KİTABLAR

Bu bölmədə çap olunan kitabların bir qisminin elektron variantları daxil edilmişdir. Sayıtdakı bəzi qüsurlara görə kitablardakı şəkillər açılmır

Kitablar

1.  Türk xalqlarının tanınmış adamları (Ensiklopedik məlumat kitabı. Sözlük. Layihə. Ədalət Tahirzadə ilə birgə) “Azərbaycan Ensiklopediyası “ NPB, Bakı, 1998, 84 səh.

2.  Tanıdığım insanlar. Birinci kitab, “Sumqayıt” nəşriyyatı, Bakı, 2000, 156 səh.

3.  Dastanlaşmış ömürlər. “Səda” nəşriyyatı, Bakı, 2001, 96 səh.

4.  Quzey Kıbrıs. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriy­yatı, Bakı, 2001, 152 səh.

5.  Burulğandan çıxmaq mümkündürmü. Azərbaycan Milli En­siklopediyası Nəşriyyatı, Bakı, 2001,152 səh.

6.  Aşıq İsgəndər Ağbabalı. (Əzizə Şamillə birgə). “Səda” nəş­riyyatı, Bakı, 2006, 104 səh.

7.  Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz Türklərinin folkloru və ədəbiyyatı,”Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2011, səh. 412.

8.  Aşıq İsgəndər Ağbabalı.(Xatirə, məqalə, məktub və sənədlərin işığında). (Əzizə Şamillə birgə). “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, Bakı, 2012, 148 səh.

9.  Qırım sevgisi, QCİ “Qırımdevoquvpedneşir” neşriyyatı,  Simferopol, 2012, 200 səh.

10.     Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 248 səhifə.

11.     Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Almatı, 2013, 272 səhifə.

12.     Türkçülüyün qurbanları.(Qazaxıstan). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2013, 164 səhifə.

13.     Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2014, səhifə. 142.

14.     Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri. Hazırlayan: Məhbubə Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları Həsən Umudoğlu, səhifə tətibcisi Mehdi Meyməndi), “Dənizçin” nəşriyyatı, Təbriz, 1395(2016), səhifə. 144. Sayı 1000.

15.     İrfani ləqəbli aşıqlar və Urfani havaları, Bakı, elektron kitab. http://turuz.com/book/title/irfani+leqebli+a%C5%9Fiqlar+ve+urfani+havalari-arashdirmalar-ali+shamil

16.     Çıldırlı Aşıq İrfani(Şeirləri, haqqındakı dastan rəvayətlər), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 248 səhifə.

17.     Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri. Hazırlayan: Məhbubə Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları Həsən Umudoğlu, səhifə tətibcisi Mehdi Meyməndi),  “Dənizçin” nəşriyyatı, (təkrar nəşr), Təbriz, 1397(2018), səhifə. 144. Sayı 1000. 

 

Çapa hazırladığı kitablar

1.    Gültekin-Əmin Abid. Buzlu cehennem. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1999, 96 səh.

2.    Uşaq ensiklopediyası. Üçüncü cild, Azərbaycan Ensiklo­pe­di­yası NPB, 1999, 352 səh.

3.    Uzaq dağların adamı. İ.Ö.Vəliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında (Tərtib edənləri: Əli Şamil, Tənzilə Əliyeva, Lalə Ha­cıyeva, Nazilə Qəhrəmanova), Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 2002, 324 səh.

4.    B.E.Ağa oğlu. Solovkidə gördüklərim. “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2004. 80 səh.

5.    Koroğlu dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlar). “Nur­lan” nəşriyyatı, 2009, səh.396.

6.    Folklor və tariximiz mövzusunda respublika elmi konfransının materialları.(19-20 noyabr 2012-ci il), (Tərtib edənlər: Vəfa Saleh, Əli Şamil). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 248 səhifə.

7.    Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda respublika elmi kinfransının materialları (5 iyun 2013-cü il, Şamaxı), (Tərtib edənlər: Əli Şamil, Aynur Qəzənfərqızı), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013, səh.240.

8.    Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi mövzusunda Beyəlxalq elmi konfransın Materialları, ( 5 dekabr 2013, Bakı), (Tərtib edənlər: Aynur Qəzənfərqızı, Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013, səh.308.

9.    Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi, (Tərtibçilər və ön söz müəllifləri:fil.ü.e.d. prof. Bədirxan Əhmədov və Əli Şamil), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, səh. 240.

10.     Pof.Dr. Hacali Necefoğluna Armağan. (Düzenleme kurulu: Doç,Dr.Vladimir Pidvoynıy, Doç.Dr.Aziz Alekberli, Safiye Özkaya, Ali Şamil, Aynur Gazanfarkızı), İzmir, 2016-cı il, səh.

11.     Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görünməyən tərəflər. Elmi sessiyanın materialları (10 iyun 2016-cı il). Bаkı: Еlm vә tәhsil” nәşriyyatı, 2016, -100 sәh.

 

Redaktə etdiyim kitablar

1.    İbrahim Novruzov. Azərbaycan kartı (İran xatirələri), Ön söz: İsmayıl Vəliyev, Səfalı Nəzərli, Elçin Cabbar, Əli Şamil, “Azərbaycan Ensiklopediyası “ NPB, 1997, 160 səh.

2.    Mirzəbala Məmmədzadə. Azərbaycanda köylü hərəkatı. Lenin milli siyasəti.  Bakı, 2007, 144 səh.

3.    Arif  Rəhimoğlu. “Elçibəyçi düşüncə sistemi və onun “Bütövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə!, Bakı, 2007, 56 səh.

4.    Arif  Rəhimoğlu. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları (Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait).  “Apostrof” nəşriyatı, Bakı,  2008, səh. 216.

5.  Todur Zanet. Ana dilim. (Qaqauzcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı,, 2010, 104 s.

6.    Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmisəm.  (Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 160 s.

7.    Molla Nefes. Seçilmiş əsərləri.(Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 240 s.

8.    Maxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. (Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 448 s.

9.          Rəhimoğlu Arif.Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu.Bakı, “Elm və təhsil“, 2016, 132 səh.

10.      Rəhimoğlu Arif.Sosiologiyada partiyadaxili qruplaşmalar.Bakı, “Elm və təhsil“, 2016, 96 səh..

11.       Asker Ramiz. Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatı, Bakı, 2016, 280 səh.

12.      Asker Ramiz. Kutadgu bilig (Bibliografiyası), Bakı, 2016, 192 səh.

13.     Qız Cibək.Qazax məhəbbət dastanı, (Qazaxcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi rpof. Ramiz Əskər), Bakı, 2016, 244 səh.

14.     İdeologıya (Məqalələr toplusu), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2017.

 

Reklam
 
Sayğac
 
Flag Counter
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=