Qırım sevgisiAli Şamil 

QIRIM

SEVGİSİ
Simferopol
2012
Ali Şamil. Qırım Sevgisi
ISBN 978-966-354-509-7
ББК83.3(Крмтат)-8
Ш21
© Шаміль A., 2012
© КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2012
Şamil A.
Qırım sevgisi: qırımtatar xalqıñın belli erbapları aqqında. —
Simferopol’: QCİ «Qırımdevoquvpedneşir
"neşriyatı", 2012. — 200 s.
— Qırımtatar
tilinde.
ISBN 978-966-354-509-7 ББК83.3(Крмтат)-8
Ш21
Шаміль A.
Любов до Криму: про видатних діячів кримськотатарського
народу. — Сімферополь: КРП «Ви­давництво «Кримнавчпеддержвидав
», 2012. — 200 с. — Кримськотатарською мовою.
ISBN 978-966-354-509-7 ББК83.3(Крмтат)-8
Azerbaycancadan qırımtatarcasına uyğunlaştırıp,
neşirge azırlağan Kasumov (Gasımov) İlgar
İnsan nasıl yaşağanını, neni tüşüngenini özü yaxşı añlasa da, er daim etrafındakilerniñ de
onıñ aqqında nasıl fikirde olmasına buyük meraq köstere. Şu cumleden, xalqlar ve milletler
de böyle eken. Bu kitap da qırımtatarlarğa çetten — Azerbaycandan bir publitsist-alimniñ
baqışlarıdır. Cıyıntıqta bir sıra oquyıcılarımızğa tanış olmağan faktlarnen beraber, belli faktlarğa
farqlı, bazan ise hatta ilmiy mubaxase mevzusını doğuracaq yanaşma da bar.
Kitapta de tarixten, de edebiyattan, de ayırı-ayırı insanlarnıñ ömür yollarından subet
açılsa da, esas mevzu xalqnıñ zulumğa, aqsızlıqqa qarşı köstergen muqavemeti ve alıp barğan
azatlıq mubarezesidir. Maqalelerniñ ekseriyeti Azerbaycanda ve Türkiyede derc olunıp,
internet saytlarına qoyulğanından aydınlarımız mubaxaseli dep sayğan meselelerge öz şaxsiy
munasebetlerini bildire bileler.
Ш21
Переклал з азербайджанської на кримськотатарську мову,
підготував до видання Касумов (Гасимов) İлгar
Munderice
Kiriş söz........................................................................................... 5
Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?!.................................................12
YAQIN TARİXİMİZNİÑ ERBAPLARI
Qanınen şiir yazğan, milleti içün devlet qurğan —
noman çelebi cihan.............................................................32
Ayatını qırımnen bağlağan azerbaycannıñ Baş naziri —
nasib bey yusifbeyli.............................................................42
Azerbaycannen sıq bağı olğan — Asan sabri ayvazov...................56
Vahit türk-tatar devletini yaratmaq oğrunda şehit olğan —
bekir çobanzade...................................................................72
İlk qırımtatar opera bestekârı — Asan refatov...............................89
SANAT DÜNYASINIÑ FEDAİYLERİNDEN
Azerbaycan teatr sanasınıñ Cülyettası — fatime qadri..................104
AQ DÜNYASINA QAVUŞQANLAR
Özüni körmegen dostum — şakir selim.........................................119
Yunus qandımovnen bir afta bakuda..............................................129
İçimdeki ağrı, yaqut ali sengerli ne içün tanılmay?!......................137
Beklenilgen ölümniñ ağrısı ve ya cengız dağcı dünyadan köçti...... 144
Ali Şamil. Qırım Sevgisi
Kiriş söz
Ta qadimiy zamanlardan berli mevcut olğan Azerbaycan — qırımtatar
medeniy ve edebiy alâqalarınıñ tarixiy yaşını bugün tam belgilemek
murekkep meseledir. Evel-ezelden qomşulıqta yaşap kelgen eki qardaş
xalqnıñ iqtisadiy ve medeniy bağları umumiy tariximizniñ saifelerinde
öz teren izlerini qaldırdı. Çeşit devirlerde tarixiy zamannıñ ve siyasiy
muitniñ talabına uyğun tarzda şu sıq munasebetler bazan daha da küçlendi,
bazan ise nisbeten zayıflaştı. Amma şu qardaşlıq ve medeniy bağlar bir
zaman üzülmedi. İnce şekilde olsa bile, zaruriy ve sıcaq munasebetlerniñ
barlığını duydurmağa qadir oldı. Atta qırımtatarlar tuvğan yurtlarından
sürgün etilse de şu alâqalarımız unutılmadı. Kommunistlerniñ «menmen
» degen devirinde de Azerbaycan evlâtlarınıñ toy-dügünlerinde,
aşıq meclislerinde Aşıq Ömerniñ şiirlerini yırladılar. Bakuda em de
başqa bölgelerdeki ilim ve medeniyet ocaqlarında İsmail bey Gaspralı,
Bekir Çobanzade ve digerleri türk dünyasınıñ daiy mutefеkkirleri kibi er
zaman añıldılar. Olarnıñ zengin edebiy faaliyetleri Azerbaycan ziyalıları
tarafından mutemadiy araştırıldı.
Bugün kene de evellerde olğanı kibi Azerbaycanda qırımtatar medeniyetine,
edebiyatına buyük bir sevgi ve meraq bar. Azerbaycan ziyalılarınıñ
qırımtatar xalqınıñ qadimiy medeniyetine ve zengin edebiyatına
olğan araretli munasebetleriniñ kün-künden yükselmesi devam ete.
Xalqlarımıznıñ qardaşlıq, şu cumleden, medeniy ve edebiy bağlarımıznıñ
umumiy maxsulı kibi artıq soñ devirlerde bir qaç kitap dünya yüzüni
kördiler. Bir sıra eserler ise neşirge azırlana ve yaqın kelecekte olarnıñ da
ZAMANDAŞLARIM
İslâmiy degerlerni amellerinen yaşatqan — mehmet altunbaş......154
Niyara İsmet qızı: Tatar keldi — suv keldi......................................165
ARAŞTIRMALAR
«Bildiriş» gazeti qırım aqqında......................................................178
azerbaycan qolyazmalar İnstitutınıñ arxivindeki
«koroğlu» destanı qırımda neşir olundı...............................189
Qırımda imtian berip, bakuda tasil almağa kelgen
qırımtatar talebeleriniñ cedveli..............................................197
Ali Şamil. Qırım Sevgisi Kiriş söz (İlgar)
dünya yüzü körmesi bizde zerre qadar şube doğurmay. Qısqa bir zamanda
Azerbaycan matbuatında qırımtatar medeniyeti ve edebiyatınen bağlı
onlarnen araştırmalar derc olundılar. Qısmet olsa, matbuatta yarıqlanğan
alâ nice-nice eserler Azerbaycan oquyıcılarınıñ dıqqatını özüne celp
etecektir. Mevcut istiqametteki alınıp barılğan icadiy faaliyetler sözsüz
ki, bizlerni ğayet quvandıra ve em de soñsız ilxamlandıra.
Al-azırda qırımtatar medeniyeti ve edebiyatı bir sıra Azerbaycan
ziyalılarınıñ diqqat merkezinde özüne qaviy yer aldı. Olarnıñ ilimniñ
çeşit saalarında alıp barğan ciddiy edebiy araştırmalarını önemli bir adise
kibi degerlendirmek mumkün. Qalem saipleriniñ qırımtatar xalqına ve
onıñ medeniyetine olğan saf sevgisi, sıcaq munasebeti olarnıñ eserlerinde
öz aksini tapa.
Ali Hüseyn oğlu Şamil de qırımtatar xalqına ve onıñ zengin medeniy
alemine buyük sayğı ve isteknen yanaşqan istidatlı qalem saiplerindendir.
Bir tamırdan olğan qan qardaşlarına soñsız sevgi beslegen Ali bey ta yaşlıq
çağlarından başlap qırımtatar xalqınıñ acınıqlı taliyini acıdı. Xorluqlar
çekken ve zorbalıqlarğa maruz qalğan xalqnıñ muxteşem tarixine, onıñ
zengin edebiyatına buyük meraq kösterdi.
Mevcut usullardan yararlanıp, bir çoq kerekli ve zarurlı materiallarnı,
edebiyatlarnı qolda etti, emiyetli bilgilerge saip oldı. Qırımtatar ziyalılarınen
bağ qurdı, olarnen sıq munasebetler yarattı. Azaplarğa ve
zulumlarğa oğratılğan xalqnıñ musibetli taqdirini şaxsiy faciası kibi qabul
etip, şu efkârnı qalbinde yaşattı. Qayda barsa — olsun toy-dügünlerde,
olsun körüşüvlerde, olsun toplaşuvlarda qırımtatar mevzusından yan
keçmedi. Subetdeşlerine qırımtatarlarğa qarşı olğan adaletsizlikten,
xalqnıñ meşaqatından laf etti, olarnıñ buyük medeniy-edebiy mirasından
söz açtı. Özüne nice-nice fikirdeş ve dertdeş buldı. Bayağı yıllar devamında
Ali beyniñ xatırasında bir qırımtatar dünyası canlandı. Qırımtatarlarnen
bağlı xatıralar ve şaxsiy tüşünceler bir yerge toplandı, tarixlerde yaşaycaq
kitapqa çevirildi. Şimdi şu xatıralar aleminiñ dünya yüzü körmesiniñ
vaqıtı ve zamanı keldi.
Qırımda Ali beyniñ qırımtatar alemine ilki ziyaret etmek maña
nasip oldı. Daha doğrusı, onıñ xatıralar dünyasınıñ beyaz kâğıtlarğa
köçürilip, qırımtatar oquyıcısına taqdim etilmesi menim qısmetimge
yazıldı. Afızalarğa siñgen kederli ve quvançlı xatıralar artıq bugün canlı
tariximizniñ yañı saifeleridir. Nice-nice kereler şu saifelerniñ seyirine
çıqtım. Bazan ğam-qasevet ateşinde alevlendim, bazan da sevinç
deryasında yaldadım...
Ali bey «Qırım sevgisi» kitabını Azerbaycanda ve Qırımda aynı bir
zamanda neşir ettirmekni qararlaştırdı. Şu maqsatnen muellif kitapnıñ
elektron variantını bizge yolladı. Mezkür kitap bizim tarafımızdan
Azerbaycan türkcesinden qırımtatar türkecesine çevirildi. «Qırım sevgisi
»niñ Qırımda dünya yüzü körmesinde esas maqsat muelifniñ qardaş
xalqnıñ acınıqlı taqdirine olğan munasebetini ve onıñ tarafından qırımtatar
medeniyetiniñ Azerbaycanda nasıl şekilde taqdim etilmesini qırımtatar
oquyıcılarına açıq-aydın köstermekten ibarettir.
Ali beyniñ «Qırım sevgisi» kitabı meni ğayet quvandırdı. Çünki
muellifniñ şu kitabı Azerbaycan oquyıcısına xorluqlarğa oğratılğan
qırımtatar xalqınıñ dramatik ve kergin ayat tarzından, olarnıñ muxteşem
eski tarixinden, qadimiy ve zengin medeniyetinden tafsilâtlı bilgiler
bermek imkânlarına maliktir. Aynı zamanda qalem saibiniñ araştırmaları
meni em de qasevetli tüşüncelerge daldırdı. Qırımtatar faciasından laf
ketkende er daim efkârlanam, qalp alemim sarsıntılarğa maruz qala.
Aceba, uzun yıllar devamında nice-nice xorluqlarnı başlarından keçirgen
qan qardaşlarımıznıñ meşaqatına, deşetli faciasına lâqayt qalmaq mumkün
ekenmi? Zanımızca, yoq!
Evelceden maxsus qayd etmek kerek ki, kitap esasen Azerbaycan
oquyıcısı içün közde tutulıp yazıldı. Qırımtatar qaynaqlarından ve çeşit
menbalardan yararlanğan muelif oquyıcılarnı qırımatatar xalqınıñ
uzunömürli faciasınen, zulumlı ayat tarzınen, yaqın ve uzaq keçmişinen,
klassik ve zemaneviy edebiyatınen yaqından tanış ete. Söz kelimi, şunı
da diqqatıñızğa yetkizmek kerek ki, kitaptaki bir sıra tarixiy, medeniy
ve edebiy bilgiler qırımtatar ziyalılarına, keniş oquyıcı kutlelerine çoqtan
belli eken. Meselâ, muelif Azerbaycan oquyıcısına qırımtatar xalqınıñ
faciasından etraflı bilgiler bermek maqsadınen bir sıra maqalelerde şu
mevzuğa keniş yer berdi. Aynı zamanda bazı bir maqalelerde qırımtatar
qalem saipleriniñ tercimeialı tolusınen tasvirlendi. Qırımtatar oquyıcılarına
çoqtan belli olğan bilgi ve malümatlarnı tekrarlamamaq maqsadınen
kitap neşirge azırlanğanda muellifniñ razılığınen bazı bir maqaleler bizim
tarafımızdan qısqartıldı. Şu maqalelerniñ ekseriyeti Azerbaycanda ve
Ali Şamil. Qırım Sevgisi Kiriş söz (İlgar)
çetel memleketleriniñ kutleviy informatsiya vastalarında derc olundı,
radio yayınlarında seslendirildi.
Tetqiqatçınıñ araştırmalarınıñ arasında bir sıra yañı bilgilerni de
rastketirmek mumkün. Meselâ, Azerbaycan teatr sanasınıñ sönmez
yıldızlarından biri olğan Fatime Qadriniñ adı ve namı maña ta balalıqtan
belli edi. Lâkin Fatime xanımnıñ babası qırımtatar olğanından ve buyük
sanatkârnıñ keçken acınıqlı ömür yollarından xabersiz edim. Ali bey
«Azerbaycan teatr sanasınıñ Cülleyttası — Fatime Qadri» maqalesinde
Fatime xanım aqqında keniş bilgi ve malümatlar bermege muvafaq oldı.
Azerbaycanda muzıka tasili alıp, sıq medeniy bağlar yaratqan, bir
muddet Bakuda ömür sürgen belli bestekâr Asan Refatov, körümli
qalem saibi, pedagog, içtimayi-siyasiy xadim Asan Sabri Ayvazov ve
«Millet» gazetiniñ Bakuda neşir olunması aqqındaki bilgiler de şubesiz
ki, qırımtatar oquyıcılarınıñ diqqatını özüne celp etecektir. Noman Çelebi
Cihan, Bekir Çobanzade, Cafer Seydamet ve Nasib bey Yusifbeyli
aqqındaki araştırmalar eki qardaş xalq arasında faqat medeniy-edebiy
munasebetlerniñ mevcutlığını degil de, aynı zamanda milliy istiqlâl qolda
etmek içün alınıp barılğan mubarezede sıq siyasiy bağlarnıñ barlığını da
delillernen isbatlay. Yigirminci asırnıñ evellerinde Azerbaycanda ceryân
etken içtimaiy-siyasiy durumnen ve Azerbaycan Xalq Cumxuriyetiniñ
yaranmasında önemli rol oynağan körümli devlet erbaplarınen bağı olğan
bilgiler de oquyıcılarda keniş meraq doğuracaq.
Ali bey araştırmalarında keçken asırnıñ birinci yarısında Azerbaycan
matbuatında basılğan qırımtatar yazıcılarınıñ eserlerinen xususiy bir
ğurur duya ve türk xalqları arasındaki anâneviy medeniy-edebiy bağlarnıñ
ilmiy maiyetini yüksek degerlendire. Azerbaycan şairi Ali Sengerliniñ
adı Ali Şamilniñ seyleri neticesinde soñ devirlerde qırımtatar oquyıcısına
tanıtıldı. Tetqiqatçı A.Sengerliniñ cesaretli icadından mağrurlanıp, şairniñ
qırımtatar faciasınen bağlı eserlerini terenden araştırdı. O, şiir nümunelerini
degerince qıymetlendirip, öz elemini muelifniñ feryadına qoştı. Şakir
Selim aqqındaki maqalesinde araştırıcı şairniñ yaratıcılığınen bağlı
nazar noqtasını oquyıcılarnen paylaştı. Araştırmalarda Yunus Qandımnıñ
vaqıtsız vefatı Ali beyni ğayet qasevetli tüşüncelerge daldırması duyulıp
qala. İstidatlı şairniñ aydın sıması ve onıñnen bağlı olğan xatıralar muelifniñ
tetqiqatında qaviy yer aldı.
Ali beyniñ Bekir Çobanzadenen bağlı araştırması uzerinde ise bir az
keniş toqtalmağa ixtiyac duyula. Çünki tetqiqatçınıñ buyük türkologalimnen
bağlı şaxsiy oyları ve mulâxazaları oquyıcılarda taacip
doğurması, ya da birde-bir şaşqınlıq yaratması istisna degil. Şuna köre
de muellifniñ baqışlarına ve şaxsiy tüşüncelerine aydınlıq ketirmege
mecburmız. Evelceden xatırlatmaq isteymiz ki, Azerbaycanda ve bir çoq
türk xalqlarına mensüp olğan devletlerde jurnalist, folklorşınas alim kibi
tanınğan Ali Şamil aynı zamanda «türkçilik zenaatı»na da xızmet ete.
Muellifniñ türkçilik baqışları mezkür kitaptaki ekseri maqalelerde öz
parlaq aksini taptı.
Ali bey öz araştırmasında Bekir Çobanzadeniñ ilmiy yaratıcılığınen
bir sırada siyasiy faaliyetini de qıymetlendirmege tırışa. Daha doğrusı,
alimniñ pek murekkep ve dramatik devirdeki amansız rejimge qarşı olğan
siyasiy baqışlarını, onıñ mevcut durumğa iddetli ğadapnen yanaşqanını
açıqlamağa ıntıla. Muellif B.Çobanzadeniñ taxqiqat materialındaki
ifadesini buyük alimniñ itirafı kibi qabul etip, yaza: «KGB-niñ arxivinde
araştırmalar alıp barğanımda körgen eñ kölemli taxqiqat materialı Bekir
Çobanzadenen bağlı. Yani 1021 saifelik bir taxqiqat materialıdır. Şu
taxqiqat materialı bir daha onı köstere ki, 1960-80-nci senelerde aytılıp
yazılğanı kibi Bekir Çobanzade «iç neden», «nafile yerden», «birevlerniñ
oña beftan yaqmasından» aps olunıp qurşunlanmağan edi. Onı böyle
tarzda qorçalamaq asılında Bekir Çobanzadeni ve onıñ meslekdeşlerini
urmetten tüşürmege, olarnıñ millet ve vatan qarşısındaki yapqan buyük
işlerini küçükleştirmege xızmet ete.
Bekir Çobanzade ve SSSR-niñ esareti astında olğan xalqlarnıñ
yüzlernen milletsever oğulları Sovetler Birligini yıqıp, Vahit Türk- Tatar
devletini qurmağa tırıştılar».
Tetqiqatçı maqalesinde türk xalqlarınıñ maariflenmesinde, olarnıñ
siyasiy cehetten savatlanmasında muxteşem yeri olğan Bekir Çobanzadeniñ
ve onıñ ğayedeşleriniñ iradelerini yüksek qıymetlendire, fedaiylerniñ
cesaretli fedakârlığınen soñsız ğururlana: «Bekir Çobanzade ve onıñ
meslekdeşleri aps olunğan soñ da öz aliy arzularından qaçınmadılar,
niyetlerinden çekilmediler. Apsxanede, dört divar arasında olsalar bile,
olarnı suçlağanlarğa qarşı cesaretnen cevap berdiler. Olarğa uküm
10 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Kiriş söz (İlgar) 11
çıqarğanlar bile ittixam olunğanlarnıñ mantıqı qarşısında aciz olıp
qaldılar».
Ali beyniñ yuqarıda qayd olunğan tüşünceleri birde-bir fikir ayırılığınıñ
yaranmasına şarait yarata. Elbette, fevqulade istidatqa saip olğan
Bekir Çobanzadeniñ ve onıñ meslekdeşleriniñ qaviy iradelerge, olarnıñ
alğışlarğa lâyıq cesaretlerge malik olmalarına qarşı bizim iç bir itirazımız
yoq eken. Amma muelifniñ «Bekir Çobanzade ve SSSR-niñ esareti
astında olğan xalqlarnıñ yüzlernen milletsever oğulları Sovetler Birligini
yıqıp, Vahit Türk- Tatar devletini qurmaq» fikiriniñ esaslı olmasına
şubenen yanaşamız. Şu Ali beyniñ şaxsiy subyektiv tüşüncesidir. Sözsüz
ki, araştırma olsun Azerbaycanda, olsun Qırımda ziyalılar ve hatta
adiy oquyıcılar tarafından birmanada qarşılanmayacaqtır ve aks-seda
doğuracaqtır.
Biz Ali beyniñ şaxsiy oylarına urmetnen yanaşamız ve şu fikirniñ
yañlış olğanını isbatlamaq meramında degilmiz. Amma aynı zamanda,
sadece olaraq, biz bu tüşünceni em de desteklemeymiz... Çünki şu
«itirafnı» bizim tarafımızdan ciddiy delil kibi qabul etilmesi mumkün
degil. Hatta onı Bekir Çobanzade öz qolunen yazsa bile! Bugün artıq o
devirdeki maxkemelerniñ nasıl vaxşiy şaraitte keçkeni epimizge belli.
Ali beyniñ tüşünceleriniñ esaslı ya da esassız olğanını yalıñız tarixiy
vesiqalarnen ve esaslı delillernen tasdıqlamaq mumkün. Bizimcesine,
Bekir Çobanzade ve milliy tefekkürge xızmet etken yüzlernen, biñlernen
türk xalqlarınıñ vatanperverleri aqsız ve suçsız yerden iftiralarğa maruz
qalıp, casus adınen lekelendiler, amansızcasına qurşunlandılar...
Bugün de türkçilik baqışlarına malik olğan ziyalılarımıznı rastketirmek
mumkün. Amma Ali bey kibi türk xalqlarınıñ birligini istegen
şaxıslarnıñ aliy arzularınıñ kerçekleşmesi pek muşkül meseledir. Çünki
buña iç bir zaman ne dünyanıñ iqtisadiy ve arbiy cehetten inkişaf etken
küçlü devletleri, ne de türk xalqlarınen sıñırdaş olğan qomşu memleketler
şarait ve imkân yaratmazlar. Doğrusını itiraf etmek kerek ki, dünyanıñ
siyasiy arenasına yañıca qoşulğan genç türk devletleri de bu birlige azır
degiller. Aynı zamanda türk xalqlarınıñ özleri de buña meyilli degiller
ve onıñ zarurlığına ciddiy emiyet köstermeyler. Türkçilik baqışlarınıñ
yükselişi milliy şuurnıñ inkişafına bağlı.
Muellifniñ yararlanğan qaynaqlarınıñ episi bizge belli degil. Şuna
köre de mezkür kitapta birde-bir xata ve yañlışlıqlarnıñ olmasını istisna
etmeymiz. Amma umumiylikte «Qırım sevgisi» Azerbaycan-qırımtatar
medeniy ve edebiy bağlarınıñ inkişafına emiyetli tesir kösterecek itibarlı
menba, anâneviy alâqalarımızğa qıymetli baxşıştır. Eki qardaş xalqnıñ
arzu ve isteklerini, umüt ve maqsatlarını birlige seslegen «Qırım sevgisi»
xalqlarımıznı ve dünyabaqışlarımıznı biri-birine yaqınlaştıracaqtır. «Qırım
sevgisi» xalqlarımız arasındaki qardaşlıq bağlarınıñ qaviyleşmesiniñ
xızmetinde olıp, adaletsizlikke qarşı birlikte kureş alıp barmağa, babadedelerimizniñ
yollarını tutmağa davet etecektir.
Ali Şamilniñ ve onıñ ğayedeşleriniñ aliy, saf arzularınıñ bir zamanlar
aqiqaten de kerçekleşecegine çin yürekten umüt besleymiz. Ulu tarix
kösterdi ki, Muqaddes Tañrıdan ğayrı türk xalqlarını bir kimse biribirinden
ayırıp olamaz. Evel-ezelden qardaşlıq bağlarını yaşatqanlarınıñ
ög sıralarında er daim türkçiler adımlaylar. Şu da türkçilerniñ baş
yazısıdır.
Ali bey qırımtatar medeniyeti ve edebiyatınen bağlı araştırmalarını
bugün de devam ettire. Onıñ qırımtatar alemi kün-künden zenginleşe.
Demek, yaqın kelecekte muelifniñ yañı-yañı eserleri öz oquyıcılarını
quvandırıp, olarğa sırdaş olacaqlar. Qısmet Ulu Tañrıdan olsun...
İlgar
12 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 13
Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?!
Ösmürlik çağlarımdan Qırımğa içimde bir sıcaq sevgi bar. Aceba, bir
zamanlar iç kendim de añlap olamağan edim ki, şu sevgi qaydan eken.
Amma o, araretli muabet qalbimde bar edi ve daima içki alemimge
yaqın sırdaş olıp qalmaqta edi. Şu sevgi göñlümni de quvandıra, de
qasevetlendire, de telyaşlandıra, de ğururlandıra edi. Men öskenimce,
qalbimniñ teren qatlarına siñgen şu saf sevgim de, mennen beraber
yetkinleşti, öz sıcağınen köksümni sarıp aldı.
Men Qırımnı sevdim, şimdi de sevem ve yarınki kün de sevecegim iç
bir şube doğurmay. Elbette, şu sevgim ne onıñ yalıñız guzel tabiatına, ne
deñizlerine, ne de raatlıq ve şifalı tedaviyxanelerine köre degil. Sözsüz
ki, men Qırımnı öz baba-dede yurtlarından marum olğan ve uzun yıllar
devamında Qırımda yaşamağa yasaqlanğan, biñ-biñ xorluqlardan keçken
qırımtatar xalqınen birlikte sevdim. Qırımda yaşamağanları zamanlarda
da men olarnıñ aziz ruhlarını, sıcaq nefeslerini er daim Qırımda duydım.
Şu kün olmasa da, yarınki kün olarnıñ sürgünden mıtlaq tuvğan yurtlarına
qaytacaqlarına içimde qaviy bir işanç oldı. Mına, baq, şu işanç da içimdeki
Qırım sevgisini daima alevlendirip, onı eminliknen yaşattı.
Dünyağa köz açqan, ösüp yetkinleşken tuvğan diyarım Göyçeni
sevgenim kibi sevdim Qırımnı! Ana-babamnı, eñ aziz ve sayğılı
doğmuşlarımnı sevgenim kibi Qırımnı, anda asırlardan berli yaşap kelgen
asıl tamır xalqı olğan qırımtatarlarnen birlikte sevdim! Bazan da oylanıp
qaldım ki, aceba, içimdeki şu sevgi qaydan eken? Ya ne içün Qırımnı men
şu qadar sevem? Şu sırlı suallerge cevab bulmaq içün kimerde uzundanuzun
tüşüncelerge daldım…
Şu kitapnıñ yaratılmasına sebep ise Amerikadan maña unvanlanğan
bir mektüp oldı. Meni yaqından tanığan ve yazılarımdan xaberdar olğan
bir insannıñ ince duyğulı mektübinden çoq eyacanlandım ve ğayet
qasevetlendim. O, mektübinde yazğan edi: «Seniñ soravından (menim
bir vaqıtlar ondan tamırları tatar olıp-olamağanını sorağanımnı közde
tuta — A.Ş.) yayınğanımnıñ esas sebebi şu mevzudan aldığım aqaretlevler
oldı. Sarsıntılarımdan sıqılqanımdan, yañlışlıq ettim, seni sıqmamaq
içün anamnıñ
tatar olğanını söylemekdense, susıp turmaqnı kerekli dep
saydım. Susıp
subetten yayınğan kün xatıramda. Meraqlısı şu ki, öyle bir
ciddiy suçum olmağanı halda kendimni yalıñızlıqtaki kibi duyup qaldım.
...Maqaleñizni oquğanımdan soñ eski turmuşım közlerimniñ ogünde
bir daha canlandı: Menim anam tatar edi. Sovetler deviriniñ ab-havası
maña da sirayet etken edi. Babam gemide çalışqan vaqıtta anamnen
tanış olğan ve onı Bakuğa ketirip evlengen edi. Babamnıñ ailesi, xususen
de, namlı muallim olğan alam şunu iç te xoş qarşılamağan edi. Aileniñ
Bakunıñ köbeginde — Tezepir mescitiniñ yanında buyük mülkü olsa da,
anamnı evge sığdırmağanlar. «Tatar!» — dep, agızlarını qıyışatqanlar.
Qartanam babamğa öz baba mülkünde hatta kirayege böyle yer bermegen
edi. Babam başqa yerde ev kiralav, qorantasınıñ keçinişni teminlegen
edi.
Anamnı ne qadar künleseler de o, şu qıyınlıqlarğa çıdap, babamnıñ
tuvğanlarınen mulayim munasebetlerde olmağa areketlengen edi. 1938-
nci senede ailemizniñ tonğuçı, aptem dünyağa köz açtı. Balanı anamdan
alıp, seve-seve östürtseler de, şu yıllar onıñ ayatınıñ eñ faciaviy añları
kibi xatırasında qaldı.
Men biçare ise ağır cenk yıllarında doğdım. Babamnıñ cenkten
qara kyağıtı keldi. Anamnıñ turmuş tarzı bayağı fenalaşsa da, o, tütün
fabrikasında çalışıp, tek öz qorantasınıñ keçinişini teminlemek degil de,
hatta imkyânı tüşkende qartanamnıñ ailesine de yardım qolunı uzattı.
1944-nci sene mayısta qırımtatarlarnıñ öz tuvğan yurtundan sürgün
olunması tek bizim ailege degil de, SSSR-niñ er bir yerinde yaşağan
qırımtatarlarğa buyükten-buyük felâketler ketirdi. İç bir suçları olmadan
olarnı aqaretlediler, lekelediler, alçaqladılar. Tasavur etiñiz ki, hatta men
aqayğa çıqqanımda bile, yani 1970-nci senelerde anam tatar olğanına
köre qayınanamdan çirkin laflar eşitmege mecbur oldım. Butün şu
tazyıqlarğa ve beftanlarğa baqmadan, men daima anamnen ğururlandım.
Çünki o çoq sade ve pek emeksever bir insan edi.
Lâkin butün şularğa baqmadan, tuvğanlarım sanki anamğa köre
utana ediler, onıñ barlığını qabul etmemege tırışa ediler. Orta mektepte
oquğanımda alam meni episine öz qızı kibi taqdim etken edi. Sanki
şunıñnen anamnı baykot etmege ıntıla ediler. Amma men ruhtan tüşmey,
oquvımnı devam ettirdim. Babamnıñ tuvğanları qaysı bir universitette
14 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 15
tasil
alğanımnen bile meraqlanmadılar. Faqat öz küçüm ve seylerim
neticesinde arzularımğa iriştim. Ayatımnıñ çoq ağır ve acınıqlı keçmesine
baqmadan, umütlerimni üzmeden, episinden baxıtlı olmağa areketlendim.
Xülase, sözümniñ asıl manası, ne yaxşı ki, seni tanıdım, ne yaxşı
ki, seniñ kibileri barlar. Arxivlerde çalışıp, tatarlarnıñ ilim ve sanat
adamlarını tanıtasıñız. Menim kibileri de sıqıla-sıqıla degil de, ğururnen
«Evet, qanımda tatar qanı bar dep, ayta bileler»…
...Mektüpni oquğanımdan soñ Qırım mevzusında yazğan maqalelerimni
bir yerge toplap, olarnı bir daha yañıdan közden keçirdim, bazı
bir yerlerini araştırdım, redakteler ettim. Şu işlerni yapqanımda kene de
qarşımda bir sual peyda olıp, öz cevabını bekledi: «Aceba içimdeki şu
Qırım sevgisi qaydan eken?»
Birinci sırada esimge kelip tüşken, bayağı yıllardan berli afızamğa
siñip qalğan xatıralar oldı. Oyladım ki, belki de şu sevgi tamırlarımnıñ
qıpçaq qanı olması sebepmi?! Tuvğan Göyçe diyarında (şimdiki
Ermenistan Respublikası. XIX asırğa qadar esasen Azerbaycan türkleriniñ
yaşağan bu bölgede Rusiye özüne platsdarm yaratmaq maqsadınen
ermeni devletini qurmağa tırışdı. Osmanlı ve Gacarlar devletlerinden
ermenilerni köçirip mında yerleştirdi. XX yüzyıllıqta ise Rusiyeniñ
ve xristian dünyasınıñ yardımınen ermeniler Azerbaycan türkleriniñ
butünley mal-mülklerini qolundan tutıp aldılar, yüzlernen qabaatsız
insanlarnı vahşiycesine öldirdiler, öz baba-dede yurtından mecburen
çıqardılar. Bölgede Azerbaycan türklerine ve musulmanlarğa qarşı soñ
basqın 1988-ci senede oldı. Bizim aile de biñlernen diger türk-musulman
qorantaları kibi zorbalıqlarnen tuvğan diyarından quvuldı. Şimdi anda
türk-musulman qalmağan), Gürcistan Respublikasınıñ kündoğuşında,
Azerbaycan Respublikasınıñ künbatısında qıpçaq tamırlı qaraqalpaqlarnıñ
yaşağanlarını qaynaqlardan qayta-qayta oquğan edim. Öz memleketini
oğuzlarnıñ basqınlarından qorçalap olamağan gürci çarları şimdiki
Rusiye Federatsiyasınıñ
cenübinden miladiy esabınen XI yüzyıllıqta
qıpçaqlarnı davet etkenler. Olarnı memleketniñ kündoğuşında yerleştirip,
eki türk tayfasını savaştırıp, özleri ise raat ömür sürmege çalışqan ekenler.
Qafqazlarda yurtlaşqan qaraqalpaqlar, qırımtatarlar, noğaylar,
qaraçaylar,
balqarlar, qumıqlar ve ğayrı türk xalqları da aynı şu soydanlar.
Soñ ise tüşündim ki, qırımtatarlarğa olğan içimdeki saf ve sıcaq
duyğularımnı belki de köyümizniñ qartları uyatqan ekenler?! Ekinçi Cian
Savaşına zornen celp etilgen, Qırımda alman orduları tarafından esirlikke
alınğan, esirlikten qaytqan soñ ise Sovetlerden biñ bir zorbalıqlar körgen
qartlarımız ara-sıra köyümizniñ meydanına toplana, olıp keçkenlerni
xatırlay ediler. Olar çoq vaqıt savaş yıllarından subet ete ediler. On-on
eki yaşlarımdan olarnıñ nasıl savaşqa barğanlarını, Qırımğa nasıl etip
tüşkenlerini ve qırımtatarlarnen ilk kere nasıl tanış olğanlarını eşitken
edim. Şu subetlerde qartlarımız qırımtatarlarnı er zaman sayğı ve xoş
duyğularnen xatırlay ediler. Belki de qırımtatarlarğa olğan qalbimniñ eñ
teren qatlarındaki buyük sevgini qartlarımıznıñ xoş xatıraları aşlağanmı!?
Qartlarımıznıñ söylegen meraqlı em de bir az kulkünçli adiseni iç zaman
unutıp olamayım.
Avgustnıñ soñlarında cenkke barğan göyçelilerniñ çoqusını qısqa
arbiy talimden soñ, Qırım cebesine yollaylar. Qartlarımızdan birisi olıp
keçken künlerni böyle xatırlay: «Bizni Qırımğa ketirgen soñ, okoplar
qazdırıp, öz movqelerimizde turmamıznı emir ettiler. Soñ ise arbiy
komandanlıq bizim bölükni tamam unutqandı. Bizler üç kün okoplarda
aşsız-suvsız keçindik. Bir qurşun sesi bile eşitmeyip, açlıqqa çıdamayıp,
çaresizlikten etraftaki qasabağa yol aldıq. Bizler qasabağa kirgenimizde
apansızdan beş-on alman askerlerinen qarşılaştıq. Sovet askerlerini
körgen almanlar şuña ayretlenip pek qorqtılar ve şaşqanlarından
silâlarını taşlap, qollarını yuqarığa köterdiler. Biz zavallılar ise ne
almanlarğa, ne de olarnıñ silâlarına baqtıq, tez çapıp ştapqa kirdik.
Almanlarnıñ ştabında aş-suv qıdırıp, neni bulıp olsaq, paylaşmadan
aşadıq. Bir muddet şaşqınlıq içerisinde olğan almanlar da taaciplerinden
öz vazifelerini unutıp, aç askerlerge yemek qıdırmağa yardımçı oldılar.
Aradan bir az keçken soñ almanlar terciman bulıp biznen qonuştılar,
silâlarımıznı ise ayrı bir odağa qoydılar. Daha soñ almanlar birevlernen
telefon bağlantısı qurdılar. Bayağı bir vaqıt keçken soñ qaydandır bir
maşina silâlı alman askerleri keldiler.
Kelgen almanlar da biznen mulayim davrandılar. Amma bir azdan
bizge öz qollarımıznen tikenlı tellerden qora yaptırdılar ve epimizni onıñ
içerisine saldılar. Şu yer bizim ilk esirlik lagermiz oldı. Andan da bizni
saylap çeşit bölüklerge ayırıp başladılar. Seçim zamanı sünneti olğanlarnı
16 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 17
bir tarafqa, sünnetsizlerni ise başqa bir tarafqa topladılar. Biz nelerniñ
olacağını añlap olamağan edik. Şu zaman qırımtatarlardan alman tilini
bilgen birisi alman zabitine yaqınlaşıp oña añlattı ki, biz çufut-yehudi
degil de, musulmanmız.
Qırımtatarlar şu yolnen tek bizlerni ölümniñ pancasından qurtaruvnen
kifayetlenmediler. Alman tilini bilgen şu qırımtatar adamı zabitlerge
añlattı ki, Sovet ukümeti dinni yasaq etkeni sebebinden biz hatta
qorqañımızdan kelmeyi-şehadetni bile ögrenmegenmiz. Alman zabiti
İslâm dinini añlağan bir qırımtatar adamına avale etti ki, o bizge kelmeyi-
şehadetni, «fatihe» suresini ögretsiñ, seriattan az-çoq bir şeylerni
añlatsıñ. Biz köyde ögrenip olamağan İslâm dinini esirlik lagerinde,
ölümniñ qorqusından ögrenip başladıq.»
Balalıq çağlarımdan afızamğa siñgen şu xatıra — insanlıq boyunborclarını
yerine ketirgen, köydeşlerimizni, tuvğanlarımıznı amansız
ölümniñ pancasından qurtarıp alğan qırımtatarlarğa sevgimnı daha da
arttırdı.
Orta mektepte A.S. Puşkinniñ «Bağçasaray fontanı» eserinen tanış
olğanda artıq men ve aqranlarım bile edik ki, bizimle aynı soydan olğan,
bizim añlağan tilde laf etken insanlar Qırımda da yaşağanlar. Olarğa da
qırımtatarlar deyler.
Aliy mektepte oquğan yıllarımda ise şu bilgilerimni daha da terenleştirdim
ve kenişlendirdim. İsmail bey Gaspralınıñ, Bekir Çobanzadeniñ,
Asan Sabri Ayvazovnıñ ve ğayrılarnıñ icadınen yaqından
tanış
olğan soñ qırımtatarlarğa urmet ve muabetim daha da köterildi.
Olarnıñ,
aynı zamanda Fatime Qadriniñ, Xayri Aliyevniñ Azerbaycan
içün can-yürekten çalışqanlarını ögrendim. Hatta 1970-nci senede
Azerbaycan Devlet Universitetiniñ SSSR mıqyasında ötkergen talebe
ilmiy konferentsiyasında «Terciman» gazeti ve Nariman Narimanov»
mevzusında maruza da yaptım.
Konferentsiyağa maruza azırlağanımda Meryem Necefovanıñ
«Azerbaycam
müellimi» gazetiniñ 1964-ci sene oktyabr 25 sayındakı
«Azerbaycan-
özbek edebiy alâqalarına dair» maqalesindeki bir fikir
de diqqatımnı
özüne celp etken edi. Meryem xanım yaza edi ki, 1902-
ci senede Bağçasarayda A. Navainiñ «Mühakimet ül — lüğeteyn» eseri
İ. Gaspralınıñ kiriş maqalesinen Azerbaycan tilinde kitap şeklinde neşir
olunğan eken.
Qırımtatarlarnıñ, qaraçaylarnıñ, balqarlarnıñ, çeçenlerniñ ve digerleriniñ
sürgün olunğanlarını, olarnıñ başlarına ketirilgen facianı ögrendim.
Haqsızlıqqa qarşı içimde bir gadap ve nefret issi uyandı. Şu mevzuda
qolumğa tüşken yazılarnıñ episini oqup çıqmağa tırıştım. Farqlı
yazılarnı, fikirlerni saf-çürük etmege ıntıldım. Er zaman yürek ağrısınen
taş yürekli cellâtlarnıñ emri ve amelleri sayesinde vahşiycesine sürgün
olunğan insanlarnıñ başına ketirilgen meşaqatlarnı xatırladım, günaxsız
xalqlarnıñ alını butün vücudımnen acıdım, daima olarğa birde-bir yardım
qolu uzatmaqnıñ yollarını aradım.
Şimdiniñ özünde de bir çoqları Sovet devirinde baxıtlı ömür sürgenlerini
qayd eteler. Men tek talebelik yıllarında degil de, hatta jurnalist olıp
çalışqan zamanlarda da er vaqıt maddiy sıqıntılar içerisinde yaşadım. Şunı
da qayd etmekni zarurlı dep sayam ki, xanımım da, özüm de jurnalist olıp
çalışsaq da, epsi bir, alğan maaşlarımız tek çetel memleketlerine degil de,
hatta SSSR-niñ cazibeli ve körmeli yerlerine birde-bir kezintige çıquvğa
yetmey edi. Şu cumleden, bir çoqları da menim künümde ve hatta menden
de beter künde ediler.
1982-nci sene dekabrde Naxçıvan Vilayet Partiya Komitetinde
Qırımdakı Foros sanatoriyasına putyovkalar olğanını ögrendik. Naxçıvan
Vilayet Partiya Komitetinde talimatçı olıp çalışqan xanımımnıñ yardımınen
Qırımdakı Foros sanatoriyasına putyovkalarını qolda ettik. Havanıñ
ayazlı keçmesine, maddiy durumımıznıñ qıyınlıqlarına baqmadan, eski
istegimizni amelge keçirmek maqsadınen Qırımğa yol aldıq. Forostaki
sanatoriyada aftanıñ beş kününi tedaviylene, cumaertesi ve bazar künleri
ise Qırımnıñ cazibeli yerlerinde kezintilerde buluna edik. Şu kezintiler
çoq vaqıt ğam-qasevetnen, asabiyliknen bite edi. Şuña esas sebep biz
barğan muzeylerde, tarixiy abidelerde çalışqan yöneticiler içün azırlanğan
metinler edi. Sanki qırımtatarlarnıñ sürgün etilmesi az olğanı kibi,
muzey xadimleri olar aqqında çeşit türlü yalan iftiralar, beftanlar söyley
ediler. Çıdamayıp olarnıñ yalanlarını betlerine aytıp bergenimde ziy-çuv
ete ediler, butün alem biri-birine qarışıp kete edi.
Bağçasarayda olıp keçken bir adiseni iç zaman unutıp olamayım.
Geray xanlar, olarnıñ sarayları aqqında SSSR-de basılğan kitaplardan,
gazet-jurnal maqalelerinden az-çoq oquğan edim. Bizge muzeyde
yönetiçilik etken dülber yaraşıqlı bir rus qızı edi. O, nutqında tez-tez
18 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 19
«vahşiy tatarlar» ifadesinden faydalana edi. Doğrusını aytsam, onıñ
qırımtatarlarğa qarşı olğan böyle suvuqqanlı ve amansız munasebeti
menı ğaet qasevetlendirdi, em de ğadaplandırdı. Sanki bir ande butün
sabırım bitip tükendi. Açuvımdan kendimni tutıp olamadım, asabiy alda
ondan soradım: «Siz lafıñızda tez-tez «vahşiy tatarlar» dep, aytasıñız.
Ya ne içün onda o, «vahşiy tatarlardan» tarixiy eksponat kibi muzeyde
bile qaldırmadıñız?» Bilmeyim açuvlı olğanımdanmı, yoqsa da, rus tilini
yaxşı bilmegenimniñ sebebindenmi sualim pek sart olıp çıqtı.
Sualimden qız sanki yerinde buz-buzladı, nefretnen közlerimniñ içine
baqtı ve menim iddetli baqışlarımnı sezdi. O menim qırımtatarlarnıñ
tuvğan vatanından vahşiycesine sürgün olunmalarına qarşı itiraz
etkenimni körip, iç bir cevap bermeden, açuvlı-açuvlı qaydadır ketti.
Doğrusı, sualimniñ sart qarşılanacağına, itiraz doğuracağına şubem yoq
edi. Amma onıñ ta bu qadar da «antisovet» tebliğatı tesiri bağışlaması
aqqında bir zaman tüşünmegen edim.
Yönetiçimiz ketken az soñ, sağlam kevdeli bir yaş kelip meni nezaketnen
direktor muavinniñ odasına davet etti. Bizim bölügimizdekilerniñ
ekseriyeti Orta Asiyadan, Tatarıstandan, Başqırtıstandan, Qafqazdan olsa
da, episi susıp, ayretnen şu davetniñ nenen yekünleyecegini bekley ediler.
Olarnıñ arasında ara-sıra sanatoriyanıñ foyesinde menimnen şahmat
oynağan, uzun boylu bir qazax maña yaqınlaşıp, sakin tarzda ayttı: «Men
de sennen baram. Sen anda fikirlerini rusça doğru añlatıp beralmayacaqsıñ.
Açuvlanğanda ise daha da beter şaşmalayacaqsıñ. Sen anda ana tilinde
laf et. Men ise nasıl kerek olsa, öyle de tercime yapıp berecem. Eger de
tercimemni yañlış dep saysañ, menim aytqanlarımnı doğrultmağa tırışma.
Men uquq fakültetinde tasil aldım. Sovet qanunlarını da senden yaxşı
bilem».
Men, xanımım ve Uralsk Şeher Partiya Komitetiniñ kâtibi olğan yaş
qazax Bağçasaraydaki Xancarayı muzeyiniñ direktorınıñ muavinniñ
kabinetine bardıq. Meni davet etken yaş da anda oturdı. Adet uzre böyle
teşkilâtlarda direktornıñ muavinleri vazifelerni becergen KGB zabitleriniñ
olğanı çoqlarımızğa belli edi. KGB xadimleri böyle teşkilâtlarda ya
muavin, ya da kadrlar bolüginiñ mudiri olıp çalışa ediler.
Direktornıñ muavini bizni pek mulayim tarzda qarşılap aldı. Tanışlıqnen
başlanğan subet ket-kete ciddiyleşti. O, Azerbaycanda men rastketirgen
KGB xadimleriniñ bir çoqusından savatlı, em de sabırlı olıp, qonuşuvında
bizimnen pek ixtiyatnen davrandı ve açıqtan-açıq qorqutuvlardan
vazgeçti. Subetinde ziyalı, partiya xadimi olğanımıznı, kommunist
partiyasınıñ siyasetini guzel bilgenimizni qayd etti. Memleketimizniñ
tışındaki duşmanlarnıñ er bir küçük faktnı köpürtip bizge qarşı nasıl
faydalanğanlarından söz açtı. Men bilmegen ve matbuatta basılmağan
faktlarnı söyledi. Bağçasaraydaki Xansaray kompleksindeki muzeyge
er yıl çetel memleketlerinden kelgen turistlerniñ sayısını aytıp keçti.
Olarnıñ arasında çetel memleketleriniñ belli keşfiyatçılarınıñ (razvedçik)
da olğanını, hatta bazı birevlerniñ ad ve soyadlarını da söylep berdi.
O, bar küçünen aramızda samimiyet yaratmağa, meni de subetke
qoşmağa tırıştı. Onıñ maña bergen suallerine ve ritorik soravlarına
aşıqmadan cevap bermeyip «tercimeçimni» bekledim. Direktornıñ muavini
qayd etti ki, çetelden kelgen turistlerniñ arasındaki keşfiyatçılar sualimni
başqaca añlamaları mumkün, şu ise maña kelecekte birde-bir qıyınlıqlar
yarata bile. Yani böyle olıp çıqa ki, o meni çetel keşfiyatçılarından qorçalay
eken. İxtiyatlana ki, olar soñdan meni bulup, öz çirkin niyetlerine qoşa
bileler. O aynı zamanda muzeyniñ xadimleriniñ yeterli derecede savatlı
em de tecribeli olmamağanından, olarnıñ maaşlarınıñ azlığından ve
muzeyge maliye masraflarınıñ vaqıtlı-vaqıtında ayırılmağanından da söz
açtı.
Subetimiz ket-kete uzana ve daha da ciddiyleşe edi. Daha doğrusı, o
laf ete, ögüt-nasiat bere, ara-sıra da sorğu-sual yapa edi. Men Azerbaycan
türkçesinde fikirlerimni ilmiy şekilde esaslandırmağa tırışa edim.
«Tercimeçim» ise menim aytqanlarımnı uquqiyleştire, hatta bazan da
men söylemegen birde-bir oylarnı da ilâve etip, subetimizge qoşa edi.
Direktornıñ muavini biz söylegen laflarğa sart itiraz etmey, aksine
fikrimizge qoltuta ve siyaset namine bazan ilmiy faktlarnı olğanı kibi
taqdim etmekniñ bugün mumkünsizliginden söz aça edi. Bizim de siyasiy
saada çalışqanımıznı, gazetlerde yazğanlarımıznıñ episiniñ aqiqatqa
doğru kelişmegenini qayd etip, ayneciliknen kulümsire edi.
Daha soñ subetdeşim maña muracaat etip, Baykal-Amur magistralınıñ
qurucılığınen bağlı maqaleler yazıp-yazmamağanımnı soradı. Digerleri
kibi menim de şu mevzuda yazğanımnı tasdıqlağanımda, sanki o bir az
da memnün olıp dedi:
20 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 21
Mına köresiñizmi keçmişte Sibirge insanlarnı zornen, ya aps etip, ya da
sürgünnen yibergendiler. Çarizmniñ zamanında da böyle edi, hatta Sovet
ukümetiniñ ilk yıllarında da şunıñ kibi oldı. O vaqıtları aps etilgenlerniñ
ve sürgünge yollanılğanlarnıñ vesiqalarını, maxkeme, prokurorlıq,
jandarma, militsiya, KGB xadimleri azırlay ediler. Şimdi ise yaşlarnı
Sibirge siz gazetçiler ve komsomol xadimleri yibereler. Keçmişte ukümet
iqtisadiy cehetten ağır vaziyette olğanı sebebinden adamlarnı anda zornen
yollay ediler. Azırda ise iqtisadiy durum nisbeten yaxşılaşqanına köre
adamlarnı şu meselege tebliğatnen celp eteler. Er ekisinde maqsat aynıdır.
Esas mesele Sibirni işçi quvetinen teminlevdir! Siz gazetçiler aytasıñız
ki, şu yolnen öz vazife borcuñıznı eda etesiñiz. Şu devirlerde maxkemeler
de, prokurorlar da mına böyle usullardan faydalanıp öz vazife borclarını
yerine ketire ediler. Sizlernen olar arasında ne farq bar?! Epiñiz öz vazife
borcuñıznı yerine ketiresiñiz.
Şimdi keçeyik qırımtatarlarnıñ meselesine, olarnıñ vatanğa avdetine.
Elbette, bir zamanlar olar da vatanğa qaytıp kelecekler. Amma, şuña belli
bir vaqıt kerektir, memleketimizniñ iqtisadiyatınıñ küçlenmesi muimdir.
Sizniñ, ya da menim istegimnen şu mesele çezilmeyecek. Özbekistanda
eali suretnen çoqlaşa. Anda işçi quveti yeterli derecede olğanda,
memleketimizniñ iqtisadiy durumı pekinleşken soñ, ukümet olarnı kerige
qaytaruvğa mecbur olacaq.
Ekinçi Cian Cenkiniñ soñuna yaqın xalqlarnıñ kutleviy surette sürgün
olunmaları da faqat memleketimizniñ iqtisadiyatınen bağlı edi. Suratnen
ösip ketken arbiy sanayınıñ talabını ödemek içün pamuq istisalını
kötermek vacip mesele sayıla edi. Şu devirde Orta Asiyada ealiniñ buyük
bir qısmı kollektivleştirme zamanında açlıqtan, diger bir qısmı da Ekinçi
Dünya Savaşında elâk olğan edi. Bölgeni işçi quvetinen teminlevge ise
devletniñ maliye masrafları yetmey edi. Oña köre de zor kücüne, sürgünle
adamlarnı anda yollap, pamuq istisalını şu usulnen köterip, arbiy sanayınıñ
talabı ödenildi.
İtiraf ettim ki, subetdeşimniñ qırımtatar xalqınıñ amansızcasna sürgün
olunmalarınen bağlı fanatik uydurmaları meni qatiyen qanaatlendirmedi.
Xalqnıñ deşetli faciasınen iqtisadiy durumnıñ ne bağı bar eken!? Aceba,
sen bir mantıqa baq! Demek, böyle olıp çıqa ki, qartlar, qadın-qızlar,
sabiyler, xastalar buyük imperiyanıñ iqtisadiy durumını ğayrıdan tiklemek
içün bir gecede vahşiycesine sürgün olunğanlar? Ya ne içün onda faqat
türk xalqları sürgün olundılar? Ya ne içün onda memleketniñ iqtisadiyatı
içün diger xalqlarnı, ealisi sıq olğan şeherlerdeki adamlarnı da bir
gecede sürgün etmediler? Ya ne içün onda Uraldan, Sibirden köçürilgen
adamlarnı Orta Asiyağa degil de, Qırımda boş qalğan qırımtatar evlerine
yerleştirdiler? Bir ande qalbimni onlarnen, yüzlernen sualler titretti.
Lâkin şu suallerni bermekten vazgeçtim. Çünki er şey artıq maña aydın
edi. Faydalı em de adaletli cevapnı eşitecegimge umütlerim yoq edi.
Bizim subetimiz taxminen üç saatqa qadar devam etti. Forostan
bizni alıp ketirgen turizm idaresiniñ avtobusı artıq çoqtan ketken edi.
Direktornıñ muavini subetini yekünleştirip ayaqqa turdı ve bizimnen
sağlıqlaşmaqnen subetniñ bitkenine işaret berdi.
Xanımım ve tercimeçilik yapqan qazax ketmek içün ayaqqa köterildiler.
Men ise oturğan yerimden iç qıbırdanmadım da. Direktornıñ muavini
taacipnen betime baqıp qaldı. Meni sorğu-suallerden qurtarıp alğan qazax
da ayaqqa turmağımğa işaret etti. Men ise oña Azerbaycan türkcesinde:
«Avtobusımız çoqtan ketken, sanatoriyağa barmağa başqa marşurut da
yoq. Ayda şimdi bizni nasıl isteseler, öyle de ozğarsıñlar,» — dedim.
«Tercimeçim» ayretnen yüzümge baqıp qalsa da, aytqanlarımnı olarğa
tercime etti. Direktornıñ muavini mecbur olıp bizni idareniñ maşinasınen
ozğarmağa qarar berdi. Subetten memnün qalmağanımdan men açuvlıaçuvlı
sanatoriyadaki aqşam yemegine barıp yetiştiramamıznı söyledim.
O, kösteriş berdi ki, bizni aşatqan soñ ozğarsıñlar.
Bizni Forosqa alıp barğan maşina Bağçasaraydaki bir işçi aşxanesiniñ
qarşısında toqtadı. Men içerige kirgen kibi qapıdan kerige qaytıp keldim
ve xanımımnı da qaytarıp aldım. Qazax dostum sebebini sorağanda men
oña bizim raatlanğan sanatoriyanıñ aşlarınıñ restoran seviyesinde olğanını,
mında ise aşlarnıñ keyfiyetiniñ aşağı seviyede olğanını söyledim. Mına
böylece, bizge arqadaşlıq etken «muzey xadimi» istese de, istemese de
mecburiyet qarşısında bizni alıp barıp restoranda aşatmalı oldı.
Bizni Bağçasarayda qaldırıp ketgenler sanatoriyağa qara «Volga»nen
qaytqañımıznı taacipnen qarşılap aldılar. Bazı birevler bizlerni sorğu-sual
etmege tırıştılar. Subetimizniñ mezmunı aqqında iç bir laf aytıp bermesek
de, direktornıñ muavininen qonuşqanımıznı söylemeknen kifayetlendik.
Men Vorontsov sarayında da, «Qarılğaç yuvası»nda da özümni
22 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 23
tutıp olamadım. Vorontsov sarayındaki mermerlerniñ Bağçasaraydaki
Geray xanlarnıñ sarayından çıqarılıp ketirilgenini, «Qarılğaç yuvası»nı
ise azerbaycanlı
neft milyonçısı Esedullayev tarafından qurulğanını
söyledim. Ancaq şu replikalarım sorğu-suallernen neticelenmedi.
Naxçıvanğa qaytqan soñ Qırımdaki siyasiy sebatsızlığımğa köre meni
qorqutıp tazirleseler de, öyle bir ciddiy ceza bermediler. Cünki amelimde
cinayet terkibi yoq edi.
...Mustafa Cemilevnen bağlı bir adiseni ne men, ne de şu adiseniñ şaatı
olğan zenaatdaşlarım unutqanlar. Bir kere gazetimizniñ «Edebiyat ve
sanat» bölüginiñ mudiri, alçaqgoñülli, bazan da baladayın sadedil olğan
şair Hüseyin Razi Mustafa Cemilevnıñ yañıdan aps olunğanını söyledi. O
ve gazetimizniñ bir qaç xadimi muntazam çetel radiolarnı diñlep, andan
eşitkenlerini zenaatdaşlarımıznen paylaşmaqtan özlerini tutıp olamay
ediler.
Hüseyin Razige, onıñ bilgisine, şiirlerine, vatanperverligine, milletçilik
islerni aşılamasına buyük merağım olsa da, meclisni qızıştırmaq
maqsadınen özümni eñqastan siñirli tutıp: «Mustafa Abdülcemil oğlunı
doğru yapıp qapatqanlar. Kerek onı iç apsten azat etmey ediler. Çünki
o, dünyanıñ eñ «tınçlıqsever» ordusı olğan Sovet Ordusında xızmet
etmekten boyun qaçırğan eken. Mustafağa ğururlanmaq kerek ki, «vatan
xaini» dep sayılğan qırımtatarlarnı da Sovet Ordusına askerlikke alalar»,
dep ayttım.
Hüseyin Razi lafımnı bitirmege bile imkân bermedi. Asabiyliknen,
az qala meni taxqir ete-ete, qırımtatarlarnıñ Ekinçi Dünya Savaşında
köstergen qaramanlıqlarından, olarnıñ sebepsiz-sübutsız vahşiycesine
sürgün olunğanından, aqsız-adaletsiz sürgün etilgen bir çoq xalqlarnıñ
öz tarixiy vatanlarına qaytarıluvına razılıq berilgeninden, amma,
qırımtatarlarnıñ alâ de baba-dede yurtuna avdet etip olamağanından,
İsmail bey Gaspralıdan, onıñ neşir ettirgen «Terciman» gazetinden
uzundan-uzun bir maruza oqudı. Söz meclisi daha da qızışıp qaldı. Qırım
mevzusındaki subetimiz eki saatqa yaqın devam etti. Qırımtatarlarnı
tuvğan vatanından sürgün yapqan Sovet ukümetinden çoq men tenqit
olundım. Amma men olarğa ara-sıra itiraz etsem de, içimde quvandım ki,
kommunist partiyasınıñ gazetinde çalışqanlar nasıl içten Qırım meselesini
muzakire eteler, qırımtatarlarnıñ taliyi içün raatsızlanğanlarını bildireler,
passiv de olsa, olarnıñ aq-uquqlarını qorçalaylar.
Şu subetten maña çoq şeyler belli oldı. Ögrendim ki, qalemdeşlerim
Mustafa Cemilevnıñ 40 yaşında olğanını, bir qaç kereler aps etilip,
sürgünge yollanılğanını, defalarca açlıq etkenini bileler ve onıñ cesaretli
kureşine sayğınen yanaşalar. Xülâse, Mustafa Cemilev aqqında çetel
radiolarınıñ bergen xaberlerni diqqatnen izleyler.
Aradan bir qaç kün keçken soñ «Partiya eyetı» bolüginiñ mudiri
Sexavet Kengerli meni öz odasına çağırıp aldı. O, evelceden menim
Mustafanıñ babasınıñ adınıñ Abdülcemil olğanını, onıñ askeri xızmetni
red etmesine köre aps olunğanını qaydan bilip turğanımnen meraqlandı.
Men de kulip: «Sexavet muallim, er kün sizlernen birliktemiz de. Sizler
bir şeyler aytasıñız men de qulaq asıp diñleyim,» — dedim. O, bir az
tüşüngen soñ: «O künü isler alemi meni sarıp alğanından özümni tutıp
olamadım, seniñ canını ağırttım. Amma, sen bizni ayneciliknen aldadıñ.
Er şeyni bizge ayttıruvnen istegine nail oldın. Sen pek muqayt ol. Öyle
belleme ki, er daim şu usulnen adamlarnı laf ettirip oturmağın keçip
keter. Bir-eki kere böyle olması mumkün. Lâkin episi bir, soñra KGB
duyıp qalacaq ki, sen de çetel radiolarına qulaq asıp diñleysiñ ve enqasten
adamlarnı qızıştırtıp lafettiresiñ.»
Şu subetler Mustafa Cemilev mevzusını qapatmadı. Aksine ondan
soñ da tez-tez muzakere mevzusına çevrilip qaldı. Mende bir daha qaviy
işanç yaratıldı ki, epimizniñ içimizde qırımtatarlarğa sıcaq bir sevgi bar
ve bizler olarnıñ aq-uquqlarınıñ ğayrıdan tiklenilmemesinden ziyade
raatsızlanamız. Amma amansız rejimniñ yaratqan qorqu ve basqısından,
şunı er yerde, er zaman tilimizde em de yazımızda aks ettirip olamaymız.
Fikrimizni daha doğru ve daha da daqiq beyan etsek, adiy ayatta yazıp
tasvirlegenlerimizniñ içimizde aksini tüşünemiz.
Qırımtatar xalqınıñ belli alimi, filologiya ilimleri doktorı Refik
Muzaffarov aqqında «İzvestiya», «Kommunist» gazetlerinde derc olunğan
maqale de mende buyük meraq doğurdı. Ensiklopediyalarğa qırımtatarlar
aqqında maqaleler yazıp turğan meşhur professornı milletçilikte, Sovet
devletiniñ siyasetine qarşı çıqmaqta suçladılar. Diger yerlerde olğanı kibi
Bakuda da şu ilim adamını gazetler tenqit etse de, biz oña buyük sevgi
beslep, yardım qolunı uzatmaq içün yollar arayıp, onıñ cesaretini er daim
alğışlap, ğururlana edik. Lâkin şunıñ kibi yazılarnıñ muim ve emiyetli
bir tarafı da bardı. Böyle maqaleler gazetlerniñ saifelerinde qırımtatar
24 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 25
mevzusını kün-künden canlandıra ve şu problemanıñ barlığını cemiyetke
matbuat vastasınen bir daha isbatlay edi.
...Qırımtatarlarğa olğan sevgim, merağım kün-künden artmaqta edi.
Olarğa yapılğan aqsızlıqqa qarşı öz itirazımnı bildirmekniñ birde-bir
yollarını bulmağa areketlene edim. Aynı zamanda tırışa edim ki, eski
zamanlardaki kibi bugün kene de Azerbaycanda qırımtatarlarğa soñsız
bir sevgi ve teren bir itiramnıñ olğanını olar añlap bilsiñler. Taşkentte
qırımtatar tilinde neşir olunğan «Yıldız» jurnalına ve «Lenin bayrağı»
gazetine abune yazıldım. Dost-tanışlarımnıñ arasında anda derc olunğan
yazılarnı tebliğ ettim. Böyle yolnen olarda da qırımtatarlarğa meraq
uyandırmağa ıntıldım. Şu aynı bir vaqıtta maña fikirdeşlerimni bulmaqta
yardımçı oldı. Böylece etip dost-tanışlarnı da şu neşirlerge abune
yazdırtmağa aveslendirdim. Özüm de ara-sıra redaktsiyalarğa mektüpler
yazıp, şaxsiy fikirlerimni bildirdim.
Qırımtatar tilinde neşir olunğan gazet ve jurnallardaki maqalelerimni
oquğanlar maña mektüpler yazdılar. Meni efkârlandırğan, qasevetlendirgen
şu edi ki, bu mektüplerniñ bir çoqusı apsxanelerden unvanlana ediler.
1993-nci sene iyunde Azerbaycanda yañı qurulğan milliy ukümet tış
memleketleriniñ küçleriniñ tazyığınen devirildi. Sovet devirinde reber
vazifede çalışqanlar yañı partiya yaratıp akimiyetni qolğa aldılar ve xalq
kureşiniñ faallerini çeşit manaçıqlarnen sıqıştırdılar, birevlerni adaletsiz
cezalandırdılar, digerlerini ise muxaciretke barmağa mecbur ettiler.
Akimiyetten ketken Abülfez Elçibeynen tuvğan köyü Kelekite
(Ordubad rayonı) tez-tez körüşip, kelecek planlarımıznı muzakere
yapa edik. O, Azerbaycanda tasil almağa davet etilgen uyğur, qazax,
gagauz, qırımtatar ve Axıska (mesxeti) türklerinden olğan talebelerniñ
problemalarınen oğraşmaq içün menim Bakuğa köçmemni munasip
bildi.
Meraqlı tarafı şunda ki, universitette ve başqa aliy oquv yurtlarında
çetelden kelgen talebelerniñ problemalarınen oğraşqan ştatlı xadimler bar
edi. Şuña köre de talebelerniñ çoqusı menim iç bir resmiy vazifem olmasa
da, olarnıñ problemalarınen yaqından meraqlanğanımğa taacipnen ve em
de bir az işançsız yanaşa ediler.
Amma men beş yılğa yaqın vaqıt devamında talebelerniñ olsun tasil,
olsun da maişiy şaraitlerinen oğraşmaqnen yanaşı, olar içün toplaşuvlar,
milliy bayramlarını, facialı xatıra künlerni qayd etmekni teşkil ettim,
radio-televideniyede, matbuatta olarnıñ ve mensüp olğan xalqlarınıñ
problemalarınıñ keniş mıqyasta darqalmasına tırıştım. Şu devirlerde
Azerbaycanda iqtisadiy durum ağır olğanı sebebinden, talebelerge
ayırılğan nefaqa (stipendiya) hatta olarnıñ ötmeklerine bile yetişmey
edi. Böyle olğan bir zamanda men ayırı-ayırı imkânlı iş adamlarından,
şirketlerden olarğa ilâve nefaqa, yolparası ve ilâxre işlerde yardımçı
olıp qaldum. Amma çoq yazıqlar olsun ki, talebelerniñ episi bizim ne
etkenimizni ve şu işlerni ne içün yapqanımıznı kerekli seviyede añlap
olamay ediler.
Bayramlarda talebelerni dostlarımnıñ, xususen, türkperverlerniñ
— «Xalq gazeti»niñ bolük mudiri Alipenah Bayramovnıñ, Azerbaycan
Televideniyesiniñ redaktsiya mudiri Akif Cabbarovnıñ, Azerbaycan
Profsoyuzlar Birligi Konfederatsiyasınıñ reisiniñ muavini Kâzım
Teymurlunıñ, Azerbaycan Sanat İnstitutınıñ prorektorı Müsevver
Askerovnıñ,
Azerbaycan Xalq Cebhesi Partiyası reisiniñ muavini
Arif Rehimovnıñ, Sumgaitteki qurucılıq idaresiniñ yolbaşçısı Edvard
Guliyevniñ ve başqalarınıñ evine musafirlikke yibere edim. Aynı zamanda
olarnı evlerimizde olıp keçken doğğan künlerine, toy-dügünlerge,
şeñliklerge de davet etip, doğmuşlarımıznen, dost-eşlerimiznen yaqından
tanıştıra edik. Azerbaycan Xalq Cebhesi Partiyasınıñ faalleri Ogtay
Baxşaliyev, Fikret Bağırov ve digerleri talebelerni Azerbaycannıñ guzel
ve cazibeli yerlerinen yaqından tanıştırmağa yardım kösterdiler. İş adamı
Abbas Rzayev talebelerge maddiy yardım köstermeknen yanaşı, aynı
zamanda xastalanğanlarnıñ tedaviylenmesinen de oğraştı. Hatta Dilâra
Ablâkimova xastalanğanda tedaviylenmek içün onı bir muddet Guba
rayonınıñ Mirzemmed koyünde yaşağan, xanımımnıñ emcesiniñ qızı
Metanet xanımnıñ evine yiberdik. Metanet xanımnıñ aqayı Hatem Stepov
da qırımtatardır. Qorantası balaban, maddiy durumı ise pek ağır olsa da,
şu sade ve alçaqgoñülli insan onıñ semereli tedaviylenmesi içün qolundan
kelgenni yaptı, iç bir neni acımadı.
Maqsadım ve istegim tek talebelerniñ keyfietli ğıdalanması ya da
keçinişlerine yaxşı şaraitniñ yaratılması degil edi. Aynı zamanda tırışa
edim ki, olar em de Azerbaycan ailelerinen yaqından qonuşsıñlar, milliy
adet-anânelerimiznen tanış olıp, şu ailelernen alâqalarnı soñralar da
26 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 27
devam ettirsiñler. Yani aliy oquv yurtunı bitirgen soñ da Azerbaycannen
qardaşlıq bağlarını üzmesiñler.
Yalıñız Azerbaycanda yaşağan qırımtatarlarnen degil de, Türkiyege
barğanda da andaki qırımtatarlarnen, olarnıñ derneklerinen, şu işke canyürekten
bağlı olğanlarnen, aliy oquv yurtlarında tasil alğanlarnen meraqlanıp,
bir sıra toplaşuvlarda iştirak ettim. 1995-nci senede Türkiyede
bulunğanımda qırımtatar dernekleriniñ liderlerinen, iş adamları ve
alicenap xayriyeçilerinen körüşip, Türkiye muitinen yaqından tanış
olmaq maqsadınen Bakuda tasil alğan qırımtatar talebelerni bir ayğa
anda yollamaq aqqında añlaşmalar alıp bardıq. Butün masraflarnı da
Türkiyedeki xayriyeçiler öz boyunlarına aldılar. Ancaq yazıqlar olsun ki,
talebeler arasında fikir birligi yaranmadı. Xususen de, oğlan balalarnıñ
qatiyetsizligi şu işke ayaq çaldı, niyetimiz amelge keçip olamadı.
Bakuda yaşağan qırımtatarlar da talebelerge birde-bir işlerde yardımçı
olmağa tırışa ediler. Qırımdan Bakuğa tasil almağa kelgen talebelernen
birlikte er yıl «18 Mayıs» xatıra kününi qayd ete edik. Böyle toplaşuvlarğa
azerbaycanlılar da qatıla, qırımtatarlarnıñ derdlerine şerik olıp çıqa
ediler. Evelce Bakudaki Şehitler Xiyabanına birlikte gül-çeçekler qoyıp,
soñ ise bir salon bulıp anda toplaşuv keçire edik. Ukümet daireleri
şu toplaşuvlarnı ne yasaqlay edi, ne de qoltuta edi. Şu sebepten de
toplaşuvlarını keçirmek içün çeşit idare ve teşkilâtlarnıñ, partiya ve
aliy oquv yurtlarınıñ salonlarından faydalana edik. Böyle toplaşuvlarğa
Azerbaycanda yaşağan qırımtatarlardan — Lir Xalilov, Niyara ve Melâhet
Aliyevalar, Zarema ve Ridvan Şerfedinovlar, Esma Emiraliyeva, Server
Tevfikov, Amet İbrahimov, Azerbaycan Televideniye ve Radio yayınları
Komitetinde rus tili yayınları redaktsiyasınıñ xadimi, jurnalist Leyla
Hacıyeva, Fevziye xanım, Zemine xanım, Emine xanım ve başqaları
faal iştirak ete ediler. Afsus ki, olarnıñ arasında fikir birligi olmaması
sebebinden Azerbaycanda yaşağan qırımtatarlarnıñ cemiyetini meydanğa
ketirip olamadıq.
Şunıñ başqa bir sebebi ise olarnıñ muxalifekâr milliy tüşünceli
insanlarğa, em de siyasiy partiya ve içtimaiy teşkilâtlarğa ixtiyatnen
yanaşması edi. Bir adiseni bugün alâ de yürek ağrısıynen xatırlayım.
Şehitler Xiyabanına gül-çeçekler qoyğan soñ, Qadın Aq-uquqlarını
Qorçalav Cemiyetiniñ salonında qırımtatar xalqınıñ sürgüninen bağlı
toplaşuv keçire edik. Matbuat, radio-ve tele-jurnalistler de davet olunğan
ediler.
Azerbaycan Xalq Cebhesi Partiyasınıñ reisi, milliy azatlıq kureşiniñ
lideri Abülfez Elçibey salonğa kirgende qorqu ve eyecandan esli nesilden
olğan adamlarnıñ çırayınıñ bozulğanını sezdim. Añladım ki, Sovet
ukümeti yıqılsa da, kommunist partiyası lyağu olunsa da, insanlar alâ de
şu rejimniñ qorqusından butünley qurtulıp olamağanlar.
Elbette, olarnı añlamamaq menim içün qıyın mesele degil edi. Çünki
şu devirlerde butünley añlı ömürini tuvğan xalqınıñ azatlıq kureşine
bağışlağan Abülfez Elçibeyniñ ve onıñ meslekdeşleriniñ aleyxine
Azerbaycanda televideniye, radio ve gazetler keskin tebliğat alıp barırdılar.
Men vaziyetniñ ket-kete kerginleşkenini, esli adamlarnıñ telâşlanğanını
duyğanımnen Zemine ve Fevziye xanımlarnı taksige oturtıp evlerine
yollamağa mecbur oldım. Yaşları seksenni keçken şu insanlar bir daha
bizim toplaşuvlarımızda körünmey qaldılar.
Talebeler ketken soñ qırımtatar xalqınıñ «18 Mayıs» xatıra kününi
qayd etmek içün Şehitler Xiyabanında pek az adam toplaşa edi. Lâkin
biz olarnen bağlarını üzmemege ıntıla edik. Xususan da, rahmetli
Abülfez Elçibey talebelerniñ taliyinen tez-tez meraqlana, olarğa kerekli
seviyede yardım berip olamamızğa köre bizni daima tazirleydi. İtiraf
etem ki, olarnıñ işnen teminlevine yeterli derecede yardım qolunı uzatıp
olamadıq.
Niyara İsmet qızı Poloniyanıñ Poznan şeherinde çalışmağa ve aspiranturada
oquvğa ketti. Aspiranturanı oqup bitirgen soñ Qırımğa qayttı,
lâkin vatanda munasip işnen teminlenmegeni sebebinden Türkiyege bardı
ve anda Afyon Karahisar şeherindeki universitette çalışmağa muvafaq
oldı.
Niyara İsmet qızı Poloniyada olğanında Azerbaycanda ötkerilgen
bir simpoziumda iştirak etmek içün Bakuğa kelgen, amma, afsus ki,
bizni evde tapalmağandı. Mından soñ Niyara menim kursdaşım, «Xalq
gazeti»nde çalışqan Alipenah Bayramovnıñ evine barğan. Alipenah
muallimniñ ailesi de onı sevinçnen qarşılap alğan, raatlanması içün er
bir şaraitni yaratqan ve simpoziumnıñ ötkerilecegi yerni bulmaqta oña
yaqından yardım etken edi. Niyara soñ bizimnen körüşüvinde: «Ali
muallim, ne yaxşı ki, biz şu qorantalarnı bilip tanıymız, şimdi de sanki
28 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Ne içün qırımnı şu qadar sevdim?! 29
yaqın doğmuşlarımız kibi olarnıñ qapılarını cesaretnen açamız», —
dedi.
Men ensiklopediyada çalışqanımda xanımımnen bir yerde uylege
azırlaşqanımızda, apansızdan odamnıñ qapısı açıldı ve bir zamanlar
Bakuda tasil alğan Arsen Aşıqov içerige kirdi. Biz onıñnen samimiy
kopüşip, quçaqlaştıq. Arsen Azerbaycanda ötkerilgen saylavlarğa
Ukrainadan bir nezaretçi kibi kelgenini qayd etti. Daha soñ Arsen bizni
öz yapqan işlerinen ve Qırımda olıp keçken adiselernen malümatlandırdı.
Subetimiz bir xayli muddet devam etti. Şu arada xanımım yarışaqa,
yarıciddiy tarzda: «Mında oquğañızda Ali muallimden daim şikâyetlene
ediñiz. Ya şimdi ne oldı sizge? Yoqsam oña şu qadar sağındıñmı? Bir az
da menimle laf et, Leyladan, (Leyla da Bakuda jurnalistika fakültetini
bitirip vatanğa qaytqan soñ, Arsenge aqayğa çıqqan edi — A.Ş.) qızından
subet et,» — dedi.
Arsen de bir az şaşqınlıq içinde bulunıp soñ:
— Azize tize, doğrusını aytsam, biz anda barıp işke yerleşken soñ,
Ali muallimniñ ne içün bizge açuvlanğanını, bizlerden ne istegeninı
añlap başladıq. Biz Ali muallimni er zaman xoş niyetnen xatırlaymız,
onıñnen samimiy korüşüvni daim arzulaymız. Ali muallimniñ kerekli
ogüt-nasiatlarına, onıñ talaplarına vaqıtında ve yeterli derecede qulaq
asmamağımıznı şimdi peşmanlaymız, — dedi.
Bir qaç yıldan soñ ise Arsenniñ ömür arqadaşı Leyla xanım Bakuğa qız
qardaşınıñ dügünine kelgende Türkiyede bir simpoziumğa qatnağanım
sebebinden menimnen korüşip olamağandı. Xanımım onı qarşılap alğan
ve birlikte Leylanıñ azerbaycanlı yaşqa aqayğa çıqqan qız qardaşınıñ
dügüninde şeñlengenler.
Faqat yaqından bilip tanığanlarımnı degil de, uzaqtan-uzağa eşitip
bilgen yaşlarnıñ tasillerinen de meraqlanıp, imkânım olamağanda ise
dost-eşlerimniñ olarğa birde-bir problemalarına yardım etmelerini rica
ete edim. Böyle yaşlardan numüne kibi Zagatala rayonınıñ İlahiyet
kollecinde tasil alğan Eskender Edem oğlu Memetovnı, Emiraslan Sabri
oğlu Umerovnı ve Şevket Qurtmemetovnı köstermek mumkün. Olar
menim ne betimni körgenler, ne de ad-soyadımnı eşitkenler. Amma men
olarnıñ tasil yıllarında olğanı kibi, tuvğan vatanalarına qaytqan soñ da
taliylerinen meraqlanam. Azerbaycanda tasil alğan er bir qırımtatar yaşınıñ
muvafaqietiniñ sedasını eşitkenimde xususiy bir ğurur duyam, olarnıñ
oğursızlıqlarnı xaber tutqanımda ise ğaet raatsızlanam ve qasevetlenem.
Yalıñız tek talebelernen degil de, qırımtatar ziyalılarınen de daima
bağ tutmağa tırışam. Türkiyede, Qüzey Kıbrıs Türk Cumxuriyetinde,
Turkmenistan Respublikasında, İran İslam Respublikasında ötkerilgen
ilmiy simpoziumlarda İsmet Zaatovla, Nariye Seydametovanen, Remziye
Berberovanen, İsmail Kerımovnen, Şevket Yunusovnen, Ayder
Memetovnen, Enver Abdullayevle (Ozenbaşlı), öylece de içtimaiy-siyasiy
toplaşuvlarda Rustem Çiyközle, Türk Assambleyasınıñ prezidenti
İlmiy Umernen, İsmail bey Gaspralı adına qırımtatar kitapxanesiniñ
direktor muavini Gülnar Yahyayevanen ve başqalarınen olıp keçken
samimiy korüşüvlerimizde esas mevzu sürgün etilgenlerniñ vatanğa
avdetleriniñ suretlenmesi, olarnıñ anda meskenleşme şaraitleriniñ qolaylaştırılması,
tasilge diqqatnıñ yükselmesi ve diger meseleler oldı.
İrannıñ Çetel İşler Nazirliginiñ Tarixiy Diplomatik Merkezi 13—14
fevral 2001-nci senede Tehranda «İran ve Turan dünyası» mevzusında
Uluslararası ilmiy konferentsiya keçirdi. Anda Aqmescitteki Tavriya
Milliy Universitetiniñ qırımtatar tili ve edebiyatı fakültetiniñ dekanı,
professor Ayder Memetovnen korüşip, bir sıra meseleler aqqında
samimiy şaraitte subetleştik. Ayder bey Qırımda milliy kadrlarnıñ
yetişmemezliginden şikâyetlenip, qırımtatarlarnıñ vatanda yerleşmesine
ve inkişafına manialar yaratqan meselelerge toqunıp keçti. Fursattan
faydalanıp, nice-nice yıllardan berli meni ğayet tınçlandırmağan bazı bir
meselelerniñ mantıq ve maiyetine aydınlıq ketirmege tırıştım. Dostane
şaraitinde olıp keçken subetimizde birde-bir problemalarnıñ çezilüvindeki
baqışlarımıznıñ biri-birinden keskin farqlanğanını beyan ettim. Xususan,
onıñ İranğa meyilli baqışlarınıñ uzerinde keniş toqtalıp, şu tüşüncelerniñ
zaruriyetsiz em de menfaatsız taraflarını açıqladım.
Şu delillerini talebelerniñ maña yollağan gazetlerden alğan edim.
G. Kerimovanıñ «Avdet» gazetiniñ 16 sentyabr 1996-ncı senede derc
ettirgen «Persidskiye motivı» Aydera Memetova» maqalesindeki fikirlerniñ
episinen olmasa da, bir çoqusınen razılaşqan edim. Hatta maqaleni
közden keçirgenimde Ayder Memetovğa mektüp yazıp, doğru yolda
olmağanını xatırlatmaq isteginde de oldım. Afsuslar olsun ki, buña
vaqıt tapıp olamağanımdan mektüpni yazıp yetiştiralmadım. Soñ ise şu
30 Ali Şamil. Qırım Sevgisi 31
mevzuğa menim de qoşuluvımnı manasız dep saydım. Amma qısmet öyle
ketirdi ki, aradan bayağı bir vaqıt keçken soñ, maña da şaxsiy fikirlerimni
söylemege sıra keldi. Ayder bey menim oylarımnı sabırnen diñledi,
tekliflerimni yımşaq ve sakin tarzda qarşılap aldı.
Yalıñız Qırımda yaşağan musulmanlarnen degil de, aynı zamanda
başqa dinlerge riaet etken ve sayıları yıl-yıldan eksilgen «Qırımçaklar»
cemiyetiniñ reisi Viktor Lombrozo, Qırım qaraimleriniñ «Kırımkaray»
Assosasiyası ilmiy şurasınıñ reisi Yuriy Polkanov, Aleksey Gayvoronskiy
ve ğayrılarınen olıp keçken samimiy qonuşuvlarımız xatıralarda ozüne
yer aldı.
...Azerbaycan Ensiklopediyasınıñ direktorı, professor İsmayıl Veliyevnen
qararlaştırıp «Türk xalqlarınıñ
belli adamları» ensiklopediya
gruppasını yarattıq. Kelecek ensiklopediyanıñ sözlügini de azırladıq.
Ancaq yazıqlar olsun ki, arzularımıznı reallaştırmağa imkân bermediler,
bizni işten çetleştirdiler.
Al-azırda çetelde yaşağan eski tanışım, işxanemge kelgen talebeler içün
qolundan kelgenni acımasa da, bizim türk xalqlarınıñ belli şaxıslarınen sıq
bağlantımıznı, qırımtatarlarğa xususiy diqqat ve rağbet beslegenimizni
izlese de, bir kere bile anasınıñ qırımtatar olğanını söylemegen edi.
Aradan bayağı yıllar keçken soñ, maqalelerimni oqup, mezkür mektüpni
yazğan. Onıñ arzusına binaen Qırım mevzusında yazğan maqalelerimni
bir yerge toplap, kitap şekline ketirdim.
Kitapqa Bakuda tasil alğan talebelerniñ taxminiy sayısını da qoştım ki,
kelecekte Azerbaycan-Qırım bağlarını ögrengen araştırıcılar qıynalmadan
çalışabersinler. Şu yazılar içün de bir ilâveler bölügini ayırdım.
Bu işlerni yapa-yapa daha bir kere tüşündim ki, içimdeki saf ve soñsız
Qırım sevgisi qaydan eken? Soyum qıpçaqlarla bağlı qaraqalpaqlardan
olğanımdanmı eken? Yoqsam da qırımtatarlarnıñ soydaşlarımğa etken
yardımındanmı eken? İçimdeki aqsızlıqlarğa, zulumlarğa itirazdanmı
eken?
Aceba, kitapqa kirsetilgen maqalelerim şu suallerge cevab berip
olurmı eken?
YAQIN
TARİXİMİZNİÑ
ERBAPLARI
32 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 33
Qanınen şiir yazğan, milleti içün devlet qurğan —
noman çelebi cihan
Özet (annotatsiya): Ateşin vatanperver, istidatlı şair, içtimaiy-siyasiy
xadim Noman Çelebi Cihannıñ şerefli ömür yolu kelecek nesillerge parlaq
örnektir. Şehit olmasından 93 yıl keçse de onıñ aydın sıması xatıralarda
ebediy yaşay. Lâkin onıñ ölümine fitva bergenler ve icracılar artıq çoqtan
unutıldılar. Yaşlığından milletiniñ azatlığı ve xalqınıñ baxtlı ayatı içün
tırışqan, gizli teşkilâtlar yaratqan bu cesaretli insan yalıñız doğğan ve
mubareze alıp barğan memlekette degil de, dünyanıñ er yerinde tanıtılmalı,
aq- adalet oğurında kureş alıp barğanlarğa nümune kibi kösterilmelidir.
1885-nci senede Canköy yaqınlığındakı Sonaq köyünde İbraim Çelebiniñ
qorantasında doğğan Noman Aqçoqraqta, Aqmescitte ve Bağçasarayda
medrese tasilini alğan soñ İstanbulğa bardı. Anda Mercan
İdadiyesinde ve universitetniñ uquq fakültetinde tasil aldı.
Onıñ eñ çılğın faaliyeti ise Qırımda yañı devlet qurucılığı devirine
tesadüf etti. Qırım, Poloniya ve Litva musulmanlarınıñ muftisi olğan
Noman Çelebi Cihan Rusiye musulmanlarınıñ qurultaylarında da faal
iştirak etti. 1917-nci senede yañı qurulğan ukümetke yolbaşçılıq yapqan
Noman Çelebi Cihannı bolşeviklerniñ reberliginen 1918-nci sene 23
fevralde Aqyar matrosları ğaddarlıqnen öldürdiler.
Anaxtar sözler: Noman Çelebi Cihan, Qırım, qırımtatar edebiyatı,
Qırım Milliy Ukümeti.
Kiriş
Azerbaycannen Qırım arasında sıq bağlantılar olmasına baqmadan,
qırımtatar xalqınıñ tarixinde ve edebiyatında muim yer tutqan Noman
Çelebi Cihan kibi bir milletsever şaxısnıñ adı mında ne içündir keniş
oquyıcı kutlesine belli degil. Eveller tüşüne edim ki, şuña esas sebep
amansız Sovet rejimidir. Lâkin zaman keçti, Sovetler Birligi yıqıldı,
Azerbaycan mustaqillik qolda etti, amma, episi bir onıñ aqqında matbuatta
ne silsile yazılarnı, ne de radio-televideniye yayınlarını rastketirdim.
Elbette, bazı bir türkçilerniñ şu mevzuda azsayılı gazet ve jurnallarda men
oqup olamağan birde-bir maqalelerniñ derc ettirgeni de istisna degil.
Amma soñ xayalımda canlandı ki, XX yüzyıllıqnıñ başlarında, yani
1905—1920-nci senelerniñ Azerbaycan matbuatında da Noman Çelebi
Cihan aqqında bir yazı bile oqumadım. Şu devirde Azerbaycanda basılğan
gazet ve jurnallarda qırımtatarlarnen bağlı adden ziyade maqalelerni
rastketirmek mumkün. Şu yazılar Azerbaycannen Qırım arasında sıq
tarixiy, medeniy ve edebiy bağlarnıñ mevcutlığına delâlet ete.
Rusiye Qırımnı basıp alğan soñ kütleviy sürgünlerni, köçlerni ve
apslerni ayatqa keçirmek yolunen Osmanlı devletinen sıñırdaş olğan
türk xalqlarnı yoq etmege areketlendi. XVIII—XIX asırlardan başlap
Qırımdan Osmanlığa ve Avropağa kütleviy mecburiy köçler etildi. Ancaq
milletniñ ne azim ve iradesini, ne de azatlıq sevgisini söndürip olamadılar.
Qırımtatarlar öz aq-uquqlarını de silânen, de qalemnen qorçaladılar. Vatan
ve millet içün kureş meydanına atılğanlar hatta bazan biri-birine qarşı
olıp çıqtılar. Şu qarşılaştırma asılında, aynı ğaye, aynı maqsat oğurında
alıp barılğan mubarezeniñ usullarındaki farqtan meydanğa keldi.
Çılğın tabiatli Noman ömürini milletiniñ ve vatanınıñ yolunda
meşâlge çevirgen, xalq arasında buyük sayğı saibi olğan insanlarğa da
qarşı sart movqede turıp, olarnı çar idareçiligine qarşı qatiyetli kureş alıp
barmamaqta suçladı. Ögündeki küçniñ buyükliginiñ, ğaddarlığınıñ farqına
barmadan semetdeşlerini imperiyanıñ küçlerine qarşı açıqtan-açıq kureş
alıp barmağa sesledi. Onıñ tasavurına köre tıştaki deliller, zaman, şarait
şu qadar da önemli sayılmay. Eñ esası ve önemlisi milletniñ içki qudreti
em de yeterli seviyede muqavemet kösterip olmaq beceriği eken.
1. Noman Çelebi Cihannıñ ömür yolu
Noman Çelebi Cihan 1885-nci senede Qırımnıñ şimalinde, Canköy
yaqınlığındeki Sonaq köyinde İbraim Çelebiniñ qorantasında doğdı. O,
başlanğıç tasilini köy mektebinde aldı. Lâkin mektep ukümet tarafından
qapatılğanı sebebinden, evelce tasilini etraftaki Aqçoqraq medresesinde,
soñ ise Aqmescitteki Rüşdiyede ve Bağçasaraydaki meşur Zıncırlı
medresede devam ettirdi (Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:249).
Onıñ teren bilgilerge saip olmasında ve dünya baqışlarınıñ zengin34
Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 35
leşmesinde şu devirlerde Qırımda pek namlı olğan Mustafa Efendiniñ
emiyetli derecede xızmetleri oldı. Tasil yıllarında İsmail bey Gaspralınıñ
«Terciman», Reşid Mediyevniñ «Vatan xadimi» gazetlerini ve İstanbuldan
kelgen kitaplarnı diqqatnen oqudı. Qısqa bir zaman içinde rus
tilini mukemmel ögrenip, şu til vastasınen inqilâpçılarnıñ eserleri ve
ğayelerinen yaqından tanış oldı. İnqilâpçılarnıñ miting ve numayışlardaki
ateşin nutqlarını diqqatnen izlegen Noman isyankâr bir ruxta pişkinleşip
yetkinleşti. 1905—1907-nci seneleriniñ inqilâpları neticesinde xalqnıñ
faydasına bazı birde-bir islâtlarnıñ ayatqa keçirilmesi, yaş Nomannı
daha da ruxlandırdı. O, xalqını imperiyanıñ mustemlekeçiliginden azat
etmekniñ, adaletsizlikke ve qanunsızlıqqa soñ qoyuvnıñ yollarını aradı.
2. Ayatınıñ İstanbul deviri
Yaşlıq çağlarından Qırımda ve İstanbulda neşir olunğan gazetlerge
maqaleler yazıp turğan Noman soydaşları Abdülalim Çelebi ve Abubekir
Çelebiniñ maliye yardımınen 1906-ncı senede tasilini devam ettirmek
içün İstanbulğa bardı. Anda evelce Mercan İdadiyesinde diniy bilgilerni
zenginleştirdi. Soñ ise universitetniñ uquq fakültetinde oquvnı devam
ettirdi. Universitette Cafer Seydamet Qırımernen tanış oldı. Şu tanışlıq
dostluqqa cevirildi ve ömüriniñ soñuna qadar devam etti.
1908-nci sene 30 dekabrde Noman Çelebi Cihan, Cafer Seydamet,
Alim Seydcemil, Abdülakim İlmiy ve Abduraim Sükuti ile birlikte «Qırım
Talebeleri» Cemiyetini yarattılar. Teşkilâtqa Noman Çelebi Cihan yolbaşçı
saylandı. Proggrama ve nizamnamede kureşni alıp barmaq yollarında fikir
ayırılığı yaranğanı sebebinden teşkilâtnıñ ömüri pek qısqa oldı. 1909-ncı
seneniñ soñlarında Noman Çelebi Cihan, Cafer Seydamet, Yaqup Kerçi,
Amet Şükrü «Vatan» Cemiyetini yarattılar. Teşkilâtnıñ azaları milletni
uyandırmaq, Qırımnı azat etmek umütinen ikâyeler, şiirler, maqaleler,
xalqqa muracaatlar yazıp, gizli şekilde bastırıp, Qırımda darqattılar. Olar
aynı zamanda Rusiyeniñ esareti astındaki diger türk xalqlarınıñ milliy
azatlıq kureşini de diqqatnen izley, olarnıñ ziyalılarınen sıq bağ tuttılar.
Azerbaycandan Alibey Hüseyinzadeniñ redaktorı olğan «Füyuzat»
jurnalına, «Hayat», «İrşad» gazetlerine xususiy meraq köstermeknen bir
sırada, satirik «Molla Nesreddin» jurnalını da oqup, darqattılar. Gazenfer
qızı Aynur, 2012:5-11 aprel).
1909-ncı senede İstanbulğa kelgen İsmail bey Gaspralınıñ qarşılanıp
alınmasında ve onıñ nutqlarınıñ diñlenilmesinde Noman em de arqadaşları
xususiy faallik kösterdiler. Noman semetdeşi, genç şair, kelecekniñ buyük
türkologı Bekir Çobanzade ile İstanbulda tanış oldılar. Olar mında ekisi
bir yerde şiirlerini toplap, 1911-nci senede kitap şeklinde neşir ettirdiler
(Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:249).
3. İstanbul, Qırım, Peterburg arasında
1912-nci senede İstanbuldan vatanğa qaytqan Noman bilgilerini ve
siyasiy faaliyetini daha da kenişlendirmek maqsadınen Peterburgqa barıp,
anda Psixonevrologiya İnstitutunda tasil aldı. O, keçinişini teminlemek
icün eñ ağır işlerde çalışmağa mecbur oldı. Noman anda yazğan «Tatar
xasta» eserini dostu Cafer Seydametke yolladı. Eser uzun yıllar devamında
öz aktualligini coymamağanı sebebinden 1917-nci senede «Terciman»
gazetinde derc olundı. Aradan bir yıl keçken soñ, yani 1913-nci sene
iyulde fikirdeşi ve meslekdeşi Cafer Seydametnen körüşmek içün yañıdan
İstanbulğa bardı. Bir muddet İstanbulda bulunğan soñ Qırımğa qaytıp
keldi ve Seytabdi Haciniñ qızınen qoranta qurdı (Şamil Ali, 2011:27,
№10).
Meslek dostları 1914-nci senede «Vatan» Cemiyetiniñ bölügini
yarattılar. Şu yılı kuzde Kezlevede Cafer Seydametle körüşken soñ,
cemiyetniñ azalarınen Aqmescitteki Veli İbraimniñ qavexanesinde gizli
bir toplaşuv keçirip kelecek faaliyetlerini belgilediler.
1914-nci sene 11 sentyabrde Bağçasarayğa, «Terciman» gazetiniñ
redaktorınıñ cenaze merasimine kelgenlerniñ qarşısında İsmail bey
Gaspralınıñ ğayelerini beyan etken Noman artıq inqilâpnıñ yaqınlaşqanını
ve vaqıtnı qoldan qaçırmamaq içün yaranacaq oñaytlı şaraitten semereli
yararlanıp, Qırımnı istilâcılardan azat etmekniñ vacipligini qayd etti.
4. Noman Çelebi Cihan arbiy xızmette
Birinci Dünya savaşında Rusiye mağlübiyetke oğrağanını duyıp,
universitet talebelerini arbiy kurslarğa celp etti. Moskvada arbiy kursnı
bitirgen Cafer Seydametni Bessarabiya cebesine, Kezlevede arbiy kursnı
bitirgen Noman Çelebi Cihannı ise Aqmescitke yolladılar. Arbiy xızmetke
ketken zaman çılğın tabiatlı Noman onı ozğarğan dostları ve soydaşları
qarşısında apansızdan sol bileginiñ damarını kesip, qanı ile divarğa
yazdı:
36 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 37
Sağlıqnen qal, tatarlıq!
Men ketemen cenkke,
Episiniñ başı aylandı axiret betke.
Seniñ içün yaşadım, sensiz ölsem,
Bilmem nasıl kirerim boş cennetke...
(Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:250)
5. Vatannıñ azatlığı ve mustaqilligi oğrunda mubarezede
1917-nci sene fevralde Rusiyede siyasiy durum daha da keskin
kerginleşti. Yaranğan akimiyet qarma-qarışıqlıqtan devletni xalâs etmek
maqsadınen çar II Nikolay göñülli olaraq akimiyetten ketti. Rusiyede
Kerenskiyniñ yolbaşçılığınen keçit ukümeti yaratıldı.
Qırımtatar vatanperverleri vatannıñ azat etmek yollarını aradılar.
Gizli faaliyet köstergen «Vatan» Cemiyetiniñ azaları Nomannıñ xastalanğanını
manaçıq etip, onı Odessadaki arbiy gospitalge yerleştirdiler.
Bessarabiya cebesindeki Cafer Seydamet ve meslekdeşleri Xalil Çapçakçı,
Amet Ozenbaşlı da onıñ yanına bardılar. Bayağı muzakerelerden
soñ Qırımda faaliyet köstergen gizli teşkilâtlarnı birleştirmek ve xalqnı
azatlıq kureşine kötermekni qararlaştırıp, vatannen sıq teşkilâti bağlantılar
yaratmağa muvafaq oldılar.
1917-nci sene 25 martta Qırımnıñ şeher, qasaba ve köylerinden kelgen
1500 temsilciniñ iştiraginen qurultay ötkerildi. Qurultay Qırım Musulmanları
Merkeziy İcra Komitetini yaratıp, onıñ erkânına 45 azanı
sayladı. Komitet azalarınıñ ekseriyeti gizli teşkilâttan saylandılar. Şu
komitet medeniy muxtariyet funktsiyasını yerine ketirmeli olğanı alda
Qırımnıñ azatlıq kureşiniñ yolbaşçısına ve yañı mustaqil devletniñ
qurulmasınıñ meydanğa kelmesine yol açtı (Kandımov Yunus, 1991).
Qırım Musulmanları Merkeziy İcra Komiteti Noman Çelebi Cihannı
Qırım Muftiligine, Cafer Seydametni ise Vaqf İşleri Mudirligine sayladı.
Böyleliknen, Noman Çelebi Cihan yalıñız Qırımnıñ degil de,
aynı zamanda Poloniya ve Litva musulmanlarınıñ da muftisi oldı. Yañı
yaranğan Rusiye ukümeti şu vazifelerni tasdıqladı. Odessada adiselerniñ
ketişatını diqqatnen izlegen ve onı idarelegen Noman Çelebi Cihan Cafer
Seydametle birlikte Qırımğa keldiler (Kandımov Yunus, 1991).
Noman öz vazife borcını eda etmege başlağan kibi sart tedbirlerden
faydalandı. 1917-nci sene aprelde Noman Çelebi Cihan, Seytcelil
Xattat, Amet Ozenbaşlı ve Cafer Seydamet tarafından bir nizamname
azırlandı. Qısqa bir zamanda savatsız, cesaretsiz, Rusiye meyilli, milliy
tüşünceden çetleşken muftilerni, qadılarnı işten boşatıp, olarnıñ
yerlerine genç vatanperverlerni tayinlep, milliy mekteplerniñ sayısını
çoqlaştırdılar. Şu yılı mayısta Aqmescitte ötkerilgen muallimler kongresi
açıqtan-açıq ruslaştırma siyasetine qarşı çıqtı. Rusiye ukümetiniñ basıp
alğan erazilerde
özüne küçük memurlar azırlamaq içün açqan rustatar
mekteplerini milliy kadrlar azırlağan mekteplerge çevirdiler. Bu
islâtlarnıñ reallaşmasında, mektepler içün metodik vasait ve programmlar
azırlanmasında
Asan Sabri Ayvazov kibi tecribeli pedagog ve yazıcınıñ
teşkilâtçılıq beceriginden semereli faydalandılar.
Qırımda ana tilinde neşir olunğan gazet ve jurnallarnıñ sayısı
çoqlaştırıldı. Asan Sabri Ayvazov Qırım Musulmanları Merkeziy İcra
Komitetiniñ organı kibi «Millet» gazetini (Qaynaqlarnıñ yazğanına köre
1918—19-ncı senelerde Bakuda gazetniñ 187 sanı basıldı. Afsus ki,
Azerbaycan kitapxanelerinde gazetniñ cemisi olıp 106 sanı saqlana —
A.Ş.), X. Çapçakçı ve A. Bodaninskiy «Golos Kırıma», «Tatar sedası»
gazetlerini neşir ettirdiler. Olarnıñ artından ise «Gökbayrak», «İşçi xalk»
ve «Albayrak» gazetleri de neşir olundı.
Amelge keçirilgen belli islâtlar yarımadadaki mustemlekeçilik oylarından
ayırılıp olamağan ruslarnı ve Rusiye meyilli ğayrı-ruslarnı da
ziyade raatsızladı. Rustilli matbuatta amelge keçirilgen tedbirlerniñ
aleyxine keskin maqaleler derc olundı.
6. Milliy Ukümetniñ yolbaşçısı
Yañı yaratılğan Tatar İrade-i Milliy teşkilâtı Qırımnı muxtar
cumxuriyet kibi idarelemege başladı. Kernskiy ukümetiniñ Tavridadaki
Ayaleti komissarı Bogdanov mından ğaet raatsızlanıp, teşkilâtnı qapattı.
1917-nci sene 20 iyulde Noman Çelebi Cihannı aps ettirip, Aqyarğa
yolladı. Nomannıñ aps olunması yalıñız Qırımda degil de, Rusiyeniñ
butün musulman-türk teşkilâtlarında buyük itiraznen qarşılandı. Miting
ve numayışlar toqtamadı. Aradan 3 kün keçken soñ Çelebi Cihan apsten
azatlıqqa çıqtı, Bogdanov ve muavini Biyanskiy ise öz vazifelerinden
boşatıldılar. Tavrida Ayaleti İnqilâp Komitetiniñ reisi Novitskiy resmen
38 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 39
Noman Çelebi Cihandan afu soradı. Şu adise Qırımda xalqnıñ milliy
azatlıq kureşine olğan işançını ve exval-ruxunı yeterli derecede köterdi.
1917-nci sene 1—11 mayısta Moskvada Rusiye musulmanlarınıñ
qurultayı ötkerildi. Anda esaretke oğratılğan türk-musulmanlarnıñ
xavfsızlığını, milliy-maneviy ve siyasiy aq-uquqlarını qorçalamaq
maqsadınen «Arbiy qurumlar aqqında» qarar qabul olundı. 1917-nci sene
21—31 iyulde Qazanda ötkerilgen nevbetteki qurultaynıñ qararlarından
ileri çıqqan vazifelerniñ reallaşması içün Askeri Şuranıñ yaratılması
zarurlı dep sayıldı. Azerbaycanlı Esadullayevniñ de azası olğan Askeri
Şura tez bir zamanda yalıñız musulman asker ve zabitlerinden ibaret
arbiy birliklerniñ formalaştırılması istiqametinde ameliy faaliyetke
başladı. Qurultaynıñ qararınen şu muim vazifeniñ icracısı umumtürk
ve umummusulman meselelerinde faal movqeyinen belli olğan general
Masey Sulkeviçke avale etildi. Masey Sulkeviç soydaşlarından farqlı
olmamağanını köstermek içün İslâm dinini ve Mehemmed adını qabul
etken edi. Qırımda o, «Süleyman paşa» kibi belli edi.
Birinci Rumıniya cebesinde uruşqan, Qafqaz-Volgaboyu musulmanlarınıñ
çoqluq teşkil etken askeri birlikten «Musulman korpusını»
formalaştırmaq qararğa alındı. Musulman cenkçilerinden ibaret üç
diviziyanıñ yaratılması ve acele surette silâ-sursatnen teminlenilmesi
aqqında general Sulkeviçniñ Memorandumı 1917-nci sene 10 noyabrde
Umumrusiye Musulman Şurasınıñ «Xaberler»inde derc olundı. Memorandumda
kösterile ki, «musulman ordusınıñ» esas vazifesi Rusiye
imperiyasınıñ terkibindeki türk-tatarlarnı birleştirgen devletni yaratmaq
eken. «Musulman korpusı» 1917-nci sene kuzde şimdiki Moldova
erazisinde — Tiraspolde teşkil olunmağa başladı.
Rusiyede yaranğan qarışıqlıq neticesinde Qırımda da milliy, diniy,
meslek çeşitliginen biri-birinden farqlanğan komitetler yaratıldı. Rusiyeniñ
paytaxtı Peterburqta bolşevikler devrim vastasınen akimiyetni
qolğa aldılar. Vaziyetniñ ket-kete daha da beter kerginleşecegini zanetken
Cafer Seydamet Qırımnıñ mudafaasını teşkilâtlandırmaq içün 1917-nci
sene 30 oktyabrde Qırım Erkân-i Harbiyesi (Mudafaa Nazirligi) yaratıp
ve vaqıtnı coymamaq maqsadınen Kiyevge bardı. Cafer Seydamet
Ukraina cebesindeki qırımtatar süvari arbiy birliklerni vatannıñ mudafaasına
celp etmege areketlendi. Lâkin yaranğan qarışıqlıq, xalqara
vaziyetniñ kerginligi, demir ve şosse yollarınıñ kerekli kibi çalışmaması
Cafer Seydametke öz isteklerini amelge keçirmege şarait yaratmadı
(Guliyev Vilayet, 2009:323).
Qırımnı muxtar bir qurum kibi idarelegen yañı qurulğan ukümet
yalıñız mudafaa meselelerini tüşünmeknen kifayetlenmedi. Gaspralı
adına Darulfunni (Pedagogika texnikumı), Sanat ve Sanaye Mektebini,
Bağçasaraydaki Xansarayında Milliy Müzeyni açtılar. Qırımnıñ er yerinde
kök tüsli milliy bayraqlar yelpiredi. Qırımda idarelevniñ respublika
forması seçildi. Şuña ciddiy azırlıqlar alınıp barıldı.
1917-nci sene 17 noyabrde Qırımda ilk kere qadınlarnıñ da tam uquqlı
vatandaş kibi iştiraginen bir Qurultay keçirildi. Qırım Musulmanları İcra
Komiteti adından Noman Çelebi Cihan olarnı selâmlap Qurultaynı açtı.
Aralarında qadınlar da olğan (İsmail bey Gaspralınıñ qızı, Şefiqa xanım
da deputatlar arasında edi — A.Ş.) 76 millet vekili ciddiy muzakerelerle
qanunbericilik aktlarını azırladılar. Qurultay Qırımda yaşağan xalqlarnıñ,
dinine ve tiline, urf-adetlerine sayğı kösterecek, olarnıñ diniy, milliy
ve siyasiy aq-uquqlarını qorçalayacaq Qırım Xalq Cumxuriyetiniñ qurulğanını
ilân etti. Yañı qurulğan ukümetni qorçalamaq maqsadınen I
Dünya Savaşına celp etilgen qırımlı asker ve zabitlerni vatanğa ketirmek
qararlaştırıldı.
Qurultayda Qırım Xalq Cumxuriyetiniñ Anayasasını (konstitutsiya)
azırlamaq içün komissiya yaratıldı. Şu komissiyağa Noman Çelebi
Cihan, Cafer Seydamet, Cafer Ablay, Asan Sabri Ayvazov aza saylandılar.
Olarnıñ azırlağan Anayasa keniş muzakereden soñ Qurultay iştirakçileri
tarafından 13 dekabrde qabul olundı. Şu Anayasasınıñ 3-nci maddesiniñ
1-nci bendine istinaden Qurultaynı Parlamentke çevirdiler.
Yañı qurulğan Milliy Ukümetniñ teşkili Noman Çelebi Cihanğa
avale etildi. 26 dekabrde Noman Çelebi Cihan yañı ukümetniñ erkânını
ilân etti: Noman Çelebi Cihan — Ukümet yolbaşçısı ve Adliye mudiri,
Cafer Seydamet — Arbiy ve Xariciye mudiri, Ahmet Şükrü — Din İşleri
mudiri, İbrahim Özenbaşlı — Maarif mudiri, Seytcelil Xattat — Maliyye
mudiri.
Şu adiselerden soñ bolşevikler ğaet raatsızlandılar. Aqyardaki Arbiy
İnqilâp Komiteti Qara Deñiz Donanmasınıñ (Çernomorskiy voyennomorskoy
flot) gemilerini yarımadanıñ liman şeherlerine doğru arbiy
40 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 41
ameliyatlarını alıp barmağa yolladı. Tınçlıqtan, xalqlarnıñ aq-uquq
beraberliginden, sotsial adaletten laf yürsetken bolşevikler özlerine
duşman bilgen, açıqtan-açıq savaşqa kirgen, beyazgvardiyacı adlanğan
Rusiyeniñ silâlı birleşmelerine yetekçilik yapqan generallarnen ittifaqqa
kirip, keçmiş Rusiyeniñ esareti astında olğan xalqlarnıñ mustaqillik qolda
etmelerine qarşı çıqtılar. Faqat ekseriyeti ruslardan ibaret olğan muxalif
menşevik partiyasınıñ yerli teşkilâtı yañı qurulğan ukümetni destekledi.
Tınçlıq yolunen yañı yaranğan ukümetni özlerine boysundırıp olamayacaqlarnı
añlağan bolşevikler arbiy usullardan faydalandılar. Şuña
manaçıq kibi de Kezlevedeki eki vagon silânıñ Aqmescitke ketirilmesi
oldı. Yarımadanıñ muxtelif yerlerinde — Kezleve, Yalta, Kefe, Kerç ve
başqa yalıboyu şeherlerde arbiy ameliyatlar başlandı. Bolşeviklerniñ
Aqyardaki 10 biñge yaqın arbiy birleşmeleri Aqmescitke ucum etti. Belbek
stantsiyasınıñ yaqınlığındaki savaşta bolşevikler öz movqelerini bıraqıp,
artqa çekilmege mecbur oldılar. Milliy ukümetniñ askeriy birlikleri silâ ve
arbiy sursat yetişmemezliginden, nizam-intizamnıñ zayıflığından uruşnı
soñuna qadar devam ettirip, Aqyarnı azat etip olamadılar.
Savaşnıñ şiddetli vaqıtında Aqmescitteki Narodnıy Dom (Xalq
Evi) binasını milliy küçler basıp aldı. Şu ise yarımadadaki ruslarnıñ
ekseriyetiniñ buyük ğadapına sebep oldı. Er yerden mulkiy (grajdanskiy)
ve silâlı ruslar Aqmescitke kele başladılar. Kerginlikni aradan kötermek
maqsadınen Milliy Ukümetniñ Nazirler Şurası Narodnıy Dom (Xalq Evi)
binasını boşatmaqnı qararlaştırdı. Bunıñnen razılaşmağan Noman Çelebi
Cihan istifa berdi. Siyasiy durumnı muzakerelemek içün parlament azaları
Aqmescitke davet etildiler. Böyle bir zamanda bolşevikler şeherni basıp
aldılar ve Noman Çelebi Cihannı aps etip, Aqyarğa alıp bapdılar.
Netice
Ordusını ve idareleme organlarını yañı formalaştırmaqta olğan genç
Qırım ukümetini bolşevikler qan içinde boğdılar. Noman Çelebi Cihanğa
apsxanede meşaqatlı azaplar bergen soñ, 1918-nci sene 23 fevralde
vahşiycesine öldirip, cesedini deñizge attılar. Lâkin bolşevikler yarımadanı
qolda tutıp olamadılar. Qırımda akimiyet qoldan-qolğa keçip, muvaqat
ukümetler bir-biriniñ artından deñişti. 1920-nci sene noyabrde Sovet
Rusiyesi Qırımnı yañıdan basıp alsa da, episi bir mında Qırım MSSR
qurmaq mecburiyetinde qaldı. Demek, Noman Çelebi Cihan ve onıñ
meslekdeşleri silâlı kureşte mağlüp olsalar da, ğayeleri ğalip çıqtı. Hatta
olarğa duşman olğan bolşevikler bile idarelevniñ Muxtar Cumxuriyet
şeklinen barışmaqnı maqullediler.
Noman Çelebi Cihannıñ tillerde destan olğan «Ant etkenmen» şiiri ise
artıq bugün qırımtatar xalqınıñ Milliy Gimnine çevrilip qaldı.
Qullanılğan edebiyat:
1. Gazenfer qızı Aynur. (2012). İslahatçı müfti Noman Çelebi Cihan,
«Cemiyyet ve din» gezeti, 5—11 aprel.
2. Guliyev Vilayet.(2009). Son illerin yazıları. «Ozan» neşriyyatı, Bakı.
3. Kandımov Yunus. (1991). 1917 sene Qurultay. O nasıl olğan edi (oçerk).
«Avdet» gazetiniñ neşri, Bağçasaray.
4. Fazıl Riza, Nagayev Safter. (2001). Qırımtatar edebiyatınıñ tarixi (Qısqa
bir nazar), Aqmescit.
5. Şamil Ali. (2011). Qanınen şiir yazğan, milleti içün devlet qurğan Noman
Çelebi Cihan, «Türk eli» jurnalı, № 10, Bakı.
(Mezkür maqale «Türkiyeniñ sesi» radiosında «Türk dünyasınıñ
meşurları» rubrikasınıñ 2010-ncı sene 6 avgustta saat 10.45-te efirde
seslengen «Noman Çelebi Cihan» yayını ve «Türk eli» jurnalınıñ 2011-
nci sene № 10 derc olunğan «Qanınen şiir yazğan, milleti içün devlet
qurğan Noman Çelebi Cihan» maqalesi esasında azırlandı).
42 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 43
Ayatını qırımnen bağlağan azerbaycannıñ Baş naziri —
nasib bey yusifbeyli
Özet (annotatsiya): Azerbaycannıñ körümli içtimaiy-siyasiy xadimi
ve belli devlet erbabı, alevli publitsist, Nasib bey Yusif bey oğlu
Yusifbeyliniñ ömür yolu Qırımnen bağlı oldı. O taxminen 1903—04-
nci senelerde İsmail bey Gaspralınıñ qızı Şefiqa xanımğa nişanlandı.
Eki yaşnıñ — Nariman Narimanovnen Yusif bey Yusifbeyliniñ Şefiqa
xanımğa birden sevda olması olarnıñ dostluğına nifaq saldı. Yaqın dost,
kursdaş ve meslekdeşlerden olğan N. Narimanovnen N. Yusifbeyliniñ
özara munasebetleri Bağçasarayda bozuldı. Sevdalıq duyğularından
peyda olğan zıddiyetli ve dramatik vaziyet o qadar kerginleşti ki, mezkür
meseleniñ facianen neticelenmesiniñ telükesi peyda oldı. Şu adiseniñ
faciasız, yani duelsiz keçmesine Şefiqa xanım sebep oldı. Şefiqa xanım
Nasib bey Yusifbeylini sevgenini beyan etti ve şunıñnen mesele çezildi.
Bu vaqiadan soñ eki dostnıñ ömür yolları ve dünyabaqışları ebediy
ayırıldı.
Meraqlısı şu ki, taliyniñ emrinen er eki şaxıs soñdan Azerbaycannıñ
tarixinde içtimaiy-siyasiy xadim ve devlet erbabı kibi teren izler
qaldırdılar. Lâkin bu meselede de olar aks qutuplerde, biri-birine duşman
olğan cebelerde oldılar. Nasib bey Azerbaycan Xalq Cumxuriyetinde
nazir vazifesinde çalışqan, eki kere de baş nazir kibi kabinetni teşkil etti.
Nasib beyniñ baş nazir olğan ukümetni silâh küçüne devirgen bolşevikler
şu vazifege — Azerbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetiniñ reisligine
N.Narimanovnı tayinlediler.
Bolşevikler Azerbaycannı işğal etken soñ Nasib bey Yusifbeyli
muammalı şekilde ğayıp oldı. Onıñ ölüminen bağlı muxtelif mulâxazalarğa
ve rivayetlerge araştırıcılar alâ de aydınlıq ketirip olamadılar. Nasib beyniñ
ömür arqadaşı Şefiqa xanım ise bayağı qıyınlıqlarnen olsa da evlâtlarını
alıp, Türkiyege bardı ve ayatınıñ soñuna qadar muxacirlikte yaşadı.
Anaxtar sözler: Nasib bey Yusifbeyli, Şefiqa xanım Gaspralı, Azerbaycan
Xalq Cumxuriyeti, Nariman Narimanov.
Kiriş
Neft ve milyonlar saltanatı olğan Bakuda bir zamanlar milyoncılar
samovarnıñ otluğına kömür, odun yerine para taşlap yaqqan ekenler. Bilip
körmek istegenler ki, paranen yaqılğan samovarlardan qaysı birisi daha tez
qaynaycaq eken. Ya da birde-bir yırcı xanımnıñ şerefine bir yılnıñ içinde
balaban kontsert sarayını qurdırmaq isteginde olğan milyoncınen, böyle
bir qocaman binanıñ bir yılda qurulacağınıñ mümkünsizliginiñ iddiasını
etken başqa bir milyoncı arasında, kontsert sarayınıñ meblâğinden qavil
etkenler. Xulâsa, qumarxanelerde, restoranlarda ve başqa yerlerde para
suv kibi aqa edi.
Böyle bir maddiy baylıqlarğa, bitip-tükenmez servetlerge malik olğan
memleketni Rusiye imperiyasınıñ esaretiniñ pancasından qurtarıp almağa
ıntılğan, Azerbaycan Xalq Cumxuriyetiniñ qurucılarından biri olıp,
Nazirler Kabinetini teşkil etken Nasib bey Yusifbeyli ise özüne kostyum
alması içün mektübinde babasından oña para yollamasını rica etken edi.
Eki kere ukümetni teşkil etken Nasib beyniñ doğrulığı, saflığı, meslegine
sadaqatı, milletseverligi ve vatanperverligi beşeriy alemge parlaq bir
numünedir.
1. Nasib beyniñ tasil yılları
Nasib bey Yusif bey oğlu Yusifbeyli 1881-nci senede Azerbaycannıñ
qadimiy medeniyet merkezi olğan Gence şeherinde dünyağa köz açtı.
Onıñ soyadı qaynaqlarda Yusifbeyov, Usubbeyov, Yusifbeyli kibi yazıldı.
Ziyalı ailesinde doğğan Nasib bey evelce başlanğıç mektebinde tasil aldı.
Soñ ise tasilini «Medreseyi-ruhaniyede» ve gimnaziyada devam ettirdi.
1900-ncı senede Gence gimnaziyasını bitirip, müxendislik tasili almaq
içün Peterburgqa bardı ve Texnologiya İnstitutuna qabul olundı. Amma
ne içündir anda tasilini devam ettirmedi. 1902-nci senede Odessağa
barıp, evelce Novorossiysk İmperator Universitetinin tibb, soñ ise uquq
fakültetinde
tasil aldı (Guliyev Vilayet, 2010:11 dekabr). N. Yusifbeyli
N. Narimanovnen universitet yıllarında dostlaştı.
Şu devirde Odessa bir inqilâp beşigine çevirilgen edi. 1902-nci sene
oktyabrde Odessada darqatılğan «Arqadaşlar!» adlı muracaatnamede
yazılğan edi: «Çoqtan berli universitetimizde ayat şimdiki kibi böyle coşqun
olmağan edi, cesaretnen aytmaq mumkün ki, iç bir zaman talebelerimizniñ
44 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 45
içtimaiy fikri şu qadar kergin çalışmağan edi. Talebelerniñ ileri tabaqaları
tüşünilgen, saf-çürük yapılğan yetkin dünyabaqışlarına malik olmaq ve
qızğın inqilâbi faaliyetke keçmek zaruriyetini kün-künden daha da guzel
añlaylar — olar şimdi bunıñnen yaşay, bunıñnen nefes alalar» (Ahmedov
Teymur, 1982:68).
Novorossiysk İmperator Universitetinde çeşit xalqlarnıñ vekilleri
tasil ala ediler. Olarnıñ arasında tatarlar ve qafqazlılar çoqluqnı teşkil ete
edi. Oña köre de mında «Musulman Talebeleriniñ» cemiyeti yaratılğan
edi. Qafqazlı gençler tatil vaqıtında tez-tez Qırımğa bara ediler. Şefiqa
xanım xatıralarında N.Yusifbeyliniñ Bağçasarayğa ilk kelişini böyle
tasvirley edi: «1902-nci sene qanunievel (noyabr-V.G.) ayı içinde Odessa
universitetiniñ Türk Talebeler Derneginiñ azaları (azeriler, şimaliy
qafqazlılar, qırımlılar ve s.) körüşmek, tanış olmaq, ağıl paylaşmaq
maqsadınen Qırıma keldiler. Bağçasarayda ve Aqmescitte olarnıñ şerefine
ziyafetler berildi, toplaşuvlar keçirildi. Qırım gençleri lâzim olğan tarzda
hüsnü qabuldan artta qalmadılar» (Guliyev Vilayet, 2010:11 dekabr).
Universitette tasil alğan Nariman Narimanov 1903-nci sene yanvarde
olıp keçken Qırım seferleri aqqında Bakuğa yollağan bir mektübinde böyle
yazğan edi: «...Daxi özümge borc bilip Bağçasarayğa ve Simferopolğa
studentlerniñ seyâxatını yazam, yani 5 yanvarde sekiz adam olıp Bağçasarayda
bulundıq. Şeherniñ mutexasıs adamlarınen tapışıp, biri-birimizniñ
derdinden ve maqsadından xaberleştik. ...Soñ Bağçasaray
muallimleri epimizni uylege davet etip, buyük sayğınen bizni sıyladılar.
7 yanvarde olarnıñ sayğı ve urmetleriniñ şerefine biz de Bağçasarayda
musulmanlar içün teatr kösterip berdik. Bağçasaray xalqı studentlerden
razı olıp qaldılar. Bağçasarayda olğan musulman mekteplernide ana
tilinde bülbül kibi yırlağan tatar balaları bizni ğayet ayretlendirdi ve
quvandırdı. Böyle ğayret, böyle fedakârlıq men alâ daa körmegen edim.
Qaysı mektepke barsaq, episinde yedi ve sekiz yaşında tatar balaları
anda serbest türkce yazıp oquylar. Şundan ilâve tarixten, coğrafiyadan
ve ğayrı-dünyeviy ilimlerden bergen cevapları da insannı taaciplendire.
Xulâsa, on yıl daha böyle devam etse, demek mumkün ki, Bağçasaray
mekteplerinden eñ ğayretli, eñ maarifli ve malümatlı musulman balaları
yetkinleşip milletni yaraştıracaqlar!
Bağçasaray mektepleri ve mında olğan muallimler bir ğayrı alemdir!
Şu mekteplerden Qafqazda er şeherde bir mektep olsa, belki de bir
az tez zamanda qaide-qanunnı, mekteplerniñ programmasını bilmek
daha da qolay edi. Şular şimdiki vaqıtta vacip olğan işlerden biri
sayıla. Bağçasarayda qız mektepleri çoq. Sağ ve var olsun Bağçasaray
mektepleri.
12 yanvarde Bağçasaraydan Simferopolğa barıp, anda da musulmanlar
içün teatr kösterip berdik. Simferopol faalleri bizlerge buyük sayğılarnen
yanaştılar...» (Ahmedov Teymur, 1982:69—70).
Qırımda bulunğan talebeler arasında şu yıllarda N. Narimanovnıñ
dostu ve meslekdeşi Nasib bey Yusifbeyli de bar edi. «Terciman» gazeti
de talebelerniñ şu seferi aqqında 15 yanvar 1903-nci sene sayında
«Qafqazlılar Qırımda» maqalesinde keniş yer bergen edi. Maqalede
talebelerniñ Bağçasarayda ve Simferopolda V. Medetovnıñ «Qırt-qırt»,
N. Narimanovnıñ «Nadanlıq» eserlerini temaşağa qoyğanlarını yazğanlar.
Gazet onı da qayd etip köstergen ki, Simferopol polismeysteri «Nadanlıq»
eseriniñ temaşağa qoyulmasına ruxset bermegen edi. Şu zaman
N. Narimanov Qafqaz Senzor Komitetiniñ baş senzorı A.O. Kişmişovnen
telegramma vastasınen bağlanıp, razılıq vesiqasınıñ kopiyasını ketirip
taqdim etken soñ, temaşanıñ sanada kösterilmesine izin berilgen edi
(Ahmedov Teymur, 1982:71).
Nasib beyniñ Qırımğa barması iç te tesadüf degil edi. O devirde Qırım
buyük Rusiyeniñ ösüp, inkişaf etken medeniy merkezlerinden biri sayıla
edi. Rusiyeniñ imkânlı adamları, yazıcı ve şairleri, sanat adamları mında
kelip raatlana ediler. Qırımnıñ tamır xalqınıñ esas qısımını musulman
dinine riayet etken türkler (qırımtatarlar) teşkil etken edi.
N. Narimanov ve Nasib bey Yusifbeyli sotsialistlernen meslekdeş
ediler.
Er ekisi de sotsial adalet oğurında kureşni alıp bara ve
insanlar arasında
beraberlik olmasına tarafdar ediler. Eki yaşnıñ —
Nariman Narimanovnen Yusif bey Yusifbeyliniñ Şefiqa xanımğa birden
sevda olması olarnıñ dostluğına nifaq saldı. Yaqın dost, kursdaş ve
meslekdeşlerden olğan N. Narimanovnen N. Yusifbeyliniñ özara munasebetleri
Bağçasarayda bozuldı. Sevdalıq duyğularından peyda olğan
zıddiyetli ve dramatik vaziyet o qadar kerginleşti ki, mezkür meseleniñ
facianen neticelenmesi telükesi yarandı. Şu adiseniñ faciasız, yani duelsiz
bitmesine Şefiqa xanım sebep oldı. Şefiqa xanım Nasib bey Yusifbeylini
sevgenini beyan etti ve şunıñnen mesele çezildi.
46 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 47
Bazı bir araştırıcılar Şefiqa xanımnıñ N. Narimanovnıñ fuqare qorantasında
doğğanı içün saylamağanını, N. Yusifbeyliniñ ise zadekân
neslinden olğanına köre, oña aqayğa çıqmasını munasip dep sayalar.
N. Yusifbeylinen N. Narimanov arasındaki zıddiyet, N. Yusifbeyli Azerbaycanda
Baş Nazir olğanda N. Narimanovnıñ oña unvanlağan keskin
siyasiy suçla tolu mektübi de siyasiy baqışlarnıñ fikir ayırılığı kibi degil
de, Şefiqa xanım içün yapılqan qovğanıñ tesiridayın da izalaylar.
Şefiqa xanım ise öz xatırlavlarında şu adiselerni tamamınen başqaca
tasvirlegen edi. Onıñ fikrince, İsmail bey Gaspralınen Nasib bey
Yusifbeyli arasında uzundan-uzun kergin subetler olıp keçken edi.
Gaspralı kommunist ğayeleriniñ aliyligine işanğan Nasib beyge añlatıp
bermege muvafaq olğan ki, esaret astında iñlegen xalqnıñ evlâtları sınfiy
kureşke qoşuluvınen sotsial adaletke nail olamazlar. Evelce vatannıñ ve
esaret astında iñlegen xalqnıñ azatlıq qolda etmesi vacip em de pek muim
meseledir. Şu qonuşmalarda Yusifbeyli sotsialistlerniñ menbalarından
faydalansa da Gaspralınıñ mantıqı ve isbatlağan delilleri qarşısında aciz
olıp qalğan edi. Bağçasaray ayatı Yusifbeyliniñ dünyabaqışlarında öz
teren izlerini qaldırdı, o tedricen sotsial-demokrat ğayelerinden çetleşip,
milletçi-türkçü kibi dünyabaqışlarını zenginleştirdi.
Novorossiysk İmperator Universiteti Rusiyedeki siyasiy durumnen
bağlı ara-sıra qapanıp, açılğanından N. Yusifbeyli Bağçasarayğa köçe
ve «Terciman» gazetinde çalışıp başlay. Nasib bey babası Yusifbey ve
qardaşı Hemid beyle birlikte 1905-nci senede Gencede «Geyret» adlı gizli
teşkilât ve şu teşkilâtnıñ nezdindeki «Difai» gruppasınıñ yaratılmasında
faal iştirak etti. Rusiye xususiy xızmet organları vastasınen ermeni
cellâtları musulmanlarnı kutleviy surette qırğanda «Difai» gruppası şu
faciağa qarşı kureşni alıp barmağa qadir olğan, belki de yekâne musulman
teşkilâtı edi.
2. Nasib beyniñ Qırımdaki içtimaiy faaliyeti
Nasib bey 1906-ncı sene yazda Bağçasarayda Şefiqa xanımnen qoranta
qurdı ve ömür arqadaşınen birlikte Yelizavetapol (Gence) şeherine
keldiler. Mında bir ayğa yaqın yaşadılar. Şefiqa xanım Gence ve Baku
teessuratlarını Bağçasarayğa qaytqan soñ «Alemi-nisvan» (1907, № 4)
jurnalında derc ettirdi.
Jurnalnıñ «Bakuda qadınlar cemiyeti» serlevalı yazısında qayd olunğan
edi: «Bu soñ vaqıtlarda Bakuda musulman qadınları «Elm ve heyat»
adlı bir cemiyet teşkil etkenler. Mezkür cemiyet bugünden soñ qadınqızlar
arasında ilim ve maarifni darqatacaq eken. Toplanğan paralarnı
Gencedeki aç ve fuqarelerge yollağanlar. Böyle cemiyetlerniñ teşkili
bizim musulman qadınlarnıñ aqıl ve zekâlarınıñ yarıqlanğanını köstere...
Böyle bir cemiyet butün Rusiye muslimeleri arasında birinci olmaqtan
ğayrı, onıñ misliniñ (beñzeri) Türkiyede de, Mısırde de, başqa musulman
memleketlerinde de bulunmağanı bellidir. Bu kibi işlerge igdam etmek
içün ilim ve maarif nurunen munever olmaq ve milliyetçilik duyğularına
saiplenmek dexi lâzimdir».
Nasib bey Qırımda çalışqan vaqıtında «Terciman» gazetine maqaleler
yazmaqnen yanaştı, «Alemi-nisvan» jurnalınıñ neşir olunmasında
da xanımına yaqından yardımcı oldı ve qırımtatarlarnıñ edebiy-medeniy
ayatında faal iştirak etti. Bir sıra Azerbaycan dramaturglarınıñ
eserlerini Qırımda sanalaştırılmasında, olarnıñ tebliğinde, yırcılarnıñ
gastrol seferiniñ teşkilinde qolundan kelgenini yaptı. Hatta qırımtatar
aveskârlarınıñ sanalaştırğan Abdürrahim bey Hagverdiyevniñ «Dağılğan
tifaq» eserinde Necef bey rolini oynadı.
Şefiqa xanım xatırlavlarında yaza ki, «Nasib bey babamnen birlikte
qavexanelerge, toy-dügünlerge, cemiyet toplaşuvlarına bara, muzıqamızdan,
oyunlarımızdan pek memnün ola edi. Bir çoq toy-dügünlerde
«toy ağası» seçile ve sabağace ziyafetni alıp bara edi».
Nasib beyniñ Qırımğa kelişi İsmail bey Gaspralığa Rusiye musulmanlarınıñ
II ve III qurultaylarınıñ azırlanıp keçirilmesine, «İttifaqimüsliman
» partiyasınıñ yaratılmasına, Devlet Dumasına saylavlarğa,
«üsuli-cedid» mektepleriniñ teşkiline, «Kitap şirketiniñ» tasisine ve diger
meselelerge daha çoq vaqıt ayırmasına şarait yarattı.
3. Nasib beyniñ ömüriniñ İstanbul deviri
Çar xafiyeleriniñ taqibinden yaqasını qurtarıp almaq maqsadınen
Nasib bey 1908-nci senede Şefiqa xanımnen birlikte İstanbulğa bardı.
Anda publitsistika faaliyetini devam ettirmeknen yanaşı, içtimaiy işlernen
de yaqından oğraştı. «Türk dernegi» cemiyetiniñ faal yaratıcılarından
biri oldı.
48 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 49
Nasib beynen Şefiqa xanımnıñ 1908-nci senede ilk evlâdı — Zöhre
adlı qızları dünyağa köz açtı. Aradan daha bir yıl keçken soñ ise olarnıñ
Niyaz adlı oğlanları doğdı.
4. Gencedeki işi ve içtimaiy-siyasiy faaliyeti
1909-ncı senede Gencege qaytqan Nasib bey ösmürliginde tasil alğan
«Medreseyi-ruhaniyede» muallim olıp çalıştı. Şu künlerni Şefiqa xanım
böyle xatırlay: «Nasib bey universitette tasil alğan yıllarında Gencedeki
«Medreseyi-ruhaniye» etrafında buyük faaliyetke kirişti, medreseniñ
islâxı meselesini öz qoluna aldı. Mirze Ağası ve Mirze Mehemmed
Pişnamazzadenen bayağı işler yaptılar. Evelce Türkiyeden muallimler
celp olundı. Bu işte taliy Nasib beyni quvandırdı. Odessada o, Akif beyni
rastketirdi. Daha soñ ise kene de Akif bey kibi Abdülhemid rejiminiñ
taqiplerinden Türkiyeden qaçıp ketkenlerden — Faig, Riza ve Zeki beyler
peyda oldılar. Böyleliknen, muallim meselesi qısmen çezildi. Şu türklerge
İran pasportları berildi, olar resmen medresede çalışıp başladılar. Nasib
bey özü de medresede teneffüslernen bir yıl devamında rus tili muallimi
olıp çalıştı. Tedris kitapları Türkiyeden ketirildi» (Guliyev Vilayet,
2010:11 dekabr).
Nasib bey aynı zamanda içtimaiy cemiyetlerniñ işinen de faal oğraştı,
şeherde ilk kere türk tilinde kitapxaneniñ yaratıcılarından oldı. Nasib
bey 1911-nci senesine qadar şeher belediyesine saylandı. İçtimaiy
işlerde faal olğan N.Yusifbeyli «Molla Nesreddin» jurnalına ve diger
gazetlerge maqaleler yazıp yolladı. Aynı zamanda «Musulman Xayriye»
Cemiyeti, «Musulmanlarnıñ Maariflenmesi» Cemiyeti, «Aktyorlar»
Cemiyeti kibi içtimaiy qurumlarnıñ yaranmasında yaqından iştirak etti.
Onıñ Mehemmedemin Resulzade ile tanışlığı da evelceden ğıyabiy, yani
matbuattaki maqaleleri vastasınen oldı. Tez-tez Bakuğa kelip turğan
Nasib bey «Açıg söz» gazetinde redaktor olıp çalışqan Mehemmedemin
Resulzade ile şaxsen tanış oldı ve şu tanışlıq olarnıñ arasında sıq iş
birligine em de dostluqqa cevirilip qaldı.
İçtimaiy-siyasiy faaliyetinde numüneviy olğan Nasib bey aile munasebetlerinde
musulmancasına davrandı, Eynülhayat xanım adlı genç,
guzel ve ziyalı bir qadınnen de yaşadı. Şefiqa xanımnıñ mından xaberi
olsa da, babasından gizli saqladı. Amma Gencede de qalmadı. O, 1912-
nci seneniñ soñlarında evelce evlâtlarını Qırımğa yolladı, soñ ise özü
bardı. Lâkin bu ayırılıq olar arasında teren uçurım yaratmadı. İsmail bey
Gaspralınıñ yas merasiminiñ teşkilâtçıları sırasında N. Yusifbeyli de bar
edi. Ulu mutefekkir dünyasını deñişkende «Terciman»nıñ saiplik uquqını
evlâtlarına ve kievine bergen edi.
5. Yañı partiya yaratmaq oğrunda mubarezesi
1917-nci sene martta Nasib bey Yusifbeyli «Difai»niñ yetekçi
azalarından olğan Hesen bey Ağayev, Şefi bey Rüstembeyov, Xelil bey
Xasmemmedov ve başqalarınen birlikte «Türk Edemi-Merkeziyet»
Fırqasını yarattılar. Şu qurum Azerbaycannıñ siyasiy tarixinde keyfiyetce
yañı partiya dep sayıla edi. Partiyanıñ esas ğayesi Azerbaycannı Rusiyeniñ
mustemlekesinden azat etip, mustaqil devlet kibi formalaştırmaqtan ibaret
edi. 1917-nci sene aprelde Bakuda ötkerilgen Qafqaz ve şu yılı mayısta
Moskvada olıp keçken Rusiye musulmanlarınıñ qurultaylarında iştirak
etken Nasib bey esaret astında xorlanğan xalqlarnıñ uriyetke qavuşıp,
mustaqil devletlerini qurmaq ideyasını ögge sürdi.
1917-nci sene iyulde şu partiya M.Resulzadeniñ yolbaşçılıq yapqan
«Musulman Demokratik Musavat» Partiyasınen birleşip, «Türk Edemi-
Merkeziyet Fırqası Musavat» dep adlandırıldı. Nasib bey şu partiyanıñ
26—31 oktyabrde Bakuda keçirilgen ve Azerbaycannıñ siyasiy ayatında
buyük adisege çevirilgen I qurultaynıñ azırlanılıp ötkerilmesinde faal
iştirak etti. Onı partiyanıñ merkeziy komitetiniñ azası ve Gence bölüginiñ
yolbaşçısı sayladılar.
6. Nazir vazifesine yükselmesi ve Ukümetni teşkil etmesi
Bolşeviklerniñ Oktyabr devlet devriminden soñ Rusiye Muassisler
Meclisine saylanğan vekiller Petrogradqa barıp olamağanlarına köre
Zaqafqaziya Seymini yarattılar. Seymniñ ve 1918-nci sene 22 aprelde
ilân olunğan Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikası ukümetini
meydanğa ketirgenlerden biri de Nasib bey Yusifbeyli oldı. Oña yañı
ukümtte Maarif Nazirligini yaratmaq vazifesi berildi. N.Yusifbeyli qısqa
vaqıtta çoqmilletli bir bölgede xalqlarnıñ ve etnik gruppalarnıñ episiniñ
menfaatını közde tutıp olğan programmanı azırladı.
Amma tıştaki küçlerniñ tazyığı ve içkiy zıddiyetler neticesinde Za50
Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 51
qafqaziya Demokratik Federativ Respublikasınıñ ömüri pek qısqa oldı.
1918-nci sene 26 mayısta Gürcistan, 28 mayısta ise Ermenistan ve
Azerbaycan Tbiliside mustaqil devletlerini qurğanlarını beyan ettiler. Yañı
ilân etilgen Azerbaycan Xalq Cumxuriyetinde Nasib beyge Maliye ve
Xalq Maarifi Nazirligini yaratmaq vazifesi berildi. (Feteli xan Xoyskiyniñ
2-nci ve 3-nci ukümet kabinetlerinde de o, Xalq Maarifi ve Diniy İtiqat
Naziri vazifelerini eda etti.)
Nasib bey Yusifbeyliniñ amelge keçirgen ilk tedbirlerden biri Azerbaycan
tiliniñ devlet tili kibi ilân etilmesi oldı. Bunıñ içün tasil sistemini
milliy zemin uzerinde yañıdan tikledi ve Azerbaycan tilini mukemmel
bilgen ixtisaslı milliy kadrlarnıñ yetiştirilmesine diqqatnı küçlendirdi.
1918-nci sene 28 avgustta Azerbaycan mektepleriniñ milliyleştirilmesi
aqqında qarar qabul etildi. Xalq Maarifi Nazirliginiñ seyleri neticesinde
artıq 1919-ncı seneniñ evellerinde Azerbaycanda devlet esabına 637
başlanğıç ve 23 orta ixtisaslı tasil mektepleri faaliyet kösterdi.
1919-ncı sene martta Feteli xan Xoyskiy ukümeti istifa bergen soñ,
yañı ukümetniñ teşkili meselesi Nasib bey Yusifbeylige avale olundı.
Şu devirde Baku Devlet Universiteti açıldı, 100-ge yaqın Azerbaycan
gençi devlet esabına Avropanıñ aliy mekteplerinde oquvğa yollanıldı.
Topraq islâxatı aqqında qanun leyxası azırlandı. Azerbaycannıñ milliy
parası — manat peyda oldı.
Nasib bey Yusifbeyli Baş Nazir vazifesinen yanaşı, aynı bir zamanda
em de İçki İşler Naziri kibi de faaliyet kösterdi. Onıñ yolbaşçılıq etken
ukümet tıştan Denikinniñ arbiy birleşmelerine, içten ise bolşeviklerniñ
yapqan xavfsızlığına qarşı kureşmege mecbur oldı. 1919-ncı sene 5 iyunde
keçirilgen parlament toplaşuvında Denikinniñ Göñülli Ordularınen bağlı
mesele kündelikte tekraren muzakere olundı. Denikinniñ telükesinen
bağlı Azerbaycan Xalq Cumxuriyetiniñ Ukümeti Devlet Mudafaa Komitetiniñ
teşkili aqqında qarar qabul etti. Az bir zamanda Azerbaycan
milliy ordusında xızmet etkenlerniñ sayısı 40 biñ adamğa yetkizildi.
Nasib bey 29 aprel 1919-ncı senede Qırımğa yollağan bir mektübinde
Şefiqa xanımdan evlâtlarınen birlikte Bakuğa qaytmasını rica etken edi.
Qırımda içtimaiy-siyasiy işlernen faal oğraşqan Sefiqa xanım Nasib
beyniñ ricasını memnünliknen qabul etti ve 1919-ncı sene 15 avgustta
Qırımdan yolğa tüşti, Sevastopol-Novorossiysk-Petrovsk (Mahaçgala-
V.G.) yolunen Bakuğa qayttı. Mında kelgeni kibi de faaliyetke başladı.
Xalq Maarifi Nazirligi yanında balalar bağçaları içün terbiyeciler azırlağan
kurslarnı teşkil etti.
Nasib bey Qırımda ailesiniñ, ömür arqadaşınıñ soydaşlarınıñ, dosteşlerniñ
taliyinen yanaşı anda olıp keçken içtimayiy-siyasiy durumnen
de ciddiy meraqlana, vacip meselelerniñ çezilmesine yardım etmege
areketlene edi. Qırımtatarlar da Azerbaycana buyük sevginen yanaşa
ediler. Vilayet Guliyev yaza: «Meraqlı ki, Qırım ukümetinde kifayet
qadar yüksek movqe tutmasına baqmadan Cafer Seydamet kelecek
siyasiy faaliyetini Azerbaycanda devam ettirmesini arzu ete edi. Onıñnen
İstanbulda körüşken yazıcı-diplomat Yusif Vezir Çemenzeminli bu
aqta çetel işler naziri M.Y. Ceferovğa yazğan edi: «Cafer Seydamet
Azerbaycana xızmet etmek arzusında olğanını bildirdi. Fikrimizce, onıñ
kelişinen ziyalı qüvvelerimiz daha bir körümli şaxısiyet qazanğan ola»
(Guliyev Vilayet, 2009:325).
N. Yusifbeyliniñ 1919-ncı sene dekabrde özüniñ teşkil etken ekinçi
ukümet kabineti 1920-nci seneniñ martına qadar faaliyet kösterdi. Onıñ
baş nazir olğan devirinde Azerbaycan xalqınıñ ve em de devletiniñ
tarixinde eñ muim ve quvançlı adise olıp keçti. 1920-nci sene 11 yanvarde
Azerbaycannıñ istiqlaliyetini buyük devletler defakto tanıdılar. M. Resulzade
Nasib beyniñ milleti qarşısındaki xızmetlerini: «Azerbaycan
ideyasını siyasiy bir metlep maddesi şeklinde formula etmek şerefi Nasib
beyge maxsustır,» — dep degerlendirdi.
Nasib bey Yusifbeyli Azerbaycannıñ istiqlaliyetiniñ buyük devletler
tarafından tanığandan üç kün soñ xalqqa muracaatında aytqan edi:
«Azerbaycannıñ mustaqilligi Buyük Avropa milletleriniñ Aliy Şurası
tarafından birlikteki reynen tanınğandır. Azerbaycannıñ Ğarp xalqları
ailesiniñ tamuquqlı azalığına kirsetilmesi onıñ tarixinde eñ yarıqlı kündir.
Şu künden itibaren onıñ maneviy küçleriniñ yañı çeçeklenme deviri
başlay. Ukümet işana ki, butün vatandaşlar yañıdan birde-bir mania ve
telüke yaratilsa bile, azat ve mustaqil Vatannıñ baxtlılığını teminlemek
içün birleşecekler. Yaşasın mustaqil Azerbaycan xalqı!»
Azerbaycannıñ iqtisadiy durumı ağır vaziyette olmasına baqmadan
Nasib bey Yusifbeyliniñ ukümeti Qurtulış savaşına yardım olaraq 1
milyon frank, 19 biñ türk liresi ve bayağı mıqdarda rus altını yolladı.
52 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 53
7. Nasib beyniñ ölüminen bağlı araştırmalar
1920-nci sene 28 aprelde Sovet Rusiyesi Azerbaycannı basıp alğan
soñ, milliy ukümetniñ qurucılarınıñ ve faalleriniñ taqibi başlandı. Bir
çoq araştırıcılar yazğanlar ki, Nasib bey «inqilâpnıñ yaqınlaşqanını
duyıp qalğan ve ömür arqadaşı Şefiqa xanımnı İstanbulğa yollağan edi».
«Özü ise Azerbaycannı terk etkeninde, Ucarnıñ demiryolı stantsiyasında
tüşip, dostu Eşrefniñ musafiri oldı. Eşref Nasib beyniñ uzaqtan yıltıravuq
sakvoyajınıñ içinde bayağı mıqdarda altun ve para olğanını bellep,
geceyken dostunı öldirdi ve cesedini Kür ozenine taşladı».
Rus tilinde neşir olunğan «Kommunist» gazeti ise 1920-nci sene
30 iyun sanında yaza: «Gence. 28 iyunde Tiflisten kelgen arqadaşlar
söylegenler ki, Azerbaycannıñ aksinqilâpçılarınıñ episi Tiflisniñ soqaqlarında
boş-boşuna kezineler. Azırda Rafiyevler ailesiniñ episi, general
Cavad bey Şıxlinskiy, Teymur bey Novruzov ve butün Şamxor beyleri
andadırlar. Nasib bey Usubbeyov Konstantinapolğa barğan eken. Tifliste
böyle bir emiş-demiş keze ki, Feteli xan Xoyskiy musavatçılar tarafından
öldirildi…»
Gürcistan uquq muafaza organlarınıñ çoqqa barmadan alıp barğan
taxqiqatı neticesinde bes-belli ola ki, Azerbaycan Xalq Cumxuriyetiniñ
Nazirler Kabinetine reberlik yapqan ve Tışqı İşler Naziri vazifesini
becergen Feteli xan Xoyskiyni musavatçılar degil de, bolşeviklerniñ
muzdlı qatili (nayomnıy ubiytsa), ermeni menşeli Aram Yevkanyan
tarafından 1920-nci sene 19 iyunde Tifliste sırtından qurşunlandı.
Nasib bey Yusifbeyliniñ ölümine ait kitabında xususiy diqqat ayipağan
Nazif Qahramanlı yaza: «Bu aqta Memmedemin Resulzade, Feyzi
Ağüzüm, Nağı Şeyxzamanlı, zemaneviy araştırıcılardan Mövsüm
Aliyev, Hafiz Sadıg, jurnalist Şemistan Nezerli, Ahmed İsayev, tetqiqatçı
Nazim Mustafa, Nasib beyniñ qız qardaşınıñ torunı Azer Abdullayevniñ
ve başqalarınıñ fikir ve mulâxazaları bardır. Mulâxazalarda qatlniñ
aşağıdaki yerlerde yapılğanı extimal oluna: 1. Kürdemirde, 2. Yevlaxda,
3. Gürcistannıñ Sığnaq bölgesinde, 4. Tifliste, 5. Tiflisnen Baku arasında
»(Qahramanlı Nazif, 2008:34—35).
Qaynaqlardan yararlanğan Nazif Qahramanlı soñda fikirini böyle
yekünleştire: «…Nasib bey Yusifbeyliniñ qatliniñ yeriniñ Azerbaycanda
degil de, Gürcistanda olğanını extimal etip, siyasiy cinayetniñ mında
yapılğanı tüşüncesini ögge çekemiz. Birincisi, M. Resulzadeniñ qolda
etken malümatı daha daqiq olması mumkün edi. Ekincisi, tek Tifliste
eki siyasiy qatl adisesi (Feteli xan Xoyskiy ve Hesen bey Ağayevniñ
öldirilmesi) yapıldı.
…Asif Rüstemliniñ basqan vesiqa da tesadüfiy degil eken. Fikirimizce
mında yañlışlıq Nasib beyniñ Tifliste degil de, Gürcistannıñ başqa
bir erazisinde (şu cumleden tarixen mubaxaseli erazi dep sayılğan ve
azerbaycanlılarnıñ sıq yaşağan Sığnaq bölgesindeki qatlinen bağlıdır»
(Qahramanlı Nazif, 2008:43—44).
Tetqiqatçılar Nasib beyniñ yardımcısı Yusif İbrahimnen birlikte
Gürcistannıñ Sığnaq bölgesine keçkeni aqqında da yazalar.
Araştırıcı Vilayet Guliyev de «Baş nazirniñ xanımı» («525-nci gazet,
2010-ncı sene 4 dekabr) serlevalı maqalesinde Nasib beyniñ qatle
yetirilmesine xususiy diqqat ayırdı. Lâkin çalışmada daqiq bir fikir
qayd etilmedi.
Şu devirde Nasib beyniñ Türkiyede olğanı aqqında uydurmalar da
kezip dolaştı. Türkiyede Nasib beyniñ keçinişiniñ çoq fena olğanını
söylep, oña alıp barmaq maqsadınen babasından para alğanlar da tapıldı.
Nasib bey Yusifbeyliniñ qızı Zöhre xanım 1990-ncı yıllarğa qadar
İstanbulda yaşadı. O, qorantalarınıñ İstanbulğa köçmesini böyle xatırlay:
«1920-nci sene 27 aprelde geceden bayağı keçken soñ, babam perişan
alda rus menşeli aydavcısınen evge keldi. Çoq teşvişnen ayttı ki, fena bir
zaman keldi. Er tarafta adamlarnı qapatalar!..
Soñ ise cebindeki paranıñ bir qısımını stolnıñ ustüne qoyıp, «özünizni
qorçalañız» — dep, biznen vedalaştı. Bizge qayda baracağını söylemeden,
aşıqıp ketti ve bir daha biz onı körip olamadıq. O zamandan bugüngece
babamdan iç bir türlü xaber-teber çıqmadı.
Ertesi künü bolşevikler bizni Bakuda Filarmoniyanıñ yanındaki
evimizden çıqarıp taşladılar. Bir az keçken soñ xayırxaq insanlarnıñ
yardımınen şeherniñ çetinde bir bozuq ve küçük evde meskenleşip,
qıyınlıqlar içinde yaşap başladıq. Aradan eki yıl keçken soñ Türkiyeniñ
o zamanki Baku konsulı, qartbabam İsmail bey Gaspralınıñ eski dostu
Memdux Şevket bey ailemizniñ accı taliyinden xaber tuttı. O, anamnıñ
yanına adam yollap, İstanbulğa barıp-barmamaq niyetini bilip ögrendi.
Anam da babamnı İstanbulda bulmaqnı tüşünip, anda barmağa razı
oldı. Memdux Şevket bey ailemizge vesiqalar azırlap, bizni Rusiyeden
vagonlarnen kelgen türk esirlerinen bir yerde Batumğa ozğardı. Men,
54 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 55
qardaşım Niyazi ve anam Şefiqa zar-zornen Batumğa yetip keldik. Andan
da küçük bir gemide bayağı qıyınlıqlarnen Trabzonğa barıp yettik.
Trabzonda xoş bir tesadüf neticesinde Azerbaycan Xalq Cumxuriyeti
parlamentiniñ azası, o devirde rusça neşir olunğan «Azerbayjan» gazetiniñ
baş redaktorı olıp çalışqan Şefi bey Rüstembeylini rastketirdik.
Ş. Rüstembeyli ailemizge buyük urmetnen yanaştı ve bizni İstanbulğa
alıp ketirip, anda yaşağan Gaspralılarnen körüştirdi. İstanbulda yaşağan
sayğılı Gaspralı neslinden olğan soydaşlarımız bizge yeterli derecede
yardım ettiler. Anamnıñ alası Nigar xanım bizge qolundan kelgenini
yaptı. Anam İstanbulda «Qızıl ay» cemiyetinde işke yerleşip, ömüriniñ
soñuna qadar anda çalıştı».
Sovetler Birligi yıqılğan soñ alıp barılğan araştırmalar bir daha
isbatladı ki, Nasib bey Yusifbeyli ömür arqadaşı Şefiqa xanımnı İstanbulğa
yollamağan eken. Şefiqa xanım ise xatırlavlarında yaza ki, Nasib beyniñ
Kürdemirden yazğan küçük bir mektübini alğan edim. Mektüpni ketirgen
adam menden, men de ondan qorqa-qorqa açıp oqudım. Nasib bey
sağ-selâmet Kürdemirge kelip yetkenini ve Kür ozenini keçmek içün
beklegenini yazğan edi. Ondan soñ ne bir ses, ne de bir nefes keldi...
Araştırıcılar bugün de onıñ qayda ve qaysı bir şaraitte şehit olğanını
daqiqleştirip olamasalar da, Nasib bey 1920-nci sene 31 mayısta öldirildi
dep yazalar. Meraq doğurğan şu ki, Nasib bey evden rus menşeli
aydavcısınen çıqıp ketken edi. Şu aydavcını soñralar İstanbulda körip,
onıñnen laf etkenler de olğan edi. Lâkin o, Nasib beyniñ taliyinen bağlı
iç bir bilgiler bermegen edi. Nasib beynen evden çıqıp ketken soñ
qayda barğanlarını, qayda biri-birinden ayırılğanlarını, özüniñ ise nasıl
etip İstanbulğa tüşkenini söylemegen edi. Şu aydavcınıñ da soñki taliyi
aqqında araştırıcılarnıñ qolunda daqiq malümatlar yoq eken.
Netice
Nasib bey Yusifbeyli gizli ve muammalı şekilde ğayıp olsa da,
qorantası deşetli facialarnen qarşılaşsa da, onıñ ğayelerini maxv etip
olamadılar. 1991-nci sene 18 oktyabrde Azerbaycan Respublikasınıñ
parlamenti suverenlik aktını imzalamaqnen Nasib bey Yusifbeyli ve onıñ
meslekdeşleriniñ qurğan devletiniñ varisi olğanlarını butün dünyağa
beyan ettiler.
1918-nci sene 22 aprelde ilân olunğan Zaqafqaziya Demokratik
Federativ Respublikası ukümetinde Maarif Naziri, Azerbaycan Xalq
Cumxuriyeti qurulğandan soñ ise F.x. Xoyskiyniñ teşkil etken 1-nci
ukümet kabinetinde Maliye ve Xalq Maarifi Naziri, F.x. Xoyskiyniñ 2-
nci ve 3-nci ukümet kabinetlerinde de Xalq Maarifi ve Diniy İtiqat Naziri
vazifelerini eda etken, 1919-ncı senede 4-nci ve 5-nci ukümet kabinetini
teşkil etken, Baş Nazir vazifesinden ğayrı, İçki İşler Naziri vazifesini
de becergen bir insannıñ şubeli şekilde ğayıp olmasınen afsus ki, alâ de
ukümet organları yeterli seviyede meraqlanmaylar.
Yazıqlar olsun ki, Azerbaycannıñ suverenliginiden 20 yıl keçse
de Nasib bey ve onıñ meslekdeşleriniñ ömür yollarınıñ ciddiy şekilde
ögrenilmesine, siyasiy faaliyetleriniñ qıymetlendirilmesine, adlarınıñ
ebediyleştirilmesine akimiyet daireleri tarafından birde-bir resmiy
teşebbüs yoq. Şu işlernen ayırı-ayırı fedakâr araştırıcılar oğraşalar, olarnı
ise akimiyetdekiler «muxalifçi dep», muxtelif vastalarnen sıqıştıralar.
Qullanılğan edebiyat:
1. Ahmedov Teymur. (1982). Nariman Narimanov, «Yazıçı» neşriyyatı,
Bakı.
2. Guliyev Vilayet. (2010). Baş nazirin xanımı. 525-ci gazet, dekabr.
3. Guliyev Vilayet. (2009). Son illerin yazıları, «Ozan» neşriyyatı, Bakı.
4. İbrahimli Xaleddin.(1996). Azerbaycan siyasiy mühacireti, «Elm»
neşiriyyatı, Bakı.
5. Nağı Şeyxzamanlının xatireleri (1997). (Tertib edenler ve çapa hazırlayanlar:
filologiya elmleri namizedi Celal Gasımov ve Mirze Enserli (Lembeli)),
«Qartal» neşriyyatı, Bakı.
6. Nasibzade Nasib. (1996). Azerbaycanın xarici siyaseti (1918—1920),
«Ay- ulduz» neşriyyatı, Bakı.
7. Oruclu Meryem. (2001). Azerbaycanda ve muhaciretde Musavat
partiyasınıñ faaliyeti (1911—1992), «Azerneşir», Bakı.
8. Topçibaşev A.A. (1994). Diplomatiçeskie besedı v Stanbule (1918—
1919). «Ergün» neşriyyatı, Bakı.
9. Yaqublu Nasiman. (1997). Musavat partiyasının tarixinden, «Ay-ulduz»
neşriyyatı, Bakı.
(Mezkür maqale «Türkiyeniñ sesi» radiosında «Türk dünyasınıñ
meşurları» rubrikasınen 2011-nci sene 29 aprelde saat 10.35-de efirde
seslengen «Nasib bey Yusifbeyli» yayını esasında azırlandı).
56 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 57
Azerbaycannen sıq bağı olğan —
Asan sabri ayvazov
Özet (annotatsiya): Çoqsaalı icadınen oquyıcılarnıñ rağbetini qazanğan
Asan Sabri Ayvazov yalıñız tuvğan vatanı Qırımda degil de, butün
türk dünyasında belli olğan körümli şaxsiyetlerden biridir. Sovetler
Birligi devirinde sayğılı qalem saibini urmetten tüşürmek maqsadınen
onıñ aqqında adaletsiz tenqit ve taxqir tolu maqaleler yazıldı. Lâkin
şu aqsız tenqitler öz aks tesirini kösterdi ve Asan Sabri Ayvazovnıñ
icadı unutılmadı, namı xatıralarğa siñip qaldı. Sovetler Birligi yıqılğan
soñ araştırıcılar yañıdan türk dünyasınıñ milletsever evlâdınıñ ayat ve
yaratıcılığınıñ ögrenilmesine ve tebliğine diqqatnı küçlendirdi.
A.S. Ayvazov yaratıcılığınıñ çiceklengen çağında, eñ maxsuldar yazıpyaratqan
bir zamanda Sovet repressiya maşinasınıñ qurbanı oldı, eserleri
ise yasaqlandı. Amma onıñ ideyaları yaşadı. Yañı devir öz ukümini
oqudı. A.S. Ayvazovnıñ eserleri eski gazet ve jurnallarnıñ saifelerinden,
kitapxanelerden, arxivlerden, mutxiş devirniñ qorqubilmez insanlarınıñ
şaxsiy arxivlerinden toplanıp, yañıdan neşir olundı. Çünki bu eserlerniñ
ekseriyeti alâ daa öz aktuallıgini coymadı.
Anaxtar sözler: Asan Sabri Ayvazov, Qırım, Azerbaycan, milliy
mesele, türkçilik.
Kiriş
Azerbaycannen sıq bağı olğan qırımtatar ziyalılarından biri de Asan
Sabri Ayvazovdır. Kursdaşlarımız kimerde Asan (onıñ ad ve soyadını
Azerbaycanda adeten Hesen Eyvazov kibi yazalar — A.Ş.) Sabriniñ
azerbaycanlımı, ya da qırımlımı dep olması aqqında davalaşıp otura ediler.
Çünki Azerbaycanda da Eyvaz adı, Eyvazov soyadı pek darqalğandır.
Bazı bölgelerimizde ise şu adnı Ayvaz kibi telafüz eteler ve yazalar.
1. A.S. Ayvazovğa qarşı aqsız ucümler
Sovet devirinde Azerbaycannıñ orta ve aliy oquv yurtlarındaki derslik
programmasına Asan Sabri Ayvazovnıñ adı kirsetilmese de, kimer maqale
ve monografiyalarda tenqitke oğratılğan Alibey Hüseyinzade, Ahmed bey
Ağayev (Ağaoğlu), Haşımbey Vezirov ve digerlerinen bir sırada onıñ da
adı añılıp keçile edi. Böyle xatırlamalar çoq vaqıt tenqit seviyesini aşıp,
hatta taxqir sıñırına barıp yete edi. Meselâ, A.S.Ayvazovnıñ 1907-nci sene
Bakuda «Füyuzat» jurnalında (29 aprel, №15) derc olunğan maqalesi
aqqında G.Mustafayev yazğan edi: «A.S.Ayvazov arsızcasına bildire edi
ki, «bugün aramızda taqlit olmağan nasıl bir şey bardır ki, lisanımız da
taqlit olunmasın? Elbisemizni firenklerden, qalpaqlarımıznı yehudilerden,
botinlerimizni rumlardan alıyoruz, lisanımıznı da osmanlı türklerini taqlit
edersek, ne lazım kelir? Osmanlılar...çalışmışlar, çabalamışlar, araptan
almışlar, farstan exz etmişler... mukemmel bir lisan sahibi olmuşlar...
Lisanımızda qullanılğan arabi, farsi sözlerine kelince muabbeti milliyesi
olğanlar ögrene bilerler» (Mustafayev Gadim, 1973:49).
G.Mustafayev ve Sovet deviriniñ terennümçileri ömürlerini ortaq türk
tiliniñ, em de ortaq türk medeniyetiniñ tebliğine bağışlağanlarnı tenqit ve
taxqir etmeknen yanaşı, olarnıñ maqalelerini basqan gazet ve jurnallarğa
da ucümler etmege areketlendiler. Mezkür kitapnıñ 32-nci saifesinde
oquymız: «Kaspi»niñ, «Terciman»nıñ milletçilik, islâmçılıq meyillerine
qarşı çıqış etken gazet («Şergi-Rus» — A.Ş.), aynı zamanda panislâmist,
pantürkist Abdürreşid İbrahimovnıñ, şu cumleden, Ertoğrul oğlunıñ
(Qazan), Reşid bey İsmayılovnıñ (Buxara), Asan Sabri Ayvazovnıñ
(Qırım) ve başqalarınıñ milletçilik ve diniy ideologiyanı tebliğ etken
maqalelerine yer bergendir» (Mustafayev Gadim, 1973:32).
Muelif tek bir-eki gazet-jurnalnı tenqit etmeknen kifayetlenmedi. XX
yüzyıllıqnıñ ilk onyıllıqlarında neşir olunğan milliy ruxtaki matbuatnı
közde tutıp yazğan edi: «Şergi-Rus» gazetinden başlap butün klerikal,
feodal-burjua, liberal-burjua matbuatında A. İbrahimov, A.S. Ayvazov,
Y. Akçuraoğlu, S. İbrahimov, İ. Gasprinskiy ve başqa tatar ziyalıları
panislâmizmniñ, pantürkizmniñ tebliği içün keniş faaliyet kösterdiler»
(Mustafayev Gadim, 1973:150).
Sovet devirinde eñ çoq tenqitke oğratılğan «Füyuzat» ve füyuzatçılar
edi. Azerbaycan Devlet Universitetiniñ ocası Gadim Mustafayev
«Füyuzat»nı tenqitlep yazğan edi: «O, («Füyuzat» — A.Ş.) milliy
mecmua olmaqtan çoq, tek umumrusiye musulmanlarınıñ degil de, hatta
58 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 59
umumdünya musulmanlarınıñ mecmuası olmaq iddasını öz boynuna
alğan
edi. «Füyuzat»ta A. Hüseyinzadeniñ, «Abdulla Cövdet», «Midhet
paşa», «Şamil ve hefidi», «Bageyi-alemge bir nazar», «Ehvali alem»,
«Mecnun ve Leylayi-islâm», «Tolstoyçılıq ne eken?», «Türk tiliniñ
vazifeyi-medeniyesi» ve i. A.S. Ayvazovnıñ «Hayatı-egvam», «Telimietfal
» ve i. kibi silsile maqalelerini, «Neden bu xala qaldıq?» adlı diniymilletçi
mezmunını taşığan pyesasını, A.Y. Talıbzadeniñ «Cameyi-islâm
ne demektir?
» ve i. maqalelerni, şu cumleden, onıñ «İslâm ve mezahib» adlı
«risalesi» aqqında A. Kamalnıñ Türkiye, Mısır ayatına, «edebiy-tenqidi»
meselelerge ait maqaleleri derc olunğan edi. Şu maqalelerde «islâmnıñ
keçirgen buxrannıñ» sebepleri, «ittihadi-islâmnıñ» mezmunı, ilimnen
islâmnıñ barıştırılması diniy idealist-milliyetçi movqeden izalana, «islâm
medeniyeti» Avropa medeniyetine qarşı qoyula, musulman aleminde
içtimaiy-siyasiy ayatnıñ sanki «özünemaxsus yolla» ösecegi kösterile,
«necat muabette» şiarı ögge sürülip «sınfiy sulx» ideyası tebliğ etile edi
(Mustafayev Gadim, 1973:103—104).
Şu tenqitler, yasaqlar kimerde aks tebliğat rolini de oynap, meselege
meraqnı daha da küçlendire edi. Menim de Asan Sabri Ayvazovnıñ
ömür ve icadı yolunı araştırmağımğa ve oña buyükten-buyük sevgiler
beslemegimge şu yasaqlar şarait em de istiqamet yarattı.
2. Tenqitniñ aks tesiri
Azerbaycan Devlet Universitetiniñ jurnalistika fakültetinde
tasil alğan
yıllarımızda ilmiy ateizmden ders bergen Gadim Mustafayevle ara-sıra
körüşkenimizde, kitabında yazğanlarınen bağlı mubaxasege (diskussiya)
kirişmek istegenimizde onıñ közleriniñ terenliginde bir sevgi ve quvanç
duyğuları sezilip tura edi. Amma qısqa lafında ise o: «Kitabımnı
diqqatnen oquğañızğa köre çoq sağ oluñız!» dep, subetten çetleşe edi.
Tek Gadim muallim degil de, milletçilerni, pantürkist ve panislâmistlerni
tenqit etken ekseriyet muellifler olarnıñ maqale ve kitaplarını diqqatnen
oquğañımızdan memnün olsalar da, amma, birde-bir muzakerelerden er
daim vazgeçe ediler.
Aliy mekteplerde ana tilindeki bir sıra derslikleriniñ yetişmemesi
sebebinden esas bilgi menbamız ocalarımıznıñ oquğan muhazereleri
(lektsiya) edi. Bazı atik olğan talebeler ise ocalarnıñ muhazerelerinen
kifayetlenmey, ilkin menbalardan faydalanmağa tırışa ediler. İlkin
qaynaqlarnıñ ise bir çoqusını ne kitapxanelerde ne de arxivlerde
rastketirmek mumkün edi. Çünki olarnıñ ekseriyetiniñ uzerine «gizli»
(sekretno), «eñ gizli» (soverşenno sekretno) grifleri yazğanları sebebinden
faqat talebeler degil de, hatta ocalar bile faydalanıp olmaq imkânlarına
qadir degil ediler. Ocalarımıznıñ muhazerelerinde, bazı alimlerniñ
araştırmalarında milletçi burjua ideologları arasında tez-tez İsmail bey
Gaspralı, Ali bey Hüseyinzade, Âhmed bey Ağayev, Haşım bey Vezirov,
Aliabbas Müznib ve başqa ideologlarnen yanaşı, Asan Sabri Ayvazovnıñ
da adı añıla edi. Şu mevzunen bağlı ocalarımızğa sualler bergeñimizde ise
daqiq ve tafsilâtlı cevaplar alıp olamazdıq.
Respublika kitapxanesinde, universitetniñ ve İlimler Akademiyasınıñ
kitapxanelerinde, bazı aile arxivlerinde XX asırdan evel neşir olunğan
gazetlerniñ saqlanıp qalması arap elifbesini bilgenlerniñ işini bayağı
qolaylaştıra edi. Olar şu gazetlerniñ saifelerinde ocalarından eşitkenleriniñ
tamam aksinen yaqından tanış ola ediler.
Aqiqatlarnı bilip ögrenmek, yazılğanlarnı oqup bilgi qolda etmek içün
ve em de özüm netice çıqarmaq içün, bayağı qıyınlıqlarnen olsa da, arap
elifbesini ögrendim. Şundan soñ istegen vaqıtımda «Terciman», «Hayat»,
«İrşad», «Açıg söz» ve başqa gazet-jurnallarnı közden keçire edim. Asan
Sabri Ayvazovnıñ ömür yolu ve yaratıcılığınen de mına böylece, eski
gazetlerniñ saifelerinden tanış oldım.
İnsafen, onı da qayd etmek kerek ki, ocalarımıznıñ episi Asan Sabri
Ayvazovnı keskin tenqit etmey edi. Olar xususiy xızmet organlarınıñ,
reberlikniñ cezasından qorqsalar da, mulayim şekilde böyle şaxıslar
aqqında xoş sözler söylep ve soñ qoşıp, «eger de olar tenqit yazmağan
olsalar, siz çoqlarınıñ adını iç bilip tanımazdıñız da», — dep, milliy
tüşünceli aydınlarnı tenqitlegen muelliflerni de çılğın gençlerniñ
ucümından qorçalamağa tırışa ediler.
3. A.S. Ayvazovnıñ Azerbaycandaki faaliyeti
Bakuda 1963-nci senede neşir etilgen «Azerbaycan kitabı»nıñ (Bibliografiya)
3-nci cıltınıñ, 31-nci ve 53-nci saifelerinde Asan Sabri Ayvazovnıñ
aqqında böyle malümat berildi:
Ayvazov Asan Sabri. «Usuli-Tedris ve talim terbiye». Muharriri Asan
60 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 61
Sabri Ayvazov Alupka mektebi muallimi-sabiqi Qırım, Bakı, «Kaspi
metbeesi», 1906, kitabxaneyi — «Hayat» edeb. 233, saife. 23x15.
Ayvazov Asan Sabri. «Neden bu xala qaldıq?» Teatr muharriri ve
naşiri Asan Sabri Ayvazov 1907, 78 saife. 1 portret 21X14 sm.
Azerbaycannıñ pedagogika tarixiniñ araştırıcısı A.Abdullayev 1966-
ncı senede neşir ettirgen «Azerbaycan tiliniñ tedrisi tarixinden» kitabında
yazdı: «Muelif şu eserde (Subet «Usuli-Tedris ve talim terbiye»
kitabından kete — A.Ş.) ders usullearı ve pedagogika aqqında keniş
malümat bergendir. Asan Sabri til muallimlerine 12 qaide boyunca ders
bermekni mesleat kördi. Meselâ, o köstere ki:
1. Muallimniñ nutqı qısqa ve aydın olmalı;
2. Tedriste ayanilikke emiyet berilmeli;
3. Muallimniñ izaatı işandırıcı olmalı;
4. Ögretilgen birde-bir saanıñ sebebi şegirtke aydınlaştırılmalı;
5. Şegirtlerge qısqadan, lâkin teren malümat berilmeli;
6. İlimlerniñ esasını ögretkende nazariye ile ameliy iş arasında bağ
yaratılmalı ve ameliy cehetke daha çoq diqqat ayırılmalı;
7. Er mevzunı keçken soñ, şegirtlerge şu mevzuğa ait muayen neticeler
qolda ettirilmeli;
8. Tedris tedricen qolaydan qıyınğa doğru, tekmilleştirmege doğru
ilerilemeli;
9. Derste mulaaza, sual-cevap usullarına keniş yer berilmeli;
10. Meşğuliyetlerde şifai ve yazılı suallerden qullanılmalı;
11. Muallim mevzunen bağlı sınıfnıñ seviyesine munasip olğan
usullarnı saylamalı;
12. Yazı işlerine diqqat etilmeli, yazısız ders alınıp barılmamalı,
elifbeden başlap ta yuqarı sınıflarğa qadar daima yazı işlerine xususiy
emiyet berilmeli;
Şulardan soñ muellif «Usuli-sevti» serlevasınen sevti usulınıñ maiyeti
ve alıp barılması yollarını da keniş surette izalağandır. Kitapnıñ soñunda
«Mektepniñ muallimlerine ait nizamnamesi», «Mektepniñ şegirtlerge ait
nizamnamesi» adınen mektep rejimi aqqında talimat berilgen ve kitapqa
tasil muddeti 5 yıl olğan mektepler içün programma numünesi de ilâve
olunğandır» (Abdullayev A. 1966:255).
Sovet devirinde A.S. Ayvazov keskin tenqit olunğanına baqmadan, şu
tenqitlerniñ arasında guzel itiraflarnı da rastketirmek mumkün. Meselâ,
Azerbaycan Devlet Universitetiniñ professorı, deviriniñ nüfuzlı alimi
ve pedagogı sayılğan Ali Sultanlı 1964-nci senede özüniñ «Azerbaycan
dramaturgiyasınıñ inkişaf tarixi» kitabında yazdı: «Füyuzat» dramaturgiyası
romantizmniñ eñ seciyeviy alâmetlerini özünde toplağan bir
dramaturgiya edi». (Sultanlı A., 1964:194).
«Şu dramaturgiyanıñ esası ise A.S.Ayvazovnıñ «Füyuzat» jurnalınıñ
№ 12 (Asılında pyesa jurnalnıñ 1907-nci senede neşir etilgen № 12
187—190-ncı saifelerinde, № 14 217—222-nci saifelerinde, № 15
232—235-nci saifelerinde, № 16 254—256-ncı saifelerinde, № 16 287—
288-nci saifelerinde, № 20 317—320-nci saifelerinde, № 21 335—336-
ncı saifelerinde, № 22 334—352-nci saifelerinde derc olundı — A.Ş.)
basılğan «Neden bu xala qaldıq?» pyesasınen qoyulğan edi. Andan soñ 15
yıl devamında yazılğan 20-ge qadar pyesanıñ «umumiy xususiyeti ondan
ibaret edi ki, olar tarixiy keçmişke qaytmaqta ediler. Olardan bir qısımı
islâm tarixine, ekinçi qısımı ise Türkiyege ve Türkiye tarixine nazar
taşlap, olardan özlerine mevzu saylamaqta ediler» (Kengerli-Aliyeva
Aybeniz, 2008:58—59).
4. Medeniyet melegi
Şu cumleler bizni quvandırıp, içimizde birde-bir raatlıq yaratqanı
kibi, onıñ mueliflerine sayğı ve urmetimizni de köterir edi. D.P. Ursunıñ
A.S. Ayvazovnı «Medeniyet melegi» dep adlandırması milletsever gençlerniñ
tillerinde destan olıp qaldı. Sovet devirinde çoq vaqıt ukümet
dairelerinden ve ya yanımızdaki insannıñ xaberçiliginden ixtiyatlı
davranıp, A.S. Ayvazovnıñ adınıñ yerine «medeniyet melegi» dep,
aytmaqnen kifayetlene edik.
O zamanlar çoqlarımız içün belli degil edi ki, 1878-nci sene 6 mayısta
Alupkadaki fuqare bir qorantada doğğan, oqup bitirgen medresede
ocalıq yapqan, İstanbulda, Qaxirede tasilini devam ettirgen, «Terciman»
gazetine maqaleler yazıp turğan, hatta bir muddet gazetniñ redaktorı olıp
çalışqan Asan Sabri Ayvazov ne içün Azerbaycannen şu qadar sıq bağlı
olğan eken? Aqmescitte 1917-nci senede basmağa başlağan, kündelik olıp
çıqqan içtimaiy-siyasiy, iqtisadiy, edebiy «Millet» gazetini 1918—1919-
ncı senelerde ne içün Bakuda neşir ettirgen eken?
62 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 63
Peterburgtaki Merkeziy Devlet Tarixiy Arxivindeki 821-nci fondnıñ
133 sayılı, 472 işinde olğan Rusiye İçkiy İşler Nazirliginiñ bir
malümatında yazılğan edi: «İstanbul musulman cemiyetiniñ rusiyeli
yolbaşçıları, meselâ, Abdürreşid İbrahimov, şair Aqçurin ve publitsist
Ağayev soñ zamanlar öz ideyalarınıñ darqalması yolunda buyük seyler
köstereler. Rusiye musulmanları arasındaki küçlü ösüv olarnıñ işi içün
elverişli zemin yaratqan. Olar Rusiye musulman ealisi arasında belli
olmalarından faydalanalar. Türkiye ve Mısır deviri matbuatında türk
ve arap tillerinde derc etilgen kinli russofob maqalelerniñ episi olarnıñ
qalemine maxsustırlar. Añılğan şaxıslar Rusiyeni daimi terk etseler
de, azırda şaxsiy yazışmalar yolunen rus musulmanlarınen qaviy bağ
tutalar. Aynı zamanda olar İstanbuldaki panislâmist teşkilâtınıñ körümli
xadimleridirler».
«Rusiye musulmanları arasındaki küclü yükseliş»ni teminlegenler
ise Asan Sabri Ayvazov ve onıñ meslekdeşleri edi. Rusiyeniñ akimiyet
organları Bakudan A. Ağayevni, A. Hüseyinzadeni, Ahmed Kamal Rasim
oğlunı, Xalid Xürrem Sabribeyzadeni, em de Rusiyeniñ başqa yerlerinden
A. İbrahimovnı, A.S. Ayvazovnı, Y. Aqçuraoğlunı ve digerlerini vatanlarını
terk etip, İstanbulğa barmağa mecbur etti. Şu zamanlarda Asan Sabriniñ
Qırımda olğanı kibi Azerbaycanda da meslekdeşleri yeterli derecede edi.
Olar Rusiyedeki meslekdeşleriniñ tayağınen İstanbulda «İttihadi-islâm»
(1909), «İttihadi Mehemmediye» (1909), «Türk dernegi» (1908), «Türk
ocaqları» (1910), «Türk yurtu cemiyeti» (1911), «Cemiyeti-ilimiyeyiislâmiye
» ve i. yaratıp, «Taarifi-musulman» (1910), «Siratül mustegim»
(1908), «Sebil ül-Reşad» (1911-nci seneden «Siratül mustegim» devamı
kibi), «Türk yurtu» (1911-nci seneden) kibi gazet- jurnallarnı neşir ettirip,
muxtelif yollarnen vatanlarında darqattılar. Butün bular ise Rusiyeniñ
akimiyet organlarını ğayet ziyade raatsızladı.
«Terciman»da, «Füyuzat»ta, «Vatan xadimi»nde, «Millet»te ve ğayrı
gazet-jurnallarda A.S.Ayvazovnıñ derc ettirgen maqaleleri şimdigece
öz aktualligini coymadı. «Füyuzat» jurnalınıñ 1906-ncı senede neşir
olunğan «Hayat»nıñ ğurubından «Füyuzat»nıñ tülulından hasil olğan
tesuratım» (№ 2, 25—27 s.), «Hayati-egvan nenen qaimdir?» (№ 3,
42—43 s., № 4, 59—60 s., № 7, 106—108 s.), «Beşer ve sey» (№ 5,
74—76 s.), «Qırımlılar ne içün tenqit etilgendir?» ve «Hayatı aile ve
aileçilerimiz» (№ 6, 93—96 s.), 1907-nci senede neşir olunğan «Qivai
meneviye» (№ 7, 107—108 s.), «Talimi-etraflı meselesi» (№ 13, 200—
203 s.), «A.S.E. lisan qovğası» (№ 16, 251—254 s.), «Esaret qurbanları»
(№ 17, 263—265 s.), «Qadınlar ve qadınlarnıñ emiyeti» (№ 25, 415—
416 s.) maqaleleri muelifniñ semereli maxsuldar yaratıcılığından xaber
bere («Füyuzat», 2002).
Köylüler tarafından Rusiye II Devlet Dumasına deputat saylanğan
istidatlı publitsist, islâtçı baqışlarınen digerlerinden farqlanğan Reşid
Mediyev 1906-ncı sene 1 mayıstan başlap Qarasuvbazarda «Vatan xadimi»
gazetini neşir ettirdi. Aftada dörd sayısı çıqqan şu gazetke redaktorlıqnı
Asan Sabri Ayvzaov yaptı. Milletniñ ğaflet yuqusından uyanmasında,
tarixiy keçmişini ögrenmesinde, azatlıq oğurında savaşqa azırlanmasında
gazetniñ roli emiyetli derecede oldı. Mından qorqqan ukümet daireleri
«Vatan xadimi» gazetini 1908-nci senede qapattılar.
Özüni daima İsmail bey Gaspralınıñ talebesi sayğan Asan Sabri
onıñ em de yaqın yardımcısı ve meslekdeşi oldı. «Terciman» gazetiniñ
redaktorlığını da İsmail bey Gaspralı tek A.S. Ayvazovğa avale etken edi.
İsmail bey Gaspralı dünyasını deñişkende de onıñ başı uzerinde turıp,
daiy sımanıñ soñ sözlerini butün türk dünyasına beyan etken de Asan
Sabri Ayvazov oldı.
Xalqnı ğaflet yuqusından uyandırıp, olarnı zulumlarğa, istismarğa,
esaretke qarşı mubarezege seslegen Asan Sabri taqip ve tazyıqlardan
qurtulmaq maqsadınen bir muddet Moskvağa bardı. Andaki Lazarev
adına Şarqşınaslıq İnstitutında ders berdi. Lâkin Azerbaycannen bağlarını
üzmedi. Bakuda neşir etilgen gazetlerniñ Moskva muxbiri kibi de faaliyet
kösterdi.
1910-ncı senede Osmanlı Türk devletiniñ Sedrezemi (Baş Naziri)
olıp çalışqan Hüseyin Hilmi Paşa ekinçi kere istifa bergen soñ, Avropa
seyâxatına çıqtı. Andan da Rusiyege qaytqan Hüseyin Hilmi Paşa
Rusiye çarı II Nikolay ve xanımı, em de o zamanki Baş Nazir Stolıpin
tarafından sayğı ve itiramnen qarşılanıp alındı. Rusiyege sefer etken
Osmanlınıñ ilk baş naziri Hüseyin Hilmi Paşa Peterburqnen tanış
olmaqnen kifayetlenmedi. O, 1910-ncı sene 8 aprelde Moskvağa keldi.
Moskvada A.S. Ayvazov Hüseyin Hilmi Paşağa tercimanlıq yapmaqnen
yanaşı, onıñ aqqında xaberlerni ve alğan musaxabelerni Bakuda neşir
64 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 65
etilgen «Hegiget» gazetine yolladı. Diqqatnı celp etken şu ki, Osmanlı
devletiniñ istifadaki baş nazirini Rusiyeniñ devlet reberleriniñ degil de,
azerbaycanlı milyoncılar — Murtuza Muxtarov ve Şemsi Esedullayevge
maxsus avtomobiller kezdirip aylandırdı.
Moskvada mescitlerge barğan, musulman önderlerinen körüşken
Hüseyin Hilmi Paşa andan Nijniy Novgorodqa ketti. Qazan şeherinde
oña kösterilgen sayğı ve diqqatqa köre üç kün anda bulunğan H.H.Paşa
Qazandan da Samarağa bardı. O, Heşterxanğa (Astraxan) da barmasını
evelceden közde tutsa da, lâkin ne içündir Samaradan keri qaytıp,
Rusiyeniñ tabiliginde olğan Varşavağa, andan ise İstanbulğa bardı.
Osmanlı devletiniñ istifadaki sedrezeminiñ Rusiye seferiniñ Qafqazda,
Türkistanda, İranda ve başqa yerlerde tebliğinde Asan Sabriniñ Bakuda
derc ettirgen maqaleleriniñ semereli ve muim emiyeti oldı.
5. Siyasiy mubarezeniñ ögünde
Asan Sabri Ayvazov birde-bir yerde yaşamasına ve çalışmasına
baqmadan er daim maarifçiliknen yanaşı, ictimaiy-siyasiy işlernen de faal
oğraştı. Vatannıñ ve milletiniñ ağır künlerinde ona yaqın olıp, bar küçüni
milliy kureşke bağışladı. 1917-nci sene fevraldeki Rusiyeni sarsıtqan
inqiâp Qırımdan da yan keçip olamadı. Milletniñ vatanperverleri ve
azatlıqseverleri tuvğan yurtunı mustaqil körmek içün ayaqqa turdılar.
Qırımda çağırılğan meşur I Qurultaynıñ esas teşkilâtçılarından biri de
Asan Sabri Ayvazov edi.
1917-nci sene 26 noyabrde Qurultay vekilleri Qırım Xalq Cumxuriyetiniñ
Anayasasını azırlamaq içün komissiya yarattılar. Şu komissiyağa
Noman Çelebi Cihan, Cafer Seydamet, Cafer Ablay, Asan Sabri
Ayvazov aza saylandılar. Qurultay Qırımda butün saalarını idarelemek
içün ciddiy adımlar atıp, memlekette Parlamentli Respublika yaratılğanı
ilân olundı. Asan Sabri Ayvazov yañı yaratılğan Parlamentke yolbaşçı
saylandı (Kandımov Yunus, 1991:16).
Qırımnıñ mustaqilligini qorçalamaq içün bir qaç istiqamette ardı-sıralı
ve tüşünilgen faaliyet kösterilse de, xalqara durum pek merekep ve kergin
olıp qalmaqta edi. Bir taraftan Ukraina Radası Qurultaynıñ iştirakçilerine
xayırlav mektübini yollay, o biri taraftan ise Qırımnı «tarixiy topraqları»
kibi öz terkibine kirsetmege ıntıla edi.
Asan Sabri Ayvazovnıñ 1917-nci sene 27 iyulde neşirine başlağan
kündelik ictimaiy-siyasiy, iqtisadiy, edebiy «Millet» gazetiniñ 132 sayını
dekabrniñ 19-na kibi basmağa muvafaq oldı. Yañı qurulğan ukümetniñ
bolşevikler tarafından qan içinde boğulıp maxv etilmesi, akimyetniñ
yolbaşçısı Noman Çelebi Cihannıñ şehit olması, memlekette yaranğan
qarışıqlıq Asan Sabrini yañıdan Bakuğa barmağa mecbur etti. Nazim
Axundov öz araştırmalarında «Millet» gazetiniñ Bakuda 1918-nci sene
1 fevralden, 30 dekabrgece 186, 1919-ncı sene 15 avgustte ise yalıñız bir
sayınıñ neşir etilgenini açıqladı (Axundov Nazim, 1965).
Sovet akimiyeti yıllarında daima tenqitke oğratılğan «Millet» gazetiniñ
Azerbaycannıñ kitapxanelerinde 65, 67, 68, 70—86, 89, 91—176
sayılarınıñ saqlanıp qalmasını önemli bir adise kibi degerlendirmrek
mumkün.
1918-nci senede Alman orduları bolşeviklerden yarımadanı azat etken
soñ, qırımtatar milletçileri ve antibolşevik Rus siyasetçileri Süleyman
Sulkeviçniñ reberliginde bir ukümet qurdılar. Siyasiy baqışlarınen biribirinden
çoq farqlanğan şu grupplar arasında daima kerginlik uküm
sürdi.
Yaranğan kergin ve dramatik vaziyetten faydalanğan Getman Skoropadskiyniñ
yolbaşçılıq etken Ukraina ukümeti Qırımnı terkibine qoşmaq
maqsadınen çeşit vastalardan yararlanıp, 1918-nci sene iyulde yarımadanı
iqtisadiy blokadağa aldı. Durumnıñ ket-kete ağırlaşqanını körgen Cafer
Seydamet, Seytcelil Xattat, Asan Sabri Ayvazov, Amet Özenbaşlı, Amdi
Bekirzade ve Xalil Çapçaqçınıñ iştiraginen gizli bir toplaşuv ötkerildi.
Toplaşuvda A.S. Ayvazovnıñ Osmanlı devletine sefir yollanılması qararlaştırıldı.
Olar Osmanlı devletine duşman közünen baqqan ruslarnıñ
bunıñnen razılaşmayacaqlarını evelceden bile ediler. Şuña köre de olar
öz qararlarını yalıñız Baş Nazir Süleyman Sulkeviçke aytıp ve ondan rica
ettiler ki, mesele çezilmegenge qadar bir kimsege iç bir söz söylemesiñ.
Asılınde ise şu mesele yañı degil edi. Tışqı İşler Naziri Cafer Seydamet
1918-nci sene aprelde Osmanlı Devletiniñ Sedrezemi (Baş Naziri) Talât
Paşadan Qırımda sefirlik açmalarını rica etken edi. O da şunıñ çezilmesi
içün Qırım ukümetiniñ İstanbulda bir elçilik açmasınıñ zarurlığını qayd
etken edi.
1918-nci sene 1 avgustta İstanbulğa kelgen A.S. Ayvazov acele
66 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 67
surette matbuat konferentsiyasını çağırıp, kelgeniniñ maqsadını beyan
etti ve Qırım Ukümeti Dersaadet Mümessili Siyasiligi adınen konsullıq
faaliyetine başladı. Türkçülikniñ ideologlarından biri kibi belli olğan Asan
Sabri İstanbulda buyük urmetnen qarşılandı. O, Qırımnıñ mustaqilligi
ideyasına Osmanlı devletiniñ maneviy-siyasiy destek bermesine nail
oldı. Azerbaycan ukümetiniñ yolbaşçısı Mehemmedemin Resulzade
Osmanlı paytaxtındaki Azerbaycan vekilleriniñ reberi, Tışqı İşler Naziri
M.H. Hacınskiyge 1918-nci sene 4 avgustte yazğan mektübinde de
qalemdeşi ve meslekdeşi Asan Sabri Ayvazovnıñ İstanbuldaki diplomatik
faaliyetinen sıq bağlar yaratmalarını tevsiye etti (Guliyev Vilayet,
2009:324).
Qırım ukümetiniñ rus azaları A.S. Ayvazovnıñ İstanbulda çalışmasından
ğadaplanıp, onıñ faaliyetini qanunsız dep saydılar, lâkin Asan
Sabri ruxtan tüşmeyip, öz faaliyetini devam ettirdi. O, bar küçünen
Qırımnıñ Almaniyanıñ koloniyasına çevirilmemesine tırıştı. Osmanlı
ukümetiniñ azalarınen, İstanbul ziyalılarınen yaqından tanışlığı ve
dostluq bağları onıñ semereli faaliyetine keniş meydanlar açtı. Osmanlı
Arbiy Nazirliginiñ gizli taxsisatından Qırımtatar Milliy İdaresine
100.000 Osmanlı liresi ayırılmasına nail oldı. Birinci Dünya Savaşında
Almaniyanıñ ve Osmanlınıñ mağlübiyetke oğraması, Talât Paşanıñ
istifası, ayırılğan paranıñ Qırımğa ketirilmesine mania olıp çıqtı. Lâkin
o kene de öz faaliyetini devam ettirip, Ahmed İzzet Paşanıñ yolbaşçılıq
yapqan ukümetnen, xususen, Tışqı İşler Naziri Nabi beynen alâqasını
üzmedi. O, 1919-ncı sene yanvarnıñ ortalarına qadar İstanbulda bulunıp,
Qırımnıñ uquqlarını qorçaladı.
Yañı qurulğan ve pekinleşmege doğru areketlengen Azerbaycan
Xalq Cumxuriyeti de Qırımdaki soydaşlarınıñ taliyinen diqqatnen
meraqlana edi. «1918-nci sene 1 noyabrde Azerbaycannıñ Ukrainadaki
diplomatik vekili Mir Yusif Vezirovğa (Çemenzeminli) Azerbaycan Xalq
Cumxuriyetini Qırımda da temsil etmek vazifesi berildi. Qırım ukümeti
de bir sıra siyasiy, iqtisadiy meselelerniñ çezilmesi ve qarşılıqlı bağlar
yaratmaq maqsadınen öz vekili Ali Aleksandroviçni 1918-nci seneniñ
noyabrniñ başlarında Azerbaycanğa yolladı.
Azerbaycan ukümetiniñ elçisi M.Y. Vezirov 1919-ncı sene yanvarde
Simferopolda Qırım türk parlamentiniñ yolbaşçısı Seyt Camal Xattatovnen
ve milliy direktoriyanıñ reberi S. Misxarlınen körüşti ve Cumxuriyetniñ
Qırım türkleriniñ milliy mustaqillik oğurında alıp barğan
kureşini mudafaa etkenini bildirdi. Azerbaycan Ukümetiniñ yolbaşçısı
Feteli xan Xoyskiy 1919-ncı sene 14 yanvarde Qırım türk milliy
direktoriyasınıñ reberi S.Misxarlığa yollağan mektüpte onıñ ukümetiniñ
Qırımnı mustaqil devlet kibi körmek arzusında olğanını ve Paris tınçlıq
konferentsiyasında Qırım vekiliniñ Azerbaycan vekillerinen sıq alâqada
faaliyet köstermesiniñ zarurlıgını beyan etti.
1919-ncı sene 19 martta doktor Cafer bey Rüstembeyov Azerbaycan
Xalq Cumxuriyetiniñ Qırımda ve Kubande diplomatik vekili ve ticaret
agenti tayinlendi. Lâkin 1919-ncı sene 9 aprelde Qırımnıñ Qızıl Ordu
tarafından basılıp alınması ve onıñ 1 iyulden yañıdan Denikin ordusınıñ
qoluna keçmesi, Qırımnıñ mustaqilligine soñ qoydı ve şu sebepten de
C.Rüstembeyovnıñ bu missiyanı becermesi mumkün olmadı. Şuna
köre de Azerbaycan Tışqı İşler Nazirligi bölgede olıp keçken adiselerni
yaqından izlemek maqsadınen 1919-ncı sene 22 sentyabrde iqtisatçı alim
Şeyx Ali Hüseynovnı Azerbaycannıñ Qırımda konsul agenti tayinledi»
(Azerbaycan Xalq Cumxuriyet Ensiklopediyası, 2004: 203—204).
6. Siyasiy faaliyetinden içtimaiy faaliyetke
1920-nci sene noyabrde bolşevikler beyazgvardiyacılarnı yeñip,
Qırımnı yañıdan basıp aldılar ve 1921-nci sene 18 oktyabrde RSFSR-niñ
terkibinde Qırım Muxtar Sovet Sosialist Respublikasını yaratqanını ilân
ettiler. Zor küçünen akimiyetni qollarına alğan bolşeviklerniñ sıralarında
devlet idarelerinde ve diger saalarda çalışacaq kadrları kifayet qadar
olmaması sebebinden, olar burjua kadrları adlandırılğan mutexasıslardan
faydalanmağa mecbur oldılar.
Bolşevikler Asan Sabri Ayvazovnıñ eski faaliyetini yaxşı xatırlasalar
da, episi bir onıñ yardımına muxtac oldılar. Evelce onı Qırım MSSR
Merkeziy İcraiy Komitetiniñ tercime bölügine işke aldılar. Lâkin bölgeniñ
iqtisadiy durumınıñ adden ziyade ağırlığı, uküm sürgen deşetli açlıq
bolşevik reberlerini maddiy yardım soramaq içün Türkiyege muracaat
etmege mecbur etti. Qırım Merkeziy İcraiy Komitetiniñ 1922-nci sene
2—4 martta ötkergen ekinçi sessiyasında Türkiye Buyük Millet Meclisine
maddiy yardım içün muracaat etmekni ve şu maqsatnen vekillerniñ
68 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 69
anda yollanılması qararlaştırıldı. A.S. Ayvazov yañıdan genç Türk Respublikasına
elçi olıp yollanıldı. O, Türkiyedeki Sovet buyük elçisi
Semyon Aralovnıñ muşaviri vazifesinde, Mamut Nedim ise onıñ kâtibi
olıp çalıştılar. Bir qaç künden soñ ise Qırımdakilerge maddiy yardım
toplamaq maqsadınen C. Seydametniñ yolbaşçılığınen Ankarağa daha
bir vekiller eyeti keldi.
A.S. Ayvazov ve C. Seydametniñ birlikte alıp barğan faaliyeti neticesinde
Türkiyede Qırımğa yardım toplama kampaniyası başladı. Qırımdaki
açlıq çekken xalqqa yardım içün teşkil etilgen merkeziy komitet kenişlendirildi.
Mında mebuslar, paşalar, Ankara gubernatorı, Ankara
Muftüsi ve başqa nüfuzlı şaxıslar iştirak ettiler. Teşkilâtnıñ reberligine
belli generallerden Refet Paşa saylandı. Onıñ yolbaşçılığınen 25 aprelde
ötkerilgen ilk toplaşuvda butünley Anadolu ve İstanbul xalqına yardım
içün muracaat olundı. Toplanacaq yardımlarnıñ Hilal-i Ehmer (Qızılay)
Cemiyeti esabına cıyılması qararlaştırıldı. Şu toplaşuvlarda Azerbaycannıñ
Türkiyedeki elçisi İbrahim Ebilov, yazıçı ve ictimaiy-siyasiy xadimlerden
Yunus Nadi, Yusuf Aqçura ve Ağa Gündüz, deputatlar Mahmut Esad ve
Tevfik Rüşdü kibi belli adamlar iştirak ettiler.
Türkiyeden Qırımğa yollanılğan birinçi yardım kampaniyasında
Anadoludan ve İstanbuldan toplanğan 1000 çuval un, ekinçi kere ise
2000 çuval un, 696 sandıq sebze ve et konservleri oldı. Xalqını açlıqtan
qurtarğan, bunıñnen de bolşeviklerniñ problemasını bayağı yengilleştirgen
A.S. Ayvazov 1922-nci seneniñ soñunda vatanğa qaytıp keldi. Lâkin
ket-kete savatsız sovet memurlarınıñ A.S. Ayvazov kibi nüfuzlı, işkir
ve becerikli insanlarğa munasebetleri deñişip turdı. Tecribesiz, maxdud
dünya baqışlı, tasili olmağan adamlarnıñ reberligi astında çalışmaqnıñ
mumkünsizligini añlağan, üç cılıtlı «Qırımtatar tili ve edebiyatı tarixı»nıñ
muelifi Asan Sabri Ayvazov 1922-nci seneniñ soñlarında Qırım Pedagogika
İnstitutında arap ve türk tillerinden derslernı alıp bardı.
Daima Azerbaycannen sıq bağları olğan Asan Sabri Ayvazov 1926-
ncı sene 26 fevralde Bakuda keçirilgen I Türkologiya Qurultayınıñ
131 vekiliniñ arasında eñ faal iştirakçilerden biri oldı. Qurultay iştirakçisi
milliyetce alman olğan T. Menzel Qurultaynı meşur türkoloq
V. Radlovnıñ şerefine, Türkiyeli vekiller ise İsmail bey Gaspralınıñ
şerefine keçirilmesini teklif ettiler. Er eki teklif qabul olunğan soñ, Türk
xalqlarınıñ tiline, tarixine, etnogenezine, etnografiyasına, edebiyatına
ve medeniyetine bağışlanğan 17 toplaşuvda 38 maruza diñlenildi. Asan
Sabri mında türk xalqlarınıñ tilleriniñ añlayışlı olması aqqında fikir
yürseterken, qayd etip kösterdi ki, Türkiyede, Qazanda, Özbekistanda
birde-bir ziyalı, medeniy türk yoq ki, Navainiñ eserlerini avesnen oqup
olamasın (1926-ncı sene, Bakı Türkoloji…, 2006:206).
7. İlmiy pedagogik faaliyeti
1926-ncı sene 6 martta yekünlengen Qurultayda qırımtatar xalqınıñ
vekillerinden Asan Sabri Ayvazovnen yanaşı Useyn Aqçoqraqlı, Şevqi
Bektöre, İsmail Lemanov, Mamut Nedim, Abibulla Odabaşı, Bekir
Çobanzade ve Yaqub Yaqubkemal iştirak ettiler. Şu da o zamanlar ealisiniñ
sayısına köre qırımtatarlarnıñ daha da çoq olğanına delâlet ete edi.
Türk xalqlarınıñ latin elifbesine keçmesinde buyük xızmetleri olğan,
1927—29-ncı senelerde keçirilgen I ve II Umumqırım til konferentsiyalarında
maruzalernen çıqışta bulunğan Asan Sabri Ayvazov 1927-
nci senede «Latin elifbesine dair», «Oktyabr inqilâbı ve tatar muneverleri»,
1928-nci senede «Qıraat kitabı», «Meyüs şairlerimiz» ve başqa eserlerini
tab ettirdi. «Yeni dünya», «İleri», «Oquv işleri» kibi gazet-jurnallarğa
tilşınaslıqnen bağlı silsile maqaleler yazdı, latin elifbesinen neşir olunğan
«Közaydın» jurnalına redaktorlıq yaptı.
V. Şeksprniñ «Otello» faciasını Haşımbey Vezirovla birlikte tercime
etken (Azerbaycan teatriniñ salnamesi, 1975:565) Asan Sabri Ayvazov
İ.S. Turgenevniñ «Babalar ve balalar» eserinden parçalarnı, A.P. Çexovnıñ
20-den ziyade ikâyesini, L. Tolstoynıñ ve başqa rus klassikleriniñ,
Longelliniñ «Tayfun», K. Gamsunnıñ «Yarım ay astında» dramasını
ana tiline tercime etti (Fazıl Riza, Nagayev Safter 2001:226).
Netice
Azerbaycannen daim bağ tutmağa tırışqan Asan Sabri Ayvazov
Azerbaycan teatrlerinde sanağa qoyulğan eserler aqqında «Na rubeje
Vostoka» jurnalına ve diger rustilli matbuatqa kerekli em de çoq degerli
maqaleler de yazdı (Cavid-ömüri boyu, 1982., 207—219). Şu
maqalelerden böyle qanaatlenmek mumkün ki, A.S. Ayvazov 1927—
28-nci senelerde Bakuda bulunğan ve şu teatr sanalarını canlı seyir
etken edi.
70 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 71
Asan Sabri Ayvazovnı eski içtimaiy-siyasiy ve icadiy faaliyetine köre
1932-nci senede çalışqan pedagogika institutından işten boşattılar. Lâkin
bunıñnen de onı tınç qoymadılar. 1937-nci senede 59 yaşlı vatanperver
edipni aps etip, 1938-nci sene 4 aprelde qurşunladılar (Fazıl Riza,
Nagayev Safter 2001:227).
Diqqatnı celp etken şu ki, 1937-nci senede Azerbaycanda aps
olunıp, qurşunlanğan aydınlarnıñ taxqiqat materiallarında da Asan Sabri
Ayvazovnıñ adı tez-tez añıla. Demek, KGB-niñ xadimleri taxqiqat
materiallarında da onı azerbaycanlı meslekdeşlerinden «ayırmaqnı» kerekli
dep, saymağan ediler.
Qullanılğan edebiyat:
1. Abdullayev A. (1966). Azerbaycan tiliniñ tedrisi tarixinden, «Maarif»
neşriyyatı, Bakı.
2. Axundov Nazim (1965). Azerbaycan matbuatı, Azerbaycan Devlet
Neşriyyatı, Bakı.
3. Azerbaycan kitabı (1963). (Bibliografiya) 3 cılıtta I cılıt 1720—1920.
(I cılıtnı tertip ekeni A.Y. Aliyev), Bakı.
4. Azerbaycan teatriniñ salnamesi.1850—1920 (toplağanı, tertip etkeni ve
izaalarnıñ muelifi Gulam Memmedli). (1975). Azerbaycan Devlet Neşriyyatı,
Bakı.
5. Azerbaycan Xalq Cümhuriyyet Ensiklopediyası. (2004). İki cildde, I cild,
«Lider» neşriyyatı, Bakı.
6. Cavid-ömrü boyu (Hayat ve yaratıcılıq salnamesi 1882—1941). (1982).
«Yazıçı» neşriyyatı, Bakı.
7. Kandımov Yunus. (1991). 1917 sene Qurultay. O nasıl olğan edi (oçerk).
«Avdet» gazetiniñ neşiri, Bağçasaray.
8. Kengerli-Aliyeva Aybeniz. (2008). Azerbaycanda romantik türkçülük,
İstanbul.
9. Guliyev Vilayet. (2009). Polşa tatarları Azerbaycan devletçiliyinin
xidmetinde: General Masey Sulkeviç, Son illerin yazıları, «Ozan» neşriyyatı,
Bakı.
10. Mustafayev G. (1973). XX esrin evvellerinde Azerbaycanda islam
ideologiyası ve onun tenqidi, «Maarif» neşriyyatı, Bakı.
11. Sultanlı A. (1964). Azerbaycan dramaturgiyasınıñ inkişaf tarixi,
Bakı.
12. Fazıl Riza, Nagayev Safter. (2001) Qırımtatar edebiyatınıñ tarixı. (Qısqa
bir nazar), Aqmescit.
13. «Füyuzat» jurnalı. (2002). Bibliografiya (tertib etkeni Aydın Xalilov),
Az.Ata.M. neşriyyatı, Bakı.
14. 1926-ncı senesi Bakı Türkoloji qurultayı (Stenogramma materialları,
bibliografiya ve foto senetler) (2006). Rusçadan tercime, ön söz ve şerxlerniñ
muellifleri professor Narimanoğlu Kamil Veli, elmi işçi Ağakişiyev Aliayder.
«Çinar Çap» neşriyyatı, Bakı.
(Mezkür maqale «Türkiyeniñ sesi» radiosında «Türk dünyasınıñ
meşurları» rubrikasınen 2010-ncı sene 18 oktyabrde saat 10.38-de
efirde seslengen «Asan Sabri Ayvazov» yayını ve «Kimlik» (№ 7, 2012)
dergisinde derc olunğan «Azerbaycannen sıq bağı olğan Asan Sabri
Ayvazov»maqalesi esasında azırlandı).
72 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 73
Vahit türk-tatar devletini yaratmaq oğrunda
şehit olğan — bekir çobanzade
Özet (annotatsiya): 1893-nçi sene 15 mayısta Qırımnıñ Qarasuvbazar
qasabası yaqınlığındaki Argun köyünde dünyağa köz açqan ve 1937-
nci sene 12 oktyabrde Bakuda, KGB-niñ apsxanesinde qurşunlanğan
Bekir Çobanzadeniñ yaratıcılıq qabiliyetine, işkirligine ayretlenmemek
mumkün degil. Macarıstanda Budapeşt Universitetini bitirip, Şarqşınaslıq
Akademiyasında «Codex Cumanicus»da körüngen aenk qanunnıñ bozuluvı
ve Türk tillerinde telâfuznıñ temel problemaları» mevzusında ilmiy
dissertatsiya yazdı. 1919-ncı sene 18 mayısta dissertatsiyanı qorçaladı ve
felsefe doktorı ilmiy unvanını aldı. Bekir Çobanzade Bakuda yaşağan ve
çalışqan yıllarda Buyük Britaniya ve Erdebil nusxaları esasında Xatainiñ
divannıñ teñeştirilgen metinni azırladı. «Türk tili ve edebiyatınıñ tedris
usulı», «Türk grameri», «Qumıq tili ve edebiyatınıñ tetqiqleri», «Türktatar
dialektologiyası», «Türk-tatar lisaniyetine medxel», «Qırımtatar
edebiyatında qurultayçılıq ve milletçilik», «Azeri edebiyatınıñ yañı
deviri, natsionalizmden internatsionalizmge» ve i. kibi ilmiy eserlerini
derc ettirgen alim er daim Sovetlerniñ taqip ve tazyıqlarınen qarşılaştı.
Muntazam surette matbuatta onı ve yaratıcılığını keskin tenqit eken
maqaleler derc olundı. Butün bularğa baqmadan A. Tahirzade ve V. Xuluflu
ile birlikte üç cılıtlıq azerbaycanca-almanca-rusça luğatnıñ uzerinde
çalıştı.
B. Çobanzade SSSR-de türk xalqlarından filologiya saasında Sovet
ukümetiniñ professor unvanı bergen ilk alim oldı. O, universitetlerde
Azerbaycan türkcesinde, özbekçe, qumuqça, tatarca, türkmence derslerni
alıp bardı. Universitetlerde kurslarnı teşkil ettirgen ilk alim olmaqnen
yanaşı edebiyat tarixiy ve nazariyesinden, tilşınaslıqtan 150-den çoq
maqale yazdı. Olarnıñ da 100-ge yaqını Azerbaycan türkcesinde edi.
O, «boş bir yerde yüzlerle tilşınas ve edebiyatşınas kadr yetiştirgenini,
olarnıñ arasında SSSR-de ve çetelde belli olğan onlarnen yüksek ixtisaslı
ilmiy xadimler, assistentler olğanını » yazdı.
O, em de SSSR-ni yıqıp, Vahit Türk-Tatar devletini qurmaq isteginde
olğan gizli teşkilâtnıñ reberlerinden biri edi.
Anaxtar sözler: Bekir Çobanzade, Qırım, Azerbaycan, Vahit Türk-
Tatar devleti.
Kiriş
Universitette tasil alğan yıllarımızda Bekir Çobanzadege olğan
munasebet birmanalı degil edi. Mubaxaselerde oña can-yürekten sevgi ve
sayğı beslegenler de, aqqında keskin tenqitiy fikir söylegenler de bar edi.
Onıñ aqqında fikir yürsetilgende bazı birevler ise indemeyip, subetten
çetleşe ediler. Xulâse, Bekir Çobanzade ve onıñ kibileriniñ ömür ve
icadiy yolları bir mutxiş qarışıqlıqnıñ, añlaşılmağan xaosnıñ içinde edi.
Şu qarışıqlıq yalıñız ilim aleminde, edebiy muitte degil de, cemiyetniñ
butünley tabaqalarını sarıp alğan edi.
Sanki birde-bir burulmalar, furtunalar içinde bulunmaqta edik. Bir
taraftan Stalin ve onıñ devirinde reber vazife başında oturğanlarınıñ
buyük ekseriyeti pek keskin tenqit etile edi. O biri taraftan ise insanlar
Stalinni ve onıñ zamanını açıq-aşkâr maqtaydılar ve tüşüncelerni meraqlı
delillernen esaslandıra ediler. Maşinalarnıñ ög camlarına yapıştırılğan
Stalinniñ resimlerine, evlerni yaraştırıp turğan buyük portret ve büstlerine
tez-tez rastkeline edi. Kitap tükânlerinde ne Stalinniñ resmi, ne de
kitapları satıla edi. Şeherlerniñ soqaq ve meydanlarında onıñ eykeline
ya da büstine rastkelmek mumkün degil edi. Amma küçük qasabalardan
başlap ta buyük şeherlerniñ bazarlarınıñ kiriş-çıqışında, soqaqlarnıñ
çetlerinde Stalinniñ resimleri ve büstleri serbest satıla edi. Şularnı nezaret
organlarınıñ xadimleri ve yüksek vazife başında oturğanlar körseler de,
olarnıñ yanından indemeyip keçip kete ediler.
1. Bekir Çobanzadege munasebet
1956-ncı senede çağırılğan KPSS-niñ XX Qurultayında demek mumkün
ki, onyıllarnen cemiyette olıp keçken butün facia ve günaxlar tek
Stalinniñ adına yazıldı. 1920—50-nci senelerde aps olunıp qurşunlanğan
insanlarnıñ buyük bir qısımınıñ aqlanılması beyan etildi. Birde-bir siyasiy
sebeplerge köre aps etilip, cezalanğanlarnıñ ekseriyeti sözde aqlanıldı.
Amma aqiqat ise tamamınen başqaca edi. Şu aq qazanmaq da siyasiy bir
74 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 75
kampaniya edi. Şuña köre de insanlar bu aqlanılmanı birmanalı qarşılap
almadılar. Çünki qurşunlanğan, apsxanelerde biñ bir xorluqlarnen
öldirilgen insanlarnıñ aqlanılmasına ixtiyac da yoq edi. Uzundan-uzun
meşaqatlı qıynavlardan soñ apsxanelerden azat olunğanlar öyle bir ağır
künde edi ki, biçarelerniñ yañıdan içtimaiy-siyasiy, ya da ilmiy-edebiy
faaliyetnen oğraşmağa istek ve taqatları bile qalmağan edi. Söz kelimi,
şunı da qayd etmek zarurlı ki, aq qazandırılğan mueliflerniñ eserleri
aqlanılmay qaldı. Olarnıñ aqqında olğan arxiv vesiqalarınen yaqından
tanış olmağa bir kimsege ruxset berilmegen edi. Hatta eñ sayğılı ve
nüfuzlı alimlerniñ yüzüne bile şu vesiqalarnıñ ekseriyeti qapalı edi.
Buña köre de digerleri kibi Bekir Çobanzadeniñ de eserleri bayağı
yıllar devamında neşir olunmadı, ilmiy nazar noqtasından araştırılmadı.
1920—30-ncı senelerde basılğan kitaplarnıñ çoqusı vaxşiycesine maxv
etildi, gazetlerde, jurnallarda derc olunğan maqalelerniñ buyük bir qısımı
ise yırtılıp alındı. Anda-mında qalğan azsayılı kitaplarnı ise kitapxanelerniñ
maxsus bölükleirnde, nadir fondlarında qapalı tarzda saqlap tuttılar.
Lâkin episi bir butün qıyınlıqlarğa ve yasaqlarğa baqmadan yetkinleşip
pişkinleşken yañı neslin az bir qısımında olsa da, Bekir Çobanzadege
ve onıñ meslekdeşlerine yeterli derecede meraq bar edi. Gazet ve
jurnallardan, qolumızğa tüşken eski kitaplardan oqup, bilgilerimizni
biri-birimiznen paylaşa edik. Derslerde, şair ve yazıcılarnen, içtimaiy
xadimlernen keçirilgen körüşüvlerde Bekir Çobanzade ve onıñ fikirdeşleri
aqqında sualler bergenimizde faqat bir cevapnı eşite edik: «Qabaatsız
insanlar nafile yerden öldirildiler! Olar iç bir yaramay iş yapmadılar,
Sovet ukümetiniñ aleyxine iç bir tebliğat alıp barmadılar. Olar sotsializm
qurucılığına bar küçlerinen xızmet yaptılar. Olarğa iftiralar ve beftanlar
yaqıp maxv ettiler!»
Kimer alimler, ziyalılar, partiya-sovet xadimleri, adiy kommunistler
ise olıp keçkenlerni tamam özcesine añlap, oylarını gizletmeden açıqlay
ediler. Böyle şaxıslar Bekir Çobanzadeni pantürkist, xalq duşmanı,
sotsializm qurucılığına ayaq çalğan, hatta çetel memleketleriniñ xususiy
xızmet organlarınıñ casusı kibi suçlandıra ediler.
Biz Bekir Çobanzadege qoltutqanlarnı desteklep, onı sebepsiz suçlağanlarğa
ise lâyıqlı cevap bermege tıraşa edik, amma, öz munasebetlerni
gizli tutıp, subetten çetleşkenlerni ise iç nasıl añlap olamaz edik. Milliy
degerlerni yüksek qıymetlendirgen ve «Qızıl terrorğa» oğratılğan alim
ve ziyalılar aqqında ara-sıra matbuatta xoş meramlı maqaleler yazğan
qalem saiplerinden tüşüncelerimizniñ aydınlaşmasına, oylarımıznıñ
tınıqlaşmasına yardım bermeleri içün ricada bulunğanımızda ise olardan
birde-bir qanaatlendirici cevaplarnı alıp olamaz edik. Milletsever kibi
tasavur etken sayğılı ziyalılarımıznıñ pervasızlığını, indememezligini
böyle degerlendire edik:
1. Olarnıñ canından 1930-ncı senelerniñ qorqusı alâ de çıqmağan.
Qorqalar ki, şu yıllar kene de qaytadan tekrarlanacaq ve olarnı da aps
etecek ekenler.
2. Olar maxkemelerde yalğandan şaatlıq etmeknen günax işletkenlerini
yaxşı añlaylar. Oña köre de şimdi vicdan azabına oğrap, daima qorqu
içinde yaşaylar ki, ya eger de maxkeme ve taxqiqat vesiqaları belli olsa,
onda olar nasıl olacaq ekenler.
3. Olar aps olunğanlarnıñ ve qurşunlanğanlarnıñ eserlerini xırsızlap
öz adlarından basqanlar. Qorqalar ki, subetke qoşulıp bu ve ya başqa
bir tarafnıñ movqeyine qoltutsalar edebiy, ilmiy xırsızlığı aşkârlanacaq
eken.
Çoq vaqıt böyle xırsızlarnıñ adlarını da dep, hatta maxkemege
berdiklerinden de söz kete edi. Kitapları aliy ve orta mektep derslikleri
olğan ilim xırsızları cemiyette buyük urmetke malik ediler. Er kün
dersliklerinden faydalanğan alimlerimizniñ xırsızlıqta suçlanması iç
de xoş bir adise degil edi. Amma men ve fikirdeşlerim bu ittixamnı
memnünliknen qarşılap alıp, aqranlarımız arasında suretnen darqalmasına
tırışa edik. Çünki, ilimimizniñ, medeniyetimizniñ nasıl buyük darbeler
alğanını ağrısız añlamaq mumkün degil edi.
Biz talebe olğanımızda Bekir Çobanzadeniñ deşetli ve facialı ölüminden
30 yıldan ziyade bir vaqıt keçken edi. Aradan bayağı bir vaqıt
keçse de, onıñ yerini toldurıp olacag, onıñ becerip olğan işlerini yapa
bilecek alim alâ de yetişmegen edi. Onı yaqından tanıp bilgenler bu
buyük alimniñ yalıñız eserlerinden degil de, pedagogik mearetinden
de ayretnen laf yürsete ediler. Buyük bir yürek ağrısınen biz yaşlarğa
añlata ediler ki, ertemi-keçmi bir zaman kelecek, eserlerini oqup, Bekir
Çobanzadeniñ nasıl meşur bir alim olğanından xaber bilip tutacaqsıñız,
amma, onıñ pedagogik mearetinden, auditoriyada özüni nasıl alıp bar76
Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 77
masından, diñleyicilerni nasıl qolğaalma beceriginden ise bir zaman
xaberiñiz olmayacaq eken!
O, yıllarda Bekir Çobanzadeni onlarnen alimniñ nafile yerden aps
etilmesine sebep olmasında suçlağanlar da bar edi. Bizler ise şu yalğan
iftiralarğa qarşı muqavemet köstermege areketlene edik. Amma çoq
yazıqlar olsun ki, şu devirlerde uydurma fitne ve beftanlarnıñ aksini
tasdıqlağan mulâxaze ve tüşüncelerimizni isbatlayacaq delillerni qoldaetmege
muvafaq olamadıq. Yıllar keçti, Sovetler Birligi yıqıldı, KGBniñ
arxivleri açıldı. Taxqiqat materiallarınen yaqından tanış olğan soñ
añladım ki, Bekir Çobanzadeni onlarnen alimniñ ve reber vazifeli şaxısnıñ
nafile yerden aps olunmalarına şarait yaratmaqta suçlağanlar qaysı bir
delillerden yararlanğanlar.
Bekir Çobanzade ve onıñ meslekdeşleri aps olunğan soñ da öz aliy
arzu ve niyetlerinden çetlenmediler. Apsxanede, dört divar arasında
olsalar bile, olarnı suçlağanlarğa qarşı cesaretnen cevap berdiler. Olarğa
uküm çıqarğanlar bile ittixam olunğanlarnıñ mantıqı qarşısında aciz olıp
qaldılar.
Bekir Çobanzade öz ifadesinde 1937-nci sene 28 yanvarde aps
olunğanğa qadar Sovet akimiyetine qarşı mubareze alıp barğanını, Zeki
Yaqup, Kentagoy Bilal, Askerzade Salman Mümtaz, Adıgözelzade
Alekber, Şirinskaya Reveda xanım, Termatevosov Aleksandr Grigoryeviç,
Hagverdiyev Abdürrehim, Axundov Ruhulla, Hesenov İdris, Bukşpan
Aleksandr Semyonoviç, Zeynallı Henefi, Zifeld Artur Rudolfoviç, Bagri
Aleksandr Vasilyeviç, Bilenderli Hüseyin, Giyasbeyli Medine xanım,
Feyzullayev K., Abbasov İsmayıl, Askerov Baba, Akimova Asya, Refatov
Asan, Axundov Ağa, Sultanov Rüstembey, Alim Paşa-Solgar, Abusufyan,
Edem Fevzi, Şevqi Bektöre, Yunusov Fitret, Hadi Alim, Aliyev, Tulâganov
Dusura, Geyyum Ramazan, Haşimov Ataxan, Şakircan Rakim, Konkinbek
Abdulla, Dursun, Keldenov, Borkev, Perenganev ve başqalarınen birlikte
teşkilât qurğanlarını söyledi (Babayev Adil, 2003:86—89).
Bekir Çobanzade 100-ten çoq qırımlı talebeniñ Bakuda tasil almasını
teşkilâtlandırğan edi. Olarnıñ episi aynı bir dünya baqışlarına malik degil
edi. Biz Bekir Çobanzadeniñ izaatından qırımlı milletçi talebelerni tanıp
bildik. Bekir Çobanzadeniñ reberi olğan ekinçi qırımlılar gruppası Zeki
Yaqup, Kürkçi Useyn, Akimova Asya, Toplu Osman, Ametov İsmail,
Refatov Reşit, Enan Abduraman, Refatov Asan, Tanabeyli Aqmolla,
Gegarbayev Osman, Tarki Zeki, Bayasanov Bilal, Bayasanov Osman,
Şeyxamirov Osman, Celilov Receb, Hacı oğlu Mehemmed ve Yurqçi
Ömerden ibaret edi (Babayev Adil, 2003:88).
O, sadece olaraq memleket içinde gruppalar yaratıp, olarnı istiqametlendirmeknen
yanaşı Tatarıstan, Qırım, Özbekistan, Türkmenistan,
Qazaxıstan ve Azerbaycan antisovet teşkilâtlarınıñ işini alâqalendirip,
olarnı merkeziy birlikten idarelemege tırışıp, muxacirette yaşağan Cafer
Seydametnen daima bağ tutqan edi.
KGB-niñ arxivinde araştırmalar alıp barğanımda körgen eñ kölemli
taxqiqat materialı Bekir Çobanzadenindir. Yani 1021 saifelik bir taxqiqat
materialıdır. Şu taxqiqat materialı bir daha onı köstere ki, 1960-80-nci
senelerde aytılıp yazılğanı kibi Bekir Çobanzade «iç neden», «nafile
yerden», «birevlerniñ oña beftan yaqmasından» aps olunıp qurşunlanmağan
edi. Onı böyle tarzda qorçalamaq asılında Bekir Çobanzadeni ve onıñ
meslekdeşlerini urmetten tüşürmege, olarnıñ millet ve vatan qarşısındaki
yapqan buyük işlerini küçükleştirmege xızmet ete.
Bekir Çobanzade ve SSSR-niñ esareti astında olğan xalqlarnıñ yüzlernen
milletsever oğulları Sovetler Birligini yıqıp, Vahit Türk-Tatar
devletini qurmağa tırıştılar.
2. Bekir Çobanzadeniñ ömür yolu
Milletiniñ azatlığı va baxtlılığı yolunda ölümden bile qorqmağan
B. Çobanzade şerefli bir ömür yaşadı. İlim aleminde Bekir Vahab oğlu
Çobanzade kibi tanınğan insannıñ adı, babasınıñ adı ve lâğabı arasında
bir xayli farqlar mevcuttır. Bekir Çobanzade Qırımda, Tavrida vilayeti
Simferopol qazasınıñ Qarasuvbazar qasabası yaqınlığındaki Argun
köyünde 1893-nçi sene 15 mayısta dünyağa köz açtı. Abdülvahab ağanıñ
qorantasında doğğan balağa Abubekir adı berildi ve o devirniñ anânesine
köre adına ve dinine sadıqlıq añlayışını bergen Sıdqiy sözü qoşuldı.
Çobanlıq yapqan babasınıñ adı bazan Qurt Vahab, Abdulvahab Bavbek,
Bavbek ağa kibi xatırlansa da, esas vesiqalarda öz adı ve babasınıñ adı
qısqadan Bekir Vahab oğlu Çobanzade şeklinde yazıldı (Otar İsmail,
1999:13).
7—8 yaşlarına qadar qorantasınen bir yerde Qarabiy yaylağında
78 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 79
olğan Bekir anda atqa minmekni, kureşni ögrendi. Yusif Ziya efendiniñ
reberliginen 1905-nci senede qurulğan Cemiyeti Xayriyeniñ açqan
Rüşdiye mektebinde oqudı. Rüşdiyeni oqup bitirgen soñ onı İstanbuldaki
Galatasaray sultaniyesine yolladılar. (Şu yıllarda Osmanlı devletiniñ
erazisindeki bir çoq litseyler sultaniye adlana edi.)
Qabul imtianlarınıñ vaqıtı bitkeni sebebinden onı sultaniyege qabul
etmediler, lâkin Bekir Maarif Nazirine muracaat yapqandan soñ oquvğa
ruxset almağa muvafaq oldı. Onıñ litseyde oquğan yıllarında qırımlılar
İstanbulda içtimaiy-siyasiy faallıqlarınen digerlernden seçile ediler.
Qırımlı talebeler 1908-nci sene dekabrde Qırım Talebe Cemiyeti ve 1909-
ncı seneniñ soñlarında ise Vatan Cemiyetini yarattılar. Bu cemiyetlerniñ
faal azası olğan Bekir Çobanzade, kelecekte mustaqil Qırım devletiniñ
qurucılarından biri olğan Noman Çelebi Cihanla birlikte 1911-nci senede
şiirlerini kitap şeklinde neşir ettirdiler (Fazıl Riza, Nagayev Safter,
2001:249).
O, sultaniyenen paralel şekilde İstanbul Universitetiniñ nezdindeki üç
yıllıq arap ve fransız tillerini ögretken aliy kursta da tasil aldı. Şu kurslarnı
oqup bitirgenler orta mekteplerde ve sultaniyelerde ders bermek uquqını
qoldaete ediler. 1914-nci senede vatanğa qaytqan B. Çobanzade İsmail
bey Gaspralı, Asan Sabri Ayvazov ve başqa ziyalılarla yaqından tanış
oldı. «Terciman» gazetine maqaleler yazıp turdı, rus tilindeki bilgilerini
zenginleştirmek maqsadınen Odessağa bardı. Lâkin Birinci Dünya Savaşı
başlağanı sebebinden andan Bessarabiyağa bardı, Kişinyovnı, Rumıniyanı
kezip dolaştı. Soñ ise yañıdan İstanbulğa qaytıp keldi ve universitette azat
diñleyici oldı. Mında derslerni alıp barğan Lipot Masoniyi Çobanzadeniñ
istidadına ayretlenip, onı Macarıstanğa oquvğa davet etti.
Galatasaray sultaniyesinden 1916-ncı sene dekabrde vesiqalarını
alğan B. Çobanzade Macarıstanğa bardı. O, 1916-ncı sene 7 fevralde
vesiqalarını Budapeşt Universitetine ve unversitetniñ nezdindeki baron
Yozef Etveyş adına kollecke berdi. Amma macar tilini yeterli derecede
bilmegeni sebebinden onı anda qabul etmediler. Bir baronnıñ köy
xocalığında çalışmaqnen yanaşı, azırlıq kursında macar tilini kerekli
seviyede ögrengen soñ B. Çobanzade 1916-ncı sene 12 oktyabrde Budapeştteki
Peter Pazmannıñ tarafından temeli qoyulğan universitetniñ
(Şu universitetni Peter Pazmanı 1635-nci senede yaratsa da, universitet
yalıñız 1921—50-nci senelerde onıñ adını taşıdı, soñ ise ğayrı adamnıñ
adına deñiştirildi — A.Ş.) tarix-filologiya fakültetine qabul oldı. O zamanlarda
şu universitette G. Nemet, D. Mesaroş, A. Vamberi, L. Feketi,
A. Çoma de Kyeryeşi, L. Ligeti, İ. Goldziher kibi belli alimler çalışa
ediler. B. Çobanzade professorlardan İ. Goldziherden, G. Nemetten,
A. Latiften ders aldı, İ. Konuşnıñ reberliginen doktorlıq dissertatsiyasını
yazdı (Otar İsmail, 1999:16).
Vatandan uzaqta yaşaması genç şairniñ qalbiniñ ince tellerine toqundı.
Tuvğan yurtını ve doğmuşlarnı sağınğan şairniñ zarifane duyğuları
mısralarğa çevirildiler. B. Çobanzade «Ezan sesi», «Anname»,
«Babama», «Bilmiyim», «Biñ doquz yüz on doquz», «Bir esirniñ baş
taşına», «Budapeşt aqşamları», «Xaber aldım», «Asret» ve diger şiirlerini
Macarıstanda yazdı. Onıñ icadını diqqatnen közetkenimizde B. Çobanzade
şiirlerini esasen gençlik çağlarında yazğanınıñ şaatı olamız.
Graf Kunnıñ 1881-nci senede tam metinni ve tercimesini neşir ettirgen
«Codex Cumanicus»la yaqından tanış olğan B. Çobanzade Şarqşınaslıq
Akademiyasında «Codex Cumanicus»da körüngen aenk qanunnıñ bozuluvı
ve Türk tillerinde telâfuznıñ temel problemaları» mevzusında
doktorlıq dissertatsiyasını yazdı. Qıpçaq lexcesinde yazılğan şu qanun
kitabınıñ ögrenilmesi Avropada buyük meraqnen qarşılanıp alındı. 1919-
ncı sene aprelde doktorlıqqa imtiannı berip, B. Çobanzade 18 mayısta
dissertatsiyanı qorçaladı ve felsefe doktorı ilmiy unvanını aldı (Fazıl
Riza, Nagayev Safter, 2001:288).
B. Çobanzade doktorlıq dissertatsiyasını qorçalağan devirde Macarıstannı
inqilâp exval-ruxiyesi sarıp alğan edi. Rusiyedeki bolşeviklerniñ
inqilâbından ilxamlanğan macar kommunistleri de Bela Kunnıñ (1886—
1938) yolbaçılığınen 1919-ncı sene 21 martta Macarıstan Sovet Sotsialist
Respublikasını qurğanlarını ilân ettiler. Kommunistlerniñ yalğan vedlerine
ve celpetici şiarlarına işanğan B.Çobanzade de macar kommunistlerine
qoltuttı. Sotsialist inqilâbınıñ Avropağa darqalmasınıñ qarşısını almaq
maqsadınen Antanta devletleri rumınlardan yararlanıp genç Macar
devletini boğıp, sustırmağa mecbur ettiler. Macarıstan Sovet Sotsialist
Respublikası 1919-ncı sene avgustta mağlübiyetke oğratıldı.
B. Çobanzade 1920-nci sene martnıñ soñlarında Budapeştni terk etip,
İsveçrege bardı. Lozannada muxacirette olğan qırımtatarlarnıñ milliy
80 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 81
teşkilâtı Milliy Firqanıñ reberi Cafer Seydametle körüşip, partiyanıñ
kâtibi olıp çalıştı. Bu körüş ve işbirligi B. Çobanzadeniñ dünya baqışlarına
pek küçlü tesir etti. O, ömüriniñ soñuna qadar Cafer Seydametle qaviy
dostluq bağlarnı tuttı. Lozannadan İtaliyanıñ Neapol şeherine barıp, qısqa
bir muddet anda bulunğan soñ, B.Çobanzade 1920-nci sene 17 iyulde
yañıdan İstanbulğa qaytıp keldi.
İstanbuldan Qırımğa qaytqan Bekir Çobanzade Aqmescitte yaşap
qırımtatar milliy demokratik respublikası yaratmaq niyetinde olğan
Milliy Firqanıñ (Xalq Partiyasınıñ) işinde faal iştirak etti. O, 1921-nci
senede Totayköy Pedagogika Texnikumınıñ açılmasına nail oldı ve mında
qırımtatar tili ve edebiyatından derslerni alıp bardı. 1922-nci sene martta
onı Tavrida Universitetiniñ tilşınaslıq kafedrasına dotsent olıp çalışmağa
davet ettiler.
Veli İbrahimovnıñ seyleri neticesinde Aqmescitte Universitet açılğan
soñ Bekir Çobanzade anda çalışmağa davet olundı. 1924-nci senede ise
onı professor ve Qırım Universitetine rektor olıp sayladılar. Qırımda
Muxtar Respublika Xalq Maarifi Komissarlığında Tatar Tili ve Edebiyatı
Bölügine mudirlik, Xalq Maarifi Komissarlığının Aliy İxtisas İlimleri
ve Devlet İlmiy Şurasına reberlik yaptı. Bir sıra reber organlarğa aza
saylanğan B.Çobanzadeniñ ayatında 1924-nci senede muim adiseler olıp
keçti (Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:288).
Latin elifbesini darqatmaq ve yañı elifbege keçitni suretlendirmek
maqsadınen Qırımğa kelgen Azerbaycan SSR Merkeziy İcraiy Komitetiniñ
yolbaşçısı Semedağa Ağamalı oğlu onı Bakuda çalışmağa davet etti.
B. Çobanzade Kezlevede bulunğanında Mırza Ali Bulgakovnıñ qızı
Dilâre xanımnen qoranta qurdı. Lâkin olarnıñ qoranta seadeti birmanalı
qarşılanmadı ve şu nikâxnıñ ömüri pek qısqa oldı. B. Çobanzade Dilâre
xanımnıñ ekinçi aqayı edi. O, qadınnıñ yanında ketirgen oğlu Mustafanı
öz soyadına keçirse bile, kene de söz-subetlerden, öşeklerden qurtulıp
olamadı.
3. Azerbaycanğa barmasınıñ sebepleri
Qırımnı can-yürekten sevgen B. Çobanzadeniñ öz etrafındaki doğmuşlarnı
ve sarıp alğan yaqın adamlarnı, alıp başlağan yañı işlerni,
rektorlıq vazifesini bıraqıp Bakuğa barması sebeplerini çeşit türlü
izalamaq mumkün:
1. Dilâre xanımnen, yani evelce başqasınıñ ömür arqadşı olğan bir
qadınnen qoranta qurmaqtan peyda olğan emiş-demişlerden, öşeklerden
bezip ve kereksiz laflardan qurtılmaq maqsadınen Qırımdan ketken edi.
B. Çobanzadeniñ şaxsiy ayatınıñ ögrenilmesine, şu devirde yaşap
kelgen ve onı yaqından bilip turğan, tanığan adamlarnıñ xatırlavları
toplanıp neşir olunmasına diqqat yetirilmegeni sebebinden şu delilni
isbatlaycaq vesiqa ortalıqta yoq eken.
2. Resmiy daireleriniñ, xususiy xızmet organlarınıñ tazyıq ve
taqibinden qurtılmaq içün Bakuğa barğan edi.
KGB-niñ ve devlet arxivlerindeki vesiqalar kerekli seviyede ögrenilmegeni
em de derc olunmağanı sebeplerinden şu mulâxazanı da
tasdıqlamaq mumkün degil.
3. Birde-bir gizli teşkilât, meselâ «Teşkilâti Maxsuse» onı ve onıñ
fikirdeşlerini Bakuğa yollağan edi.
«Teşkilâti Maxsuse»niñ vesiqaları de araştırılmaması sebebinden
bu mulâxazanı da tasdıqlamaq mumkün degil. Amma meraq doğurğan
şu ki, B. Çobanzade ile aynı bir zamanda Kazandan Aziz Ubaydullin,
Taşkentten Xalid Said Xocayev, Tomsktan Abdulla Şerifov ve digerleri
de Bakuğa kelğen ediler. B. Çobanzade KGB tergevcisine bergen ifadede
Cafer Seydametle daim bağ tutqanını ve Vahit Türk-Tatar devleti qurmaq
içün teşkilâtlanmalarnı söylegen edi. Mezkür meselenen bağı olğan şu ve
diger vesiqalarnıñ ciddiy ve diqqatnen talil etilip ögrenilmesine ixtiyac
duyula.
Yuqarıda söylenilgen üç mulâxazanıñ birde-birini ve yaqut üçini de
tasdıqlayacaq vesiqalar meydanğa çıqqanğa qadar resmiy versiyanıñ
uzerinde toqtamağa mecburmız. 1924-nci senede S. Ağamalı oğlundan
davet alğan B. Çobanzade 1925-nci senede Bakuğa kelip, Azerbaycan
Devlet Universitetiniñ Şarqşınaslıq fakültetinde kafedra mudiri ve dekan
vazifelerinde çalışıp başladı. 1926-ncı seneniñ evellerinde Dilâre
xanımdan ayırılğan B. Çobanzade Azerbaycan Opera ve Balet Teatriniñ
solisti, qazantatar Ruqiye Gireyevna ile qoranta qurdı. Söz kelimi, şunı da
qayd etmek zarurlı ki, 1937-nci senede Bekir Çobanzade aps olunğanda,
Ruqiye Gireyevnanı da aps etip, 8 yıl muddetine azatlıqtan marum
ettiler.
82 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 83
4. İlmiy, pedagogik faaliyeti
Universitette professor saylanğan alim Peterburgqa ve başqa şeherlerge
ilmiy mühazereler (lektsiya) oquvğa davet etildi. O, ilmiy eserleriniñ
buyük ekseriyetini Azerbaycanda yazdı, içtimaiy, ilmiy faaliyetnen ciddiy
ve faal oğraştı.
Bekir Çobanzade universitette derslerni alıp barmaqnen yanaşı Azerbaycannı
Ögrenme Cemiyetinde ilmiy kâtiplik ve tarix, tilşınaslıq bölügine
reberlik yaptı. Sovetler Birliginde yaşağan türk, musulman xalqlarınıñ
qullanğan arap elifbesiniñ latin elifbesinen deñiştirilmesinde qolundan
kelgenini yaptı. Buyük alim yalıñız Azerbaycanda faaliyet köstermeknen
kifayetlenmedi. 1926-ncı senede Samarqantqa barıp, ziyalılar ve ukümet
adamları arasında yañı elifbeniñ ustün cehetlerini ilmiy esaslarnen añlatıp
berdi. Özbek tili ve edebiyatına ait kerekli materiallarnı toplap qolda etti.
Mına şu yerde kene de bir sual peyda olıp çıqa. Eger de bu seferler tek
ilmiy maietke malik olsa edi, ya ne içün onda 1937-nci senede KGB-niñ
tergevcisi B. Çobanzadeden gizli teşkilâtqa Samarqanttan, Buxaradan,
Taşkentten kimlerni celp etkenini dep, sorağan edi?
B. Çobanzade 1926-ncı sene fevral-mart aylarında Bakuda keçirilgen
Birinci Türkologik Qurultaynıñ faal teşkilâtçılarından biri oldı. Qurultayda
«Türk-Tatar tilleriniñ qarşılıqlı munasebetleri» ve «Türk-tatar
tilleriniñ ilmiy terminologiyasınıñ tizimi printsipleri» kibi yüksek
ilmiy degerli maruzalarnı yaptı. Bu maruzalarnıñ ilmiy degeri Qurultay
iştirakçileri tarafından yüksek qıymetlendirildi. Boldurvnıñ ne olğanını
duymağan buyük türkolog-alim ardı-sıra Türk bölgelerini kezip dolaştı,
maruzalar oqudı, kerekli ilmiy materiallarnı toplap qolda etti. O, 1927-
nci sene noyabrde ve 1929-ncı sene oktyabrde Qırımda, 1928-nci sene
yanvarde Azerbaycanda, 1929-ncı sene mayısta Özbekistanda keçirilgen
İmlâ Konferentsiylarında çıqışlarda bulunıp, latin elifbesine keçüvni
suretlendirdi.
1925—29-ncı senelerde Azerbaycan Baş İlmiy İdaresinde Terminologik
Komitetke, 1929-ncı seneden Azerbaycan Devlet İlmiy-Tetqiqat
İnstitutınıñ aspirantura bölügine, Yañı Türk Elifbesi Umumittifaq Merkeziy
Komitetine reberlik yaptı. Bekir Çobanzadeni, şu yılı Moskva Şarq
Xalqlarınıñ İlmiy Tetqiqat İnstitutuna ve 1935-nci sene 16 martta Paristeki
Milletlerara Tilşınaslıq Cemiyetine aqiqiy aza sayladılar (Babayev Adil,
1999).
Qırımtatar yaşları İstanbulda tasil almağa daima buyük meraq köstere
ediler. Lâkin Sovet akimiyeti yıllarında Türkiyege barmaqnıñ problemağa
çevirilgenini körgen Bekir Çobanzade 100-ge yaqın qırımtatar yaşnıñ
Azerbaycannıñ çeşit aliy oquv yurtlarında tasil almalarına nail oldı.
Buyük Britaniya ve Erdebil nusxaları esasında Azerbaycan şairi Xatainiñ
divanınıñ teñeştirilgen metinni azırladı. «Türk tili ve edebiyatınıñ tedris
usulı», «Türk grameri», «Qumık tili ve edebiyatınıñ tetqiqleri», «Türktatar
dialektologiyası», «Türk-tatar lisaniyetine medxel», «Qırımtatar
edebiyatında
qurultayçılıq ve milletçilik», «Azeri edebiyatınıñ yañı
deviri,
natsionalizmden internatsionalizmge» ve i. kibi ilmiy eserlerini
derc ettirgen alim er daim Sovetlerniñ taqip ve tazyıqlarınen qarşılaştı.
Muntazam surette matbuatta onı ve yaratıcılığını keskin tenqit eken
maqaleler derc olundı. Butün bularğa baqmadan A.Tahirzade ve V.Xuluflu
ile birlikte üç cılıtlıq azerbaycanca-almanca-rusça luğatnıñ uzerinde
çalıştı (Gehramanlı Nazif, 1994).
B. Çobanzade SSSR-de türk xalqlarından filologiya saasında Sovet
ukümetiniñ professor unvanı bergen ilk alim edi. O, universitetlerde
Azerbaycan türkcesinde, özbekçe, qumuqça, tatarca, türkmence derslerni
alıp bardı. Universitetlerde kurslarnı teşkil ettirgen ilk alim olmaqnen
yanaşı edebiyat tarixiy ve nazariyesinden, tilşınaslıqtan 150-den çoq
maqale yazdı. Olarnıñ da 100-ge yaqını Azerbaycan türkcesinde edi.
O, «boş bir yerde yüzlerle tilşınas ve edebiyatşınas kadr yetiştirgenini,
olarnıñ arasında SSSR-de ve çetelde belli olğan onlarnen yüksek ixtisaslı
ilmiy xadimler, assistentler olğanını » yazdı.
5. Vahit Türk-Tatar devleti qurmaq oğrunda kureşi
Butün bular iç de sebepsiz degil edi. Taşkent, Ferğana ve Buxara aliy
oquv yurtlarında türkologiya bölüginiñ açılmasında onıñ emiyetli roli oldı.
Dağıstanda, Başqırtıstanda, Tatarıstanda mühazereler oqup kelgen Bekir
Çobanzade Moskva ve Leningradnıñ aliy oquv yurtlarında Türk tillerinden,
edebiyatından, tarixinden derslerni alıp barmaqnen türkologlarnıñ yetiştirilmesine
tırıştı. Aynı zamanda o bulunğan yerlerindeki ziyalılarnıñ
arasında köprü rolini de oynadı. Bu seferlerde maqsat ilmiy faaliyetinen
bir sırada em de Sovetler Birligini yıqıp, Vahit Türk-Tatar Respublikasını
yaratmaq istegenlerni bir arağa toplamaq da oldı.
84 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 85
Sovet ukümetiniñ Bekir Çobanzade kibi istidatlı kadrğa buyük
ixtiyacı olğanına köre bir muddet onıñ milletçi faaliyetine «köz yumsa»
da diqqatından çette qaldırmadı. Er daim gizli izlengen, taqip olunğan
alimni 1930-ncı seneden başlap matbuatta tenqit etmek yolunen onı öz
maqsadından yayındırmağa ıntıldılar. 1931-nci senede matbuatta oña
qarşı keskin tenqit, qorqu ve taxqir tolu maqalelerniñ sayısı kün-künden
çoqlaştı.
Şu maqaleler arasında Mikayıl Refiliniñ, Mustafa Guliyevniñ, Osman
Efendiyevniñ, Mehdi Hüseyinniñ yazıları xususen ayırılıp turalar. Alimniñ
tek özünni degil de, hatta aile azalarını, soydaşlarını da sıqıştırmağa
başladılar. Onıñ aliy tasilli qız qardaşı Züleyxanı (Zılxa) 1933-nci
senede Qarasuvbazardaki 9 sayılı mektepte çalışqan vazifesinden azat
ettiler. Bugünimizge yetip kelgen vesiqalardan belli ola ki, Züleyxa
ağasından farqlı olaraq kureşni açıq yolnen alıp barmaqnı sevgen ve
ağasınıñ maqalelerindeki bazı mulâxazalarğa köre onı suçlandırğan
eken. B. Çobanzade de qız qardaşınıñ suçlarına cevap olaraq 1930-ncı
senede yazğan eken: «Maña böyle bir maqaleni yazmaqnı qolay dep
sayasıñmı? Yüregim yana-yana yazdım. Yapğanlarımnıñ epsini kendi
qolumnen silmek qolay olmadı. Lâkin maqalede az da olsa kendi ilmiy
ve içtimaiy faaliyetimden ne içün vaz keçkenimni anlatmaqnen birlikte,
olarnıñ ileride kene de dünya yüzüne cıqaracaqlarına ve menim adımnı
lekelemege degil de, ebediyleştirmege xızmet eteceklerine emin olğanımı
ifadeledim. Sen şunı añlamalısıñ, bunıñ içün meni suçlamağa aqqıñ bar,
amma, başqa çarem qalmadı. Ast-üst oldım, bu daha çoq devam etecek
ekenmi, bilmiyorım» (Adilov Memmed, 2007:11).
Arxiv vesiqaları B. Çobanzadeniñ daima nezaret astında olğanını kösterip
tura. Özü bunı duysa da, lâkin o ne mesleginden, ne de maqsadından
bir zaman çetlenmedi. 1935-nci seneniñ soñunda Moskvadan, merkeziy
aparattan Azerbaycan SSR İçki İşler Komissarı (şu devirde KGB-ge de
o reberlik yapqan edi) Y.D. Sumbatov-Topuridzege B. Çobanzadeniñ aps
olunması aqqında kösteriş keldi. Y.D. Sumbatov-Topuridze ise Moskvadaki
merkeziy aparatqa yazğan mektübinde yeterli qadar deliller olmağanı
sebebinden B. Çobanzadenni aps etip olamayacaqlarını bildirdi.
O devirniñ qaide-qanunlarından az-çoq xaberdar olğanlar yaxşı bileler
ki, Moskvanıñ kösterişini böyle qolay yolnen cevaplandırmaq mumkün
degil edi. Y.D. Sumbatov-Topuridze de Azerbaycan K(b)P MK-niñ
birinci
kâtibi M.C. Bağırovnen razılaşmadan böyle cevap bermege cesaret
etip olamazdı. 1920—30-ncı senelerniñ vesiqalarınen tanış olğanda
M.C. Bağırovnıñ istidatlı insanlarnı qorçalavğa ıntılğanını, şuña köre de
onı milletçilikte suçlandırğanlarını, hatta vazifeden çetleştirilgeni körünip
tura.
Ekinçi Dünya Savaşınıñ yaqınlaşqanını duyğan Sovet ukümetiniñ
yolbaşçıları Bekir Çobanzade kibi insanlarnı aradan yoq etmekni közde
tuttı. Yerlerden yeterince delil olmağanı aqqında mektüp alğandan soñ,
körünip tura ki, yuqarıdan kerekli deliller ve kösterişler keldi. Bu deliller
ise B. Çobanzadeniñ tıştaki antisovet teşkilâtlarınen ve SSSR Merkeziy
Aparatlarında çalısqan, gizli teşkilâtlarnıñ azası olğan milletçilernen bağ
tutması edi. Taxqiqat zamanı da şu meseleler xususen qayd olundı.
Azerbaycan SSR İçki İşler Komissarı Y.D. Sumbatov-Topuridze bir yıl
evelsi B. Çobanzadeni aps etmek içün yeterince delil olmağanını yazmasına
baqmadan, 1937-nci sene yanvarde onıñ aps olunmasına kösteriş
berdi. Uzun zamandan berli çalışqan SSSR İlimler Akademiyasınıñ
Azerbaycan Bölügindeki vazifesinden ve tasil müesseselerinden çetleştirildi.
O raatlanmaq ve kerginlikten uzaqlaşmaq maqsadınen ömür
arqadaşı Rugiye xanımnen birlikte Kislovodskteki «Gornyak» sanatoriyasına
bardı. Lâkin onıñ raatlanması çoqqa barmadı. Buyük alim
aps etilip, evelce Pâtigorsk apsxanesine, andan soñ ise Bakuğa ketirildi.
Taxqiqat materiallarında onıñ ne vaqıt Bakuğa ketirilgeni kösterilmedi.
KGB xadimleri Şer ve Ohanesovnıñ 7 fevralde başlağan sorğusı üç
kün devam etti. B.Çobanzade teşkilâtlarınıñ faaliyeti aqqında keniş bilgi
berdi. Şunı B. Çobanzadeniñ taxqiqat materiallarınen yaqından tanış olğan
Adil Babayev böyle izalay: «Birinci sorğuda oña «añlatalar» ki, er şeyni
aytsa, azat etecekler. Filologlar sadedil olalar, er şeyge işanalar. Oña köre
de o, taxqiqatçınıñ ayneciligine işandı» (Babayev Adil, 2003:84).
Keniş dünyabaqışlı, Avropanıñ bir qaç memleketlerinde ömür sürgen,
olarnıñ xususiy xızmet organlarınıñ sorğu-suallerini cevaplandırğan,
gizli ve siyasiy teşkilâtlarada olğan bir professornıñ böyle sadedil olması
bizge işandırıcı körünmey. Bizimcesine, taxqiqatqa bergen cevabında öz
cesaretini köstermeknen bir sırada, em de o, faaliyetleriniñ tarixini de
yaza edi. Böyle tüşünmemiz iç de tesadüfi degil eken. Taxqiqatçılarğa öz
86 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 87
cesaretlerini köstergen, cemiyetniñ nuqsanlarını söylegen qorqubilmez
mubarezlerniñ cevaplarına 1930-ncı senelerdeki taxqiqat materiallarında
sıq-sıq rastkeline.
Taxqiqat muddetinde B. Çobanzade 57 kere sorğuğa tutuldı. Ekseriyetni
2 ve ya 3 taxqiqatçınıñ alıp barğan sorğu-sualniñ 11-i 3 kün
devam etti. 17—20, 23—25 aprelde ve 7 mayıstaki sorğularda Xalq
İçki İşler Komissarınıñ muavini Gerasimov özü iştirak etti. Umumen,
B. Çobanzadeniñ sorğusında o devirde ğaddarlığınen belli olğan Grigoryan,
Ohanesov, Zıkov iştirak ettiler. Taxqiqat neticesinde 1021 saifelik
bir cinaiy işi azırlanıldı.
Taxqiqattan belli ola ki, Bekir Çobanzade reberlik yapqan gizli
teşkilâtnıñ terkibi yalıñız alimlerden ibaret degil eken. RSFSR Xalq
Komissarlar Şurası reisiniñ muavini Rıskulov (Qazax menşeli Turar
Rısqulov 1920-nci senede Türkistan Merkeziy İcraiy Komitetiniñ yolbaşçısı,
1921—22-nci senelerde ise RSFSR Xalq Komissarlar Şurası
yolbaşçısınıñ milliy meseleler boyunca muavini olıp çalıştı. O, 1938-
nci sene 10 fevralde 43 yaşında qurşunlandı.), RSFSR Merkeziy İcraiy
Komitetiniñ sabıq kâtibi Sancar İsfandiyarov (Qazax menşeli Sancar
İsfandiyarov Almaata Tibb Universitetiniñ teşkilâtçısı ve ilk rektorı
oldı. 1919—20-nci senelerde Türkistan SSR-niñ Sağlıq ve Topraq-Suv
Xocalığı Naziri, Türkistan Kommunist partiyasınıñ mesül kâtibi, 1927—
28-nci senelerde ise Moskvadaki N. Narimanov adına Şarqşınaslıq
İnstitutınıñ rektorı, 1931—32-nci senelerde Qazaxıstan SSR Sağlıq
Naziri ve diger vazifelerde çalıştı. O, 1938-nci sene 25 fevralde 39
yaşında qurşunlandı.), RSFSR Xalq Maarif Komissarı Jumangulov,
Özbekistan K(b)P MK kâtibi Raximbayev (Özbek menşeli Abdolla
Raximbayev 1920-nci senede Türkistan MSSR MİK yolbaşçısı, 1922-
nci senede SSSR MİK yolbaşçısı, 1934—37-nci senelerde ise Tacikistan
SSR Xalq Komissarlar Şurasınıñ yolbaşçısı ve başqa vazifelerde çalıştı.
O, 1938-nci sene 7 mayısta 42 yaşında qurşunlandı.), Qırım MSSR
Xalq Komissarlar Şurasınıñ yolbaşçısı Şugu Emirasan, Dağıstan MSSR
Xalq Maarif Komissarı Taxo Godi, Qaraçay-Çerkez MSSR Merkeziy
İcraiy Komitetiniñ yolbaşçısı Soltanmecid Efendiyev, Zaqafqaziya
Sovet Fedarativ Sotsialist Respublikası Xalq Topraq Komissarı Dadaş
Bünyadzade, Azerbaycan SSR Xalq Maarif Komissarı Mustafa Guliyev,
Azerbaycan K(b)P Merkeziy komitetiniñ sabıq kâtibi Ruhulla
Axundov ve başqaları da gizli teşkilâtnıñ azaları ediler. Taxqiqat zamanı
Moskvada, Leningradda, Samarada, Heşterxanda (Astraxan), Saratovda,
Ulyanovskiyde, Orenburgda, Donbasda ve Sibirde teşkilâtnıñ bölükleri
olğanı belli ola (Bünyadov Ziya, 1993:92—93). Asılında şu bölüklerniñ
faaliyeti aqqında yerli xususiy xızmet organlarında az-çoq malümatlar
bar edi. Lâkin olar birde-bir tedbirlerni amelge keçirmege aşıqmağanlar
ve yuqarıdan kerekli kösterişlerni beklegenler. Böyle bir kösteriş 1936-
ncı senede berildi.
Yaşlığında sotsialistlerge meyil etken, Macarıstanda kommunistlernen
bir safta olğan, sovet professorınıñ antisovet faaliyeti bugün de çoqlarına
işançlı körünmey. Taxqiqat materialları ise onıñ dünyabaqışlarındaki
deñişmelerge aydınlıq ketire. 3—5 marttaki taxqiqatta pantürkizm
ideyasına İstanbulda tasil alğan yıllarda saip olğanını, 1925-nci seneden
ise aksinqilâbi ruxta olğanını söylegen B. Çobanzade taxqiqatçınıñ
«Siz mubarezeni nasıl tüşüne ediñiz?» sualine, «Men birincisi, Tatarıstan,
Özbekistan, Türkmenistan, Qırım, Qazaxıstan ve Azerbaycan
aksinqilâpçılarınıñ işini alâqalendirip, birleşken merkezden idarelemekni,
ekinçisi emigratsiyada olğan pantürkist ruxtaki dairelernen bağ yaratmaqnı
közde tuta edim. Şu cehetten C.Seydametke ve professor Köpürlüzadege
umüt ete edim». Taxqiqatçınıñ «Şu tedbirlerni amelge keçirmek içün siz
ne yapqansıñız? sualine B.Çobanzade Bakuda yaratqan 5 aksinqilâpçı
gruppadan ve şu gruppanıñ azalarınıñ faaliyetinden söz açtı (Babayev
Adil, 2003:85—86).
Buyük alim, coşqun türkçü, ömürini esarette olğan türk xalqlarınıñ
azatlığına bağışlağan Bekir Çobanzade 1937-nci sene 12 oktyabrde
meslekdeşlerinen birlikte qurşunlandı.
Netice
Zaman B. Çobanzade ve onıñ meslekdeşleriniñ doğru yolda olğanını
isbatladı. Sovetler Birligi yıqıldı, esarette olğan türk xalqlarınıñ bazıları
mustaqillik qolda ettiler. Amma Bekir Çobanzadeniñ vatanı Qırım ise âle
de burulmalar ve boranlar içindedir.
Azerbaycanda Bekir Çobanzadeniñ «Saylama eserleri»niñ 5 cılıtlığınıñ
er birisi 25 biñ tirajnen neşir olunıp, respublikanıñ kitapxanelerine
88 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 89
paylaştırıldı. Cıyıntıqqa manalı ve tolğun kiriş söz yazğan Memmed
Adilov köstere ki, muelifniñ ana tilinde yazğan ve başqaları tarafından
rus tiline tercimede neşir olunğan bazı maqalelerinde uslüp xatalarınıñ
adden ziyade olması sebebinden olarnıñ bu neşirge kirsetilmesi şimdilik
mesleat körülmedi (Adilov Memmed, 2007:13).
Baku Devlet Universitetiniñ Türk xalqları edebiyatı kafedrasınıñ
mudiri Ramiz Asker Bekir Çobanzadeniñ bediiy eserlerini Azerbaycan
türkcesine uyğunlaştırıp, keniş kiriş söznen birlikte neşir ettirdi.
TÜRKSOY kitapxanesi seriyasından 2011-nci senede neşir olunğan
birinci kitap «Saylama şiirler», 2012-nci senede neşir olunğan ekinçi kitap
«Saylama bediiy eserler» adlana. Onıñ xızmeti 2012-nci sene Xalqara
Bekir Çobanzade mukâfatına lâyiq körüldi.
Qullanılğan edebiyat:
1. Adilov Memmed. (2007). Ön söz, Bekir Çobanzade «Seçilmiş eserleri» ,
«Şarq-Qarb» neşriyyatı, Bakı.
2. Babayev Adil. (1998). Bekir Çobanzade, Bakı.
3. Babayev Adil. (2003). Elimizin ve elmimizin soyqırımı (I kitab), Bakı
Unversiteti neşriyyatı, Bakı.
4. Bünyadzade Ziya. (1993). Qırmızı terror, Azerneşir, Bakı.
5. Gahramanlı Nazif. (1994). Qarasubazardan olan professor, Bakı.
6. Asker Ramiz. (2011). Seçilmiş şeirler, Bakı.
7. Asker Ramiz. (2012). Seçilmiş bedii eserleri, Bakı.
8. Otar İsmail. (1999). Kırımlı Türk şairi ve bilgili Bekir Sıdkı Çobanzade,
Lebib yalkın yayımları ve basım işleri A.Ş., Bakı.
9. Fazıl Riza, Nagayev Safter. (2001). Qırımtatar edebiyatınıñ tarixi (Qısqa
bir nazar), Aqmescit.
(Mezkür maqale «Türkiyeniñ sesi» radiosında «Türk dünyasınıñ meşurları
» rubrikasınen 2011-ncu sene 20 mayısta saat 10.35-de efirde
seslengen «Bekir Çobanzade» yayını esasında azırlandı).
İlk qırımtatar opera bestekârı —
Asan refatov
Özet (annotatsiya): Aqmescitteki Qızıl Asker klubında 1923-nci senede
kösterilgen 3 perdeli, 6 şekilli «Çorabatır» operasınıñ bestekârı 21
yaşlı Asan Refatov edi. Qırımtatarlarnıñ ilk operası olğan «Çorabatır»
ekinçi kere 1924-nci sene fevralde Qırım Devlet Dram Teatrinde
kösterilgen soñ yasaq olundı.
Asan Refatov 1926-ncı senede muzıka tasili almaq içün Azerbaycanğa
kelip, Konservatoriyanıñ bestekârlıq ve drijorlıq fakültetine qabul oldı.
Orada Şarqta ilk opera yazğan Üzeyir Hacıbeyovnen yaqından tanış olıp,
onıñ eserlerini menimsedi. 1928-nci seneden itibaren Konservatoriyanıñ
nezdindeki muzıka mektebinde muzıka nazariyesinden derslerni alıp
bardı.
Asan 1930-ncı senede Konservatoriyanı oqup bitirgen soñ, vatanğa
qaytmadı, Bakuda çalışıp başladı. 1931-nci seneden Azerbaycan Konservatoriyasınıñ
prorektorı olıp çalıştı. O, Bakuda yaşağan zaman İşçi —
Köyli Teatrinde Riza Şövqiniñ «İleri» (1929), Hacıbaba Nezerliniñ
«Yolda» (1930), Seyit Hüseynniñ «Kölge» (1932), Gavril Karnelliniñ
«Efiler» ve «Pamuq berek» (1932), Azerbaycan Devlet Drama Teatrinde
Cafer Cabbarlınıñ «Elmaz» (1931) ve M. Danilovnıñ «Qara suv» (çevirgeni:
Bayramlı) (1931), Hüseyn Cavidniñ «Knyaz» (1934) pyesalarına
muzıka yazdı.
1934-nci senede Azerbaycanda fars şairi Firdevsiyniñ doğğanınıñ
1000 yıllıq yubileyine bağışlanğan bir konkurs teşkil olundı. Asan
Refatov şu konkursqa «Gave» operasınen qatıldı.
1934-nci sene 30 iyunde 32 yaşlı Asan Refatov Azerbaycan Bestekârlar
İttifaqına yolbaşçı saylandı.
Qırım Merkeziy İcraiy Komiteti Asan Refatovnı 1935-nci senede
tuvğan vatanına davet etip, Aqmesçitteki Tatar Muzıka Texnikumında
oca olıp çalışmağa tayinledi. 1936-ncı senede Moskvada «Qızıl
asker
90 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 91
marşı», «Pioner marşı», «Qırım süitası» ve notqa köçürgen yırlarından
«Eki puğa», «Armut dalda sallana» ve «Şompul» plastinkağa yazıldı.
Aynı şu yılda onıñ «Toy devam ete» eseri Sovetler Birliginde ötkerilgen
radio festivaline ve «Şüşter» süitası ise Azerbaycan Bestekârları Üzeyir
Hacıbeyov ve Asef Zeynallınıñ eserlerinen birlikte Paris festivaline
yollanıldı.
Asan Refatov, Bekir Çobanzade, Salman Mümtaz, Henefi Zeynallı,
Medine Giyasbeyli, Asiya Akimova, Alekber Adıgözelov, Rüstem
bey Sultanov, İdris Hesenov, Ruhulla Axundov ve digerleri Sovetler
Birligini yıqıp, Türk-Tatar xalqlarınıñ vahit mustaqil devletini — Vahit
Turan Devleti qurmaq istegenleri içün 1937-nci senede aps olunıp
qurşunlandılar.
Anaxtar sözler: Asan ve Refatovlar ailesi, «Çorabatır» operası, Qırımda
muzıka ayatı, Azerbaycan Bestekârlar İttifaqı.
Kiriş
Rusiyeniñ esaretinde olğan xalqlar istiqlal mucadilesinde açıq ve gizli
şekilde biri-birilerine qoltuta ediler. Bu durum Rusiye jandarmlarınıñ ve
Sovet KGB xadimleriniñ de diqqatından çette qalmadı. Olar da xalqlarnıñ
istiqlal kureşçilerine qarşı açıq ve gizli ceza tedbirlerini tetbiq ettiler.
Xususen de, Türk-Musulman xalqlarınıñ ziyalılarını nezarette tuta ediler.
Amma butün ağır ve qıyın şaraitlerğe baqmadan türk-musulman xalqları,
ziyalıları da birleşip teşkilâtlar qura, biri-birilerine yardımlaşa ediler.
Qırımdan Bakuğa muzıka tasili almağa kelgen bir yaşnıñ — Asan
Refatovnıñ qısqa vaqıt devamında mında Bestekârlar İttifaqınıñ yolbaşçısı
vazifesine saylanması da böyle qarşılıqlı yardımlaşmalardan xaber bere
edi.
Azerbaycan Bestekârlar İttifaqınıñ ilk yolbaşçısınıñ (Azerbaycan
Bestekârlar İttifaqı, 1996:5-6) adı ve soyadı qaynaqlarda Asan Refatov,
Hesen Rüfetov ve Gasan Rıfatov kibi yazıla. Yañlışlıq ilk baqışta körünip
tura. Şu aynı ad ve soyadnıñ rus, Azerbaycan ve qırımtatar türkcelerinde
imlâ variantlarından ileri kelgen çeşitliktir. Türkiyede, Azerbaycanda,
İranda, İraqta yaşağan türkler h sesinden keniş faydalanğan olsalar,
qırımtatarlar sözniñ ögünde h sesini qullanmaylar. Rus tilinde h sesi
olmağanı sebebinden başqa tillerden kirgen sözlerde bu ses yerine köre
g ve ya x sesi işletile. Oña köre Azerbaycanda, Türkiyede «Hesen»,
«Hasan» kibi çağırılğan ad qırımtatarlarda «Asan», ruslarda ise «Gasan»,
«Xasan» kibi yazıla ve aytıla (Hüseyinoğlu Ali, 2008:185).
Bugünki Azerbaycan oquyıcısına bir zamanlar Azerbaycan Bestekârlar
İttifaqınıñ ilk yolbaşçınıñ qırımtatar olması meraqlı ve bir az
da taacipli kibi körünip tura. Çünki azırda ilim, edebiyat, sanat, em de
ictimaiy-siyasiy xadimlerimiz arasında qırımtatarlar yoqlar, olğanlar
ise yetekçiler sırasında degiller. Amma yaqın keçmişimizde ise Bekir
Çobanzade, Xayri Aliyev, Fatime Qadri, Aziz Ubaydullin, Abdulla
Şerifov, Hesen ve Âli Törequlovlar, Merziye Davudova ve başqaları eñ
belli ve körümli Azerbaycan ziyalıları sayıla ediler. İç kimse de olarnıñ
diger türk xalqlarınıñ vekilleri olıp da Azerbaycanda çalışmalarına,
şan-şuret qolda etmelerine taaciplenmeydiler. Qırımdan, Kazandan,
Astraxanden, Samarqanttan, İstanbuldan ve başqa şeherlerden ziyalılar
kelip Azerbaycanda jurnalistlik, doktorluk, ocalıq, aktyorlıq, muxendislik
faaliyeti köstergenleri kibi, Âli bey Hüseynzade, Âhmed bey Ağaoğlu,
Seyid Rza Âlizade, Mehemmedemin Resulzade ve başqaları da Türkiyede,
İranda, Özbekistanda ve i. memleketlerde gazetler açıp, teatr temaşalarnı
teşkil yapıp, oca, ekim, muxendis olıp çalıştılar (Şamil Ali, 2008:58).
1. Asan Refatovnıñ balalığı ve yaşlığı
Azerbaycanda aliy tasil alğan, çalışqan, muzıka eserlerini yaratqan
ve bestekârlar ittifaqınıñ yolbaşçısı vazifesine qadar köterilgen Asan
Refatovnıñ babası Mamut ağa yalıñız yaşağan yeri Bağçasarayda degil
de, bölgede de bilimli, yañılıqçı, vatanperver bir insan kibi belli edi.
Şuña köre de onı 1890-ncı senelerde açılğan «Qaytaz ağanıñ usulicedid
(yañı usul) mektebi»nde çalışmağa davet etken ediler. Mamut ağa
sadece olaraq balalarğa ders bermeknen kifayetlenmey edi. O, mearetnen
santur çalğanından, aynı zamanda balalarğa muzıka aletlerinde çalmaqnı
da ögrete edi. 1902-nci sene 19 dekabrde Mamut ağanıñ qorantasında
dünyağa köz açqan oğlan balanıñ adını Asan qoydılar. Babası qamıştan
yasağan muzıka aletlerini 3-4 yaşındaki oğluna bere edi. Şu oyunçaqlar
küçük Asannıñ kelecek ömür yolunı belgiledi (Bektöre Yalqın, 1993:17—
19, № 3).
Asan ilk tasilini babası ders bergen mektepte alğan vaqıtında qardaşları
ve qomşu balalarınen birlikte küçük muzıka programması azırlay
ediler. Bir az ösken soñ ise telli instrumental aletlerde, hatta pianinoda
92 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 93
çalmaqnı becerip oldı. İlk notnı kemane (skripka) çalğan ağası Midattan
ögrenip aldı.
1893-nci senede doğğan Midat Qırımda gimnaziyanı oqup bitirdi.
Ösmürliginden ilimge, edebiyatqa, muzıkağa buyük meraq kösterdi. 16
yaşındaken Nikolay Gogolniñ «Taras Bulba», Lev Tolstoynıñ «Ölüm»,
«Ayat felsefesi», 1912—1913-nci senelerde «Anna Karenina», «Canlı
meyit» eserlerini ana tiline çevirdi. 1908-nci senede tasilini devam
ettirip, uquqiy bilgilerge saip olmaq maqsadınen İstanbulğa bardı. Lâkin
anda jurnalistikağa ve ictimaiy-siyasiy işlerge buyük meraq kösterdi.
Birinci Dünya Savaşı başlağan soñ Qırımğa qaytıp kelmege mecbur oldı.
Mında bolşeviklerle sıq bağ tuttı. «Rusiyede siyasiy partiyalar» kitabını
yazıp, 1918-nci senede Aqmesçitte neşir ettirdi. Qırımda bolşeviklerniñ
qırımtatar tilinde «Emekdar xalq» adlı gazetini de ilk kere Midat neşir
ettirdi (Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:257).
Asan ağası Midattan çoq şeyler ögrense de, onıñ solçu baqışlarınen
razılaşmadı. Bağçasarayda İdadiye mektebi adınen belli olğan gimnaziyada
oquğanda Asan milliy muzıkanı notlarğa köçürmeknen kifayetlenmedi,
«La Traviata», «Aida», «Karmen» operalarınıñ ve rus bestekârlarınıñ
klassik eserleriniñ partiyalarını yazıp, özüniñ teşkil etken orkestrde
seslendire edi. 16—17 yaşlı ösmürniñ muzıkanı nota köçürmesi, orkestrni
ustalıqla idarelemegi, muxtelif muzıka aletlerinde, xususen de klarnette
mearetnen çalması yalıñız tamır xalqnı degil de, mında raatlanmağa kelgen
musafirlernin de diqqatını özüne celp etti. Şu sebepten Bağçasarayda
teşkil olunğan bayram şeñliklerine, çeşit meclislerge onı davet ettiler.
Bağçasarayğa raatlanmağa kelgen muzıkacılarnıñ çıqışları, xususen,
Azerbaycandan barğan teatr ve muzıka kollektivleri qırımtatar seyiricileri
tarafından quvançnen qarşılana edi. Qırımlı ziyalılar, iş adamları Moskva,
Peterburq şeherlerine, Avropa memleketlerine ziyaretleri zamanı anda
opera ve simfonik orkestrlerniñ konsertlerini seyirete ediler. Milletniñ
medeniy inkişafına bu tedbirlerniñ küçlü tesir köstergenine şaat ola
ediler.
2. «Leyli ve Mecnun»nıñ tesirinden yaranğan ilk qırımtatar operası
«Corabatır»
1908-nci sene yanvarde Bakuda Üzeyir Hacıbeyovnıñ «Leyli ve
Mecnun» operasınıñ temaşağa qoyuluvı tek Rusiyedeki türk-musulmanlarınıñ
degil de, em de butün Şarqnıñ bir çoq xalqlarınıñ quvançına
sebep oldı. Qırımtatarlar da Azerbaycanlılarnıñ teatr ve opera
temaşalarınen tanış ediler.
Qırımtatarlar «Çorabatır» xalq destanınen daima ğurur duyğanlar.
Belli ziyalı, tarixçi-etnograf Osman Aqçoqraqlı butün türk dünyasında,
xususen de, qıpçaqlar arasında daha da meşur olğan «Çorabatır» xalq
destanı mevzusında opera yazmaqnı Asan Refatovqa mesleat kördi (Bektöre
Yalqın, 1993:17—19, № 3).
Şu zaman Asan orta mektepni yañıca oqup bitirgen, iç bir muzıka tasili
almağan 18 yaşında bir yaş edi. Oña libretto yazmaqta, orkestr yaratmaqta
ve ğayrı işlerde yardım kösterecek bir kimse yoq edi. Böyle bir vaqıtta
operanıñ librettosını yazmaqta şair, dramaturg Osman Aqçoqraqlı genç
Asanğa yardımçı oldı. Asan bu işniñ ağırlığını añlasa da, vatandaşlıq
boyun-borcını yerine ketirmege tırıştı. Milliy muzıkadan yararlanıp,
klarnetni esas bilip, ilk qırımtatar operasını yazmağa başladı.
Vrangelniñ reberlik etken rus arbiyçileri — beyazgvardiyacılar
milliy azatlıq areketınde faal iştirak etken, bolşeviklerniñ «Musulman
sektsiyası»nıñ yetekçileri Midat Refatovnı ve Xasan Urmanovnı meslekdeşleri
Reşit Asanov, Useyin Sakayev, Abdulla Baliçiyev ve Yevgeniya
Jigalinle birlikte 1920-nci sene 21 aprelde qurşunladılar (Fazıl Riza,
Nagayev Safter, 2001:258).
Bölgede buyük qarışıqlıq yarandı ve Qırım kureş meydanına çevirilip,
er şey biri-birine qarışıp ketti. 1921-nci senede açlıq yarımadanı sarıp
aldı ve Asan ağır xastalandı. Bu sebepten de «Çorabatır» operasınıñ
yaranması bir muddet uzanıp qaldı.
Asan 1922-nci senede Aqmesçitteki Totaykoy Tatar Texnikumında
muzıka ocası olıp çalıştı. Çoqqa barmadan mında nefesli orkestr yarattı
(İsmail Otar, 1996:3, № 17). Kündüzleri muzıka derslerni alıp barğan,
geceleri ise yañı-yañı muzıka eserleri yazğan Asan Refatov qısqa zamanda
«Totaykoy marşı», B.Çobanzadeniñ şiirine «İgid marşı», Şevqi Bektörenin
şiirine «Qış kününde dilegim», Umer İpçiniñ sözlerine «Yaş bülbülçik
» yırlarını, em de «Leyli ve Mecnun», «Tair ve Zöre» dramalarına,
A.S. Puşkinniñ «Bağçasaray çeşmesi» (qırımtatarcasına çevirgen: Osman
Aqçoqraqlı) poeması esasında azırlanğan temaşağa da muzıkalar yazdı.
Evinde pianinosı bile olmağan yaş bestekâr klublardaki, mekteplerdeki
aletleden faydalanıp, temaşalarğa muzıka yazmaqnen kifayetlenmedi.
94 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 95
O, icadını devam ettirip, «Çorabatır» operasını yazıp bitirdi. Bir çoq
manialarğa — muzıka aletleriniñ, peşekâr kadrlarnıñ, dekorlarnıñ ve i.
yetişmemezligine baqmadan, 3 perdeli, 6 şekilli opera 1923-nci sene
sentyabrde Aqmesçitteki Qızıl Asker klubunda temaşağa qoyuldı. Qırımtatar
muzıka tarixinde birinci opera olğan «Çorabatır» xalqnıñ coşqun
sevgisi ve alğışlarınen qarşılanıp alındı. Professor Bekir Çobanzade
temaşa aqqında yazdı: «Şu qırımtatar sanatı tarixinde ilk körülgen eñ
küçlü, eñ sevimli medeniy, siyasiy vaqiye oldı. Eserniñ muelifleri Osman
Aqçoqraqlı ve Asan Refatov bunıñnen xalqnıñ medeniy ayatında silinmez
izler qoydular» (Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:231).
1924-nci sene fevralde Qırım Devlet Drama Teatrinde «Çorabatır»
operası ekinçi kere sanağa qoyuldı. Kommunist reberligi operanıñ özüne
çoqlu seyirici celp etkenini, xalqnıñ rağbetini qazanğanını, insanlarda
vatanperverlik, milliy duyğular oyatqanını añlap ğayet raatsızlandılar,
eserniñ seyir etilmesine qarşı bir sıra manialar yarattılar.
1924-nci senede Sovetler Birliginiñ bir çoq yerlerindeki kibi, Qırımda
da etnografik ve arxeologik bir ilmiy teşkilât quruldı. Şu teşkilâtnıñ
faaliyetinde professorlardan Başkirov, Gorozdin, Kaylanskiy ve qırımtatar
alimlerinden Osman Aqçoqraqlı, ressam Useyn Bodaninskiy, Muxtar
Xayreddinov, Bilâl Cebbar, Asan Refatov ve başqaları yaqından
iştirak ettiler. 1925-nci senede Useyn Bodaninskiyniñ reberliginen teşkil
olunğan etnografiya ekspeditsiyasınada iştirak etken Osman Aqçoqraqlı
Sudak rayonnıñ Qapısxor köyünde XVII asırda yaşap yaratqan şair Canmuxamedniñ
1892 satırlıq «Toğaybey» eseriniñ qolyazmasını qolda etti
(Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:229). Asan Refatov ise çoqlu sayda
folklor numünelerini, xalq yırlarını, manelerni toplap, nota köçürip yazdı.
1932-nci senede olardan yalıñız 150-ni bastırmağa muvafaq oldı.
Asan Refatov 1926-ncı senede muzıka tasili almaq maqsadınen
Azerbaycanğa
bardı. Baku Konservatoriyasınıñ bestekârlıq ve dirijorlıq
fakültetinde Boris Karagiçyevniñ sınıfında muzıka nazariyesinden ders
aldı. O, Üzeyir Hacıbeyovla yaqından tanış olıp, onıñ yaratıcılığını
terenden ögrendi. 1928-nci seneden itibaren Konservatoriyanıñ nezdindeki
muzıka mektebinde nazariyeden derslerni alıp bardı. Onıñ
talebeleri arasında Gara Garayev, Cevdet Hacıyev, Tofig Guliyev, Sâid
Rüstemov kibi körümli bestekârlar yetişti.
Asan Konservatoriyada oquvnen yanaşı, aynı zamanda icadını da
muvafaqiyetnen devam ettirdi. Küçük kölemli eserlernen bir sırada,
temaşalarğa da muzıka besteledi. «E.T.» imzalı muelif «Kommunist»
gazetiniñ 1929-ncı sene 26 mayıs sayındaki «Şarq kontserti» maqalesinde
yazğan edi: «Eki kün evel Devlet Konservatoriyası tarafından tertip
olunğan Şarq kontserti butün köstericilerimizni isbatlayıcı delildir.
Şu kontsertte Konservatoriya professorlarından Karagiçyev, Aysberg,
Hacıbeyli, Mailyan ve konservatoriyanıñ talebelerinden Zeynalov ve
Refatovnıñ eserlerinden bazı parçalar çalındı» (E.T., 1929:26 Mayıs).
Ü. Hacıbeyovnıñ reberliginen keçirilgen bu kontsertten bir ay soñ,
27 iyunde Konservatoriyada B.V. Karagiçyevniñ talebeleri A. Zeynallınıñ,
G. Bruşteynniñ, A. Refatovnıñ ve N. Karnitskiyniñ Azerbaycan xalq
muzıkası esasında azırlağan eserlerden ibaret kontsert keçirilgen edi
(Azerbaydjanskaya Gosudarstvennaya Konservatoriya, 1972:59).
Asan Refatov 1930-ncı senede Konservatoriyada oquvnı bitirse de,
vatanğa qaytuvğa aşıqmadı. 1931-nci senede onı Konservatoriyanıñ
prorektorı tayinlediler. Yaş bestekârğa şu buyük işanç edi. O, Bakuda
bulunğan vaqıtta İşçi-Köyli Teatrinde Riza Şövqüniñ «İleri» (1929-ncı
sene, 22 aprel), Hacıbaba Nezerliniñ «Yolda» (1930-ncı sene, 2 dekabr),
Seyid Hüseynniñ «Kölge» (1932-nci sene, 6 noyabr), Gavril Karnelliniñ
«Efiler» ve «Pamuq berek» (1932-nci sene), Azerbaycan Devlet Drama
Teatrinde Cafer Cabbarlınıñ «Elmaz» (1931-nci sene, 13 aprel) ve
M. Danilovnıñ «Qara suv» (tercime etken: Bayramlı) (1931-nci sene,
19 fevral), Hüseyn Cavidniñ (Rasizade) «Knyaz» (1929-nci sene, 17
noyabr) temaşalarına muzıka besteledi. Hüseyn Cavid Asan Refatovnıñ
yazğan muzıkasından o qadar ilxamlanğan ki, «Knyaz» eserini opera
şekiline salmaq içün «Deli knyaz» adlı libretto yazdı ve şunıñnen bağlı
M.F. Axundov adına Azerbaycan Devlet Opera ve Balet Teatrinde çalışqan
Sultan Dadaşovnen bir qaç kere körüşip, mesleatlaştı (Memmedli
Gulam, 1982:228).
Şu devirde fars şairi Firdevsiyniñ doğğanınıñ 1000 yıllıq yubileyine
Azerbaycanda da ciddiy azırlıq işleri körüldi, eserleri tercime olundı,
«Şahname» mevzusında çeşit musabaqalar ötkerildi. Asan da bu musabaqa
içün «Gave» operasını yazdı. Azerbaycanlı araştırıcı Amin Abid
bu aqta yazğan edi: «Soñ senelerde Asan Refatov «Gave»niñ asılından
faydalanmaq şartınen opera şeklinde destelemege başlap, onıñ bazı
parçalarını azırlağandır» (Abid Emin, 1934:105).
96 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 97
«Kommunist» gazeti 26 sentyabr 1932-nci senede 226-ncı sayındaki
bir ilânda yazğan edi: «M.F. Axundov adına Buyük Devlet Opera Teatri
Türk Sektorınıñ, 1932—1933-nci yıl mevsimi.
…Yañı operalar: «Koroğlu», «Sefa», «Gave»
…Kompozitorlar: Hacıbeyli, Magomayev, Zeynallı, Refatov». («Kommunist
» gazeti, 1932, 26 sentyabr).
«Kommunist» ve «Bakinskiy raboçiy» gazetleri 1933-nci sene 25
iyulde Baku teatrleriniñ 1932—1933-nci yıl temaşa mevsimi işleri
boyunca muşavere çağırğanı aqqında böyle yazğan edi: «Meselenen
bağlı Maarif Komissarı Cuvarlinskiy maruza yapacaq. Bediiy issege
aşağıdaki arqadaşlar çağıralar: Âli Kerimov, M. Magomayev, Ordubadi,
Bülbül, Ü. Hacıbeyov, A. Refatov, Afrasiyab…» («Kommunist» gazeti,
1933 s., 24 iyul).
1934-nci senede A.Refatovnıñ ayatında eñ önemli bir adise olıp keçti.
Şu yılnıñ 30 iyunde keçirilgen tesis toplaşuvında 32 yaşlı Asan Refatov
Azerbaycan Bestekârlar İttifaqınıñ yobaşçısı, N. Karnitskiy (muavin),
B. Çebanenko (mesül kâtip), G. Bruşteyn (icadiy bölükniñ mudiri),
A. İtâkov, M. Kriştul, N. Tağızade ise teftiş komissiyasına aza saylandılar.
1935-nci sene 15 mayısta keçirilgen toplaşuvda Azerbaycan Bestekârlar
İttifaqınıñ yolbaşçısı Asan Refatov esabatnen çıqışta bulunıp, faaliyet
köstergen vaqıtta 14 toplaşuv, 16 muşavere keçirilgenini qayd etti.
1935-nci sene 19 iyulde Azerbaycan Bestekârlar İttifaqınıñ esabat
saylav toplaşuvı ötkerildi. İdare eyetine Â. Kerimov (yolbaşçı), Ü. Hacıbeyov
(muavin), A. Refatov, M. Magomayev, K. Çernetsov ise İttifaqqa
aza saylandılar (Azerbaycan Bestekârlar İttifaqı, 1996:5—6).
3. Qırımğa davet ve ağır künler
Qırım Merkeziy İcraiy Komiteti Asan Refatovnı 1935-nci senede
vatanğa davet etti. Şu davetni memnünkiknen qarşılap alğan Asan Refatov
çalışmaq ve icadını devam ettirmek maqsadınen tuvğan yurtuna
qaytıp keldi ve Aqmesçitteki Tatar Muzıka Texnikumında oca olıp çalıştı.
Lâkin onıñ semereli çalışıp, icat etmesi içün yeterli derecede şaraitler
yaratılmadı. Bakudan Qırımğa qaytqan soñ, anda qazanğan paranıñ bayağı
bir qısımını muzıka aletlerini satıp almağa, yerleşken musafirxaneniñ bir
odasınıñ kirada oturmasına masraf etti. Keçinişi ağır olsa da, xalqına
xızmet etmek istegi onıñ ilxamını söndüralmadı. Ders keçmeknen yanaşı,
yaratıcılığınen de faal oğraştı. Qısqa bir vaqıt devamında Yusuf Bolatnıñ
«Toy devam ete», «Nesredin oca», İlyas Tarxannıñ «Ucum» pyesalarına
muzıka bestelemeknen yanaşı, qırımtatar xalq yırlarınıñ muzıkasını da
nota köçürip aldı. Eveller nota köçürgen yırlar uzerinde yañıdan çalışıp
başladı, olarnı aranjiman yaptı. Butün bular onı xalq muzıkası esasında
«Qırım süitası» adlı klassik eserini yazmağa aveslendirdi.
1936-ncı senede Moskvada azırlanğan plastinkağa Asan Refatovnıñ
«Qızıl
asker marşı», «Pioner marşı», «Qırım süitası» kibi eserleri ve
nota köçürip alğan xalq yırlarından «Eki puğu», «Armut dalda sallana»
ve «Şompul» kirsetildi. Bu onıñ eserleri yazılğan ilk ve soñ plastinka
oldı. Şu yıl onıñ «Toy devam ete» eseri Sovetler Birliginde keçirilgen
radio festivaline ve «Şüşter» süitası ise Azerbaycan
Bestekârlar İttifaqı
tarafından Üzeyir Hacıbeyovnıñ ve Asef Zeynallınıñ eserlerinen birlikte
sentyabr ayında Pariste ötkerilgen festivalge yollanıldı.
Qırımda em de Özbekistanda guzel ve cazibeli sesi, yüksek aktyorlıq
beceriginen şuretlengen Sabirye Erecepova şu künlerni xatırlavlarında
böyle tasvirley: «O devirde maña çoq yardım etken Reşat ağanıñ (Reşat
şu devirde Qırım radiosınıñ muzıka redaktsiyasına yolbaşçılıq yapqan
edi — A.Ş.), babası Mamut efendiniñ, qardaşı Asan Refatovnıñ bizim
milliy muzıka medeniyetimizniñ tarixinde muim yeri bar. Reşat ağa özü
ğayet istidatlı adam edi, butün qırımtatar yırlarını, xususen de Bağçasaray
etrafınıñ yırlarını mukemmel bile edi. Özü guzel mandalina çala ve
yırlaydı. Menim yırlamağımğa onıñ coq faydası oldı. Birincisi, Reşat ağa
bizim edebiy tilimizni terenden bile edi. Menim tilimniñ ve diktsiyamnıñ
doğrultuvında o, emiyetli derecede rol oynadı. Men Reşat ağadan çoqlu
sayda Bağçasaray yırlarını ögrenip aldım.
Reşat ağanıñ babası Qırımnıñ eñ usta santurçısı edi. Santur özbek
xalqınıñ çan degen muzıka aletidir. Mamut efendi santurnı ustalıqnen
öyle çala edi ki, işitkenler onıñ mearetine ayretlene ediler, onıñ ustalığını
unutıp olamazdılar...
1936-ncı senede men Moskvağa Umumittifaq Radio Festivaline
Qırımdan yırçı kibi bardım, anda taqdirlengenler sırasında oldım.
...Kontsert Çaykovskiy adına kontsert zalında olıp keçti. Kontsertte men
Asan Refatovnıñ veolençel, pianino ve menim sesim içün işlenilgen
98 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 99
«Eki puğu» yırını ve «Noğay beytleri»ni yırladım. Bu kontsert menim
xatıramda ebediy yer aldı» (Erecepova Sabriye, 1995:68).
Sabriye Erecepovanıñ tasvirlegen şu kontsertte Asan ve Reşat Refatov
ağa-qardaşları, Mamut Nedim kibi Qırımnıñ belli muzıkacıları da iştirak
etken ediler. Şunı da xatırlatmaq kerek ki, Reşat da Bakuda aliy tasil aldı
ve Qırımğa qayttı. KGB-niñ taxqiqat materiallarında onıñ da adı SSSRni
yıqıp Vahit Türk-Tatar Devleti qurmaq istegenlerniñ sırasında tez-tez
añıla (Babayev Adil, 2003:88).
Asan Refatov xalq efsanesi esasında «Arzı qız» adlı opera yazmağa
başladı. Üzeyir Hacıbeyov «Koroğlu» operasını Buyük Oktyabr Sotsialist
İnqilâbınıñ 20 yıllıq yubileyine bağışlağanı kibi, Asan da onıñ
tutqan yolunı devam ettirip, «Arzı qız» operasını yaza edi. 1937-nci
sene 24 aprelde texnikumda keçirilgen bir toplaşuvda o, ders yılında
yapılğan işlerden aytıp keçerken söylegen edi: «Arzı qız» operasını yazıp
bitireyatım. Qısmet olsa, Oktyabr bayramı künlerinde sanağa qoyulacaq
eken».
Lâkin afsuslar olsun ki, onıñ bir çoq arzuları kibi «Arzı qız» operasınıñ
sanağa qoyuluvı da amelge keçip olamadı. Şu toplaşuvdaki talebelerden
birisi: «Refatov bizge Sovet gazetlerni oquvnı yasaqlay... Opera
yazmağa başqaları da tapılır...» kibi iddialı ve ittixamlayıcı bir çıqış
yaptı. Bu toplaşuvdan üç kün soñ ağa-qardaş Refatovlarnıñ aps olunması,
toplaşuvnıñ evelceden qararlaştırılğanına delâlet ete edi.
Çünki artıq Sovetler Birliginiñ er yerind kutleviy apsler başlanğan
edi. Rusiyeniñ esreti astındaki türk-tatar xalqlarını azat etip mustaqil
devletlerini yaratmaq istegen teşkilâtnıñ azalarınıñ çoqusı artıq aps
olunğandı. Kislovodskte aps olunıp Bakuğa ketirilgen professor Bekir
Çobanzadeniñ 12493 saylı taxqiqat materialında «aps olunğan künge
qadar men (B. Çobanzade — A.Ş.) aksinqilâbi, milletçi movqede turğanım
ve SSSR-den ayırılmaq şartınen türk-tatar xalqlarınıñ vahit mustaqil
devlet şeklinde birleşmesi (Vahit Turan Devleti) maqsadını qarşığa
qoyğanım» kibi ifadesi de bar. 1937-nci sene 16 fevralde tergevciniñ
«Siz daha kimlernen bağ tutqandıñız?» sualine cevabında o, 1929-ncı
seneden bestekâr A.Refatov, 1925-nci seneden Yaqup Zeki, Salman
Mümtaz, Henefi Zeynallı, Medine Giyasbeyli, Asiya Akimova, 1930-ncı
seneden Âlekber Adıgözelov, Rustem bey Sultanov, İdris Hesenov, 1933-
nci seneden Ruhulla Axundov ve başqalarınen birlikte mubarezelerini
devam ettirgenini söylegen edi (Bünyadov Ziya, 1993:91, Babayev Adil,
2003:87).
Yalıñız Azerbaycanda degil de, SSSR-niñ diger yerlerinde olğanı
kibi Qırımda yaşağan milletçiler de repressiyanıñ amansız pancasından
qurtulıp olamadılar. 1937-nci sene 27 aprelde Asan ve Reşat ağaqardaşlarnı
burjua millietçisi ve xalq duşmanı dep aps ettiler. Olarnıñ
butün eserlerini müsadere (konfiskatsiya) yapmaqnen kifayetlenmediler,
1938-nci sene 8 avgustta 78 yaşlı babaları Mamut ağanı da aps ettiler.
Professor Bekir Çobanzade 1937-nci senede taxqiqat zamanı Sovet
ukümetine qarşı mubareze alıp barmaq içün 5 gruppa teşkil olunğanını
söylegendi. Bu gruppalarnıñ biri Bakuda tasil alğan Qırımlı talebelerden
ibaret olğandı. Gruppağa Bekir Çobanzade reberlik yapqandı. Olarnıñ
arasında Kürkçü Hüseyn, Toplu Osman, İsmail Ametov, Ennan
Abduraman, Aqmolla Tanabeyli, Tarki Zeki ve başqalarınen yanaşı,
Qırımda — Simferopolda oca olıp çalışqan Reşat ve Asan Refatovlarnıñ
da adı añıla (Babayev Adil, 2003:88).
Lâkin şu apslernen de Refatovlar qorantasınıñ meşaqatları bitip
tükenmedi. Taqip ve tazyıqlarğa çıdalmağan anaları Fatime Refatova
1943-nci senede ağır xastalıqtan soñ vefat etti. Bir yıldan soñ ise qız
qardaşları Ayşe Refatovanı Özbekistanğa sürgünge yolladılar.
Netice
Böyleliknen, Qırımda maarif ve medeniyetni darqatıp, onıñ semereli
inkişafına ömür ve seylerini bağışlağan daha bir qoranta mustemlekeçilerniñ
amansız amellerinen zorbalıqlarğa, meşaqatlarğa oğratıldı. Qorantanıñ
soñ taliyi ağrılı facianen neticelendi.
Şu qorantanıñ Azerbaycanla bağlılığı ise alâ de butünley aydınlaşmay
tura. Araştırıcılar faal bolşevik olğan Midat Refatovnıñ Azerbaycanda
milliy degerlerni, türk birligini tebliğ etken «Şelâle» jurnalınıñ
(19.01.1913 — 21.03.1914) neşirine yardımçı olğanını qayd eteler
(Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:257). Şu qorantağa yaqın olğan, Asan
Refatovnen birlikte bir qaç eserni temaşağa azırlağan Osman Aqçoqraqlı
1934-nci senede milletçilikte ittixamlanıp, pedagogika institutından
çetleştirilip, taqip olunğan vaqıtta, o da Bakuğa qız qardaşınıñ yanına
bara (Fazıl Riza, Nagayev Safter, 2001:231).
100 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Yaqın tariximizniñ erbapları 101
Butün bular onı köstere ki, Asan Refatov muzıka tasili almağa
kelgenden evel de bu qorantanıñ Azerbaycannen sıq bağları olğandı.
Yazıqlar olsun ki, körümli sanatkârnıñ xızmetleri kerekli seviyede
qıymetlendirilmegen,
faaliyeti ve icadı semereli tetqiq etilip, tebliğ
olunmağandı. Azerbaycan Konservatoriyasına bağışlanğan balaban
bir kitapta onıñ adı üç yerde — 58, 64 ve 68-nci saifelerde añılğandı.
Meger şu prorektor çalışqan, bestekârlar ittifaqına yolbaşçılıq yapqan,
temaşalarğa muzıka yazğan, opera bestelegen, muzıkacılar azırlağan
insanğa qarşı aqsızlıq degilmi?! (Azerbaydjanskaya Gosudarstvennaya
Konservatoriya, 1972).
Qullanılğan edebiyat:
1. Abid Emin. (1934) Firdovsi «Şahname» saylanğan destanlar, «Azerneşir»,
Bakı.
2. Azerbaycan Bestekârlar İttifagı (1934—1994). (1996). «Seda» neşriyyatı,
Bakı.
3. Azerbaycan teatrının salnamesi. (1983). II qısım (1920—1930), «Yazıçı»
neşriyyatı, Bakı.
4. Babayev Adil. (2003). Elimiznin ve ilimimiznin soygırımı (I kitap), «Bakı
Universitetinin neşriyyatı», Bakı.
5. Bektöre Yalqın (1993). Asan Refat («Qırım» üç aylıq fikir ve kültür
jurnalsi, № 3).
6. Bünyadov Ziya. (1993). Gırmızı terror. Azerbaycan devlet neşriyyatı,
Bakı.
7. Erecepova Sabriye. (1995). Menim enişli-yoquşlı yollarım, «Tavriya
»
neşriyatı, Aqmesçit.
8. «Hücum» jurnalı. (1930—1932).
9. Kerimov İngilab. (1969). Sovet Azerbaycanının genclik teatrı, Bakı.
10. «Kommunist» gazeti .(1932). 26 sentyabr, № 226.
11. «Kommunist» gazeti. (1933). 24 iyul, № 170.
12. Memmedli Gulam. (1982). Cavid ömrü boyu, heyatı ve yaradıcılıq
salnamesi (1882—1941), «Yazıçı» neşriyyatı, Bakı.
13. Otar İsmail. (1996). Qırımda Totayköy Pedagogika texnikumı aqqında.
(«Qırım» üç aylıq fikir ve kültür jurnalsi № 17).
14. Fazıl Riza, Nagayev Safter. (2001). Qırımtatar edebiyatınıñ tarixi. (Qısqa
bir nazar), Aqmesçit.
15. T.E. (Tahir Esad) (1929). Şarq konserti. «Kommunist» gazeti, 26 may,
№ 119).
16. Азербайджанская Государственная Консерватория имени Узеи­ра
Гаджибекова. 1921—1971. (1972) Составитель, Э.Г. Аббасова, Д.Х. Данилов,
Л.Б. Карагичева, К.К. Сафар-Алиева. Азербайджанское
Государственное
Издательство, Баку.
(Mezkür maqale Azerbaycandaki «Yom»(Türk dünyası medeniyet
dergisi-çeriklik Yaz. 2008-nci sene, №9, saife 8—14, «Muzıka dünyası»
(2008-nci sene, № 1—2, saife 58—61, Dağıstandaki «Вестник Тюркского
Мира». 2009-nci sene, № 1, saife 95—101 jurnallarında, Türkiyedeki
«Avrasya Qurumı simpozium bildiriler (Hazırlayan Hayrrettin
İvgin, Anqara, 2008-nci sene saife 185—190) kitabındaki, ve Zeitschrift
für die Welt der Türken / Journal of World of Turkish, ZfWT (Vol 1, No1
(2009) saife 83—92) saytındaki maqaleler ve konferentsiya maruzam
esasında azırlandı).
P.S. Asan Refatov aqqında maqalem derc olunğan soñ Zafer Karataydan
aşağıdaki mektüplerni aldım.
Hürmetli Âli bey!
«Emel» jurnalsinin gelecek sayılarından birine sizin Asan Refat
hakkındakı makalenizi basmayı arzu ediyoruz. Eger uyğun görur de o
makalenizin Turkiyedeki latin alfabesindeki halını yollayabilirmisiniz?
Aslında Azerbaycan-Kırım münasebetleri ve Azerbaycanda yaşamış
Kırım Türkü ziyalıların işleri ve takdirleri bizim ep ilgimizi çekiyor... Bu
mevzuda baska yazılar var midir? «Emel»in 230 sayısın postaya verdik
Bir kaç güne elinizde olur…
Başka isteyenler olur ise adreslerini bize bildirmeleri yeterli...
Türkiyeden ve Kırımdan istediginiz bir sey olursa lutfen bildiriniz.
Bekir Çobanzade yarışması hakkında malumat yollamıştım...
Bu vesileyle yeni senenizi de tebrik ederim. Yeni sene de Allah size
sağlık ve kaleminize güc küvvet versin...
Selam ve ürmetlerimle Zafer Karatay.
14 Aralık 2010
102 Ali Şamil. Qırım Sevgisi 103
Hürmetli Âli bey!
Çok-çok tesekkür ederim. Dün akşam dernekte Saim bey ile sizi andık.
O yazınızı (Âli Sengerli hakkında yazmış olduğum makaleni — A.Ş.)
«Bahcesaray»a koymayı arzu edir. Asan Refat makalenizi de «Emel» de
nesir edecegiz.
Merak etmeyin bundan sonra yazıda gözden kaçanları düzeltirik.
Bir kere daha yeni yılınızı tebrik ederim. Saglıgınız hep güzel, kaleminiz
ve beyniniz hep islek olsun…
İstanbuldan samimiy selam ve sayğılarımla Zafer Karatay.
20 Aralık 2010
SANAT
DÜNYASINIÑ
FEDAİYLERİNDEN
104 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Sanat dünyasınıñ fedaiylerinden 105
Azerbaycan teatr sanasınıñ Cülyettası —
fatime qadri
Rusiye Qafqaznı basıp alğan soñ, bölgeni tarixen anâneviy bağları
olğan Şarq memleketlerinden çetleştirmek içün bir sıra tedbirlerni amelge
keçirmege başladı. Xususen, musulmanlarğa daha ziyade nezaret etip,
olarınıñ Gacarlar ve Osmanlı devletlerinen bağlarını maxdutlaştırmağa
areketlendi. Bölgede Rusiyeniñ tesirini küçlendirmek ve akimiyetke
sadaqatnen xızmet yapacaq küçük memurlarnı azırlamaq içün mektepler
açtı, asılzadelerniñ balalarını arbiy mekteplerge qabul etti, rus medeniyetiniñ
tebliğine xususiy diqqat ayırdı.
Butün bular tamır xalqlarınıñ milliy ziyalılarınıñ yetişmesine de
elverişli şarait yarattı. Avropa tarzında mektepler, teatrler, kontsert
sarayları, parklar, raatlıq yerleri yaratıldı. Azerbaycan dramaturgı
M.F. Axundov 1850—55-nci senelerde Şarqta ilk kere Avropa tarzında
teatr eserlerni yazdı. Lâkin şu eserlerni sanalaştıracaq rejissorlar, sanada
oynaycaq aktyorlar yoq edi. Baku gimnaziyasınıñ ocası Hesen bey
Zerdabi-Malikov öz şegirtleriniñ iştiraginen ilk kere 1873-nci sene Novruz
bayramı künlerinde M.F. Axundovnıñ komediyalarını sanalaştırmaqnen
Azerbaycanda Avropa tarzlı teatrniñ temelini qoydı.
Lâkin bayağı yıllar devamında teatrlerde ve operada qadın rollerini
oynağan aktyorlar bulunmadı. Mına şu sebepten de erkekler qadın rollerini
oynamağa mecbur oldılar. Soñralar ise türk teatrlerınde qadın rollerini
xristian qadınları oynamağa başladılar. Lâkin bu qadınlar Azerbaycan
türkcesini serbest bilmegenleri sebebinden sözlerni doğru telâfüz etip
olamazdılar. Facianıñ kergin ve dramatik sanasında aktyor birde-bir sözni
doğru söylemegende, ya da yañlış aytqanda kulkü peyda ola edi. Milliy
kadrlarnıñ yoqlığından faydalanğan diger milletlerden olğan aktyorlar
daha da iddialı davrana ediler, niyetlerine yetişmegenlerinde ise temaşanıñ
ortasında öz vazifelerini soñuna qadar becermeden bıraqıp kete ediler.
Hatta şu problema bediiy eserlerniñ mevzusına da çevirilgen edi. Cafer
Cabbarlı milliy teatrde qadın rollerini başqa milletten olğan aktyorlarnıñ
oynamasını, olarnıñ iddialı davranışını «Oqtay Eloğlu» eserinde buyük
mearet ve yürek ağrısınen tasvirlegendir. Baş qaraman Oqtay Eloğlu qadın
roliniñ icracısı Tamaranıñ iddialı davranışından bezip böyle dey: «Bugün
bir qoy sürüsi kibi tasavur etken ayağıçarıqlı, töpelengen, şu zavallı kutle
fil adımlarınen ileriley. O, bir yıl mından evelki degil! O yaratacaq, o
xariqalar yaratmağa qadirdi!
Bir zaman kelir, sen, Tamara, öz közlerinnen seni aradan sıqıştırıp
«çetke tur, bu zavallı ananıñ doğmuş yavrusı menem! — dep sart
yürüşlernen sanamıznı şeñletken bir Azerbaycanlını köreceksiñ. O kün
menim içün bir idealdır. Ant etem butün barlığımnı feda etken, Mekkem,
Medinem, Tañrım qadar sevgen bu sanağa ki, şu künni körmegence
ölmem!» (Cabbarlı Cefer, (1983:200)
1920-nci sene 28 aprelde Azerbaycannı zapt etken bolşevikler öz
ğayelerini cail ve nadan kutleler arasında darqatmaq maqsadınen
teatrlerden
semereli faydalandılar. Devlet teatrlerni yarattılar, olarnı
mutexasıslarnen teminlemek içün mektepler açtılar. Milliy mutexasıslarnıñ
azırlanmasına xususiy diqqat ayırıldı. Şu yolnen Azerbaycanda türk
teatrleri qadın aktyorlarınen teminlenmege başladı. Teatr saasında tasil
alğan ilk qadın aktyorlarından biri de Fatime Qadri (Azerbaycanda Fatma
Gedri kibi belli) oldı. 1926-ncı senede Baku Teatr Texnikumını oqup
bitirgen 11 talebeden yalıñız Fatime xanım qadın edi. Buña köre de bazan
oña «on qardaşnıñ bir qız qardaşı» dep ayta ediler.
Menbalar Fatime Qadır qızı Qadriniñ 1907-nci sene 14 aprelde
Odessada doğğanını qayd eteler. Onıñ babası Qadır aqay qırımtatardır.
Qorantanıñ tamırları ve olarnıñ ne vaqıt, nasıl yolnen Odessağa kelip
tüşkenleri aqqında, ne Fatime xanım öz kündeliklerinde bilgi bergendi,
ne de başqa qaynaqlarda şunı rastketirip olamadıq.
Fatime Qadri babasınıñ şeker fabrikasında, soñ ise tuccarnıñ yanında
çalışqanını yazğandı. Qorantası balaban, babasınıñ aylığı az olğanı
sebebinden keçinişleri pek ağır keçkendi. Anası azsavatlı olsa da, balalarınıñ
tasil almalarına areketlengendi. Medresede oquğan qızınıñ tasil
aqqını ödep olamağanda, onı 9 yaşında imkânlı bir qorantağa bala
baqmaqqa bergenler. Fatimege ayda 50 qapik para bergenler. O şu paranı
medresege berip, eki yıl anda oquğandı.
106 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Sanat dünyasınıñ fedaiylerinden 107
Fatime qorantasından ayırı tüşip, ağır işlerde çalışıp qıynalsa da,
ana-babasından bir zaman şikâyetlenmegendi. Onıñ butün şikâyetleri
ve nefreti zamanğa, cemiyetke qarşı olğandı. Afızasına siñip qalğan eski
künlerniñ ağrılarnı o böyle xatırlay: «Aqranlarım il-ilvan kiyip kezintige
barğanda men de evde içimde ağlay edim. Gece-kündüz Allaha yalvara
edim ki, ya canımnı alsıñ, ya da baxtımnı açsıñ».
Mektepte ifadeli nutqına ve zekiy zeinine köre daima onı maqtasalar
da, baylarnıñ balalarına olğan xususiy munasebet qızçıqnı daima tüşüncelerge
daldıra edi. Eki yıl anda oquğan soñ, daha eki yıl da Rus xalq
mektebinde tasil aldı.
Ne Fatime Qadriniñ kündeliklerinde, ne de Azerbaycan teatr tarixiniñ
araştırmalarında onıñ Bakuğa nasıl yolnen ve kimlernen kelip tüşkenine
ait bilgilerni rastketirip olamadıq. Tek onı yazğanlar ki, 14 yaşında Bakuğa
kelip tüşken, tasil alğanda ve çalışqanda oña esasen anası yardımçı
olğandı. Faqat bir de o qayd olunğan ki, teatr texnikumında tasil almasını
Fatime soydaşlarından gizli tutqan edi. Mından belli ola ki, şu devirlerde
olarnıñ Bakuda diger tuvğanları da yaşağan edi.
1923—26-ncı senelerde Baku Devlet Teatr Texnikumında (Azerbaycan
Teatr Mektebi) tasil alğan Fatime Qadrini Aliy Pedagogika
Qadınlar İnstitutınıñ aqşam bölüginiñ ekinçi kursına qabul ettiler. O
aynı bir zamanda eki aliy oquv yurtunda tasil ala-ala, pek yaş çağlarında
soñralar KGB adınen belli olğan, Devlet Siyasiy İdaresinde çalışqan Esad
Axundovnen qoranta qurdı ve olarnıñ Tarzan adlı bir oğulları da oldı.
Lâkin şu qorantanıñ baxıtlı ömüri çoq uzun sürmedi.
1922-nci sene noyabrde Azerbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Bakuda
Azerbaycan Devlet Teatr Mektebiniñ açılması aqqında qarar berdi. 1923-
nci senede kecirilgen ilk qabulda konkurstan 40 talebe keçti. Şulardan
12-si qız edi. Eki yıldan soñ texnikumnı 11 talebe oqup bitirdi.
O devirlerde Teatr Mektebine İtaliyada muzıka tasili alğan, belli opera
yırcısı Şevket Memmedova reberlik etken edi. Texnikumda dramaturg,
şarq tillerinen yanaşı rus ve frantsız tillerini mukemmel bilgen A. Hagverdiyev
(edebiyat), tanınğan aktyor ve rejissor M. Kirmanşahlı (ifadeli
sana nutqı), N. Bogolyubov (teatr tarixi), V. İvanov (antik edebiyatı),
V. Karagiçev (ğarp edebiyatı), Bakuğa köçken Kiyev Teatr Universitetiniñ
professorı V.V. Sladkopovskiy (aktyor sanatı), rejissor A.A. Tuganov
kibi talapkâr ve ciddiy muallimler derslerni alıp bardılar (Sultanov Fikret,
1985:1, 65).
Texnikumda tasil alğan yıllarda Fatimeniñ içki aleminde birde-bir
şubeler peyda oldı. O, mende aktyorlıq istidatı bar ekenmi, yoq ekenmi
dep, daima tüşüncelerge daldı. Şu şubelerni aydınlaştırmaq maqsadınen
bilgilerine ve tecribesine işanğan, mair pedagog ve istidatlı rejissor
A. Tuganovnen aqıl paylaştı. Eger mende aktyorlıq istidadı yoqsa, onda
Teatr Mektebindeki tasilini bıraqıp, yalıñız Pedagogika İnistitutında
oquvnen kifayetlenmek niyetini oña bildirdi. A. Tuganov ise oña: —
Seniñ vaziyetini yaxşı añlayım, amma, buña baqmadan, şubesiz, tasilini
devam ettirmelisiñ. Nasıl aktrisa olacağın ise Allahnıñ merametine bağlı
eken, — dep ayttı.
O, Teatr Mektebini oqup bitirgen soñ A. Tuganovnıñ teşebbüsi ve
yardımınen Moskvağa tecribesini zenginleştirmege bardı. Moskvanıñ
sart ayazları urbaları yufqa olğan, parasız cenüpli qızğa bir sıra qıyınlıqlar
yarattı. Lâkin Bedaye Teatrinde, Küçük Teatrde, Meyerxold Teatrinde
tecribe keçirgen künleri ömüriniñ eñ manalı çağları kibi xatırasında
ebediy yer aldı. Moskvadan tecribesini zenginleştirip qaytqan Fatime
Qadrini Azerbaycan Türk Dram Teatrinde ve Baku Türk İşçi Teatrinde
işke davet ettiler. O, Baku Türk İşçi Teatrini sayladı.
Sovet ideologiyasını tebliğ etmek, bolşeviklerge rağbet oyatmaq
maqsadınen 1921-nci sene 13 noyabrde Bakuda Azat Tenqit-Tebliğ Teatri
(Satir-agit) yaratıldı (Memmedov Mehdi, 1977:34). Teatrniñ kollektivi
küçük temaşalar köstere, daha çoq muzıkanıñ iştiraginen satirik şiirlerni
duetler kibi yırlağan ediler. Sovet devletinı terennüm etken şu sanaçıqlarda
nadanlıq, caillik, diniy mevxumat, bürokrat memurlar tenqitlene ediler.
Bazan ise memurlarnı tenqit etken sanaçıqlar Sovet ukümetiniñ siyasetine
qarşı olıp çıqa edi. Şu noqtaiy nazardan Azerbaycannıñ meşur şairi
Semed Mansurnıñ yazğan bir qaç sanaçığı diqqatnı celp etkendir. «Eki
aşıqnıñ söyleşmesi» adlı sanaçıqta aktyorlar aşıq qıyafesinde muzıkanıñ
iştiraginen böyle yırlağan ediler.
Qart aşıq:
O ne eken ki, betlerni soldura?
O ne eken ki, ceplerni toldura?
O ne eken ki, tavuqlarnı kuldüre?
Şuña cevap bergen aşıq bar olsun!
108 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Sanat dünyasınıñ fedaiylerinden 109
Yaş aşıq:
O ÇEKA-dır betlerini soldura,
O qabardır ceplerini toldura,
Maqtanuvlar tavuqlarnı kuldüre,
Söz sorağan aşığa Allah yar olsun.
(Mansur Semed, 2008:124)
Şu sanaçıqlarda soñralar KGB adlanğan teşkilâtnıñ ğaddarlığınen
insanlarda bir qorqu yaratqanı, memlekette qabarnıñ, yaltaqlıqnıñ, boşboş
maqtanuvlarnıñ ukümranlıqlarını tenqit etmeknen yanaşı, bularğa
şarait yaratqan yuksek vazifeli devlet memurları da keskin tenqitke
oğratıldı. Meselâ, mezkür sanaçıqta ermeni milletinden olğan, türklerni
nefretlegen, Rusiye Kommunist (Bolşevikler) Partiyasınıñ Azerbaycan
ve Baku şeher Komitetleriniñ kâtibi Levon İsayeviç Mirzoyan (1897—
1939), Azerbaycan Xalq Komissarları Sovetiniñ yolbaşçısı Gazanfer
Mahmud oğlu Musabeyov (1888—1938), Azerbaycan Merkeziy İcraiy
Komitetiniñ reisiniñ muavini Mirbeşir Fattah oğlu Gasımov (1879—
1949) aqqında böyle yırlağan ediler.
Qart aşıq:
O kim eken, alev yağa közünden?
O kim eken, mana çıqmay sözünden?
O kim eken, qorqa özü-özünden?
Şuña cevap bergen aşıq bar olsun.
Yaş aşıq:
Mirzoyandır alev yağa közünden,
Mirbeşirdir mana çıqmay sözünden,
Gazanferdir qorqa özü-özünden,
Söz sorağan aşığa Allah yar olsun.
(Mansur Semed, 2008:125)
Söz kelimi şunı da qayd etmeknı zarurlı dep sayam ki, cail, hatta
başlanğıç tasili bile olmağan, aqqında çoqlu satirik şiirler yazılğan
M. Gasımov soñralar Azerbaycan SSR Yuqarı Şurasınıñ yolbaşçısı ve
SSSR Yuqarı Şurası yolbaşçısınıñ muavini vazifelerine tayinlengendir.
Azat Tenqit-Tebliğ Teatri (Satir-agit) Sovet ideologiyasınıñ yolbaşçılarınıñ
istegini yerine ketirmegenine, bazan ise Sovet rejimini,
onıñ yararsız kadrlarını keskin tenqit etkenine köre 1925-nci senede
qapatıldı. Onıñ yerine Baku İşçi-Koylü Teatri yaratıldı ve Kâzim Ziya,
İ. Talıbov, R. Kâzimov, Fatime Qadri, Maxfure xanım, A. Salahlı kibi
aktyorlarnı anda işke aldılar (Memmedov Mehdi, 1977:36). Fatime
xanım şu teatrni saylama sebebini Memmedsadıq Efendiyevnen bağlı
olğanını öz xatırlavlarında böyle tasvirlegendi: «...Men alâ Xalq Maarifi
Komissarlığına barmazdan evel de M. Efendiyevniñ çoq medeni ve teatr
sanatını terenden añlağan adam olğanını, aqiqiy teatr yaratmaq içün
buyük meraq köstergenini bilgendim».
O, tüşüncelerinde yañılmağan edi. Baku Türk İşçi-Koylü Teatriniñ
direktorı M.Efendiyev ilk körüşüvden Fatime Qadrige çoq mulayim
yanaştı. Ertesi küni işke çıqmasını ve aylıq maaşınıñ da 80 kumüş
olacağını
söyledi. 25 kumüş nefaqanen yaşavğa alışqan talebege şu
para sanki butün masraflarına yetişecek kibi olıp köründi, bu xaberden
pek xoşnut oldı. 1926-ncı seneden çalışmağa başlağan Fatime xanım
N.N. Şapavalenkonıñ «1881-nci senesi» temaşasında knyagina Yuryevskaya
rolini icra etti. Bu roli muvafaqiyetli olğanına köre tez bir zamanda
oña daha yañı bir rol berdiler. 1926-ncı sene noyabrde «Şuret silâhları»
temaşasında baş rollerden biri olğan Kaynanı oynamaq oña avale olundı.
Soñ ise Fatime xanım fransız yazıcısı Viktor Gügonıñ «Noterdam kilsesi»
eseri esasında azırlanğan temaşada mearetnen Esmeralda obrazını yarattı.
Biri-biriniñ artından oğurnen oynanılğan roller qısqa vaqıt içinde oña şanşerefler
qazandırdı, seyiricilerniñ buyük quvanç ve sevgisine sebep oldı.
Azerbaycannıñ teatr semasında Fatime Qadri adlı bir yıldız yıltıradı.
Teatr mevsiminiñ ortalarında oña Aleksandr Şirvanzadeniñ «Margonıñ
kirvesi» pyesasında Nataşa rolini repetitsiya etmesi vazifesini berdiler.
Pariste muaxcir ayatını yaşağan Nataşa pek meraqlı bir obrazdır. Ayatınıñ
bayağı bir qıyınlıqlarını yengen, murekkep xarakterli bir qadınnıñ
obrazını yaratmaq yaş Fatimge o qadar da qolay olmadı. O, qaramannıñ
içki alemini seyiricilerge açıp köstermek içün sanada em oynamalı, em
yırlamalı, em de yüksek sesnen kulmeli, bazan da sakin, lirik bir şekilde
temaşacığa muracaat etmeli edi. Teatrde repetitsiyağa keniş imkânlar
olmağanı sebebinden o, binanıñ bodrumında tek özü defalarca Nataşa
kibi yüksekten kulmekni meşq etip ögrendi. Böyle kulüşten şubelenip
taaciplengenler yaş aktrisanı aqıldan azdı dep, zan ettiler.
11 0 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Sanat dünyasınıñ fedaiylerinden 111
Temaşa muvafaqiyetnen keçti. İlk temaşadan soñ teatrniñ direktorı
M. Efendiyev onıñ aylığınıñ eki kere köterilgenini söyledi. Fatime xanım
az bir zamanda teatrniñ yetekçi aktrisası oldı. Yañı teatr mevsiminde
oña A. Hamitniñ «Hint qızı» ve F. Pavlovnıñ «Tunç eykel» eserlerinde
yañı-yañı obrazlarnı yaratmaq vazifesini berdiler. O şu rollerini de sanada
yüksek mearetnen oynadı.
Fatime Qadriniñ şu teatrde Bagdasaryannıñ «Qanlı sexra» pyesasında
yaratqan obrazını Azerbaycannıñ meşur teatrşınası ve rejissorı
Mehdi Memmedov «Teatr tüşünceleri» kitabında böyle degerlendirgendi:
«…Kâzim Ziyanıñ qartbaba, Fatime Qadriniñ Fatma… obrazları asıl
sanatkârlıq numünesi, aktyor sanatınıñ tekmil basamağıdır» (Memmedov
Mehdi, 1977:38).
Azerbaycan dramaturgı C. Cabbarlınıñ «Sevil» pyesası alâ sanağa
qoyuluvından evel buyük meraq doğura edi. Çünki eser zamannıñ siyasiy
sımarışına çoq uyğun kele edi. Eserniñ baş qaramanı Sevil bölşevikler
akimiyetke kelmezden önce cail, köle ayatı yaşağan bir ev qadını kibi
tasvirlengendi. Bölşevikler akimiyetke kelgen soñ ise Sevil bir isyânkârğa
çevirilgen, qorantasını, küçük oğlu Gündüzni bıraqıp, bir kimsege
iç bir şey aytmadan Moskvağa barıp, anda tasil alğan soñ, mubarez bir
ruxnen yañıdan Bakuğa qaytqandı.
Yalıñız teatr ve matbuatta çalışqanlarnı degil de, em de devlet xadimlerini
de şu rolni kimniñ oynayacağı meraqlandırğan edi. Çünki şu
devirde musulmanlar arasında çadranıñ red etilmesiniñ qızğın kampaniyası
kete edi. «Sevil» pyesası da şu kampaniya içün pek muim bir vasta edi.
Fatime Qadri oña avale olunğan işançnı beñzersiz istidatınen doğrulttı,
sanada Sevil obrazını buyük ustalıqnen yarattı. Şu devirdeki matbuatta
yazğanlar ki, Sevil sanada çadrasını aqayı Balaşnıñ betine taşlap perde
arqasına keçkende, seyiriciler Fatime xanımnı tek gurdeli alğışlarnen
qarşılamaqnen kifayetlenmegenler, salondaki qaç-qaç qadınlar da, öz
çadralarını anda bıraqıp ketken ediler.
Fatime Qadriniñ Azerbaycan türkcesinde ve rusça serbest qonuşması
oña er eki tilde olıp keçken temaşalarda faaliyet köstermege keniş
meydanlar açtı. Lâkin kergin keçken repetitsiyalar, sanada oynağan ağır
roller bazan da onıñ ayatında birde-bir ciddiy telükeler de yarattı. Bir kere
Rus İşçi Teatrinde C. Cabbarlınıñ «1905-nci senede» pyesasında Sona
rolini oynağan zaman o sürünip yıqılğan ve sana dekorasiyasınıñ astına
tüşip ketkendi. Onıñ ciddiy ezilgenini körip ekim çağırğanlar. Ekim
oña raatlanmasını mesleât körip, lâkin inatkâr Fatime butün ağrılarğa
baqmadan öz rolini temaşanıñ soñuna qadar oynap devam ettirdi.
(Şu devirlerde Bakuda çoqlu sayda qırımtatarlar yaşağanlar ve olar
çeşit saalarda çalışqanlar. Fatime Qadri teatrde afızalarğa siñip qalğan
rollerini oynağan zaman 1904-nci senede Qırımda doğğan ve ADUnıñ
şarqşınaslıq fakültetini bitirip, oca olıp çalışqan Asya Murad qızı
Akimova, 1908-nci senede Qarasuvbazarda doğğan, aliy tasilli ekim
olıp çalışqan Esma Amet qızı Celâlova-Âhmedova, Azerbaycan Devlet
Opera Balet Teatriniñ solisti Rugiye Geray qızı ve başqaları şu vaqıtlarda
Bakuda yaşay ediler. (Şamil Ali, 2008: 60).
Olarnıñ Fatime Qadrinen tanışlığı ve bağları şimdigece araştırılmadı.
Adlarını añğan er üç qadınnı 1937—1938-nci senelerde Azerbaycan SSR
Cinaiy Mecellesiniñ 72 ve 73-nci maddelerinen aqayları «vatan xaini»
olğanına köre 8 yıl aps cezasına maxkum ettiler.)
Bölgelerde Sovet tebliğatını küclendirmek, medeniyetni östürmek
maqsadınen Baku Türk İşçi-Köylü Teatrni 1932-nci sene teatr mevsiminde
Azerbaycannıñ qadimiy medeniyet merkeziy sayılğan Gence şeherine
köçürdiler. Teatr ve aktyorlar içün kerekli şarait yaratılmadan amelge
keçirilgen bu teşebbüsniñ ağrı-acısı kollektivniñ semereli çalışmasına
bayağı problemalar yarattı. Şu sebepten de kollektiv seyiricilerge yüksek
seviyeli temaşalar taqdim etip olamadı. Mından ğayet raatsızlanğan yaş
ve çılğın tabiatlı Fatime xanım Bakuğa qaytmağa ıntılsa da, lâkin oña
imkân bermediler. Hatta H. Cavidniñ «Şeyx Senan» pyesası temaşağa
azırlanğanda Bakudan meşur aktyor ve rejissor Abbas Mirze Şerifzade
Gencege davet etilgen edi. Adı Londonda V. Şekspirniñ eserleriniñ eñ
mair icracıları sırasına kirsetilgen Abbas Mirze Şerifzade ile sanada taraf
muqabili (partnyor) olmaq Fatime xanımnı ziyadecesine quvandırdı.
Fatime temaşada baş rollerden biri olğan, buyük sevginen Şeyx Senannı
dininden döndürgen gürci qızı Xumarnı oynadı.
Şunıñ artından A. Şirvanzadeniñ «Namus» povesti esasında azırlanğan
pyesanıñ repetitsiyaları başladı. Teatrge yañı tayinlengen direktor,
belli aktyor Âlekber Seyfi teatrniñ semereli inkişafına bar küçüni ve
ğayretini sarf etti. O, yañı kadrlarnıñ yetişmesine emiyetli derecede
112 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Sanat dünyasınıñ fedaiylerinden 113
diqqat ayırdı. Kelecekniñ meşur aktrisaları olacaq — Barat Şekinskayanı,
Susanna Mecitovanı ve Remziye Veyselovanı sanağa azırlamaq vazifesi
tecribeli aktrisağa avale olundı. Fatime xanım şu vazifeni şerefnen
becerdi.
Fatime xanım «Hint qızı» temaşasına azırlanayatqanında grim zamanı
boyunındaki beñi yanğanından çoq qıynaldı. O, Bakuğa barıp, ekimlerge
muracaat yaptı. Ekimler acele surette onıñ boynunda cerraxiy ameliyat
alıp bardılar. Cerraxiy ameliyat ilk baqıştan muvafaqiyetnen keçse de, bir
qaç künden soñ boyunı şişti, tikişleri sökülip ketti ve onıñ sağlıq durumı
daha da fenalaştı.
Aktyornıñ taliyinen meraqlanğan teatrniñ direktorı A. Seyfi Bakuğa
Fatime xanımnı körmege kelgende, onıñ alını acıdı. Genceden işten
boşatılıp, Bakuda qalmasınen razılaştı. Fatime xanım tedaviylenmesini
devam ettirmek ve em ge qaytmağa mecbur oldılar.
Evge qaytqan soñ Azerbaycan Akademik Dram Teatrine onı işke
almaq içün qıdırğanlarnı xaber berdiler. Bu xaber Fatime xanım içün
buyük ğurur edi. Çünki aktyorlarnıñ ekseriyeti respubilikanıñ eñ önemli
teatri sayılğan Azerbaycan Akademik Dram Teatrinde çalışmağa aves
ete ediler. Aynı zamanda Fatime xanım Moskvağa barıp anda tecribesini
zenginleştirmek arzusında edi. Şu istegini amelge keçirmek içün o,
Azerbaycan SSR Xalq Maarifi Komissarınıñ muavini Ayna Sultanovağa
muracaat yaptı. A. Sultanova ise oña: «Bilem, Moskvağa barsañ, daha
mında qaytıp kelmezsiñ, seni muvaqatı Rus İşçi Teatrine yollaymız», —
dep ayttı. Şu yolnen A. Sultanova Fatime xanımnı Bakuda qaldırdı.
Amma onıñ ömür arqadaşınıñ xastalığı kün-künden şiddetlendi.
Ekimlerniñ em de Fatime xanımnıñ küç ve seylerine baqmadan onı ölümniñ
pancasından qurtarıp olamadılar. Ömür arqadaşınıñ yas merasiminden soñ
bir az özüne kelip, Fatime xanım teatr faaliyetini devam ettirdi. O, Rus İşçi
Teatrinde «İnterventsiya» temaşasında Janna Barmen obrazında yañıdan
sanağa çıqtı ve bir daha öz mearetini sevgili seyiricilerge kösterdi. 1935-
nci sene baarde onı icadını ve tecribesini zenginleştirmek maqsadınen
Moskvağa yolladılar. Şu yılı kuzde ise Fatime Qadrini yañıdan Akademik
Dram Teatrine işke davet ettiler.
Mından soñ muallimi Aleksandr Tuganovla bir yerde işke başlap, onıñ
qurulış bergen «Romeo ve Cülyetta» temaşasında Cülyettanı oynadı. Şu rol
Fatime xanımğa buyükten-buyük şuret qazandırdı. Gazetler onıñ aqqında
«Azerbaycan sanasınıñ Cülyettası» dep yazdılar. A. Tuganovnıñ azırlağan
nevbeti eserinde de Fatime xanım öz seyiricilerni ayretlendirdi.
1933-nci seneden Baku Teatr Mektebinde oca olıp çalışqan Fatime
xanım mında Özbekistandan, Dağıstandan, Qırımdan ve diger yerlerden
tasil almağa kelgen yaşlarnen sıq-sıq qonuştı. Sanat aleminiñ sırlarını ve
inceliklerini talebelerge añlatıp, öz tecribesinen paylaştı, olarnıñ kelecekte
istidatlı sana mutexasısı olmaları içün qolundan kelgenini yaptı.
1937-nci sene Fatime xanımnıñ xatırasına ağrılı, dertli yıllar kibi siñip
qaldı. Bir taraftan onıñ eski aqayı KGB xadimi olsa da, «xalq duşmanı»
kibi aps olundı. Bu ad oğlu Tarzannıñ da, Fatime xanımnıñ da ustüne
bir qara leke kibi yaqıldı. 9—10 yıl evelsi ayırılğan olsalar da, Fatime
xanımnı nice-nice kereler sorğuğa çekip, eski aqayınıñ aleyxine ifadeler
bermege mecbur ettiler. Diger taraftan ise bazı temaşalardaki sanada taraf
muqabili olğan buyük sanatkârlar kibi sayğılarnen yanaşqan Abbas Mirze
Şerifzade ve Ülvü Recebov da aps olunğan edi. Olarnıñ da aleyxine ifade
bermek maqsadınen defalarca Fatime xanımnı sorğuğa tuttular. Soñralar
Fatime xanım şu deşetli künlerni xatırlap, aktyor arqadaşlarına söylegen
ki, geceleri qorqu ve telâşlardan yuqlap olamazdım, daima eyecanlana
edim.
Sanki butün bu dertler az olğan eken. 1937-nci sene 9 fefralde yaş
şair Süleyman Rüstemniñ teatrge direktor tayinlenmesi oña bayağı
bir problemalar yarattı. Süleyman Rüstem istidatlı şair olsa da, teatr
medeniyetiniñ inceliklerini terenden añlamağan edi. O, teatrge medeniyet
merkeziy kibi degil de, bir ideologiya merkezi kibi baqa edi. Şu da
aktyorlarla, rejissorlarla, bestekârlarla yaş direktor arasında añlaşılmamazlıq
yarattı. Fatime xanımnıñ baş rollerde oynağan temaşalarnıñ bir çoqusı
repertuardan çıqarıldı. Hüseyn Cavid «xalq duşmanı» kibi aps olundı,
çoqsaylı seyiriciler toplağan pyesalarınıñ sanada oynanılması yasaqlandı.
Teatr demek mumkin ki, dramaturgsız, yañı esersiz, aktyorsız qaldı.
Qorqmaz, doğrulıqnı sevgen, sanatnı ideologiyadan ustün tutqan, Fatime
xanım bir vaqıtlar Baku şeher Sovetiniñ deputatı olıp, ictimaiy-siyasiy
faaliyetnen oğraşsa da, yañı direktorla munasebetleri bayağı bir muddette
kergin ve munaqaşalı olıp qaldı.
Fatime Qadri oğlu Tarzannı «xalq duşmannıñ oğlu» lekesinden qurtarmaq
maqsadınen onı vaqıtından evel askeriy xızmetke yolladı. Lâkin
afsuslar olsun ki, oğlu askerlikte elâk oldı. Biri-biriniñ artından olıp
11 4 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Sanat dünyasınıñ fedaiylerinden 11 5
keçken dramatik ve kergin adiseler onı ğayet sıqtı, semereli faaliyetine
keder etti. Fatime xanım butün ağrı ve azaplarğa çıdadı, sana ömürini
devam ettirip, yañı-yañı obrazlarnı yaratmağa özünde sabır ve taqat
buldı. Teatrge yañı muelifler, yañı rejissorlar, yañı aktyorlar keldiler.
Şimdi ise yañı kelgenlerle tecribeliler arasında zıddıyetler, munaqaşalar
başladı. Baş rollerde çıqış etmek içün sanatkârlar yalıñız istidatlarından,
zametlerinden, qabiliyetlerinden faydalanmadılar. Bazan öz istek ve
arzularına yetmek içün hatta etik em de aqlâqiy qanunlarnı bozıp eñ çirkin
vastalardan bile yararlanıp maqsatlarına iriştiler.
İlxamı sönmegen Fatime xanım ise sana ayatını yañıdan canlandırdı.
Tekrarsız mearetinen seyiricilerniñ qalplerni titretip, goñüllerge
yol açtı. O, S. Vurğunnıñ «Vagif»inde Xuramannı, «İnsan»nıñda Amaliyanı,
V. Şeksprniñ «Romeo ve Cülyetta»sında Cülyettanı ve Emilyanı,
F. Şillerniñ «Mekr ve muabet»niñde Luizanı, O. Balzaknıñ
«Ögey ana»sında Polinanı, C. Cabbarlınıñ «Aydın»nıñda Gültekinni,
A. Ostrovskiyniñ
«Cehizsiz qız»nıñda Larisanı, «Tufan»nıñda Katrinanı,
M. İbrahimovnıñ
«Muabet»niñde Muabetni ve diger biri-birinden keskin
farqlanğan obrazlarnı yaratıp, seyiricilerniñ xatıralarına siñdi.
O, temaşaçılarınıñ sevgisini bir aktrisa kibi, em de bir xayrxaq
insan kibi qazandı. Ömürini sana alemine bağışlağan Fatime xanım özü
xastalıqlar, ağrı-azaplar içinde qavrulsa da, etrafındakilerge yardım qolunı
uzatmaqnı, olarnıñ dertlerine şerik çıqmaqnı bir zaman unutmadı.
Ekinçi Dünya Savaşı yıllarında cebeden yaralı kelgenlerge maneviy
destek bermek içün, Fatime xanım xastaxanelerde küçük sanaçıqlar teşkil
etti, olarnen bir yerde ağladı, bir yerde kuldi.
Fatime Qadri aktyorlıq ve ocalıq etmeknen yanaşı, em de deviriniñ
tarixçisi kibi öz kündeligini de yazdı. Şu kündelik yalıñız teatr tarixiy
baqımından degil de, devirniñ ictimaiy-siyasiy manzarasını aks ettirmek
nazar noqtasından da meraq doğura.
Fatime xanımnıñ kündeliginden:
Yuqlap olamayım. Çoq qıyın eken. Spazma azap bere. Özümni zornen
tutıp olam. Ruxtan tüşmege ixtiyarım yoq. Meni alâ ileride buyük işler
bekley.
27 dekabr 1945-nci sene
Bayramlar keçti. Qalbimde ağırlıq duyam. Tünevin «Teren tamırlar»nı
oqudım. Guzel pyesadır. Belki, men de iştirak ettim.
17 noyabr 1947-nci sene
Eki mevsimde ilk ciddiy rolimdir. Kelecekte meni ne bekley, bilmeyim.
Bir aktyor kibi çalışuv, eyecanlanmaq ve bar küçümnen çalışmaq
isteyim...
15 mart 1948-nci sene
Mevsim menim içün pek ağır keçti. Evelden soñuna qadar em
repetitsiya ettim, em de aqşamlar oynadım. Muzıka mektebinde ve teatr
institutında ders berdim. Sanki bir qaç yerge bölüngendim...
5 yanvar 1950-nci sene
5 sentyabrde mevsimni qapattıq. Butün mevsimde «Eski dudman»da
baş xarem yañı rolim oldı. Daha iç ne. Mevsim meraqsız ve quru keçti...
25 noyabr 1951-nci sene
Teatrdeki işlerim iç bir meraq oyatmay. Eski repertuarnen çıqış etem.
Maña yañı iç bir rol berilmedi. Ne yapmaq kerek? Belki, teatrden ketkenim
kerek? Pek ağır tüşüncedir! Tuvğan teatrden ketmek mumkünmi? Ya men
ömrüminiñ esasını oña bağışladım da!
6 oktyabr 1950-nci sene (Gedri Fatma, 1980:10)
Fatime Qadri aliy ve orta ixtisas mekteplerinde derslerni alıp barmaqnen
ve Azerbaycan Devlet Universitetiniñ dram dernegine yolbaşçılıq
yapmaqnen oğraşsa da, özüni bir zaman sanasız tasavur etip olamadı.
O kene de sanada Sona («1905-nci senede»), Solmaz («Od kelini»),
Novbar («Çançur Semed»), Gülbaar («Anamnıñ kitabı»), Şerefnise
(«Müsyö Jordan ve devriş Mesteli şah»), Susanna («Namus»), Raya
(«Özge balası»), Aydavcı («Hint qızı»), Baronessa Ştral («Maskarad»),
Esmeralda (Noterdam kilsesi»), Polina («Kâr yeri») obrazlarını yaratmaq
istedi. O kene de «Sevil» temaşasındaki kibi sananı titretip, gurdeli
11 6 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Sanat dünyasınıñ fedaiylerinden 11 7
alğışlarnı qazanmağa niyetlendi (Mukerremoğlu M., 2009). Amma daha
keç edi. Çünki artıq zaman «seniñ vaqıtın keçti», dep öz amansız ukümini
oquğan edi.
Fatime Qadri sana ayatınen 1958-nci senede vidalaştı. Şu yıl
noyabrde Moskvada keçirilgen festivalge Fatime xanım öz kollektivinen
C. Cabbarlınıñ «Elmaz» ve M. Hüseynniñ «Cavanşir» temaşalarınen
bardı. Temaşalarnı Puşkin adına teatrde köstermek qararlaştırılğan
edi. Fatime Qadri festivalge o qadar ciddiy ve mesüliyetnen azırlaşqan
ki, hatta öz xastalıqlarını bile tamam unuttı. Kün-künden şiddetlengen
ağrılarına ciddiy emiyet bermedi. Ağrılarını toqtatqan ilâçlar onıñ sağlıq
durumını nisbeten muvaqatı yengilleştirse de, ket-kete onıñ xastalığı
daha da beter şiddetlendi. Fatime xanım sanada areketler etip, öz rolini
oynağanda onıñ ağrıları da keskinleşti. Deşetli ağrılarğa baqmadan o,
temaşanıñ doquzıncı şekline qadar öz rolini ustalıqnen oynadı. Sanada
Fatime xanımnıñ sağlıq durumınıñ fenalaşqanını körip, acele surette ekim
çağırdılar. Ekim muayeneden soñ oña sanağa çıqmasını yasaqladı. Lâkin
o, ekimniñ sözlerine qulaq asmayıp, temaşanıñ soñuna qadar oynamaq
içün bir daha sanağa atıldı ve anda da yıqılıp qaldı. Amma közlerini şu
keresinde sanada degil de, xastaxanede açtı.
Azerbaycan Devlet Dram Teatri festivalni muvafaqiyetnen soñuna
yetkizip Bakuğa qayttı. Fatime xanım ise 20 künden ziyade xastaxanede
tedaviylendi. Sana yıldızı 1959-ncı sene iyunde yañıdan işke çıqsa da,
ekimler onıñ bir daha sanağa çıqmasına razılıq bermediler.
Azerbaycan teatr medeniyetiniñ inkişaf tarixinde muim yeri olğan
Fatime Qadri lâyıqlı ve ğayretli sana faaliyetine köre Qızıl Emek Bayrağı
ve «Şeref Nişanı» ordenlerinen, bir qaç medallernen mukâfatlandı.
Onlarnen sana yıldızı yetiştirgen buyük aktrisa Azerbaycan SSR-niñ Xalq
artisti unvanına lâyıq körüldi.
Facialar, tenalıq, xastalıqlar sana yıldızına tolğun ve manalı ömür
sürmege aman bermediler. Bayağı yıllar devamında ömürini tenalıqta
keçirgen Fatime Qadriniñ xastalığı kün-künden ağırlaştı. Deşetli ağrılarğa
çıdamağa onda artıq daha taqat qalmadı, sabırı tamam bitip tükendi.
Ket-kete şiddetlengen xastalıqnıñ keskin ağrılarına çıdap olamağan
«Azerbaycan Sanasınıñ Cülleytası» ayatnen facialı surette vidalaştı.
Fatime Qadri 1968-nci sene 29 fevralde intixar etti. Defn merasimindeki
vida nutqında Azerbaycan SSR-niñ xalq artisti Nasibe xanım Zeynalova
söylegen edi: «Fatime, seniñ ömüriñ aktrisalıqtan daha çoq masal
qaramanlarınıñ ömürine beñzey. Saña Ulu Tañrımız buyük istidat bergen
edi. Sen er bir seyiricini canından artıq seve ediñ. Olar da seni doğmuşları
kibi seve ediler. Ne qadar xalqımız bar, sen unutılmayacaqsıñ».
Qullanılğan edebiyat:
1. Azerbaycan teatrının salnamesi (II hisse, 1920—1930). (1983). Toplayanı,
tertib edeni ve izahların müellifi Gulam Memmedli, «Yazıcı» neşriyyatı, Bakı.
2. Cabbarlı Cefer. (1983). Eserleri, IV cildde, I cild, «Yazıçı» neşriyyatı,
Bakı.
3. Gedri Fatma.(1980). Hayatımdan sahifeler, «Azerbaycan» jurnalı, № 8,
№ 9, № 10.
4. Memmedov Mehdi. (1977). Teatr düşünceleri, «İşıg» neşriyyatı, Bakı.
5. Mehdixanli Telman, Zirveden eşidilen sorag, «Azerbaycan» gazeti.
6. Mansur Semed. ( 2008). Eserleri, «Nurlan» neşriyyatı, Bakı.
7. Mukerremoğlu M. (2009). Sahnamızın ilk ulduzlarından biri, «Xalg»
gazeti 15 aprel, s. 7.
8. Sultanov Fikret. (1985). İlk teatr tahsil ocağı, «Gobustan» jurnalı, № 1(65),
s. 67—68.
9. Şamil Ali. (2008). Asan Refatovun şerefli ömrü, acı taleyi. «Musigi dünyası
»
jurnalı
(Azerbaycan Musigi Akademiyası), № 1—2.
11 8 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 11 9
AQ
DÜNYASINA
QAVUŞQANLAR
Özüni körmegen dostum —
şakir selim
İnternetniñ saifesinden körümli qırımtatar şairi, belli terciman ve
içtimaiy xadim Şakir Selimniñ 2008-nci sene 18 noyabrde dünyasını
deñişkenini ögrendim. Kederli ve ağrılı xaberden ğayet efkârlandım,
teren tüşüncelerge daldım, bayağı bir muddet içinde ne yapacağımnı
qararlaştırıp olamadım. Onıñ ölüminiñ qırqıncı kününe bağışlap evimizde
dua merasimini keçirdim. Dostlarımnen birlikte Şakir Selimniñ
ruxuna
dualar oqudıq. Şairniñ afızalarımızğa siñip qalğan bir sıra şiirleri
xayâller alemimizde yañıdan canlandı, onıñ zengin icadı etrafında devamlı
subetleştik. Şu xatıra merasiminde qalemdeşlerim edipni Azerbaycanda
keniş oquyıcı kutlesine tanıtmaq maqsadınen onıñ icadınen bağlı oy ve
tüşüncelerimni yazıp, derc ettirmekni zarurlı dep saydılar. Dostlarımnıñ
mesleâtlarınen tamam razılaştım. Çünki Şakir Selim kibi söz ustaları faqat
Qırımda degil de, butün türk dünyasında tetqiq ve tebliğ (propaganda)
olunmağa lâyıqlar.
Şakir Selim Qırımda doğğsa da, añlı ömüriniñ bayağı bir qısımını
Özbekistanda keçirdi. Balalıqtan öksüz qalğan Şakirge Özbekistan ekinçi
ana, ekinçi vatan, birinci oca, birinci ustaz oldı. O, qalem tutmaqnı da,
yazuv-oquvnı da, şiir yazmaqnı da, milliy kureşni alıp barmaqnı da anda
ögrendi. Qırımtatar ve özbek edebiyatlarını mukemmel menimsedi.
Zemaneviy qırımtatar poeziyasınıñ önemli inkişafında Şakir Selimniñ
yaratıcılığı muimden-muimden rol oynadı.
Menim onıñnen bağlarımnıñ yigirmi yıllıq bir tarixi bar edi. Eserlerinen
yaqından tanış olsam da, yazıqlar olsun ki, aradan keçken bayağı
şu muddette bir kere olsun bile Şakir ağanen körüşip, dertleşmek nasip
olmadı.
Naxçıvanda Azerbaycan Kommunist Partiyası Naxçıvan Vilayet Komitetiniñ,
Naxçıvan MSSR Yuqarı Şurasınıñ ve Naxçıvan
MSSR Nazirler
Şurasınıñ organı olğan «Şarg gapısı» (gazetniñ 1980—90-ncı senelerde
rus tilinde ilâvesi neşir olunğanına köre şu yıllarda «Sovet Naxçıvanı» dep
120 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 121
adlana edi) gazetinde muxbir olıp çalışqanımda dost-eşlerimnen laf etip,
qararlaştırğan edik ki, bizge yarı zor, yarı da xoş abune yazdırtılğan rustilli
merkeziy matbuattan ğayrı er birimiz muttefiq ve muxtar respublikalarnıñ
gazet-jurnallarına da abune yazılayıq. Şu gazet ve jurnallarnı oquğan soñ,
meraqlı yazılarnen bağlı bilgilerimizni paylaşa edik. Men abune olğan
neşirler arasında qırımtatar tilinde basılğan «Yıldız» jurnalı da bar edi.
Şakir Selimniñ şiirlerini de ilk kere şu jurnaldan oquğan edim. Türk şiir
anânesini yaşatqan, daima yañılıqqa tırışqan, Avropa ve Rus poeziyasını
terenden bilgen şairniñ şiirleri ilxamımnı ruxlandıra edi. Şu devirlerde
bizim xaberimiz bar edi ki, qırımtatar yazarlarınıñ uzerinde küçlü senzor
nezareti bar ve olar içki duyğularını, ağrılı dertlerini, arzu-isteklerini
serbest ifadelevden marumlar. Hatta olarğa öz icatlarında «deñiz» ve ya
«vatan» kibi adiy sözlerden faydalanmaqnıñ yasaqlanması da bizge
belli edi.
Biz abune olğan gazet ve jurnallarnı oquvnen yanaşı, aynı zamanda
olarnı tebliğ etip, dost-tanışlarımıznı da abune yazılmağa aveslendirmeknen
oğraşıp, çeşit mevzularda redaktsiyalarğa ve mueliflerge mektüpler
yaza edik. Olar da bizge teşekkürler bildirmeknen bir sırada, bazan öz
neşirlerinde yazğanlarımıznı olğanı kibi derc ete ediler.
Şakir Selim 1989-ncı senede Qırımğa qaytqan son ana tilinde neşir
olunğan «Dostluq» gazetiniñ yaranmasında yaqından iştirak etti ve özü
de anda redaktor muavini olıp çalıştı. Biz «Dostluq»nıñ ana vatanda
neşir olunmasını quvançlı ve önemli bir adise kibi qarşılap aldıq.
Xoşnutlığımızdan Naxçıvanda «Dostluq»nıñ abunecileriniñ sayısınıñ
çoqlaşmasına ıntıldıq. Bunıñnen yanaşı em de gazetke maqaleler de
yiberdik. Bizim küçük xızmetimiz Şakir ağanı pek memnün etken
edi. Onıñ maña yazğan mektüpleri er daim «Dostum Ali Şamilov!»
muracaatınen başlana edi. Şakir ağanıñ mektüpni böyle başlaması menim
içün añlaşılmay edi. Şu maña şaxsiy
munasebetiniñ yaxşı olğanını
bildirmek içün edimi, yoqsa bu onıñ yazı uslübi edi?
Şakir Selim (Selimov) 1942-nci sene 10 aprelde Qırımnıñ Aqşeyx
rayonındaki Buyük As köyünde doğdı. Qorantada 8 balanıñ eñ küçügi
Şakir edi. 1944-nci sene 18 mayısta eki yaşlı Şakir de xalqınen birlikte
tuvğan vatanından sürgün etildi. Amansız sürgünlik çağlarınıñ
xorluqlarına, deşetli açlıqlarına çıdalmağan anası 5 yıldan soñ ğurbette
dünyasını deñişti. Şakir küçük yaşlarından öksüz qalsa da ruxtan tüşmedi.
Butün qıyınlıqlarğa baqmadan er daim alâcı şegirt kibi belli olğan Şakir
1958-nci senede orta mektepni muvafaqiyetnen oqup bitirdi. Samarqand
Devlet Universitetiniñ rus tili ve edebiyatı fakültetinde tasil aldı.
...Şakir Selim askerlikten yazıp yollağan «Annem» şiiri o zaman
Sovetler Birliginde qırımtatarcasında yekâne matbuat organı olğan «Lenin
bayrağı» gazetinde derc olundı. Yedi yaşından öksüz qalğan Şakir şu
şiirini anasınıñ aziz xatırasına bağışlağan edi. 1963-nci senede o, edebiy
muitke ilk adımlarını attı.
Sovetler Birliginde 60-ncı senelerde olıp keçken tarixiy vaqialar
edebiyattan da yan keçmedi. Olıp keçken deñişmeler Sovet edebiyatşınaslığında
«60-ncı senelerniñ edebiyatı» termininiñ meydanğa ketirmesine
sebep oldı. Cemiyetteki nisbeten mulayimleşme qırımtatar
edebiyatına da bir az öz tesirini kösterdi. 60-ncı senelerniñ qırımtatar
edebiyatınıñ ög sıralarında diger qalem saiplerinen yanaşı Şakir Selimniñ
de adı añıldı.
Şakir Selimniñ «Lenin bayrağı» gazetinde ve «Yıldız» jurnalında
derc ettirgen şiirleri em de A.S. Puşkinden, M.Y. Lermontovdan, A. Tvardovskiyden,
T. Şevçenkodan yapqan tercimeleri qırımtatar oquyıcılarınıñ
diqqatını özüne celp etti. Edipniñ Çerkez Ali ile birlikte özbek yazıcısı
Xamit Ğulamnıñ «Ebediylik» romanını qırımtatar tiline çevirip, 1981-nci
senede neşir ettirmesi, onıñ bir şair em de terciman kibi pişkinleşmesinden
xaber berdi.
1972-nci senede Taşkentte «Aqbardaq» adlı şiir toplusı basılğan Şakir
Selimnıñ daha soñ «Duyğularım» (1979), «Sevgi alevi» (1981), «Uyanuv»
(1986), «Yellerni diñle» (1990) ve «Tüşünce» (1997) adlı şiir kitapları
dünya yüzü kördiler. «Tüşünce» kitabını Riza Fazıl ve Safter Nagayev
pek yüksek degerlendirip yazğanlar: «Bu cıyıntıqta onıñ siiriy ustalığının
daha da ziyade pişkinleşkeni, tilinin mukemmelleşkeni ve özüniñ xususiy
şairlik uslubı yüz alğanı közge çarpmaqta. Onıñ devriy matbuatta basılmaqta
olğan ve bu cıyıntıqta yer alğan şiirleri zamanımıznıñ aktual
mevzularında yazılğan olıp, yüksek bediiy seviyege maliktirler ki, mezkür
cıyıntıq Şakir Selimniñ devirimizniñ yetekçi şairlerinden biri olğanını
kösterdi» (Riza Fazıl ve Safter Nagayev «Qırımtatar edebiyatınıñ tarixi»
(Qısqa bir nazar Aqmescit, 2001 s. 578).
Sart sovet senzurasınıñ tazyığı astında yazıp yaratqan qırımtatar qa122
Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 123
lem saiplerine vatanperverlik mevzusında yazmaq, sürgünni xatırlatmaq,
Qırımnıñ, Qara deñizniñ ve anda zorbalıqnen qaldırılğan yer-yurtlarnıñ
adlarınıñ añılması yasaqlanğanı sebebinden, olar tüşüncelerni icatlarında
bazan mucerret, bazan da gizli şekilde tasvirlemege mecbur ediler. Olar
sanki soydaşlarını daha da sabırlı olıp turmağa, esas küç ve seylerini
ileride olacaq buyük kureşlerge yönetmege çağıra ediler. Şakir Selimniñ
fikrince, ömür bitip tükenmegen manialarnı şerefnen keçkende daha da
manalı olıp tura. Şairniñ «Yıldız» jurnalınıñ 1986-ncı sene 6-ncı sayında
derc olunğan «Bar küçnen» eseri qırımtatar edebiyatında yañı bir adise
kibi qarşılanıp alındı. Qarılğaç baarniñ kelgeniniñ xabercisi olğanı kibi,
sanki şu poema da qırımtatarlarnıñ pek yaqın vaqıtlarda tuvğan yurtlarına
avdet eteceklerinden xaber berdi.
Şakir Selim ana vatanda edebiy icadında dünya klassikleriniñ eserleriniñ
qırımtatar tiline tercime olunmasınıñ vacipligini zarurlı dep saydı.
O, ana tilinde yañı faaliyetke başlağan milliy teatrniñ repertuarınıñ
zenginleşmesi maqsadınen V. Şekspirniñ «Makbet», N. Gogolniñ «Evlilik
», Mustay Kerimniñ «Ay tutulğan gece» eserlerini qırımtatar tiline
tercime yaptı.
Şakir Selim « Tüşünce» eserinde zamannıñ nabızını tutıp, milliy
kureşte yañı peyda olğan problemalarnı ustalıqnen tasvirledi. Xalqnıñ
bolünmesinden ğayet raatsızlanğan şair xalqnı birdemlige davet etip
yazdı:
Nasıl bir künlerge qaldıq, qardaşlar.
Bu uzun yollarda taldıq, qardaşlar,
Aman-aman bitip-yandıq, qardaşlar,
Közümiz ögünde sabiyler öle —
Dünya bizge baqıp, bir köznen ağlay, bir köznen küle.
Şair şu eserinde milliy kureşni soñuna qadar önemli alıp barmaq ve
aliy maqsatlarğa irişmek içün mıtlaq xalqnıñ birdemligini muimden-muim
ve vacip meselelerden biri kibi qıymetlendirdi. Xalqnıñ eski tarixiniñ
muxteşem ve şerefli saifelerini xatırlatqan muelif milletni umummilliy
menfaatqa xızmet etmege çağırıp yazdı:
Dünyağa nam bergen bir millet edik,
Asırlar tübünden tirilip keldik,
Vatanğa köz tikip qurbanlar berdik,
Bizni kene böleler bir şına ile, —
Düny bizge baqıp, bir köznen ağlay,
Bir köznen küle.
Qalmadı aramızda birlik keñeşi,
Şunıñçün qızdırmay Vatan kuneşi,
Şunuñçün yürüşmey, ey, xalqım, işiñ,
Şunıñçün bağrıñnı xancerler tile, —
Dünya bizge baqıp, bir köznen ağlay,
Bir köznen küle.
Şairniñ «Bağçasaray», «Senı unutmağan vatannıñ olsun», «Vatan
ve şiiriyat», «Qırımname», «Yaralanğan türküler», «Qızıltaşnıñ asretlik
türküsi», «Qırım cennet degil, dostlar» ve diger eserleri az bir zamanda
soydaşlarınıñ qalbinde özüne yer aldılar. Sovetler Birliginiñ xalqına
yapqan mutxiş zorbalıqlarını bir zaman unutıp olamağan şair yernenyeksan
etilgen vatan topraqlarınıñ yürek ağrılarını «Bağçasaray»şiirinde
mearetrnen ifadeledi:
Yeşil caplar arasında esken yeliñ
Tar soqaqlı maallelerde kimni aray?
Niçün qurup qaldı «Sırlı çeşme»leriñ?
Söyle maña, Bağçasaray, Bağçasaray.
«Çürük Suv»nıñ boylarında tamır atqan
Selbileriñ niçün ösmey, niçün qavray?
Otuz eki Ay-Yıldızıñ qayda batqan?
Söyle maña, Bağçasaray, Bağçasaray.
...Bu künge de, taqdirime biñ evalla!
Keldim saña boranlarğa oğray-oğray,
Sevem seni olsan bile nasıl alda,
Bağçasaray, Bağçasaray, Bağçasaray.
Mecburen qaldırılğan yurtunıñ berbat ve virane olğanını körgen şair
yürek ağrılarını, göñülini yaqıp-yaqqan islerini oquyıcılarnen paylaşsa
124 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 125
da, soñ mısralarnı nisbeten köterenki ruxta tamamlamağa muvafaq oldı.
Olıp keçkenlerni bir belâ, bir felâket kibi qıymetlendirgen şair vatanğa
qaytqanından memnün olıp quvanadı, Ulu Tañrığa biñ-biñ şukürler etti.
Boranlardan keçip, biñ bir azaplarğa, xorluqlarğa çıdap, Bağçasarağa
yetip kelgeninen ğurur duyğan Şakir Selim Bağçasarayğa muracaatnen
nasıl alda olmasına baqmadan, oña soñsız sevda olğanını beyan etip
söyledi.
Şairlerni biri-birinden mesafe ve zaman ayırsa da yaşnıñ em de yaşağan
devirniñ tesiri astında aynı birde-bir islerni keçirmelerinde, şiirleriniñ
mevzusında, hatta bazan ifadelerinde de bir yaqınlıqnı rastketiresiñ.
Şakir Selimniñ «Qalmadı» şiirini oquğanımda sanki közlerim ögünde on
sekizinci asırnıñ klassik Azerbaycan şairi Molla Penah Vagif canlandı.
Sarayda vezir olğan, biñlernen çağdaşlarınen muqayesede keçinişi iç
te yaman olmağan, lâkin ixtiyar yaşlarında İbrahim xannıñ qardaşı
oğlu Mehemmed xan tarafından zindanğa atılğan Vagif de bir zamanlar
öz devirinden şikâyetlene edi. Onıñ «Körmegenim» muxemmesinen
Ş.Selimniñ «Qalmadı» şiiri arasında bir yaqınlıqnı sezdim.
M.P. Vagif kibi Şakir Selim de öz icadında devri zamandan, cail
insanlardan, adaletsizlikten şikâyetlendi:
Ey, göñül, bu alem uzre iç adalet qalmadı,
Qalmadı, dostluq-aşinalıq, urmet qalmadı.
Qalmadı, devletimizde şanı-şevket qalmadı,
Qalmadı, baq, xalqımızda Ummet-mamet qalmadı.
Qalmadı, Noman, Eşrefler kibi zade qalmadı,
Qalmadı, şiiriyetimizde seadet qalmadı.
Şakir Selimniñ icadında ana ve qadın mevzusı xususiy bir boyalarnen
tasvirlendi. Onıñ «Anam seni pek sağındım», «Ana qıymeti», «Elvida
anam!», «Qadınlarğa», «Yüklü qadın», «Çöl qadını», «Qadınizm biñ
yaşasın!», «Qadınlarımızğa arzuxalım» ve diger şiirleri qadınlarğa
olğan diqqat ve sevginiñ maiyetini açıqlay, olarğa daima sayğı ve
ixtiramnen yanaşmağa davet ete. Şair bugünki ağır ve kergin bir şaraitte
qadınnıñ cemiyetteki roliniñ emiyetini beyan etip, «Qadınlarımızğa
arzuxalım!»şiirinde yazdı:
Ey bizim qadınlar! Sizge şeref-şan,
Der edik Avcıköyde doğsa bir insan!
Bu yurtnıñ gülüni soldurmayacaq-siz,
Saf nesil doğurmaqtan boldurmayacaq-siz!
Qırımtatarlar sürgünlikten qaytqan soñ tuvğan vatanlarında baxıtlı
ve seadetli ömür sürecek umüdinde degil ediler. Çünki yarım asırnıñ
devamında mında bayağı deñişmeler olıp keçken edi. Qırımtatar xalqınıñ
tarixiy ve medeniy abideleri yıqılğan, camiler ve mezarlıqlar yoq etilgen
edi. Şeher ve köylerniñ manzaraları deñiştirilgen edi. Buña köre de olar
çoqyıllıq arzu-isteklerine nail olmaları içün, işançnen kureşni devam
ettirip, vatanda milliy ruxnı canlandırmağa tırıştılar. Ş.Selim öz eserlerinde
Qırımnıñ bir zamanlar guzel cennet-mekân olğanını, bugün ise afsus ki,
onıñ ceennemge çevirilgenini teessüf ve telâşnen añdı. Şair içün Qırım
yalıñız cennet ya da raatlanmaq içün guzel bir koşe degil edi. Oña Qırım
tarixiy bir vatandır ve Vatannı ise er bir şaxıs can-yurekten sevmege
borclı eken. Qırımnı cennet-mekân sayğan soydaşlarına muracaat etip,
onıñ vatan olmasını ve faqat vatan kibi de sevilmesini xatırlatıp «Qırım
cennet degil, dostlar» eserinde yazdı:
Qırım cennet degil, dostlar,
Berilse de Alladan,
Mında çoqtan ne uriyler,
Ne melekler qalmağan.
Qırım cennet degil, dostlar,
Siz cennetke qızmañız!
Allandırıp-ballandırıp
Yalan resim sızmañız.
O, tek Qara deñiz degil,
Sazlığı bar, gölü bar,
Suvından tuz damı kelgen
Qavrap qalğan çölü bar.
...Qırım, belki birevlerge
Sen bir cennet mekânsıñ.
Bizge ise cennet degil,
Qırım, bizge Vatansıñ!
126 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 127
Qırımtatar edebiyatında lirik eserlerniñ muelifi kibi belli olğan
Şakir Selimnıñ şiirlerine yazığan türküler xalq tarafından daima sevilesevile
diñlenildi ve şimdi de sevgilernen diñlenilmekte. Er daim ana
tiliniñ saflığına tırışqan şair em de genç şair ve yazıcılarnıñ yetişmesine
sey kösterdi. İstidatlı qalem saibi qırımtatar yazıcılarınıñ keñeşiniñ
yaranmasında faal iştirak etti. 1992-nci senede Qırımda keçirilgen qurultayda
Şakir Selim Qırımtatar Yazıcılar Keñeşiniñ yolbaşçısı saylandı.
Aynı zamanda xalq oña buyük sayğı kösterip, Qırımtatar Xalqınıñ Milliy
Meclisine aza sayladı.
Şairniñ ğayet ağır ve mesülyetli emeginiñ qıymetlendirilmesi, icadiy
faaliyetiniñ degerlendirilmesi yalıñız vatanğa qaytqan soñ amelge keçti.
1996-ncı senede Anqarada Ulu Peyğamberimizniñ doğuvına bağışlanğan
«Qutlu Doğum Aftası» munasebetinen ötkerilgen şiir yarışında Ş. Selimniñ
«Tüşünce» eseri eñ yüksek mukâfatqa lâyıq körüldi. Kene de şu
yılı Türkiye Yazarlar Birliginiñ ve Quzey Qıbrıs Türk Cumxuriyetiniñ
Anqarada keçirgen «Türk dünyasınıñ dördinci Uluslararası şiiriyet
yarışı»nda Şakir Selim Arif Nihat Asiya mukâfatınen taqdirlendi. Şair
Adam Mitskeviçniñ «Qırım sonetleri» eserini qırımtatar tiline tercime
etkenine köre, Poloniya medeniyetine köstergen xızmeti içün tasis etilgen
«Polkul» fondı tarafından mukâfatandı.
Şakir Selim Ablâziz Veliyev ve Yunus Kandımovla birlikte Taras
Şevçenkonıñ eserlerini qırımtatar tiline tercime yaptılar. Ukrainalı edebiyatşınas
A.İ. Gubar ön söz yazğan şu kitap 1999-ncı senede eki tilde
guzel tertibatta neşir olundı. Şakir Selim 1998-nci senede Qırımtatar
Akademik Muzukalı Dram Teatriniñ rejissor ve aktyor gruppasınen
birlikte Taras Şevçenko adına Ukraina Devlet mukâfatına lâyıq körüldi.
Onıñ eserleri bir sıra türk xalqlarınıñ tillerine tercime olundı. Muelifniñ
sağlığında neşir olunğan soñ şiirler kitabı 2006-ncı senede oquyıcılarğa
taqdim etilgen «Qırımname» oldı.
Lirik şair, terciman ve coşqun içtimaiy xadim Şakir Selimniñ vefatı
yalıñız qırımtatarlarnıñ degil de, butün türk dünyasınıñ aydınlarınıñ
umumiy ağrısına çevirildi. Umumtürk poeziyasınıñ zenginleşmesinde
xususiy xızmetleri olğan Şakir Selim türk xalqlarınıñ edebiyatında özüne
ebediy yer aldı. Şairniñ aziz sıması qırımtatar ve em de türk xalqlarınıñ
xatıralarında daima yaşaycaqtır.
(Mezkür maqaleniñ tolu variantı «Türküstan» gazetiniñ 15—28 mart
2009-ncı senedeki sayında, Gürcistandaki «Yazı» jurnalınıñ 2008-nci
sene 3-nci sayında ve Türkiyede neşir olunğan «Emel» (üç aylıq fikirkültür
jurnalsi) 2009-ncı sene 228-nci sayında derc olunğan maqalelerim
esasında azırlandı).
(Mezkür maqale bizim tarafımızdan qısqartıldı. İ.K.).
P.S. «Yüzüni körmegen dostum — Şakir Selim» maqalesi derc
olunğan bir az soñ elektron poçtamğa İstanbuldan bir mektüp keldi.
Mektüp mezkür maqalenen bağlı olğanı içün mında ilâve etmekni zarur
dep saydım.
Hürmetli, Ali bey!
Sizin adresinizi Niyara Kurtbelal hanımdan aldım. Sizin rahmetlik
Şakir Selim hakkında yazdığınız makaleyi de bana gönderdi. Çok
duyğulandım. Ne tesirli yazmışsınız! Onun size dostum diye yazdığını
belirtiyorsunuz. Bana uç-dört defa sizden çok sıcak, samimi, içten duygularla
bahsettiğini hatırlıyorum. O da derdi, hiç tanışmıyoruz, ama, Türk
dünyası sevdalısı, kendi arzusu istegiyle bizimle irtibat kurdu, bizi hep
destekledi-derdi. Söz Azerbaycandan açıldığında orada benim pek yahşı
dostum var derdi ve sizi anardı...
Hiç görmeden, onun hakkında böyle doğru ve güzel sözler söylemek
sizin ne kadar hissli, samimi ve derin görus sahibi olduğunuzu
gösteriyor...
Ben şimdi İstanbulda «Emel Kırım Vakfi» başkanıyım. Kurulduğundan
beri Kırım Tatar Milli Meclisinin Turkiye temsilçisi olarak işliyorum.
Biz on senedir ara verdigimiz «Emel» jurnalsini yeniden neşretmek için
hazırlık yapıyoruz. Eger müsaideniz olursa sizin Şakir ağam hakkındakı
makalenizi «Emel»in ilk çikacak sayında basmak istiyoruz...
Jurnalmiz Mart başında basılması planlanıyor.
En derin hürmetlerimle... Zafer Karatay.
2 Şubat 2009
Hürmetli, Ali bey!
Sizinle dört, beş ay evvel haberlesmis idik. Şimdi Afyonda ders veren
Niyara Kurtbelal hanim sizin Şakir Selim hakkındakı makalenizi vermişti.
Ben de sizden bunu neşretmek için izin sormuştum. Sagolun.
128 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 129
«Emel» jurnalsini bu hafta postaya verecegiz. Sizinde adresinize
yollayacağız.
Rahmetli Şakir Selim de sizden hep bahsederdi. O da rahmetli Yunus
Kandım de çok-çok iyi dostlarımdı.
Bakıye gelirsem mütlaka ziyaretinize gelmek isterim.
Ben esas olarak İstanbulda yaşıyorum. «Emel Kırım Vakfi» başkanıyım
ve aynı zamanda TRT İstanbul Televizyonunda rejisor olarak çalısıyorum.
Belki Ankaraya konferansınız vaktınde gelme imkanım olur. Olursa sizi
bulurum…
Kırım Turklerine verdiginiz yardımlar için, size minnettarız. Çok-çok
sağ olun. Aceba büyük turkolog Bekir Cobanzade’nin Azerbaycandaki
çalışmaları ve Azerbaycan için ehemmiyeti akkında bir makale yazan
olabilir mi? «Emel» jurnalsi oxuyucularına oradakı hizmetlerini de
tanıtmak isterdik.
Size sağlikli ve başarılı ömürler diliyorum. Kaleminiz daima işlek
olsun.
Sayğılarımla… Zafer Karatay.
6 Eylül 2009
Zafer beynen soñralar da internet ve telefon vastasınen bağ tuttıq,
amma körüşmege sıra kelmedi. Keçenlerde isteklerimizge yetiştik.
2010-ncı sene 1—4 noyabrde Türkiyeniñ Alanya şeherinde Atatürk
Kültür Merkeziy, Aqdeñiz Universiteti, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret
Odası Başqanlığı «Alanyada (Kilim, Cicim, Sumak) simpozium»nı
ötkerdi. Simpoziumnıñ maruzacıları arasında men de bulundım. Andan
da 2010-ncı sene 3—6 noyabrde İstanbulda Türk Tıp Tarihi Qurumınıñ
«Avrupa Kültür Başkenti — İstanbul 2010, Geçmişten Günümüze
İstanbul’da Sağlık» Uluslararası Kongresine qatıldım.
Türkiye seferine şu keresinde xanımım Azize Ağaali qızınen birlikte
barğan edim. Vaqıtımız pek az olsa da, başqa planlarımızdan vazgeçip,
Alanyadan İstanbulğa qaytqanda niayet ki, Zafer Karatayla körüşüvge
sıra keldi. Zafer bey biznı sıcaqqanlıqnen qarşılap aldı ve guzel de sıyladı.
Samimiy dostluq ve qardaşlıq ruxunda olıp keçken subetimiz bir qaç saat
devam etti. Zafer beynen bağlarımız bugünde-bugün de devam etmekte.
Yunus qandımovnen bir afta bakuda
Şair ve şarqşınas alim Nariman Gasım oğlu telefon bağlantısında meni
1989-ncı sene 4—8 dekabrde Bakuda ötkerilecek «Xazar» forumına davet
etti. Eserlerinen esasen «Lenin bayrağı» gazeti vastasınen yaqından tanış
olğan qırımtatar şair-publitsisti, terciman Yunus qandımovnen de ilk kere
mında körüşip, dostane bağlar yarattıq. O zamanlar şu bizim ilk ve em de
soñki körüşüvimiz olacağını iç bir vaqıt tasavurımğa ketirip olamazdım.
Amma...
Asılında onıñ adı maña çoqtan belli edi. Dost-eşlernen birlikte
abune olğan «Lenin bayrağı» gazetinde ve «Yıldız» jurnalında basılğan
maqale ve şiirlerniñ ekseriyetini közden keçire edik. Yunusnıñ da şiir ve
maqalelerini anda rastketirgen edim. Lâkin doğrusını itiraf etim ki, onıñ
«Lenin bayrağı» gazetiniñ 21 mart 1987-nci sene sayında basılğan «Buz
yerinden köçtü» maqalesi meni ğayet ayretlendirip, diqqatımnı daha da
ziyade özüne celp etken edi. Maqaleni oquğanımdan soñ oña teşekkür
mektüpni yazıp, ateşin ilxamını daha da ruxlandırmağa sey köstergen
edim. İlk körüşüvimizde de bizni sarıp alğan arqadaşlarğa Yunusnıñ «Buz
yerinden köçtü» maqalesinden söz açtım. Yunus bey bizim xoş meramlı
diqqat ve merağımızdan pek memnün olıp quvandı.
«Xazar» forumına davet olunğan türk xalqlarınıñ temsilcileri bilip
tanığanları ve tanımağan insanlarnen sanki uzun yıllardan berli ayırı
tüşip qalğan doğmuşları, soy-sopları kibi körüşip, subetleşe ediler.
Qırımtatarlarğa içimde buyük sevgi olğanımdan, olarnıñ dertlerine can
yurekten şerik çıqqanımdan Yunus qandımovğa daha ziyade diqqat ve
sayğı kösterdim. Ondan ğayet deşetli ve vaximeli sürgünlik ayatları
aqqında tolu, keniş bilgiler almağa tırıştım. O da buyük sabır ve yürek
ağrısınen sorağanlarımnı cevaplandırdı, men bilmegen inceliklerni
aydınlaştırmağa areketlendi.
Yunus bey maña öz tercimeialını — qayda doğğanını, qayda tasil
alğanını, qayda çalışqanını ve icadiy faaliyetini tafsilâtlı aytıp berdi. O,
Qırımğa nasıl etip köçmesinden, «Dostluq» gazetiniñ yaranmasından
130 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 131
söz açtı. Soñ ise Yunus qandımov 1988-nci senede Taşkentteki Ğafur
Ğulam adına Edebiyat ve Sanat neşriyatında neşir etken «Sen deñizge
beñzeysiñ» adlı şiirler kitapçasını «Ali muallimge buyük urmet ve sayğı
ile muelif. 6.XII.89» avtografınen maña bağışladı.
Foruma qatılğan azerbaycanlılarnıñ oña olğan sayğısına, qırımtatarlar
aqqında bilgilerine, olarnıñ alıp barğan kureşni nasıl yürekten qoltutqanlarına
Yunus bey ğayet ayretlendi ve em de ziyade memnün oldı.
Yunus bey çılğın tabiatlı, vatannıñ ve milletiniñ menfaatı içün kerek
olğan er bir eñ ağır vazifeni bile becermege azır mubariz şaxıs edi. O,
buyük ve cefakeş xalqınıñ ulu em de şerefli keçmişinen xususiy ğururlana
edi. Yunus bey sevgi ve meraqnen yañı şiir formaları yaratqanından,
daha doğrusı, bir zamanlar eski qırımtatar edebiyatında mevcut olğan
ve soñralardan unutılıp qalğan «palindrom»lar, «akroşiir»ler yazğanı
aqqında fikir yürsetti. XVII yüzyıllıqta yaşağan qırımtatar şahzadesi Şahin
Geraynıñ poeziyağa ketirgen janr yañılığını devam ettirgenini söyledi.
Diñlegenlerniñ onıñ aytqan terminlerni añlamağanlarını körgeninde, özü
yazğan numünelernen oylarını izalamağa areketlendi.
Onıñ söylegenine köre «palindrom» janrında mısralar qısqa ola,
sağdan da, soldan da oquğanında episi bir aynı bir mana olıp añlaşıla.
«Akroşiir»de ise er mısranıñ ilk arifini yuqarıdan aşağığa oquğanda
şiirniñ kimge bağışlanğanı bilinip tura. Yani şiir kimge itaf olunğan olsa,
onıñ da adı oqunıp tura.
Yunus beyge köre «akroşiir»ni 1930-ncı senelerde qırımtatar şairi
Yunus Temirqaya yaratqandı. Azerbaycanlı şairler ise böyle şiirlerniñ
bizde de yazılğanından ve şu şiirlerniñ muelifleri matbuatta tenqit
olunğanınlarından söz açqanda Yunus qandımov taaciplenip qaldı.
Programmağa esasen, 1989-ncı sene 4—8 dekabrde ötkerilgen «Xazar
» forumı bir aftağa qadar devam etti. Toplaşuvğa bir qaç yañı yaranğan
ictimaiy teşkilâtlarnıñ reberleri de davet olunğan edi. Foruma davet
etilgen ictimaiy teşkilâtlarnıñ yolbaşçılarından, eger yañılmasam, yalıñız
Azerbaycan Xalq Cebesiniñ lideri kibi Abülfez Elçibey toplaşuvğa qatıldı
ve çoq meraq doğurıcı da çıqış yaptı. Afsus ki, soñralar onıñ nutqınıñ
matbuatta derc olunğanını körip olamadım. Abülfez beyniñ söylegen
nutqından muim dep sayğan yerlerni em de türk xalqlarınıñ temsilcileriniñ
onıñnen olğan sebetindeki bazı sual ve cevaplarnı cep defterçemde
qayd ettim:
Niyazi Arifoviç Arumin (qazantatar): — Bakuda keçirilgen numayışlrda
Rus, Ryazan, Qazantatar Şurası yaratılğanı ilân etildi. Buña
munasebetiñiz nasıl eken?
Abülfez bey: — Pek yaman. Biz buña qarşı kureşemiz. Azerbaycanda
yaşağan, özüni Azerbaycan vatandaşı dep sayğan er bir şaxıs demokratik
arekette, ğayrıdan quruvda iştirak etmek istese, tiline, dinine, ırqına bağlı
olmadan, AXC-niñ (Azerbaycan Xalq Cebesi) terkibinde kureşni alıp
barması munkün. Böyle şuralarnıñ yaranması küçlerni bölmege, yarın ise
olarnı qarşı-qarşığa qoyuvğa xızmet ete.
Yunus qandımov (qırımtatar): — Qırımtatarlarnıñ vatanğa
qaytmaq oğurında alıp barğan kureşine nasıl baqasıñız ve bizge yardım
yapmaq istegiñiz barmı?
Abülfez bey: — Şimdi degil de, alâ 60-ncı senelerden, talebelik
yıllarımdan qırımtatarlarnıñ alıp barğan mubarezesini diqqatnen izlegenim.
Mustafa Cemilevnıñ aqqında çetel radiolarınıñ darqatqan
malümatları, onıñ apsxanede açlıq ilân etmesi bayağı bir vaqıt devamında
Azerbaycan çayxaneleriniñ mevzusı oldı. Sizge faal qoşuluv olamasaq
da, er daim qırımtatarlarğa qarşı aqsızlıq etilgenini söylegenmiz. Eger
xatırañızda olsa, Ferğanada mesxeti türklerinen özbekler arasında qavğadava
yaratılğanında biz Sovet akimiyeti organlarınıñ irticaçı siyasetini,
Rusiyeniñ fitneci faaliyetini yamanladıq, mesxeti türkleriniñ Azerbaycanda
yerleşmeleri içün qolumızdan kelgenini yaptıq. Qırımtatarlarnen
bağlı xususiy programmanı azırlaymız. Qısmet olsa, qırımtatar yaşlarınıñ
Bakuda aliy tasil almalarına nail olacaqmız. Epiñizniñ vatanğa qaytıp,
baba-dede yurtunda yerleşmeñiz içün sizlerle birlikte kureşni alıp
baracaqmız. Faaliyet birligine nail olmaq içün mıtlaq koordinatsiya
şurasını yaratmaq kerekmiz.
Rafael Nurettinoviç Bedrkin (qazantatar): — AXC-niñ qurultayına
kibi Bakuda yaşağan türk xalqlarınıñ merkeziniñ yaratılması
pek eyi adım olması mumkündi.
Abülfez bey: — Biz de bu yönetimde işlerni alıp baramız. Amma
tek Bakuda ve Azerbaycanda yaşağan türk xalqlarınıñ merkezini degil de,
dünya türkleriniñ koordinatsiya merkezi olacaq teşkilâtlarnıñ temeliniñ
qoyuluvı vacip meseledir. Kelecek seneniñ aprelinde Türkiyede keçirilecek
Buyük Azerbaycan Kongresi de bu istiqamette atılğan adımlardan bir
olacaqtır. Bizim temsilciler de anda iştirak etecekler.
132 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 133
Todur Zanet (gagauz şairi): — Xalqımız qurultay çağırdı. Öz
mustaqilligini ilân etti. Lâkin Moldova Aliy Soveti qurultaynıñ qararlarını
maqullemek istemey. Buña, siz, nasıl baqasıñız?
Abülfez bey: — Sizniñ problemağa xalqara uquq nazar noqtasından
eki prizmadan baqmaq mumkündi. Xalqlarnıñ öz muqadderatını al
etmesi baqımından siz doğrusıñız. Bir de bar, devletlerniñ erazi butünligi
meselesi. Keliñiz baqayıq, sizniñ bölgede Gagauz devletni yaratmaq
mumkünmi eken? Birincisi, etnik baqımdan bölge pek qarışıqtır.
Anda gagauz da, bolgar da, ukrain de, moldov da, rus da bar eken. Siz
devletiñizni qurğanda olar ayaqqa köterilip şamata qoparacaqlar ki, bizim
aq-uquqlarımız bozula. Ekinçisi, xalqara uquq normaları bozulacaqtır.
Küçük bir qurumnıñ yaratqan devlet ise küçlü devletlerniñ qolunda qomşu
devletlerge tazyıq vastasına çevirilecektir. Tek Moldova degil de, hatta
Ukraina, Rumıniya, Bolgarıstan da böyle bir devletniñ yaratılmasınen iç
zaman barışmaz eken. Eñ eyisi şu ki, muttefiq respublika statusını almaq
oğurında degil de, önceden medeniy muxtariyet, soñ ise Moldovanıñ
terkibinde inzibatiy-eraziy muxtariyetni (administrativno-territorialnaya
avtonomiya) qolda etmek istiqametinde siz kureşni alıp barmaqnı maqsat
etmelisiñiz.
Niyazi Arifoviç: — Tatarıstan ve Başqırtıstan birlikte bir muttefiq
respublika yaratmaq isteyler. Şu bölgelerden saylanğan mebuslarnıñ
ekseriyeti rus olğanına köre, şuña imkân bermeyler.
Abülfez bey: — Tarixte er daim tatarlarnen başqırtlar bir devletniñ
terkibinde olğanlar. Bu ğaye şimdi çezilmese de, bir qaç yıldan soñ
amelge keçecektir. Buña zaman kerektir. Meseleniñ yetişmesi zarurdır.
Bir siyasiy aktsiya kibi şunı biz de qorçalamalı, mebuslarğa tesir yollarnı
qıdırmalımız.
Rafael Nurattinoviç: — Tümende tatarlarla azerbaycanlılar birlikte
cemiyet yaratqanlar. Buña nasıl baqasıñız?
Abülfez bey: — Tabiiy, böyle de olmalı eken. Biz de qolumızdan
kelgenini yapmağa tırışmalımız, yardım etmelimiz.
Vagif Cebrayılzade (Azerbaycan şairi): — Abülfez bey, mitingler
pek çoq vaqıt coya, adamlarnı boldurta. Kerçektenmi, bu qadar laf
etmege ixtiyac bar eken?
Abülfez bey: — Mustaqil gazetler neşir etilgenden, insanlarğa öz
tüşüncelerini serbest söylemege şarait yaratılğandan soñ mitinglerde
uzundan-uzun laflarğa ixtiyac qalmayacaqtır.
Abülfez Elçibey «Xazar» forumında çıqış etip ketken soñ, onıñ
iştirakçilerinen bağnı üzmedi. (Şu devirde tek Bakuda degil de, butünley
Azerbaycanda içtimaiy-siyasiy durum pek murekkep ve kergin bir
şaraitte edi. Bakuda er kün mitingler toqtamay edi. Xalq Cebhesiniñ
faalları qarşı turma yaranmaması maqsadınen partiya-sovet xadimleriniñ
mesül şaxıslarınen añlaşmalar alıp bara ediler. Muxafazakâr partiya-sovet
xadimleri ise merkeziy ukümetniñ yürsetken rejimni yımşatmaq siyasetini
sözde qabul etkenlerini söyleseler de, amelde xalqqa qarşı daha da sart
movqe tuta ediler. Yerli memurlar kerginlikniñ daha da terenleşmesine
meyil köstere ediler. Öz vazifeleriniñ ömürini uzatmağa areketlengen
memurlar küç tetbiq etmek vastasınen qan tökülmesiniñ ve şu usulnen
xalqnı qorqutmağa tırışa edler. Olarnıñ çirkin amelleri siyasiy adiselerniñ
ketişatınıñ dramatikleşmesine elverişli şarait yarata edi. 1990-ncı sene
yanvar 19-tan 20-ne keçken gece Bakuğa Sovet arbiy birleşmeleri
kirsetildi. Faqat Bakuda degil de, Azerbaycannıñ diger bölgelerinde de
sovet arbiy birleşmeleri tarafından yüzlernen tınç eali amansızcasına
öldirildi ve yaralandı.
Lâkin bu ğaddarlıq da xalqnıñ iradesini yeñip olamadı. Aksina SSSRniñ
yıqılmasını suretlendirdi. Küçük Naxçıvan MSSR-niñ Yuqarı Şurası
fevqulade toplaşuvında SSSR-niñ terkibinden çıqqanını ilân etti.) O,
toplaşuvğa ilk künden qatılıp olamasa da, andaki subetlerni diqqatnen
izledi, musafirlerniñ baqışlarınen ciddiy meraqlandı, foruma kelgen
yaşlarnen ayırı-ayırılıqta körüşti.
Körüşecegi adamlar aqqında önceden bilgilerni qolda etmege alışqan
Abülfez Elçibeyniñ Yunus qandımov aqqında maña bergen sualleri
taxminen böyle mevzuda edi: Yunus qandımov milletiniñ adınıñ Qırımlımı,
Qırımtatarmı, Qırım türkümi yazılmasını istegen qaysı bir gruppadan eken?
O, Qırımnıñ Ukrainanıñmı, yoqsa da Rusiyeniñmi terkibinde olmasınıñ
taraftarı eken? Yunus qandımov sürgün olunğanlarnıñ köçürilgen köy
ve şeherlerge qaytmalarını istey, yoqsa da Qırımnıñ istenilgen koşesinde
yerleşmesine razı eken? Sürgünden avdet etkenlerniñ Türkieyege, AQŞqa
köçmelerine nasıl baqa?
Men Yunus qandımovnen subetlerimde Abülfez Elçibeyniñ meraqlanğan
meselelerge onıñ munasebetini ögrendim. Onıñnen baqışlarımız
134 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 135
biri-birine uyğun kelişgen edi. Yunus bey milletiniñ adınıñ Qırım türkü
dep yazılmasınıñ, avdet etkenlerniñ yarımadanıñ istenilgen koşesinde
yerleşmeleriniñ, çetel memleketlerine köçmemeleriniñ, yaqın planda
Ukrainanıñ terkibinde qalmasını taraftarı edi.
Yunus qandımov Elçibeynen körüşkende Qırım mevzusındaki subetleri
pek keniş oldı. Elçibeyge köre Qırımğa köçken soñ eger qırımtatarlar
milletiniñ adını türk dep yazdırtsalar, andaki diger türk xalqlarınıñ
vekilleri — azerbaycanlılar da, türkmenler de, özbekler de, qazaxlar
da, qırğızlar ve başqaları da kelecekte özlerini türk dep yazdırtacaq
ekenler. Bu yolnen yarımadada türk milleti sayısına köre ruslardan soñ
ekinçi yerde olıp, sözge saip olacaq ekenler. (Çoqqa barmadı Elçibeyniñ
söylegenleri reallaştı. Azerbaycanda çoqluqnı teşkil etken milletniñ adı
ve tili türk dep yazıldı. Amma yazıqlar ki, Azerbaycanda 1993-nci senede
olıp keçken adiselerden soñ, milletniñ adı ve tili kene de Sovet devirinde
kibi — azerbaycanlı dep yazılmağa başlandı.)
Qırımnıñ Ukrainanıñ terkibinde qalması meselesinde de Elçibeyle
Kandımov arasında fikir ayırılığı yaranmadı. Er ekisiniñ fikrince, Ukraina
da Rusiyeniñ mustemlekesinden qurtulğanından iqtisadiy cehetten nisbeten
zayıf olsa da, Qırım türklerine daha çoq qoltutuvğa, olarnıñ vatanlarına
avdetine taraftar çıqacaqlar. Rusiyege qarşı muqavemet köstermek
içün Ukrainalılar Qırım türklerile birlikte olmağa mecburlar.
Yunus qandımov vatanğa köçken soydaşlarınıñ rus şovinistlerinüñ ve
xuliganlarınıñ aydutçasına tazyıqlarına maruz qalğanını, avdet etkenlerniñ
evler qurup yerleşmelerinde bayağı qıyınlıqlarla qarşılaşqanını aytqanında,
Elçibey oña teselli berdi. O bildirdi ki, eger Azerbaycan kergin
vaziyetten çıqıp olsa, bu problemanıñ sade yolnen çezilmesi mumkündi.
Er yıl elli biñge yaqın azerbaycanlı yaşlarnı çeşit vaqıtlarda Qırımğa
talebe inşaat bölüginiñ azaları kibi yollanılmasına çare bulunır. Talebeler
anda qan qardaşlarına qurucılıq, köy xocalığı işlerinde yardımlaşıp,
şovinistlerge ve olarnı desteklegenlerge lâyıqlı muqavemet köstermege
qadir olacaqlar.
«Terciman» gazetiniñ yañıdan neşir olunmasından, Qırımdan Azerbaycanğa
tasil almağa çoq sayda talebelerniñ yollanılmasından, ortaq
televideniye yaratılmasından, ortaq qonuşuv tiliniñ formalaştırılmasından
ve başqa mevzularda da keniş subetler ettiler.
«Xazar» forumından soñ da bizim Yunus qandımovnen bağlarımız
devam etti. O menim Noman Çelebi Cihan, Asan Sabri Ayvazov, Cafer
Seydamet ve Qırımnıñ azatlığı oğurında kureş alıp barğan insanlarnen
em de ziyalılarnen yaqından meraqlanğanımnı körip, eki yıldan soñ
Bakuda tasil alğan talebelerden «1917-nci sene Qurultay o nasıl olğan
edi» kitabını maña yiberdi.
Şu satırlarnı yazğanımda Yunus beynen olıp keçken samimiy bağlarımıznıñ
xatıramğa siñip qalğan manalı saifeleri kene de közlerim
ögünde canlandı. O, menim «Abune yazılmaq isteymiz» mektübimni
«Dostluq» gazetiniñ 10 noyabr 1990-ncı senedeki sayında basqanını,
böyle mektüplerniñ meşaqatlı yollardan keçip, vatanğa avdet etken cefakeş
xalqnı daha da ruxlandırğanını qayd etken edi. Men de öz nevbetimde
gazetniñ şu sayında onıñ Şevket Ramazanovnen birlikte Ekinçi Dünya
Savaşı yıllarında Qırımda partizan bolükleriniñ komandiri olğan, RSFSR
Devlet Mukâfatınıñ laureatı, bir qaç kitapnıñ, em de kinonıñ ssenari
muelifi Georgiy Leonidoviç Severskiyden alıp barğan «Aqiqat ve tek
aqiqat» musaxabesini Naxçıvanda vatanseverler arasında darqattım. Şu
subet oquyıcılar tarafından buyük sevinç ve meraqnen qarşılandı.
Y. qandımov maña bir qaç mektüpler de yazğan edi. Lâkin evimde
arbiçilerniñ ve militsiya xadimleriniñ alıp barğan tintüvi zamanı, olar
alıp ketken kâğıt ve senetlerniñ arasında, afusus ki, onıñ mektüpleri de
bar edi. Soñralar çoq tırışsam da, evimden alıp ketken senet ve yazılarnıñ
iç birisini kendimge qaytaralmadım. Bakuğa köçip, xalq cebesi faallerine
qarşı taqipler toqtağan soñ, dostlarımnıñ evlerinde tutqan senetlerniñ
arasında Yunus beyniñ maña yazğan bir mektübini rastketirdim. O yazğan
edi:
«Selâm, Ali muallim!
Sağ selâmetsiñizmi? İşleriñiz nasıl? Bizim işlerimiz yaxşı kete, desem
de olacaq. Kureş devam ete.
Ali muallim, 29 mayısta bir telegramma aldım. Telegrammadan
añlaşılğanına köre 28 mayısta Naxçıvanda Milliy Azatlıq Künü —
Azerbaycan Demokratik Respublikasınıñ 72 yıllığına bağışlanğan
tantanalarğa davet etilgenim. Lâkin telegrammanı maña pek keç bergenler.
Çoq yazıq ki, men fırsattan faydalanıp, sizlernen, azeri dostlarımnen
körüşip olamadım.
Men sizlerni, azerilerniñ azatlığı içün canlarını ayamğan azerbaycan
136 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 137
evlâtlarını, butün xalqnı mezkür künnen xayırlayım. Epinizge sabır-taqat,
küç-kuvet tileyim. Qırımtatar milletine urmet bildirgeniñiz içün çoq sağ
oluñız, aziz dostlar. Ali muallim, dostlarımıznıñ episine selâm söyleñiz».
Urmetnen Yunus qandımov.
29.05.1990
Maxsuldar çalışqan Yunus qandımovnıñ xaberini de Türkiyedeki
Uluslararası şiir festivalinden (Bursada, 1992), Avropa Yazıcılarınıñ Rumınyada
keçirilgen II Uluslararası körüşüvinden (Köstence, 2001), de
Avropa Şairleriniñ Rigada ötkerilgen III Degirmi stolından (Litva) de,
Ukraina şairi Taras Şevçenkoğa bağışlanğan Uluslararası toplaşuvlardan
(Lugansk, 1998, Kamensk-Podolsk, 2000, İvano-Frankovsk, 2001) eşitken
edim. Tedbirlerde bu qadar faal iştirak etmeknen, soydaşlarınıñ
sürgünden qaytqanda qarşılaşqan problemalarını dünya ictimaiyetine
yettirmeknen bir sırada, em de boldurmadan edbiy icadınen oğraşıp,
yazıp yarata edi.
O, qısqa bir zamada Londonda yaşağan ve romanlarını Türkiye
türkcesinde yazğan qırımtatar klassigi Cenğız Dağcınıñ «Olar da insan
ediler», «Anamğa mektüpler», «Yurdunı ğayıp etken adam», «Qorqunç
yıllar» romanlarını, «Cenğız Dağçı: yazıcınıñ öz qalemile» xatırlavlarını
ana tiline çevirip, neşir ettirdi. Mından ğayrı Taras Şevçenkonıñ şiirlerini
ve «Qafqaz» poemasını, Lesya Ukrainkanıñ şiir ve poemalarını, Mixaylo
Kotsyubinskiniñ ikâye ve povestlerini, Y. Muşketkinniñ, P. Movçaniniñ,
M. Miroşniçenkonıñ, V. Basırovnıñ ve diger ediplerniñ eserlerinden numünelerni
qırımtatarcasına tercime etip bastırdı. Lâkin tercime yapqan
qaç-qaç eserlerniñ ve alıp barğan araştırmalarınıñ episini tamamlap
olamadı... Amansız ölüm buyük şairni apansızdan aramızdan alıp ketti.
Şairniñ ömüri xatıralar alemine köçti.
Çılğın tabiatlı şairniñ, vatanperver insannıñ, Türk dünyasınıñ
birdemligi içün canını feda etmege azır olğan buyük milletseverniñ
vaqıtsız vefatı epimizni sarsıttı ve ğayet kederlendirdi. Yunus beyniñ
aydın sıması xatıralarımızda ebediy yaşayacaqtır.
(Mezkür maqale Yunus qandımovnıñ vefatınıñ yıldönümine bağışlanıp
yazılsa da, matbuatta derc olunmadı).
(Maqale neşirge azırlanğanda qısqartıldı. İ.K.).
İçimdeki ağrı, yaqut ali sengerli ne içün tanılmay?!
Ulu dedelerim şimdiki Ermenistan Respublikası adınen belli olğan,
tarixiy adı ise İrevan xanlığının Göyçe maxalinde (bölge) ömür sürip
keldiler. 1828-nci senede Rusiye şu xanlıqnı basıp aldı ve Qafqazda öz
menfaatına xızmet etecek bir devlet yaratmaqnı qararlaştırdı. Şu maqsatnen
de bölgedeki Azerbaycan türkleriniñ sayısını azaltmaq siyasetini amelge
keçirdi. Bunıñ içün ermenilerni İrandan, Osmanlıdan ve başqa devletlerden
köçürip, mında yerleştirdi. Ara-sıra mında yaşağan Azerbaycan türklerni
sürgün ettiler. 1988-nci senedeki mecburi köçürüvden soñ ise bölgede
türk, musulman qalmadı.
Men de 1948-nci senede, Azerbaycan türkleriniñ sayısınıñ çoq olğan,
butün Qafqazlarda, İranda, Anadoluda namlı aşıqlarınen belli olıp,
tanılğan Göyçe maxaliniñ İnekdağ köyünde doğdım. Talebelik yıllarında
ocalarımızdan köyümizniñ adınıñ qadimiy türk qabilesiniñ-inaklarnıñ
adınen bağlı olğanını ogrendim.
1973-nci senede Bakudaki Azerbaycan Devlet Universitetiniñ (ADU)
jurnalistika fakültetini oqup bitirgen soñ, meni Naxçıvanğa, Muxtar
Respublikanıñ Kommunist Partiyasınıñ «Şarg gapısı» gazetinde muxbir
olıp çalışmağa yolladılar. Kommunist partiyasınıñ azası olmasam da,
gazetniñ «Partiya ayatı» bölüginde muxbir olıp çalışmağa başladım. Şu
bölük menim istegimce olmasa da, anda çalışmağa mecbur edim.
Bölge kommunist partiyasınıñ belgilegen gazetlerine mecburiy surette
abune yazıla edik. Men, kendimge yaqın dep sayğan arqadaşlarım ve
ğayedeşlerim Azerbaycanda, Moskvada neşir olunğan gazet-jurnallarnen
bir sırada, Gürcistanda Azerbaycan türkcesindeki «Sovet Gürcistanı»
gazetini, Özbekistannıñ paytaxtı Taşkentte qırımtatarca basılğan «Yıldız»
jurnalını, aynı zamanda Estoniyada, Latviyada, Litvada rus tilinde çıqqan
diger dergilerni de alıp oquy edik.
Şu devirlerde Naxçıvan Muxtar Respublikasında «Sovet Gürcistanı»
gazetiniñ 3—5 abunecisinden birisi de men edim. «Sovet Gürcistanı»
gazetiniñ 1982-nci sene 11 noyabr sayında derc olunğan bir şiir diqqatımnı
138 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 139
ğayet özüne celp etti. Taaciplengenimden hatta öz közlerimge bile işanıp
olamadım. Sanki bir yuquda edim. Doğrusını itiraf etim ki, quvançım
sıñırsız bir derya-deñiz kibi edi. Sanki butün dert-qasevetlerim bir andece
unutıldı. Eyecanlanğanımdan sevinçli köz yaşlarımnı tutıp olamadım.
Soñ devir sovet matbuatında oquğan eserler arasında iç birisi şu şiir
qadar qalbimni titretip, yüregimniñ ince tellerine toqunmağan edi. Eserni
bir qaç kereden tekrar-tekrar oqudım ve onı dost-eşlerimge de kösterdim.
Şairniñ «Bağçasaray» adlı şiiri az bir zamanda tilimde destan oldı, iç özüm
de duymadan afızama ebediy siñip qaldı. Qırımtatar xalqınıñ meşaqatlı
faciasından sarsılıp telâşlanğan şairniñ qalbi feryat etip, elemli içki alemi
yayğara qopara edi:
Bağçasaray,
İmdat soray.
Sazı qayda?!
Sözü qayda?!
Yollar-izler qaynar kene,
Doğmuşlarnıñ özü qayda?!
Qara közlü,
Uzun boylu
Guzel oğlu, qızı qayda?!
Şimdi deñişken tarixler,
Dedem yazğan yazı qayda?!
Bağçasaray,
İmdat soray,
Aşıq Qadır
Qabirdedir...
Seller-suvlar imdat soray,
Taşlardaki sabır nedir!!!
Şu şiirniñ muelifi Ali Sengerli edi. Eveller onıñ Bakuda ve Tbiliside
matbuatta derc olunğan eserlerine ciddiy emiyet bermegen edim.
Tüşüncelerimizni daha da daqiq ve mantıqlı ifadelesek, şairniñ şiirleri
diqqatımnı özüne kerekli seviyede celp etmegen edi. Lâkin Ali Sengerliniñ
şu esrini oquğan soñ, onıñ icadına olğan munasebetim tübü-tamırından
deñişti. İçimde onıñnen ğururlandım. Şairniñ qaleminiñ maxsulına ziyade
quvandım. Niayet ki, Azerbaycan türkleri arasında da böyle cesaretli ve
qorqubilmez qalem saipleriniñ mevcutlığı meni ğayet sevindirip memnün
etti.
Eñ belli şairlerimiz, nüfuzlı ilim adamalrımız, siyasetçilerimiz qırımtatarlarnıñ
sürgün olunmasından söz açmağa cesaret etmegenleri alda,
Ali Sengerli şiirinde isyân etip, aqsızlıqqa, adaletsizlikke öz itirazını
Gürcistan Kommunist Partiyası Merkeziy Komitetiniñ, Gürcistan SSR
Yuqarı Şurası ve Gürcistan SSR Nazirler Şurasınıñ gazetinde beyan etti.
Şiirniñ redaktoır ve senzuranıñ közünden yayınıp, gazet saifesinde özüne
yer almasına em ğayet quvandım, em de şaşqınlıq içinde ayretlendim.
Çünki epimizge belli edi ki, sovet matbuatında kommunist rejiminiñ
aleyxine birde-bir keskin fikirler söylemek buyükten-buyük irade talap
ete edi. Ali Sengerli ise buyük cesaret ve qaviy iradege malik olğanını öz
qaleminen isbatladı.
İçimdeki şu quvançlarnen yanaşı, aynı zamanda birde-bir raatsızlıq
duyğuları da meni sarıp aldı. Doğrusı, Ali Sengerlige yaqın vaqıtlarda
basqı yapacaqlarından ixtiyatlanıp, onıñ nezaret altına alınacağından
ziyade raatsızlana edim.
«Bağçasaray» şiiri Ali Sengerliniñ şaxısiyetine, onıñ icadiy faaliyetine
olğan merağımnı belli bir derecede köterdi. Bu maqsatnen şairniñ
tercimeialı ve yaratıcılığınen daha da terenden oğraşmağa areketlendim,
edebiy icadınen bağlı araştırmalar alıp bardım. Şu yönelişte alıp bapğan
işlerimde Bakuda Azerbaycan İlimler Akademiyasınıñ Nizamiy adına
Edebiyat İnstitutınıñ alimi, Gürcistannıñ Borçalı bölgesinden olğan Elxan
Memmedov maña kerekli ve degerli bilgier qolda etmekte bayağı yardımcı
oldı. Bugünde-bugün butün Azerbaycanda xalq ağız edebiyatınıñ, xususen,
aşıq yaratıcılığınıñ mekemmel bilicisi kibi belli olğan, folklorşınas alim
Elxan Memmedov ğururını gizletmeden Ali Sengerli onıñ emcesi olğanını
qayd etti. Elxan bey men meraqlanğan suallerge tafsilâtlı cevap berdi,
ilâve olaraq qoşup söyledi ki, yaşlığında emcesiniñ bir çoq şiirleriniñ
kopiyasını çoqlaştırmağa yaqından yardım ete edi. Amma Elxan muallim
Bakuğa köçken soñ, yazıg ki, olarnıñ bağları siyrekleşti.
Elxan beyden qolda etken malümatlarğa köre Ali Memmed oğlu
Sengerli 1930-ncı senede Gürcistannıñ Borçalı bölgesiniñ Faxralı köyünde
doğğan. Bu bölge ta eski zamanlardan berli aşıqlar mekânı olğanından,
140 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 141
şiir yazmağa başlağan yaşlar öz eserlerini xalq şiirleri şeklinde yaza ediler.
Şu cumleden, Ali Memmed oğlu da orta mektepte tasil alğan yıllarda ilk
şiirlerini xalq şiirleri şeklinde yazdı. O, arbiy xızmetten soñ, 1952-57-nci
senelerde Azerbaycan Devlet Universitetiniñ filologiya fakültetinde aliy
tasil aldı. Universitette tasil alğan muddette Yunan ve Roma edebiyatı
antologiyasını azırlağan ocası, professor Ali Sultanlı bir-qaç şiirni oña
tercime yaptırtıp, derslik kitabına kirsetken edi.
Universitetni oqup bitirgen soñ, tuvğan köyüne qaytqan Ali Memmed
oğlu bir muddet mektepte ocalıq yaptı. Şiirlerini Sengerli imzasınen Bolnisi
rayonındaki «Gelebe bayrağı», Tblisideki «Şarqnıñ Şefegi» (soñralar şu
gazet «Sovet Gürcistan’ı» adınen neşir olundı), Bakudaki «Azerbaycan
Gencleri», «Edebiyyat ve İncesenet», «Sovet Kendi» gazetlerinde derc
ettirdi. 1961-nci senede onı Gürcistandaki Tbilisi Devlet Pedagogika
Universitetiniñ Azerbaycan bölügine «Dünya Edebiyatı» mutexasısı olıp
çalışmağa davet ettiler.
Ali Sengerli icadında qırımtatar faciasına ve türk xalqlarınıñ çoqtançoq
problemalarına xususiy diqqat ayırıp, şu belâlarnıñ ve musibetlerniñ
silinmez izlerini renkarenk tüslernen tasvirlemege muvafaq oldı. Muelif
qırımtatarlarnıñ sürgün olunmalarına qarşı «Bağçasaray» şiirinde başlağan
ğadaplı ve şiddetli qalp isyânını 1984-nci senede derc ettirgen «Muabbet
fontanı» eserinde oğurnen devam ettirdi:
Ey, muabbet fontanı,
Gögercinleriñ qayda?!
İnsan da yuvasından,
İlinden-obasından,
Quvarmı iç insannı?!
...Deyler, yerde qalmaz
Bir kimseniñ suçsız qanı.
Vaqıtsız köçken guzeliñ
Oçüni alğan yoq.
Alâ yuvasızlarnıñ
Bir qayğısıñ çekken yoq.
Sart Sibir çöllerinde,
Ne qadar ölenlerim bar...
Bağçasaray Xan Sarayındaki çeşmege itafnen yazğan şiirinde şair
tildeşleriniñ, qandeşleriniñ tuvğan yurtunda, guzel yaylalarında yatlarnıñ
meskenleşmesine ğayet efkârlana. Köküsni telçelegen, vucutnı parçaparça
etken ğayet ağrılı belâlarnen barışalmağan şair aliy maqsatqa
irişmek içün er bir cefanı çekmege azır olğanını eminliknen beyan etip
yazdı:
Ya başım bedenimden,
Ya yardan keçmeli eken.
Şairniñ XIX yüzyıllıqta yaşap icat etken Qırımlı Aşıq Qadırğa
bağışlanğan şiiri de mana ve maiet itibarınen pek önemlidir. O, mezkür
mevzunı daha da tolğun, daha da keskin ve aynı bir zamanda oquyıcılarğa
çoq añlayışlı bir tarzda aks ettirip tasvirledi. Aqsızlıqqa qarşı itirazlı
sesini yükseklerge kötergen, qırımtatar xalqınıñ faciasını şaxsiy faciası
kibi qabul etken Ali Sengerli şiiriniñ soñunı belli maneniñ bir mısrasını
deñiştirip tamamladı:
Aşıq Qadır demekten
Tütün çıqar başımdan,
Kirpigimnen od aldım.
A, dağlar, ulu dağlar,
Çeşmeli, suvlu dağlar.
Mından bir il köçüptir,
Gök kişner, bulut ağlar.
Şair biñyıllıqlardan keçip kelgen «başımdan tütün çıqtı», «kirpigimnen
od aldım» kibi aytımlarnı, «mından bir atlı keçti» mısrasını «mından bir
il köçtü» kibi deñiştirmeknen feryat etip, şiirniñ edebiy degerini ve tesir
dairesini daha da küçlendirmege muvafaq oldı.
Ali Sengerli qırımtatarlarnıñ niayet, yarım asırdan soñ tuvğan
vatanlarına avdet etmesine soñsız bir sevdanen quvandı. Şu xoş xaberden
ilxamı coşup-taşqan şair içki alemini sarıp alğan sevinçli duyğularını
oquyıcılarınen paylaşmaqtan ğayet zevq alıp yazdı:
Közüñ aydın, Qırım yurtu!
Közüñ aydın, guzel Qırım!
Közüñ aydın, Bağçasaray!
142 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 143
Közüñ aydın, Aşıq Qadır!
Közüñ aydın, ulu Geray!
Sağ qalsa da yüzden biri,
Sürgünleriñ döndü keri!!!
Şairniñ «Tatar qızı», «Türk oğlu», «Oğuz» ve başqa eserlerinde de
qırımtatarlarnıñ em de diger türk xalqlarınıñ ağrılı dertlerine ve olarnıñ
bayağı bir zamandan berli çezilmegen problemalarına toqunıldı.
Ali Sengerlini sadece olaraq tek qırımtatarlarnıñ taliyi raatsızlamay.
Qazax şairi Oljas Suleymenovğa bağışlanğan «Qum qoqusını duydım»
ve «Rusiye» şiirleri de itiraz duyğularınen zengindir:
Aleksandr Nevskiyden ,
İvan Groznıydan, Pyotrdan,
Nikolaydan berli.
Nedir care, qardaşım, nedir çare!?
Alâ ki, çıdaymız içimizni kemire-kemire,
Alâ ki, çıdaymız Allah Kerimdir, deye-deye.
Böyle künge qaldıq, qatilimizge buyük qardaş
deye-deye, Oljas.
Böyle künge qaldıq...
«Rusiye» şiirinde ise şair böyle yazdı:
Rusiye bir deñizdir,
Yüzlernen aqar ozenni,
Bir ande yutqan deñiz.
Asırlardan berli,
Onıñ qursağına aqa
Bizim de servetimiz,
Sizniñ de servetiñiz,
Oljas!
Tilimiz bir,
Dinimiz bir,
Vatanımıznıñ taliyi bir,
Xalqımıznıñ taliyi birdir,
Oljas!
Seniñ toprağında xaç saçtılar,
Seniñ suvlarıña zeher töktüler.
Saxralarında aps lageri,
Sınav meydanları, atom yataqları,
Menim başımda turup oturtılar,
Oljas!
Ali Sengerli çıqış yolunı «Yaraşmaz» şiirinde böyle izalay:
Silâ al qarşığa çıq,
Süyrelmek türke yaraşmaz.
Sovetler devirinde Ali Sengerliniñ kitapları neşir etilmedi, matbuatta,
radio ve televideniye yayınlarında keniş mıqyasta tebliğ olunmadı. Amma
onıñ eserlerini sözniñ asıl manasında xalq yaşattı. Aşıqlar toy-dügünlerde,
aşıq meclislerinde, şeñliklerde yırlap, şairni xalqqa sevdirmege qadir
oldılar. Ömüriniñ soñuna qadar ocalıq yapqan şair ixtiyar yaşlarında
eserlerini toplap, neşirge azırladı. Ali Sengerli şaxsiy masrafları esabına
2006-ncı senede ardı-sıra «Nurlan» neşiriyatında «Şairniñ yüregi»,
«Bu eski dünyada yañı ne bar ki...», «Uzaqlarda qalğan dünyam» adlı
kitaplarını neşir ettirdi. Azırda şairniñ daha bir qaç kitapları neşirge
azırlanmaqta.
Şair Ali Sengerli 2009-ncı sene 23 aprelde dünyasını deñişti ve doğğan
köyünde defn etildi.
Ali Sengerliniñ «Bağçasaray» şiirini oquğan künden içimde birdebir
ağrı ve eyecan bar. Guzel añlay edim ki, sovetler devirinde şairniñ
kergin ve mesüliyetli emegini yeterli derecede degerlendirmek pek
muşkül meseledir. Lâkin Sovetler Birliginiñ yıqılmasından bayağı bir
zaman keçse de, afsus ki, türk dünyasınıñ oquyıcıları alâ de şairni kerekli
seviyede tanımaylar ve onıñ icadınen yaqından tanış degiller. Çoq-çoq
yazıqlar olsun…
(Mezkür maqale «Türküstan» gazetiniñ 2010 s. № 14-de, «Qırım»
gazetiniñ 2010 s. № 44 (1412)-de ve «Bağçasaray» jurnalsi (Kırım
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şöbesi gazetesi), 2010
s. № 65-de derc olunğan maqalelerim esasında azırlandı).
144 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 145
Beklenilgen ölümniñ ağrısı ve ya
cengız dağcı dünyadan köçti
Bugün internet vastasınen türk tillerinde neşir olunğan matbuatnı
közetkenimde Türkiye gazetlerinde «Edebiyat devlerinden Cengız
Dağcı öldi» serlevalı yazını rastketirdim. Şu ğam-qasavetli xaberden
ğayet kederlendim. Türk xalqlarınıñ edebiyat tarixinde önemli yer
tutqan klassik yazıcınıñ, bayağı ixtiyar yaşında ve xasta olğanından
xaberdar edim. Elbette, epimizge belli ki, şu dünyada bir kimse ebediy
degil. Doğulğanlarnıñ dünyanı terk etmesi tabiiy bir aldır. Şularnı guzel
añlasam da, episi bir bu qara xaberni eşitmege, onı derk etmege sanki
ruxum azır degil edi. Sarsıntılı xaberden dertli tüşüncelerge daldım, şu
künümizniñ accıdan-accı aqiqiy barlıqlarınen barışmağa mecbur oldım.
Cengız Dağcınıñ qız qardaşınıñ tilinden Türkiyeli şair Ümdad Avşarnıñ
söylegen maneleri qalbimni titretti, yüregimni sızlattı.
Ğurbet ilde dügün tutmaq
İlimizniñ töresimi?
Oğul-qızlar döndü baq,
Ayırılıqnıñ sırasımı?..
* * *
Kettiñ de dağlar ardına
Ortaq tapdıñmı derdine?
Niçün kelmediñ yurtuna?
Eki cahan arasımı?
* * *
Dert töküle ilmek-ilmek,
Qara künde devran sürmek,
Yurtnı ancaq tuşte körmek,
Tarixniñ yüz qarasımı?..
Qırmısqanıñ da canını ağırtmağan, vatanı ve milleti içün, insanlıq
ve beşeriyetniñ yarıqlı kelecegi içün ömürlerini balavuz çırağı kibi
şavlelendirgen qalem saipleriniñ icatlarınıñ eñ gurdeli devirinde aps
olunıp sürgünge yollanılmaları, faqat qursaqlarını toydurmaqtan ğayrı
iç bir şeyni tüşünmegen, qaddarlıqlarınen ğururlanğan nezaretçilerniñ
tepmesi altında iñlemeleri bir xalqnıñ, bir milletniñ degil de, insanlıqnıñ,
tarixniñ yüz qarasıdır.
Sovetler devirinde adınıñ añılması bile yasaqlanğan Cengız Dağcını
Azerbaycan mustaqillik qolda etkenden soñ da kerekli seviyede keniş
oquyıcı kutlesine yaqından tanıta ve eserlerini yeterince tebliğ yapıp
olamadıq. Dünyaca belli olğan bu buyük insannı ve vatanperverni tanığan
soñ, bir qaç kere onı Azerbaycanğa musafir olıp ketirtmege tırışıldı.
Lâkin er keresinde xasta ve ixtiyar yaşında olğanı içün uzun seferge
çıqıp olamayacağını söylegen ediler. Onı Azerbaycanğa ketirtmek niyetinde
olğan dostlarımızdan Alâddin Hesenov ve Elman Aliyev 50—60
yaşlarında yürek tutmasından (serdeçnıy pistup) ardı-sıra dünyalarını
deñişseler de, Cengız Dağcı yaşadı ve yazıp-yarattı.
Körümli qırımtatar yazıcısı Cengız Dağcı 2011-nci sene 23 sentyabrde,
92 yaşında İngilterede dünyasını deñişti. Türkiye ukümetiniñ Buyük
Britaniya ve Ukraina ile alıp barğan añlaşmalardan soñ onıñ cenazesiniñ
Qırımda defn olunmasına razılıq qolda etildi.
Türkiyeniñ «Türkiyeniñ sesi» ve Azerbaycannıñ İçtimaiy radiolarnıñ
birlikteki leyxası olğan «Gorgud ata» programmasında er aftanıñ cüme
künleri saat 12.00-dan soñ efirde seslengen «Türk dünyasınıñ meşurları»
programmasınıñ 2010-ncı sene 17 iyunde yayını «Cengız Dağcı» ğa
bağışlanğan edi. Şu yayınnıñ esasında azırlağan maqaleni «Qırım
sevgisi» adlı kitabımğa kirsettim. Amma kitap alâ neşir olunmağanına
köre maqaleni «525-nci gazet»niñ oquyıçılarına taqdim ettim ki, Cengız
Dağcınıñ ruxu şat, onıñ oquyıcılarınıñ ise göñlü xoş olsunlar.
* * *
Tuvğan vatanından çoq-çoq uzaqlarda yaşap ve yaratmaq mecburiyetinde
qalğan qırımtatar edibi Cengız Dağcınıñ aqqında yaşlığımdan
çetel radiolarından eşitsem de, belli sebeplerge köre digerleri kibi men de
qalem saibiniñ eserlerinen yaqından tanış olmaq imkânlarından marum
146 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 147
edim. İtiraf etim ki, alevli qırımtatar şairi Yunus Kandımov Cengız
Dağcınıñ ayat ve yaratıcılığına mende buyük meraq, soñsız bir sevgi
oyatqan edi.
Yunus Kandımovla 4—8 dekabr 1989-ncı senede Bakuda ötkerilgen
«Xazar forumı»ndaki körüşüvlerimizde toplaşuvlardan soñ çeşit mevzularda
subetleşe edik. Bir keresinde o, Cengız Dağcınıñ icadından fikir
yürsetip, şiirlerinden misaller söyledi. Onıñ ketirgen misallerinde belli bir
mana bar edi. Amma söylegen şiirleri ilk baqıştan o qadar da diqqatımnı
celp etmedi. Çünki şu misallerde Cengız Dağcını diger qalem saiplerinden
farqlandırğan birde-bir xususiy alâmetlerni sezip olamadım. Şunı Yunus
Kandımov da duyıp qaldı. O, Cengız Dağcını mana kerekli seviyede
tanıtmaq ve sevdirmek maqsadınen az qala uzundan-uzun bir maruza
yaptı. Men tüşüncelerimni Yunus beyge açıq beyan ettim. Oña Cengız
Dağcınıñ şiirleriniñ XX asırnıñ 30-ncı seneleriniñ Sovetlerni terennüm
etken şairlerniñ eserlerinden farqlanmağanını söyledim.
İnatkâr Yunus bey ise Cengız Dağcını çılğın bir muabbetle sevgeninden
meni şaxsiy tüşüncelerimden çekindirmege tırışa edi. O, Cengız
Dağcınıñ 1940-ncı senede «Edebiy Qırım» toplusında derc olunğan «Köy
aqşamı» adlı şiirinden aşağıdaki beyitni talil etip, söyledi:
Dağlarda bulutlar musafır qaldılar,
Yorulğan yolcıday uyquğa daldılar…
Nazlı bir qızdayın yıltıratıp ay tuvdı,
Köydeki aqşamlar ne qadar aytuvlı.
Menim diqqatımnı daha da ziyade meraqlandırmaq maqsadınen Yunus
bey qayd etti: «Şu mısralarnı yazğanda Cengız Dağcınıñ alâ 20 yaşı
tamam olmağan edi. Baqıñız, nasıl epitetler ve bediy ifade vastalarından
faydalanğan eken».
Daha soñ ise Yunus bey Cengız Dağcınıñ 1941-nci senede Ukraina
cebesinden yazğan «Beriñiz atamnıñ qılıcını maña» şiiri uzerinde toqtap,
şairniñ azatlıqsever ve kureşçen ilxamğa malik olmasını xususiy qayd
etip, aşağıdaki mısralarnı aytıp berdi:
Qalbimde hürriyet ateşi yana,
Beriñiz atamnıñ qılıçın maña!
Atımnı süreyim qanlı meydanğa,
Beriñiz atamnıñ qılıçın maña!
Doğrusını itiraf etim ki, Yunus beyniñ misal ketirgen şu parçalar
merağımını yeterli dercede qanaatlendirmedi. Çünki böyle numünelerge
çağdaş Azerbaycan edebiyatında sıq-sıq rastkele edim. Yunus bey
tarafından söylenilgen parçalarda kendim içün iç bir yañılıqnı, fevqulade
bediy tasvir ve ifade vastalarını duyıp olamadım. Amma men Yunus beyniñ
ağrı ve dertlerine şerik edim. Serbestlikten marum olğan qırımtatar qalem
saipleriniñ tar bir çerçivede icat etmelerinden xaberdar edim. Yunus beyle
subetimizde maña belli oldı ki, öz xalqınıñ aqiqiy ağrı ve dertlerini, arzu
ve isteklerini edebiyatlarında tolusınen aks ettirip olamağan qırımtatar
qalem saiplerine böyle şiir numüneleri xususiy bir maneviy küç bere,
olarnı ilxamlandırıp yañı-yañı mubarezelerge sesley edi.
Soñ Yunus bey Cengız Dağcınıñ ğurbette yazğan asretlik şiirlerine
toqunıp, aşağıdaki parçalarnı talil etmege areketlendi ve şu beyitlerni
söyledi:
Mazun yıldız, dertli yıldız, sönmey tur!
Sönme, yıldız, azaçıq yal alayıq.
Belki artıq kuneş doğar, sönmey tur,
Sönme, yıldız, yolumıznı bulayıq.
...Qırım, Qırım! Böyle suvuq gecelerde,
Sen de meni yaxşı söznen añasıñmı?
...Çatırdağnıñ qulağına asılğan Ay,
Beñzemezmi yaş kelinniñ sırğasına?
Şiirniñ mevzusı meni teren tüşüncelerge daldırdı. Şu mısralar qalbimniñ
ince tellerine yol açtı. İçimde Çengız Dağcınıñ icadına bir istek, bir
sevgi oyandı. Yunus beyniñ oylarınen razılaştım, onıñ mulâxazalarına qol
tuttım.
Yunus beyniñ inatkârlığı izsiz keçmedi. Ç.Dağcınıñ icadına olğan
meraq ve sevgim kün-künden küçlendi. SSSR yıqılıp, sıñırlar açılğan
soñ, Türkiyege barıp, anda Cengız Dağcınıñ romanlarınen yaqından
tanış olmağa fırsat tüşti. Onıñ bir sıra eserlerinen yaqından tanış olğan
soñ, añladım ki, bu romanlar yalıñız qırımtatarlarnıñ degil de, butünley
Rusiyeniñ esareti altına tüşken xalqlarnıñ bediy tarixidir.
148 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 149
Buyük yazıcınıñ ömür ve icadı yolunı araştırğanımda ögrendim ki,
Cengız Dağcı 1919-ncı sene 9 martta Qırımnıñ Gurzuf qasabasında
doğdı. Şu yıllarda Qırımda açlıq, sefalet ukümranlıq etkeninden, Gurzufta
berber olıp çalışqan Cengıznıñ babası Emiruseyin ağa Qızıltaşta ev qurup,
qorantasını köyge köçürgendi. Onıñ qorantası Yalta etrafındaki şu köyde
10 yılğa yaqın bir zamanda yaşadı. Küçük Cengız da mındaki başlanğıç
mektepte oqudı.
1929—1932-nci senelerde kollektivleşme ve kolxoz qurucılığı devirinde
köylülerniñ mal-mülkleriniñ zornen musadere etilmesine qarşı
itiraz yapqanına köre Emiruseyin ağa aps olundı. Lâkin qısqa bir zamanda
o, xayırxaq adamlarnıñ yardımınen apsten azat oldı ve tuvğan köyünde
yañıdan yaqalanmaqtan ixtiyatlanıp, doğru Aqmesçitke bardı. Anda
özüne iş bulıp, keçinişni teminlegen soñ, evelce oğlu Cengıznı, daha soñ
ise xanımı Fatimeni, qızları Tevideni, Ayşeni, oğlanları Timur ve Xalitni
Aqmesçitke alıp keldi.
Qızıltaşta başlanğıç mektebini bitirgen Cengıznı babası Aqmesçitteki
12 saylı mektepniñ 5-nci «b» sınfına oquvğa berdi. Soñ ise onı
qırımtatarcasına tasil bergen 13 saylı orta mektepke almaştırdı. Şu mektep
o devirlerde Aqmesçitteki eñ belli mekteplerden biri dep sayıla edi.
Ösmürliginden bediy edebiyatqa buyük meraq köstergen Cengız
ilk şiirlerini 1936-ncı senede «Edebiy Qırım» toplusında derc ettirdi.
Qorantası taqip ve tazyıqlar altında, özü ise daima maddiy sıqıntılar
içinde yaşasa da, cenkten evel yazğan «Gül», «Sevdigim Yalta», «Köy
aqşamları», «Baar sabası»,«Qış» ve diger lirik, tabiat tasvirlerinden
ibaret olğan şiirlerinde şu devirdeki şairler kibi Sovetlerni terennüm etti.
Cenkniñ ilk aylarında Ukraina cebesinden yazğan mektüpteki şiirini de
«Beriñiz atamnıñ qılıcıñ maña», dep adlandırdı.
Cengız 1937-nci senede orta mektepni bitirip, Qırım Pedadagogika
Universitetiniñ tarix fakültetine qabul oldı. 1939-ncı senede Ekinçi
Dünya Savaşı başladı. 1940-ncı sene 22 dekabrde onı tasilden boşatıp,
mecburiy surette askeri xızmetke yolladılar. Qısqa muddet arbiy kursta
oquğan soñ, oña leytenant rütbesini berip, moto-atıcı bölükke
komandir
olıp tayinlediler.
Cenk Cengıznıñ yalıñız taliyini degil de, butünley dünyabaqışlarını
da deñiştirdi. İlk şiirlerinden böyle qanaatlanmaq mumkün ki, eger de
cenk olmasa edi, ğaliba Cengız da digerleri kibi kommunistik ğayelerge
xızmet etken yüzlernen Sovet şair ve yazıcılarından birisi olacaq edi.
1941-nci sene iyunde SSSR-ge ucum etken alman orduları qısqa bir
zamanda Ukrainanı, Belarusiyeni, Baltıqboyu respublikalarnı basıp aldı.
Ukraina cebesinde uruşqan Cengıznıñ bölügi 1941-nci sene avgustta
bir arbiy yañlışlıq neticesinde Sovet ve alman ordularınıñ ateşiniñ
arasında qaldı. Şu uruşta Cengız ağır yaralanıp, esir tüşti. O devirdeki
kommunist qanunlarına köre, sovet asker ve zabitleri teslim olmamalı,
soñ qurşunlarınen intixar etmeli ediler. Şu umumiy insanlıqqa zıdd
kelişken bir qanun edi. Sovet xususiy xızmet organları esir tüşkenlerniñ
qorantalarını ve soydaşlarını sart tedbirlernen ne qadar cezalandırsa da,
kütleviy esir tüşmeniñ qarşısını alıp olamadılar.
1941-nci senede Ukraina cebesinde esir tüşken Cengız cenkniñ soñuna
qadar Almaniyanıñ esir lagerlerinde qaldı, ağır ve deşetli xorluqlarnı
başından keçirdi, amma, iç bir zaman yaşamaq umütini coymadı. Xalqınıñ
tuvğan yurtundan Orta Asiyağa ve Sibirge sürgün olunğanına köre o,
cenkten soñ vatanğa qaytmadı. Varşavada Regina xanımğa evlengen
Cengız, Poloniyanıñ SSSR-niñ tesiri dairesinde olğanını körip, bayağı
qıyınlıqlarnen muttefiqlerniñ tarafına keçmege muvafaq oldı. Lâkin
anda da ilk çağlarda keçinişi pek ağır ve acınıqlı keçti. Uzundan-uzun
sorğu-suallerden soñ 1946-ncı senede qorantasınen birlikte evelce Buyük
Britaniyanıñ Edinburg şeherine, 1947-nci seneniñ başlarında ise Londonğa
köçüp keldi. 1953-nci senede Fulham Roadda bir aşxane açtı. 1974-nci
seneden berli Londonnıñ Vimbildon yaqınlarındaki Southfieldsde yaşap
tupdı.
Londonda xanımı Regina ile birlikte küçük bir aşxanede çalışqan
Cengız edebiy yaratıcılığını oğurnen devam ettirdi. Asretlik duyğuları
ğurbette şairniñ qalbini sarsıttı. Vatan ağrıları amansız felekniñ emrinen
tuvğan yurtundan, xalqından ve doğmuşlarından ayrı tüşken şairniñ
köküsini telçeledi. Onıñ aziz ve muqaddes ana-yurt sevgisi «Qırım meni
añasıñmı?» şiirinde öz aksini taptı:
Men de dertli gecelerniñ bir sırdaşı,
Eski Çatır sırrıñ açar, dep arz ettim.
Yüregimde ana yurtnıñ topraq, taşı...
Kuneşimniñ doğmasını çoq istedim.
150 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Aq dünyasına qavuşqanlar 151
Kün doğmadı Qırımımnıñ semasında,
Ağlaysıñmı, kederlenip, yanasıñmı?
Qırım, Qırım! Böyle suvuq gecelerde
Sen de meni yaxşı söznen añasıñmı?
O, 1947—1948-nci senelerde rus tilinde «Buyük yalğan» adlı üç perdelik
pyesa yazdı. 1958-nci seneniñ evellerinde onı Türkiye türkcesine
tercime yapıp, «Varlıq» neşiriyatına yolladı. Lâkin bu pyesa anda ne
neşir olundı, ne de sanada temaşağa qoyuldı. Edip 1956-ncı senede
«Arqadaşım Maqsut» adlı ikâyesini yazıp, kene de «Varlıq» neşiriyatına
yolladı. İkâyeniñ kolemi balaban olğanına köre derc olunmadı. İcatkâr
kene de ruxtan tüşmedi, yaratıcılığını azimnen devam ettirdi. «Varlıq»
neşiriyatı niayet ki, yazıcınıñ «Qorqunç yıllar» romanını ayırıca kitap
şeklinde neşir etti. Şu künden başlap Türkiye edebiy muitinde Cengız
Dağcı imzalı bir yıldız yıltıradı.
Cengız Dağcı qırımtatar, türk, rus, polyaq ve ingiliz tillerinde icat
etmege qadir olğan bir qalem saibi edi. Lâkin butün türk xalqlarınıñ
oqup yararlanmasını közde tutqan yazıcı eserlerini Londonda Türkiye
türkcesinde yazmaqnı emiyetli dep saydı. Bunıñnen de o, umumtürk
edebiyatına, medeniyetine xızmet etti ve dünyada önemli bir yazıcı olıp
qaldı.
Cengız Dağcı 1988-nci sene 2 sentyabrde Türkiyedeki «Terciman»
gazetine bergen bir musaxabesinde söylegen edi: «Bir romannıñ dünya
edebiyatında yer alması içün, yazılğan tilniñ keniş darqalğan bir til olması
kerektir. Türk tili alâ keniş darqalğan bir til degil. Romanlarımnıñ Türk
edebiyatında yer alması meselesi ise, olarnıñ sanat degerlerine bağlı. Eger
de sanat degerleri barsa, şu künümizde olmasa da kelecekte öz yerini
tutacaqlar, sanat degerleri yoqsa onda unutılacaqlar».
Cengız Dağcı şu gazetniñ 1999-ncı sene 22 yanvarde derc olunğan
başqa bir musaxabesinde aytqan edi: «Bir yazıcı qaysı tilde yazırsa o, tilniñ
de yazıcısıdır. Poloniyalı yazıcı Kuznevskiy ingilizce yaza. Poloniyada
bir kimse onı tanımay. Adını bile bilmeyler. Poloniya edebiyatında
degerlendirilmey. Menim butün eserlerim Türkiye türkcesinde yazılğan,
türk edebiyatı içinde de degerlendirile ».
«Rus yazıcısı olmamaq içün rusça yazmağan» Cengız Dağcı xatırlay
ki, onıñ «Qorqunç yıllar» romanını bir professor ingilizcege çevirip bir
yeudi naşirine bere. Andan «romannıñ mevzusı yaxşı, amma, tili zayıf
eken» cevabını ala. Yazıcı romannıñ neşir olunması içün onı AQŞ-qa
yollay. Lâkin anda da naşir ölgeni sebebinden kitap neşir olunmay qala.
Cengız Dağcı biri-biriniñ artından «Yurtunı qayp etken adam» (1957),
«Olar da insandı» (1958), «Ölüm ve qorqu künleri» (1962), «O topraqlar
bizimdi» (1966), «Kolxozda ayat» (1966), «Dönüş» (1968), «Genç
Temuçin» (1969), «Badem dalından asılı bebekler» (1970), «Uşügen
soqaq» (1972), «Anama mektüpler» (1988), «Menim kibi birisi» (1988),
«Arqadaşlar» (1992), «Xatırlavlar» (1995), «Biz beraber keçtik bu yolnı»
(1996), «Yansılar I» (1988), «Yansılar II» (1990), «Yansılar III» (1991),
«Yansılar IV» (1993),»Yansılar V» , «Yansılardan qalğan», «Men ve
içimdeki men» (1994), «Halukun defterinden, London mektüpleri» (1996),
«Xatırlavlarda Cengız Dağcı» (1998), «Bay Markusnıñ köpegi», «Bay
John Marpleın soñ yolcılığı», «Oy Markus Oy, Regina» (2000),
«Ruyalarda ana ve küçük Alimcan» (Bir Qırım ikâyesi) (2001) ve başqa
salmaqlı eserlerini Türkiyedeki «Varlıq» ve «Ötüken» neşiriyatlarında
neşir ettirdi.
Ekinçi Dünya Savaşından soñ qırımtatar xalqınıñ facialı taliyiniñ
Türkiyede keniş darqalmasında ve er taraflı keniş muzakere olunmasında
Cengız Dağcınıñ eserleriniñ roli emiyetli derecededir. O, eserleriniñ
esas mevzusını tuvğan xalqınıñ acınıqlı turmuşından aldı. Yazıcı
xalqınıñ deşetli faciasını, qasevetli, keder tolu meşaqattlı künlerini, em
de öz başından keçirgen xorluqlarını qalemi vastasınen butün dünyağa
duydurdı. Zemaneviy türk edebiyatınıñ semereli inkişafına Cengız Dağcı
yaratıcılığınıñ küçlü tesiri oldı.
25-ge qadar kitapnıñ muelifi olğan Cengız Dağcı 1990-ncı senede
yüreginden cerraxiy ameliyat keçirgenge qadar Londondaki küçük
aşxanesinde çalıştı. Sovetler Birligi yıqılıp, xalqınıñ bayağı bir qısımı
tuvğan yurtlarına avdet etse de, Cengız Dağcı canından aziz sevgen
vatanını afsus ki, bir daha körip olamadı. Semetdeşleri ve eski SSSRde
yaşağan xalqlar onıñ eserlerinen 1990-ncı seneden soñ yaqından tanış
olmağa başladılar. Yunus Kandımov onıñ bir sıra eserlerini ana tiline
çevirip, Qırımda bastırdı. Amma Yunus bey başlağan işini soñuna qadar
devam ettirip olamadı. Vaqıtsız ölum onı aramızdan alıp ketti. Bugün
qırımtatar yazıcıları Yunus Kandımovnıñ başlağan işini şerefnen devam
ettireler. Qırımdan alğan soñki malümatlarğa köre azırda qırımtatar
152 Ali Şamil. Qırım Sevgisi 153
yazıcıları Cengız Dağcınıñ çoqcılıtlı eserler toplumını ana tilinde neşir
etmekni közde tutalar. Cengız Dağcınıñ icadına esaretten qurtulğan diger
türk xalqları da buyük meraq köstereler, edipniñ eserlerini ana tillerine
çevirip seve-seve oquylar.
Yazıcınıñ tuvğan köyü Qızıltaşta keçirilgen defn merasimine
Türkiyeden 200 kişilik yüksek seviyeli nümayende eyeti qatıldı.
2011-ci sene 23 sentyabrde Londonda dünyasını deñişken körümli
qırımtatar yazıcısı ve azatlıqsever ictimaiy xadim Cengız Dağcınıñ
cenazesiniñ doğğan köyünde defn etilmesi içün Türkiyeniñ Tışqı İşler
Naziri Ahmet Davutoğlu Ukraina ukümetiniñ azalarınen alıp barğan
añlaşmalar oğurnen neticelendi. Yazıcınıñ cenazesiniñ 71 yıl evelsi
ayırılğan Gurzuf yaqınlığındaki Qızıltaş köyünde defn olunmasına razılıq
qolda etildi.
Cenaze 2 oktyabrde Qırımğa ketirilip, Türkiyeniñ Deyanet İşleri
Başkanı, professor Mehmet Görmezniñ imamlığınen Aqmesçitteki Kebir
mesçidinde qılınğan cenaze namazından soñ Qızıltaş köyünde defn
olundı.
Defn merasiminde Türkiyeniñ Tışqı İşler Naziri Ahmet Davutoğlu,
professor Mehmet Görmez, Buyük Birlik Partiyasınıñ Genel Başkanı
Mustafa Destici, partiyanıñ eski reberleri Hasan Celal Güzel ve Mehmet
Sağlam, TİKA-nıñ Başkanı Serdar Çam, Buyük Birlik Partiyasınıñ
yolbaşçısı Muhsin Yazıcıoğlunıñ xanımı Gülefer Yazıcıoğlu, professor
İlber Ortaylı, millet vekilleri, universitetlerniñ rektorları, ziyalılar ve
yazıcılar em de Qırımdan Türkiyege köçken qorantalarnıñ evlâtları
temsil olundılar.
(Mezkür maqale «Türkiyeniñ sesi» radiosında «Türk dünyasınıñ meşurları
» rubrikasınen 2010-ncı sene 17 iyunde saat 09.14-de efirde seslengen
«Cengız Dağçı» yayını, o aq dünyasına qavuşqan soñ ise «525-
nci gazet»niñ № 176 (3492) ve № 180 (3496) saylarında derc olunğan
maqalelerim em de «Azadlıq» radiosınıñ 3 oktyabr 2011-nci senede
efirde seslengen yayını esasında azırlandı).
P.S. Cengız Dağcınıñ ölüminden bir az soñ Servina Hesenli buyük
edipniñ romanlarını Azerbaycan türkçesine uygunlaştırıp, neşirge azırlamağa
başladı.
ZAMANDAŞLARIM
154 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 155
İslâmiy degerlerni amellerinen yaşatqan —
mehmet altunbaş
İnsanlar bayağı bir ixtiyar yaşlarına kelgen soñ doğıp ösken, pişip
yetkinleşken yerlerine, ulu dedeleriniñ yurtlarına, öz soy-tamırlarına
sevgi ve merağı daha da küçlene. Ğaliba, şu da insannıñ içki alemini sarıp
alğan tabiiy ve adiy ayati bir islernen bağlı eken. Demir perdeler köterilip,
sıñırlar açılğan soñ insanlarda soy-aqrabalarını araştıruvğa xususiy bir
istek ve aves oyandı. Eski Rusiyeden ve onıñ varisi SSSR-den çetellerge
icret etken adamlarnıñ evlâtları, torunları kendi soy-soplarını qıdırmağa
başladılar...
Bakuda Azerbaycan Ensiklopediyasınıñ «Türk xalqlarınıñ meşur
adamları» gruppasında çalışqanımda yanımğa tez-tez kelgen talebelernen
körüşip, çeşit mevzularda subetleşe edim. Böyle gençlerden biri de
Ankarada universitetniñ jurnalistika fakültetinde tasil alğan Vüsale Rauf
qızı edi. O, tatil vaqıtlarında Bakuğa kelgende mennen de körüşip, talebe
arqadaşlarından, derslerinden, olıp keçkenler aqqında laflar aça edi.
Meraqlı olıp keçken qonuşmalarımıznıñ birinde Vüsale xanım Mehmet
Altunbaş aqqında tafsilâtlı subet etti, onıñ qorantasını maña tanıtmağa
tırıştı. Subetdeşimniñ aytqanları xatıramda taxminen böyle qalğan edi:
«Kiralağan evimizniñ yaqınlığındaki tükânda çalışqan qart baqqaldan
borcqa erzaq alıp, talebe nefaqalarımıznı (stipendiya) alğanda borcumıznı
qaytarıp bere edik. Bir keresinde talebe nefaqalarımıznı keçiktirdiler.
Utanğanımızdan qartnıñ közüne körünmemege areketlene edik. Onıñ
bizni körmemesi içün evge tükân qapatılğan soñ kele edik. Bir keresinde
evge qaytqanımızda qart tükâncı bizni körip, yanına çağırdı. Şimdi bizni
yaxşıca tazirlep, parasını soracaq, dep belledik. Biz qartğa yaqınlaşqan
kibi ondan afu sorap, meseleniñ maiyetini añlatmağa ıntıldıq. O, bizni
tükânnıñ içerisine davet etip, mulayimcesine sakinleştirdi. Soñ ise bizge
erzaqnen tolu olğan başqa torbalarnı berip dedi:
— Şu torbalarnı alıp tutuñız. Bir aftadan berli iç bir şey satıp almadıñız.
Paranı vaqıtında berip olamağanıñızdan, utanıp erzaq satıp almağa
kelmegeñizni añladım.
Qart bizim torbalarnı almağa utanğanımıznı körip: «Qısmet olsa, ne
vaqıt parañıznı alsañız, onda da borcuñıznı qaytarıp berersiñiz, olmasa
da, tek cağlıq-selâmetlik olsun», — dedi ve torbalarnı zornen qolumızğa
tutturdı. Şu zaman baqqal tükânında qısqa boylu, taxminen 65—70
yaşlarında nuraniy bir qart da bar edi. O biznen meraqlanıp, mında nenen
oğraşqanımıznı, qaydan kelgenimizni soradı. Onıñ suallerine utana-utana
cevap berdik. Azerbaycandan olğanımıznı bilgen soñ, onıñ bizge merağı
daha da arttı. Biz de becerip olğanımız qadar onıñ suallerine etraflı
cevaplar berip, soñ olarnen sağlıqlaşıp, torbalarımıznı alıp evge qayttıq.
Aradan eki-üç kün keçken soñ, biz talebe nefaqalarımıznı alıp,
quvana-quvana borcumıznı bermege bardıq. Amma qart tükâncı bizden
paranı almadı. Sebebini sorağanımızda o añlattı ki, bizim borcumıznı
şu künü tükândaki «nuraniy» qart adam tölegen eken. Doğrusı, biz
şuna em quvandıq, em de taaciplendik, bir az da raatsızlandıq. Hatta
şaşmalağañımızdan o, «nuraniy» adamnıñ kim olğanını, ne içün böyle
yapqanını bile soramadan, acele surette evge qayttıq.
Bir az tüşüngen soñ bizim borcumıznı tölegen o, «nuraniy» adamğa
öz samimiy teşekkürimizni bildirmek içün tükâncınıñ yanına barıp,
meramımızmı oña söyledik. Qart da niyetimizge qoltuttı, bizni Mehmet
Altunbaşnıñ evine alıp bardı. Biz anda Mehmet beynen, onıñ ömür
arqadaşı Şayeste xanımnen, oğlanları ve kelinlerinen yaqından tanış
oldıq.
Altunbaşlarnıñ Ankaradaki Altun parknıñ qarşısında dörtqatlı, balaban
mağazlı bir evi bardı. Evniñ mağazı keniş bir saray kibi qurulğan edi.
Yerge xalılar töşengen, raflarda pek çoq diniy kitaplar tizilgen edi. İslâm
dinini kütkenler mında kelip toplaşalap, namazlarını qıla ediler. Kerekli
kitaplarını oqup, çeşit mevzularda qonuşıp, kelecekte yapacaq işlerini
qararlaştırıp, er bir işlerinde daima yardımlaşa ediler. Qadınlar da çeşit
eşyalar yapıp, şirniyatlar pişirip, tükânlarda sattıra ediler. Qolğa tüşken
paralarnı xayriye işlerine masraf ete ediler. Biz anda ögrendik ki, Şayeste
xanım belli din alimi, 200-den çoq kitap ve risaleniñ muelifi Mehmet
Kamal Pilâvoğlunıñ qızıdır. Şu nesilden pek çoq din alimi yetişip çıqtı.
Bir ara Mehmet Kamalnıñ emcesi Ankaranıñ qadısı da olğan edi. Seyit
156 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 157
nesilinden olsalar da Pilâvoğlu soyadını alğanlar. Şu qoranta anânesinen
bağlı edi. Xayriyeçiliklerinen belli olğan bu nesil er cuma künleri pilâv
pişirip fuqarelerge paylaştıra ediler.
Mehmet Kamal Pilâvoğlu miladiy tarixinen 1906-ncı (hicriy esabınen
1323) senede Ankarada doğdı. Qorantanıñ birden-bir evlâdı olğan Mehmet
başlanğıç, orta ve litsey tasilini doğğan şeherinde alğan soñ, universitetniñ
uquq fakültetinde oqudı. Universitette muvafaqiyetli oquvına baqmadan
soñuncı kursta onı bıraqıp ketti. Şundan soñ ömürini İslâm dininiñ
tebliğıne bağışladı. 1943-nci seneden itibaren gazet ve jurnallarda diniy
mevzularda maqaleler derc ettirdi. Qısqa zaman içinde etrafına çoqlı
taraftarlar topladı. Mından ğayet raatsızlanğan ukümet azaları onı devlet
devriminde suçlayıp, aps ettiler.
M.K. Pilâvoğlu 1966—70-nci senelerde Ankarada neşir olunğan
«İlahi işıg» gazetinde diniy, aqlâqiy, ictimaiy-siyasiy maqaleler derc
ettirdi, gazetniñ «soravlar-cevaplar» rubrikasını alıp bardı. 1977-nci sene
2 yanvarde Ankarada dünyasını deñişti ve Esrik qabristanlığında defn
olundı.
Şu xayırxaq qoranta bayramalarda ve ğayrı künlerde bizge yardım
qolunı uzata edi. Olarnıñ sayesinde kendimizni bizge arqa tutqan bar kibi
duya edik. Çünki ağır künlerimizde Mehmet emceniñ, Şayeste xanımnıñ,
olarnıñ oğullarınıñ ve kelinleriniñ bizge qoltutacaqlarına emin edik...
Olar yalıñız bizge degil de, eski SSSR-niñ muxtelif respublikalarından
kelip Türkiyede tasil alğanlarğa da maddiy ve maneviy yardım berip tura
ediler».
Vüsale Rauf qızı nevbeti keresinde Bakuğa kelgende maña Mehmet
Kamal Pilâvoğlunıñ Türkiyede defalarca neşir olunğan «Musulman qızınıñ
din kitab»ını kösterdi. O, kitapnı Azerbaycan türkcesine uyğunlaştırıp
neşir ettirmek ve darqatmaq arzusında olğanını açıqladı. Mevzunen bağlı
iç bir söz aytmadan, bir qaç künge kitapnı ondan aldım. İstegim tesadüfi
degil edi. Sovet ukümeti 70 yıl devamında öz tebliğatınen, zor küçüne
insanlarnı ateist yapmağa tırışsa da, istegine nail olamadı. Adamlarnıñ
ekseriyeti oraza tutup, namaz qılmasalar da, dinini maişette, urf-adetlerde
yaşattılar.
Azerbaycanda yaşağan musulmanlarnıñ bir qısımı özlerini şiitler (şiitı),
diger bir qısımı da sünnitler (sunitı) dep sayalar. Adamların bir qısmı şu
tariqatlarnıñ ortaq cehetlerini ve farqlı taraflarını terenden añlamasalar da,
yersiz mubaxaselernen biri-birileriniñ isiyatına toqunıp, canlarıñ ağırta
ediler. Kitapnı Türkiyeden ketirgenleri içün mında şiitlerniñ isiyatına
toqunğan birde-bir zıddıyetli fikirlerniñ mevcutlığını aydınlaştırmaq
maqsadınen onı közden keçirdim.
«Musulman qızınıñ din kitab»ını diqqatnen oqudım. Baqtım ki, mında
bir İslâm aliminiñ qıymetli tüşünceleri ve pek qolay añlaşılğan idraqlı
izaatları özüne yer alğandı. Kitapta tek musulman dininden olğanlarnı
degil de, diger dinlerge riayet etkenlerniñ de ğururna toqunacaq iç bir fikir
mevcut degil. Aksine, butün dinlerden olğanlarnıñ da, hatta ateistlerniñ
de oquğanlarında qabul ve teqdir etecekleri bir çoq zarur sayılğan ikmetli
oylarını kitapnıñ saifelerinde rastketirdim.
Vüsaleni şu işte aveslendirsem de, oña çoq ciddiy yardımım olmadı.
Yaşlarnıñ öz vazifelerini becerip olmalarına alışmalarını kerekli
dep saydım. Kelecekte birde-bir körecek işlerini soñuna qadar barıp
yetkizmege özlerinde qaviy işançları olmasını istedim. Nevbeti keresinde
şu vazifelerini öz becermeleri sayesinde eminliknen amelge keçirsiñler.
Vüsale arqadaşlarınıñ yardımınen Mehmet Kamal Pilâvoğlunıñ şu kitabını
Azerbaycan türkcesine uyğunlaştırıp, neşir ettiler ve Bakuda darqattılar.
Zanımca, şu olarnıñ belki de ilk buyük xayriyeçilik işi oldı.
Amma o, devirde neşriyatlarnıñ berbatlığı sebebinden ve em de
yaşlarnıñ tecribesizliginden kitap keyfiyetli neşir olunmağan edi.
Şuna köre de Vüsalenen razılaşıp, kitapnı yañıdan neşir ettirmekni
qararlaştırdıq. Men Mehmet Pilâvoğlunıñ «Musulman qızınıñ din
kitabı»nıñ Azerbaycan türkcesine uyğunlaştırılğan variantını oqudım,
redakte yaptım ve bazı kösterişler berdim. Oquyıcı kitapnı daima yanında
qolayca alıp kezdirmesi içün, onıñ tekrar neşrini cepke yerleşecek qadar
küçük kitapça şeklinde neşir ettirdik. Kitapnıñ cılıtınıñ tış körünişini de
diqqatnı celp etecek tarzda yaptırdıq. Titul saifesiniñ içine de «Fatiha» ve
«İxlas» surelerini qoyup berdik. Maqsatımız şu edi ki, oquyıcı Qurandan
alınğan bu zarurlı ve keniş darqatılğan surelerni oqup, kitapnıñ muelifiniñ
em de onıñ ana ve babasınıñ ruxuna fatiha oqusıñlar. 1500 tirajla basılğan
«Musulman qızınıñ din kitabı» Azerbaycanda buyuk sevgi ve meraqnen
qarşılanıp, adamlar arasında pek suretnen darqatıldı.
Şu adiseden soñ Vüsale Rauf qızı Mehmet Altunbaşnıñ mennen tanış
158 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 159
olmaq niyetini söyledi. Ankarağa barğanımda Mehmet beynen körüştik.
İslâmi degerlerni sözniñ asıl manasında saf amellerinen yaşatqan bir
qorantanen yaqından tanış olmağımğa pek memnün oldım ve şu künden
bizim aramızda samimiy dostluq bağları yarandı.
Daha soñralar ise biz Mehmet Altunbaşnıñ maliye yardımı vastasınen
Mehmet Kamal Pilâvoğlunıñ «Vahabilerniñ yañlış yolları», «Tasavvuf ve
aqlâq», «Şiitler ve ğaziler», «Muqaddes künler», «Balalarğa peyğamberler
aqqında», «Buyük İnsan Hezret Ali», «Mehemmed peyğamberniñ
buyurıqları» ve başqa kitaplarını da evelki tertibattaki kibi küçük formatta
Azerbaycan tirkcesinde neşir ettirip, Azerbaycanda darqattıq. Kitaplarnıñ
meraqnen qarşılanmasınıñ bir sebebi de anda yazılğanlarnıñ bugünimizniñ
adiselerine uyğun kelmesi edi. 1300 yıl mından evel söylenilgen ikmetli
kelâmlar sanki şu künlerniñ ictimaiy-siyasiy durumını öz közlerinen
körgen birevler tarafından aytılıp yazılğan edi.
Mezkür kitapçalar Pilâvoğlu qorantası tarafından da meraqnen qarşılandı.
Xususen, kitapçalarnıñ Azerbaycan türkcesinde seslenmesi olarda
xoş teessurat qaldırdı. Biz Mehmet Altunbaşnı Bakuğa davet ettik.
Torunı Mehmetxannen Bakuğa kelgen Mehmet Altunbaş mında çeşit
insanlarnen, ayırı-ayırı diniy icmalarnıñ vekillerinen körüşip, mesçitlerge
barıp birlikte namaz qıldı. Hatta biz onıñnen birlikte Erdebilge, Tebrizge,
Urmiyağa (İran Azerbaycanında yerleşken şeherler) bardıq. Bayağı
yıllarnıñ tebliğatı neticesinde Türkiyede Şah İsmayılğa, (Şah İsmayıl
Xâtai) onıñ torunlarına, umumen alğanda butünley Sefevilerge qarşı bir
suvuq munasebet olğanından xaberdar edim.
Mehmet Altunbaşda ise şu alâmetni iç sezmedim. Aksine onda
Sefevilerge qarşı bir sevğı ve ixtiram duydum. O, Şeyx Sefini, onıñ
dedelerini ve evlâtlarını İslâmnı tebliğ etken din alimleri, tariqat
yolbaşçıları kibi degerlendirdi. Mehmet Altunbaş buyük isteknen Şeyx
Sefiniñ ve onıñ dedeleriniñ türbelerini ziyaret etti ve anda namaz qılıp,
dualar oqudı.
...Qonuşmalarımız zamanı Mehmet Altunbaşnıñ qartbabalarınıñ Qırımdan
Türkiyege köçürilgen qorantalardan olğanını ögrendim. Rus-
Osmanlı savaşları, mecburiy köçürmeler, sürgünler aqqında az-çoq
bilgilerge malik edim. Sıñırlar açılğan soñ Türkiyede yaşağanlarnıñ bir
çoqları eski baba-dede yurtlarına ziyaretke barıp, andaki soy-aqrabalarınen
körüşkenlerini eşitken edim. Bazılarınıñ eski soy-sopluq bağlarını yañıdan
canlandırmaq maqsadınen vatanğa avdet etken qırımtatarlarnen qorantalar
qurması da maña belli edi. Bir keresinde Mehmet Altunbaşdan:
— Mehmet bey, siz, Qırımğa bardıñızmı? Qırımdan kimlerni tanıysıñız?
— dep, soradım. O, bir qaç yıl evelsi Qırımğa qısqa muddetli
sefer etkenini söyledi. Ancaq Qırım aqqında yaxşı ve ya yaman iç bir söz
aytmadı. Onıñ cevabı maña Celaleddin Ruminiñ «qusurlarnı körgende
gece kibi ol!» tüşüncesini xatırlattı. Duydum ki, Mehmet bey Qırımdan
memnün olıp qaytmağan edi ve anda körgenlerni bir kimsege söylemek
fikirinde degil.
Mehmet Altunbaşnı bir daha Qırımğa barmağa aveslendirdim, qartbabalarınıñ,
dedeleriniñ kimlerden olğanını, qaysı bölgeden köçüp
kelgenlerini
ögrenmesine pek çoq ıntıldım. Defalarca rica etsem de
Mehmet
bey özü barmazdan evel oğlu Selaheddinni yiberdi. Selaheddin
Qırımdan qaytıp andaki vaziyetni ana-babasına ve qoranta azalarına
añlatqan soñ, Mehmet beyde de baba-dede yurtuna barmaq avesi yañıdan
canlandı.
Mehmet beyge Qırımdan Niyara İsmet qızınıñ qorantasınıñ unvanını
bergen edik. Diger taraftan da Niyarağa Mehmet beyniñ Qırımğa
baracağını bildirgen edik. Niyara da öz qorantasını şu ziyaretnen bağlı
xaberdar etken edi. Neşriyatta çalışqan Ediye xanım ise Mehmet Kamal
Pilâvoğlunıñ kitapçalarını qırımtatarcasında neşir ettirgen edi.
Niyara İsmet qızınıñ qorantası Mehmet Altunbaşnı ve arqadaşı, din
alimi Hemdi Merdi hava limanında qarşılağan soñ, Sudak rayonınıñ
Qoz köyüne alıp barğan ediler. Olar Mehemmed Aleyhisselâmnıñ
doğum künlerinde Qoz köyüniñ cemaatınen birlikte Mevlüd bayramını
keçirgendiler. Bir qaç kün Qozda musafirlikte bulunlğan Mehmet bey
Niyaranıñ qorantasınen yaqından tanış olğan, Mevlüd oqutqan, adamlarğa
çeşit ediyeler berip, mesçitlerini, tarixi yerlerini kezip dolaşqan edi.
Mehmet Altunbaş sürgünden avdet etken xalqnıñ ağır turmuşını körip,
mında da öz xayriye işlerini devam ettirgendi. O, köydeki caminiñ tamir
işlerine yardım etip, anda yardımçı bina ve mesçitniñ azbarında guzel bir
çeşme qurdurğan, kerekli eşyalarnı bağışlağan edi. Hatta Azerbaycandan
barıp Qırımda aliy oquv yurtunda muallim olıp çalışqan dostumız Ali
Baloğlanov da Mehmet Altunbaşla körüşüvge barğanda camige bir xalı
ediye etken edi.
160 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 161
Mehmet beynen körüşkenimizde o, Qırım seferinden pek memnün olıp
qaytqanını quvançnen ayttı. Ediye Müslümovanıñ olarnı televideniyege
alıp barğanını, yazıcı Zakir Qurtnezirovnıñ tele-yayınında çıqış
yapqanlarını, Mustafa Cemilovnen, universitet talebelerinen ve din
xadimlerinen olıp keçken samimiy körüşüvlerden, subetlerden tafsilâtlı
söz açtı.
Şunıñnen de Mehmet beyniñ Qırımnen bağları daha da kenişlenip
qaviyleşti. Onıñ qartbabalarınıñ qaysı bölgeden köçkenini araştırmağa
merağı daha da küçlendi. Qırımdan Türkiyege köçürilgen qorantalar
aqqında arxivlerde senetler bar edi. Alim tanışlarımızdan rica ettik
ki, şu materiallarını neşir etsiñler. Bu xayırxaq işni Enver Abdullayev
(Özenbaşlı) yaptı. Lâkin şu kitap da Mehmet Altunbaşnıñ işine tam
yararlı olmadı. Çünki Enver beyniñ kitabınıñ 26-ncı saifesinde Kefe
devlet köylüleri sırasında Qurbeddin adınen eki ad yazılğan edi. Birincisi
Qurbeddin Aci Asanoğlu, ekinçisi ise Qurbeddin Asanoğlu (Aqmesçit)
dep yazılğandı. Şulardan qaysı birisiniñ Mehmet Altunbaşnıñ qartbabası
olğanını belgilemek qolay mesele degil edi.
Qolumızda yazılı menbalarnıñ yoqlığı sebebinden tolu olmağan
xatıralardan faydalanıp maqsadımızğa irişmege ıntıldıq. Ankarağa
nevbeti seferimde Mehmet beyden rica ettim ki, meni onıñ soy-sopları
yaşağan köyge alıp barsıñ. O, ricamnı memnüniyetnen qarşıladı ve
telefonnen bağlanıp musafirlikke keleceklerini andaki doğmuşlarına
bildirdi. 2008-nci sene 17 mayısta Mehmet Altunbaş, men, xanımım
Azize, ve Ankarada simpoziumda olğan Azerbaycan Milliy İlilmler
Akademiyasınıñ Şarqşınaslıq İnstitutınıñ ilmiy xadimi Elmira Fikret qızı
Qırıqqale yaqınlığındaki Yaxşıxan köyüne musafirlikke bardıq.
Qırıqale etrafında 1863-nci senede Qırımdan köçüp kelgenlerniñ
evlâtlarınıñ yaşağanını, olarnıñ dernekleri olğanını, er yıl iyunniñ ilk
bazar künlerinde Tepreş bayramına toplaşqanlarından xaberim bar edi.
Türkiyede yaşağanlarnıñ çoqusı oğuzlardır. Olar da bizim «yaxşı» degen
sözge «iyi» dep aytalar. «Yaxşıxan» sözü de ilk baqıştan mında bir qıpçaq
türküniñ izi olğanını köstere edi.
Köyniñ yaqınlığından keçken Qızıl İrmaq özenniñ yalıboyunda kücük
bağ-bağçalar uzanıp kete edi. Mehmet beyniñ soydaşlarınıñ özenniñ
yalısında pek dülber bağçası ve bağ evi bar edı. Mehmet beyniñ soysoplarınıñ
bir qısımı mında toplaşqan ediler. Tatarcasına bulğur pilâvını
pişirdiler. Sofranıñ uzerine bir qaç lavaşnı yan-yana ve ust-üstte serdiler.
Pilâv qazanını ketirip, lavaşlarnıñ ustüne çevirip töktüler. Epimiz lavaştan
qoparıp alıp, arasına bulğur pilâvını qoyıp iştaanen aşap, ayranımıznı
(yazma) içip bayağı subetleştik.
Zamandan şikâyetlernen başlanğan subet yavaş-yavaş eski devirlerge
kete başladı. 50—60 yıl evelsi Yaxşıxanda olıp keçkenlerni, camilerniñ
minarelerinden «Ey Ulu Tañrı» ile başlağan ezannı xatırladılar. Ket-kete
subet daha da keçmişlerge yol aldı. Er kes xatırasında qalğanını, eşitipbilgenlerini
söyledi.
Men subetke mania olmamaq maqsadınen sualler bermey, xatıralarnıñ
tabiiy aqarınen çezilmesine tırışa edim. Bazan qartlarnıñ unutqanlarını
yaşlar qoşup ilâve ete ediler. Mehmet bey de olarğa qoşulıp qartanasınıñ
söylegenlerini xatırladı. Mehmet bey xatırladı ki, qartanası kuzde şimalden
uçup kelgen turnalarnı avada körgende ağlap ayta edi: «Turnalar bizim
illerden uçup keleler. Biz kelgen yerlerde turnalar köyniñ yaqınlığında
yuva qura ediler. Köymizniñ etrafında çoq turna yuvaları bardı. Er
yuvadan bir taze yımırtanı alıp, pişirip aşaydıq. Ekinçi yımırtanı almaq
buyük günah sayıla edi. Kim böyle bir işni yapsa, episi adamlar onı suçlap
tazirley ediler».
Qartlardan birisi xatırladı ki, qartbabaları Yaxşıxan köyüne kelgende
açlıq olğanından at etini aşağanlar. Birevler subet esasında bizim dedelerimiz
kelgen yerniñ etrafında Hasan dağ, digeri ise qartbabalarımıznıñ kelgen
yerinde göllikler olğanını söylediler.
Şu subetlerden Mehmet Altunbaşnıñ Yaxşıxanda yerleşken qartbabaları
Qurbeddinniñ köyniñ koxasınıñ qızına evlengeni ve onıñ qartanasınıñ
qısqa boylu em de çolaq olmasına baqmadan pek işkir ve merametli
olğanı belli oldı. Laflardan añlaşıldı ki, Qurbeddin işkirligi sayesinde
az bir zaman içinde yerli cemaattan çoq bar-devlet qazanmağa nail oldı.
Subetdeşlerimiz hatta Qurbeddin dedeniñ ölüminen bağlı bir rivayetni de
aytıp berdiler. Şu rivayet Sibir türklerinden toplanğan miflerge daha çoq
yaqın edi.
Böyle söylediler ki, Qurbeddin dede kuzde qoy sürüsini otlatqanında
apansızdan ava pek qarala, kök gudürdep, küçlü yağmur yağğan eken.
Qoylarnıñ bir qısımını sel suvları yuvıp ketken. Aqşam Qurbeddin dede
162 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 163
evge qaytmağan. Köy cemaatı çöllerni ne qadar qıdırsalar da, onıñ ne
ölüsini, ne de tirisini tapalmaylar. Baarde dağğa barğan adamlar körgenler
ki, Qurbeddin dede dereniñ tübünde quşağına qadar qumğa batıp qalğan.
Onı kötergenlerinde köreler ki, quşaqtan yuqarısı bedeni olğanı kibi qalıp
tursa da, quşaqtan aşağısınıñ yalıñız kemikleri qalğan. Onıñ mevtasını
çuvalğa qoyıp, köyde urf-adetnen kömmege tırışqanlar. Amma çuvalnı er
keresinde arabağa yüklemek istegende o tayğalap tüşip ketken. Adamlar
kelip meseleni caminiñ imamına añlatqanlar. İmam da aytqan ki, eger de
onıñ quşaqtan yuqarısı şimdigece çürümegen ise, mında bir ikmet bar ve
cenazeni anda qılmaq kerek.
Böylece şu subetleşmelerden bayağı bilgiler qolda ettik. Şu neticege
keldik ki, eveller Qırımnıñ cenübinde oğuzlar çoqluqnı teşkil etkenler.
Olar ise at etni aşamağanlar. Qırımnıñ şimalinde, çöl tarafta ise esasen
noğaylar (qıpçaqlar) yaşağanlar. Noğaylar arasında at etni aşamaq bugün
de bar. Göllerniñ çoq olğan yeri esasen Sivaş ve Zığ etrafıdır. Hasan dağ da
o taraflardadır, turnalar da esasen anda yuvalarını quralar. Taxminen böyle
qararlaştırdıq ki, Mehmet Altunbaşnıñ dedeleri Hasan dağ etrafındaki
köylerden kelgen Qurbeddin olması mumukün eken.
Amma Mehmet Altunbaş sabırnen qıdırmalarını devam ettirip,
qartbabalarınıñ yaşağan köyüni belgiledi. Kefe etrafında artıq şimdi
virane olıp qalğan, xarabelikke çevirilgen ecdatlarınıñ yaşağan yerlerini
ziyaret etip, qartbabalarınıñ ruxuna dualar oqudı.
Mehmet Altunbaş xayrıyeçilik işlerinen yalıñız Qırımda oğraşmay.
O, qudaları Yusuf Sadıç ve Sami Bilenle birlikte Qırğızıstannıñ cenüp
bölgesindeki qadimiy Qaraxanlı devletiniñ paytaxtı olğan Özkent
köyünde yerleşken caminiñ berbatlığını körip, ğayet qasevetlengenler.
Olar köyde 300 kişilik yañı bir camini qurdurdılar. Camige kerekli olğan
butün eşyalarnıñ episini Türkiyeden yolladılar.
Türk dünyasında olıp keçkenlerni diqqatnen izlegen Mehmet Altunbaş
bularğa öz munasebetini dost-tanışlarğa yazğan mektüplerinen, telefon
bağlantılarınen beyan ete edi. Xocalı soyqırımınıñ añılma küninde
Mehmet bey maña yazğan edi:
Sayğılı Ali müallim!
Can Azerbaycan’a candan selamlar. Karabağ’ın işgali bir insanlık
ayıbıdır. Balkanlar’da, Bosna Hersek’de, tıpkı Filistin’in tıpkı İrak’ın tıpkı
Afganistan’ın işgali gibi bu işgallerin içinde katliam vardır, sürgün vardır,
zulüm vardır. Zulüm elbette payidar olmaz. Ne Roma’nın, ne Bizans’ın, ne
kominizmin zulmü payidar olmuştur. Rusiya destekli Ermenistan zulmü
de payidar olmayacaktır. Herşeye kadir olan Allah zalimin zulmünü elbet
başına geçirecektir. Türk kardeşleri Azeri kardeşlerimizin yanındadır.
Kalbimiz sizinle atıyor, gözyaşlarımız sizin için akıyor. Vatanı için şehit
düşen arkadeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Kabirlerinde nur içinde
yatsınlar. Allah yar ve yardımcınız olsun.
Mehmet Altunbaş
26 Şubat 2009
Devrişler kibi «sağ qolnıñ bergenini sol qol bilmemeli» mulâxazasınen
yaşağan Mehmet Altunbaşnıñ xayrıyeçilik faaliyetiniñ sıñırları pek
keniştir. Onıñ saf niyetli xayırxaq amelleri artıq çoqtan berli Türkiyeniñ
sıñırlarını aşıp, Azerbaycannı, Özbekistannı, Qazağıstannı, Qırğızıstannı,
Tatarıstannı, İraqnı, Balkanlarnı qavrap aldı. Hac ziyaretine barğanlarnıñ
masraflarını ödegen, şu bölgelerde qurban çalğan, Ramazan, Qurban
bayramlarında, Mevlüd künlerinde imkânsız insanlarğa er daim yardım
qolunı uzatqan şu merametli ve alçaqgöñülli qorantanen yaqından tanış
olğan soñ kendimni baxıtlı dep sayam. Olarnen tanış olğanımdan soñ,
içki alemimde bir küç ve eminlik peyda oldı, daha doğrusı, duyam ki,
maña arqa tutqan alicenap insanlar bar. Zarra qadar şubem yoq ki, eger
de birde-bir qıyınçılıq çıqıp qalsa, şu merametli qoranta imdatımğa yetip,
yardım qolunı uzatacaqtır.
Niyara İsmet qızı Poloniyada tasil alğanda telefon bağlantılarında,
mektüplerinde, körüşüvlerimizde maña andaki tatarlarnıñ ve karaimlerniñ
vaziyeti aqqında bilgiler bergen edi. Mende olğan bilgilerge köre diger
yerlerdeki kibi Poloniyada da tatarlar ve karaimler suretnen assimilâsiya
olunalar.
Niyara Poloniyadaki tatarlarnıñ sıq yaşağan Bialystok şeheri ve
Bochoniki, Kruszynianıy köyleri aqqında ve bölgeniñ eñ eski camilerniñ
mında yerleşkenini yazğan edi. Köylerden adamlar başqa yerlerge
köçkenlerinden şimdi anda cemisi olıp 10—11 qoranta yaşay edi. Amma
Ramazan ve Qurban bayramı künlerinde tek Poloniyanıñ çeşit yerlerinden
degil de, hatta çetel memleketlerinde bile yaşağanlar da baba-dede
164 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 165
mezarlarını ziyaret eteler, soydaşlarınen körüşmek içün eski yurtlarında
toplaşalar.
Bir kere Qurban bayramı arefesinde Niyaranen telefon bağlantısında
bayram künlerinde qayda olacağını soradım. O, da maña tatar köylerine
barıp, Qurban bayramını olarnen birlikte keçirecegini söyledi. Men
Mehmet Altunbaşla bağ yaratmadan, Niyaradan rica ettim ki, bir qoy satın
alsıñ ve tatar köyleriniñ birinde Pilâvoğlular-Altunbaşlar qorantasınıñ
adından qurban çalınsıñ. Niyara da vaziyetke uyğun areket etecegini
bildirdi.
Qurban bayramı gecesi telefonımız aqşamdan bayağı keçken soñ çañ
qaqtı. Destekni alğanımda şamatanıñ, ziy-çuvnıñ içinde Niyaranıñ sesini
zornen eşittim. O, buyük bir quvançnen istegimni yerine ketirgenini,
Pilâvoğlular-Altunbaşlar qorantasınıñ adından qurban çaldırtıp, köy
cemaatını qurban etinden pişirilgen aşlarnen sıylağanını söyledi. Niyara
qurban çaldırtıp butün köy cemaatını bir yerge toplağan edi. Telefonda
Niyaradan ğayrı digerleri de mennen laf etmek niyetinde ediler. Quvançım
sıñırsız ve soñsız edi.
Ertesi kün Mehmet Altunbaşla telefon bağlantısında meseleni etraflı
oña añlattım. Mehmet bey şu adiseden pek memnün olıp, defalarca
maña ve Niyarağa öz teşekkürini bildirdi. Soñ ise o acele surette qurban
çalınlğan ayvannıñ masraflarını tölemek maqsadınen Niyaranıñ unvanını
menden sorap aldı.
Mehmet bey yavaş-yavaş saf arzu ve niyetlerini amelge keçire. O,
muxtac ve ixtiyacı olğan insanlarğa daima yardım qolunı uzatıp, olarğa
maddiy ve maneviy direk olıp tura. Mehmet bey yañı-yañı camilerniñ,
xastaxanelerniñ, mekteplerniñ qurulmasında faal iştiragini bugün de
ğayretnen devam ettire...
Zanımızca, yüzlerle, belki de biñlerle adamlarnıñ ağır künlerinde
imdatına yetip kelgen, er zaman olarnı qayğırğan xayırxaq ve alicenap
Mehmet Altunbaş samimiy sevgi ve sayğılarğa lâyıq bir muteber şaxısiyettir.
İslâmi degerlerni saf amellerinen yaşatqan Mehmet Altunbaşnıñ
merametli qorantası butünley insanlıqqa parlaq bir numünedir.
Niyara İsmet qızı: Tatar keldi — suv keldi
1993-nci senede Bakunıñ Zuğulba qasabasında olıp keçken Türk
Gençleri Birliginiñ III qurultayına eski Sovetler Birliginiñ çeşit bölgelerinden,
demek mumkün ki, butün azsayılı türk xalqlarınıñ gençleriniñ
temsilcileri davet olundı. Azerbaycandaki milliy gençler teşkilâtları, şu
cumleden, Bakunıñ aliy oquv yurtlarında tasil alğan Türkiyeli, İranlı,
Bulğaristanlı, Qırımlı, Gagauziyalı, Dağıstanlı türk soylu talebeler de
qurultayğa qatıldılar. Şu vaqıtqa qadar Bakuda bir qaç kere türk xalqlarınıñ
vekilleri toplaşqan ediler. Amma muxtelif türk xalqlarınıñ temsilcilerniñ
şu qadar keniş mıqyasta iştirak etken muxteşem toplaşuv birinci kere olıp
keçti.
Qurultayğa men de bir mesleatçı kibi qatıldım. Tenefüslerde ve raatlıq
saatlarında qurultaynıñ iştirakçilerinen qonuşıp, çeşit mevzularda subetleşe
edik. Olarnıñ arasında Bakuda tasil alğan Qırımlı talebeler diqqatımını daha
da ziyade özlerine celp ettiler. İtiraf etim ki, 10—12 yaşnıñ özaralarında
tuvğan tillerinde degil de, rusça qonuşması, evelce meni taacinlendirdi,
ve hatta bir az da açuvlandırdı. Birinci kursta tasil alğan şu talebeler
tek qurultayda olıp keçken subetlerniñ degil de, umumen, toplaşuvnıñ
meramınıñ da farqına barmaylar, onıñ tarixiy maiyetini yeterli derecede
degerlendirmey ediler. Olar tek umumtürk tarixini degil de, hatta maxdud
manada öz qadimiy tarixlerini ve zengin medeniyetlerini bile kerekli
seviyede bilmey ediler. Elbette, mevcut deliller meni ğayet efkârlandırdı.
Amma terenden kederli tüşüncelerge dalıp, qırımtatar xalqınıñ faciasını,
olarnıñ meşaqatlı sürgünlik yıllarını bir daha xatıramda canlandırğan soñ,
şu yaşlarnı añlamağa tırıştım. Sürgünlikte doğğan, rusça terbiyelenip ve
tasil alğan şu yaşlarnıñ alını acıdım.
Aynı zamanda yaşlarnı acımaq duyğularınen yanaşı, xayalımda bir
sual de peyda oldı. Aceba, ya ecnebiy tilde laf etken şu yaşlarda milliy
rux bar ekenmi? Olarnıñ milliy duyğuları ve tefekkürleri nasıl seviyede
eken? Qonuşmalarımızda çeşit usul ve vastalardan faydalanıp, meni
raatsızlağan oylarnıñ cevabını bulmağa ıntıldım. Olarnıñ milliy ruxlarını
ve baqışlarını sınavdan keçirdim.
166 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 167
Bir keresinde men Azerbaycan edebiyatınıñ qadimliginden ve zenginliginden
fikir yürsetip, heca vezninde şiirlerden misaller ketirgenimde,
özüm aseletten Aşıq Umerniñ bir semaisini de bularğa qoşıp, ezberden
aytıp berdim. Azerbaycan aşıqlarınıñ yüzyıllarnen repertuarında olğan şu
semai talebelerden ekisine tanış keldi. Olar acele surette meni doğrultmağa
areketlenip, Aşıq Umerniñ Azerbaycan degil de, qırımtatar şairi olğanını
beyan ettiler. Men de aynecilik usulından yararlanıp: «Pek guzel, men
razım. Eger Aşıq Umer sizniñ şairiñiz olsa, onda sizler de onıñ bir şiirini
ezberden aytıp beriñizçi, men de qulaq asıp diñleyim», — dedim. Episi
susıp qaldılar. Şu zaman yanımızdaki azerbaycanlı gençlerden birisi
Aşıq Umerniñ «Qızqanam» semaisini zevqnen ezberden aytıp berdi.
Doğrusı, şunı iç men kendim de beklemegen edim. Çünki Aşıq Umer
orta mekteplerniñ tedris programmasına kirsetilmegen edi. Mından soñ
qırımtatar yaşlarına çevirilip: «Ana kördüñizmi, Aşıq Umer Azerbaycan
şairidir. Eger qırımtatar şairi olsa, onıñ şiirlerini siz de ezberden aytıp
berer ediñiz», — dedim.
Olar utandılar, amma, menim sözlerimge zayıf şekilde olsa da, öz
itirazlarını bildirdiler. Men itiraz etkenlerniñ közlerinden maña qarşı
olarnıñ qadaplı baqışlarını, nefretli duyğularını sezdim. İçimde bir
quvanç doğdı, qalbimni birde-bir raatlıq isleri sarıp aldı. Yarınki künge
işançnen baqmağa umütler bağışladı. Emin oldım ki, bu yaşlar babadedelerniñ
tutqan xaq yolunı itibarnen devam ettirecekler, ulularınıñ
yaratqan muxteşem medeniy-edebiy mirsına saiplik yapıp, onı daha da
zenginleştirecekler.
Maña qarşı qadapnen baqqan yaşlardan ekisini — M.E. Resulzade
adına Baku Devlet Universitetiniñ Şarqşınaslıq fakültetiniñ türk tili
tercimeçiligi bolüginde tasil alğan Dilâra Mustafa qızı Ablâkimovanı ve
Niyara İsmet qızı Qurtbilâlovanı soñralar tez-tez rastketirdim. Men olarnı
tuvğanlarım kibi sevdim ve qayğırdım. Bakuda aliy tasil alğan muddette
olar bizim qorantanıñ azalarına çevirilip qaldılar.
Bir kere aşxanede xanımımğa aş azırlamaqta yardımcı olğan Niyara
sürgünlikteki balalıq çağlarında nasıl aqaretlengenini xatırladı. O söyledi
ki, qırımtatar balaları ğurbette esasen rus tilli balalar bağçasında terbiyelene
ediler. Rus balaları rus olğanlarını aytıp, daima bunen ğururlana
ediler. Olar qırımtatar balalarına başqa köznen baqıp, çeşit türlü çirkin
laflar ayta ediler.
Rus tilli mektepte tasil alğan Niyara sürgünlik yıllarında rus edebiyatından
ders bergen ocapçesini nefret ve ğadepnen xatırlay edi. X
sınıfta Tvardovskiyni tedris etken ocapçe: «Vatan ne satıla, ne bağışlana,
ne de unutıla! Şairniñ oquyıcısına taqdim etken esas tüşünce mına,
baqıñız, esas şu eken», dep aytqan edi. Aradan 10—15 daqiqa keçken
soñ qırımtatarlarnıñ Qırımğa qaytmaq maqsadınen şeherde miting yapqanlarını
eşitkeninde ise o, ğadapnen: «Şu tatarlar ne isteyler, ne içün
tınç oturmaylar?» — dep, qırımtatar şegirtleriniñ ustlerine açuvlı-açuvlı
bağırğan edi.
Niyaranıñ xatırlavları meni ğayet qasevetlendirdi. Bir taraftan da
açuvlandırdı. Rusiyede «tatar» sözüniñ taxqir kibi işletilmesi bir yañılıq
degil. Tillerinde «Çağırılmağan musafir tatardan da yaman eken» (Ne
zvannıy gost xuje tatarina) kibi atalar sözü de bar. Türk soylarınıñ
ekseriyeti olar içün tatardır. Çar Rusiyesiniñ resmiy senetlerinde Qafqaz
türkleriniñ episi tatar kibi qayd olundı. Bugün özlerini rus adlandırğan
xalq yüzyıllarnen tatar adlandırdıqları xalqnıñ qurğan devletniñ terkibinde
yaşadı. Olardan cenk usullarını, devlet idareçiligini ve i. ögrenip aldı. Bir
az tiklengen soñ, nankor şegirt kibi ögretken xalqnıñ maxvine ıntıldı, er
şeyni red etmege başladı. Tarixni butünley deñiştirip olamasalar da, oña
çeşit türlü yalan uydurmalar qoşmaqtan vazgeçmediler.
Aqiqatlarnı gizlemek içün rus tarixçileri miladiden evel birinci
biñyıllıqta şimdiki Rusiye Federatsiyasınıñ ve Ukrainanıñ cenübinde
kimmerlerniñ, tavrlarnıñ, skiflerniñ (saklar) devlet qurğanlarını yazdılar.
Qudretli skif (sak) devleti miladiniñ III—IV asırlarında hunlarnı mağlüp
etip, öz devletlerini qurğanlarını tebliğ ettiler. Daha soñ ise Xazar
xanlığından, Volga Bulğaristanından,
moğol-tatar basqınlarından, Altın
Ordadan tafsilâtlı şekilde tekrar-tekrar yazdılar. Episini de vaxşiy ve
yırtıcı kibi tasvirlediler. Amma bir kere bile kimmerlerniñ de, skif dep
adlandırğan saklarnıñ da, xazarlarnıñ da, bulğarlarnıñ da, peçeneglerniñ
de, moğol-tatarlarnıñ da devlet qurğan esas issesi türk soylu olğanlarını
xatırlamadılar. 2500 yıldan çoq bölgede şeriksiz akim olğan xalq olarnıñ
yazğanı kibi eger qaddar ve vaxşiy olğan olsa, ya ne içün onda ruslar,
belaruslar, ukrainler, moldavlar, rumınlar, mariler ve onlarnen başqa
xalqlar bugünimizge qadar yetip keldiler?! Ulu tarixniñ saifesinden
silinip
ketmediler. Lâkin Rusiyeniñ cemisi olıp 200 yıllıq akimiyeti
168 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 169
devirinde ise şu yerlerniñ qadimiy sakinleriniñ bazıları yoq olmaq
telükesi qarşısında qaldılar. Qırımtatarlar, mesxetiya türkleri, qaraçaylar,
balkarlar ve diger türk xalqları butünley tuvğan vatanlarından vaxşiy ve
amansızcasına sürgün olundılar. Qırımtatar xalqınıñ milliy devletçiligi ve
aq-uquqları alâ bugüngece tiklenilmey qaldı.
Dilâralarnıñ qorantasınıñ 1974-nci senede tuvğan vatanına köçip,
anda 15 yılğa yaqın yazılmayıp yaşağanlarından, Niyaralarnıñ qorantasınıñ
ise 1989-ncı senede Qırımda meskenleşmesinden xaberim bar
edi. Qızlar maña vatanğa avdet etkenlerniñ anda yerleşmeleri zamanı
qarşılaşqan bayağı problemalar aqqında da yeterli bilgiler bergen ediler.
Dilâranıñ babası Mustafa ağa 1974-nci seneden Qırımda yaşasa da,
doğğan köyü Taraxtaşta yerleşip olamağan edi. Taraxtaşta meskenleşken
Niyaranıñ babası İsmet ağa ise doğğan Qoz köyünde yerleşmekniñ
arzusında edi. Niyara Qırımğa ilk kere kelip ve soñ şaadı olğan bir adiseni
böyle xatırlağan edi:
— 1979-ncı senede babam meni ve aptemni Qırımdaki doğğan köyüne
alıp bardı. Babam köyniñ ceviz ormanınıñ yaqınlığında yerleşkenini
aytıp berdi. Şu zamanlar añlap olamağan edim ki, ne içün köy Ceviz degil
de, Qoz dep adlandırılğan. Bakuda tasil alğanımda mında adamlarnıñ
cevizge «qoz» aytqanını körgen soñ meseleniñ maiyetini añladım. Demek,
böyle olıp çıqa ki, qartbabalarımız bir zamanlar Azerbaycan türkleri kibi
cevizge «qoz» dep aytqan ekenler.
Babam bizni çoq-çoq yerlerni kezdirip, soñ dağlarnıñ arasında guzel
manzaralı bir yerni kösterip: «Mına, baqıñız şu yer «Qız amamı» edi.
Yazda avalar pek sıcaq olğanda piçenge kelgen qadınlar, qızlar şu
uçansuvda yuvuna ediler. Çetten şu yer körünmez edi», — dedi. Biz
deredeki qayalıqqa baqıp qaldıq. Uçansuvdan iç bir xaber-teber yoq edi:
«Baba, mında qupqurı eken de, anda suv yoq eken de, ya qadın-qızlar
amamda nasıl yuvuna ediler?» — dep sorağañımızda. Babam: «Tatarlar
mında yaşağanlarında anda er zaman suv da bar edi», — dep cevap
berdi.
Ekinçi kursnıñ yaz tatilinde «Qız amam»ından suv kelgenini körip,
quvançnen çapıp babamızğa şu sevinçli xaberni söyledik. Babamnıñ da
quvançtan közleri yaşlandı, soñ o yavaştan: «Tatar ketti-suv da bitti, tatar
keldi — suv da keldi», — dep ayttı. Qoz köyünde yaşağanlar soñ yıllarda
qurup qalğan çoraçıqlardan yañıdan suv aqqanınıñ şaadı oldılar. Niyara
subetlerinde er zaman tuvğan vatanına qaytqanlarından pek memnün edi.
O, vatan toprağında yerleşmeleriniñ ne qadar ağrılı ve qıyın olmasına
baqmadan, Qırımda yaşamasınen soñsız ğururlana edi.
Bir kere Niyara qasevetli alda menim işxanemge kelip:
— Mualim, Azerbaycanda bizge qarşı buyük sevgi bar. Er yerde —
olsun soqaqlarda, olsun bazarda, olsun tükyânlarda adiy adamlar bizge
qarşı xoş munasebetteler. Amma bazı bir vazife başında oturğanlar ve
bazı bir ocalar sanki Azerbaycanlı degil ekenler — dep ayttı.
Onı tınçlandırmağa tırıştım. Niyarağa dersliklerniñ Sovet tebliğatınıñ
tesirinen yazılğanını, ocalarnıñ da şu tebliğatnıñ tesiri astında olğanını
añlatıp berdim. Kelecekte yañı dersliklerniñ yazılacağını ve şu xatalarnıñ
olmayacağını ayttım. Söyledim ki, tarix keçmiştir, ondan ibret almaq içün
çoq şeylerni ögrenip bilmelimiz. Kelecekte eski xatalarnı, yañlışlıqlarnı
tekrarlamamaq içün keçmişni terenden ve mukemmel bilmek pek
zarurlıdır.
Niyara azçıq tınçlanğan soñ ne içün Bakuda tasil almağa kelgeniniñ
sebebini böyle izaladı:
— Mualim, aptem Kazan Universitetinde oquy. Menim de Aqmesçitte
tasil almam közde tutulğan edi. Bakuğa kelmegimge Elmira ablam sebep
oldı. O, anam-babamnı işandırdı ki, balañız mında tasil alıp yüksek ixtisaslı
mutexasıs olsa da, milliy tefekküri yeterli seviyede ösmey qalacaq. Baku
muiti ise oña ilimnen yanaşı, em de milliy ğururnı inkişaf ettirmege küçlü
tesir kösterecek.
Şunı Bakuğa kelip tüşken birinci künden duyup başladıq. Hava
limanından şeherge kelgeñimizde taksiniñ aydavcısı bizim qırımtatar
olğañımıznı ve Bakuda tasil almağa kelgeñimizni bilgende, o biznen
pek mulayim davrandı, hatta bir qaç kere evine musafirlikke de davet
etti. Doğrusı, biz qorqqanımızdan onıñ evine barmadıq. Aydavcı bizni
musafirxanege alıp ketirdi. Administrator bizge musafirxanede yer olmağanını
beyan etkende, o bizge arqa tuttı. Aydavcı onıñnen mubaxesege
kirişip: «Körmeysiñmi qırımtatarlardır. Bizde tasil almağa kelgen
ekenler. Ne içün musafirlerni qıynaysıñ», — dep ayttı. Administrator
qırımtatar sözüni eşitken soñ beñizi ve munasebeti aman deñişip turdı.
Pasportlarımıznı alıp baqtı ve tez bir zamanda bizge yer berdi. Ğaliba
170 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 171
ömürimde ilk kere tatarlığımnen şu vaqıt buyük ğurur duydum. Elmira
ablamnıñ doğru olğanına bir daha işandım.
Milliy kureşte faal iştirak etken Elmira Bayramali aqqında bir sıra
malümatlarnı Niyara maña aytıp bergen edi. Onıñ söylegenine köre
Özbekistanda qırmtatarlarnıñ nevbeti mitingleriniñ birinde Elmira
xanım milliy kureşnen bağlı tüşüncelerni aytıp bergeninde milits
xadimleri adamlarğa ucum etip, faal kureşçilerni zornen avtobuslarğa
toldurıp militsiya idaresine alıp barğanlar. Şu vaqıt Elmira xanım dudaq
boyasınen (gubnaya pomada) avtobusnıñ pencerelerine «Tatarlar Qırımğa
qaytacaqlar!», «Sovet militsionerine ar olsun!» dep, yazğan edi.
Ekinçi Dünya savaşınıñ soñ yıllarında Almaniya uzerinde ğalebege
emin olğan Sovetler Birliginiñ reberleri Deli Petronıñ vasiyetlerini
amelge
keçirmek maqsadınen Qara deñizniñ yalılarından — Qırımdan,
Qafqazdan türk xalqlarnı orta Asiyağa ve Sibirge sürgün etmekni
qararlaştırdı. Çirkin niyetlerini pek qısqa bir vaqıt devamında kerçekleştirdi.
Qırımtatar xalqınıñ sürgünlikte doğğan yaş nesli öz asıl tarixlerini
yeterli seviyede menisemek imkânlarından marum oldılar. Biz Bakuda
tasil alğan talebelerge, umumtürk xalqlarınıñ eski şerefli tarixlerinen
bağlı bilgilerni menimsemege areketlene edik.
Sürgünlik yıllarında qırımtatar xalqına öz ağrılı dertlerini ve adaletli
talaplarını söylemekni yasaqlağanda, olar başlarından keçirgen
meşaqatlarını xatıralarğa siñgen yırlarnen ifadelediler. Er keresinde şu
ağrılı yırlarını eşitkenimde teren tüşüncelerge dalıp, o musibetli yıllarnı
xayalımda olarnen beraber yaşamağa tırışa edim. Közlerimniñ ögünde
deşetli manzaralarını bir daha canlandıra edim. Qalbimni titretken şu
yırlar qırımtatarlarğa olğan muabbetimni kün-künden nurlandıra, olarnıñ
zalım duşmanlarına ise ğadaplı nefretimni ğayet küçlendire ediler. Arasıra
şu yırlarını Niyara ve Dilâra titrek seslerinen yırlap meni er zamanki
kibi qasevetlendire ediler. Mına kene de Niyara ve Dilâra yırlaylar:
On sekiz mayıs gecesinde prikaz oquldı,
Nafile yerden anlaşmamış sürgün etildik.
Şu Qırımnıñ dağları yüksek, suvları salqın,
Qırım bizim vatanımız edi, ayırdılar bizni.
Bağçasaray vokzalında poezdqa mindik,
Yigirmi eki kün yol kezip, Taşkentke keldik,
Samarqantnıñ vokzalına ketirip töktüler.
Yoq olsun şu qara künler, körmesiñ közüm.
Adım tatar, yurtum Qırım bu nasip olıp,
Şu türküni unutmayıñ xatırlañız tez-tez,
Qırımğa qaytmaq qısmet etsiñ epimizge.
Qırımtatarlar ğurbette yaşağan devirde sürgünlikniñ deşetli ağrılarını,
facialarnen tolu künlerni tasvirlegen dertli ve qasevetli yırlar yarattılar,
olarnı yırladılar, yaşlarnıñ xatıralarına siñdirdiler. Niyaranen Dilâra da
sürgünlikte yaratılğan ve tillerde ezber olğan şu yırlarını bizim evde
ara-sıra yırlap em özlerini, em de bizim qorantanı qasavetlendirip, teren
tüşüncelerge daldıra edı.
Bir kere men Niyara ve Dilâradan radioda çıxış etip, sürgünlikniñ
deşetli ağrılarını, facialarnen tolu künlerini tasvirlegen dertli ve qasevetli
yırlarını Azerbaycan diñleyicilerine yetkizmekni rica ettım. Ekisi de
bir yerde utanğanlarını söylediler. Amma men: «Şu, Qırımnı tanıtmaq,
xalqıñıznıñ faciasını añlatmaq içün eñ guzel vastatır,» — dep aytqan soñ,
olar razılaştılar.
1995-nci sene fevralde Azerbaycan radiosında qırımtatarlarğa
bağışlanğan yayın efirde seslendi. Qızlar qırımtatar faciasından, xalqnıñ
acınıqlı taqdirinden tafsilâtlı laf ettiler, efkârlı yırlarını yırladılar. Yayın
diñleyiciler tarafından sıcaqlıqnen qarşılandı. Yayınımıznı eşitkenler
radioğa ve maña telefon açıp ğayet kederlengenlerini ve eyecanlanğanlarını
gizletmediler.
Mından soñ qırımtatar faciasını tasvirlegen sürgünlik yırlarını
daha da keniş mıqyasta tanıtmaq maqsadınen, Cenübiy Azerbaycanlı
(İran Azerbaycanı) muxacir Araz Elsesnen şu qızlarnıñ sanada birlikte
yırlamasını közde tuttım. Çünki Araz Elsesniñ Almaz Yıldırımdan
yırlağan «Qara destan» yırında da qırımtatarlarnıñ sürgün olunması
añılğan edi. Amma qızlarnıñ yırlağan yırlarında qırımtatar faciası,
deşetli sürgünlik yırları daha da tolğun ve manalı aks olunğan edi.
Yırnıñ kompozitsiyasını azırlağan soñ fikirimni Araz beyge açıqladım.
O, ğayeni destekledi. Qısqa bir zamanda olıp keçken azırlıqlardan
soñ, Araznen Niyara evelce evde dost-tanışlarnıñ qarşısında yırladılar.
Yırnıñ kompozitsyasınıñ muvafaqiyetli keçkenini körip, sanada birlikte
yırlamaqlarını qararlaştırdılar.
172 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 173
Araz Elses isyânkâr sesnen yırlay edi:
Kimse bilmez Tanrıdağnıñ yaşını,
Tuman aldı Altaylarnıñ başını.
Uçurğandı baştan devlet quşunı
Servetine yüz çevirgen zaman hey,
Qart türkniñ tüşken dertler yaman hey...
Darma-dağın oldı türk soyları,
Söngen ocaq, köçüp ketken boyları.
Dertli-dertli aqa bozqır özenleri,
Saqlar içte gizli umütlerni hey,
Qart türkniñ tüşken künler yaman hey...
Viran oldı Buxarası, Başkenti,
Matem tutqan Samarqandı, Taşkenti,
Kendi söyler, töke közden yaş kendi,
Ne ozan bar, ne yazan, ne şaman hey...
Qazan, başqırt batqan, Qırım sürülgen,
Menim badem közlü yarım sürülgen...
Şu yerde ise Niyara yırğa qoşula ve qalplerni titretken qasevetli
sesnen yırlay edi:
Ural dağı, Ural dağı,
Ne yüksek dağlarıñ
Şu Qırımnıñ taş-toprağı
Tatarnıñ eti-yağı.
Bağ-bağçalarımız,
Saçılmış qaldı,
Ev-eşyalarımız
Kazaklarğa qaldı.
Quvanmañız, siz yavurlar,
Tatarnıñ malına.
Biz qaytırmız, siz ketersiz
Uralnıñ dağına.
Araz Elses yırnı devam ettirip yırlay edi:
Türk illeri bir-birine yadlana,
Qazaq, Qırğız,Türkmen, Özbek adlana.
Azeri türk yana, içten odlana,
Ana yurtnıñ içten alı tuman hey,
Qart türkniñ tüşken dertler yaman hey...
Azerbaycan dert içinde boğuldı,
Sevgenleri diyar-diyar qovuldı.
Ağla şair, yurtnıñ virane oldı,
Qayda qopuz, qayda qırıq keman hey?..
Qayda buyük Vatan, qayda Turan hey?
Araz Elsesnen Niyaranıñ birlikte yırlağan şu yırnı seyiriciler gurdeli
elçırpmalarnen, areretli alğışlarnen qarşılap aldılar. Şu zaman fırsattan
faydalanıp yırnı diktafonımğa yazıp aldım. 1995-nci sene 9—11 iyunde
Kırıqkalede ötkerilgen «I Uluslararası Türk dünyası Kültür Qurultayı»nda
men de iştirak etken edim. Qurultaydan soñ meni ertesi kün keçirilecek
«Tepreş»ke davet ettiler. Kırıqkalede yaşağan tamırları Qırımdan olğan
qırımtatar dernegi «Tepreş»ni teşkil etken edi. Şeherniñ çetindeki köyde
olıp keçken «Tepreş»te çıqış içün maña söz berdiler. Qısqa nutqımdan
soñ men diktofonımnı mikrofonğa yaqın tutıp, Arazla Niyaranıñ kederli
yırını seslendirdim. Doğrusı, bayram iştirakçileri tarafından yırnıñ
şu qadar da sıcaqlıqnen qarşılanacağını beklemegen edim. Olar
yırnıñ bitmesine bile imkân bermediler, aman meni muasarağa aldılar,
diktafonımnıñ qayda ketkeninden iç xaberim de olmadı. Episi adamlar
meni öz çadırlarına davet etip, çeşit mevzularda subetleşe ediler. Şu künü
eñ azından 20-den ziyade qorantanen tanış oldım. Ertesi künü lentten
yırnı yazıp alğan soñ, diktafonımnı özümge qaytarıp berdiler.
Niyara ve Dilâra soñuncı kursta oquğanda men digerlerine nisbeten
daha da savatlı talebelernıñ öz xalqlarınıñ edebiyatı ve tarixinen bağı
olğan diplom işini yazmalarını teklif ettim.
Amma «Azacıq aşım, ağırmaz başım» tefekkürnen yaşağan bazı
174 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 175
bir ocalarımız ise çeşit türlü manaçıqlarnı uydurmaqnen şuña manialar
yaratıp: «Sizge Türkiye edebiyatı tedris olunğan, ondan da diplom işini
yazmalısıñız!» — dep turdılar. Bayağı qıyınlıqlarnen olsa da, razılaşıp
Niyara «Qırımtatarlarnıñ asret yırları», Dilâra ise «Aşıq Umerniñ
poetikası» mevzularında diplom işlerini yazdılar. Olarğa manialar
yaratmaq istegen ocalar ise bir qaç aydan soñ diplomlarnıñ qorçalavında
evel aytqanlarını unutıp, talebelerniñ araştırğan ilmiy işlerini yüskek
qıymetlendirdiler.
Umumen, çetten Azerbaycanğa tasil almağa kelgen talebeler içün
xususiy programma azırlanmağan edi. Oña iç bir tüzetüvler, ilâveler
kirsetilmeden, sovet devirindeki programmadan qullanıla edi. Rus
medeniyetiniñ, edebiyatınıñ ve psixologiyasınıñ tebliğine keniş yer
berilgen edi. İç olmağanda Azerbaycanşınaslıq fenni tedris etilmeli edi.
Ocalarnı, kurslarnı da munasip saylamağan ediler. Talebelerniñ akseriyeti
de rus, de Avropa, ya da AQŞ meyilli olğanı sebebinden Azerbaycan
medeniyeti ve em de Azerbaycan mentalitetinen yaqından tanış degil
ediler. Olarnı birlikte respublikamıznıñ manzaralı yerlerine kezintilerge
alıp barmaq, medeniy ve tarixiy abidelerinen yaqından tanıştırmaq içün
iç bir tedbirler qararlaştırılmağan edi.
Böyle vaziyetten çıqış yolunı bulmaq içün avesi ve merağı olğanlarnı
ayırı-ayırılıqta de Gobustanğa, de Çıraqkalege, de Gubağa, de Şirvanşahlar
sarayına ve başqa yerlerge kezintilerge alıp barır, Azerbaycan
medeniy ve tarixiy abidelerinen yaqından tanıştırmağa areketlene edik.
Şu tedbirleniñ amelge keçmesinde Niyara çoqtan-çoq seyler köstere edi.
Bakuda tasil alğan talebelerge Azerbaycan medeniyeti ve edebiyatı em
de xalqımıznıñ urf-adetleri aqqında tafsilâtlı bilgilerni bermege tırışa
edim. Türk xalqlarınıñ yaşlarına medeniyetlerimizniñ, tarixlerimizniñ,
soy-tamırlarımıznıñ, tilimizniñ ortaqlığını qayta-qayta añlatmağa ve şu
qadimiy bağlarnıñ kelecekte de östürip, onıñ qavileştirilmesiniñ muim em
de ğayet zarurlığını aydınlaştırmağa ıntıla edim. Keçmişimizni terenden
ögrenip, bugün ve yarın — er zaman birdemlikte olmaqnıñ vacipliginı
söylegen edim.
Niyaranıñ muzıkağa buyük merağı ve avesi bar edi. Onıñ muzıkağa
pek duyğulı olğanına köre Bakudaki Folklor Sarayında çalışqan yaqın
tanışım Kifayet xanımdan ricada bulundım ki, Niyarağa saz çalmaqnı
ögretsiñler. Olar da ricamnı cevapsız qaldırmadılar, saz çalmaqnı oña
avesnen ögretmek istediler. Afsus ki, kursdaşları onı eriştirgenleri
sebebinden Niyara saz derslerini devam ettirip olamadı.
Talebeler Bakuda tasil alğandan soñ, öz yurtlarına qayttılar, amma,
bağlarımız üzülmedi. Maña tez-tez telefon açtılar, mektüpler yazdılar, arasıra
da maqaleler yazıp yolladılar. Olar mektüplerinde menden çeşit türlü
bilgi ve vesiqalarnı Qırımğa yollamaqnı rica ete ediler. Doğrusı, iriraf etim
ki, olarnıñ mektüplerinde talap olunğan materiallarnı kitapxanelerden,
arxivlerden, evlerden toplap, anda yollamaq içün bir-eki adam degil de,
araştırıcılar gruppası kerek edi. Olarnıñ sorağanlarınıñ çoq az bir qısımını
yollamağa vaqıt ve imkân buldım, qalğanlarını da özleriniñ qıdırıp qolda
etmelerini tevsiye ettim.
Niyara vatanğa qaytqan soñ Azerbaycana Qırım aqqında maqaleler
yazıp yibergen edi. Şu maqalelerniñ birinde yazılğan edi ki, Bağçasarayda
XVI asırda qurulğan Zıncırlı medrese uzun yıllardan berli ruxiy xastalıqlar
xastaxanesine çevirilgendi. Qırım musulmanları şu binanı kerige qaytarıp
alıp, ondan kene de medrese kibi faydalanmaq oğurında mubareze alıp
baralar. Azerbaycan ziyalıları, ictimaiy-siyasiy teşkilâtları maqalege
öz munasebetlerni bidirdiler. Ukrainanıñ Azerbaycandaki sefirligine,
Ukraina Medeniyet Nazirligine mektüpler, beyanatlar yazıp yolladılar.
Qırımtatarlarnıñ Zıncırlı medreseni ve etrafındaki bir qaç tarixiy
binalarnı ruxiy xastalıqlar xastaxanesinden kerige alıp, anda restavratsiya
işlerine alıp başlağanlarını eşitkenimde pek memnün oldım. Niyaranıñ
doğru yolda olğanına, xalqınıñ, vatanınıñ taliyi içün raatsızlanğanına
ğayet sevindim. Azerbaycannı özüne, xalqına dayaq bilgenine ziyade
quvandım. Talebelerniñ er bir oğurlı adımı meni daima ruxlandıra ve pek
çoq quvandıra...
(Mezkür maqale Ali Şamil. «Tanığan insanlar». Birinci kitap,
«Sumgayıt» neşriyatı, Baku, 2000, kitabınıñ 129—141 saifelerinden
alındı).
(Maqale qısqartıldı. İ.K.).
P.S. 2010-ncı sene 13—15 oktyabrde Türkiyeniñ Afyonkarahisar
şeherinde keçirilgen «Uluslararası Zeki Valid Toğan ve Türk Kültürü
176 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Zamandaşlarım 177
Bilgi Şöleni»nde «Zeki Valid Toğan ve dava arqadaşı Abdülkadir İnannıñ
muxacir Azerbaycan matbuatınen bağı» mevzusında maruza yaptım.
Simpoziumda anda universitette çalışqan Niyaranen körüşmege sıra
keldi. Niyara quvançnen maña söyledi ki, Qoz köyünde eski zamanlarda
qartbabasınıñ yaşağan azbarını satıp aldı ve kelecekte anda ev qurmaqnı
qararlaştıra. Şu xaberden bir memnünlik duydum, içimni xoş duyğular,
sevinçler sarıp aldı. Niyaranıñ şu ğayretinen ğururlandım. Tüşündim ki,
bir zamanlar çekken zametim nafile yerge ketmegen eken. ARAŞTIRMALAR
178 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 179
«Bildiriş» gazeti qırım aqqında
Özet (annotatsiya): Er bir neşirniñ siyasiy nazar noqtasını onıñ
etrafında icat etken muelifleri tayinleyler. Olarnıñ dünya baqışları,
cemiyetteki vaziyeti, şaxsiyetleri yazğan maqalelerinde aks oluna. Şu
nazar noqtasında Azerbaycannıñ muxacir gazeti «Bildiriş»niñ etrafında
bulunğan qalem saipleriniñ icadiy faaliyetleriniñ araştırılıp ögrenilmesi
vacip meseledir. Şu mueliflerniñ er birisi manalı ve zengin bir ömür yaşap,
siyasiy kureşlerde metinleşken, ayat ve yaratıcılıq tecribesi qolda etken
şaxsiyetlerdir. Rusiyeniñ mustemlekeçilik siyasetine qarşı mubarezede
pişkinleşken milliy şuurlı insanlar yalıñız öz xalqlarını degil de, em de
esaret ve zulumlar astında iñlegen butün milletlerni qorçalamağa seyler
kösterdiler.
«Bildiriş» gazeti (1930—31 s.) öz saifelerinde Qırım mevzusına da
keniş yer berdi. Gazette Qırım ve qırımtatarlar aqqında yazılar sayısına
köre degil de, mevzularınıñ aktualligi ve vesiqalarnıñ zenginliginen
diqqatımıznı özüne celp etti. Olardan «Qırımnıñ qara künü», (1930,
№ 17 ve 1930, №18), «Sovet Rusiyesiniñ soñ vaziyeti ve Bolşevikler
neden xarpke keteler?» (1931, 26 Fevral, № 30 ve 1931, 5 Mart, № 31),
«Qırım istiqlal davasınıñ sebepleri ve esasları» (1931, 9 Aprel, , № 36
ve 1931, 16 Aprel, № 37) maqaleleri Qırımlı Cafer Seydamet, «Qırımda
vaziyet» (1931, 19 Fevral, № 29) maqalesi ise H. Avcıköylü imzasınen
derc olundı.
Anaxtar sözler: «Bildiriş» gazeti, Qırım, Azerbaycan, M.E. Resulzade,
C. Seydamet, H. Avcıköylü.
Kiriş
Romanovlar sülalesi mecburen akimiyetten ketken soñ, uzun yıllardan
berli Rusiye imperiyasınıñ esareti astında olğan xalqlar öz mustaqil
devletlerini qurmağa tırışdılar. 1918-nci sene 28 mayısta Azerbaycan
da istiqlal beyannamesini ilân etti. Taassüf ki, ne mağlüp Rusiye, ne de
dünyanıñ diger küclü devletleri yañı meydanğa kelgen cumxuriyetlerni
desteklemediler. 23 ay ömüri olğan Azerbaycan Xalq Cumxuriyeti yañıdan
rus askerleriniñ ayaqları astında taptalandı. Bolşevikler azatlıq, tınçlıq,
beraberlik, 8 saatlıq iş şiarlarınen adiy insanlarnı mearetnen aldattılar.
Dünyanıñ inkişaf etken memleketlerinden destek alğan Rusiye Sovet
ukümeti adınen imperiyanıñ taxminen evelki sıñırlarını yañıdan tiklemege
muvafaq oldı. Genç, mustaqil devletler ise yañıdan esaret astında qaldılar.
Mustaqilliklerinden marum olğan xalqlarnıñ yetekçileri istiqlalğa qavuşmaq
maqsadınen mubarezeniñ yañı usullerinden faydalandılar.
Yalan ve zulum uzerinde qurulğan akimiyetke qarşı kureşte biñlernen
azatlıqsever insanlar Sovet ukümetiniñ amansız ceza maşinasınıñ qurbanı
oldılar. Bir sıra yetekçi siyasiy xadimler mubarezelerini devam ettirmek
maqsadınen çetel memleketlerine bardılar. Azerbaycan muxacirleri
Türkiyede bir qaç gazet ve jurnallar neşir ettirmege muvafaq oldılar.
Olar faqat öz problemalarını degil de, Sovetlerniñ esaretinde olğan diger
xalqlarnıñ da taliyini izlep, matbuatta yarıqlandırdılar.
Eski prezident M.E.Resulzade İstanbulğa kelgen soñ çeteldeki
Azerbaycannıñ siyasiy xadimleriniñ faaliyeti daha da canlanmağa başladı.
M.E. Resulzade 1922-nci senede Türkiyede «Musavat» partiyasınıñ «Çetel
bürosı»nı, 1924-nci senede ise Azerbaycan Milliy Merkezini açtı. Soñ
ise İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Gars, Tehran, Tebriz, Erdebil, Reşt
ve başqa şeherlerde partiyanıñ özeklerini yarattı (Şimşir, 2002:29).
1922-nci senede İstanbulda «Yeni Kafkasya» (26.09.1923 —
?.10.1927) jurnalını neşirge azırladı. M.E.Resulzadeniñ gazet, jurnal
neşir etmege ruxseti olmaması sebebinden derginiñ «sаhibi-imtiyаz ve
mudiri mesul Sеyid Tаhir»dir, dep yazdı (Tahirli Abid, 2002:20).
Ayda eki sanı neşir olunğan jurnal 1927-nci senege qadar, yani 100
sanı çıqqanğa qadar faaliyet kösterdi. İcrette neşir etilgen gazet, jurnal
ve kitaplarnıñ ekseriyetine redaktorlıq yapqan M.B.Memmedzade
«Yeni Kafkasya» jurnalını tek azerbaycanlılarnıñ degil de, Rusiyeniñ
esaretindeki butün xalqlarnıñ ilk dergisi dep adlandırdı (İbrahimli X.,
1996:119).
Jurnаlnıñ prоgrаmması mаddeler boyunca böyle tesbit еtildi:
1. «Yеni Каfkаsyа» milliyetçi, rаdikаl ve dеmоkrаttır.
2. «Yеni Каfkаsyа» türkçitir. Türklerniñ medeniy bağlarını, maneviy
birligini ve istiqlаllаrını közde tuta.
180 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 181
3. «Yеni Каfkаsyа» türk dаvаsınıñ Аzeri cebesini mudаfaalağan
Аzerbаycаn istiqlаlçılаrınıñ tüşüncelerini yаza.
4. «Yеni Каfkаsyа», Qаfqаz milletleriniñ Rusiyeniñ esаretinden
qurtulmаsını ve Rusiye istilâsınа qаrşı muvafaqiyetli kureşini teminlеmesi
içün Qаfqаznıñ kоnfеdеrаtsiya şeklinde birdemliginiñ taraftаrı.
5. «Yеni Каfkаsyа» yаlıñız Аzerbаycаnçılıq, Türkçilik, Qаfqаzçılıqnen
bitmey о, Şarqtaki Мilliy istiqlаl kureşini de qorçalap, Şarqnıñ rаdikаl bir
surette esirleşmesini butün samimiyetinen yаza.
6. «Yеni Каfkаsyа» хususen Rus İmpеriаlizmine qаrşı mucаdile yapa,
bоlşеvizmni de çarizm qadar türk dünyаsı içün zararlı dep saya ve onı
Qаfqаzğа duşman dep bile (Şimşir S., 2002:45).
Azerbaycan muxacirleriniñ daha soñ neşir etken jurnal ve gazetleriniñ
programmaları demek mumkün ki, «Yeni Kafkasya» jurnalınıñ
programmasına uyğun kelişe edi. Sovetler Birliginiñ tazyığınen «Yeni
Kafkasya» qapatıldı. Azerbaycan muxacirleri «Azeri Türk» (01.02.1928
— ?.02.1930), «Yaşıl Yarpag» (16.06.1928 — 01.09.1928), «Odlu Yurd»
(01.03.1929 — ?.08.1931) dergilerini neşir ettiler. Şu jurnallarnıñ da
programmaları taxminen «Yeni Kafkasya» jurnalınen aynı edi. SSSR-niñ
tazyığınen Türkiye ukümeti muxacirlerniñ neşirlerini toqtatqanlarında
demek mumkün ki, aynı bir adamlar farqlı adlarnen başqa gazet ve
jurnallarnıñ neşirine razılıq alıp, öz ğayelerini tebliğ ettiler.
1. «Bildiriş» gazetiniñ tarixinden
Azerbaycannıñ siyasiy xadimleriniñ ve aydınlarınıñ Türkiyede neşir
olunğan gazet ve jurnalları aqqında soñ yıllarda bayağı araştırmalar alınıp
barıldı. Amma yazıqlar olsun ki, şu saada alınıp barılğan ilmiy araştırmalar
yeterli seviyede degil. Muxacir Azerbaycan matbuatını ve edebiyatını
tetqiq etken alimlerimiz öz araştırmalarında ara-sıra «Bildiriş» gazetini
de xatırladılar. Bakı Devlet Universitetiniñ magistiri Ofelya Yunis qızı
Tehmezova 2006-ncı senede «Azerbаycаn мuxаcir мatbuаtındа «Bildiriş»
gazеtiniñ yеri ve rоli» мevzusındа dissеrtаtsiyа işini yazdı. Lâkin afsus
ki, şu eser alâ de neşir etilmedi.
Men 2004-nci senede «Solovkide körgenlerim» kitabına yazğan kiriş
sözünde «Bildiriş» gazetinden keniş subet açtım. Amma kitapnıñ tirajı
az olğanı sebebinden matbuat tarixi ve siyasiy tarixnen oğraşqanlarınıñ
diqqatını yeterli derecede özüne celp etıp olamadı.
Azerbaycan muxacirleriniñ aftada bir kere çıqqan ilk siyasiy «Bildiriş»
(redaktsiya İstаnbuldаki Pаngаltı Şаfаk sоqаğı, N 60-dа yеrleşti ve
Оrxаniyye matbaasında basıldı — A.Ş.) gazetiniñ birinci sanı 10 sеntyаbr
1930-ncı senede basıldı. A-3 formatta, 58 sanı neşir оlunğan gazetniñ
mevzu dairesi pek keniş oldı.
Azerbaycan milliy istiqlal kureşiniñ yetekçilerinden M.E.Resulzadeniñ
siyasiy baqışlarınıñ maxsulı kibi meydanğa kelgen «Bildiriş» gazeti milliy
mubareze tariximizde şerefli yer tuttı. Amma yazıqlar ki, onıñ tebliğine ve
em de kerekli seviyede ögrenilmesine zaruriy diqqat yetirilmedi. Gazette
derc olunğan ciddiy, içtimaiy-siyasiy ve çeşit türlü mezmundaki keniş
qolemli maqalelernen yanaşı berilgen küçük ilânlar bile bugünimiz içün
pek emiyetlidir.
«Bildiriş»niñ ilk sanından başlap, soñ sanına qadar, «Odlu yurd»
jurnalına abune kampaniyası alınıp barıldı. Azerbaycan, Gürcistan,
Şimaliy Qafqaz, Türküstan ve Ukraina istiqlalçıları tarafından ayda bir
kere Fransız tilinde neşir olunğan «Prometey», «Ayaz İshaki beyniñ baş
redaktorlığınen basılğan «Edil Ural» ve Qırımnıñ istiqlalını arzulağan
«Milliy yol» ve «Emel» neşirlerine ilk sanıdan başlağan abune kampaniyası
1931-ncı sene 18 sentyabrde toqtatıldı.
Azerbaycannıñ siyasıy muxacirleri arasında icatnen eñ maxsuldar
oğraşqan ve muxaciret tariximizge dair mukemmel eserlerniñ muelifi
kibi belli olğan Mirzebala Memmedzadeniñ yazğanına köre «Bildiriş»
gazetini neşir etken Azerbaycançılıq mubarezesiniñ yorulmaz qaramanı
Mehemmed Emin Resulzade edi.
2. «Bildiriş» gazetiniñ yaratıcısı Mehemmed Emin Resulzade
Azerbaycan Xalq Cumxuriyetiniñ yaratıcılarından biri, körümli
ictimaiy-siyasiy ve devlet erbabı, istidatlı alim, jurnalist-publisist Mehemmedemin
Hacı Molla Alekper oğlu Resulzade 1884-nci sene 31
yanvarde Bakunıñ yaqınlığındaki Novxanı köyünde dünyağa köz
açtı. O, siyasiy ve edebiy faaliyetke gençlik çağlarında başladı. 1902-
nci senede «Musulman gençlik teşkilâtı»nı yarattı, soñdan şu teşkilât
«Demokratik Musavat Cemiyeti» adınen belli oldı. Onıñ imzasına ilk
kere Tifliste Mehemmed ağa Şahtaxtlınıñ redaktorlığınen çıqqan «Şargi-
Rus» gazetiniñ 1903-nci seneniñ 20-nci sanında rastkelindi (Aliyev M.,
1991:5).
182 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 183
«Musulman gençlik teşkilâtı» soñdan RSDFP Baku Komitetiniñ
«Hümmet» gruppasınen birleşti. Belli olğan «Hümmet» gazeti 1904-
nci sene oktyabrda neşir olunmağa başladı. Hektogrammada bir qaç yüz
tirajı olğan ve gizli yolnen darqatılğan şu gazet Azerbaycandaki siyasiy
qurumlarnıñ ilk gazeti oldı (Hüseyinov Ş., 1988:58).
Sotsial-demokratlarnıñ «Tekamül», «Yoldaş», «Devet-Goç» ve başqa
gazetlerniñ (1905—1907) faal qalem saiplerinden em de teşkilâtçılarından
biri olğan M.E. Resulzade İ.V. Stalinle şu devirde tanış oldı.
M.E. Resulzade İ.V. Stalinni labüd ölümden qurtarıp aldı ve onıñ Bayıl
(Bakudaki Bayıl apsxanesi — A.Ş.) apsxanesinden qaçırılmasını teşkil
etti (Resulzade M.E., 1997:15).
Bakuda neşir olunğan «Hayat», «İrşad», «Tereggi», «Tekamül», «Yoldaş
» ve diger gazetlerge muntazam maqaleler yazğan (ASE, 1984:137),
«İrşad» gazetiniñ muvaqatı redaktorı olıp çalışqan M.E. Resulzadeniñ
ilk muxacir ayatı 1909-ncı seneniñ evellerine tesadüf etti. Çar polisiniñ
onı izlegeninden xaber tutqan soñ, Bakudan İranğa bardı. Anda şaxlıq
usuli-idaresine qarşı olğan meşrute areketinde faal iştirak etti. Qısqa bir
zamanda qolda etken sayğığa köre onıñ redaktorlığınen «İrani-nov» gazeti
neşirge başladı. Gazetteki ilmiy, bediiy, publisist yazılarnıñ muelifi olğan
M.E. Resulzadeniñ faaliyetini belli ictimaiy-siyasiy xadim Seyid Hesen
Tağızade (1878-1969) «Sühen» jurnalına (1955-nci sene, №4) yazğan
maqalesinde böyle qıymetlendirdi: «Modern Avropa gazetiniñ formasını
ilk kere İranğa M.E.Resulzade ketirdi» (Aliyev M., 1989:3).
Rusiyeniñ İrandaki sefiriniñ ve şax memurlarınıñ tazyığınen
M.E. Resulzade 1911-nci sene mayısta memleketni terk etmege mecbur
oldı. İstanbulğa bargan M.E. Resulazade «İttihat ve tereggi» teşkilâtınıñ
yetekçilerinen bağ qurdı, «Türk ocağı» cemiyetinde çalıştı, şu
cemiyetniñ matbu organı olğan «Türk yurdu» jurnalınen işbirligi yarattı.
Romanovlar sülalesiniñ akimiyette bulunğanlarınıñ 300 yıllığına bağışlanğan
bağışlav-amnistiyadan soñ, 1913-nci senede vatanğa qayttı ve
yañı qurulğan «Musavat» partiyasında faaliyetini devam ettirdi. Matbuatta
muntazam surette bediiy, publisist ve edebiy-tenqidiy maqaleler yazdı
ve bir sıra tercimeler yaptı. Xususen, 1915—1918-nci senelerde neşir
olunğan «İgbal» ve «Açıg söz» gazetleri M.E. Resulzadeniñ ideologik
baqşılarınıñ darqalmasında mustesna rol oynadılar.
M.E. Resulzade 1918—1920-nci senelerde Azerbaycan Xalq Cumxuriyetiniñ
prezidenti oldı. O, milliy devlet ideologı kibi faaliyet kösterip,
Cumxuriyetniñ sotsial-siyasiy, iqtisadiy ve medeniy saadan küçlenmesine
tırıştı, onıñ dünyanıñ inkişaf etken memleketleri tarafından tanınması
içün qolundan kelgenini yaptı.
Azerbaycan Xalq Cumxuriyeti bolşevikler tarafından yeñilgen soñ,
bir muddet Lahıcda gizlengen, daha soñ ise Bayıl apsxanesinde apste
bulunğan M.E.Resulzade Stalinniñ emrinen azat olundı ve Moskvağa
alınıp barıldı. «Musavat» partiyasınıñ gizli faaliyette olğan Merkeziy
Komitetiniñ qararı ve yardımınen 1922-nci senede Finlândiyağa qaçıp
ketken siyasetçi, tez bir zamanda Türkiyege barıp, faaliyetini anda devam
ettirdi. O, İstanbulda bir ayda eki kere çıqqan «Yeni Kafkasya», «Azeri
Türk», «Odlu Yurd» jurnallarınıñ ve aftalıq «Bildiriş» gazetiniñ temelini
qoydı.
1931-nci seneniñ evellerinde M.E. Resulzade Türkiyeni terk etmege
mecbur oldı. Poloniyağa barğan M.E. Resulzade Avropa muxacireti devirinde
«İstiqlal» gazeti ve «Gurtuluş» jurnalınıñ temelini qoydı, «Panturanizm
aqqında», «Çağdaş Azerbaycan edebiyatı», «Azerbaycan uriyet
savaşı» ve ilâxere eserlerini yazdı.
1947-nci sene sentyabrde yañıdan Türkiyege qaytıp kelgen
M.E. Resulzade ömüriniñ soñuna qadar Ankarada yaşadı ve 1952-nci
senede «Azerbaycan» jurnalınıñ temelini qoydı. M.E. Resulzade 1955-
nci sene 6 martta dünyasını deñişti ve Ankaranıñ Esri qabristanlığında
defn olundı.
Onıñ ictimaiy-siyasiy faaliyetini, şaxsiyetini Seyid Hesen Tağızade
«Sühen» jurnalına yazğan maqalesinde böyle degerlendirdi: «Resulzade
butün ömüri boyu beñzerini körmegen, mübalâğasız, fevqulade nadir
insanlardan biri edi. Mehemmed Emin bey terbiyeli, quvetli ve sağlam
mantıq saibi, saf ğoñülli, doğru sözli, sözniñ tam manasınen tüzgün
tüşünce ve yoluña teren işanç beslegen fedakâr, mucaxit ve örnek insandır.
Böylelerini bizim taraflarda zamanımızda rastketirmek mumkün degil»
(Aliyev M, 1991:15).
3. «Bildiriş»niñ esas rubrikaları ve diger neşirlernen bağı
Gazеtniñ esаs rubrikаlаrı şulаr edi: «Аzerbаycаndа», «Sоvеt Rusiyesinde
», «Türkiyeniñ içinde», «Qırımdа», «Şimаliy Каfkаsyаdа»,
184 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 185
«Еdil Urаl ilinde», «Qаzаq, Qırğız ilinde», «Türküstаndа», «İrаndа»,
«Ukrаinаdа», «Rusiyede», «Sоvеtlerde», «Sоñ хaberler», «Мuхtelif
хaberler», «Bеynelmilel hayаt».
Bağ ve alâqalarnıñ zayıf inkişаf еtken em de Sоvеtlerniñ хususiy
хızmet оrgаnlаrınıñ butün sıñırlarnı ve bağ vastalarını qapatmağa tırışqan
devirde böyle bir gazеtniñ neşirge аzırlаnmаsı asıl qaramаnlıq edi.
Мuelifler kerekli malümatlarını doğrudan-doğru adiseler olıp keçken
yerlerden qolda ete ediler. Aynı zamanda olar «Prаvdа», «Zаryа Vоstоkа»,
«Коmmunist», «Bаkinskiy rаbоçiy», «Sеgоdnyа», «Dni», «Zа svаbоdа»,
«Tаyms», «Nyus хrоniki» ve diger matbuаt оrgаnlаrındаn dа mearet ve
beceriknen faydalana ediler. Bоlşеviklerniñ matbuаtından аlınıp derc
olunğan aynı bir maqale «Bildiriş»de tаmаm aks manаnı añlata edi.
Мааrif, iqtisаdiyаt, köy xocalığı хaberleri de gazеtte keniş yer alğan
edi: «Коlxоzlаrdа», «Trаktor yоq», «Мааrif cеbеsindе» (№ 43, 1931),
«Аzеrbаycаndа Pеtrоl», «Zirааt işinе yollanılğan gеnçlеr», «Pеtrоlcılаr
kоngrеsi», «Yipеkçilik işlеri», «Bаnk plаnı», «Vеrgilеr tоplаnmay»
(№ 46, 1931), «Saban işlеri nе аlda eken?» (№ 45, 1931), «Yañı 5 yıllıq
plаn», «Trаktor fаbrikаsındа» (№ 46, 1931), «Коlxоzcılarğa buğdаy
bеrilmey», «Pаmuq zirааtı nе аlda eken?» (№ 48, 1931).
4. «Bildiriş» gazeti ve Qırım
«Bildiriş» gazeti öz saifelerinde Qırım mevzusına da keniş yer ayırdı.
Gazette Qırım ve qırımtatarlar aqqında yazılar sayısına ve qolemine köre
degil de, mevzularnıñ aktualligi ve delillerniñ zenginliginen diqqatımıznı
özüne celp etti. Olardan «Qırımnıñ qara künü», (1930, № 17 ve 1930,
№18), «Sovet Rusiyesiniñ soñ vaziyeti ve Bolşevikler neden xarpke
baralar?» (1931, № 30 ve 1931, № 31), «Qırım istiqlal davasınıñ sebepleri
ve esasları» (1931, № 36 ve 1931, № 37) maqaleleri Qırımlı Cafer
Seydamet, «Qırımda vaziyet» (1931, № 29) maqalesi ise H. Avcıköylü
imzasınen derc olundı.
«Qırımdа аçlıq» maqаlesinde yazılğan edi: «Моskvа, Qırım Cumxuriyеtini
mаxv еte… Qırımdа аçlıq?.. Buñа nаsıl inаnmаlı?..» Mında
muelif Qırımnıñ tabiiy servetleriniñ ve köy xocalığı maxsullarınıñ
kutleviy surette Моskvаğa taşınmasına ğayet raatsızlana. «Qırımnı
аçlıqqa düçar etkenlerniñ vе yа mаxvine tırışqanlarnıñ siyаsiy ğаrеziniñ
tаlilinen yanaşı, biz еñ аzından bir türk yurtu оlğаn Qırımnıñ qarşılaşqan
еñ buyük tеlükеni, yаni, «аçlıqnen ölüm»iniñ sebeplerini aydınlaştırmağa
da areket etecekmiz…» («Bildiriş», 1931:26 mart).
«Qırımdа köylü iğtişаşlаrı» maqаlesi de merаq doğura edi. Мaqаlede
yazılğan edi: «Qırımnıñ sаbıq Меlitоpоl vilаyеtiniñ cеnüp qısımındа köylü
iğtişаşlаrı bаşlаndı. 17 aprelde Xarkovdan bildirilgenine körе, iğtişаşnıñ
ilk künündе yаlıñız Lipаtin bölgesinde 15 kоmmünist vе 6 dеvlеt mеmurı
öldürildi» («Bildiriş», 1930:7 avgust).
5. Cafer Seydamet «Bildiriş»niñ saifelerinde
M.E. Resulzadeniñ icrette eñ yaqın meslekdeşlerinden biri de buyük
türkçi, İsmail bey Gaspralı ğayeleriniñ sadıq devamcısı, antisovet
faaliyetinen belli olğan Cafer Seydamet edi. Cafer Seydamet 1889-ncı
sene 1 sentyabrde Qırımnıñ Yalta bölgesiniñ Qızıltaş köyünde dünyağa
köz açtı. Yaş çağlarında tasil almaq maqsadınen İstanbulğa bardı. Anda
Noman Çelebi Cihan, Alim Seyit Xilmiy ve Abduraim Sükutinen birlikte
«Qırım Talebe» cemiyetini, soñ ise Çelebi Cihannen birlikte gizli «Vatan»
cemiyetini yarattılar.
O «XX asırda tatar milleti mazlümesi» adlı ilk eserini İstanbulda
Şexab Nezixi imzasınen derc ettirdi. Gizli siyasiy faaliyetine köre
Rusiyeniñ xususiy xızmet organları onı aps etmekni közde tuttı. Şunı
duyğan soñ o, Fransağa bardı ve Pariste Sarbonna Universitetiniñ uquq
fakültetinde tasil aldı. Birinci Dünya Savaşında Rusiyeniñ mağlüp
olmasından faydalanıp, vatanğa qayttı ve siyasiy faaliyetini mında devam
ettirdi.
1917—19-ncı senelerde Qırımda yañı qurulğan ukümetlerde nazir
vazifesini eda etken Cafer Seydamet bolşevikler Qırımnı zapt etken soñ,
Türkiyege barmağa mecbur oldı. O anda Qırımlı muxacirlerniñ «Emel»
jurnalınıñ ve siyasiy teşkilâtlarınıñ yaratılmasında faal iştiraginen yanaşı,
Rusiye İmperatorlığından muxaciretke kelgenlerniñ teşkilâtlanmasına
da yardım qolunı uzattı. İçtimaiy-siyasiy, medeniy ve edebiy saalarda
boldurmayıp çalışqan Cafer Seydamet matbuatnıñ küçünden semereli
faydalandı.
Onıñ Türkiyede «Rus inqilâbı» (1930), «İsmail bey Gaspralı» (1934),
«Mefkure ve Türkçilik» (1934), «Rus tarixiniñ inqilâba, bolşevizmge
186 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 187
ve dünya inqilâbına sürüklenmesi» (1948), «Sovet cehenneminde köylü
ve işçilerniñ vaziyeti» (1948), «Nurlu qabirler» (1991), «Bazı xatıralar»
(1993) kibi kitapları neşir olundı.
Azerbaycan muxacirleriniñ neşirlerine çeşit vastalarnen yardım bulmağa
tırışqan Cafer Seydamet 1930—31-nci senelerde «Bildiriş» gazetiniñ
saifelerinde qırımtatar xalqınıñ tarixi, edebiyatı, medeniyetinen
bağlı maqalelerni derc ettirdi. Cafer Seydamet ömüriniñ soñuna qadar
qırımtatar diasporasında buyük sayğı ve nufuz saibi oldı. SSSR-i Ekinçi
Dünya Savaşında Almaniyağa esir tüşken türk ve musulmanlarnıñ
Türkiyede yerleşmesiniñ aleyxine çıqtı. Böyle bir zamanda Cafer
Seydamet şu esirlerniñ dünyanıñ muxtelif memleketlerinde yerleşmesine
yaqından yardım etti ve olarnı qorqunçlı ölümniñ pancasından qurtarıp
aldı (Enserli M., 1998). Cafer Seydamet Qırımlı 1960-ncı sene 3 aprelde
vefat etti.
6. «Bildiriş»niñ keniş bilgilerge malik olmağan
muelifleri aqqında
«Bildiriş» gazetinde maqalesi basılğan Qırımlı yazarlardan biri de
H. Avcıköylüdir. Zanımızca, şu Hilmiy bey Avcıköylüdir. Yazıqlar olsun
ki, H. Avcıköylü aqqında etraflı malümatlar qolda etip olamadıq.
Azerbaycan muxacir matbuatında añılğan mueliflerden biri de
Kamaldır. «Yeni Kafkasiya» jurnalında Azerbaycanlı Ali Kamal, Azeri
Türk Kamal imzasınen derc olunğan muelif A. Kâzımzadeniñ imtiyaz
sahibligi, M.E. Resulzadeniñ baş muarrirliginen neşir etilgen
«Odlu yurd» jurnalınıñ mesül mudiri Kamal (Soñralar onıñ vazifesini
B.Süleyman becerdi.) oldı. «Odlu yurd» jurnalından soñ neşir etilgen
«Bildiriş» gazetiniñ de ilk sayılarında imtiyaz sahibi A.Kâzımzade, mesül
mudiri Kamal edi. Kamalnıñ icadiy ve ömür yolu aqqında keniş bilgilerni
rastketirip olamadıq.
Kamalnen birlikte İstanbul Universitetiniñ edebiyat fakültetinde
tasil alğan, adı bizge daqiq belli olmağan bir şaxıs Mehmet Sadig
Arannıñ vefatı munasebetinen «Ötüken» jurnalınıñ 1971-nci sene iyul
sayında yazdı: «Fakültetimizde yañı peyda olğan (1927-nci sene közde
tutula — A.Ş.) simalar arasında eki nefer azerbaycanlı da bar edi: Kamal
ve Mehmet Sadig. Kamal saf azeri lexcesinen laf ete edi. Kulerüzli bir
yaş edi... Ekisi de mukemmel bilgili ve butün azeriler kibi yaraşıqlı ediler.
Guzel nutq qabiliyetleri bar edi. Fars ve rus tillerini yaxşı bile ediler…
Ekisi de edebiyat fakültetini oqup bitirip olamadılar. Asılında olar talebe
degil de, siyasiy adamlar, muxacirler ediler. Ömüri pek qısqa olğan
Azerbaycan Cumxuriyetine xızmet ettiler. Bu devlet Moskva tarafından
işğal etilgen soñ ise Türkiyede sığınaq buldılar. Soñralar Kamal İran
Azerbaycanına barıp, mubarezesini anda devam ettirdi ve Ekinci Cian
Cenki yıllarında İran Buyük Britaniyanıñ ve Moskvanıñ işğalına oğrağan
zaman kommunistler tarafından öldürildi» (Guliyev Vilayet, 2009:141).
Netice
«Bildiriş» gazetiniñ muelifleri Rusiyeniñ mustemlekesinde olğan
xalqlarnıñ uquqiy azatlıq qolda etmelerine ömürlerini bağışladılar. Soñdan
olarnıñ istek ve ğayeleriniñ bir qısımı ayatta öz aksini taptı. Niayet ki,
Sovetler Birligi yıqıldı. Amma çoq-çoq taassüf ki, tili, medeniyeti, tamırları
aynı bir soydan olğan xalqlarnıñ arasında qaviy bağ ve munasebetlerniñ
qurulmasına dünyanıñ inxisarçı (inxisar — monopoliya) merkezleri
manialar yarattılar. İsmail bey Gaspralınıñ söylegeni kibi: «Dilde, işte,
fikirde birlik!» olmadan inxisarçı merkezlerge çevirilmek olmaz. Aynı bir
medeniyetli xalqlarnıñ birligi yaranmadan dünyada ortaq medeniyetniñ
yaranması mumkün degil.
Qullanılğan edebiyat:
1. Aliyev Mövsüm. (1989). Mehemmedemin Resulzade, «Azerbaycan»
jurnalı, № 3.
2. Aliyev Mövsüm. (1991). Mehemmedemin Resulzadenin ömür yolu. (Mehemmedemin
Resulzade. «Esrimizin Seyavuşu. Çağdaş Azerbaycan edebiyyatı.
Çağdaş tarix» kitabına ön söz), «Genclik» neşriyyatı, Bakı.
3. ASE. (1984). VII cild, Bakı.
4. Babayev Adil. (2003). Elimizin ve elmimizin soygırımı (I kitab), «Bakı
Universiteti neşriyyatı», Bakı.
5. Bayramoğlu Alxan. (2004), Azerbaycan mühaciret matbuatına dair mühazireler
(1920—1990-cı i.), Bakı.
6. «Bildiriş» gazeti, 1930.
7. «Bildiriş» gazeti, 1931.
8. Enserli (Lembeli) Mirze. (1998). Cafer Seyit Ahmet Krımer, «Gartal»
neşriyyatı, Bakı.
188 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 189
9. Guliyev Vilayet. (2009). Son illerin yazıları, «Ozan» neşriyyatı, Bakı.
10. İbrahimli Xaleddin. (1996). Azerbaycan siyasi mühacireti. «Elm» neşriyyatı,
Bakı.
11. Hüseynov Şirmemmed. (1988). Heqiqet ve edalet carçısı. «Azerneşr»,
Bakı.
12. Tahirli Abid. (2002). Azerbaycan mühaciret matbuatı. «Garp-poligraf»
neşriyyatı, Bakı, 2002.
13. Şimşir Sebahettin. (2000). Azerbaycanlıların Türkiyede siyasi ve kültürel
faaliyyetleri (1920—1991). Azerbaycan Kültür Derneyi Yayınları № 49,
Ankara.
azerbaycan qolyazmalar İnstitutınıñ arxivindeki
«koroğlu» destanı qırımda neşir olundı
XIX yüzyıllıqta Avropada «Koroğlu» destannıñ neşri ve ögrenilmesinen
koroğluşınaslıqnıñ temeli qoyuldı. Keçken asırnıñ evellerinde
kommunistler akimiyetke kelgen soñ, şu qaramanlıq abidesiniñ artlıartından
toplanıp neşrine ve araştırılmasına meraq daha da küçlendi.
Akimiyetni zorbalıqlar vastasınen qolda etken bolşevikler esaret astına
alğan xalqlarnı idarelemek içün sınfıy kureşni ögge çekmege areketlendiler.
Xalqlarnıñ eski tarixinde ve medeniyetinde sınfıy mubarezege uyğun
kelgenlerniñ episini qabartmağa tırıştılar. Tarixiy adiselerni bile sınfılıq
nazar noqtasından degerlendirdiler. Edebiyatta, folklorda akim tabaqağa
itiraznı aks ettirgen numünelerniñ neşri, tebliği ve tetqiqi yañı baqışnen
süzgüçten
keçirilip, xalqqa taqdim etildi.
Asırlardan berli bir çoq xalqlar arasında sevile-sevile diñlenilgen,
tillerde destan olğan «Koroğlu» şu taraftan olarnıñ amellerine destek oldı.
Ukümetniñ siyasiy baqışlarından yararlanğan alimler ise Azerbaycanda
yaşağan aşıqlardan toplağan «Koroğlu
» destannı neşir ettirip, uzerinde
araştırmalar alıp bardılar. Aynı zamanda olar destannıñ olsun türk
soylı xalqlar, olsun olarnen qomşulıqta yaşağan başqa xalqlar arasında
keniş darqalğan variantlarını toplap
neşir ettirmege, qıyaslav şeklinde
ögrenmege teşebbüs kösterediler. Şu işte Veli Xuluflunıñ xususiy faallığı
diqqatqa lâyıqtır («Koroğlu», 1999).
Amma 1937-nci senede şu işke yolbaşçılıq yapqan Veli Xuluflunıñ
«xalq duşmanı» kibi ilân etilip, qurşunlanması (Gasımov Celal, 2003:94)
başlanılğan işniñ yekünleşmesine bayağı manialar yarattı. Soñralar
Azerbaycanda Koroğluşınaslıq
saasında bir sıra muvafaqiyetlerge irişildi.
Destan defalarca kitap şeklinde
neşir olundı ve aqqında degerli tetqiqatlar
alınıp barıldı. Lâkin Bakuda Yaqub Zekiniñ İ.Çobanovdan yazıp alğan
qırımtatar variantı ise tamam unutılıp qaldı.
Azerbaycan mustaqillikni qolda etken soñ, bir sıra yasaqlar aradan
köterildi. Arxivler açıldı, xalqımıznıñ milliy maneviy degerleriniñ ög190
Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 191
renilip tebliğ olunması içün keniş mıqyasta tedbirler amelge keçirildi.
Azerbaycan Milliy İlimler Akademiyasınıñ (AMİA) Folklor İnstitutında
bölgelerden toplanğan folklor numünelerni neşirge azırlamaqnen
yanaşı, alınıp barılğan ilmiy tetqiqatlarğa da diqqatnı yeterli seviyede
küçlendirdiler. Keçken asırnıñ evellerinde pek az sayıda arap elifbesinde
neşir olunğan kitaplarnı latin elifbesine çevirip, «Azerbaycan folklorınıñ
ilkin neşirleri» seriyasında basmağa başladılar. Türk soylı xalqlarnıñ ağız
edebiyatı numüneleriniñ umumtürk folklorı kontekstinde araştırılmasına
adımlar atıldı.
AMİA-nıñ Folklor İnstitutınıñ ilmiy xadimi İlgar Kasumov Yaqub
Zekiniñ 1935-nci senede Bakuda İvan Çoban oğlu Çobanovdan yazıp
alğan «Koroğlu» destannı araştırıp, neşirge azırlamağa başladı. Aradan altı
yıl keçken soñ, yani 2009-ncı senede «Koroğlu destan»nıñ yañı variantı
öz originalında kiril ve latin elifbelerinde Qırımda dünya yüzü kördi
(İ. Kasumov «Koroğlu» destanı, «Qırımdevoquvpedneşir» — 2009).
İ.Kasumov ve qırımtatar alimi N.Seytyahyayev kitapqa degerli kiriş
sözi yazğanlar. Amma er eki muelif Yaqub Zeki aqqında yeterli seviyede
bilgiler berip olamağanlar. Şu da bir sıra suallerni doğura. Yaqub Zeki
Umerov Bakuğa ne içün kelgen edi? Neden böyle mesul bir işni 18 yaşlı
texnikumnıñ talebesine avale etken ediler? Aliy ve orta ixtisas oquv
yurtlarında dersler iyunde bite. Yaqub Zeki ise destannı qışta yazığa alğan
edi. Texnikumnı oqup bitirmegen yaş Bakuğa ne içün kelgen edi? Onıñ
Bakuda başqa ilmiy-pedagogik faaliyeti bar edimi?
Qırımtatar edebiyatınıñ tetqiqatçıları R.Fazıl ve S.Nagayev öz araştırmalarında
Yaqub Zekiniñ 1917-nci senede Bağçasaraynıñ Yancı köyünde
doğğanını, 1935-nci senede Bağçasaray Pedagogika Texnikumını
oqup bitirgenini, 1935—1939-ncı senelerde Kuybışev rayonunda neşir
olunğan «Udarnik» gazetinde çalışqanını, ilk ikâyesi olğan «Qara çızma»nı
da 1937-nci senede şu gazette basqanını, 1939—1947-nci senelerde
Sovet arbiy deñiz donanmasında (Sovetskiy voyenno-morskoy flot)
xızmet yapqanını ve ömüriniñ soñuna qadar bediiy icatnen oğraşqanını
yazalar (Fazıl Riza, Nagayev Safter, Qırımtatar edebiyatınıñ tarixi. Qısqa
bir nazar, 2001:432—433).
N. Seytyahyayev «Qırımda «Koroğlu» destanı ve onıñ yañı variantı»
adlı araştırmasında «Koroğlu» destannıñ Qırımda eki yolnen darqalğanını
qayd ete. Muelif eposnıñ Qırımdaki Osmanlı garnizonlarındaki asker
ve zabitlerniñ vastasınen darqalmasını, yaqut da Azerbaycandan
Şimaliy Qafqazda yaşağan xalqlarğa, andan ise qırımtatarlarğa keçmesi
mulâxazalarını beyan ete. Tetqiqatçı tüşüncelerni ilmiy esaslandırmaq
maqsadınen D.Papunıñ Terek özeni boyunda çobanlıq yapqan devirde
dağıstanlılar, urumlılar ve tatarlarnen sıq-sıq qonuşqanını açıqlay.
Zanımızca, folklor numüneleriniñ darqalmasınıñ, bir xalqtan digerine
keçmesi yolları murekkep ve çeşit türlü vastalardan ibarettir. Nariman
bey ise faqat şulardan yalıñız ekisi uzerinde toqtalğandı.
N.Seytyahyayevge köre, Yaqub Zekiniñ Bakuda yazıp alğan «Koroğlu
» destanı «qırımtatar tiliniñ yalıboyu şivesiniñ lexcelerinden birinde
olğanı» içün «Azerbaycan variantına daha yaqın eken» («Koroğlu
destanı», 2009:28).
Bugünki Azerbaycan oquyıcısında meraq doğura ki, Qırım xanlığı
500 yılğa yaqın bir zamanda Osmanlı devletiniñ muttefiqi ve ya vassalı
olğanı alda, ya neden olarnıñ tili, xususen yalıboyu şivesi Türkiye
türkcesine degil de, Azerbaycan türkcesine yaqın eken? Sebebini böyle
izalamaq mumkün. Osmanlı
devleti iç bir zaman tek onıñnen aynı bir
soydan olğan xalqlarnı degil de, hatta memleketniñ erazisinde yaşağan
farqlı tillerde laf etken ğayrı xalqlarnı da devlet tilinde söylenip, yazmağa
mecbur etmegen edi. Yaqut da mektepler açıp, aveslendirmek ve başqa
vastalarnen assimilyatsiya siyasetini alıp barmaq tüşüncelerinden uzaq
edi. Yalıñız xalqlar degil de, hatta tayfalar ve küçük etnik gruppalar bile
öz ana tillerinde qonuşmağa ve ya başqa bir tilni saylamaqta serbest ediler.
Yalıboy şivesi ise oğuz-qıpçaq gruppalarınıñ qarışmasından şekillengeni
içün Azerbaycan türkcesiniñ edebiy til normalarına yaqın eken. Nariman
beyniñ til, şive, lexce aqqındaki tüşüncelerine tilşinaslarımıznıñ öz
munasebetlerini açıqlamalarını maqsatqa daha da munasip dep sayam.
XIX—XX asırlarda «Koroğlu» destannıñ qırımtatar variantları toplanıp,
yazığa alınmağanı ve qolda mevcut olğan variantlarnı qıyaslav
şeklinde mukemmel ögrenilmegeni sebebinden destanlarımıznıñ süjetiniñ
qaysı bir yolnen darqalğanı aqqında uküm çıqarmaq aqiqatqa doğru
kelişmey. Şuña misal olaraq SSSR yıqılğan soñ Özbekistanda dünya
yüzü körgen «Göröğlı» destanlarını köstermek mumkün. Sovetler devirinde
destannıñ
araştırıcıları türk soylı xalqlardan toplanıp neşir etilgen
192 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 193
metinlerde daha çoq mevcut olğan farqlı allarğa diqqat ayıra ediler.
Aynı bir tamırdan olıp, bizlerni biri-birimizge yaqınlaştırğan, ve aynı
bir medeniyetniñ taşıyıcısı olğanımıznı isbatlağan delillerge degil de,
aksine, bizlerni biri-birimizden ayıracaq meselelerge daha ziyade diqqat
ve emiyet berile edi.
2006-ncı sene Taşkentte belli folklorşınas, akademik Töre Mirzoyev
ve Zubayda Xusainovanıñ
(söyleyicisi Rahmatulla Şair Yusuf oğlu) neşir
ettirgen «Göröğlı:
özbek xalq dostonlari» eposınıñ metini böyle başlay:
«Bir vaqtlar Türkman eli Urgançda qarar etdi. Zamonlar ağdarilib, Urganç
podşoligi barham topib, Urgançda bir podşo turadigan bölib qoldi. Undan
keyin taka, yovmit, ersari, köklang türkmanlarining oqsoqollari bir joyga
yığılıb, Oğalibek deganni podşo kötarib, Yovmitin ortalıq, deb Yovmitda
bir qulay joyni Oğalibekke orda qılıb berib, bozor yurgizdirib qöydilar»
(«Göröğlı: özbek xalq dostonlari», 2006:16). Şu küçük parçadan, em de
destannıñ
soñki qısımlarından da belli ola ki, özbekler arasında keniş
darqalğan variantlarda da Azerbaycandan, Türkiyeden, Türkmenistandan
ve ğayrı bölgelerden toplanğan metinlerde olğanı kibi Koroğlu Türkmen
ilindendir.
Al Xorezmiy adına Urgenç Devlet Universitetiniñ Filologik Tetqiqatlar
Merkezi «Xorezm dostanlari. Oşiknoma» seriyasından 4 kitapnı
neşir
etti. 2005-2008-nci senelerde amelge keçirilgen şu leyxanıñ mesul
redaktorı belli özbek folklorşınası, professor S.P. Rüzumbayovdır.
Şu seriyadan
neşir olunğan ilk kitap «Koroğlu» destanıdır. Mevzu baqımından
Xorezm variantı da soñ 150 yılda Azerbaycandan toplanıp
basılğan «Koroğlu» destanlarına çoq yaqındır. Şularnı qayd etmekte
maqsadımız orta yüzyıllıqlarda türk soylı xalqlarnıñ umumiy medeniyeti
arasındaki farqlılıqlarnıñ bugünimizdeki qadar olmağanını oquyıcılarımızğa
bir daha xatırlatmaqtır.
Muqayeseli araştırmalardan belli ola ki, destanlarımıznıñ yalıñız
filologik metinlerinde degil de, muzıkasında da bir yaqınlıq uküm süre
edi. Muzıkaşınas alim Kâmile Dadaşzade «Epik eserlerniñ muzıka
germenevtikası problemalarına dair» maqalesinde yaza: «Qayd etmek
kerek ki, türk muzıka tefekküriniñ tarixiy rekonstruktsiyası zemaneviy
muzıkaşınaslıqnıñ murekkep problemalarından sayıla. Şu soñ derece önemli
ilmiy problemanıñ alli zamanı, zanımızca, ilk sırada öz epik avalarına malik
olğan destanlarğa esaslanmaq kerektir. Böyle ki, Azerbaycan aşıqlarınıñ
repertuarında özünemaxsus havacata (avalar toplusı) maxsus olğan
eki destan mevcuttır — «Koroğlu» ve «Aslı ve Kerem». Şu destanlarnı
ifa etken zamanı diger anâneviy aşıq avalarına yer berilse de, muzıka
komponentiniñ esasını şu epik eserlerge maxsus olğan avalar toplusı teşkil
ete». «Sinkretik seciye taşığan destanlarnıñ murekkep qurulışınıñ aynı
ilmiy printsipler (meselâ, semiotika) esasında ögrenilmesi olarnıñ arxaik
muzıka qatı aqqında da mueyen tasavur yaratmağa imkân bere. Böyle
ki, teren qatlarında mifologik qaynaqlarnıñ, qadimiy tarixi kesimlerniñ
izlerini qoruv saqlağan «Koroğlu» destannıñ araştırılması meraqlı ilmiy
neticeler qolda etmege imkân bergendir. «Koroğlu» avalarınıñ Azerbaycan,
türk, türkmen variantlarınıñ muzıka tiliniñ birde-bir seviyelerinde alıp
barılğan muqayeseli talil olarnıñ tarixiy-genetik soydaşlığını aşkârlağandır.
Umumen alğanda, qayd olunmalı ki, türk soylı xalqlarnıñ muzıkalı-epik
yaratıcılığınıñ eñ teren semantik qatlarınıñ ögrenilmesinde, onıñ kodunıñ
açılmasında tarixiy-muqayeseli talil önemli rol oynay bile».
Mezkür «Koroğlu» destanındaki
şiirlerniñ episi heca vezniniñ qoşma,
semai, divani ve başqa janrlarınıñ vezn em de qafiyesinde degil. Azerbaycan
xalq yırlarında olğanı kibi mısralarnıñ arasında qafiye farqları mevcuttır.
Bazı mısralarda hecalarnıñ sayısı çoqluqnı, bazılarında ise azlıqnı teşkil
ete. Aşağıdaki numüne fikirmizni tasdıqlay:
Eyvazım, ağleseñ saa yazıxtır, yazıxtır,
Men atımı bağladığım xazıxtır, xazıxtır,
Bir xozum var, Eyvaz, saa layıxtır, layıxtır.
Böle çıxtıñ namnı, Eyvaz, ağleme.
Aman, oğlan, ağleme.
(«Koroğlu» destanı, 2009:64)
Diqqatnı celp etken şu ki, 6 beyitli bu şiirniñ 1-ci, 2-ci, 4-ci, 5-ci beyitleri
5 mısra olğanı alda, 3-nci ve 6-cı beyitler ise 6 mısradan ibarettir. 1950-nci
senelerden soñ Azerbaycanda bir çoq destan toplayıcıları söyleyicilerniñ
mısraları ve beyitlerni farqlı söylemelerini
«yañılışlıq» kibi degerlendirip
metinlerni özleri doğrulta ediler.
Tehranda yaşağan Ali Kâmaliniñ Aşıq Aliakperden toplağan «Koroğlu
» destannıñ qollarını kasetten yazığa köcürip alğañımızda mısralarda
heca farqlarınıñ çoqluğını sezdik. Aşıqnen körüşip, bizge qusurlı
194 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 195
kibi olıp körüngen beyitlerni bir daha yırlamasını ondan rica ettik. Aşıq
bizni meraqlandırğan beyitlerni yañıdan yırlap bergen soñ, er şeyniñ öz
qararında olğanını kördik. Aydın oldı ki, şu mısra
farqları muzıkanıñ
aenkiniñ tesirinen aynı bir sesleşe. Qırımlı söyleyiciden yazılıp alınğan
variant da şu qabildendir. Çoq taassüf ki, olsun söyleyici, olsun yazıp
alğan bizge mısraları naqıs körünip turğan şiirlerniñ qaysı saz avasında
yırlağanlarını qayd etmegenler.
Ali Kâmaliniñ 1980-nci senelerde Merkeziy İranda yaşağan türklerden
toplağan destannen Yaqub Zekiniñ yazıp alğan «Koroğlu» destanı arasında
beñzer cehetler yeterli derecededir. Şunı da maxsus qayd etmek kerek ki,
«Koroğlu» eposınıñ Azerbaycandan toplanıp, neşir olunğan variantlarında
semai ve qoşma janrında olğan şiirlerde beyitler esasen dörd mısradan
ibarettir. Biz qıyaslağan metinlerde ise qoşma ve semailerniñ beyitleriniñ
5 mısra olğanını da rastketirdik. Meselâ:
Men bir Koroğluyum nece,
Ne kündüz bildim, ne gece,
Şini dünya cennetten gence.
Xocardım, Eyvaz, xocardım,
Xocardım, Eyvaz, pir oldum.
(«Koroğlu» destanı, 2009:172)
İ. Kasumov öz tetqiqatında Koroğlunıñ yaşlığındaki adınıñ manasını
añlatmağa ıñtıla. O, metinde qaramannıñ adı Aley Uşan, Aley oğlu
Uşan, Aleyuşan, Aloşan ve Uşan kibi şekillerde yazılğanını qayd ete.
Menbalarğa tayanğan araştırıcı qaramannıñ yaşlıq çağlarındaki adınıñ
Uşan olğanı ixtimalını ögge çeke («Koroğlu» destanı, 2009:16).
Söz kelimi, şunı da yazmaq kerek ki, 1930-ncı senelerde Azerbaycanda
Aşıq Esedden toplanıp ve AMİA-nıñ Folklor İnstitutınıñ ilmiy arxivinde
715(b) invertar qaydınen saqlanıp turğan bir qayd olunğandır.
İ. Kasumovnıñ fikrince epik qaramannıñ adı farsça olğan «rovşanyarıq
», «nur» sözünden degil de, türkce olğan «uruşqan» sözünden kelip
çıqqan eken. Koroğlu, Göroğlu ise soqurnıñ (kornıñ oğlu) oğlu, qabir
oğlu
añlamında değil de, «kor» sözünden meydanğa kelgen eken. Muelif
öz araştırmasında «kor» sözüniñ manasınıñ mantıqen «kora» («kor»,
«kora», «kur», «kurma» «kurgan») sözüne yaqın manadan, ya da aynı bir
tamırdan yaranğanını qayd ete. Şu sözlerniñ de manası sed, sıñır, divar,
qale kibi añlamnı bere. Qaramanğa şu adnı da Çamlıbelge barıp, anda
qale qurıp, yerleşken soñ, xalq tarafından berile. («Koroğlu» destanı,
2009:18).
Araştırıcınıñ şu mulâxazelerni daha da terenleştirmeknen koroğluşınaslığımıznı
zenginleştirmek mumkün. İlgar Kasumovnıñ Qırımda neşir
ettirgen «Koroglu» destanı bir daha isbatlay ki, koroğluşınaslıqta kerekli
seviyede araştırılmağan mevcut problemalar ve çezilmegen bir çoq ilmiy
meseler yeterli derecededir.
Qullanılğan edebiyat:
1. Dadaşzade Kâmile. «Epik eserlerin musiqi hermenevtikası problemlerine
dair», Bakı.
2. Koroğlu. (2005). Metni hazırlayıb tertib edenler: İsrafil Abbaslı, Behlul
Abdulla, «Lider» neşriyyatı, Bakı.
3. «Koroğlu» destanı. 2009. (İşlegen, tertip etken ve neşirge azırlağan
İ.A. Kasumov (Gasımov), «Qırımdevoquvpedneşir».
4. «Koroğlu». (1999). (Veli Xuluflu neşri). «Elm» neşriyyatı. Bakı.
5. «Koroğlu» dastanı. (2009). (Neşre hazırlayan: Ali Şamil). «Seda» neşriyyatı.
Bakı.
6. «Göröğlı: özbek xalq dostonlari», (Naşrga tayyorlovçilar: Töre Mirzoyev ve
Zubayda Husainova).
(2006). «Şarq» naşryot-mattbaa aksiyadorlik kompaniyasi boş
naşriyati. Toşkent.
7. Gasımov Celal. (2003). Mehbus tercümeyi-halı. «Seda» neşriyyatı. Bakı.
8. Oşikname. (2005). (Neşrin tertibçileri: S.R.Rüzumboyev, A.Ahmedov,
S.S.Rüzumboyev), I kitab, «Xorezm» neşriyatı. Urgenç,
9. Fazıl Riza, Nagayev Safter. (2001), Qırımtatar edebiyatınıñ tarixi, Qısqa
bir nazar, «Qırımdevoquvpedneşir» neşriyatı, Aqmesçit.
P.S. «Koroğlu» destannıñ yañı variantını Bakuda İ. Çobanovdan qırımtatarcasında
yazıp alğan Yaqub Zeki Umerov olğanı qayd olunsa
da, şu meselege bir az şubenen yanaşqan edim. Keçenlerde KGB-niñ
arxivinde çalışqanımda, qırımtatar milletine mensüp olğan, 1901-nci
senede
Qırımda doğğan, Azerbaycan Tibb İnstitutında, Azerneşirde
ve Azerbaycan Sovet Ensiklopediyasında ilmiy xadim olıp çalışqan
ve 13 iyun 1937-nci senede aps etilip, uzundan-uzun taxqiqattan soñ
qurşunlanğan Zeki Yaqub Mustafayevniñ adını rastketirdim. Zanımızca,
196 Ali Şamil. Qırım Sevgisi Araştırmalar 197
böyle ixtimal etmek mumkün ki, Veli Xuluflu «Koroğlu» destanını
Bakuda Yaqub Zeki Umerov degil de, Zeki Yaqub Mustafayev vastasınen
yazdırtıp alğan eken. Şu devirde Veli Xuluflu Ensiklopediyanıñ reberi
vazifesinde, Zeki Yaqub Mustafayev ise ilmiy xadim olıp çalışqan eken.
(Mezkür maqale «Azerbaycan xalq ağız edebiyatına dair tetqiqatlar»
kitabından («Nurlan» neşriyyatı — 2009 , 29-ncı cılıt) alındı).
(Maqale qırımtatar türkcesine uyğunlaştırılmadan evel muelif tarafından
yañıdan işlenildi ve qısqartıldı. İ.K.).
Qırımda imtian berip, bakuda tasil almağa
kelgen qırımtatar talebeleriniñ cedveli
Sayğılı oquyıcı, 1920—30-cu senelerde Bakuda onlarnen qırımtatar
yaşları tasil aldı. Olarnıñ taliyinen meraqlanmaq niyetinde oldım. Lâkin
yazıqlar ki, şu insanlarnıñ cedvelini qolda etip olamadım. Şuña köre de
kelecekteki araştırıcılar, jurnalistler menim rastketirgen qıyınlıqlarnen
qarşılaşmasın dep, Bakuda tasil alğan qırımtatar talebeleriniñ cedvelini
de kitapqa kirsettim.
1991-ci senede kelgenler:
1. Dilâra Mustafa qızı Ablâkimova — Baku Devlet Universitetiniñ
şarqşınaslıq fakültetiniñ türk bölügi (Sovetskiy rayonnıñ Vostoçnoye
köyünden).
2. Elvina Rustemovna Murzayeva — Baku Devlet Universitetiniñ
tarix fakültetiniñ tarixci — tercimeci bölügi.
3. Emiruşeyin T... oğlu Cepparov — Baku Devlet Universitetiniñ
uquq fakülteti (Xerson vilayeti Geniçeskiy rayonı, N. Alekşeyevsk qasabası,
Krasnoarmeytsı ev 6a).
4. İslâm Velilâyev — Baku Devlet Universitetiniñ uquq fakülteti (IV
kursta Xarkovğa deñişti).
5. Niyara İsmet qızı Qurtbilâlova — Baku Devlet Universitetiniñ
şarqşınaslıq fakültetiniñ türk bölügi (Sudak rayonı Taraxtaş köyü).
6. Ruşana... — Baku Devlet Universitetiniñ tarix fakültetiniñ tarixci
— tercimeci (O, tasilini oqup bitirmedi).
1992-ci senede kelgenler:
1. Arsen Aliyeviç Aşiqov — Baku Devlet Universitetiniñ xalqara
alâqalar fakülteti (Oktyabrsk rayonnıñ Kondraşina soqağı...).
2. Ayder Axtemoviç İbraimov — Baku Devlet Universitetiniñ xalqara
alâqalar fakülteti.
3. Dilâver Ablâkimoviç Bilâlov — Baku Devlet Universitetiniñ
uquq fakülteti.
198 Ali Şamil. Qırım Sevgisi 199
4. Leyla Rustamovna Bekirova — Baku Devlet Universitetiniñ
xalqara jurnalistika fakülteti.
5. Lilya Server qızı Tevfiqova — Baku Devlet Universitetiniñ tarix
fakültetiniñ tarixci-tercimeci bölügi (Bakudan).
6. Faxriye Fikret qızı Aliyeva — Baku Devlet Universitetiniñ
jurnalistka fakülteti (Bakudan).
7. Kâmile Fikret qızı Aliyeva — Baku Devlet Universitetiniñ tarix
fakültetiniñ tarixci-tercimeci fakülteti (Bakudan).
8. Ruslan Reşidoviç Ablâkimov — Baku Devlet Universitetiniñ xalqara
uquq fakülteti (soñıncı kursta tasilini bıraqıp ketti).
9. Sabri Eminoviç Semedov — ... (O, Dağıstan MSSR-den kelgen
edi).
10. Şukret Şevketoviç Abdulayev — Baku Devlet Universitetiniñ
uquq fakülteti.
11. Nazim Server oğlu Tevfiqov — Azerbaycan Neft Akademiyasınıñ
Geologiya fakülteti (Bakudan).
12. Timur Lir oğlu Xalilov — Azerbaycan Neft Akademiyasınıñ
avtomatika fakülteti (Bakudan).
Şulardan ğayrı Elzara ve Eskender adlı qırımtatar yaşları da Azerbaycan
Tibb Universitetinde tasil aldılar ve soñradan olar aliy oquv yurtlarını
Simferopol ve Taşkent şeherlerine deñiştirdiler.
200 Ali Şamil. Qırım Sevgisi
Літературно-художнє видання
Шаміль Алі
Любов до Криму
про видатних діячів кримськотатарського народу
Директор І.Б. Чегертма
Оператор Е.Р. Аджалімова
Підписано до друку 18.09.2012 р. Формат 60х84 1/16.
Гарнітура «Times New Roman». Умовн. друк. арк. 11,63. Обл.-вид. арк. 5,3.
Обсяг 12,5 друк. арк. Тираж 300 прим. Зам. № 81.
КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав»
95000, м. Сімферополь, вул. Горького, 5.
E-mail: krimuchpedgiz@gmail.com
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта
видавничої справи ДК № 508 від 26.06.2001 р.
Надруковано у СПД-ФО Подгорнов О.В.
95023, м. Сімферополь, вул. Радіонова, 17, кв. 23.
Свідоцтво про Державну регістрацію № 04055564Ф0090012, від 28.05.2002 р.
Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol