Əmin Abid haqqında çap olunan məqalələrin siyahısı

Əmin Abid haqqında çap olunan məqalələrin siyahısı

 

1.    Əmin Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat məsələləri. SƏH.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbə və gənc alimlərinin konfransının tezisləri. Bakı, ADU nəşriyyatı, 1972.

2.    Əmin Abidin Sovet dövrü yaradıcılığında türkoloji məsələlər. Novosibirsk Universiteti tələbələrinin elmi konfransının tezisləri. (filologiya seriyası) Novosibirsk Universiteti nəşriyyatı, 1973.

3.    Əmin Abidin “Ədəbiyyat tarixi”. “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti, 1986, 12 dekabr, sayı 50 (2237).

4.    Pedaqoq, alim Əmin Abid. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1982, 2 iyul, sayı 53 (3657).

5.    Əmin Abid bayatılarımız haqqında. “Elm və həyat” jurnalı, 1986, sayı 11, səh. 26-27.

6.    Azmanlardan biri - Əmin Abid. “Elm” qəzeti, 1987, 5 mart, sayı 9 (82).

7.    Axundovun əsərlərinin nəşri tarixindən. “Kitablar aləmində” jurnalı, 1987, sayı 3, səh.16-17.

8.    Dastanın ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı. “Azərbaycan” jurnalı, 1987, sayı 4, səh. 179-182.

9.    Əmin Abid Sabir haqqında. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri (üçüncü kitab). Azərbaycan SSR AE Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1989, səh. 221-228.

10.    Əmin Abid “Kitabi-Dədə Qorqud haqqında”. “Milli folklor” dərgisi, (Ankara) 1997, sayı 38, səh. 46-51.

11.    Əmin Abid və qaqauz maniləri. “Qədimliyimiz-diriliyimizdir” (tədqiqatlar elmi toplusu), 1998, səh. 57-65.

12.    Nafiə xanımın acı taleyi. “Qədimliyimiz-diriliyimizdir” (tədqiqatlar elmi toplusu), 1998, səh. 68-73.

13.    Əmin Abid və onun “Ədəbiyyat tarixi”nin taleyi. “Varlıq” (Tehran) jurnalı, 1999 (1377), sayı 109-2, 110-3. səh. 81-88.

14.    Əmin Abidin hekayəısi ilə ilgili kesin cizgilər. “Bilgə” dərgisi, (Ankara) 1999, sayı 21, səh.23-26.

15.    Gültəkin Əmin Abiddirmi? “Ulduz” jurnalı, 1999, sayı 5-6, səh.81-86.

16.    Folklorçu Əmin Abid. “Milli folklor” dərgisi, (Ankara) 1999, sayı 42, səh. 75-82, sayı 43, səh.70-71.

17.    Qorqudşünaslığın əsasını qoyanlardan biri. (IX kitab), “Filoloji araşdırmalar”, BDU nəşriyyatı, 1999, səh.159-174.

18.    Gültəkin Əmin Abiddirmi? “Erciyes” dergisi, 1999, Temmuz, sayı 259, səh.16-19.

19.    Uzaqlığı doğuran misralar və ya “Gültəkin” kimdir? Bakı, (Gültəkin - Əmin Abid. “Buzlu cehennem” kitabına ön söz), 1999, səh.3-20.

20.    Nafiə xanımın acı taleyi. “Çıraq” jurnalı, 2000, sayı 2, səh.39-42.

21.    Əmin Abid Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri haqqında (tezis) İnternational seminar on “The İranian World and, Turan”. Tehran Februaru 13-14, 2001 (Farsca və ingiliscə) Center for Documents and Diplomatic History Tehran.

22.    İstanbul darülfünunun məzunu - Əmin Abid. “Filoloji araşdırmalar”. XV kitab, Bakı, 2001, səh.70-82.

23.    Buzlu cəhənnəm ya uzaqlığı doğuran misralar. “Gültəkin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şer kitabına yazılmış ön söz. “Mehri Azadi” qəzet, (Təbriz), 2000, 7 aprel (1381, 18 fərrərdin - 1423, 23 Məhərrəm), sayı 2635, səh. 4.I hissə, 2002, 8 avqust (1381, 19 fərrərdin - 1423, 24 məhərrəm), sayı 2636, səh.4, II hissə 2002, 9 avqust (1381, 20 fərrərdin - 1423, 25 məhərrəm), sayı 2638, səh.4 III hissə 2002, 10 avqust (1831, 21 fərrərdin - 1423, 26 məhərrəm), sayı 2638, səh.4. IV hissə 2002, 13 avqust (1381, 22 fərrvərdin - 1423, 29 məhərrəm), sayı 2640, səh.4 VI hissə 2002, 14 avqust (1381, 25 fərrvərdin - 1423, 1 səfər), sayı 2641, səh.4. VII hissə.

24.    Ümumtürk ədəbiyatı araşdırıcısı: Əmin Abid. «Bilig”» d. (Ankara) 2002, sayı 22, (yaz), səh. 169-183.

25.    Türk ədəbiyyatı araştırmaçısı Emin Abid. «Türk dünyası”» (dil ve edebiyyat dergisi), (Ankara), 2002, güz, sayı 14, səh. 253-265.

26.    Eli Şamil Hüseyinoğlu. Emin Âbid'in H. Ahmed Yesevî hakkındaki makalesine dair. Aylık Sevgi Dergisi “Yesevi”, 2002,  sayı 100,(9 yıl), Nisan, səh. 40

27.    Gültəkin imzasının Ə.Abidə məxsus olduğunu təsdiqləyən yeni sənədlər. «Ədəbi nəzəri məcmuə» I kitab, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, 2003, səh.199-207.

28.    Emin Abid Yunus Emre hakkında(özet). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”Aksaray üniversitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, səh.3.

29.    Azerbaycan'da Divanı Lüğet it Türk ve Emin Abid .  “Türk yurdu” jurnalının 2008, Kasım, sayı 256, seh. 58-59.

30.    Ali Şamil.(2008). Azerbaycan’da “Divanu Luğati’t Türk”ün İlk Öğrenilmesi ve Çevrilmesi, Doğumunun 1000 Yılı Dolayısıyla Uluslar arası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu (17-19.10.2008, Rize) Bildiri metnleri, Rize Ünversitesi Yayınları 1, Rize,  seh.79-86

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol