ELMİ MƏQALƏLƏR

1.    Əmin Abid Sabir haqqında. XX əsr Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1989, səh.221-228.

2.    Əmin Abid və qaqauz maniləri. “Qədimliyimiz-diriliyi­miz­dir”. (Tədqiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı. 1998, səh.57-65.

3.    Nafiə xanımın acı taleyi. “Qədimliyimiz-diriliyimizdir” (Təd­qiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1998, səh.68-73.

4.    Əli Kamalinin toplayıcılıq və araşdırıcılıq fəaliyyəti. Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab, Bakı, 2000, səh. 220-226.

5.    Nafiə xanımın acı taleyi. “Çıraq” jurnalı, 2000, sayı 2, səh. 39-42.

6.    İstanbul darülfünunun məzunu - Əmin Abid. “Filoloji araş­dırmalar”. XV kitab, Bakı, 2001, səh.70-82.

7.    Colan türklərinin folkloru. Filoloji araşdırmalar XVI kitab, Bakı, 2002, səh.43-51.

8.  “Koroğlu” eposunun variantları Əli Kamali arxivində. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2002, sayı IV, səh.114

9. Teatr İnstitutunun dissident məzunları (Əzizə Şamillə bir­likdə). “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədə­niyyət və İncəsənət Universiteti), 2003, IV cild, səh.176-187.

10.    Xalid Səid. “Filologiya araşdırmaları” toplusu, 2003, sayı 19, səh.36-52.

11.    Gültəkin imzasının Ə.Abidə məxsus olduğunu təsdiqlə­yən yeni sənədlər. “Ədəbi nəzəri məcmuə” I kitab, AMEA Ni­zami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, 2003, səh.199-207.

12.    Səttarxan: ölümü, qəbri, ona diqqətimiz. “Mava atlas” dergisi, 2006, mayis, sayı 1, səh 49-59.

13.    Uyğur ədəbiyyatında dramçılıq. “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universi­teti), 2006, sayı XIII, səh. 277-292

14.    Qaqauz ədəbiyyatı. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2007, sayı XXIII, səh. 118-130.

15.    Halit Said: ömrünü ortak türk kültürüne adaylayan adam. “Yom”(Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük), 2007, sayı 6, səh. 60-74.

16.     “Cəlili” aşıq havaları haqqında. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2007, sayı 3, səh. 67-75

17.    Bəstəkarlar İttifaqımızın ilk sədri-Asan Rifatov. “Yom” Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük Yaz), 2008, sayı 9, səh. 8-14.

18.    Asan Refatovun şərəfli ömrü, acı taleyi. “Musiqi dünya­sı” jur­nalı (Azərbaycan Musiqi Akademiyası), 2008, sayı 1-2, səh. 58-61.

19.    Hüseyn Cavid’in “Uçurum” Faciasında İstanbul–Gerçek­lerin Sembolü. (Aide Paşayeva ilə şərikli, “Yom” jurnalı, 2008, sayı 11, səh. 84-94.

20.    Qarabaşlardan (Şumer) Qarapapaqlaradək (Türk) ilbaşı bay­ramı. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2009-cu il, sayı 1(30), səh. 98-111.

21.    “Koroğlu” dastanının Əli Kamali arxivindəki variantları, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlari), Bakı, 2009-cu il, səh.7-24.

22.    Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunun arxivindəki “Koroğ­lu” dastanı Kırımda çap olundu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy­yatına dair tədqiqlər, 2009-cu il, sayı XXIX, səh. 122-129.

23.     “Koroğlu” dastanının təkrar nəşrinə ön söz. Azərbaycan dastanları, Azərbaycan Folkloru Külliyyatı, XIV cild, Dastanlar, IV kitab, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivində)”, Bakı, 2009-cu il, səh.7-10.

 24.    Novruz bayramında “xanbəzəmə” və oradakı arxaik ünsürlər. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2010-cu il, sayı XXXI, səh. 117-128.
         25.    Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. “Türk eli” jurnalı, 2012-ci il iyun, sayı 12, cəh. 34-37.

26.    Noqay şairi Qədriyə nədən 29 yaşinda öldürüldü? “Türk eli” jurnalı, 2012-ci il iyun, sayı 13, cəh. 27-29.

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol