KİTABLAR

1998

1. Türk xalqlarının tanınmış adamları / Şamil Ə., Tahirzadə Ə.; Ensiklopedik məlumat kitabı. Sözlük, layihə. –Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998. − 84 s.

2000

2. Tanıdığım insanlar. I kitab / Şamil Ə. – Bakı: “Sumqayıt” nəşriyyatı, 2000. − 156 s.

2001

3. Burulğandan çıxmaq mümkündürmü / Şamil Ə. –Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2001. − 152 s.

4. Dastanlaşmış ömürlər / Şamil Ə. – Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2001. − 96 s.

5. Quzey Kıbrıs / Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2001. − 152 s.

2006

6. Aşıq İsgəndər Ağbabalı / Şamil Ə., Şamil Əzizə. – Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2006. − 104 s.

2011

7. Uyğur, qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı / Şamil Ə. – Bakı: ”Nurlan” nəşriyyatı, 2011. −412 s.

2012

8. Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012. − 248 s.

9. Aşıq İsgəndər Ağbabalı. (Xatirə, məqalə, məktub və sənədlərin işığında) / Şamil Ə., Şamil Əzizə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012. − 148 s.

10. Qırım sevgisi / Şamil Ə. – Simferopol: QCİ “Qırım devoquvped neşir” nəşriyyatı, 2012. − 200 s.

2013

11. Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. – Almatı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 272 s.

12. Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan) / Şamil Ə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 164 s.

2014

13. Colan türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri) / Şamil Ə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014. – 142 s.

2016

14. Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri) / Şamil Ə.; hazırlayan M.Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları H.Umudoğlu. − Təbriz: “Dənizçin” nəşriyyatı, 1395 (2016). – 144 s.

15. Çıldırlı Aşıq İrfani (Şeirləri, haqqındakı dastan rəvayətlər)/ Şamil Ə. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016.− 248 s.

18

2018

16. Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnəkləri) / Şamil Ə., təkrarnəşr, hazırlayan M.Herisçiyan,

redaktə və ətək yazıları H.Umudoğlu. −Təbriz: “Dənizçin” nəşriyyatı. 1397 (2018). − 144 s.

17. Dissident sorağında / Şamil Ə., Şamil Əzizə. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018. − 204 s.

18. В поисках диссидентов / Шамиль А., Шамиль Азиза. − Баку: Издательство “Elm və təhsil”, 2018. − 156 с.

Tərtib etdiyi kitablar

1999

19. Gültəkin-Əmin Abid. Buzlu cəhənnəm / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 1999. − 96 s.

20. Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. − 352 s.

2002

21. Uzaq dağların adamı / İ.Ö.Vəliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında; tərtib edənlər Şamil Ə., Əliyeva T., Hacıyeva L., Qəhrəmanova N. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 2002. − 324 s.

2004

22. Ağaoğlu B.E. Solovkidə gördüklərim / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2004. − 80 s.

19

2009

23. Koroğlu dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlar) / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2009. –396 s.

2012

24. Folklor və tariximiz mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. (19-20 noyabr 2012) / Tərtib edənlər Şamil Ə., Saleh V. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012. − 248 s.

2013

25. Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi mövzusunda beyəlxalq elmi konfransın materialları. (5 dekabr 2013) / Tərtib edənlər Şamil Ə., Qəzənfərqızı A. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 308 s.

26. Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda respublika elmi kinfransının materialları. (5 iyun 2013) / Tərtib edənlər Şamil Ə., Qəzənfərqızı A. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 240 s.

2016

27. Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi //Tərtibçilər və ön söz müəllifləri Şamil Ə., Əhmədov B. – Bakı: “Elm və təhsil”, 2016. – 240 s.

28. Pof.Dr. Hacali Necefoğluna Armağan // Düzenleme kurulu Şamil A., Pidvoynıy V., Alekberli A., Özkaya S., Gazanfarkızı A. − İzmir, 2016.

29. Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görünməyən tərəflər. Elmi sessiyanın materialları. (10 iyun 2016-cı il). − Bаkı: “Еlm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − 100 s.

20

Redaktoru olduğu kitablar

1997

30. Novruzov İ. Azərbaycan kartı (İran xatirələri) / Ön söz: Vəliyev İ., Nəzərli S., Cabbar E.; redaktoru Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997. − 160 s.

2007

31. Məmmədzadə M. Azərbaycanda köylü hərəkatı. Lenin milli siyasəti / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı, 2007. − 144 s.

32. Rəhimoğlu A. Elçibəyçi düşüncə sistemi və onun “Bütövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə!” / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı, 2007. − 56 s.

2008

33. Rəhimoğlu A. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları (Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait) / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı: “Apostrof” nəşriyyatı, 2008. – 216 s.

2010

34. Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri / Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 448 s.

35. Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmisəm / Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 160 s.

21

36. Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri / Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 240 s.

37. Zanet T. Ana dilim / Qaqauzcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 104 s.

2011

38. Əndəlib Nurməhəmməd. Seçilmiş əsərləri / Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2011. − 240 s.

2014

39. İllər yorğun, mən yorgun... (Ramiz Əskər-60) / Tərtibçi Əskər N., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: Elm və təhsil, 2014. − 204 s.

2016

40. Asker R. Kutadgu Bilig Bibliyografyası / Redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2016. – 292 s.

41. Asker R. Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Edebiyatı / Redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2016. – 280 s.

42. Qız Cibək. Qazax məhəbbət dastanı / Qazaxcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2016. – 244 s.

43. Rəhimoğlu A. Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu / Redaktoru Şamil Ə. − Bakı, “Elm və təhsil“, 2016. − 132 s.

44. Rəhimoğlu A. Sosiologiyada partiyadaxili qruplaşmalar / Redaktoru Şamil Ə. − Bakı, “Elm və təhsil“, 2016. − 96 s.

45. Turan Osman. Türk cahan hakimiyyəti məfkurəsi tarixi / Türkcədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2017. – 544 s.

22

2017

46. İdeologiya (məqalələr toplusu)/ Redaktoru Şamil Ə. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2017.

47. Əskər R., Əskər N. Kitabi-Dədə Qorqud. Biblioqrafik göstəricisi. I cild. / İxtisas redaktoru Şamil Ə. – Bakı, BXQR, 2017. – 624 s.

48. Əskər R., Əskər N. Kitabi-Dədə Qorqud. Biblioqrafik göstəricisi. II cild. / İxtisas redaktoru Şamil Ə. – Bakı, BXQR, 2017. – 336 s.

49. Asker R. Yusuf Balasaguni ve Kutadgu Bilig Bibliyografyası / Redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2017. – 354 s.

50. Qəfəsoğlu İbrahim. Türk milli kültürü / Türkcədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2017. – 474 s.

 
Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol