464

173. Xalq hərkatımızın təmənnasız döyüşçüsü, Böyük Azərbaycan yolçusu, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2014, səh.45-53.

174. Osman Batur-Qəhrəman Türk, "Birlik" jurnalı, 2014-cü il, yanvar, sayı 01 (14), səh. 53-54. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/jurnal-birlik%20-%2001%20-%2014.pdf

175.  Kafkasiyada Hristian Türkler ve Gagauz izleri, “Birlik” jurnalı, 2014-cü il, sayı 03(16), səh. 55-57. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/jurnal-birlik11.pdf

176.     Noqay şairi Qədriyə Teymurbulatova nədən öldürüldü?, "Birlik" jurnalı, 2014-cü il, sayı 08-09 (19), səh.45-47. http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/Jurnal-birlik-19.pdf

177.  Vətəndaş yanğısı. Mülkədar Nadir. Yaxşılardan seç götür. “Yeni poliqrafist” MMC, Bakı, 2014, səh. 3-7.

178.  Əmin Abid Yunis Əmrə haqqında, Yunis Əmrə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014, 538 s. səh. 259-276.

179.  Adil Cəmil haqqında. Adil Cəmil-60, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh.75-78.

180.  Rza Xəlilov haqqında. Rza Xəlilov-70, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh.23-25.

181.  Toktoqul Satılqanov,  “Birlik” jurnali, 2015-ci il, sayı 3-4(21) may, səh. 36-37, http://www.az.atxem.az/Birlik%20dergisi/Jurnal-birlik-21.pdf

182. Çingiz Dağçının “Korkunç yıllar” romanında azərbaycanlı obrazı, Müasir ədəbiyyat məsələləri(Mühacirət ədəbiyyatı araşdırmaları), 4-cü kitab, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016-cı il, səh.152-170.

183. Millət naminə, ana dili uğrunda və elm yolunda yaşanmış ömür - Ata Tərzibaşı, “525-ci qəzet”, 20 aprel 2016-ci il, http://525.az/site/?name=xeber&news_id=55547

184. Ön söz.(fil.ü.e.d., prof Bədirxan Əhmədovla birlikdə), Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi, (Tərtibçilər və ön söz müəllifləri:fil.ü.e.d. prof. Bədirxan Əhmədov və Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, səh.3-21.

185. Əmin Abidin “Oğuznamə” əsəri və onun taleyi, “Epos və etnos”  Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları(06-07 noyabr 2015-ci il), “Elm və təhsil” nəşriyyatı,  Bakı, 2016, səh.125-130.

186.  Qarslı Aşıq İslam. Mahmud Kamaloğlu, Karslı Aşık İslam Erdener,  Bakı, 2016,  səh. 111-119.

187. Məhəmməd Əli Rəsulzadənin Yaponiyaya məktubu və Gültəkinin bir şeiri, 525-ci qəzet, 8 dekabr, 2016.http://525.az/site/?name=xeber&news_id=69249

188.                        Türk Dünyası səmasından bir ulduz da axdı... 525-ci qəzet, 22 dekabr, 2016.http://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=70206

189.                        ıqlarımızın ömür yoluna aydınlıq gətirməyin yeni mərhələsi başladi, Nazir Əhmədli. Haqq-nahaqq seçilər Haqq divanında, “NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı,  2017, səh. 7-20.

190.                         Ön söz. Milli ideologiyamızın fədaisi. Arif Rəhimoğlu. İdeologıya(Məqalələr toplusu), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2017, səh.5-13.

191.                         Nazir Əhmədlini kim necə dəyərləndirir?, http://turkustan.info/2017/09/11/nazir-əhmədlini-kim-necə-dəyərləndirir/

192.                         

 

Azərbaycanda rus dilində

1.          Предания перекликаетсия с произведениями Н.Гянд­же­ви. “Советская Нахичевань” 1984, 11 марта, номер, 61 (611).

2.          Азербайджанские ашуги и народные поэты. “Советская Нахичевань” 1984, 14 марта, номер, 63 (613).

3.          Исторические памятники: Шахтахтинская баня. “Со­ветская Нахичевань”, 1984, 18 апреля, номер, 91 (641).

4.    Жизнь, ставшая легендой. “Советская Нахичевань”, 1984, 18 мая, номер, 116 (666).

5.    Верный сын партии. “Советская Нахичевань”, 1984, 8 июля, номер, 159 (709).

6.    Крепость Алинджа. “Советская Нахичевань”, 1984, 2 август, номер, 178 (729).

7.    Мастер документальных и художественных фильмов. “Советская Нахичевань”, 1985, 27 апрель, номер, 98 (945).

8.    Поиски продолжается (Интервю с археологом Вели АлийевомКултепе”), “Советская Нахичевань”, 1985, 13 октября, номер, 239 (1086).

9.    Ашуг Джалил. “Советская Нахичевань”, 1985, 4 де­кабря, номер, 297 (1144).

10.      Славный путь. (Н.Рзайев hаггында). “Советская На­хичевань”, 29 октября, 1986, номер, 251 (1400).

11.      33 года тюрьмы за флаг Азербайджана (из серии «безымянные герои»)

Автор: Али Шамиль оглы, журналист-исследователь 26 Февраля 2014, 16:13 http://haqqin.az/news/17761

12.                       33 года тюрьмы за флаг Азербайджана. Неизвестные герои Азербайджана http://azeri-bozqurd.livejournal.com/

 

 

Xaricdə çap olunmuş məqalə və tezisləri

 

 

Albaniyada

1.    Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u internua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 24 may 2009-cu il, səh. 19, 25 may 2009-cu il, səh. 19.

2.    Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit.(Ablan kızı Nafienin ömür yolu). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 22 oktyabr 2010-cu il, səh. 14.

 

Xorvatiya

1.    Rusiyanin Balkan ve Kafkas siyasetinde ortak noktalar. IV. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu. (Sempozyumun özeti, 2007, 1-5 Aralik), Zagreb, 2007.

 

Gürcüstanda

 

Abxaziyada

 

1.    Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Apısnı kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1986, 12 sentyabr.

2.    Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca, (Abxazia MSSR), 1987, 27 may.

3.    O, Abxaziyanı sevirdi. (Heydər Vəzirov haqqında). “Apısnı Kapış” qəzeti, 1987, 1 avqust, sayı 144 (1597).

4.    Naxçıvan MSSR - 60. (səhifə) “Apısnı Kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1987, 30 oktyabr.

5.    Naxçıvan radiosunun dostluq çələngi. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca. (Abxaziya MSSR), 1987, 9 oktyabr.

6.    Mübarizənizi alqışlayırıq. “Narodı edinstva” (Abxaziya MSSR)  qəzeti, 1988, sayı  1.

 

Acariya

 

7.    Sovet Naxçıvanı Acariya haqqında. “Sovetskaə Adjariə” qəzeti, (Acarıstan MSSR), 1988, yanvar.

 

Azərbaycan türkcəsində

 

8.    Xəstə Həsən və müasirləri, “Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 1986, 1 iyul, sayı 79 (9162).

9.    Əli Kamali və folklor, “Çənlibel” (Tbilisi) qəzeti, 1997, 22 oktyabr

10.     Əmin Abid Yunus İmrə haqqında, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.34-44

11.     Üzünü görmədiyim dost-Şakir Səlim, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.104-105

12.     Konqres” qəzetinin baş redaktoruna. “Konqres” qəzeti iyun 2011-ci il, sayı 03(03), səh. 3

13.     Xəstə Hasanın özkeçmişinin və yaradıcılığının öyrənilməsində Valeh Hacılarnın rolu, “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqivokulturologiyası”.(2012-ci il 17-18 sempozyumunun tezisləri), 2012, Tbilisi, səh. 139.

 

İrak

 

1.    Milli şüur oyadan insan-Qəzənfər Paşayev və Şakir Sabir Zabit haqqında xatirələrim. “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 18-23.

2.     Diktatörden Kurtulup Demokrasi Terörünün Kurbanı Olan Mehmet Mehdi Bayat, “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 289-290 Kasım-Aralık/ 2013, səh. 14-21.

  1. Hüseyin oğlu Ali Şamil, Ata Terzibaşı İnsanlığa Manevi Servet Bırakıp Gitti, “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, Sayı 345, Mayıs 2016 - Yıl 105 - seh.24-26.http://turkyurdu.com.tr/2636/ata-terzibasi-insanliga-manevi-servet-birakip-gitti.html

 

 

İranda

 

1.    Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi Sulduzludurmu? “Varlıq”, jurnalı, 1998 (1376), 105-2, 106-3, səh.44.

2.    Əmin Abid və onun “Ədəbiyyat tarixi”nin taleyi. “Varlıq” (Tehran) jurnlalı, 1999 (1377), sayı 109-2, 110-3. səh.81-88.

3.    Bir Qaqauz şairi (Tudora Arnaut). “Varlıq”(Tehran) jurnalı, 2000 (1378), sayı 112-1,

4.    Professor Həmid Nütqi ilə söhbətlər. “Varlıq” (Tehran) jur­nalı, 2000 (1378) sayı, 113-2 səh. 41-51 (birləşmiş nömrə), (ap­rel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr).

5.    Əmin Abid Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri haqqında (tezis) İnternational seminar on “The İranian World and, Turan”. Tehran Februaru 13-14, 2001 (Farsca və ingiliscə) Center for Documents and Diplomatic History Tehran, səh.20, səh.92.

6.    Şeir Həmid Nitqinin nəzərində. (Əli Şamil) “Tanıdığım in­san­lar” kitabından.  “Körpü” (Təbriz) jurnalı, 2002, May, 34, səh.16-17

7.    Buzlu cəhənnəm, və ya uzaqlığı doğuran misralar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şeir kitabına yazılmış ön söz. “Mehri Azadi” qəzet, (Təbriz), I hissə, 2002, 7 avqust (1381, 18 fərrərdin - 1423, 23 Məhərrəm), sayı 2635, səh. 4. II his­sə, 2002, 8 avqust (1381, 19 fərrərdin - 1423, 24 məhərrəm), sayı 2636, səh.4, III hissə, 2002, 9 avqust (1381, 20 fərrərdin - 1423, 25 məhərrəm), sayı 2638, səh.4, IV hissə 2002, 10 avqust (1831, 21 fərrərdin - 1423, 26 məhərrəm), sayı 2638, səh.4. V hissə, 2002, 11 avqust (1381, 22 fərrvərdin - 1423, 27 məhərrəm), sayı 2640, səh.4, VI hissə 2002, 14 avqust (1381, 25 fərrvərdin - 1423, 1 səfər), sayı 2641, səh. 4, VII hissə, 2002, 15 avqust (1381, 26 fərrvərdin - 1423, 2 səfər), sayı 2642, səh. 4, VIII hissə, 2002, 16 avqust (1381, 27 fərrvərdin - 1423, 3 səfər), sayı 2643, səh. 4.

8.         Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenası ye İran. علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايران خلاصه “Bayram” jurnalı(Zəncan), 1388-ci Gunəş ili, Mordad ayı,(2009-cu il, Avqust), 20- ci sayı, 3 cü il, Aslan ayı, sayfa 13.

9.         Gültəkinin Əmin Abidin imzası olduğunu təsdiqləyən bir sənəd. “Zəngan” ı (Zənganlıların ədəbi dərnəyi), توِرک ادبیاتی (زنگان) (یگدرنه یادب  یینلارزنگانل) ینزنگ zangin  http://zangin.blogfa.com/post-1208.aspx

10.     Karslı Aşıq İslam ملاسا قيشآ يلسراق “Bayram” jurnalı (Zəncan), 1389-ci Günəş ili, Azər ayı,(2010-cu il, noyabr), 29- cu sayı, 4- cü il, səhfə 26.

11.     Bir qaqauz şairi, “Mişov dağı” jurnalı (Mişov  kültür dərnəyi), Tehran, 2013-cü il, sayı 10, səh. 38-47.

12.     Aldadılmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sepsel kimi, "Mişov dağı" jurnalı (Mişov kültür dərnəyi), Tehran, 2014-cü il (Hicri 1393), sayı 12, səh. 117.

 

İsvecdə

1.    Həmid Nütki ilə müsahibə. “Tribun” (Solna İsveç) dergisi, 2001, Qış, sayı 6, səh.141-150.

2.    Azərbaycan problemi, “Dünya Azərbaycanlıları” (İsveç) jurnalı, 2002-ci il, sayı 1, səh.52-58

 

Qazaxıstanda

1.    Araştırıcı Ali Kamali. Abay türkoloji yıllığı, Almatı, 2005, səh.15-25.

2.    Kumuk Edebiyatının düneni ve bu günü. Abay türkoloji yıllığı,(Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 1, səh. 24-40.

3.    Nogay edebiyatı eskiden ve şimdi. Abay türkoloji yıllığı, (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 2, səh. 44-61.

4.          Hasta Hasanın şiirleri Kazahıstanda. Kazahıstan ve Türki­yenin ortak kültürel degerleri sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007, Almatı, 2007, səh. 260-272.

5.           Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kültürel Etkileşim ve Degişiminde Rolu. V Uluslararası Etkileşim ve Medeniyetler Kongresı, “Kültirel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı”, 19-20 Səyıp-Nisan-Апрель-April 2013, Баяндамалар жинаğы, Türküstan, səh. 267-276.

6.    “Ahıska” qəzeti 2013-cü ilin 04.01, 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02,  15.02,   22.02,  01.03, 08.03,  15.03,  22.03,  29.03, 05.04,  12.04, 19.04, 26.04, 03.05, 10.05       10.05,05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.011, 08.11,  15.11,  22.11,  29.11, 06.12, 13.12, 20.12 tarixlərində Axısqalı Xəstə Hasan kitabından  hər dəfə bir səhifə çap etmişdir.

7.    Şamil Əli. Xəstə Hasanın izi ilə Almatıda, “Ahıska” qəzeti, 2013-cü il, 28 Haziran, sayı 26(48), səh.8, 9, 10.

 

 

Kırımda

1.    Abunə yazılmaq istəyirik. “Dostluq” (“Krımskaya pravda” qəzetinin krım-tatar dilində həftəlik nəşri). 1990, 10 noyabr, sayı 19.

2.    Ne için Ali Senqerli tanılmay?! “Kırım” qezeti, 2010-cu, 9 iyun, sayı 44(1412), seh. 7.

3.    Türk xalqlarının ədəbiyatı büyük kayıpka oqradı, Sevdiqim Yalta, KDİ “Kırımdevokubnedneşiryatı”, Simferopol, 2012, səh. 93-103.

4.    Azerbaycan sahnasinin Cülletdası-Fatima Qadri, “Nenkecan” Qadınların edebi-bediiy, ilmiy popular mecmuası, 2012-ci il, aprel-may-iyun, sayı 6, səh.10-15.

5.     Birleşik Türk-tatar devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Sıtkı Çobanzade. Ученые записки (Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 25 (64). № 3, ч. 1. 2012 г. С. 79-87). http://repository.crimea.edu/jspui/handle/123456789/5643

 

KKTC

1.    Kıbrıs Azerbaycan mediasında. İkinci uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. 24-27 Kasım 1998. Türkce bildiriler. Halkbilimi - Çeşitli konular. Gazımağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 1999, IV cilt, səh. 423-430.

2.    “Ayna” gazetesinin Kıbrıs hakkında yazdıkları. Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000, Kıbrıs sorunu, Turizm. Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2000, 3 cilt, səh. 355-361.

3.    Kıbrıs “Azadlık” gazetesi sahifalarında (Şimali Kipr - Tarix və müasirlik mövzusunda 1999, 21-24 mayda Bakıda Ali Dip­lomatiya Kollecinin Doğu Akdeniz Universiteti ilə birgə keçirdiyi Ulusla­rarası konfransın məruzəsi) Quzey Kıbrıs. Bakı, 2001, səh. 133-141.

4.    Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Program ve özetler. 28-29 Kasım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh 17.

5.    Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi bildireleri (28-29 Ka­sım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh. 347-353.

6.    Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Konusu. “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararası Sempozyum, 2008, 19-25 Ekim, Kıbrıs, səh. 19.

 

KOSOVADA

1. Huseyinoğlu Ali Şamil. (2013). İlim Yolunda Şehit Olan Özbek Folklorcusu ve Edebiyatçısı Prof. Dr. Jumalay Yusupov. 
Bal-Tam Türklük Bilgisi sayı 17, səh 443-447. Prizren (Kosova) http://tdkkitaplik.org.tr/kutup/bal-tam17.html

 

 

Moldovada

1.          Qardaş xalqımıza böyük maraqlıq. “Ana sözü” (Moldaviya SSR) qəzeti, qaqauzca, 1989, 2 iyul, sayı 14 (24), səh.3.

2.    Azerbaycanda Gagauzlarla ilgili qaynaqlar. KBATEK-in XIV Uluslararası Edebiyat Sempozyumunun (6-10 Ekim 2007) bildirileri. Kişinyov, 2007, səh. 327-334.

 

 

Özbəkistanda

1.         Redaksiyaya məktub (Ü.Hacıbəyovun operettalarının təhrif edilməsiylə əlaqədar.) “Yıldız” jurnalı (Daşkənd), (Özbəkistan SSR Yazıçılar Birliyinin orqanı, krım tatarca), 1988, sayı 6, səh. 143.

2.         Katağon kurboni. “Jahon Adabiyoti” jurnali (Taşkent), 2008, sayı, 1(128) yanvar, seh. 111-118

 

Rusiya Federasiyasında

 

Altayda

 

1.         Naxçıvanlılar altaylıları alqışlayır. “Altaydın çolmianı” (Altay vilayəti) qəzeti, 1989, 12 iyul.

 

Başqırdıstanda

 

1.Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 28 yanvar, sayı 23 (19620).

2.    Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 19 aprel, sayı 90 (19687).

3.         Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü. Ural-Altay: bıuattar aşa kiləsəkkə-Ural-Altay: çerez veka v budeşşee, (Bötə Rəsəy fənni konferentsiya materialları, Öfö kalahı, 1-5 iyun, 2005- Materialı Vserossiyskoy nauçnoy konferentsii, q. Ufa, 1-5 iyunya 2005 qoda) «Qilem» nəşriyyatı, Ufa, 2005, səh. 460-464.

4.         Abdulkadir İnan və mühacir Azərbaycan qəzeti “Bildiriş” (1930-1931) Рәсәй һәм Башkортостан: мөнәсәбәттәр тарихы, бөгөнгөһө һәм киләсәге” Башkортостандың үz ирке менән Рәсәй дәүләтенә kушылыуының 450 йыллығына арналған халыk-ара фәнни-ғәмәли конференция materialdarı, 2007, 5 – 6 iyun, Өфө, səh. 23-25.

5.         Türk halklarının istiklal savaşçısı Halid Seidin iki yönü. (2009) Проблемы лингвистики в роли культурной среды: ис­тория и современность. (Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию кафед­ры башкирского языка и 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Р.Х.Халиковой. Федераль­ное Агентство по Образованию Государственное Образова­тельное учреждение Высшего Профессонального Образова­ния Башкирский Государственный Педагогический Универ­ситет им.М.Акмуллы), Уфа, Издаельство БГПУ, cəh.84-100.

 

Dağıstanda

 

1. Azerbaycan ve Kirim besteçisi Asan Refatovun Kültürü­müzde yeri. “Вестник тюркского мира” (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала),. 2009-ci il, sayı 1, səh.95-101.

2. Türk halklarinin istiklal savaşçisi Halid Seid’in iki yönü. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала), 2010-cu il, sayı 1(2), səh.96-109

3. Qaquzskiye sledı na Kafkaze i nekotorıye rassujdeniya na temu reliqioznıx verovaniy narodov reqiona. "Naucno-prakticeskaya konferensiya s mejdunarodnım ucastiem "Sovremennıye texnoloqii obuceniya inostrannım yazıkam v usloviyax modernizasii pedaqoqiceskoqo obrazovaniya" Sbornik naucnıx trudov Maxacqala DQPU (Daqestanskiy Qosudarstvennıy Pedaqoqiceskiy Universitet), 2013, str.33-45.

4. Tataro-Başkirskiy poet Şeyxzade Babiç, zverski ubitıy bolşevikami. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации Дагестанский Государственный Педагогический Университет, Международный научно-практический журнал, Материалы (заочной) Международной тюркологической  научно-практический  конференции «Международный на Евразийском пространство.  (Ма­хач­кала), 2013-cu il, sayı 2(5), səh.75-79

   5.Azerbaycanda Nevruz bayramı (Şumerdən günümüzə). Праздник Новруз-новый год от Карабашей (шумеров)  до Карапапахов(тюрков), Nevruz Holiday - from Garabashs to Garapapags.  Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала), 2015-cu il, sayı 2(9), səh.14-25. 

 

 

Qaraçay-Çərkəzdə

 

1."Известные и неизвестные страницы I -ой тюркологической конференции в г. Баку”, . Ногайцы: XXI век. История. Язык.Культура. От истоков - к грядущему. Материалы Первой Международной научно-практической конференции. Черкесск, 14-16 мая 2014 г., стр.185-192.

 

 

 Rusiyada

 

1.    Azərbaycan ziyalılarının XIX əsrdə mətbuat yaratmaq uğ­runda mübarizəsi. “Jurnalist”, xüsusi buraxılış. Jdanov adına Leninqrad Dövlət Universiteti Jurnalistika fakültəsinin nəşri, 1972-ci il.

2.    Əmin Abidin Sovet dövrü yaradıcılığında türkoloji məsə­lələr. Novosibirsk Universiteti tələbələrinin elmi konfransının tezisləri (filologiya seriyası). Novosibirsk Universiteti nəşriyyatı, 1973-cü il.

3.    Günəşli respublikanın mirvarisi. “Амурская правда” qə­zeti, (Amur vilayəti), 1986, 30 dekabr.

4.    Amurluların bayram süfrəsinə. “Амурская правда” qəzeti, 1987, 8 noyabr, sayı 259 (20326).

5.    Vətənin hər guşəsi doğmadır. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 16 aprel, sayı 90 (20157).

6.    Günəşli respublikanın nemətləri - Amurluların süfrəsinə. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 19 avqust.

7.    Saratova Naxçıvan üzümü. “Kommunist” qəzeti, (Saratov vilayəti), 1987, 27 sentyabr, sayı 222 (20539).

8.    Bəs mərkəz hara baxırdı? “Литературная газета”, 1988, 18 sentyabr.

9.    Исследователь по фольклору Али Кямали. Культурное наследии Туркменистана. “Европейский дом”, Ашкабат - Санкт-Петербург, 2000, ст. 193-194.

 

 

Rusiya Federasiyasında yaşayan xalqların dillərdə

 

1.    Mədəndə xəstəxana? “Советская Удмуртия” qəzeti. (Ud­mur­tiya MSSR), 1986, 24 sentyabr, sayı 221 (19605).

2.    Astma xəstəliyi müalicə olunur. “Kıım”, (Yakutiya), 1986, 30 noyabr, sayı 175 (19223).

3.    İynəsiz, dərmansız müalicə. “Erzyan pravda” qəzeti, (Mor­dva MSSR), 1987, 24 yanvar, sayı 11 (11436).

4.    Şuxluq bizə güc verir (Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş sə­hifə). “Kommunizm jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, 22 aprel, sayı 80 (12312).

5.    Duz müalicə edir. “Şın” qəzeti, (Tuva MSSR), 1987, 29 iyun, sayı 150 (13450).

6.    “Sovet Naxçıvanı” Yakutiya haqqında. “Социалистическая Якутия” qəzeti, rusca, (Yakutiya MSSR), 1987, 28 iyun.

7.    Naxçıvan MSSR - 60. (yarım səhifə) “Ленинская правда” qəzeti, (Kareliya MSSR), 1987, 19 sentyabr, sayı 218 (20289).

8.    Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mokşan pravda” qəzeti, 1987, 23 oktyabr.

9.    Naxıçvana həsr edilmiş səhifə. “Ratsdizdat” qəzeti, (Osetiya MSSR), 1987, 28 oktyabr və 6 dekabr.

10.     Naxçıvan radiosu Yakutiya haqqında. “Kıım” qəzeti, (Yakutiya MSSR), 1987, 14 noyabr.

11.     Sovet Naxçıvanı Kabarda Balkar haqqında. “Kommu­niz­mi jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, noyabr

12.     Xoşbəxtliyini Tuvada tapdı. “Şın” (Tuva MSSR) qəzeti, 1987, 28 noyabr, sayı 271 (13571).

13.     Naxçıvana MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Başarab bay­rax” qəzeti, avarca. (Dağıstan MSSR), 1987, 24 dekabr.

14.     Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Leninan nek” qəzeti, çeçencə, (Çeçen-İnquş MSSR), 1987, 25 dekabr.

15.     Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mariyskя Komunna” qəzeti, (Mari MSSR), 1988, 12 yanvar.

 

Tatarıstanda

 

     1.İki xalqın oğlu (Bakıda yaşamış Azərbaycan pedaqoqu A.Şərifov haqqında). “Tatarıstan pedaqoqu” jurnalı, 1989.

2. Ali Xösəen uqlı Şamil. Repressiya korbanı, tel qalime Abdulla Şərifov. Fənni Tatarstan(Tatarıstan Fənnər Akademiysı, Q.İbrahimov isemehdəqe Tel, Ədəbiyat həm Sənqət İnstitutı), Kazan, 2014, sayı 1, səh. 141-149.

 

 

Türkiyədə

 

1.    Emin Abid “Kitabi-Dede Gorgud” hakkında. “Milli folk­lor” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 38, seh. 46-51.

2.    Ali Kamaliyle üç görüş. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 13, seh.16-19.

3.    Sattarxan: hayatı, mezarı ve ona ilgimiz. Türk dünyası “Ta­rih” (İstanbul) dergisi, 1998, Kasım, sayı 143, seh.40-46.

4.    Emin Abidin hayat hikayesi ile ilgili kesin cizgiler. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1999, sayı 21, seh.23-26.

5.    Gültekin Emin Abiddirmi? “Erciyes”(Kayseri)dergisi, 1999, Temmuz, sayı 259, seh.16-19.

6.    Folklorçu Emin Abid. “Milli folklor” dergisi (Anka­ra,)1999, sayı 42, seh.75-82, sayı 43, seh.70-77.

7.    Milli şüur oyatan insanlar. “Kardeşlik” Kültür sanat, edebiyat ve folklor dergisi, (İstanbul), 2000, Ocak-Mart, sayı 5, seh.28-30.

8.    Novruz bayramında “Han” bezeme. Türk Dünyasında Nov­ruz. (Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni 18-20 mart 1999, Elazıg) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara,2000, seh. 161-167.

9.    Emin Âbid'in Ahmed Yesevî hakkındaki makalesine dair. Aylık Sevgi Dergisi “Yesevi”, 2002, sayı 100,(9 yıl), Nisan, seh. 40

10.      Ümumtürk edebiyatı araşdırıcı: Emin Abid. “Bilig” (Ankara) dergisi, 2002, yaz, sayı 22, seh. 169-184.

11.     Türk edebiyatı araştırmaçısı Emin Abid. “Türk dünyası” (Dil ve edebiyyat dergisi)(Ankara), 2002, güz, sayı 14, seh.253-265.

12.     Azerbaycan və Azerbaycanlılar meselesi. “Yüz yılda türk dünyası jeopolitiyi” toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Der­leyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araştırmalar yayınları. Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.139-146

13.     Colan Türklerinin kaderi. «Yüz yılda türk dünyası jeo­politiyi» toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Derleyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araşdır­malar yayınları, Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.183-192.

14.     Karabaşlardan (Sumer) Karapapaklara (Türk) kadar yılba­şı bayramı. «Bilge» (Ankara) dergisi, 2004 Nevruz (Bahar), 40, seh.29-37.

15.     Oğuz-Türkmən ədəbiyyatı. I Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır sempoz­yumu (2004, 20-22 Mayıs), Bildiriler. Diyarbakır, 2004, seh.61-68.

16.     Milli mücadile kahramanlarını konu alan halk şiiri(özet). T.C. Erzurum valiligi. Türk halk kültüründe milli mücadile. I Ulus­lararası halk kültürü simpozyumu.Özetler (2005, 19-22 Tem­muz). Erzurum, 2005, seh.37

17.     Milli mücadile kahramanlarini konu alan halk şiirleri. Türk Halk Kültüründe Milli mücadile.( T.C. Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1 Uluslararası halk kültürü sem­poz­yumunun bildirileri 19-22 Temmuz 2005), Erzurum, 2005, seh. 214-222

18.     Maraqlı bir əsər. Azərbaycan türkcəsi deyimlər sözlüyü. Ankara, 2005, seh. 12-16

19.     Koroğlu dastanında (Tebriz nüshasi) Diyarbekir və yöresi. Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbekir simpozyu­mu. Bildiri özetleri. Diyarbekir, 2006, 15-17 Kasım

20.     Karapapaklarda Nevruz şöleni. “Bilge”(Ankara) dergisi, 2007, mart, sayı 50, seh. 84-89.

21.     Sallı Aşıq Celil. Folklor-Edebiyat(Naxçıvan özel sayısı) Ankara, 2007, sayı 3(51), seh.179-184.

22.     Ömrünü ortak türk kültürüne adayan Halit Sait. 38. İCANAS Yürütme Kurulu Ankara, 2007, seh. 3

23.     Koroğlunun Urfa safari ve destanda Alevi-Bektaşi gele­negi. GAP bölgesinde Alevi-Bektaşi yerleşimleri ve Şanlıurfa kül­tür mozayığında Kısas. (Sempozyum bildirileri), 2007, İstanbul, seh. 216-222.

24.     Çifte sözlerin yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk ağızlarının rolü. Türkiye Türkcesi Ağız Arastırmaları Çalıstayı, Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi (Program ve bildiri özetleri, 25-30 Mart 2008), Sanlıurfa, 2008, seh.49.

25.     Efzeleddin Hakaninin eserlerinde Kafieddin Ömer ibn Osmanın Darüşşefası ve oradakı müaliceler. (Hospital of Kafied­din Ömer ibn osman in Efzeleddin Hakanis Manuscripts and Drugs), 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri kitabı(1st İnternational Congress on the Turkish history of medicine, 10th National Congress on the Turkish history of medicine proceedings book), 2008, 20-24 Mayıs, Konya, cilt 1(vol.1) seh. 296-301.

26.     Rusiyanın ermeni aydınları sırasından Türk aleyhtarı kad­ro­larının hazırlanması(Traınıng of anti-Turk personnel among Ar­menıan intellectuals in Russia), XIX yüzyılda Ermeni Milli­yet­çiliyinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları program kitab­çası, II Uluslararası Sosyalaraştirmalar Sempozyumu (EUSAS-II) 2008, 22-24 Mayıs, Kayseri, seh. 42-43.

27.     Kaşgarlı Mahmudun “Divan-i lüğat-it Türk” eserini Türk­çeye ilk çeviren tercüman (The first translator of Mahmud Qashqaris “Divan lughat at Turk”into turkish language), Kaşgarlı Mahmud ve dönəmi (Mahmud Kashgari and his period, Махмут Кашгари и его период), Bildiri özetleri(Abstrscts), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II Türkiyat araştır­maları sempozyumu(2nd Turkish studes sympozium, 2-ой сем­по­зиум Тюркологических исследований), 2008, 28-30 Mayıs, Ankara, seh.28-29.

28.     Asan Refatov Besteçiler İttifagımızın ilk sedri. Avrasya Krumu sempozyum bildiriler. (Hazırlayan Hayrrettin İvgin) 2008, Ankara, seh. 185-190.

29.      Tebriz’de Mevlana Derneği. Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu (26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa): Bildiriler I, Şanlıurfa, 2008. [PDF, 22,5 MB]

30.     Koroğlu dastanında (Tebriz nüshası) Diyarbakır ve yöresi. Osmanlıdan Cumhureyete Diyarbekir.(Editorler Bahaddin Yeddi­yıl­dız, Kerstin Tomenendal). 3-cü cild, 2008, Ankara, seh. 811-820.

31.     Emin Abid Yunus Emre hakkında(özet). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”, Aksaray Üni­ver­sitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, seh.3.

32.     Azerbaycan'da Yunus ve Tapdık Emre mezarlarının ki­tabeleri ve Bölgede mevlit törenlerinde okunan şiirler. (özet) (Zümrüd Semedova ilə qoşa imzayla ). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”Aksaray Üniversitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, seh.5.

33.     İstanbul’dan (Üsküdara) Sibiryaya keçen yol. Uluslararası V Üsküdar sempozyumu. (İstanbul, 2007, 3-5 Kasım). İstanbul, 2008, seh.

34.     Azerbaycan’ın istiklalı uğrunda şehit olan Çorumlular, Ulus­lar arası Osmanlıdan Cumhuruyete Çorum sorunu, (sempoz­yumu 23-25 Kasım 2007), Lider matbaaçılık A. Ş. Çorum, II cilt, seh. 777-786.

35.     Fıkra kahramanından mizah dergisine çevrilen “Molla Nes­reddin”. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Kasım, sayı 255, seh. 47-50

36.     Azerbaycan'da Divan-i Lüğet it-Türk ve Emin Abid. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Aralık, sayı 256, seh. 58-59.

37.     Azerbaycan’da “Divan-i Luğat it-Türk”ün İlk Öğrenilmesi ve Çevrilmesi. Doğumunun 1000 Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu (17-19.10.2008, Rize) Bildiri metnleri, Rize Ünversitesi Yayınları 1, Rize, 2008, seh.79-86.

38.     Azerbaycan ve Kırım besteçisi Asan Refatovun Kültürü­muzde yeri. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ZfWT Vol 1, No 1 (2009) seh. 83-92

39.     Türk Halklarının Birliği İçin Savaşan Bir Bilim Adamı veya Dilci Abdulla Şerifov. Turkish Studies Türkoloji Araştır­maları. seh. 2009-cu il, Volume 4/3 Spring 2009 seh.1160-1173

40.     Hüseyn Cavid’in “Uçurum” faciasında İstanbul gerçekle­rinin sembolu.(Aida Paşayeva ile birlikde). I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul sempozyumunun bildirileri. T.C. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Beşir Kitabevi, İstanbul,2009, seh. 511-522.

41.     Ermeni aydınları sırasından Türk aleyhine kadroların ha­zır­lanması. Hoşgorüden Yol Ayrımına Ermeniler. Erciyez Ünver­sitesi yayınları-163, 2009, 4 cildde 1 cild. seh. 221-233

42.      İkili standartların Azerbaycan’a etkisi. “Türk Yurdu” der­gisi, 2009, sayı 265, seh. 62-66.

43.     Yüzünü görmediğim dost Şakir Selim. “Emel” (üç aylık fikir-kültür dergisi), 2009, Temmuz-Ağustos-Eylül, sayı 228, seh.19-23.

44.     “Divan-i Lüğet it-Türk”ün ilk çevirmeni. 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri(28-30 Mayıs 2008) Kaşgarlı Mahmud ve dönemi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, seh. 391-406.

45.     Azerbaycan’da Kıbrıs Türk Milli Mücadile Konusu. Kıbrıs Türk Milli Mücadilesi ve bu mücadilede TMT-nin yeri (Uluslararası sempozyum 19-25 Ekim 2008, Lefkoşa, Gazi­mo­ğosa, Girne-KKTC), 2 ciltdə, I cilt, Çağlaş və oğulları LTD neş­riyatı, Lefkoşa KKTC, 2009. seh 1-12.

46.     Emin Abid Yunus Emre hakkında. I Uluslararası Yunus Emre sempozyumu bildiri kitabı (8-10 Ekim 2008), Aksaray Üniversitesi Yayınları No:1, Aksara, 2009, seh. 12-17.

47.     Açık Veysel’in Azerbaycan’daki yankıları. Cumhuriyet döne­minde Sivas (Sempozyum bildirileri 23-30 Ekim 2008, Sivas 1000 temel eser No 12), Sivas, 2009, II cıldde, I cild, seh.353-366.

48.     Ortak Türkçe’mizde İkilemelerin Yeri, Türkiye Türkcesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 25-30 Mart 2008, Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü. Ankara, 2009, seh. 307-314

49.      Molla Nasreddin Mizah Dergisinin Yaranmasının Neden­leri ve Degide Latifelerden istifade. 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum, (Akşehir, 8-9 Mayıs 2008 Bildiriler), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2009, seh. 357-367.

50.     Azerbaycanda Selçuklarla ilgili bir kitab ve onun yazarı hakkında. I Uluslararası Selçuklu sempozyumu (27-30 Eylul 2010) (Bildiri özetleri), Kayseri, 2010, seh. 16.

51.     İstanbul'un Tıp Profesörü Azerbaycan’li Ali Bey Hüseyin­zade Turan. Geçmişden Günümüze İstanbulda Sağlık (2010). (Kon­gre bildiri kitabı, editörler Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Er­demir, Prof. Dr. İbrahim Başağoğlu, Prof. Dr.Öztan Öncel, Dr. Sezer Erer), she.74-80, Nobel yayın No1605, İstanbul.

52.     Nâmık Kemalı Tanıtan Azerbaycan’lı Emin Abid Neden Kurşuna Dizilmiş? Doğumunun 170 yılında Uluslararası Namık Kamal sempozyumu (20-22 Aralik 2010). 2010, Te­kirdağ, Bildiriler 2 ciltde,  I cilt, seh.587-596.

53.     Kafkasiya’da hiristiyanTürkleri ve Gagauvuz İzleri. Gaga­vuz Türkcesi Araştırmaları (Bilgi şöleni) 27-29 Aralik 2007, Türk Dil KurumuYayınları, 2010, Ankara.

54.     İçimdeki ağrı, yahut Ali Sengerli neden gereğince tanıtıl­mıyor?! “Bahçasaray” dergisi(Kırım Türkleri Kültür ve Yardım­laşma Derneği İstanbul Şübesi), 2010, Ekim-Aralık, sayı, 65, seh. 11-13.

55.     Aşık Alı ve Ağrı dağı.(2011). Nail Tana armağan (Bas­kı­ya hazırlayanla prof.Dr.Tuncer Gülensoy-Hayrettin İvgin) (Mə­qalə Elmira Memmedova ilə birlikdə hazırlanmışdı), Ankara, seh.287-292.

56.     Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. (1911) Ahıskalı Hasta Hasan ve Onun Yarattığı Âşık Mektebi (Ahiskian Hasta Hasan and His Ashik School) Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyum Bildirileri, Ankara, seh.  305-328.

57.     Emin Abid'in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü. III . Uluslar arası Dünya Dili Türkçe 1. sempozyumu, (Bıldırı kıtabı 16-18 Aralık 2010), İzmır, 2011, seh. 498-502.

58.     Harf inkilabının salnamecisi Halid Said Hocayev. I.Uluslararası Kitle iletişim Araşlarında Türkçenin kullanımı bilgi şöleninin bildirileri(Yayına hazırlayan Doç.Dr. Bilgehan A.Gökdağ), Kırıkkale, 2011, seh. 675-686

59.     Köroğlu destanında aşık serbestliyi. 21. Yüzyılda Köroğlu ve Bolu Araştırmaları. I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azerbaycan Respub­likası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Bolu, 17-18 Ekim 2009, Bolu Dörtdivan, Türkiyə. Bolu, 2011.

60.     Çocuk yazarı-Emin Abid. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralik/December, 2011, cilt11, sayı 2, səh. 65-78.

61.     M. E. Resulzade'nin İstanbul'da Yayımlattığı Bildiriş Gazetesi ve Onun Bilinmeyen İmzaları,  7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi - Bildiriler III, (5-10 Ekim 2009), 2011. seh.

62.     İlk Kırım Operasını Yaratan Asan Rıfat, Emel Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2011, sayı 235, seh.

63.     Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yaratdığı aşık mektebi, “Motif” Akademi Halk Bilim dergisi (Azerbaycan özel sayı), 2012,  sayı 2. seh.267-290.

64.     Azerbaycan Edebiyatı Tarihinin Yeni Metotla Yazılmasında Emin Abid’in Rolü, Bilig dergisi, 2012, sayı 60, Kış, 169-191.  səh.http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=49&article_id=663 https://www.yumpu.com/tr/document/view/5972543/azerbaycan-edebiyat-tarihinin-yeni-metotla-yazlmasnda-emin-

65.     Ebul Hasan Harakani dıneminde Azerbaycanda sufilik ve Şirvandaki Melhem “Darül Şefa”sı. (Sufism during Ebul-Hasan Harakani’s times Ointment "Darul Shefa" in Shirvan). Kafkas Üniversitesi, Ebul Hasan Harakani Uyğulama ve Araştırma Merkezi, Seyid Ebul Hasan Harakani vekfinin düzenlediyi I Uluslararası Harkani semopzyumunun özətləri, Kars, 2012-ci il, səh. 94-95.

66.       İrtica kurbanı dilci Abdulla Şerifov. VI Uluslararası Türk dili kurultayı. (20-25 Ekim 2008), 4 cillidde,  Ankara, 2012, seh.?????????????????????????

67.     Aşik Şenlik’e etkisi olan Hasta Hasan`in sürgündeki akrabalarından derlenmiş melzemeler. Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezı Uluslararasi Aşık Şenlik sempozyumu. (26-27 mart 2012, Kars) Bildiri metinleri. Editörler Yrd.doç.dr.Kürşat Öncül.Eylem Orbay. Kafkas Üniversitesi-Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aşık Şenlik sempozyumu.  Kars, 2012,  səh. 99-107.

68.     Sümmanı ve Çağdaşlarının etkilendigi Hasta Hasanın hayat hikayesi ile ilgili kesin gizgiler, I Uluslararası Aşık Sümmani ve aşıklık gelenegi sempozyumu bildirileri(Editor:Abdulkadir Erkal), 2012, 31 Mayıs- 2 Haziran, Erzurum, seh.455-466.

69.     Birleşik Türk-Tatar  devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Çobanzade, Türk Dünyasından-“Halil Açıkgöze armağan”, (Uluslararası hakemli kitap, Hazırlayan Hayrı Ateş), Doğu kitapevi, 2013, seh. 407-421.

70.     Hocali faciasi ve onun etkisi, “Türk yurdu” dergisi, 2014, Şubat, sayş 318, sah.41-46.

71.     Cengiz Dağcı – Azerbaycan İlişkisi Bağlamında “Korkunç Yıllar” Romanındaki
Azerbacanlı İmajı
, Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat dergisi, 2014, Nisan sayı 88, səh.

72.     Azerbaycanda Koroğlu destanının derlenmesi, yayımlanması ve araştırılması, “Köroğlu” kətabı”(Hazırlayan M.Sabri Koz), İstanbul,Kitabevi yayınları, 2014, səh.333-354.

73.     Çolan Türkmanlarının milli varlığının qorunmasında halk edebiyatının rolu, Türkmeneli (Edebiyat ve sanat) dergisi, İstanbul, 2014, mayıs, sayı 76, il 7, səh.27-29.

74.     Əli ŞAMİL, Aynur QƏZƏNFƏRQIZI, Nahçıvan Folklor Örneklerinde Nizami Gencevî Eserlerinin İzleri, Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 14, Temmuz-Aralık, 2014/2, ss. 201-208. http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/ali_samil_aynur_gazanferkizi_gencevi_eserleri.pdf

75.     Musa Carullah Bigi’nin Görünmeyen Tarafları veya Musa Carullah Bigi Mehemmedemin Resulzade’nin Kaçırılmasında Nasıl Yardımcı Oldu?”. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB). Eskişehir, ss.327-339 (http://bilgelerzirvesi.org).

76.     Birinci Baki Türkoloji Kongresi’nin Görünen Ve Görünmeyen Taraflari, Türk dünyasi sivil toplum kuruluşlari zirvesi, Bildiriler, Eskişeher, 543-548. http://www.stkzirve.com/turkdunyasi-stk-zirve-bildiri-TR.pdf

77.      Hüseyinoğlu, Ali Şamil. Colan türkmanlarının milli varlığının qorunmasında halk edebiyatının rolü, 2014-cü il, 10 noyabr. Http://halapturkmen.blogcu.com/colan-turkmanlarinin-milli-varliginin/19873269

78.     Hüseyinoğlu, Ali Şamil. Azerbaycanda Selçuklularla ilgili ilk kitabın yazarının kaderi.Selçuklu tarihi: kültür ve medeniyet (Bildiriler I, 27-30 Eylül 2010, Kayseri, I Uluslararası Selçuklu sempozyum, Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi),(Yayına hazırlayanlar: Prof.Dr.M.Metin Hülagü, Prof.Dr.Abdulkadir Yuvalı, Prof.Dr. Ali Aktan, Yrd.Doç. Erhan Yoska, Doç. Dr. Muhittin Karanşahin), Ankara, Türk Tarih Kurumu,  2014, səh. 145-153.

79.     Nesreddin Hocanın etkisile yaranan Melakütü (Doğu Azerbaycan) fıkraları (özet), Uluslararası Nesreddin Hoca sempozyumu,5-7 Temmuz 2015, Konya.

80.     Azerbaycandan ve Özbekistandan derlenmiş Koroğlu destanlarının ortak noktaları, IV. Uluslararası Bolu halk kültürü ve Köroğlu sempozyumu bildirileri (Yayaına hazırlayan: Doç.Dr. Erol Öztürk), Akçağ yayşnevi,  Ankara, 2015.

81.     Hüseyin oğlu Ali Şamil, “Saz havası (Bestesi) "İrfani" ve İrfaninin ömür yolu”,  III Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu (Kazan). Bildiriler cilt II TC. Kazan Belediyesi Kültür ve Sosial İşleri Müdürlüğü Kültür yayınları, Ankara, 2015,  seh 599-604

82.         Hüseyin oğlu Ali Şamil. “1922-27 senelerinde “Kitab-i Dede Korkut” hakkında yapılmış bir araştırmanın yayımlanmamasının nedenleri (Reasons for Refusing to Publish a Research on “Book of Dede Korkut” in 1922-1927), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish orld  Studies 15/2 KışWinter 2015,  seh. 185-194. http://tdid.ege.edu.tr/files/icindekiler1301.pdf 

83.         Hüseyin oğlu Əli Şamil, Azәrbaycanda folklorşünaslığın tәmәlini qoyanlardan biri-Əmin Abid , TÜRKMEN BİLGESİ (Fikret Türkmen Armağanı-Editör İbrahim DİLEK –Ferah TÜRKER), Ankara, 2015, səh.195-208.

84.    Hüseyinoğlu Ali Şamil. Kafkasya’da Gagavuzlarin yok olma nedenleri (The reasons of the extinction of the Gagauzian in caucasia,Причины исчезновения Гагаузов на Кавказе), Tehlikedeki Diller dergisi-Türk Dilleri(TDD), Journal of endanged languages-Turkiclan guages (Jo FEL), cilt/Volume 4, sayı/ Issue 6-7, Sumer/Yaz, Winter/Kış,i2015,  seh. 23-33.

85.         Hüseyin oğlu Ali Şamil, Haldun Taner Yaratıçılığına Dıştan Bakış, “Türk yurdu” dergisi, 2016, Şubat, sayş 342, sah. 100-102. http://turkyurdu.com.tr/2578/haldun-taner-yaraticiligina-distan-bakis.html.

86.    Ata Terzibaşı insanlığa menevi servet bırakıb gittdi, “Kardeşlik” Kültür sanat, edebiyat ve folklor dergisi, (İstanbul), sayı: 70, Nisan-Haziran / 2016, səh. 15-17. http://www.bizturkmeniz.com/publications/Kardaslik70.pdf

87.         Füzuli’nin “Hadikatü`s-süeda”sinin Arnavutluk’ta yayilmasinın etkisi. Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Sempozyumu Bildirileri(2016), Yayına hazırladı, Gülağ Öz, Ankara, 2016, səh. 69-75.

88.         Azadlıq uğrunda şəhid olan Altay pəhlivanı- Osman Batır, Pof.Dr. Hacali Necefoğluna Armağan. (Düzenleme kurulu: Doç,Dr.Vladimir Pidvoynıy, Doç.Dr.Aziz Alekberli, Safiye Özkaya, Ali Şamil, Aynur Gazanfarkızı), İzmir, 2016-cı il, səh.51-72

89.         Golan (Colan) Türkmanlarinin Millî Varliğinin Korunmasinda Halk Edebiyatinin Rolü, Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-İran-Suriye) 8 - 10 Mayıs 2014 Uluslararası Sempozyum INTERNATIONAL SYMPOSIUM TURKMENS IN THE MIDD LE EAST IN PAST AND PRESENT (IRAQ-IRAN-SİRYA) 08-10 Mayıs 2014 -BİLECİK), (Yayına Hazırlık: Mustafa Serin)Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları, 2016.

90.         Birleşik Türk-Tatar  devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Çobanzade, “Emel” (üç aylık fikir-kültür dergisi) Ocak-Aralik 2013,  İstanbul, 2016,  sayı 242-245, seh.15-34.

91.     Dr. Ali ŞAMİL / KGB Arşivi’nde Türkiye’den Azerbaycan’a Davet Edilmiş Aydınlar Hakkında  Belgeler , 1. MİLLETLERARASI TÜRKİYE -AZERBAYCAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU (12-14 Mayıs 2016) BİLDİRİLER ÖZET/TAM METİNLER (1 st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKISH AND AZERBAIJANI RELATIONS (12th-14th May 2016), Kastamonu, 2016, səh. 17-26.

92.    Hoca Ahmet Yesevinin öyrənilməsinin qadağan edilməsi və araşdırıcılarının güllələnməsi səbəbləri. Keçmişdən gələcəyə Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Sempozyumnun(26-28 Eylül 2016) Bildirileri, Türkiye, İstanbul, 2016, cild 1,  seh. 172-183.

93.     Hüseyinoğlu Ali Şamil.  İz burakanlar. Ahmet Söleymenov Dünyadan Gitti, “Türk yurdu” dergisi, 2017, Mart, Yıl 106 - Sayı 355, səh.74-77.

94.    Şamil Əli. Şeirləri ilə Türk dünyasını fət edən, islamı yayan Əhməd Yəsəvi,  “Sebilürreşad” dergisi, 2017(hicri 1438), Şubat-Mart (Recep),  sayı 1014, cild 41, Səh. 50-52.

95.           M. Fuad Köprülü’nin öğrencisi Emin Abid ile Fuzuli’nin“Sohbetü’l-esmâr (Meyvaların sohbeti) eseri konusunda bir tartışma, Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildiri özeti kitabı, 17-19 Nisan, Ankara, 2017, seh. 9.

96.           Cengiz Dağci’nin “Korkunç Yillar” Romaninda Sovyet İdolojisinin İfşasi, (Hazırlayanlar: Hürcan Ankay, Deniz Depe) Uluslararası Cengiz Dağci sempozyumun Bildiri kitabı, 16-17 Mayıs 2017, Eskişehir, səh.159-164. 

97.           Hüseyinoğlu Ali Şamil. M. Fuad Köprülü’nin öğrencisi Emin Abid ile Fuzuli’nin “Sohbetü’l-esmâr (Meyvaların sohbeti) eseri konusunda bir tartışma, Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına İkinci Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 17-19 Nisan, Ankara, 2017, seh.57-67, http://tdeegitimi.gazi.edu.tr/posts/view/title/sempozyum-kitabi-yayimlandi-196628

98.     

                                                                                                                             

Türkmənistanda

 

1.  Drujina onun adının daşıyır. (Salman Əlişov haqqında). “Pio­ner” jurnalı, (Türkmənistan). 1982, sayı 3 və ya 4.

2.  Türkmən Tilimxanın təcnisləri. «Adebiyyat və sanat» (Aş­kabad) qəzeti, 2000, 17 oktyabr.

3.  Türkmen şairi Tilimhan.Türkmenistanın Medeni Mirası: Gadumu çeşmeler ve hazirki zaman Mümkünçülükleri Halkara Konfransıyası. Türkme­nistanın Daşaru İşler Ministirligi, Türkmenistanun Ministrler Ka­bineti yanındakı Tarih İnstitutu, Rusiyanun Türkmenistan bilen Medeni Araqatnaşuklar Jemiyyetinin yardam etmiginadı. Aşğabat,  2000, 10-13 oktyabr.

4.  Müqəddəs Ruhnamədə Koroğlu. Müqəddəs «Ruhnamə» və dünyanın ruhu genişliyi. (Halklara ılml maslahatın nutuklarının qısqaca beyanı, Ruhname -2006-ncı yılın sentyabr ayının 12-13-i), Aşgabat, 2006, səh. 174 (Türkməncə), səh.449(İngiliscə), səh.681(Rusca).

5.Mahmit Zamanşarı ve Azerbaycanın ılmı-edebi ümmanı. Mahmit Zamanşarı ve gündoğarın ılmı-edebi galkınışı. Halklara ılmı maslahatın gısgaça beyanı. 2007-ncı yılın Magtumgulu(may) ayının 23-25. Aşgabat-Daşauz, 2007, seh.106(Türkməncə), səh. 310(İngilisce), səh.471.(Rusca)

6.  Müqəddəs Ruhnamə türk halklarının ümumi mədəniy­yə­tinin yolgöstericisi hökmündə. “Müqəddəs Ruhnamə taze mün­yilliyin pelsefesi. Halklara ılmı maslahatın nutuklarının qısqaça beyanı”, (H.İsmayılovla birlikdə) Aşkabat, 2007, 12-13 sentyabr, səh.260(türkməncə), 448(ingilisce), 680(rusca)

7.  Abulsait Abulhayri və onun ideyalarının Mir Hamza Seyid Nigari tərəfindən davam etdirilməsi. Abulsait Abulhayrı Gün­do­ğarın böyük ağıldarı.Uluslararası elmi konfransın özetləri, Aş­xabat, 2007, 13-15 Noyabır, səh. 148(türkməncə), ingiliscə(338), rusca (515)

8.  Salman Mümtaz və Əmin Abid Maxtımqulu haqqında (1920-ci illər) “Mahtumkuli and Spiritual-Cultural Values of the World will be jointly held in Ashgabat, by the National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, the Ministry of Culture and Broadcasting, Supreme Council of Turkmenistan on Science and Technology under the President of Turkmenistan and Balkan Velayat Hyakimlik. (12-14 May 2008) Aşxabad, 2008.

9.  “Şerhü’s-sünne ve’l-mesalih” eserinin yazıldığı ortam-Tebriz mühiti.Nedjemeddin Kubra and spiritual-cultural world of Orient” National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, the Ministry of Culture and Broadcasting, Supreme Council of Turkmenistan on Science and Technology under the President of Turkmenistan and Dashoguz Velayat Hyakimlik (4-6 Sentyabr 2008-ci il), Aşxabad, 2008.

10.  Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abul­hayrı, seh. 83. Health house(Darushshupa) of Qafi Ed-Din Omar ibn Osman and Abu Seyit Abulhayyri, seh.2006., Дом зда­ровья(Дарушшафа) Кафиеддин Омар ибн Османа и Абу Сейит Абулхайыр, стр. 345, Selcuklar Dövrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009 (Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, 2009.

11.    Koroğlunun Türkmən torpağına getməyi (“Koroğlu” das­tanının xələc nüsxəsi əsasında), səh.148-149 (türməncə), Ko­roghlus Turkmen visit in Halec version, 259-261(İngiliscə), Tyrk­menckiy poxod Koroqlu v xaladjskiy versii. (rusca)səh.274-275. Koroğlu yordumu ve gündoğar ədəbiyatı (halkların yılmı nu­tuklarının qısqaca beyanı), Plot of Gorogly and the oriental li­terature, 2009-ncı yılın 23-25-nji sentyabr. Daşoğuz, 2009.

12.    Mollanepesin “Zöhre-Tahir” dessanı barada (səh.106), About the “Zokhre and Takhyr” destan bu Mollanepes (230), O destane Mollanepese “Zoxre i Taxir” (355), Mollanepes ve XIX asyr Türkmen durmuşy (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 8-10 njy aprel), Marıy, 2010.

13.     XX asırırn yıgriminci yillarında Azerbaycanda “Oğuz­na­ma” bağışlanan ılmı iş. (səh.86-87), İnvestigation on the “Oguz­nama” prindend in 1927 in Azerbaycan. (səh. 181-182), Исс­ледо­вание под названием «Огузнаме», завершенное в 1927-ом году в Азербайджане. (стр.279). “Oğuznama” yordu­mu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy masla­hatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry), Aşgabat, 2010.

14.    Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda(səh.75), About ethnic group called Turkmans in Azerbayijan (səh.190) Об этнической группе, называемой туркманами в Азербайджане(стр. 310)Taze galkynyş ve beyik özgertmeler eyyamında Türkmenistanın arheologiya ve etnogra­fiya ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 10-11-njy noyabry), Aşgabat, 2010.

15.    Dövletmammet Azadi-pelsepesçi sopı (səh.72), Dovletmammet Azadi as a sufi-philosopher (210),  Довлетмаммед Азади как философ-суфист (стр. 341), Dövletmammet Azadi XVIII asır Türkmen durmuşı-Dovletmammet Azady and Turkmen lıfe ın the XVIII century- Довлетмаммед Азади и жизнь Туркмен XVIII века.  (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2012-nji yylyn 14-15-nji maıy), Aşgabat, 2012.)

16.    Роль Рамиза Аскера в представлении наследия Махтумкулу в Азербайджана, Махтымкулу Фараги и общечеловеческое культурное ценности (Международной научной конференции), Ашхабат, издателство «Ылым», 2014, sтр.9-10, The role of Ramiz Asker in introducing trace of Makhtumkulu in Azerbayidjan, Makhtumkulu pyragy and universal human cultural values (Abstract of reports of the International Scientific Confrence), Ashhabat, Yilym, 2014, seh. 9-10, Azerbayjanda Magtımgulının edebi mirasını  beyan etmekde Ramiz Askerin hizmeti, Magtımgulı Paragı ve umumadamzat medeni gımmatlıkları (Atlı halklarına ılmı maslahatıy), Aşgabat, 2014, seh.9-10.

 

 

Ukraynada

 

1.    Azerbaycanla sık bağlantısı ilan Asan(Hasan) Sebri Ayvazov. III Uluslararası Ukraynada Türkcə konuşan halklar sempozyumu(18-22 sentyabr 2012-ci il), Kiyev, 2012, səh.22.

 

2.     Ali Şamil. Azerbaycanla siki bağlantisi olan Asan (Hasan) Sabri Ayvazov. Матеріали III-го Mіжнародного Cимпозіуму "Tюркомовні народи України" 18-21 вересня 2012 року," III.Uluslararasi Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar sempozyumu" 18-21 Eylül 2012, Bildiriler (Відповідальні за випуск / kitabi hazirlayanlar:Ірфан Юнвер Насраттиноглу, (проф.) /prof. Dr. Irfan Ünver Nasrattinoğlu, Ф.İ. Арнаут, канд. філол. наук, доцент / doç. Dr. Fedora Arnaut, Київ, 2012, seh. 258-265

Reklam
 
Sayğac
 
Flag Counter
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=