ELMİ PUBLİSİSTİK MƏQALƏLƏR

1.           Mətbuat tariximizdən: Qardaşoğlanları kimdir? (“Molla Nəs­rəddin” jurnalında “Qardaşoğlanları” imzası ilə yazan müəl­liflər haqqında). “Müxbir” jurnalı, 1974, sayı 6.

2.           Qardaşoğlanları kimdir? “Sovet Astarası” qəzeti, 1974, 20 avqust, sayı 98 (3139), səh.3.

3.           İnci xəzinəsi (eyni adlı kitab haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 12 mart, sayı 60 (11978).

4.           Qədim abidə tədqiq edilir (Ş.Cəmşidovun “Kitabi - Dədə Qorqud” kitabı haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 31 dekabr, sayı 300 (12218).

5.           Gözəl töhfə (Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri” haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1980, 13 yanvar, sayı 10 (12528).

6.           Aşığın vətən həsrəti (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 18 sentyabr, sayı 222 (13045).

7.           Zəmanədən narazı aşıq (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 17 noyabr, sayı 271 (13094).

8.           Pedaqoq, alim Əmin Abid. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1982, 2 iyul, sayı 53 (3657), səh.4.

9.           El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Telli Qara. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1982, 30 oktyabr, sayı 256 (13358).

10.       Aşıq Alının ustadı kimdir? Azərbaycan aşıqlarının IV qu­rultayı qarşısında. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 27 aprel, sayı 98 (13533).

11.       Sel arxeoloqun bələdçisidir. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti 1988, 30 iyun, sayı 151 (13586).

12.       El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Deməyin meydandan qaçdı Mirzalı. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 15 oktyabr, sayı 239 (13674).

13.       Türkmən inciləri (Klassik türkmən şeir antalogiyası haqqın­da), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 30 oktyabr, sayı 252 (13687).

14.       Maraqlı müddəalar toplusu. (“Azərbaycan filologiyası mə­sələləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 22 yan­var, sayı 18 (13756).

15.       Naxçıvanda N.Gəncəvinin əsərləri ilə səsləşən deyimlər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 fevral, sayı 43 (13781).

16.       Yaddaşlarda yaşamış incilər (“Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 6 mart, sayı 57 (13795).

17.       Gündoğandan günbatana (Şair Adil Cəmilin eyni adlı ki­ta­bı haqqında), “Əmək bayrağı” qəzeti, 1984, 16 mart, sayı 32 (785).

18.       El sənətkarlarımız. Xəstə Həsən. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 20 mart, sayı 67 (13805).

19.       Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Sovet Naxçı­vanı” qəzeti, 1984, 13 aprel, sayı 87 (13825).

20.       El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Dastanlaşmış ömür. (Abbasqulubəy Şadlinski haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 may, sayı 113 (13851).

21.       Partiyanın sadiq əsgəri (Heydər Vəzirov haqqında). “So­vet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 29 iyun, sayı 152 (13890).

22.       Sənətkar haqqında söz (Z.Qiyasbəylinin “İmran Qasımov” monoqrafiyası haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 23 sen­tyabr, sayı 223 (13961).

23.       Qəhrəmanlıq dastanlarımıza aid tədqiqatlar (Rüstəm Rüs­təm­zadənin “El qəhrəmanları xalq ədəbiyyatında” kitabı haq­qın­da). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 noyabr, sayı 277 (14013).

24.       El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Kəsəmənli Qorxmaz və Heydər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 dekabr, 289 (140025), səh.4.

25.       Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Qobustan” jur­nalı, 1985, sayı 1, səh. 13-15.

26.       Ululu Kərimi axtaran tapar. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 29 iyun, sayı 152 (14493).

27.       Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Bilqamıs dasta­nı haq­qında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 9 avqust, sayı 184 (14222).

28.       Aşıq Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 dekabr, sayı 291 (14329).

29.       Şərəfli həyat yolu (İnqilabçı N.Rzayev haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 28 dekabr, sayı 301 (14542).

30.       Ululu Kərimi haralıdır? “Qabaqcıl” qəzeti, 1986, 22 mart, sayı 35 (3066).

31.       Azmanlardan biri - Əmin Abid. “Elm” qəzeti, 1987, 5 mart, sayı 9 (82).

32.  Xəstə Həsən və müasirləri. “Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 1986, 1 iyul, sayı 79 (9162).

33.       Əmin Abidin “Ədəbiyyat tarixi”. “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti, 1986, 12 dekabr, sayı 50 (2237), səh.6.

34.       Əmin Abid bayatılarımız haqqında. “Elm və həyat” jurnalı, 1986, sayı 11, səh.26-27.

35.       İkinci Mirzə Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 27 dekabr, sayı 297 (14638).

36.       Az qaçaqlıq elədi, çox qoçaqlıq elədi. (Qaçaq Süleyman haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986.

37.        Yaddaşlarda yaşamış incilər, (Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında (“Elm” nəşriyyatı, 1983-cü il), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 6 mart 1987, sayı 57.

38.       Dastanın ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı. “Azərbaycan” jurnalı, 1987, sayı 4, səh.179-182.

39.       Axundovun əsərlərinin nəşri tarixindən. “Kitablar aləmin­də” jurnalı, 1987, sayı 3, səh.16-17.

40.       Torpaq komissarının taleyi (Heydər Vəzirov haqqında), “Sovet kəndi” qəzeti, 1989, 15 iyun.

41.       Torpaq komissarının taleyi. “Ağ ləkələr silinir” (məqa­lələr toplusu), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991

42.       Savəli Tilimxan. “Ozan” qəzeti, 1992, 28 may, sayı 8, səh.1.

43.       Mail olsan Mustafanı taparsan. “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

44.       Urmiya aşıqları. “Ozan” qəzeti, 1992, 31 iyul, sayı 10 (10). səh.1-2.

45.       Bir daha Ağ Aşıq haqqında. “Oğuz eli” qəzeti, 1993, 14 yanvar, 1994, sayı 1 (30), səh.8.

46.       Ağız ədəbiyyatından: Əbusaleh. “Güney Azərbaycanı” jurnalı, 1994, sayı 1, səh.31-33.

47.       Həmkarımızın şeir payı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Avrasiya” qəzeti, 1995, 10 yanvar.

48.       Ortaq ədəbiyyata doğru (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaq­dır yerim” kitabı haqqında). “Zaman” qəzeti, 1995, 15 fevral.

49.       Ələsgər bulağından su içən qaqauz qızı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Ağrıdağ” qəzeti, 1995, 2 mart, sayı 8 (18), səh.4.

50.       Qaqauz qızı, qaqauz sözü (Türk dünyası T.Arnautun “Qa­qauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Yeni əsər” qəzeti, 1995, 7 iyul, sayı 4 (17), səh.3.

51.       Gültəkin Əmin Abiddirmi? “Ulduz” jurnalı, 1999, sayı 5-6, səh.81-86.

52.       Nafiə xanımın acı taleyi. “Çıraq” jurnalı, 2000, sayı 2, səh. 39-42.

53.     “Bildiriş” Azərbaycana gətirildi. B.E.Ağa oğlu. Solov­kidə gördüklərim. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2004. səh.5-25

54.       Rza Bərahəninin Bakıdakı bir müsahibəsi,“Kimlik” jurnalı, 2010-cu il, sayı 5, səh.42.

55.    İtgilərimiz. Azərbaycan sevgisiylə yaşamış özbək folklor­şünası, ədəbiyyatçısı Jumabay Yusupov,Dədə Qorqud” jurnalı 2010-cu il, sayı 2(35), səh.162-167.

56.    Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün dövlət quran Noman Çələbi Cihan. “Türk eli” jurnalı, 2011-ci il iyun, sayı 10, cəh. 27-29.

57.    Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. “Türk eli” jurnalı, 2012-ci il iyun, sayı 12, cəh. 34-37.

58.    Noqay şairi Qədriyə nədən 29 yaşinda öldürüldü? “Türk eli” jurnalı, 2012-ci il iyun, sayı 13, cəh. 27-29.

59.  Xəstə Həsən və müasirləri, “Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 1986, 1 iyul, sayı 79 (9162).

60.  Əli Kamali və folklor, “Çənlibel” (Tbilisi) qəzeti, 1997, 22 oktyabr

61.  Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi Sulduzludurmu? “Varlıq”, jurnalı, 1998 (1376), 105-2, 106-3, səh.44.

62.  Əmin Abid və onun “Ədəbiyyat tarixi”nin taleyi. “Varlıq” (Tehran) jurnlalı, 1999 (1377), sayı 109-2, 110-3. səh.81-88.

63.  Bir Qaqauz şairi (Tudora Arnaut). “Varlıq”(Tehran) jurnalı, 2000 (1378), sayı 112-1,

64.  Professor Həmid Nütqi ilə söhbətlər. “Varlıq” (Tehran) jur­nalı, 2000 (1378) sayı, 113-2 səh. 41-51 (birləşmiş nömrə), (ap­rel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr).

65.  Əmin Abid Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri haqqında (tezis) İnternational seminar on “The İranian World and, Turan”. Tehran Februaru 13-14, 2001 (Farsca və ingiliscə) Center for Documents and Diplomatic History Tehran, səh.20, səh.92.

66.  Şeir Həmid Nitqinin nəzərində. (Əli Şamil) “Tanıdığım in­san­lar” kitabından.  “Körpü” (Təbriz) jurnalı, 2002, May, 34, səh.16-17

67.  Buzlu cəhənnəm, və ya uzaqlığı doğuran misralar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şeir kitabına yazılmış ön söz. “Mehri Azadi” qəzet, (Təbriz), I hissə, 2002, 7 avqust (1381, 18 fərrərdin - 1423, 23 Məhərrəm), sayı 2635, səh. 4. II his­sə, 2002, 8 avqust (1381, 19 fərrərdin - 1423, 24 məhərrəm), sayı 2636, səh.4, III hissə, 2002, 9 avqust (1381, 20 fərrərdin - 1423, 25 məhərrəm), sayı 2638, səh.4, IV hissə 2002, 10 avqust (1831, 21 fərrərdin - 1423, 26 məhərrəm), sayı 2638, səh.4. V hissə, 2002, 11 avqust (1381, 22 fərrvərdin - 1423, 27 məhərrəm), sayı 2640, səh.4, VI hissə 2002, 14 avqust (1381, 25 fərrvərdin - 1423, 1 səfər), sayı 2641, səh. 4, VII hissə, 2002, 15 avqust (1381, 26 fərrvərdin - 1423, 2 səfər), sayı 2642, səh. 4, VIII hissə, 2002, 16 avqust (1381, 27 fərrvərdin - 1423, 3 səfər), sayı 2643, səh. 4.

68.       Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenası ye İran. علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايران خلاصه “Bayram” jurnalı(Zəncan), 1388-ci Gunəş ili, Mordad ayı,(2009-cu il, Avqust), 20- ci sayı, 3 cü il, Aslan ayı, sayfa 13.

69.  Türk xalqlarının ədəbiyatı büyük kayıpka oqradı, Sevdiqim Yalta, KDİ “Kırımdevokubnedneşiryatı”, Simferopol, 2012, səh. 93-103.

 

 

 

 

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol