ELMİ MƏQALƏLƏR(xarici ölkələrdə çap olunanlar)

Xarici ölkələrdə çap olunan məqalələrim

1. Emin Abid “Kitabi-Dede Gorgud” hakkında. “Milli folk­lor” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 38, seh. 46-51.

2.Sattarxan: hayatı, mezarı ve ona ilgimiz. Türk dünyası “Ta­rih” (İstanbul) dergisi, 1998, Kasım, sayı 143, seh.40-46.

3.Emin Abidin hayat hikayesi ile ilgili kesin cizgiler. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1999, sayı 21, seh.23-26.

4.Gültekin Emin Abiddirmi? «Erciyes»(Kayseri), dergisi, 1999, Temmuz, sayı 259, seh.16-19.

5.Folklorçu Emin Abid. “Milli folklor” dergisi (Anka­ra),1999, sayı 42, seh.75-82, sayı 43, seh.70-77.

6.Azərbaycan problemi, “Dünya Azərbaycanlıları” (İsveç) jurnalı, 2002-ci il, sayı 1, səh.52-58

7.Emin Âbid'in Ahmed Yesevî hakkındaki makalesine dair. Aylık Sevgi Dergisi “Yesevi”, 2002, sayı 100, (9 yıl), Nisan, seh. 40

8.Ümumtürk edebiyatı araşdırıcı: Emin Abid. “Bilig” (Ankara) dergisi, 2002, yaz, sayı 22, seh. 169-184.

9.Türk edebiyatı araştırmaçısı Emin Abid. “Türk dünyası” (Dil ve edebiyyat dergisi)(Ankara), 2002, güz, sayı 14, seh.253-265.

10.Azerbaycan və Azerbaycanlılar meselesi. “Yüz yılda türk dünyası jeopolitiyi” toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Der­leyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araştırmalar yayınları. Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.139-146

11.Colan Türklerinin kaderi. «Yüz yılda türk dünyası jeo­politiyi» toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Derleyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araşdır­malar yayınları, Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.183-192.

12.Karabaşlardan (Sumer) Karapapaklara (Türk) kadar yılba­şı bayramı. «Bilge» (Ankara) dergisi, 2004 Nevruz (Bahar), 40, seh.29-37.

13.Araştırıcı Ali Kamali. Abay türkoloji yıllığı, Almatı, 2005, səh.15-25.

14.Kumuk edebiyatının düneni ve bu günü. Abay türkoloji yıllığı, (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 1, səh. 24-40.

15.Nogay edebiyatı eskiden ve şimdi. Abay türkoloji yıllığı, (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 2, səh. 44-61.

16.Karapapaklarda Nevruz şöleni. “Bilge”(Ankara) dergisi, 2007, mart, sayı 50, seh. 84-89.

17.Sallı Aşıq Celil. Folklor-Edebiyat (Naxçıvan özel sayısı) Ankara, 2007, sayı 3(51), seh.179-184.

18.Katağon kurboni. “Jahon Adabiyoti” jurnali (Taşkent), 2008, sayı, 1(128) yanvar, seh. 111-118

19.Fıkra kahramanından mizah dergisine çevrilen “Molla Nes­reddin”. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Kasım, sayı 255, seh. 47-50

20.Azerbaycan'da Divan-i Lüğet it-Türk ve Emin Abid. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Aralık, sayı 256, seh. 58-59.

21.Əmin Abid Yunus İmrə haqqında, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.34-44

22.Üzünü görmədiyim dost-Şakir Səlim, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.104-105

23.Qarabaşlardan (Şumer) Qarapapaqlaradək (Türk) ilbaşı bay­ramı. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2009-cu il, sayı 1(30), səh. 98-111.

24.Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenası ye İran. علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايران خلاصه “Bayram” jurnalı(Zəncan), 1388-ci Gunəş ili, Mordad ayı, (2009-cu il, Avqust), 20- ci sayı, 3 cü il, Aslan ayı, sayfa 13.

25.Azerbaycan ve Kirim besteçisi Asan Refatovun Kültürü­müzde yeri. “Вестник тюркского мира” (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала),. 2009-ci il, sayı 1, səh.95-101.
26.İkili standartların Azerbaycan’a etkisi. “Türk Yurdu” der­gisi, 2009, sayı 265, seh. 62-66.
27.Türk halklarinin istiklal savaşçisi Halid Seid’in iki yönü. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала), 2010-cu il, sayı 1(2), səh.96-109
28. İlk Kırım Operasını Yaratan Asan Rıfat, Emel Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2011, sayı 235, seh.
29.  Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yaratdığı aşık mektebi, “Motif” Akademi Halk Bilim dergisi (Azerbaycan özel sayı), 2012,  sayı 2. seh.267-290.
30.  Azerbaycan Edebiyatı Tarihinin Yeni Metotla Yazılmasında Emin Abid’in Rolü, Bilig dergisi, 2012, sayı 60, Kış, 169-191.  səh.http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=49&article_id=663 https://www.yumpu.com/tr/document/view/5972543/azerbaycan-edebiyat-tarihinin-yeni-metotla-yazlmasnda-emin-
31.  Ebul Hasan Harakani dıneminde Azerbaycanda sufilik ve Şirvandaki Melhem “Darül Şefa”sı. (Sufism during Ebul-Hasan Harakani’s times Ointment "Darul Shefa" in Shirvan). Kafkas Üniversitesi, Ebul Hasan Harakani Uyğulama ve Araştırma Merkezi, Seyid Ebul Hasan Harakani vekfinin düzenlediyi I Uluslararası Harkani semopzyumunun özətləri, Kars, 2012-ci il, səh. 94-95.
32. İrtica kurbanı dilci Abdulla Şerifov. VI Uluslararası Türk dili kurultayı. (20-25 Ekim 2008), 4 cillidde,  Ankara, 2012, seh.
33.    Aşik Şenlik’e etkisi olan Hasta Hasan`in sürgündeki akrabalarından derlenmiş melzemeler. Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezı Uluslararasi Aşık Şenlik sempozyumu. (26-27 mart 2012, Kars) Bildiri metinleri. Editörler Yrd.doç.dr.Kürşat Öncül.Eylem Orbay. Kafkas Üniversitesi-Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aşık Şenlik sempozyumu.  Kars, 2012,  səh. 99-107.
34.   Sümmanı ve Çağdaşlarının etkilendigi Hasta Hasanın hayat hikayesi ile ilgili kesin gizgiler, I Uluslararası Aşık Sümmani ve aşıklık gelenegi sempozyumu bildirileri(Editor:Abdulkadir Erkal), 2012, 31 Mayıs- 2 Haziran, Erzurum, seh.455-466.
35.Azerbaycan sahnasinin Cülletdası-Fatima Qadri, “Nenkecan” Qadınların edebi-bediiy, ilmiy popular mecmuası, 2012-ci il, aprel-may-iyun, sayı 6, səh.10-15.
29.Birleşik Türk-tatar devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Sıtkı Çobanzade. Ученые записки (Таврического Национального Университета им. В.И.Вернадского, том 25 (64) № 3, ч 1 филология социальные коммуникации, Симферопол, 2012). http://repository.crimea.edu/jspui/handle/123456789/5643
30. Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yaratdığı aşık mektebi, “Motif” Akademi Halk Bilim dergisi (Azerbaycan özel sayı), 2012,  sayı 2. seh.267-290.
31.Xəstə Hasanın özkeçmişinin və yaradıcılığının öyrənilməsində Valeh Hacılarnın rolu, “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqivokulturologiyası”.(2012-ci il 17-18 sempozyumunun tezisləri), 2012, Tbilisi, səh. 139.
32.Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kültürel Etkileşim ve Degişiminde Rolu. V Uluslararası Etkileşim ve Medeniyetler Kongresı, “Kültirel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı”, 19-20 Səyıp-Nisan-Апрель-April 2013, Баяндамалар жинаğы, Türküstan, səh. 267-276.
33.Birleşik Türk-Tatar  devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Çobanzade, Türk Dünyasından-“Halil Açıkgöze armağan”, (Uluslararası hakemli kitap, Hazırlayan Hayrı Ateş), Doğu kitapevi, 2013, seh. 407-421.
34.İlim Yolunda Şehit Olan Özbek Folklorcusu ve Edebiyatçısı Prof. Dr. Jumalay Yusupov. Bal-Tam Türklük Bilgisi, 2013,  sayı 17, səh 443-447. Prizren (Kosova) http://tdkkitaplik.org.tr/kutup/bal-tam17.html
  35.Bir qaqauz şairi, “Mişov dağı” jurnalı (Mişov  kültür dərnəyi), Tehran, 2013-cü il, sayı 10, səh. 38-47.
36.Qaquzskiye sledı na Kafkaze i nekotorıye rassujdeniya na temu reliqioznıx verovaniy narodov reqiona." Naucno-prakticeskaya konferensiya s mejdunarodnım ucastiem "Sovremennıye texnoloqii obuceniya inostrannım yazıkam v usloviyax modernizasii pedaqoqiceskoqo obrazovaniya" Sbornik naucnıx trudov Maxacqala DQPU (Daqestanskiy Qosudarstvennıy Pedaqoqiceskiy Universitet), 2013, str.33-45.
37.Tataro-Başkirskiy poet Şeyxzade Babiç, zverski ubitıy bolşevikami. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации Дагестанский Государственный Педагогический Университет, Международный научно-практический журнал, Материалы (заочной) Международной тюркологической  научно-практический  конференции «Международный на Евразийском пространство.  (Ма­хач­кала), 2013-cu il, sayı 2(5), səh.75-79 
38.Aldadılmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sepsel kimi, "Mişov dağı" jurnalı (Mişov kültür dərnəyi), Tehran, 2014-cü il (Hicri 1393), sayı 12, səh. 117.
 39.Repressiya korbanı, tel qalime Abdulla Şərifov. Fənni Tatarstan(Tatarıstan Fənnər Akademiysı, Q.İbrahimov isemehdəqe Tel, Ədəbiyat həm Sənqət İnstitutı), Kazan, 2014, sayı 1, səh. 141-149.
40.    Hocali faciasi ve onun etkisi, “Türk yurdu” dergisi, 2014, Şubat, sayş 318, sah.41-46.
41.     Cengiz Dağcı – Azerbaycan İlişkisi Bağlamında “Korkunç Yıllar” Romanındaki
Azerbacanlı İmajı
Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat dergisi, 2014, Nisan sayı 88, səh.
42 Azerbaycanda Koroğlu destanının derlenmesi, yayımlanması ve araştırılması, “Köroğlu” kətabı”(Hazırlayan M.Sabri Koz), İstanbul,Kitabevi yayınları, 2014, səh.333-354.
43.Çolan Türkmanlarının milli varlığının qorunmasında halk edebiyatının rolu, Türkmeneli (Edebiyat ve sanat) dergisi, İstanbul, 2014, mayıs, sayı 76, il 7, səh.27-29.
44.Nahçıvan Folklor Örneklerinde Nizami Gencevî Eserlerinin İzleri, (Aynur QƏZƏNFƏRQIZI, ilə birlikdəHikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 14, Temmuz-Aralık, 2014/2, ss. 201-208.
45.Musa Carullah Bigi’nin Görünmeyen Tarafları veya Musa Carullah Bigi Mehemmedemin Resulzade’nin Kaçırılmasında Nasıl Yardımcı Oldu?”. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB). Eskişehir, ss.327-339 (http://bilgelerzirvesi.org).
46. Birinci Baki Türkoloji Kongresi’nin Görünen Ve Görünmeyen Taraflari, Türk dünyasi sivil toplum kuruluşlari zirvesi, Bildiriler, Eskişeher, 543-548. http://www.stkzirve.com/turkdunyasi-stk-zirve-bildiri-TR.pdf 
47.Azerbaycanda Köroğlu destanının derlenmesi, yayımlanması ve araştırılması tarihinden, “Köroğlu” ki tabı”(Hazırlayan M.Sabri Koz), İstanbul, Kitabevi yayınları, 2014, səh.333-354.

 


Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol