Biobibloqrafiq göstərici

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

FOLKLOR İNSTİTUTU

 

 

 

 

 

 


ƏLİ ŞAMİL

 (ƏLİ HÜSEYN OĞLU ŞAMİLOV)

 

 

 

 

BİOBİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Elm və təhsil"

Bakı - 2019


 

 

Tərtibçi: Nailə Əskər

Elmi redaktor: Ramiz Əskər

Mətn tərtibatı: Nizami Əlisoy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əli Şamil (Əli Hüseyn oğlu Şamilov): Biobiblioqrafik göstərici  Bakı, "Elm və təhsil", 2019, 172 səh.

 

Bu biobiblioqrafik göstərici Əli Şamilun (Əli Hüseyn oğlu Şamilov) həyatı və fəaliyyətinin əsas tarixlərini, əsərlərinin biblioqrafiyasını – kitab, məqalə və məruzələrini, həmçinin onun haqqında yazılmış mənbələri və s. əks etdirir. Biobiblioqrafik göstərici folklorşünaslıq və əbədiyyatşünaslıq sahəsində çalışan alim və mütəxəssislər, yaxın keçmişimizlə maraqlanan ali məktəb tələbələri, o cümlədən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

ISBN 978-9952-8360-9-7

© Əli Şamil, 2019

 

 


 

İÇİNDƏKİLƏR

 

Tərtibçidən ...................................................... .................. 5

Əli Şamilin həyatı, yaradıcılığı  və ictimai fəaliyyətinin

əsas tarixləri .................................................... .................. 6

Ramiz Əskər. Yaxın keçmişimizə Əli Şamil baxışı ........ 8

Kitabları .......................................................... .................. 16

Tərtib etdiyi kitablar ...................................... ..................  18

Redaktoru olduğu kitablar ............................. ..................  20

M ə q a l ə l ə r i,  m ə r u z ə l ə r i,  te z i s l ə r i

Azərbaycan dilində.......................................... .................. 23

Rus dilində....................................................... .................. 63

Albaniyada....................................................... .................. 64

Abxaziyada...................................................... .................. 65

Acariyada......................................................... .................. 66

İraqda................................................................ .................. 66

İranda................................................................ .................. 66

İsvecdə.............................................................. .................. 70

Qazaxıstanda.................................................... .................. 70

Qırğızıstanda.................................................... .................. 76

Krımda.............................................................. .................. 76

QKTC-də.......................................................... .................. 77

Kosovada ......................................................... .................. 78

Moldovada ...................................................... .................. 79

Özbəkistanda.................................................... .................. 79

Rusiya Federasiyası: Altayda......................... .................. 80

Başqırdıstanda................................................. .................. 80

Dağıstanda........................................................ .................. 81

Qaraçay-Çərkəzdə............................................ .................. 83

Rusiyada........................................................... .................. 83

Rusiya Federasiyasında yaşayan xalqların mətbuatında. 85

Tatarıstanda ..................................................... .................. 86

Türkiyədə......................................................... .................. 86

Türkmənistanda............................................... .................. 102

Ukraynada........................................................ .................. 106

Əli Hüseyn oğlu Şamilovun (Əli Şamil) məruzə ilə

çıxış etdiyi elmi simpoziumlar....................... .................. 107

TRT və İçtimai radionun “Qorqud Ata”

proqramındakı verilişlər................................. .................. 125

Azərbaycan                                                        .................. 125

Başqırdıstan, Tatarıstan və Çuvaşiya............. .................. 137

Doğu və Batı Türküstan.................................. .................. 141

Krım, Qaqauz Yeri və Balkanlar.............................................. 148

Quzey Qafqaz......................................................................... 150

Sibir..................................................................................... 152

Müsahibələr..................................................... .................. 154

Yaradıcılığı haqqında..................................... .................. 156

 


 

TƏRTİBÇİDƏN

 

 

Əli Şamilin (Əli Hüseyn oğlu Şamilov) əsər­lə­ri­nin bio­biblioqrafik göstəricisi 1964-2019-cu illəri əha­tə edir. Burada onun həyatı, yaradıcılığı və ic­ti­mai fəaliyyətinin əsas tarixlərinə diqqət yetirilmiş, mo­noqrafiyaların, tərtib etdiyi və nəşrə hazırla­dığı kita­b­ların, elmi simpozium, konqres, konfrans və ses­si­­ya­­lar­da oxuduğu məruzələrin, dövri mətbuatda, elə­­cə də ədəbi-bə­dii toplularda çap edilmiş pub­li­sis­tik və ədəbi yazıla­rın, mü­sa­hibə­lərin adları top­lan­mış­dır. Müəllifin türk, rus və digər dillərdəki mə­ruzə, məqalə və tezislərinin çıxdığı kitabların, toplu və dərgi­lə­rin adları da biblioqrafiyada öz əksini ta­p­mış­dır.

Azərbaycan elminin və jurnalistikasının in­ki­şafında ­Əli Şa­milin rolu da unudulmamış, haqqında yer­li və əcnəbi alimlər tərəfindən müxtəlif səpkidə qə­ləmə alınmış yazıların göstəriciləri də ayrıca böl­mə­də verilmişdir.

Biobiblioqrafik göstəricidə bütün materiallar böl­mə­lər üz­rə qruplaşdırılmış və xronoloji ardıcıllıqla əlif­ba sırası ilə düzül­müş­dür. 1964-ci il - mətbuatda ilk yazısı çap olunmuşdur. Onun publisistik məqalələrinə yalnız işlədiyi “Şərq qa­pısı” (“Sovet Naxçıvanı”) qəzetində deyil, Bakıda nəşr olunan, o dövrdə respublika mətbuatı sayılan qə­zet və jurnalların əksəriyyətində, eləcə də Sum­qa­yıt şəhərinin (1969, iyul), Qusar (1970, iyul), Za­qa­ta­la (1971, iyul), Astara (1972, iyul) və b. ray­on­la­rın qəzetlərində də rast gəlmək olar. Sovetlər Birliyi za­man­ında əksər muttəfiq respublika, muxtar res­pub­lika, muxtar vilayətlərin və diyarların milli dildə nəşr olunan qəzet və jurnallarında da  onun ya­zı­la­rın­a, hazırladığı səhifələrə rast gəlmək mümkündür.

1964-1988-cı illərdə yazılmış publisistik mə­qa­lə­lə­rin bir qismini aktuallığını itirdiyini nəzərə alaraq ki­ta­ba daxil etmədik.

 

 

 


ƏLİ ŞAMİLİN

 (ƏLİ HÜSEYN OĞLU ŞAMİLOV)

HƏYATI, YARADICILIĞI VƏ İCTİMAİ

FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS TARİXLƏRİ

 

Əli Şamil (Əli Hüseyn oğlu Şamilov) 5 iyun 1948-ci ildə Ermənistan Sovet Sosialist Res­pub­l­i­ka­sı Basarkeçər rayonunun (keçmiş Göyçə mahalı) İnək­dağ kəndində anadan olmuşdur.

1954-1962-ci illər - İnəkdağ kəndindəki sək­ki­zil­lik mək­­­­təbdə təhsil al­mış­dır.

1962-1965-ci illər - Zod kəndindəki onbirillik or­ta mək­təbdə təhsil almışdır.

1968-1973-cü illər - Azərbaycan Dövlət Uni­ve­r­si­te­tinin jur­nalistika fakültəsində təhsil almışdır.

1968-1973-cü illər - Azərbaycan Dövlət Uni­ver­si­te­tinin ictimai həyatında və tələbə elmi cə­miy­yə­ti­nin işində yaxından iş­tirak etmişdir.

1973-1992-ci illər - “Şərq qapısı” (“Sovet Nax­çıvanı”) qəzetində işləmişdir.

1993-2004-cü illər - Azərbaycan Ensiklo­pe­di­ya­sın­da “Uşaq Ensiklopediya” və “Türk Xalqlarının Məş­hur­ları Ensiklopediya” qruplarının rəhbəri ol­muş­dur.

1998-2007-ci illər - Azərbaycan Milli Elmlər Aka­de­­mi­ya­sının Folklor İnstitutunda (1998-2003-cü illər­də bu qurum Azərbaycan Milli Elmlər Akade­mi­­ya­­sının “Folklor Sarayı” Elmi-Mədəni Mərkəzi ad­lan­dı­rılmışdır) çalışmışdır.

2007-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Aka­de­mi­ya­sının Folklor İnstitutunda Beynəlxalq əlaqələr bö­lü­münə r­əhbərlik edir.

 

 


YAXIN KEÇMİŞİMİZƏ

ƏLİ ŞAMİL BAXIŞI

 

Əli Şamili 1972-ci ildən tanıyaram. Həmin il mən Azər­bay­can (indiki Bakı) Dövlət Uni­ver­si­te­ti­nin jurnalistika fakültəsi­nə daxil olmuşdum. Bir-iki ay sonra fakültədə oxuyan bütün tələ­bə­ləri adbaad ta­nı­yırdım. Onların arasında Əlinin xüsusi yeri var­dı. Çünki o, fakültə tələbə elmi cəmiyyətinin (TEC) səd­ri idi, bu­na görə ona “TEC Əli” deyirdilər. Mən el­mi işlərə çox həvəs gös­tə­rirdim. İkincisi, müəl­lim­lər də, tələbələr də Əliyə dərin hörmət bəsləyirdilər. Nə­hayət­, Əli mənim eloğlum idi. Bəri başdan de­yim ki, mənim jurnalist və sonralar alim kimi yetiş­mə­yim­də onun müstəsna rolu var, bu barədə yeri gəl­dik­cə məlumat verəcəyəm.

  Əli bizim heç vaxt eşitmədiyimiz şəxslər və şey­lər ba­rədə da­nışır, bəzi məsələlərə gözümüzü açır­dı.Misal üçün, Əmin Abid adını mən ilk dəfə on­dan eşitmişdim. Zəki Vəlidi Toğan, Xalid Sə­­id Xo­cayev­, Əhməd Baytursun, Numan Çələbi Cihan, Ab­bas­qulu ağa Şadlinski kimi şəxslər haqqında mə­lu­mat­ları, Solovki, QULAQ, repressiya ilə bağlı bil­gi­­lə­ri də ondan almışdım. Gilqa­mış dastanından tut­muş, Xəstə Hasan, Aşıq Şenlik, Aşıq Veysəl, Qa­ra­ni, Sümmani, İslam Ər­dən­ər, Aşıq İskəndər Ağ­ba­ba­lı­ya qə­dər Azərbaycan aşıq mühitində az tanınan sə­nət­kar­ların, Məx­dum­qulu, Bəkir Çoban­zadə, Ab­dul­la Tukay, Şahzadə Babiç kimi şairlərin adı Əli­nin di­lindən düş­mürdü.

  Əli ən ye­ni tarixin ən gözəl bilicisi idi. Arxivə get­mə­yə əsla ehtiyac yoxdu, sadəcə ola­raq ona ya­xın­la­şıb filan tarixi hadisə, fi­lan bolşevik, filan ko­mis­sar, fi­lan daşnak, filan ictimai-siyasi xa­dim ba­rə­də su­al ve­rib dolğun ca­vab almaq mümkün idi. Bir sözlə, Əli canlı, gə­zən ensiklo­pediya idi. Onun ca­vab­la­rı bəzən qor­xulu olurdu. Məsə­lən, biz hamı­mız in­di də bu fi­kir­də­yik ki, Bəkir Ço­banzadə SSRİ-ni yıx­­maq uğrunda deyil, türk xalqlarının inki­şafı üçün da­ha yax­şı şə­rait uğrunda mübarizə aparmışdır. Əli isə işin əslini və gerçək­ləri çox yaxşı bilirdi.

Mat­rosların Kronştadt üsyanında (1921) “bə­şə­riy­yə­tin da­hi rəhbəri və müəllimi” Leninin əmri ilə qi­yam­­çı­larla bərabər bol­şevik tərəfdar­larının da qəd­dar­lıqla məhv edilməsi ba­rədə məlu­matları bi­z va­hi­mə içində dinləyirdik. Nəriman Nə­ri­ma­novun ölü­­mü­nün gerçək səbəbi, həmin dövrdə “nəsillərə nü­mu­nə” sil­silə­sin­­dən bizə təqdim və təbliğ edilən yer­li bolşeviklərin xəya­nə­ti, leni­niz­min iç üzü bizi dəh­şətə salırdı. O vaxtlar bu haqda da­nış­maq bö­yük cə­sarət tələb edirdi. Onu da bi­lir­­dik ki, Əli nə de­yir­sə, düz de­yir, onun sözündə yalan yoxdur. Yəni Əli ger­çək dis­si­dent idi və mən onun hər bir yazısının al­tı­na öz imzamı qoya bilərəm.

    Bu biblioqrafiyada 1000-dən artıq mənbə və mə­xəz[1] vardır. Bunların arasında ən çox əsər məş­hur Azərbaycan şairi, ədəbiy­yat­­şüna­sı və folklor­şü­nası, bolşevik repressiyasının qurbanı Əmin Abid Mü­təllim oğlu Əhmədova (Gültə­kin, 1898-1938) həsr olun­muş­dur. Əli Şamil onun haqqında hələ 1972-ci ildən bəri yazma­ğa başlamışdır. Əmin Abi­din “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyat tarixi” mo­noq­rafiyası­, türk ədə­biyyatında bayatı-mani janrı, “Ki­­ta­­bi-Dədə Qorqud” dastanları, Firdovsi, Füzuli, 17-ci əsr Azər­bay­can ədə­biyyatı, Yunis İmrə, Qa­ra­ca­oğlan, Mirzə Fə­təli, Mirzə Şəfi, M.Ə.Sa­bir haq­qın­da mə­qa­lə­ləri Əli Şa­mil tə­rə­findən dərin­dən təh­lil edil­mişdir. O bu mövzularda on­larca mə­qa­lə qə­lə­mə al­mış, Əmin Abi­din “Buzlu cəhənnəm” adlı kita­­b­ını çap­­dan bu­rax­mış­dır. Həmin kita­ba yazdığı ön söz Təbrizdə çıxan “Meh­ri-aza­di” qəze­tinin 2002-ci il avqust nömrələrində 8 yazı ha­lında təf­riqə edil­­miş­dir. Əli Əmin Abid haqqında bir çox elmi məc­lis­­lərdə çıxışlar etmiş, elmi nəşrlərdə yazılar yaz­mı­şdır. Onun Türki­yədə nəşr olunan “Milli Folklor”, “Bil­ge” və “Erciyes” jur­nal­la­rın­dakı san­bal­lı məqa­lə­lə­ri xüsusilə diqqətə şayandır.

  Dəqiq yadımdadır, akademik Bəxtiyar Vah­ab­za­­də, profes­sor Qulu Xəlilov, dosent Nəriman Zey­nalov ­hər dəfə Əli Şamilə rast gələndə onun Əmin Abid­lə bağlı apardığı tədqiqatları təq­dir edir, bu möv­zuda dissertasiya müdafiə etməyi təkidlə məslə­hət gö­rür­dülər. La­­kin o dövrün siyasi mühiti, elmi və ictimai fikri buna hə­lə hazır deyildi. Təəssüf...

Əli Şamilin biblioqrafiyasındakı ən mühüm mə­sə­lə­lər­dən bi­rini türk xalqlarının problemləri təşkil edir. Xaricdəki soy­daşla­r­ı­mızın siyasi vəziyyəti, azad­lıq uğrunda mübarizəsi, ədəbi, elmi, ta­rixi və mə­nə­vi problemləri Əli Şamilin daim diqqət mər­kəzində o­l­muş­dur. Onun Ədalət Tahirzadə ilə bir­lik­də hazırladığı “Türk xalq­­larının tanınmış adamları” (ensklo­pediyası sözlüyünün layihəsi) gözəl və xeyirxah işin başlandığını xəbər verirdi. Coğra­fi və mənəvi baxımdan böyük əhəmiyyət daşıyan bu iş Azər­baycan ensklopediyasında 2004-cü ildə baş ve­rən hadisələrdən sonra durduruldu.

 Eləcə də “Ta­nı­dığım insanlar”, “Dastanlaşmış ömür­lər”,  “Quzey Kıbrıs”, “Uy­ğur, qaqauz, Quzey Qaf­qaz türk­lərinin folk­lo­ru və ədəbiyyatı”, “Co­lan türk­man­ları”, “Krım sevgisi” kitab­ları bunlara par­laq mi­saldır. Elə bir türk xalqı yoxdur ki, Əli Şamil on­dan bəhs etməsin. Tanınmış mətbuat işçisi Tahir Ay­dınoğlu “Jurnalist Türk dünya­sına pəncərə açır” ya­zı­sında bu barədə geniş məlumat vermişdir.

     Zənnimcə, Əli Şamil bu sahədə Kıbrıs, Krım ta­tar­ları və qa­qa­uzlar haqqında daha çox əsər yaz­mış­dır. 1974-cü ildə adada baş­la­yan faciələr, Kıbrıs­da türklərin məhv edilməsi, bədnam eno­zis, EOKA-1, EOKA-2, keşiş Makariosun və Samsonun tö­rət­di­yi ci­nayət­­lər, Tür­kiyə­nin Kıbrısa de­sant çı­xarması və  im­perializmə qar­şı mübarizəsi, Yunanıstanda “qa­ra polkov­niklər” xuntasının dev­rilməsi, nəhayət, QKTC[2]-nin elanına gə­tirib çıxaran ha­di­­sələr göz­lə­ri­miz qarşısında baş verdiyindən Əli Şamil Kıbrıs prob­­le­mi­nə daha çox diqqət yetirmişdir. Onun qə­lə­mə al­dı­ğı “Kıb­rıs Azer­bay­can Mediasında”, “Kıbrıs “Azadlık” Gaze­tesi Sayfa­la­rında”, “Ayna” Gaze­te­s­i­nin Kıb­rıs Hakkında Yaz­dık­ları”, “Araştırma­cı Gazeteci İsmail Umutlu ve Kıbrıs Konusu”, “Azer­bay­­can`da Kıb­rıs Türk Milli Mücadele Ko­nusu”, “Türk dün­­ya­sında Kıbrısın öz yeri var” və onlarca baş­qa yazılar dedik­lərimizi təsdiq edir.

  Krım tatarlarının problemləri də Əli Şamili də­rin­dən məşğul etmişdir. 20-ci əsrin əvvəllərində on­la­rın milli dövlət qurmaq uğ­runda apardıqları mü­ba­rizə, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı ana və­tən­dən sü­­rülmələri, min bir əzabla Krıma qayıtmaları və bə­zi di­gər məsələlər haqqında Əli Şamilin çox tə­sir­li yazıları var. “Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün döv­lət quran Nu­man Çələbi Cihan”, “Krım tatar­la­rı­nın qara günü” həmin qəbildən olan məqalələrdir. Əli Şamilin Krım kontekstində məşhur dilçi Bəkir Ço­banzadə və ta­nınmış yazıçı Çingiz Dağçı haq­qın­da qələmə aldığı yazılar xü­su­silə seçilir. Onun“Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kül­­türel Etkileşim ve Değişiminde Rolu” və Birleşik Türk-Tatar dev­leti yarat­mak uğ­runda şehit olan Bekir Çobanzade” adlı mə­qa­lələri çox əla­mət­dar­dır. Bunlar İstanbulda, Simferopolda və Tür­küs­tan şəhərində (Qazaxıstan) çıxan məc­mu­ələrdə dərc olun­­muş və elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Əli Şamilin “Görkəmli Krım tatar ədibi Cengiz Dağçı və­tən tor­pağına tapşırıldı”, “Gözlənilən ölümün acı­sı və ya Çingiz Dağcı dün­yadan köçdü”, “Çingiz Dağ­­ç­ının “Korkunç yıllar” romanında azərbaycanlı ob­ra­zı” məqalə­lərionun həyatına, sənətinə və mü­ba­ri­zə­si­nə həsr olunmuşdur.

  Türklərin başıbəlalı başqa bir xalqı olan qa­qauz­la­rın adını mən ilk dəfə Əli Şamildən eşit­mi­şəm. Həmin dövrdə Azərbaycan gənc­­lərinin siyasi dün­yagörüşü vəmilli şüuru məhdud, biliyi sət­hi, sa­va­dı az idi. Əli Şamil yazıları və şifahi təbliğatı ilə maari­f­çi­lik funksiyasını yerinə yetirirdi. Yadımdadır ki, ötən əsrin son rü­bündə qaqauzların “Ana sözü” qə­ze­ti oxucu qıtlığı üzündən bağ­lanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Əli Şamil digər vətənpərvər in­san­lar­la birlikdə abunə yazılışı kampaniyasına baş­la­dı və qısa müddət ərzində Azərbaycanda yüz mi­n­lər­lə insan “Ana sözü”nün oxucusu oldu. Bu mü­na­si­bət­lə Əli Şamilin “Qardaş xalqımıza bö­yük ma­raq­lıq” adlı məqaləsi həmin qəzetdə dərc olundu. Ali­min Kişinyovda və Komratda çap edilən “Azer­bay­can­da Gagauzlar”, “Azerbay­canda Gagauzlarla İl­gi­li Kaynaqlar” adlı məqalələri də­rin rəğbətlə qar­şılandı­.

Əli Şamilin qaqauz ədəbiyyatı ilə bağlı fə­aliyyəti də təqdirə layiqdir. Qaqauz şairəsi Tudora Arnautun “Qa­­qauzam, Bucaqdır yerim” adlı kitabı haqqında onun dövri mət­bu­atda Ələsgər bulağından su içən qa­qauz qızı”, “Qaqauz qızı, qa­qauz sözü”, “Həm­ka­rı­­mızın şe­­ir payı”, “Ortaq ədəbiyyata doğ­ru”, “Qa­qauz ədəbiyyatı” adlı məqalələri çıxmışdır. Əli Şa­mil bu­nunla kifayətlənməmiş, İranda “Varlıq” və “Mi­şov dağı” dərgilə­rində Bir qaqauz şairi” adlı ya­zı­larla çıxış etmişdir.

Qaqauz poeziyasından söz düşmüşkən, 2010-cu il­də Əli Şa­mil tanınmış şair Todur Zanetin şeirlərini mə­nə göndərərək təcili şəkildə tərcümə etməyimi is­tə­di. Əlimdəki işləri bir kənara bura­xaraq Todurun “Ana dilim” adlı kitabını tərcümə və nəşr etdim. Ey­ni şey 2011-ci ildə də təkrarlandı. Bu dəfə Əli müəl­lim Bəkir Çobanzadə və Abdulla Tukayın k­i­tab­la­rını, 2014-cü ilsə isə Tok­toqulun kitabını çevirməyi tap­şırdı. Doğrusu, mən xeyli mü­qa­vi­mət göstərdim, la­kin onun sarsılmaz nüfuzu qarşısında təslim ol­dum. Bugün həmin tərcümələrə görə Əli Şamilə təşək­kür edirəm.

Əli Şamil digər türk xalqlarının problemləri ba­rə­də də əsərlər qələmə almışdır. Yer məhdudluğunu nə­zə­rə alaraq bunlar haqqın­da bir-iki nümunə ilə ki­fa­yət­lənək. “Azadlıqsevər uyğurlar üçün şəhid şair Lüt­fulla Mütəllib nümunəsi”, “İnamını itirdiyindən öm­­rü­nü bitirən Qamzat Aci­gəldiyev (26 yaşında ölü­mə sürük­lənən noqay şairi)”, “Mustafa Çokay − türk­lük savaşçısı”, “Osman Ba­tur-qəhrəman türk”, “Tok­to­qul Satılqanov”, “İtkilərimiz. Folklor­şü­nas­li­ği­mi­zin ağsaqqalı Ata Tərzibaşı dünyadan köçdü”, “Qar­slı Aşıq İslam”, “Kumuk Edebiyatının Düneni ve Bugünü”, “Nogay Edebiyatı Eskiden ve Şimdi”, “Colan türkləri - qarabağlıların tale qardaşları”, “Colan türklərinin folkloru” və s. və i.a.

Son illər milli dəyərlərimizə sahib çıxanların ardtdığı, turizmin sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə Əli Şamilin 1930-1950-ci illərdə Qazaxıstana sür­gün olunmuş soydaşlarımız haqqında yazdığı “Sür­gün olunanların sorağı ilə”, Azərbaycanda iki min ki­lo­metir uzaqda, İranın güneyində yaşayan, öz­lə­ri­ni bizim bir parçamız hiss edən qaşqaylar haqqında yaz­dığı Qaşqay elinə səfər”, eləcə də yüz əlli ilə ya­xın Rus imperiyasının tərkibində olsaq da mədəni əla­­qə­lərimizi y­üksək səviyyədə qura bilmədiyimiz qır­ğız elləri haqqında yazdığı Tarixi köklərin sora­ğı, ulu əcdadların izi ilə, yaxud Isık göl məni nədən köv­rəl­tdi” silsilə məqalələri məlumat-sorğu ki­tab­ça­sı mahiyyəti daşıyır.

  Əli Şamilin Axıska türkləri, özəlliklə Xəstə Ha­san haqqında yazıları az deyil. Hələ 1984-cü ildə “So­vet Naxçı­vanı” və 1986-cı ildə “Sovet Gür­cüs­ta­nı” qəzetlərində dərc etdir­di­yi ilk mə­qalələr 2012-ci il­də qarşımıza “Axıskalı Xəstə Hasan (şeirləri və şe­ir­­lə­­ri­nin ya­ran­ması haqqında söhbətlər)” kitabı ola­raq çı­xır. Bu əsər “Ahıska” qəzetin­də 2013-cü ilin yan­varından dekab­rın sonunadək hər həf­tə təfriqə olun­muş və 46 məqalə şəklində dərc edil­miş­dir.

Görkəmli qələm sahibinin zəngin biblioq­ra­fi­ya­sın­da “Koroğ­lu” və Naxçıvan mövzuları xüsusi yet tu­tur. Məlum olduğu kimi, “Ko­roğlu” dastanı türk dün­ya­sının ən çox yayılmış folklor nümu­nələ­rindən biri­­dir. Onun tacik, erməni, gür­cü versiyonları da var. Əli Şamil bu dastan haqqında vaxtilə bir sıra el­mi-nə­­zəri məqalə­lər yaz­mışdır. 2000-ci ilin əv­vəl­lə­rin­də Əli Kamali­nin arxivində ortaya çı­xan “Kor­oğlu” eposu ilə bağlı qələmə aldığı yazılarla ko­r­oğ­lu­sü­naslığa mühüm töhfələr vermişdir. Onun “Kor­oğlu” epo­sunun variantları Əli Kamali arxivində”, “Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun vari­ant­­la­­rı­n­da mətnşünaslıq məsələləri”, Kor­oğlu” dasta­nı­nın (Əli Kamali arxivindəki va­riantlar)” təkrar nəş­ri­nə ön söz”, “Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” das­ta­nında Ey­vaz obrazı” və başqa məqalələri, sim­po­zium və konfranslardakı çı­­xışları folklorsünaslığa xü­su­si dəyər qatmışdır.

Biblioqrafiyada Naxçıvan haqqında informasiya və zarisovka xarakterli xeyli yazının olması məni təəc­cüb­ləndirdi. Uzaq Şərq­dən tutmuş Vol­qa­bo­yuna,­ Şimali Qafqaza qədər böyük bir coğra­fi­yada çı­xan mətbuat orqanlarında Əli Şamilin Naxçıvan haq­qın­da reklam mahiyyəti daşıyan yazılarının dərc edil­məsi əslində bir vətənpərvərlik örnəyidir. Mə­sə­lə orasındadır ki, iqtisadi cəhətdən zəif olan Nax­çı­va­na əlavə maliyyə cəlb etmək üçün Əli Şamil di­ya­rın təbii gözəllikləri, balneoloji iqlimi, astma xəs­tə­li­yi­nin birin­cimüalicəsi olan duz mədənləri haq­qın­da dolğun bir məqalə ya­za­­raq onu rus dilinə çe­virt­dir­miş və müxtəlif rayon, şəhər və vila­yət qə­zet­lə­ri­nin redaksiyalarına göndərmişdir. Nəticədə SSRİ-nin müxtəlif regionlarından Naxçıvana axın baş­la­mış­dır. Bu dəfə də növ­bəproblemi ortaya çıxmışdır. Əli Şamil baş həkimlə və digər vəzifə sahibləri ilə da­nı­şaraq iki növbə yaratmağı təklif etmiş­dir. Növ­bə­lər­dən biri ancaq türk əsilli soydaşlarımız üçün nə­zə­rdə tu­tulmuşdur. Naxçıvana gələn xəstələr Əli­nin məqaləsi çıxan rusca qəzetləri də özləri ilə gə­tir­dik­lə­ri üçün bugün onların adlarını bu biblioqra­fi­ya­ya yerləşdirmək mümkün olmuşdur.

  Əli Şamilin xaricdə yaxşı tanınmasının digər bir gös­tə­ricisi də müx­­­təlif ölkələrdə keçirilən elmi məc­lis­lər haqqında informasi­ya­nın birinci ona bil­diri­l­mə­si­dir. Əlidən vaxtaşırı olaraq ün­vanımıza fayllar gön­də­rərək qarşıdan gələn konfrans və sim­pozi­umlar haqqında bizləri bilgiləndirir.

Bu biobiblioqrafiya Əli Şamilin 70 illiyi mü­na­si­bə­tilə tərtib olunmuşdur. Professor Qəzənfər Ka­zı­mov seçilmiş əsərlərinin on cildliyini nəşr etdirib. Bir dəfə mənə dedi: Bilirsənmi, bu cildlərlə heç də fi­lan-filan problemləri həll etdiyimi söyləmirəm. Sa­də­cə fi­­lan-filan problemlər barədə düşündüyümü bil­dir­mək istəmişəm. Əli Şamil də öz həyatını çətin prob­lem­lər barədə düşünməyə həsr edən insandır. Dü­şün­mədən həll etmək mümkün deyil.

 

Ramiz Əskər


K İ T A B L A R I

 

1998

1.     Türk xalqlarının tanınmış adamları / Şa­mil Ə., Ta­­hirzadə Ə.; Ensiklopedik məlumat kita­bı. Sözlük, layihə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklo­pe­di­ya­sı NPB, 1998. − 84 s.

 

2000

2.     Tanıdığım insanlar. I kitab / Şamil Ə. – Bakı: “Sumqayıt” nəşriyyatı, 2000. − 156 s.

 

2001

3.     Burulğandan çıxmaq mümkündürmü / Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Milli En­siklopediyası Nəşriyyatı, 2001. − 152 s.

4.     Dastanlaşmış ömürlər / Şamil Ə. – Bakı: “Səda” nəş­riyyatı, 2001. − 96 s.

5.     Quzey Kıbrıs / Şamil Ə. – Bakı: Azər­bay­can Milli Ensiklopediyası Nəşriy­yatı, 2001. − 152 s.

 

2006

6.     Aşıq İsgəndər Ağbabalı / Şamil Ə., Şa­mil Əzizə. – Ba­kı: “Səda” nəş­riyyatı, 2006. − 104 s.

 

2011

7.     Uyğur, qaqauz, Quzey Qafqaz türklə­ri­nin folk­lo­ru və ədəbiyyatı / Şamil Ə. – Bakı: ”Nur­lan” nəşriyyatı, 2011. − 412 s.

 


2012

8.     Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlə­ri­nin ya­ran­ması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. – Ba­kı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012. − 248 s.

9.     Aşıq İsgəndər Ağbabalı. (Xatirə, mə­qa­lə, məktub və sənədlərin işığında) / Şamil Ə., Şamil Əzi­zə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, 2012. − 148 s.

10. Qırım sevgisi / Şamil Ə. – Simferopol: QCİ “Qırım devoquvped neşir” nəşriyyatı,  2012. − 200 s.

 

2013

11. Axısqalı Xəstə Hasan. (Şeirləri və şeirlə­rinin ya­ranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. – Al­matı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 272 s.

12. Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan) / Şa­mil Ə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 164 s.

 

2014

13. Colan türkmanları (folklor və etnoqrafiya örnək­ləri) / Şamil Ə. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014. – 142 s.

 

2016

14. Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya ör­nəkləri) / Şamil Ə.; hazırlayan M.Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları H.Umudoğlu. − Təbriz: “Dənizçin” nəşriyyatı, 1395 (2016). – 144 s.

15. Çıldırlı Aşıq İrfani (Şeirləri, haqqındakı dastan rə­vayətlər)/ Şamil Ə. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − 248 s.

 


2018

16. Colan Türkmanları (folklor və etnoqrafiya ör­nəkləri) / Şamil Ə., təkrarnəşr, hazırlayan M.Herisçiyan, redaktə və ətək yazıları H.Umudoğlu. −Təbriz: “Dənizçin” nəşriyyatı. 1397 (2018). − 144 s.

17. Dissident sorağında / Şamil Ə., Şamil Əzizə. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018. − 204 s.

18. В поисках диссидентов / Шамиль А., Шамиль Азиза. Баку: Издательство “Elm və təhsil”, 2018. − 156 с.

 

Tərtib etdiyi kitablar

 

1999

19. Gültəkin-Əmin Abid. Buzlu cəhənnəm / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 1999. − 96 s.

20. Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklo­pe­di­yası NPB, 1999. − 352 s.

2002

21. Uzaq dağların adamı / İ.Ö.Vəliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında; tərtib edənlər Şamil Ə., Əliyeva T., Ha­cıyeva L., Qəhrəmanova N. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 2002. − 324 s.

 

2004

22. Ağaoğlu B.E. Solovkidə gördüklərim / Tərtib edən Şa­mil Ə. – Bakı: “Günəş” nəşriy­yatı, 2004. − 80 s.

 


2009

23. Koroğlu dastanı (Əli Kamali arxivindəki va­ri­antlar) / Tə­r­tib edən Şamil Ə. – Bakı:  “Nur­lan” nəşriyyatı, 2009. – 396 s.

 

2012

24. Folklor və tariximiz mövzusunda respublika el­mi konfransının materialları. (19-20 noyabr 2012) / Tərtib edən­lər Şamil Ə., Saleh V. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012. −  248 s.

 

2013

25. Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəm­şir mərhələsi mövzusunda beyəlxalq elmi konfransın ma­terialları. (5 dekabr 2013) / Tərtib edənlər Şamil Ə., Qə­zən­fər­qızı A. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 308 s.

26. Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi prob­­lemləri mövzusunda respublika elmi kinfransının mate­rialları. (5 iyun 2013) / Tərtib edənlər Şamil Ə., Qəzənfərqızı A. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. − 240 s.

 

2016

27. Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı ta­rixi // Tərtibçilər və ön söz müəllifləri Şamil Ə., Əhmədov B. – Bakı: “Elm və təhsil”, 2016. – 240 s.

28. Pof.Dr. Hacali Necefoğluna Armağan // Düzen­le­me kurulu Şamil A., Pidvoynıy V., Alekberli A., Özkaya S., Ga­zanfarkızı A. − İzmir, 2016.

29. Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görün­mə­­yən tərəflər. Elmi sessiyanın materialları. (10 iyun 2016-cı il). − Bаkı: “Еlm vә tәhsil” nәşriyyatı, 2016. − 100 s.

 

Redaktoru olduğu kitablar

 

1997

30. Novruzov İ. Azərbaycan kartı (İran xatirələri) / Ön söz: Vəliyev İ., Nəzərli S., Cabbar E.; redaktoru Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997. − 160 s.

 

2007

31. Məmmədzadə M. Azərbaycanda köylü hərəkatı. Lenin milli siyasəti / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı, 2007. − 144 s.

32. Rəhimoğlu A. Elçibəyçi düşüncə sistemi və onun “Bü­­tövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə!” / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı, 2007. − 56 s.

 

2008

33. Rəhimoğlu A. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bü­tövləşmə və düzgün yazı qaydaları (Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait) / Redaktoru Şamil Ə. – Bakı: “Apostrof” nəşriyyatı, 2008. – 216 s.

 

2010

34. Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri / Türkmən-cədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., re­dak­toru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 448 s.

35. Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmisəm / Türk­mən­cədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 160 s.

36. Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri / Türk­mənc­ə­dən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., re­dak­to­ru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 240 s.

37. Zanet T. Ana dilim / Qaqauzcadan uy­ğun­laş­dıran v­ə ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2010. − 104 s.

 

2011

38. Əndəlib Nurməhəmməd. Seçilmiş əsərləri / Türk­­­məncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: MBM, 2011. − 240 s.

2014

39. İllər yorğun, mən yorgun... (Ramiz Əskər-60) / Tərtibçi Əs­kər N., redaktoru Şamil Ə. – Bakı: Elm və təhsil, 2014. − 204 s.

 

2016

40. Asker R. Kutadgu Bilig Bibliyografyası / Re­dak­­toru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2016. – 292 s.

41. Asker R. Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Edebi­yatı / Redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2016. – 280 s.

42. Qız Cibək. Qazax məhəbbət dastanı / Qazax­ca­dan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şa­mil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2016. – 244 s.

43. Rəhimoğlu A. Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu / Redaktoru Şamil Ə. − Bakı, “Elm və təhsil“, 2016. − 132 s.

44. Rəhimoğlu A. Sosiologiyada partiyadaxili qrup­laş­malar / Redaktoru Şamil Ə. − Bakı, “Elm və təhsil“,  2016. − 96 s.

45. Turan Osman. Türk cahan hakimiyyəti məfkurəsi tarixi / Türkcədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2017. – 544 s.

2017

46. İdeologiya (məqalələr toplusu)/ Redaktoru Şamil Ə. −  Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2017.

47. Əskər R., Əskər N. Kitabi-Dədə Qorqud. Biblio­qrafik göstəricisi. I cild. / İxtisas redaktoru Şamil Ə. – Bakı, BXQR, 2017. – 624 s.

48. Əskər R., Əskər N. Kitabi-Dədə Qorqud. Biblio­qrafik göstəricisi. II cild. / İxtisas redaktoru Şamil Ə. – Bakı, BXQR, 2017. – 336 s.

49. Asker R. Yusuf Balasaguni ve Kutadgu Bilig Bib­li­yografyası / Redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakü, 2017. – 354 s.

50. Qəfəsoğlu İbrahim. Türk milli kültürü / Türkcə­dən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Əskər R., redaktoru Şamil Ə., Əskər N. – Bakı: BXQR, 2017. – 474 s.


M Ə Q A L Ə L Ə R İ, M Ə R U Z Ə L Ə R İ,                      T E Zİ S L Ə R İ

(Azərbaycan türkcəsində)

 

1972

51. Əmin Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədə­biyyat mə­sələləri // S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Uni­versitetinin tə­lə­bə və gənc alimlərinin konfransının tezisləri. – Bakı: ADU nəşriy­yatı, 1972.

 

1974

52. Qardaşoğlanları kimdir? // “Sovet Astarası” qə­zeti. − 1974, 20 avqust. − №98(3139). − S. 3.

53. Mətbuat tariximizdən: Qardaşoğlanları kim­dir? (“Molla Nəs­rəddin” jurnalında “Qardaşoğlanları” imzası ilə yazan müəl­liflər haqqında) // “Müxbir” jurnalı. – 1974. − №6.

 

1978

54. İnci xəzinəsi (eyni adlı kitab haqqında) // “Şərq qapısı” qəzeti. − 1978, 12 mart. − №60(11978).

55. Qədim abidə tədqiq edilir (Ş.Cəmşidovun “Kita­bi-Dədə Qorqud” kitabı haqqında) // “Şərq qapısı” qəzeti. − 1978, 31 dekabr. − №300(12218).

56. Quraşdırıcılar // “İnşaatçı” qəzeti. − 1978, 28 noyabr.

 

1979

57. Yüksəliş illəri // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1979, 26 may.

58. Məktəb muzeyi // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1979, 18 aprel.

59. Pillələr // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti. − 1979, 22 fevral.

60. Sözün qüdrti // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1979, 6 yanvar.

61. Şahmatçı Aliyə // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1979, 21 aprel.

62. Şahmatçılar ailəsi // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1979, 21 dekabr.

 

1980

63. Axtarış həvəsilə // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1980, 28 iyun.

64. Balıqçılıq təsərrüfatı vacibdir // “Sovet kəndi” qə­zeti. − 1980, 27 may.

65. Bir ömrün yarpaqları // “Mədəni maarif işi” ju­r­nalı. − 1980. − №1.

66. Dostluğun sorağı // “Azərbaycan müə­llimi”qəzeti. − 1980, 11 iyul.

67. Etimad asan qazanılmır // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1980, 20 fevral.

68. Əlincənin gənc tədqiqatçıları // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1980, 10 sentyabr.

69. Gözəl töhfə (Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri” haq­qında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1980, 13 yanvar. − №10(12528).

70. Ömürdə qalan izlər // “Azərbaycan qadını” jur­na­lı. − 1980. − №7.

 

1981

71. Aşığın vətən həsrəti (Aşıq Alının anadan ol­ma­sının 180 illiyi münasibətilə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1981, 18 sentyabr. − №222(13045).

72. Drujina Salmanın adını daşıyır // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti. − 1981, 15 iyun.

73. Kiçik göllərə diqqət // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1981, 14 aprel.

74. Naxçıvanın yaşıl apteki // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1981, 11 noyabr.

75. Üç sevinc // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1981, 12 fevral.

76. Zəmanədən narazı aşıq (Aşıq Alının anadan ol­masının 180 illiyi münasibətilə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1981, 17 noyabr. − №271(13094).

77. 37 il sonra görüş // “Azərbaycan pioneri” qəzeti. − 1981, 10 aprel.

 

1982

78. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Telli Qara // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1982, 30 oktyabr. − №256(13358).

79. İllər, uğurlu illər // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti. − 1982, 26mart.

80. Qızılvəngin sabahı // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1982, 15 mart.

81. Ömürdə qalan izlər // Söz və iş (məqalələr toplusu), Bakı: “Yazıçı” nəş­riy­­yatı. – 1982, − S. 193-204.

82. Pedaqoq, alim Əmin Abid // “Azərbaycan müəl­li­mi” qəzeti. − 1982, 2 iyul. − №53(3657). − S. 4.

83. Sabahın üzümçüləri // “Azərbaycan müəl­li­mi” qəzeti. − 1982, 1 iyul.

84. Naxçıvanda kitab bayramı // “Kommunist” qəzeti. − 1982, 15 iyun.

 


1983

85. Aşıq Alının ustadı kimdir? Azərbaycan aşıqla­rının IV qu­rultayı qarşısında // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1983, 27 aprel. − №98(13533).

86. Bərpaçı bənna // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1983, 6 avqust.

87. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Deməyin meydandan qaçdı Mirzalı // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1983, 15 oktyabr. − №239 (13674).

88. Qalaboynu partlayış ərəfəsində // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1983, 17 may.

89. Türkmən inciləri (Klassik türkmən şeir antolo­gi­yası haqqın­da) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1983, 30 oktyabr. − №252(13687).

90. Maraqlı adamlar. Hər gələn baxar gedər // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1983, 6 avqust.

 

1984

91. Abidələrimizə məhəbbət // “Qo­bustan” jur­nalı. – 1984. − №3.

92. Billur sarayın qəhrəmanları // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1984, 13 noyabr.

93. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Dastanlaş­mış ömür. (Abbasqulu bəy Şadlinski haqqında) // “Sovet Naxçı­vanı” qəzeti. − 1984, 15 may. − №113(13851).

94. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Kəsə­mənli Qorxmaz və Heydər // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 15 dekabr. − №289(140025). − S. 4.

95. El sənətkarlarımız Xəstə Həsən // “Sovet Nax­çı­va­nı” qəzeti. − 1984, 20 mart. − №67(13805).

96. Əbədi // “Araz” almanaxı. – Bakı: “Yazıçı” nəş­riy­­yatı. − 1984.

97. Əyilməzlik timsalı Əlincə // “Sovet Naxçıvanı” qə­zeti. − 1984, 30 iyul. − №179(13916).

98. Gündoğandan günbatana (Şair Adil Cəmilin eyni adlı ki­ta­bı haqqında) // “Əmək bayrağı” qəzeti. − 1984, 16 mart. − №32(785).

99. Qəhrəmanlıq dastanlarımıza aid tədqiqatlar (Rüs­­təm Rüs­təm­zadənin “El qəhrəmanları xalq ədəbiyyatında” kitabı haq­qın­da) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 30 noyabr. − №277(14013).

100.   Maraqlı müddəalar toplusu (“Azərbaycan filo­lo­giyası mə­sələləri” kitabı haqqında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 22 yan­var. − №18(13756).

101.   Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı // “So­vet Naxçı­vanı” qəzeti. − 1984, 13 aprel. − №87(13825).

102.   Naxçıvanda N.Gəncəvinin əsərləri ilə səsləşən de­­yimlər // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 15 fevral. − №43(13781).

103.   Partiyanın sadiq əsgəri (Heydər Vəzirov haq­qın­da) // “So­vet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 29 iyun. − №152(13890).

104.   Sənətkar haqqında söz (Z.Qiyasbəylinin “İmran Qasımov” monoqrafiyası haqqında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 23 sen­tyabr. − №223(13961).

105.   Ülvi hisslər insanı dəyişir (Diqqət! Film çəkilir. “Gümüşü gö­lün sirri” filminin quruluşçu rejissoru Eldar Qu­li­yevlə müsa­hi­bə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 14 avqust. − №189(13927).

106.   Yaddaşlarda yaşamış incilər (“Azərbaycan aşıq­ları və el şairləri” kitabı haqqında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1984, 6 mart. − №57(13795).

107.   Yenilik səmərə verir // “So­vet kəndi” qəzeti. − 1984, 13 noyabr.

 

1985

108.   Axtarış davam edir (Arxeoloq Vəli Əliyevlə II Kül­təpə haq­qında müsahibə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 15 oktyabr. − №240(14278).

109.   Aşıq Cəlil // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 15 de­kabr. − №291(14329).

110.      Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Bilqamıs das­ta­nı haq­qında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 9 avqust. − №184(14222).

111.   Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı // “Qo­bustan” jur­nalı. – 1985. − №1. – S. 13-15.

112.   Sənədli və bədii lentlər ustası (Azərfilmin ope­ra­toru Zaur Məhərrəmovla müsahibə) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 16 aprel. − №88(14126).

113.   Şərəfli həyat yolu (İnqilabçı N.Rzayev haqqında) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 28 dekabr. − №301(14542).

114.   Tikan // “Araz” almanaxı. – Bakı: “Yazıçı” nəşriy­yatı. − 1985.

115.   Ululu Kərimi axtaran tapar // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 29 iyun. − №152(14493).

116.   Jurnalistin qeydləri, Qayğı və kömək lazımdır // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1985, 18 sentyabr. − №217(14255).

 

1986

117.   “Köçəri” havası // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1986, 9 yanvar.

118.   A.Şadlinski-100. Nəsillərə nümunə, Qırmızı ko­mandan / Şamil Ə., Rəşidzadə L. // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1986, 29 noyabr.

119.   Əmin Abid bayatılarımız haqqında // “Elm və hə­­yat” jurnalı. – 1986. − №11. − S. 26-27.

120.   Əmin Abidin “Ədəbiyyat tarixi” // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti. − 1986, 12 dekabr. − №50(2237). − S. 6.

121.   Xəstə Həsən və müasirləri // “Sovet Gürcüstanı” qəzeti. − 1986, 1 iyul. − №79(9162).

122.   İkinci Mirzə Cəlil // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1986, 27 dekabr. − №297(14638).

123.   İnqilabi şöhrət muzeyi // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. − 1987, 23 oktyabr.

124.   “Qırmızı tabor” muzeyi // “Kommunist” qəzeti. − 1986, 22 noyabr.

125.   Qırmızı tabor Şərurda // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1986, 29 noyabr.

126.   Şairin hədiyyəsi (Bəxtiyar Vahabzadə) // “Kommunist” qəzeti. − 1986, 13 oktyabr.

127.   Şərəfli ömür yolu // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1986, 28 oktyabr. − №351(14592).

128.   Ululu Kərimi haralıdır? // “Qabaqcıl” qəzeti. − 1986, 22 mart. − №35(3066).

 

1987

129.   Ailə estafetinin davamçısı // Damla-damla göl olar, Bakı: “Yazıçı” nəşriyyatı. – 1987. − S. 152-160.

130.   Axundovun əsərlərinin nəşri tarixindən // “Ki­­tab­­lar aləmin­də” jurnalı. − 1987. − №3. − S. 16-17.

131.   Azmanlardan biri - Əmin Abid // “Elm” qəzeti. − 1987, 5 mart. − №9(82).

132.   Dastanın ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı // “Azər­bay­can” jurnalı. – 1987. − №4. − S. 179-182.

133.   Körpü // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1987, 14 yanvar. − №11(14652).

134.   Körpü // “Araz” almanaxı. – Bakı: “Yazıçı” nəş­riy­yatı. – 1987.

135.   Körpü // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1987, 20 oktyabr.

136.   Ot kökü üstə bitər // Müasirlərimiz, Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı. – 1987. − S. 127-128.

137.   Partiyanın sadiq əsgəri // “Azərbaycan dəmir­yol­çusu” qəzeti. − 1987, 30 oktyabr.

138.   Sədinin rəsmləri // “Azərbaycan pioneri” qəzeti. − 1987, 19 iyun.

139.   Torpağın keşiyində // Müasirlərimiz, Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı. – 1987. − S. 112-113.

140.   Vətəndaş qeyrəti ilə // Müasirlərimiz, Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı. – 1987. − S. 56-58.

141.   Yaddaşlarda yaşamış incilər (Azərbaycan aşıq­ları və el şairləri” kitabı haqqında (“Elm” nəşriyyatı, 1983-cü il) // “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. − 1987, 6 mart. − №57.

 

1988

142.   Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında (Elmi kon­fransdakı mə­qalənin tezisi) // “Şərur-qədim diyar”. – İliç, 1988. − S. 19-20.

143.   Sel arxeoloqun bələdçisidir // “Sovet Naxçıvanı” qə­zeti. − 1988, 30 iyun. − №151(13586).

 

1989

144.   Əmin Abid Sabir haqqında // XX əsr. Azər­bay­can SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. – Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1989. − S. 221-228.

145.   Hara köçür bu köçəri? (Tulumçalan Cəbi haq­qında) // “Qobustan” jurnalı. – 1989. − №1. − S. 93-94.

146.   Xanağada istiot kolu // “Kommunist” qəzeti. − 1989, 25 av­qust. − S. 4.

147.   Röyada gördüm sizi (Türkiyəli Aşıq İslam haq­qında) // “Odlar yurdu” qəzeti. − 1989, 3 fevral.

148.   Torpaq komissarının taleyi (Heydər Vəzirov haqqında) // “Sovet kəndi” qəzeti. − 1989, 15 iyun.

149.   “Turunc” fərdi layihə təqdim edir // “Azər­bay­can gəncləri” qəzeti. − 1989, 28 mart.

150.   Gözaydınlığı // “Odlar yurdu” qəzeti. − 1989. − №12.

 

1990

151.   Ali məclisin etirazı // “Azadlıq” qəzeti. − 1990, 22 noyabr. − №22(24). − S. 3.

152.   Naxçıvan (müəllimlərin tətili) // “Azadlıq” qəze­ti. − 1990, 7 mart.

153.   Naxçıvan: Son günlər // “Azadlıq” qəzeti. − 1990, 4 iyul. − №2(5). − S. 7.

 

1991

154.   Ali məclisin iki sədri var // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 2 avqust. − S. 2.

155.   Boykot mitinqi // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 9 av­qust. − №32(62). − S. 1.

156.   Culfa dəmiryorlçularının tələbi // “Azadlıq” qə­zeti. − 1991, 9 may.

157.   H.Əliyevin L.Ter-Petrosyanla dialoqu // “Azad­lıq” qəzeti. − 1991, 17 sentyabr. − №40(70).

158.   Hələ ki sakitlikdir // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 5 no­yabr.

159.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 16 avqust. − S. 2.

160.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 23 avqust. − S. 2.

161.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 9 avqust. − №32(62). − S. 1.

162.   Naxçıvan: ruslar vasitəçilik təklif edirlər // “Azad­lıq” qəzeti. − 1991, 24 sentyabr.

163.   Naxçıvan: yollar bağlanıb, qəzetlər gəlmir // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 27 sentyabr.

164.   Naxçıvan (iki xəbər) // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 12 iyul. − S. 2.

165.   Kooperativçilər və partiyaçılar // “Azadlıq” qə­ze­ti. − 1991, 2 avqust. − S. 8.

166.   Qaşınmayan yerdən qan çıxarırlar // “Azadlıq” qə­zeti. − 1991, 4 aprel. − №14(44). − S. 3.

167.   Qələbə? // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 6 sentyabr.

168.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 12 iyul. − S. 2.

169.   Naxçıvan(iki xəbər) // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 5 iyun. − S. 3.

170.   Naxçıvan: 31 dekabr həmrəylik günü // “Azad­lıq” qəzeti. − 1991, 3 yanvar. − S. 2.

171.   Naxçıvanda DTK-nın sonu // “Azadlıq” qəzeti. −  1991, 31 dekabr. − №70(100).

172.   Sessiya haqqında xəbər // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 12 aprel. − №15(45). − S. 2.

173.   Şərur (AXC rayon şöbələrinin konfransları) // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 28 fevral. − S. 3.

174.   Torpaq komissarının taleyi // “Ağ ləkələr silinir” (məqa­lələr toplusu). – Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991.

175.   Yerevan-Kafan qatarının qarşısı kəsilib // “Azadlıq” qəzeti. − 1991, 13 sentyabr.

1992

176.   Birləşmək ümidi ilə ayrılıq // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 29 oktyabr.

177.   Burulğandan çıxmaq mümkündürmü? // “Azad­lıq” qəzeti. − 1992, 3 mart. − №18(118). − S. 3-4.

178.   Cənubi Azərbaycan rəssamları // “İncəsənət” qəzeti. − 1992, 6 may.

179.   Culfada İK seçkisi // “525-ci qəzet”. − 1992, 16 noyabr.

180.   Çörək ucuz olarsa basılmaz vətən // “Azadlıq” qə­zeti. − 1992, 18 iyul.

181.   Deputatların çətin günləri // “Azadlıq” qəzeti. −  1992, 25 fevral. − №16(116). − S. 3.

182.   Döyüşlər səngimək bilmir // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 27 may. − №43(143).

183.   Döyüşlər səngiyib, amma… // “Azadlıq” qəzeti. −  1992, 13 iyun.

184.   Ermənilər yenə aldadır // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 27 may. − №43(143).

185.   Əlvida, vəzifə // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 18 fev­ral. − №14(114).

186.   Heydər Əliyev Mütəllibovun çağrışına getmədi // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 17 may. − №39(139) . − S. 8

187.   Heydər Əliyev siyasi rəqiblərini aradan qal­dır­maq üçün bütün vasitələrə əl atdı // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 27 avqust. − №73(173). − S. 3.

188.   Heydər Əliyev: Naxçıvandan çıxmaq fikrim yox­dur // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 23 may.

189.   Hərbiçilərin növbəti “məşqi” // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 27 may. − № 43(143).

190.   Huşəng Qaçaq Nəbinin nəticəsidir? // “Səs” qə­zeti. − 1992, 23 aprel.

191.   İxracatda Naxçıvana “bahalı mal” qovğası // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 29 iyul. − №61(161). − S. 8.

192.   İran: Seçkilər qarşısında // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 3 aprel. − S. 4.

193.   İran: Seçkilərdən sonra // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 20 may. − S. 8

194.   Qarşıdurma artır // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 8 may. − S. 2.

195.   Mahmud Rəncbəri kimə xidmət edir? // “Oğuz eli” qəzeti. − 1992, 9 iyul.

196.   Mail olsan Mustafanı taparsan // “Oğuz eli” qə­zeti. − 1992, 25 iyun. − №17. − S. 5.

197.   Müştərək bazar niyə açıldı, niyə bağlandı // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 31 dekabr. − №127(227).

198.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 12 may. − №38(138). − S. 2.

199.   Naxçıvan // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 5 may. − S. 2.

200.   Naxçıvanın çətin günləri // “İncəsənət” qəzeti. − 1992, 26 iyul.

201.   Naxçıvan niyə mühasirədədir? // “Azadlıq” qə­zeti. − 1992, 3 dekabr. − №115(215). − S. 4.

202.   Naxçıvanda nə baş veribdi // “İncəsənət” qəzeti. − 1992, 11 noyabr. − №22(43). – S. 7.

203.   On gün İran zindanlarında // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 31 oktyabr. − №101(201).

204.   Ordubadda hakimiyyət böhranı // “Azadlıq” qə­zeti. − 1992, 17 mart.

205.   Ölüləri gecə dəfn edirlər // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 23 may.

206.   Prezidentin istirahət saatlarında (Quzey Kıbrıs Türk Cüm­hu­riyyətinin prezidenti Rauf Denktaşın bədii fotoları haqqında) // “İncəsənət” qəzeti. − 1992, 25 noyabr. − №23(44) . − S. 3.

207.   Savəli Tilimxan // “Ozan” qəzeti. − 1992, 28 may. − №8. − S. 1.

208.   Sessiya baş tutmadı // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 11 avqust.

209.   Sərhəddə döyüş, şəhərdə yürüş // “Azadlıq” qə­zeti. − 1992, 30 may.

210.   Şeytan üçbucağı yaranacaqmı? // “Azərbaycan” qəzeti. − 1992, 11 noyabr.

211.   Təbrizdə teatr // “Mədəniyyət” qəzeti. − 1992, 25 iyun. − №17. − S. 5.

212.   Tufanqabağı sakitlik // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 29 iyul. − №61(161). − S. 5.

213.   Ukraynalı analar // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 3 iyun.

214.   Urmiya aşıqları // “Ozan” qəzeti. − 1992, 31 iyul. − №10 (10). − S. 1-2.

215.   Urmiya gördüyüm kimi // “Oğuz eli” qəzeti. − 1992, 28 may.

216.   Üç xəbər // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 10 mart.

217.   Vətən məhəbbəti güclü çıxdı // “Azadlıq” qəzeti. − 1992, 25 iyul.

218.   Qərbi Azərbaycan mədəniyyəti // “Mədəniyyət” qəzeti. − 1992,18 iyun.

 

1993

219.   Bir daha Ağ Aşıq haqqında  // “Oğuz eli” qəzeti. − 1993, 14 yanvar. − №1(30). − S. 8.

220.   Gözə kül üfürənlər // “Müxalifət” qəzeti. − 1993, 11 dekabr. − №124(275). − S. 6-7.

221.   Heydər Əliyev keçmişə münasibətini dəyişir // “525-ci qəzet”. − 1993, 13 mart. − №14. − S. 2, 7.

222.   İran: Cənubi Azərbaycan niyə parçalanır // “Azadlıq” qəzeti. − 1993, 27 fevral.

223.   Kərküklü Yunis Sidiqlə müsahibə // “Azər­bay­can” qəzeti. − 1993, 23 yanvar. − №14(527). − S. 5.

224.   Məclis iflic vəziyyətində // “Müxalifət” qəzeti. − 1993, 18 dekabr. − №127(278). − S. 1, 6.

225.   Naxçıvanda İran nümayəndəliyi // “Azadlıq” qə­zeti. − 1993, 12 yanvar.

226.   Ovsunçu Cəlil // “Azərbaycan təbiəti” jurnalı. – 1993. − №2(99). − S. 26-28.

227.   Ümüdlər göyərmədi // “Müxalifət” qəzeti. − 1993, 28 dekabr. − №131(281). − S. 5.

1994

228.   Ağız ədəbiyyatından: Əbusaleh // “Güney Azər­baycanı” dərgisi. – 1994. − №1. − S. 31-33.

229.   Bir daha Ağ Aşıq haqqında // “Oğuz eli” qəzeti. – 1994. − №1(30). − S. 8.

230.   Bütün qəhrəmanlıqlara görə zindan / Şamil Ə., Səl­cuq E. // “Azadlıq” qəzeti. − 1994, 5 iyul. − №65(432). − S. 4.

231.   İmperiyanın parçalanması Naxçıvandan başladı // “Müxalifət” qəzeti. − 1994, 29 yanvar. − №2(285).

232.   Naxçıvanı nə gözləyir? // “Müxalifət” qəzeti. − 1994, 29 yanvar. − №5(288). − S. 3.

233.   Yarımçıq qalmış evin sakini həbsdədir // “Mü­xalifət” qəzeti. − 1994, 24 sentyabr. − №68 (350).

 


1995

234.   Ələsgər bulağından su içən qaqauz qızı (T.Ar­nautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında) // “Ağrı­dağ” qəzeti. − 1995, 2 mart. − №18. − S. 4.

235.   Gözəgörünməz adamlar hardadır? // “Cümhu­riy­yət” qəzeti. − 1995, 12 yanvar. − №2(38). − S. 3.

236.   Hakimin diqqətinə. Prokurorun unutduğu məsələ // “Cümhuriyyət” qəzeti. − 1995, 5 yanvar. − №1(37). − S. 3.

237.   Həmkarımızın şeir payı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında) // “Avrasiya” qəzeti. − 1995, 10 yanvar.

238.   Krım tatarlarının qara günü // “Azadlıq” qəzeti. −  1995, 23 may. − №39(525)

239.   Qaqauz qızı, qaqauz sözü (Türk dünyası T.Ar­nautun “Qa­qauzam, Bucaqdır yerim” kitabı haqqında) // “Yeni əsər” qəzeti. − 1995, 7 iyul. − №4(17). − S. 3.

240.   Ortaq ədəbiyyata doğru (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaq­dır yerim” kitabı haqqında) // “Zaman” qəzeti. − 1995, 15 fevral.

241.   Toy neftdən xəbər verir // “Azadlıq” qəzeti. − 1995, 31 yanvar. − №7(493).

 

1996

242.   Bakıya bir də dönməyinə əcəl aman vermədi // “Mü­xalifət” qəzeti. − 1996, 21 avqust. − №63(463). − S. 8.

243.   Vəkil, ictimai xadim, ədəbiyyatçı Əli Kamali (ölü­­­mü mü­na­sibətilə) // “Ədalət” qəzeti. − 1996, 17 avqust. − №74(564). − S. 6-8.

 


1997

244.   Əli Kamali və folklor // “Çənlibel” (Tbilisi) qə­zeti. − 1997, 22 oktyabr.

245.   Ön söz // Novruzov İ. Azərbaycan kartı (İran xa­ti­rə­ləri). − Bakı, 1997. − S. 3.

246.   Sənətkarın Bakı yanğısı (Təbrizli rəssam Kərim Sid­qi Ru­hi haqqında) // “İncəsənət” qəzeti. – 1997. − №1(73). − S. 3.

1998

247.   Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi // “Qobustan” jurnalı. – 1998. − №3. – S. 75-78.

248.   Əli Kamaliylə görüş // “Xəzər” jurnalı. − 1998. − №3. – S. 147-155

249.   Əmin Abid və qaqauz maniləri // “Qədimliyimiz-diriliyi­miz­dir”. Tədqiqatlar elmi toplusu. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 1998. − S. 57-65.

250.   İncə yumorlu müəllimimiz // Mir Cəlal kitabı. − Bakı, 1998. – S. 120-124.

251.   Nafiə xanımın acı taleyi // “Qədimliyimiz – dirili­yi­­miz­dir”. Tədqiqatlar elmi toplusu. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 1998. − S. 68-73.

252.   Türk süsləmə sənətçisi (Handa Kayakökü) // “İn­cə­sənət” qəzeti. – 1998. − №7(79).

 

1999

253.   Cavadxan (1748-1804) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 302.

254.   Cavanşir (642-683) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 303.

255.   Cavidin ev-muzeyi // “Qobustan” jurnalı. – 1999. − №2.

256.   Cırtdan // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 308.

257.   Çeçenlər // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 288.

258.   Çexiya // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 186.

259.   Çingizxan (1155-1227) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 293.

260.   Əlincənin gözü-İlandağ müşahidə məntəqəsi // “Qobustan” jurnalı. – 1999. − №2.

261.   Falçı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 203.

262.   Faşizm // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 205.

263.   Feyxoa // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 206.

264.   Fındıq // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 213.

265.   Fıstıq // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 216.

266.   Gültəkin Əmin Abiddirmi? // “Ulduz” jurnalı. – 1999. − №5-6. − S. 81-86.

267.   Hacı Çələbixan (1703-1755) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 248.

268.   Hacı Murad (1816-1852) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 247.

269.   Hacı Zeynalabdin Tağıyev (1838-1924) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S.  246.

270.   Həllac Mənsur (848-922) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 262.

271.   Həmid Nütqi haqqa qovuşdu // “Tanıtım” qəzeti. − 1999, 23-29 iyul. − №24-31. − S. 2.

272.   Həmid Nütqi ilə görüşlərim, söhbətlərim // “Azə­r­baycan” jurnalı. – 1999. − №11.

273.   Hitler (Şiklqruber) Adolf (1889-1945) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 271.

274.   Xaç // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 228.

275.   Xətai Şah İsmail (1487-1524) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 223.

276.   Xınalıqlılar // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 236.

277.   Xiyabani Məhəmməd (1879-1920) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 235

278.   Xocalı faciəsi // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 238.

279.   Xomeyni Ruhullah Musəvi (1902-1989) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 237

280.   İnanmazdım ki, məni belə qarşılayacaqlar // “Ta­­nıtım” qəzeti. − 1999, 23-29 iyul. − 24-31. – S. 15.

281.   Qorqudşünaslığın əsasını qoyanlardan biri (XI kitab) // “Filoloji araşdırmalar”. – Bakı: BDU nəşriyyatı, 1999. − S. 159-174.

282.   Önsöz // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 5.

283.   Öpücü baba dünyasını dəyişdi. I // “Tanıtım” qə­ze­ti. − 1999, 16-22 iyul. − 23(30). − S. 15.

284.   Öpücü baba dünyasını dəyişdi. II // “Tanıtım” qə­zeti. − 1999, 23-29 iyul. − 24(31). − S. 15.

285.   Öpücü baba dünyasını dəyişdi. III // “Tanıtım” qə­zeti. − 1999, 31 iyul-6 avqust. − 25(32). − S. 15.

286.   Pakistan (Pakistan İslam Respublikası) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 8-10.

287.   Pazrıq kurqanları // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 8.

288.   Pənahəli xan (1693-1763) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 23.

289.   Pəri // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 24.

290.   Pir // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 26.

291.   Pişəvəri Seyid Çəfər Seyid Cavadoğlu (1892-1947) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S.  27-28.

292.   Polis // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 34.

293.   Polşa (Polşa Respublikası) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 37-40.

294.   Puşkin Aleksandr Sergeyeviç (1799-1837) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 50-51.

295.   Ramazan bayramı, Orucluq bayramı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 54.

296.   Razin Stepan Timofeyeviç (1630-1671) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 54.

297.   Rəmz, simvol // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 63.

298.   Rəsul Rza (1910-1981) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 64.

299.   Rəsulzadə Məmmədəmin Molla Ələkbər­oğlu (1884-1955) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 65.

300.   Ruhanilər // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 74.

301.   Rumi Mövlanə Cəlaləddin (1207-1273) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 66.

302.   Rüşdiyyə məktəbi // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S.  75

303.   Saxsı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 83.

304.   Saxurlar // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 84.

305.   Savalan dağı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 79.

306.   Səbayel // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 85.

307.   Sədi Şirazi (1210-1292) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 86.

308.   Səfiəddin Urməvi (1230-1294) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 93.

309.   Səlib yürüşləri // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 87.

310.   Səlnamə // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 81.

311.   Səməd Behrəngi (1939-1967) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 88.

312.   Səməndər quşu // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 89.

313.   Səttərxan (1868-1914) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 91.

314.   Səyyahlar // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 86.

315.   Solovakiya Respublikası // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 107.

316.   Stalin İosif Vissarionoviç Çuqaşvili (1879-1953) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 113.

317.   Sufilik, sufizm // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 124.

318.   Sultan Məhəmməd (1470-ci illər-1555) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 120.

319.   Sultan Səlim (1470-1520) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 121.

320.   Sünnət // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 126.

321.   Sürgün // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 126.

322.   Şabalıd // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 319.

323.   Şabran qalası // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 319.

324.   Şadlınski Abbasqulu bəy (1886-1930) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 320.

325.   Şah // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 326.

326.   Şaman // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 322.

327.   Şamil // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 323.

328.   Şəhidlər xiyabanı // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 336.

329.   Şəhriyar Məhəmmədhüseyn (1906-1988) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 338.

330.   Şəms Təbrizi (1185-1248) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 332.

331.   Şəngül, Şüngül, Məngül // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 333.

332.   Şollar suyu // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 342.

333.   Tac Mahal // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 138.

334.   Tahir Kutsi Makal (nekroloq) // “Tanıtım” qəzeti. − 1999, 15 iyul. − 22(29).

335.   Tapmaca // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 134.

336.   Tatlar // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 135-136.

337.   Teymur, Əmir Teymur (1336-1405) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 139.

338.   Təbriz (şəhər) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 148.

339.   Topçubaşov Əlimərdan bəy (1862-1934) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 162.

340.   Tuqay meşələri // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 168.

341.   Tundura // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 169.

342.   Turan // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 171.

343.   Turfan abidələri // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 173.

344.   Türk müğənnisi Barış Mançonu xatır­la­yar­kən // “İncəsənət” qəzeti. – 1999. − №9(81). − S. 11.

345.   Türkiyə Cümhuriyyəti // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 177.

346.   Türkmənçay müqaviləsi // Uşaq ensiklope­diya­sı (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 184.

347.   Türkmənistan // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 181.

348.   Udinlər // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 187.

349.   Ular // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 190.

350.   Uluqbəy (1394-1449) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 193.

351.   Urartu yazıları // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 194.

352.   Urmiya // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 194.

353.   Uzaqlığı doğuran misralar və ya Gültəkin kim­dir? // Gültəkin Əmin Abid. “Buzlu cəhənnəm”. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı,  1999. − S. 3-20.

354.   Uzun Həsən (1423-1478) // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 187.

355.   Üzərlik // Uşaq ensiklopediyası (nədir? kimdir?). III cild / Tərtib edən Şamil Ə. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 199.

 


2000

356.   Bağırov İsrafil // “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensik­lo­pediyası. İki cilddə, II cild. – Bakı: “Yeni nəşriyyat evi”, 2000. − S. 46

357.   Əli Kamalinin toplayıcılıq və araşdırıcılıq fəa­liyyəti // Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab. − Bakı, 2000. − S. 220-226.

358.   Əmin Abid Mütəllim oğlu (Əhmədov) // “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensiklopediyası. İki cilddə, II cild. – Bakı: “Yeni nəşriyyat evi”, 2000. − S. 279

359.   Məmmədxani Güneyli // “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensiklopediyası. İki cilddə, II cild. – Bakı: “Yeni nəşriyyat evi”, 2000. − S. 210.

360.   Nafiə xanımın acı taleyi // “Çıraq” jurnalı. – 2000. − №2. – S. 39-42.

 

2001

361.   “Koroğlu” eposunun variantları Əli Kamali arxivində // “Də­də Qorqud” jurnalı. – 2001. − №4. − S. 114.

 

2002

362.   Bizi vətən sevgisi, millət sevgisi dosta çevirdi // Uzaq dağ­la­rın adamı (İsmayıl Vəliyevin 50 illiyinə həsr olumuş kita­b). – Bakı: Azər­baycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı, 2002. − S. 140-145.

363.   Colan türkləri - qarabağlıların tale qardaşları // “Ayna” qə­zeti. − 2002, 28 iyun. − №25(667). − S. 9.

364.   Colan türklərinin folkloru // “Filoloji araşdır­ma­lar”. XVI kitab. − Bakı, 2002. − S. 43-51.

365.   Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində / Şa­mil Ə., Rə­himov A. // Uzaq dağların adamı (İsmayıl Vəli­yevin 50 illik yubleyinə həsr olunmuş kitab). – Bakı: Azərbaycan Milli Ensik­lo­pediya Nəşriyyatı, 2002. − S. 309-312.

366.   Quzey Kıbrıs // “Azərbaycan” jurnalı. – 2002. − №5. − S. 189.

367.   İstanbul darülfünunun məzunu - Əmin Abid // “Filoloji araş­dırmalar”. XV kitab. − Bakı, 2001. − S. 70-82.

368.   Kiş adasında beynəlxalq tolerantlıq seminarı // “Ayna” qəzeti. − 2002, 15 mart. − №11(653). − S. 5.

369.   Paris prinsipləri və Elçibəy // “Yeni Müsavat” qəzeti. − 2002, 25 iyun. − №166(174). − S.14

370.   Siz Azərbaycanlılar bizdən öndəsiniz. Bizi Qaf­qazda ta­nı­dırsınız. (Makedoniyalı şair, publisist N.D.Ülkü ilə müsahibə) // “Ay­na” qəzeti. – 2002. − №38(680). − S. 12.

371.   Türkiyə hərbi qüvvələri Əfqanıstanda (Koreya­da savaşmış Səlahəddin Sundur haqqında) // “Ayna” qəzeti. − 2002, 1 mart. − №9(651). − S. 10.

372.   Türkmənistan milli oyanışla avtoritarizm ara­sında // “Ay­na” qəzeti. − 2002, 18 oktyabr. − №41. − S. 10.

 

2003

373.   Dədə Qorqudla bağlı rəvayətlər silsiləsin­dən (Peyğəmbər Dədə Qorquda icazə verib Aşıq Rustamın ölümü görməsi) // “Də­də Qorqud” jurnalı. – 2003. − №4. − S. 110-112.

374.   Gültəkin imzasının Ə.Abidə məxsus olduğunu təs­diqlə­yən yeni sənədlər // “Ədəbi nəzəri məcmuə” I kitab. − Bakı, 2003. − S. 199-207.

375.   Xalid Səid // “Filologiya araşdırmaları” toplusu. – 2003. − №19. − S. 36-52.

376.   Kimdir əxlaqsız? // “Milliyyət” qəzeti. − 2003, 12-18 yanvar. − №2. − S. 16.

377.   Körpü // “Milliyyət” qəzeti. − 2003, 12-18 yanvar. − №2. − S. 12.

378.   Reallığı nəzərə alan insan // “Müasirləri Abbas Zamanov haqqında” (məqalələr toplusu). – Bakı: “Çinar-Çar” nəşriyyatı, 2003. − S. 289-296.

379.   Teatr İnstitutunun dissident məzunları / Şamil Ə., Şamil Əzizə // “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədə­niyyət və İncəsənət Universiteti). − 2003, IV cild. − S. 176-187.

 

2004

380.   “Bildiriş” Azərbaycana gətirildi // Ağaoğlu B.E. Solov­kidə gördüklərim. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2004. − S. 5-25.

381.   Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri // Türk dastanları tariximizin ədəbi salnaməsidir. Beynəlxalq Folk­lor Konfransı, (6-7 may 2004-ci il). Qafqaz Universiteti. − Bakı, 2004. − S. 256-257.

382.   F.Qurbansoyun mübarizə metodu // “7 kitabdan biri, yaxud saliklikdən arifliyədək”. – Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2004. − S. 129.

383.   Xəstə Həsənin ömür yoluna aid bir dəqiq­ləş­dir­mə // ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. II Ulus­lararası Folklor Konfransının materialları, (18-21 mart 2004-cü il). AMEA Follkor İnstitutu. – Bakı, 2004. − S. 106-117.

 

2005

384.   Azərbaycan reallığında cihad // Pi­la­voğlu M.K. Şəhid­lər və qazilər haqqında 40 müqəddəs hədis. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2005. − S. 3-8.

385.      Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun vari­ant­­la­rın­da mətnşünaslıq məsələləri // ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Uluslararası Folklor Konfransının material­ları (13-16 noyabr 2005-ci il). AMEA Folklor İnstitutu. − Bakı, 2005. − S. 136-142.

386.      Günlər, aylar nədən bir-birindən fərqləndirilir? // Pi­la­voğlu M.K. Mübarək günlərimiz. – Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2005. − S. 3-7.

 

2006

387.   Aşıq Ürfaninin ömür yolu və şeirləri // ”Ortaq türk keç­mi­şindən ortaq türk gələcəyinə” IV Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (1-3 noyabr 2006-cı il), AMEA Folklor İnstitutu. – Bakı, 2006. − S. 85-91.

388.   Hər müəllifin öz baxışı // Pilavoğlu M.K. Mə­həm­­məd əleyhissəlam və onun nəsihətləri. − Bakı, 2006. − S. 3-4.

389.   İtkilərimiz. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi // “Də­də Qorqud” jurnalı. – 2006. − №4. − S. 177.

390.   Mehmet Kamal peyğəmbərləri belə tanıdır // Pilavoğlu M.K. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında. – Bakı: “Gü­nəş” nəşriyyatı, 2006. − S. 3-7.

391.   Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tər­kib his­səsi kimi // XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avra­siya Türk Ədəbiyyatı Vəqfi) Ədəbiyyat Şöleni, 2006, 9-16 may. VEKTOR Ulus­lararası Elm Mərkəzi, Bakı Asiya Univer­siteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti. − Bakı, 2006. 

392.   Səttarxan: ölümü, qəbri, ona diqqətimiz // “Ma­vi atlas” dərgisi. – 2006. − №1. – S. 49-59.

393.      Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi // “525-ci qəzet”. − 2006, 29 avqust. − №159(2266). − S. 7.

394.   Uyğur ədəbiyyatında dramçılıq // “Mədəniyyət dün­yası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universi­teti). – 2006. − №13. − S. 277-292.

395.   Vətənsevərliyin apardığı yol // Elxan Məmmədli-60. – Bakı: “Ağ­rıdağ” nəşriyyatı, 2006. − S. 146-158.

 

2007

396.   “Cəlili” aşıq havaları haqqında // “Dədə Qor­qud” jurnalı. – 2007. − №3. − S. 67-75.

397.   Halit Said: Ömrünü Ortak Türk Kültürüne Adayan Adam // “Yom”. Türk dünyası mədəniyyət dərgisi. – 2007. − №6. – S. 60-74.

398.   Qaqauz ədəbiyyatı // Azərbaycan şifahi xalq ədə­biy­yatına dair tədqiqlər, XXIII. – 2007. − S. 118-130.

399.   Sözdə birincilərdən olan Aşıq Qarani // “Ortaq türk keçmi­şindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (17-19 Oktyabr 2007-ci il). − Bakı, 2007. − S.152-158.

 

2008

400.      Asan Refatovun şərəfli ömrü, acı taleyi // “Musiqi dünya­sı” jur­nalı. – 2008. − №1-2. − S. 58-61.

401.      Bəstəkarlar İttifaqımızın ilk sədri-Asan Rifatov // “Yom”. Türk dünyası mədəniyyət dərgisi-rüblük. – 2008. − №9. − S. 8-14.

402.   Əmin Abid Yunus İmrə haqqında // “Yazı” jur­nalı. – 2008. − №3. − S. 34-44.

403.   Noqay türklərinin ədəbiyyatında modernləşmə // Müqayisəli ədəbiyyat (Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə ste­reotipler) III Bey­nəlxalq elmi konfransın materialları. (21-21 no­yabr 2008). − Bakı, 2008. − S. 36-37.

404.   Üzünü görmədiyim dost-Şakir Səlim // “Yazı” jurnalı. – 2008. − №3. − S. 104-105.

 

2009

405.   “Koroğlu” dastanının (Əli Kamali arxivindəki va­riantlar)” təkrar nəşrinə ön söz // Azərbaycan folkloru kül­liyyatı, XIV cild, Dastanlar, IV kitab. “Koroğlu” dastanı (Əli Ka­mali arxivindəki variantlar)”. − Bakı: “Nurlan”, 2009. − S. 7-10.

406.   “Koroğlu” dastanının Əli Kamali arxivindəki variantları // “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivindəki va­ri­antları). − Bakı, 2009. − S. 7-24.

407.   Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunun arxivin­də­ki “Koroğ­lu” dastanı Krımda çap olundu // Azərbaycan şi­fahi xalq ədəbiy­yatına dair tədqiqlər, XXIX. – 2009. – S. 122-129.

408.   Haqq dünyasına qovuşanlar. Sürgünlərdə keçən ömür və ya üzünü görmədiyim dost (Krımlı şair Şakir Səlimin ölümü münasibətilə) // “Türküstan” qəzeti. − 2009, 15-28 mart. – S. 12.

409.   Qarabaşlardan (Şumer) Qarapapaqlaradək (Türk) ilbaşı bay­ramı // “Dədə Qorqud” jurnalı. – 2009. − №1(30). − S. 98-111.

 

2010

410.   Ayrılığın sonu yoxmuş (Valeh Hacıların ölümü mü­nasi­bətilə) // “Mədəni maarif işi” junalı. – 2010. − №10. − S. 36-38.

411.    İçimdəki ağrı... yaxud, Əli Səngərli nədən dəyə­rin­cə ta­nıdılmır?! // “Türküstan” qəzeti. − 2010, 25 aprel-1 may. − №14. − S. 11.

412.    İgilərimiz. Azərbaycan sevgisiylə yaşamış öz­bək folklor­şünası, ədəbiyyatçısı Jumabay Yusupov // “Dədə Qor­qud” jurnalı. – 2010. − №2(35). − S. 162-167.

413.   Novruz bayramında “xanbəzəmə” və oradakı ar­xaik ünsürlər // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI. – 2010. – S. 117-128.

414.    Özbəkistanın “Altun qələm” mükafatını alan ilk azərbay­canlı – Qulu Kəngərli // “Türküstan” qəzeti. – 2010, 30 may-5 iyun. − №18. − S. 13

415.   Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi // “Tür­küstan” qə­ze­ti. − 2010, 28 mart-3 aprel. − №10(183). − S. 11.

416.   Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi // “Tür­küstan” qə­ze­ti. − 2010, 4-10 aprel. − №11(184). − S. 11.

417.   Rza Bərahəninin Bakıdakı bir müsahibəsi // “Kimlik” jurnalı. – 2010. − №5. − S. 42.

418.   Şumer mətnlərinin Azərbaycan və qumuq ədə­biyyatında izləri // Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Slavyan Universiteti (özətlər), 22-23 oktyabr 2010-cu il. – Bakı, 2010. − S. 87.

419.   Todur Zanet mukafatlandırıldı // “Türküstan” qəzeti. − 2010, sentyabr.

 

2011

420.      “Duz sarayı”nda “konsert” (Aşıq Aydın Çobanoğlu haq­qın­da) // “Xalq cəbhəsi” qəzeti. – 2011, 5 aprel. − №57(2225). − S. 14.

421.   “Konqres” qəzetinin baş redaktoruna // “Kon­qres” qəzeti. – 2011. − №03. – S. 3.

422.   Azadlıqsevər uyğurlar üçün şəhid şair Lutpulla Mütəllip nümunəsi // “525-ci qəzet”. – 2011, 14 sentyabr. − №166(3482). − S. 4.

423.   Cumabay Yusupov Azərbaycan sevgisiylə yaşa­yırdı // “Xalq cəbhəsi” qəzeti. − 2011, 19 fevral. − S. 14.

424.   Görkəmli Krım tatar ədibi Cengiz Dağçı vətən tor­pağına tapşırıldı // “525-ci qəzet”. − 2011, 4 okyabr. − №180(3496).

425.   Gözlənilən ölümün acısı və ya Cingiz Dağcı dün­yadan köçdü // “525-ci qəzet”. – 2011, 28 sentyabr. − №176(3492). − S. 7.

426.   Qaqauzlar Stepan Kuroğlusunu da itirdi // “525-ci qəzet”. – 2011, 6 avqust. − №142(3458). − S. 27.

427.   Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün dövlət quran No­man Çələbi Cihan // “Türk eli” jurnalı. – 2011. − №10. − S. 27-29.

428.   Sonuncu qazax xanı Kenesarı Qasımoğlunun şərəfli ölümü // “525-ci qəzet”. – 2011, 7 dekabr.

 

2012

429.   Ağıl vurğunu Elmanın “Ağıllı ev” tikmək ar­zusu // Elman Əliyev, Elman: olduğu və göründüyü kimi. – Bakı: “Nərgiz” nəşriyyatı, 2012. – S. 231-239.

430.   Axundovşünaslığın formalaşmasında Əmin Abi­din rolu // AMEA Humanitar elmlər seryası, Xəbərlər (xüsu­si buraxılış). – Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2012. − S. 90-101.

431.   Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi // “525-ci qəzet”. − 2012, 31 yanvar.

432.   Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi // “Türk eli” jurnalı. – 2012. − №12. − S. 34-37.

433.   Ələkbər Salahzadənin cocuq şeirləri / Şamil Ə., Sə­fərov Q. // II Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Kon­qresi (tezislər), 2012, 11-13 oktyabr. – Bakı, 2012.

434.   Xəstə Hasanın özkeçmişinin və yaradıcılığının öyrənilməsində Valeh Hacılarnın rolu // “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqivokulturologiyası” (sempozyumunun tezisləri). − Tbilisi, 2012. − S. 139.

435.   İnamını itirdiyindən ömrünü bitirən Qamzat Aci­gəldiyev (26 yaşında ölümə sürüklənən noqay şairi) // “Ul­duz” jurnalı. – 2012. − №4. – S. 24-27.

436.   Milli şüur oyadan insan-Qəzənfər Paşayev // Ömrün əbədiləşən illəri / Tərtib edəni Paşayeva A. – Bakı: “Təh­sil” nəşriyyatı, 2012. − S. 161-167.

437.   Noqay şairi Qədriyə nədən 29 yaşında öldü­rül­dü? // “Türk eli” jurnalı. – 2012. − №13. − S. 36-39.

438.   Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu // “Elimiz, günümüz” qəzeti. – 2012. − №5(43). − S. 3, 7.

439.   Yer-yurd və insan adlarında yaşayan tarix (özət) // IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiya Konfransı. − Ağsu-Bakı, 2012. − S. 39.

 

2013

440.   Naxçıvan folklor örnəklərində Nizami Gəncəvi əsərlərinin izləri / Şamil Ə., Qəzənfərqızı A. // Nizami Gəncəvi və folklor. – Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2013. − S. 146-153.

441.   Sürgün olunanların sorağı ilə. I məqalə // “525-ci qəzet”. − 2013, 15 iyul.

442.   Sürgün olunanların sorağı ilə. II məqalə // “525-ci qəzet”. − 2013, 16 iyul.

443.   Sürgün olunanların sorağı ilə. III məqalə // “525-ci qəzet”. − 2013, 17 iyul.

444.   Sürgün olunanların sorağı ilə. IV məqalə // “525-ci qəzet”. − 2013, 18 iyul.

 

2014

445.   Əmin Abid Yunis Əmrə haqqında // Yunis Əmrə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. – Bakı: “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, 2014. − S. 259-276.

446.   Xalq hərəkatımızın təmənnasız döyüşçüsü // Bö­yük Azərbaycan yolçusu. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014. − S. 45-53.

447.   Mustafa Çokay − türklük savaşçısı // “Xalq cəb­həsi” qəzeti. – 2014, 18 yanvar.

448.   Noqay şairi Qədriyə Teymurbulatova nədən öl­dürüldü? // “Birlik” dərgisi. – 2014. − №08-09(19). − S. 45-47.

449.   Osman Batur-qəhrəman türk // “Birlik” dərgisi. − 2014, yanvar. − №(14). − S. 53-54.

450.   Vətəndaş yanğısı // Mülkədar Nadir. Yaxşılardan seç götür. – Bakı: “Yeni poliqrafist” MMC, 2014. − S. 3-7.

 

2015

451.   Adil Cəmil haqqında // Adil Cəmil-60. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015. − S. 75-78.

452.   Rza Xəlilov haqqında // Rza Xəlilov-70. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015. − S. 23-25.

453.   Toktoqul Satılqanov // “Birlik” dərgisi. – 2015. − №3-4(21). – S. 36-37.

 

2016

454.   Çingiz Dağçının “Korkunç yıllar” romanında azərbaycanlı obrazı // Müasir ədəbiyyat məsələləri (Mühacirət ədəbiyyatı araşdırmaları), 4-cü kitab. – Bakı: “Elm və təhsil” nəş­riyyatı, 1916. − S.152-170.

455.   Əxmət Söləymənov dünyadan köçdü və ya türk dün­yası bir aliminidə itirdi //“Dədə Qorqud” jurnalı. − 2016. − 2. − S. 190-195.

456.   Əmin Abidin “Oğuznamə” əsəri və onun taleyi // “Epos və etnos” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları (06-07 noyabr 2015-ci il). – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − S. 125-130.

457.   İtkilərimiz. Folklorşünasliğimizin ağsaqqali Ata Tərzibaşı dünyadan köçdü // “Dədə Qorqud” jurnalı. − 2016. − 1. − S. 164-167.

458.   Qarslı Aşıq İslam // M.Kamaloğlu. Karslı Aşık İslam Erdener. − Bakı, 2016. − S. 111-119.

459.   Məhəmməd Əli Rəsulzadənin Yaponiyaya mək­tubu və Gültəkinin bir şeiri // “525-ci qəzet”. − 2016, 8  dekabr. http://525.az/site/? name=xeber& news_id=69249

460.   Millət naminə, ana dili uğrunda və elm yolunda yaşanmış ömür - Ata Tərzibaşı // “525-ci qəzet”. – 2016, 20 aprel. http://525.az/site/? name=xeber&news_id=55547

461.    Milliyətcə alban olan Azərbaycan ədibi Naifə xa­nım // http://analoq.az/yazarlar/913-mllyyetce-alban-olan-azerbaycan-edb-nafe-xanm.html

462.   Ön söz // Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədə­biyyatı tarixi / Tərtibçilər və ön söz müəllifləri Şamil Ə., Əh­mədov B. – Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − S. 3-21.

463.   Türk Dünyası səmasından bir ulduz da axdı... // “525-ci qəzet”. – 2016, 22 dekabr.

http://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=70206

464.   Türkoloji Qurultayın iştirakçısı və Qərbi Sibir Türk Respublikası qurmaq istəyən xakas Nikolay Katanov // Birinci Türkoloji Qurultay: görünən və görünməyən tərəflər (elmi sessiyanın materialları, Bakı şəhəri, 10 iyun, 2016). − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016. − S.46-69.

 

2017

465.   Aşıqlarımızın ömür yoluna aydınlıq gətirməyin yeni mərhələsi başladi // Nazir Əhmədli. Haqq-nahaqq seçilər Haqq divanında. − Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2017. − S. 7-20.

466.   Milli ideologiyamızın fədaisi. Arif Rəhimoğlu // İdeologıya (məqalələr toplusu). − Bakı, “Elm və təhsil” nəş­riy­yatı, 2017. − S. 5-13.

467.   Nazir Əhmədlini kim necə dəyərləndirir? // http://turkustan.info/2017/09/11/nazir-ehmedlini-kim-nece-deyerlen­di­rir.

468.   Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin və türkcə “Divan”ının Albaniyada yayılmasına təsir edən amillər / Yu­sifova X., Şamil Ə. // “Əlyazmalar yanmır” (AMEA Məhəm­məd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu) jurnalı. – 2017. − 2(5). − S. 52-60.

 

2018

469.   Xəstə Qasımın bir qıfılbəndi, Aşıq Ələs­gə­rin onu açması, Müsəmmə Miskinin cavabı // Pirsultan – elm və sənət dərgisi. – 2018. − 5. − S. 11-16.

470.   Namiq Hacıheydərliyə cavab: Colan Ko­lanı­dırmı? // Polemika, http://ovqat.com/manset/1 9259 -namiq-hac­heydrliy-cavab-colan-kolanidirmi-polemika.html

471.   Azərbaycan Cümhuriyətinin təsiri ilə yaranmış Azadistan dövləti və onun ideoloqu Mirzə Təqixan Rəfət // Azərbaycan Cümhuriyəti (tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müs­təvidə). − Bakı, 2018. − S. 89-111.

472.   Redaktorlardan / Şamil Ə., Xürrəmqızı A. // Ay­nur Qəzənfərqizi. Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018. − S. 5-10.

473.   Vətənsevər könüllərdə yaşayan Həsən Azər­bay­can // “525-ci qəzet”. − 2018, 19 iyul.

474.   Doğma ellər: qaşqaylar // “Vətəndaş cə­miy­yəti” jurnalı. − 2018, iyul. − 7(118). − S. 38-39.

http://cssn.gov.az/documents/VC%20jurnalı-iyul-2018.pdf

475.   Zülməti bezdirən adam - Həsən Azərbaycan // “525-ci qəzet”. − 2018, 27 avqust.

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=105044#gsc.tab=0

476.   Qaşqay elinə səfər - I yazı // “525-ci qəzet”. − 2018, 5 sentyabr.                         

477.   Qaşqay elinə səfər - II yazı // “525-ci qəzet”. − 2018, 6 sentyabr.

478.   Qaşqay elinə səfər - III yazı // “525-ci qəzet”. − 2018, 7 sentyabr.

479.   Əmin Abid-120. Nafiə Abidin Amerikadakı və Türkiyədəki nəvələri // “525-ci qəzet”. 2018, 31 oktyabr.  

480.   Əmin Abid-120. Nafiə Abidin Amerikadakı və Türkiyədəki nəvələri // “525-ci qəzet”. 2018, 01 noyabr.  

481.   Əmin Abid-120. Nafiə Abidin Amerikadakı və Türkiyədəki nəvələri // “525-ci qəzet”. – 2018, 02 noyabr.

482.   Osman Əhmədoğlu haqqında tələbəlik xatirə­lərim // Elat fədailəri: Mədət Coşqun-80, Osman Əhmədoğlu-70. − Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018. − S. 145-166.

483.   “525-ci qəzet”dəki yazımın Şirazda əks-sədası və ya Baba Kuhinin işığında // “525-ci qəzet”. − 2018, 24 okt­yabr.

484.   Qaşqay xalqının böyük itkisi. Ünlü musiqiçi Fərhad Qorqinpur dünyasını dəyişib // “525-ci qəzet”. − 2018,  06 noyabr.

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=109499#gsc.tab=0

485.   Kutay Aslantürklə Nafiə xanım haqqında söh­bət // “525-ci qəzet”. − 2018, 6 dekabr.

486.   Aşıq Qaraninin ömür yolunun dəqiq­ləş­diril­­məsi problemləri // “Ozan dünyası” jurnalı. − 2018. − №2(30). − S. 37-49.

487.   Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə, ya­xud Isık göl məni nədən kövrəltdi. I // “525-ci qəzet”. − 2018, 20 dekabr. − №226. − S. 6.

488.   Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə, ya­xud Isık göl məni nədən kövrəltdi. II // “525-ci qəzet”. − 2018, 21 dekabr. − №227. − S. 6.

489.   Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə, ya­xud Isık göl məni nədən kövrəltdi. III // “525-ci qəzet”. − 2018, 25 dekabr. − №229. − S. 6.

490.   Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə, ya­xud Isık göl məni nədən kövrəltdi. IV // “525-ci qəzet”. − 2018, 26 dekabr. − №230. − S. 6.

491.   Alim instiki // Kamram Əliyev-65. Bakı: “Kaspi” nəşrləri, “Zərdabi LTD” MMC, 2018. − S. 131-133.

492.   Bir şəkilin tarixçəsi, yaxud “İstiqlal uğrunda” toplusundakı rəsm Ələkbər Rzaquliyevindirmi? // “525-ci qəzet”. − 2019, 5, 6 fevral.

 


Rus dilində

 

1981

493.   Рационализатор // Газета “Вышка” − 1981, 26 июля.

 

1982

494.   Сейран рационализатор // Газета “Вышка”. − 1982, 26 марта.

1984

495.   Азербайджанские ашуги и народныепоэты // “Советская Нахичевань”. − 1984, 14 марта. − №63(613).

496.   Верный сын партии // “Советская Нахи­че­вань”. − 1984, 8 июля. − №159(709).

497.   Жизнь, ставшая легендой // “Советская Нахи­че­вань”. − 1984, 18 мая. − №116(666).

498.   Исторические памятники: Шахтахтинская баня // “Со­ветская Нахичевань”. − 1984, 18 апреля. − №91(641).

499.   Крепость Алинджа // “Советская Нахичевань”. − 1984, 2 август. − №178(729).

500.   Музыка стучетсявысердца// “Советская Нахичевань”. − 1984, 29 мая. − №125(675).

501.   Предания перекликаются с произведениями Н.Гянд­же­ви // “Советская Нахичевань”. − 1984, 11 марта. − №61(611).

502.   Новые книги. Слово о мастере// “Советская Нахичевань”. − 1984, 25сентября. − № 222 (772).

 

1985

503.   Ашуг Джалил // “Советская Нахичевань”. − 1985, 4 де­кабря. − №297(1144).

504.   Дорога отца// “Советская Нахи­че­вань”. − 1985, 6февраль. − №31 (878).

505.   Мастер документальных и художествен­ных фильмов // “Советская Нахичевань”. − 1985, 27 апрель. − №98(945).

506.   Поиск и продолжается (Интервю с ар­хеоло­­гом Вели АлиевомКултепе”) // “Совет­ская Нахичевань”. − 1985, 13 октября. − №239(1086).

1986

507.   Славныйпуть // “Советская На­хичевань”. − 1986, 29 октября. − №251(1400).

 

1987

508.   Умурзак изТасмачи // “Советская На­хичевань”. − 1987, 29 января. − №12(1449).

 

2014

509.   33 года тюрьмы за флаг Азербайджана (из се­­рии “Безымянные герои”) // http://haqqin.az/news/17761. − 2014, 26 февраля.

 

Albaniyada

 

2009

510.   Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u in­ter­nua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan) // “Stan­dart” qəzeti (Albaniya). – 2009, 24 may. – S. 19.

511.   Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u in­ter­nua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan) // “Stan­dart” qəzeti (Albaniya). – 2009, 25 may. – S. 19.

 

2010

512.   Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit. (Ablan kızı Nafienin ömür yolu) // “Standart” qəzeti (Albaniya). − 2010, 22 oktyabr. − S. 14.

 

2017

513.   Historia e njё preheje. Rruga e dhimbshme e jetёs sё njё vajze shqiptare. (Alban kızı Nafienin ömür yolu) // “Shqiptarё dhe Azerbaixani. Albanlar və Azərbaycan” (Albaniya) qəzeti. − 2017, Prill. − 1. − S. 1, 3,7, 8.

 

Abxaziyada

 

1986

514.   Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə // “Apısnı kapış” qəzeti (Abxaziya MSSR). − 1986, 12 sentyabr.

 

1987

515.   Naxçıvan MSSR - 60 // “Apısnı kapış” qəzeti (Abxaziya MSSR). − 1987, 30 oktyabr.

516.   Naxçıvan radiosunun dostluq çələngi // “So­vetskaya Abxaziya” qəzeti (Abxaziya MSSR). − 1987, 9 oktyabr.

517.   Naxçıvana həsr olunmuş səhifə // “Sovetskaya Abxaziya” qəzeti (Abxazia MSSR). − 1987, 27 may.

518.   O, Abxaziyanı sevirdi (Heydər Vəzirov haq­qın­da) // “Apısnı kapış” qəzeti (Abxaziya MSSR). − 1987, 1 avqust. − №144(1597).

 

1988

519.   Mübarizənizi alqışlayırıq // “Narodı edinstva” qəzeti (Abxaziya MSSR). – 1988. − №1.

Acariyada

 

1988

520.   Sovet Naxçıvanı Acariya haqqında // “Sovet­ska­ya Adjariya” qəzeti (Acarıstan MSSR). − 1988, yanvar.

 

İraqda

 

2012

521.   Milli şüur oyadan insan-Qəzənfər Paşayev və Şa­kir Sabir Zabit haqqında xatirələrim // “Kardeşlik” Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi. – İraq, 2012. − №273-274. − S. 18-23.

2013

522.    Diktatörden Kurtulup Demokrasi Terörünün Kurbanı Olan Mehmet Mehdi Bayat // “Kardeşlik” Kültür ede­biyat ve sanat dərgisi. – İraq, 2013. − №289-290. − S. 14-21.

 

2016

523.   Ata Terzibaşı İnsanlığa Manevi Servet Bırakıp Gitti // “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi. − 2016. − №345. – S. 24-26. http://turkyurdu.com.tr/2636/ata-terzibasi-insanliga-manevi-servet-birakip-gitti.html

 

İranda

 

1998

524.   Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi Sulduzludurmu? // “Varlıq” dərgisi. − 1998 (1376). − №105-2, 106-3. − S. 44.

 

1999

525.   Əmin Abid və onun “Ədəbiyyat tarixi”nin tale­yi // “Varlıq” dərgisi. − 1999 (1377). − 109-2, 110-3. − S. 81-88.

 

2000

526.   Bir Qaqauz şairi (Tudora Arnaut) // “Varlıq” dərgisi. − 2000 (1378). − №112-1.

527.   Professor Həmid Nütqi ilə söhbətlər // “Varlıq” dərgisi. − 2000 (1378). − №113-2. − S. 41-51.

 

2001

528.   Əmin Abid Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri haq­­­qında // İnternational seminar on “The İranian World and, Turan”. Tehran, Februaru 13-14, 2001 (Farsca və ingiliscə) Center for Documents and Diplomatic History. − Tehran, 2001. − S. 20, 92.

 

2002

529.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), I hissə, 2002, 7 avqust (1381, 18 fərvərdin - 1423, 23 məhərrəm). – 2635. − S. 4.

530.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), II his­sə, 2002, 8 avqust (1381, 19 fərvərdin - 1423, 24 məhərrəm). − 2636. − S. 4.

531.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), III hissə, 2002, 9 avqust (1381, 20 fərvərdin - 1423, 25 məhərrəm). − 2637. − S. 4.

532.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), IV hissə 2002, 10 avqust (1831, 21 fərvərdin - 1423, 26 məhərrəm). − 2638.−S. 4.

533.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), V hissə, 2002, 11 avqust (1381, 22 fərvərdin - 1423, 27 məhərrəm). − №2640. − S. 4.

534.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), VI hissə 2002, 14 avqust (1381, 25 fərvərdin - 1423, 1 səfər). − №2641. − S. 4.

535.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), VII hissə, 2002, 15 avqust (1381, 26 fərvərdin - 1423, 2 səfər). − №2642. − S. 4.

536.   Buzlu cəhənnəm və ya uzaqlığı doğuran misra­lar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cəhənnəm” şeir kitabına yazılmış ön söz // “Mehri Azadi” qəzeti. − (Təbriz), VIII hissə, 2002, 16 avqust (1381, 27 fərvərdin - 1423, 3 səfər). − №2643. − S. 4.

537.      Şeir Həmid Nitqinin nəzərində. (Əli Şamil) “Tanı­dığım in­san­lar” kitabından // “Körpü” dərgisi. − Təbriz, 2002, may. − №34. − S. 16-17.

 

2009

538.   Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenasi ye İran. علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايرانخلاصه // “Bayram” dərgisi. − Zəncan, (1388), 2009, avqust. − №20. − S. 13.

2010

539.   Karslı Aşıq İslam // “Bayram” dərgisi. − Zəncan, (1389), 2010, noyabr. − №29. − S. 26.

 

2013

540.   Bir qaqauz şairi // “Mişov dağı” dərgisi (Mişov  kül­tür dərnəyi). − Tehran, 2013. − №10. − S. 38-47.

2014

541.   Aldadılmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sepsel kimi // “Mişov dağı” dərgisi (Mişov kültür dərnəyi). − Tehran, 2014, (1393). − №12. − S. 117.

 

2017

542.   باباکوهیشیرازلیدیر،نیشاپورلودور،یوخساباکیلیعليشاميل// Xudafərin. − 2017, 169- خداآفرین 169 / آبان/ 1397 -7,  صحفه. S. 15-24.

 

2018

543.   Baba Kuhi Şirazlıdır, Nişapurludur, yoxsa Bakı­lı-Şirvanlıdır, I məqalə // “Ağrı” qəzeti (İran). − 2018, 18 noyabrı. − №184. − S. 12.

544.   İtgilərimiz. “Azərbaycan, sənin başın sağ olsun! Böyük üstad, sənin üzün ağ olsun!” şüarları ilə dəfn edilən Həsən Azərbaycan // “Mişov dağı” jurnalı. − 2018 (1397). − №24. − S. 214-233.

545.   Şumer mətinlərinin Azərbaycan və qumuq ədə­biyyatındakı izləri // “Mişov dağı” jurnalı. − 2018 (1397). − №24. − S.163-176.

 

İsvecdə

 

2001

546.   Həmid Nütqi ilə müsahibə // “Tribun” (Solna İs­veç) dərgisi. – 2001. − №6. − S.141-150.

 

2002

547.   Azərbaycan problemi // “Dünya Azərbay­canlı­la­rı” (İsveç) dərgisi. – 2002. − №1. − S. 52-58.

 

Qazaxıstanda

 

2005

548.   Araştırıcı Ali Kamali // “Abay” Türkoloji yıllığı (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü). − Almatı, 2005. − S. 15-25.

2006

549.   Kumuk Edebiyatının Düneni ve Bugünü // “Abay” Türkoloji yıllığı (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü). − Almatı, 2006. − №1. − S. 24-40.

550.   Nogay Edebiyatı Eskiden ve Şimdi // “Abay” Türkoloji yıllığı (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Uni­versi­teti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü). − Almatı, 2006. − №2. − S. 44-61.

 

2007

551.   Hasta Hasanın Şiirleri Kazakistanda // Kaza­kistan ve Türki­yenin ortak kültürel değerleri sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007. − Almatı, 2007. − S. 260-272.

2013

552.   Axısqalı Xəstə Hasan. 1 (Şeirləri və şeirlərinin yaran­ması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 04 yanvar.

553.   Axısqalı Xəstə Hasan. 2 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 11 yanvar.

554.   Axısqalı Xəstə Hasan. 3 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 18 yanvar.

555.   Axısqalı Xəstə Hasan. 4 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 25 yanvar.

556.   Axısqalı Xəstə Hasan. 5 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 01 fevral.

557.   Axısqalı Xəstə Hasan. 6 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 08 fevral.

558.   Axısqalı Xəstə Hasan. 7 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 15 fevral.

559.   Axısqalı Xəstə Hasan. 8 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 22 fevral.

560.   Axısqalı Xəstə Hasan. 9 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 01 mart.

561.   Axısqalı Xəstə Hasan. 10 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 08 mart.

562.   Axısqalı Xəstə Hasan. 11 (Şeirləri və şeirlərinin yaranması haqqında söhbətlər) / Şamil Ə. // “Ahıska” qəzeti. – 2013, 15 mart.